PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:"

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: , rev , rev PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: FORSLAGSTILLERS SAMMENDRAG BAKGRUNN EKSISTERENDE FORHOLD PLANSTATUS MEDVIRKNING FORSLAGSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE TIL PLANFORSLAGET BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET TIDLIGERE PROSESS ILLUSTRASJONER.30 FORSLAGSTILLERS SAMMENDRAG Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse i åsen bak Holmsbu sentrum i Hurum kommune. Eiendommen som inngår i området er gbnr 24/9. Planavgrensningen følger eiendomsgrensen mot gbnr 24/103, 24/98, 24/105, 24/132 og 24/57 i nord. Mot vest ligger grensen mot skogsbevokst område gbnr 24/1-6, mot syd grenser planområdet mot eiendommene gbnr 24/53 og 24/131. Mot øst ligger grensen mot eiendom 24/97. Planområdet er på ca. 11,5 mål. Området omfattes av kommunedelplanen for Holmsbu, Rødtangen og Kana, vedtatt hvor arealet er avsatt til senterområde. Innenfor senterområde skal boliger, handels- og servicetilbud samt andre fellesfunksjoner rettet mot fastboende og besøkende prioriteres. Planforslaget er således i tråd med gjeldende kommunedelplan. I tillegg omfattes området av Bebyggelsesplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/9 m.fl. av I denne reguleringsplanen er området regulert til: Byggeområder: konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg Offentlige trafikkområder: gate med fortau Spesialområder: friluftsområde, park- og gangsti, frisiktsone ved veg, bevaring av bygninger og anlegg. Fellesområder: felles avkjørsel, felles lekeareal for barn, felles parkeringsplass og garasjer Annet kombinert formål: område for allmennyttig formål, forretning, mindre verksted, kontor, lager, bevertning og boliger. Forslagsstiller foreslår området regulert til følgende arealformål i tråd med ny plan- og bygningslov: 1. Bebyggelse og anlegg: - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg - Lekeplass 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: - Veg - Fortau - Gatetun - Annen veggrunn grønt 2

3 3. Grønnstruktur: - Turveg 5. Landbruks-, natur og Friluftsområder samt reindrift: - Friluftsformål VEDLEGG: V1_ Plankart V2_ Reguleringsbestemmelser V3_ Planskisse V4_ Varslingsmateriale V5_ Adresselister V6_ Merknader V7_ Grunnundersøkelser V8_ Støyrapport V9_ ROS-analyser V10_ Arealoppsett V11_ Perspektiver V12_ Lengdeprofiler veg/turveg V13_ Planer for planlagt bebyggelse 3

4 1.1 BAKGRUNN Hensikten med omreguleringen er å endre typologi fra horisontaldelte boliger til eneboliger og vertikaldelte boliger, samt å endre plassering av bebyggelsen. Det ønskes å gi boligene en best mulig plassering i terrenget uten å foreta store terrenginngrep, samt skape en god stedstilpasning. Alle boligene skal ha adkomst direkte fra bakkeplan med privat hage og parkering i garasje. Boligene som planlegges har størrelse fra ca. 140 kvm BRA, og er godt egnet for barnefamilier. Fortrinn med ny plan, er at areal avsatt til asfalterte flater er redusert i forhold til gjeldende plan. Dette da boenhetene i ny plan har parkering integrert i bygningskroppene. I tillegg er en del av asfalterte arealer regulert til gatetun, noe som bidrar til å sikre flere lekeområder innenfor planområdet. Uteoppholdsarealene har også økt, da alle boenhetene har private takterrasser og to felles lekeplasser i tillegg til arealene medregnet i MUA. Bekkedraget som renner gjennom området vil, i motsetning til i gjeldende plan, ivaretas slik at kvalitetene på friområdet økes. Mellom husgruppene skal det legges til rette for gangveger slik at man enkelt kan bevege seg innenfor planområdet. I tillegg vil det bli to lekeplasser, store friområder og en turveg som fortsetter ned til Holmsbu brygge. Planen er i prinsippet uendret fra gjeldende plan hva gjelder utnyttelse, høyder og BRA. 1.2 EKSISTERENDE FORHOLD Beliggenhet og størrelse. Oversiktskart eksisterende situasjon. Planområdet er merket med rosa farge. 4

5 Planen omfatter et skogsbevokst område i åsen bak Holmsbu sentrum i Hurum kommune. Eiendommen som inngår i området er gbnr 24/9. Planavgrensningen følger eiendomsgrensen mot gbnr 24/103, 24/98, 24/105, 24/132 og 24/57 i nord. I vest ligger grensen mot skogsbevokst område gbnr 24/1-6, og i syd grenser planområdet til eiendommene gbnr 24/53 og 24/131. I øst ligger grensen mot eiendom 24/97. Planområdet er på ca. 11,5 mål. Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. Det avsatte området ligger sentralt i åsen bak Holmsbu sentrum med flott utsikt over fjorden. Det er nylig oppført horisontaldelte boliger på tomt gbnr 24/132 Resten av området er skogbevokst med et bekkedrag som renner gjennom området vest på tomten. Holmsbu har hatt stor vekst sommerstid de senere årene, og er et viktig møtested både for fastboende og besøkende, spesielt i sommerhalvåret. Bebyggelsens struktur, kvalitet og ev. verneverdig bebyggelse. Boligene som er oppført på gbnr 24/132, består av horisontaldelte boliger med tilhørende garasjeanlegg. Bebyggelsen for øvrig i nærområdet omfatter et eldresenter, boligbebyggelse samt små butikker, utstillingslokaler og kafeer langs Storgaten. 5

6 Demografiske forhold. Det bor ca personer i Hurum kommune. Holmsbu som tettsted har en befolkning på omlag 350 personer* (per SSB). Holmsbu er et kjent turistmål, og det er i tillegg til fastboende et populært område for fritidseiendommer. Barnehage, skole, forretninger. Folkestad barneskole ligger ca. 4 km fra planområdet. Det er også en liten avstand til nærmeste barnehage og ungdomsskole. Sommerstid er det mange tilbud med flere småbutikker og utesteder. Enkelte av disse butikkene stenger vinterstid. Topografi og vegetasjon registrering/inntegning av verdifull vegetasjon. Området stiger mot syd med en høydeforskjell fra nord til syd på meter. På nabotomten er det et par trær som bør forsøkes bevart. Ut over dette er det ingen spesiell verdifull vegetasjon. Vest på tomten ligger et bekkedrag. Klimatiske forhold sol og vind. Planområdet har orientering mot nordvest og får god kveldssol, spesielt om sommeren. Holmsbu har Østlandsklima med varme sommere og kalde vintere. Støy vegtrafikk, og evt. andre støykilder. Storgaten har en del trafikk, noe som kan medføre litt støy. I tillegg kan det om sommeren høres noe støy fra båttrafikken. Adkomstforhold og veier/gater innen planområdet. Adkomsten til området foregår fra Holmsbubakken og videre via Skolegaten. 6

7 Veiene inne på planområdet er under oppføring ihht gjeldende reguleringsplan. Grunnforhold. Planområdet er i dag skogbevokst med svært høy bonitet. Berggrunnen består av granitt og løsmassene består av hav- og fjordavsetning, strandavsetning, tynt dekke. Området er registrert med høy forekomst av radon. (www.ngu.no) Vann, avløp, el. kabler og teleanlegg. Det ligger ingen VA-ledninger inne på området. Syd på tomten er det trukket EL-ledninger mellom stolper som ligger utenfor planavgrensningen. 1.3 PLANSTATUS Deltagere i planprosessen. Forslagsstiller: Holmsbu Eiendom AS Rådgiver: Halvorsen & Reine AS Sivilarkitekter MNAL Grunneiere, rettighetshavere og aktuelle offentlige myndigheter og organisasjoner er varslet i forbindelse med oppstart og oppfordret til å komme med eventuelle innspill til planen. Kunngjøring av igangsatt planarbeid. Planleggingen av området startet med et avklaringsmøte i Hurum kommune før planen ble varslet første gang via annonsering i Røyken og Hurums avis , og med brev til naboer og andre berørte myndigheter datert Planen ble varslet som en plan med mindre, vesentlige endringer. Det ble senere avholdt flere avklaringsmøter med kommunen, og det ble enighet om å starte arbeidet med en ny detaljreguleringsplan. Ny topologi, samt ny plassering og endring av internveg kunne ikke lenger regnes som mindre, vesentlige endringer. Det ble dermed varslet oppstart av ny detaljregulering med annonse i Røyken og Hurum avis , og med brev til naboer og andre, berørte myndigheter datert Vurdering av forslaget med hensyn til krav om konsekvensutredning. Ihht. Plan og bygningsloven skal forslag til reguleringsplan som har vesentlig avvik i forhold til kommuneplanen, konsekvensutredes. I kommuneplanen er området avsatt til senterområde, og i gjeldende reguleringsplan er hovedformålet satt til boligformål. I planforslaget er hovedformålet beholdt som boligformål med tilhørende anlegg. BYA, og tillattes bygningshøyder endres i prinsippet ikke, og planforslaget fører ikke til økt belastning. Således vurderes planforslaget å være i tråd med overordnede planer. Forslagstiller vurderer at endringene er av en slik karakter at det ikke er behov for konsekvensutredning. Tidligere politiske vedtak. Gjeldende reguleringsplan Bebyggelsesplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/9 m.fl. av I denne reguleringsplanen er området regulert til: o Byggeområder: konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg o Offentlige trafikkområder: gate med fortau o Spesialområder: friluftsområde, park- og gangsti, frisiktsone ved veg, bevaring av bygninger og anlegg. o Fellesområder: felles avkjørsel, felles lekeareal for barn, felles parkeringsplass og garasjer 7

8 o Annet kombinert formål: område for allmennyttig formål, forretning, mindre verksted, kontor, lager, bevertning og boliger. Planforslaget for Holmsbu Hage, var oppe til 1.gangsbehandling , og ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist I denne perioden kom det innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Prosjektet ble omarbeidet og innsigelsen trukket. Videre var saken oppe til 2.gangsbehandling i Planutvalget I vedtaket sto det: Planutvalget går imot rådmannens innstilling og vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens å ikke godkjenne forslag til detaljregulering for Holmsbu Hage med tilhørende bestemmelser, datert Vedtaket begrunnes ved at reguleringsplanen bryter i vesentlig grad med gjeldende planverk og uttalelser: 1. Kommunestyrets vedtak fra Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø. 2. Kommunedelplan for Holmsbu, Rødtangen og Kana. 3. Buskerud Fylkeskommunens utviklingsavdeling konklusjon av Med dette som bakgrunn, er planforslaget nå endret til å omfatte nye hustyper som i større grad er samme typologi som den eldre, eksisterende bebyggelsen. Oppstartsmøte. Det har ikke blitt avholdt oppstartsmøte, men flere avklaringsmøter. 1.4 MEDVIRKNING Innspill til planarbeidet /merknader til plan. Lister opp mottatte innspill til planarbeidet. De fleste innspillene ble mottatt til det første varselet sendt , og det er derfor ikke alle merknadene som er like aktuelle i nytt planforslag. 1. Fylkesmannen i Buskerud, og Buskerud Fylkeskommune og Statens vegvesen, og Nabo gbnr 24/9, 8 Espen Arne Hoel 5. Nabo gbnr 24/57 Vibeke Ekroth 6. Nabo gbnr 24/123 Eva Skjulestad 7. Nabo gbnr 24/132, 6 Ragnhild Molstad 8. Nabo gbnr 24/103 Ole M. Hagen 9. Norges vassdrags- og energidirektorat, Felles mail fra naboer Fylkesmannen i Buskerud, datert og Vi viser til brev av 22. September 2011 hvor det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Holmsbu hage i Hurum kommune, gbnr 24/9. Interesseområdene som kan bli berørt i planarbeidet er nevnt i vårt svarbrev av Vi viser derfor til dette brevet som uttalelse til det varslede planarbeidet. a. Fylkesmannen ber om at det i det videre arbeid med planendringer tas støyhensyn for ny og eksisterende støyømfintlig bebyggelse, i tråd med Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanleggingen T

9 Kommentar: Det er tidligere utarbeidet en støyvurdering av Rambøll Norge. Støyvurderingen viser at hele området ligger innenfor lyseblå sone, dvs. områder hvor Lden = 0-55dB. Hensynet til støy sikres gjennom bestemmelsene. b. Det må legges vekt på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet ved føringer for utforming av ny bebyggelse og ved innregulering av skjermsoner. Viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1.mars 2004 og til rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen. Kommentar: Ny plan legger til rette for at boligene i best mulig grad tilpasses terrenget. Det settes av areal til et stort friområde, og bekkedraget som renner gjennom området ivaretas. Det reguleres også inn en turveg som forbinder planområdet med sentrum. I forbindelse med planarbeidet er det avholdt møte med Fylkeskonservatoren for bl.a. å sikre fjernvirkningen av prosjektet sett fra sjøsiden samt sikre god stedstilpassning. Denne planen vil være bedre tilpasset topografien og miljøet på Holmsbu enn hva eksisterende plan er. Boligene tilpasses eksisterende bebyggelse, men i et noe mer moderne formspråk. c. Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. St. Meld. Nr.34 ( ) Norsk klimapolitikk. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, f.eks varmepumpe, fjernvarme eller bioenergi. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette for dette. Kommentar: Det er valgt en nokså kompakt bygningstype med liten grunnflate. Ny Planog bygningslov har strenge energikrav, slik at det i det videre arbeidet med planen vil være viktig å se på ulike oppvarmingskilder. d. Trafikksikker adkomst for gående og syklende bes vektlagt. Behov for tilretteleggingstiltak for å sikre god tilgjengelighet for kollektive transportmidler ønskes vurdert. Viser til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt og nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser. Kommentar: I tråd med gjeldende bebyggelsesplan skal krysset Holmsbubakken /Skolegata utføres ihht detaljplan for Holmsbubakken/Skolegata, godkjent av SVV. Videre skal Skolegata utføres ihht detaljplan for Skolegata. Frisiktsoner utformes ihht vegnormalen og tilpasses eksisterende vegfremføring. Det er planlagt veg med fortau inne på boligområdet. Nærmeste bussholdeplass er i Skolegata hvor rute går via Sætre-Slemmestad til Oslo, og rute 85 går til Drammen. I tillegg til fortau langs vegene, skal det etableres internveger inne på området som sikrer trygg ferdsel. I tillegg reguleres det inn et gatetun som blir adkomstveg til felt A_BK_3-5. Gatetunet skal ha fartsgrense 15 km/t og fartsdempende tiltak, noe som bidrar til å fremme opphold og lek samt sikre fotgjengere. e. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til grunn. Vi viser spesielt til pkt 5b om tilstrekkelig lekearealer for barn i alle aldere. Kommentar: Det reguleres inn to lekeplasser sentralt på området. Til sammen er lekeplassene på omlag 150 kvm. Lekeplassene grenser til et stort friområde, og knyttes sammen via internveger inne på området. Det finnes flere etablerte strøkslekeplasser for eldre barn i omkringliggende områder. Nærmeste lekeplass ligger i Holmsbubakken, vis a vis nr. 24, ca.150 meter fra planområdet. f. Gjennom området går det et mindre bekkedrag. I St. meld. Nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er det fastsatt som en arealpolitisk føring at vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser skal sikres. I 1-8 i Plan- og bygningsloven 9

10 er det fastsatt at det skal tas særlig hensyn til natur-, frilufts-, og landskapsinteresser langs vassdrag. Vi ber derfor om at det i planarbeidet blir redegjort for natur- og landskapsmessige forhold knyttet til området og hvordan eventuelle bekkedrag er tenkt ivaretatt. Kommentar: Bekkedraget bevares og sikres gjennom plankart og bestemmelser. g. Vil også vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.juni 2009 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for arealplanleggingen etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. Kommentar: Dette sikres gjennom gjeldende bestemmelse 6.1: Det skal legges vekt på bevaring av eksisterende vegetasjon. Under byggeperioden skal eksisterende vegetasjon skjermes så langt byggearbeidene tillater det. Nyplanting skal skje i samråd med hage-/landskapsrådgivere. 2. Buskerud Fylkeskommune a. Da det ikke ble funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner, har vi ingen merknader til reguleringsplanen. Det bør likevel fremgå av kommunens vedtak at dersom det under anleggsarbeidet skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminneloven 8. Kommentar: Dette sikres gjennom gjeldende bestemmelser, pkt b. Området som ønskes bebygd med boliger synes relativt lavt ved siden av en nordligere ås. Det tas forbehold da området bare er sett fra litt avstand. Området er ikke bebygget med eldre bygninger. Holmsbu er et kulturmiljø med høy verneverdig. I kommunedelplan for kulturminner er området gitt ekstra høy verdi. Det er derfor viktig at nyere bebyggelse ikke får dominere over den eldre bebyggelsen visuelt, og at nyere bebyggelse derfor holdes lavt. Nyere bebyggelse bør ikke være godt synlig verken fra havnen eller fra sjøen. Ønske om utsikt bør her vike for hensynet til kulturmiljøet. Kommentar: Det er lagt stor vekt på å tilpasse bebyggelsen til tomten og naturomgivelsene. Boligene den nye planen åpner for, er i større grad samme typologi som de eldre, eksisterende boligene enn tidligere, innsendt planforslag. Blant annet er det i prosessen med planarbeidet avholdt møte med fylkeskonservatoren, Kari Grete Svensøy, for å se på utformingen av bebyggelsen. Fylkeskonservatoren er i utgangspunktet opptatt av å bevare eksisterende bebyggelse. Da dette er en tomt som ligger for seg selv, har ikke fylkeskonservatoren noen spesielle innvendinger på utformingen av estetiske detaljer. Prosjektet bør tilpasses omgivelsene hva gjelder skala, materialbruk etc, og ikke bli for dominerende. Videre mente Fylkeskonservatoren at en flat taktype kunne egne seg godt i dette prosjektet, da prosjektet ligger for seg selv og gjerne kan skille seg ut. I tillegg vil denne hustypen kunne gi gode bokvaliteter, samtidig som fjernvirkningen av prosjektet underlegges eksisterende bebyggelse. I nytt planforslag er det allikevel valgt å regulere for saltak i tråd med gjeldende plan. 3. Statens Vegvesen. a. Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller 10

11 fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk. Kommentar: Området knyttes til eksisterende veg, Skolegaten, som forbinder området til sentrum. I tråd med gjeldende bebyggelsesplan skal krysset Holmsbubakken /Skolegata utføres ihht detaljplan for Holmsbubakken/Skolegata, godkjent av SVV. Videre skal Skolegata utføres ihht detaljplan for Skolegata. Frisiktsoner utformes ihht vegnormalen og tilpasses eksisterende vegfremføring. Inne på området reguleres vegen med fortau som sikrer myke trafikanter. I tillegg reguleres det inn en turveg gjennom området og ned til sentrum. b. Det er fra tidligere forutsatt utbedringer av krysset fv2/skolegaten. Vi går ut fra at endret utbyggingsmønster fra leiligheter til rekkehus ikke vil endre trafikkmønsteret i vesentlig grad. Vi vil derfor ikke motsette oss dette dersom kommunen finner grunn til å behandle saken som mindre vesentlig reguleringsendring. Kommentar: Trafikkmønsteret vil i stor grad bli opprettholdt slik det foreligger i gjeldende reguleringsplan. 4. Nabo gnr/bnr24/9-8 datert samt mail av a. Omorganisering av felt F. Dette er en vesentlig endring fra gammel/eksisterende reguleringsplan, og ikke en mindre vesentlig endring. Friluftsområde (park) og felles lekeareal flyttes og erstattes med boliger. Dette er ikke akseptabelt. Friluftsområdet og felles lekeareal skal være lett tilgjengelig for hele området. Nå blir det en del av felt F og grensen mot felt A blir ikke friluftsområde og lekeplass. Kommentar: Omrokkering av arealene innenfor planområdet (tidligere inndelt i felt A-F) er gjort for bl.a. å skape et homogent boligområde med offentlig park langs innregulert tursti. Ved å plassere den offentlige parken langs turstien og bekken kan man også utnytte terrengets naturlige kvaliteter f.eks ved å lage oppdemninger langs vannfallet. b. Felt B og småhus som grenser til taket på felles garasjeanlegg for felt A. På situasjonskart fra Hurum kommune (gnr/bnr 24/132) av , fremkommer taket på ovennevnte garasjeanlegg som en del av felt A/inngår i felt A. Vi er også muntlig av eiendomsmegler og utbygger blitt informert om at taket på fellesgarasjen var påtenkt som felles hage/uteplass for beboerne. På de tegningene vedlagt i brevet fra dere, ser det ut som om dette taket blir hage på det nederste huset i felt B. Dersom dette er tilfellet, så er det ikke akseptabelt. Tegningen viser også ny gangvei ned fra bolig ved taket på felles garasjeanlegg for felt A. Denne gangveien er ny og godtas ikke. Den vil være til stor sjenanse for oss. Kommentar: Garasjerekken tilhørende gbnr 24/132 (tidligere felt A) ligger i strid med gjeldende reguleringsplan. 3 av 5 plasser ligger innenfor naboområdet A_BK 2 (tidligere felt B). Siden garasjerekken spiser seg inn i A_BK 2 (felt B) må den tas i bruk til uteoppholdsareal for hus A_BK 2 (B). Garasjetaket bør gjøres om til en hage, og selve garasjeveggen skjermes av hengeplanter eventuelt espalier. Etter befaring , ble det besluttet at den foreslåtte stien langs garasjen kan være til sjenanse for eiendommen til Espen Arne Hoel, og det ble derfor bestemt at den blir fjernet. Tidligere felt A er nå tatt ut av planen, da området allerede er ferdigstilt. c. Endring fra leiligheter til rekkehus er bra, men vi synes at de foreslåtte husene passer dårlig inn i Schulerudhagen og i Holmsbu generelt. Forslaget minner om en feltutbygging og husene er lite spennende. 11

12 Kommentar: Bebyggelsen består av ulike boligtyper med fokus på god, arkitektonisk utforming. Det er i nytt prosjekt lagt stor vekt på å tilpasse bebyggelsen til tomten og naturomgivelsene i tillegg til at nye boliger i større grad har samme typologi som den eldre, eksisterende bebyggelse. d. Befaring på området ønskes med en representant fra Halvorsen og Reine AS for å få en mer grundig forståelse av forslaget til ny reguleringsplan. Kommentar: Det ble foretatt en befaring e. Vil nevne at utbygger ikke har satt opp plass/gjort klart for søppelkasser og postkasser. Både Renovasjonsselskapet for Drammensregionen /RfD) og Posten har gitt klar beskjed om at dette må besørges. I følge de forrige eierne av Holmsbu Eiendom er det planlagt plass/opplegg for søppelkasser og postkasser ved innkjørselen til felt A ved det felles garasjeanlegget. Når området utbygges videre, må dette inn i plantegningene. Kommentar: Det er i ny planskisse tilrettelagt for to stasjoner for søppelhåndtering. Håndtering av postkasser vil følge byggesaken. f. Viser til mottatt rekommandert brev med nabovarsel gnr/bnr 24/9 Hus A1. Er husets høyde endret fra opprinnelig plan? (kotehøyde = 15,25)? Kommentar: Høydene i felt A1 er uendret fra gjeldende reguleringsplan. 5. Nabo gnr/bnr24/57 mail a. Som nærmeste naboer til felt E og F er det tilfredsstillende å konstatere at husene i felt F i den nye planen er plassert lenger bort fra vår grense, - og at antall hus i felt E er redusert, - og at husene dessuten virker å få et hyggeligere utseende enn på den gamle planen. Kommentar: ok. b. Vi ønsker en garanti for at den store blodbøken som står på vår tomt, men som strekker sine røtter og grener langt inn på felt E, må bli stående uberørt og fritt. Foruten sin historiske verdi har treet også en affeksjonsverdi. Kommentar: Treet står utenfor planområdet, og omfattes derfor ikke direkte av planen. Kommentaren tas allikevel til etterretning ved at evt. verdifull vegetasjon sikres gjennom bestemmelsene pkt 6.3. c. Om det fremdeles er aktuelt å gjennomføre planene om gangstier inntil hele vår eiendom, vil vi at utbygger tar såpass hensyn til oss naboer at det blir satt opp et høyt gjerde, aller helst en høy, vintergrønn hekk etter hele grensen. Kommentar: Dette blir ikke regulert inn, men vil bli vurdert i forbindelse med utbyggingsplanene. d. Vi håper at utbygger ikke vil bygge så tett at ikke vi vil kunne skille ut byggetomter på vår eiendom i fremtiden. I denne sammenheng vil vi også at det kan bli regulert innkjørselsvei fra gnr/bnr 24/9. Kommentar: Øst for deres tomt planlegges et friområdet og turveg, så her kommer ingen bebyggelse. Syd for tomten er byggegrensen satt til 4.0 meter fra nabotomt. e. Fra det allerede utbygde området har vi erfart at de gatelys som er oppsatt er mange, sterke og meget sjenerende. Vi håper derfor at utbyggerne, når de nå skal fylle hele området med gatelys og utelys, vil ta dette i betraktning og velge lys som i minst mulig grad vil bli plagsomme. Kommentar: Dette er et innspill som vil bli vurdert ved byggesak. 12

13 6. Nabo gnr/bnr24/123 mail a. Bakgrunnen for vår forespørsel er at Halvorsen & Reine AS også tegnet bygget med aldersboliger, gnr/bnr 24/131, der vi ble forespeilet at bygget ikke ville ødelegge vår utsikt, noe den dessverre gjorde. Dette førte til en lengre tvist for domstolene. For at dette ikke skal skje igjen må vi be om opplysninger rundt nybyggingen, da spesielt sektor C i ny reguleringsplan, men også andre bygg som eventuelt kan påvirke vår utsikt. De to bygningene som er planlagt oppført i sektor C, har etter det vi kan se en høyde på 7,6meter. Spørsmålet blir derfor hvor høyt dette blir i terrenget sett i forhold til aldersboligene og vår hytte, da det er vanskelig å tyde ut fra tegningene hvordan dette vil bli seendes ut? I og med at hyttas utsiktspunkt i dag er rett over byggene i sektor C, har vi et sterkt ønske om at det tas hensyn til dette. Kommentar: Det er holdt et avklaringsmøte med eier. Bebyggelsen er endret fra første varsel, og det er nå ikke plassert bebyggelse som sperrer langs langfasaden mot nordøst. 7. Nabo gnr/bnr24/132-6 datert a. Omorganisering av felt F: Dette er en vesentlig endring fra gammel/eksisterende reguleringsplan, og ikke en mindre vesentlig endring. Friluftsområde (park) og felles lekeareal flyttes og erstattes med boliger. Forslaget om omorganisering av F er i tillegg fullstendig i strid med den informasjonen som ble gitt av selger/eiendomsmegler så sent som i september 2010, hvor det gjentatte ganger ble presisert at eplehagen skulle bestå som friområde. Dette var et viktig element i beslutningen om kjøp av seksjon 6. Denne delen av den gamle eplehagen bør bestå for fremtiden, til glede for alle beboere i Schluerudhagen. Forslaget om omorganisering av felt F medfører således en forringelse av felt A, og er ikke akseptabelt. Kommentar: Omrokkering av arealene innenfor planområdet er gjort for bla å skape et homogent boligområde med offentlig park langs innregulert tursti. Ved å plassere den offentlige parken langs turstien og bekken, kan man også utnytte terrengets naturlige kvaliteter f.eks ved å lage oppdemninger langs vannfallet. b. Felt B og hus som grenser til taket på garasjeanlegget for felt A. På situasjonskartet ser det ut til at taket på ovennevnte garasjeanlegg, som er en del av felt A nå inngår i felt B. Vi er også blitt informert om at taket på fellesgarasjen var tenkt som felles hage/uteplass for beboerne. På tegningene ser det nå ut til at taket på fellesgarasjen blir hage på det nederste huset i felt B. En slik løsning er ikke akseptabel. Mottatte tegninger på ny bebyggelse viser en gangvei som ender ved garasjeanlegget for felt A. Denne gangveien vil være til sjenanse for oss, da den vil gå rett forbi boder og inngangspartier for Skolegaten 14 A og D. Kommentar: Garasjerekken tilhørende gbnr 24/132 (tidligere felt A) ligger i strid med gjeldende reguleringsplan. 3 av 5 plasser ligger innenfor naboområdet A_BK 2 (tidligere felt B). Etter befaring , ble det besluttet at den foreslåtte stien langs garasjen kunne være til sjenanse for eiendommen til Espen Arne Hoel, og det ble derfor bestemt at den blir fjernet. Siden garasjerekken spiser seg inn i A_BK 2 (tidligere felt B) må den tas i bruk til uteoppholdsareal for hus A_BK 2 (B). Garasjetaket bør gjøres om til en hage, og selve garasjeveggen skjermes av hengeplanter eventuelt espalier. c. Det er mulig tegningene ikke yter den nye boligtypen full rettferdighet, men slik de fremstår på skissen ser boligene generelle og byggefeltaktige ut, og uten tilpassning til Schulerudhagen og Holmsbu bebyggelse. Kommentar: Det er lagt stor vekt på å tilpasse bebyggelsen til tomten og naturomgivelsene, samtidig som ny bebyggelse i større grad har samme typologi som den 13

14 eldre, eksisterende bebyggelse. Det er laget nye, reviderte illustrasjoner ved flere anledninger i prosessen. 8. Nabo gnr/bnr24/103 datert a. Som nærmeste nabo til deres eiendom protesterer undertegnede mot denne tilsendte utklekkede tegning av 29/ og mot videre utbygging fordi: Tidligere eier Holmsbu Eiendom har tatt seg til rette å bygge på utsiden, rettere sagt gått over grensen til Tore Åmot. Likeledes har utbyggingsselskapet gravd opp gjennom sin hovedinngang i bygget og lagt ned en grov plastledning med diameter 500mm som tar unna alt det vannet som tidligere passerte bekken på min eiendom. Bekken er i dag tørrlagt. Denne ansvarsløshet og hensynsløshet som dere utbyggere opererer med og presterer er kynisk og skammelig, det er kun profitt som teller i deres vedrørende. Kommentar: Vi kan kun svare for denne saken. Bekkefaret vil i denne planen bli gjenåpnet, og området rundt bekken reguleres til Friluftsformål. Slik legges planen til rette for utnyttelse av de naturkvalitetene som finnes på stedet. b. Det ble bestemt i ettertid at bygningene på kart, felt F, skulle frafalles. Dette har igjen kommet med på kartet. Hva er dette egentlig for noe sludder? Først strykes dette fordi dette senteret skulle utgå fordi bekkefaret ikke skulle utbygges, men være et friareal. Som nabo har jeg fått nok av eiernes/utbyggernes egoistiske trekk, at naboene hele tiden skal være den ofrende og ytende part som de kan gjøre hva de vil med. Kommentar: Vi kan ikke se at det har blitt juridisk lovet at bygningene på O_LNFRF (tidligere felt F) skulle frafalles. Da boligene innenfor O_LNFRF (felt F) er de boligene som har høyest møne, vil det nå være en fordel at disse blir flyttet inn mot boligområdet. Bekkefaret hensynstas og ønskes gjenopprettet. Det vil også bli vektlagt å gjøre noe positivt ut av parkområdet med bekken evt ved å lage noen oppdemninger med sitteplasser ol. c. For å nevne tidligere etablerte restaurant i huset, Storgt. 17, måtte undertegnede selv bekoste støyskjerming for bedriften dette igjen for å dempe gemyttenes høye tilrop og servering langt ut i de små timer. Dette er latterlig, fordømmende og kynisk av utbyggerne at naboene skal bekoste denne typen tiltak. Dette for en bedrift som skulle etablere seg i deres lokaler. Dette skulle heller være omvendt slik at de skulle påskjønne oss som naboer for alt bråket, tort og svie, men griskheten henger fortsatt over som en mare. Undertegnede har dårlig mavefølelse ovenfor nytenkende og nyetableringer. Den gangveien som ble etablert tett inntil mitt gjerde var ikke godkjent av undertegnede. Ved etableringen ble det automatisk satt på trafikk, da på tre sider av min bygning. Dette kan ikke godtas, da det er som å bo i en rundkjøring med folk på alle kanter. Kommentar: Vi kan ikke ta ansvar for utbyggers tidligere handlinger. d. Håper å søke juridisk bistand vedrørende disse overhengende sakene som måtte komme fra utbyggerens side i våre veier. Kommentar: ok, tas til etterretning. 9. Norges vassdrags- og energidirektorat datert a. Gjennom planområdet går det et bekkedrag. Videre går det frem av løsmassekartene som ligger tilgjengelig på NGU sine nettsider, at det er marine avsetninger i området. Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for skader som følge av disse prosessene. På reguleringsnivå skal reell fare for flom, erosjon 14

15 og skred være vurdert og ivaretatt i planen. Vi viser til NVE sine retningslinjer (2/2011) Flaum og skredfare i arealplanar med vedleggende veileder for utredning av kvikkleireskredfare, Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med spørbruddegenskaper og veileder for utredning av skredfare i bratt terreng kartlegging og vurdering av skredfare i arealplaner. Retningslinjene med veiledere kan være til hjelp i planarbeidet, og finnes på NVEs nettsider. Kommentar: I forbindelse med planarbeidet har vi studert flomsonekart og ulike registreringer, både på NVE, NGU og Miljøverndepartementet sine hjemmesider. Området er ikke registrert som flomutsatt område. Bekkedraget som renner gjennom planområdet er allikevel hensyntatt i planen, slik at det er regulert inn et friområdet rundt bekkedraget. Dvs. at bebyggelsen ligger med nokså stor avstand fra bekken. Friområde vil bestå av mye grønt som igjen vil fungerer som fordrøyning. Når det gjelder skredfare, er det ikke registrert risiko for skredfare verken på NVE eller NGU sine sider. Det er i forbindelse med gjeldene reguleringsplan foretatt grunnundersøkelser, se vedlegg V_7. Rapporten konkluderer med at grunnforholdende består av leirige og siltige masser med sandlag og sandsjikt. Det har tidligere vært diskutert behovet for eventuelle sikringstiltak mot nabogrensen i syd. Fjellregistreringene tyder på at det i liten grad er behov for slike tiltak. Graveskråninger av siltige masser har rimelig god stabilitet når massene er drenert. I forbindelse med det planlagte prosjektet, blir kontroll av grunnvannsnivå et viktig element. Man må legge opp prosjektet slik at grunnvannet senkes før man går i gang med gravearbeider. Man må regne med at en generell grunnvannsenkning til nivå dypere enn 2.0 meter under dagens terrengnivå vil frembringe setninger. Et mulig tiltak for å begrense setninger på eksisterende bebyggelse kan være en avskjærende spuntvegg som avsluttes under terrengnivå. Eventuelle oppfyllinger for bygninger må gjøres i god tid. Videre grunnundersøkelser sikres gjennom bestemmelsene. b. Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom-, erosjon og skredfare er regulert i TEK og 6-3. Ny bebyggelse skal som hovedregel plasseres sikkert mot en 200-årsflom. For alle nye byggeområder i nærheten av vassdrag må det gjøres en vurdering av om området kan være utsatt for flom. Videre skal ny bebyggelse som hovedregel plasseres slik at sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. For alle nye byggeområder må det vurderes om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan utløses skred i planområdet eller om planområdet kan bli utsatt for skred som utløses utenfor planområdet. Kommentar: I forbindelse med planarbeidet har vi studert flomsonekart og ulike registreringer, både på NVE, NGU og Miljøverndepartementet sine hjemmesider. Området er ikke registrert som flomutsatt område. Bekkedraget som renner gjennom planområdet er allikevel hensyntatt i planen, slik at det er regulert inn et friområdet rundt bekkedraget. Dvs. at bebyggelsen ligger med nokså stor avstand fra bekken. Friområde vil bestå av mye grønt som igjen vil fungerer som fordrøyning. c. Siden det er marine avsetninger i planområdet må det i videre arbeidet med reguleringsplanen undersøkes om det er kvikkleire i grunnen og fare for skred i området må vurderes. Den reelle faren for skred må utredes på reguleringsplannivå. Vi viser til NVE sine retningslinjer 2/2011 og veilederen vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Plandokumentene må tydelig vise hvordan skred, flom og annen vassdragsrelatert fare er vurdert, selv om en kommer frem til at det ikke er noen fare. NVE mener at det på reguleringsplannivå må utredes om det er reell fare for flom eller skred. Dersom det konkluderes med at det er områder som er flom- eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet som hensynsone. 15

16 Kommentar: Det er ikke registrert noen reell fare for skred, se pkt. 9a. 10. Mail fra naboene : Marianne Slinde, Espen Arne Hoel, Ragnhild Molstad & Ellen Gullerud a. Vi som bor i Holmsbu Hage (Schulerudhagen) ønsker en befaring på området og mer informasjon om forslaget til ny reguleringsplan. Vi finner informasjonen som fremkommer i brevet lite informativ, derfor dette ønsket. Vi er spesielt interessert i mer informasjon om plassering av husene på det ubebygde området, plassering av fellesområder etc. Kommentar: Varselet som er sendt viser kun avgrensningen på området som planlegges regulert. Det ble foretatt en befaring Det vil vurderes om det evt. er behov for en ny befaring. 1.5 FORSLAGSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE TIL PLANFORSLAGET Bakgrunnen for reguleringsforslaget er ønske om å endre typologi fra horisontaldelte boliger til eneboliger og vertikaldelte boliger, samt endre plassering av bebyggelsen. Det ønskes å gi boligene en best mulig plassering i terrenget uten å foreta store terrenginngrep, samt skape en god stedstilpasning. Alle boligene skal ha adkomst direkte fra bakkeplan med privat hage og parkering i garasje. Boligene som planlegges har størrelse fra ca. 140 m2 BRA, og er godt egnet for barnefamilier. 16

17 Bod 6,0 m 2 takterrasse Sov 8,0 m 2 Sov 7,6 m 2 Sov 12,8 m 2 Garasje 18,0 m 2 trinn opp Gang 10,3 m 2 Bod 3,6 m 2 Bad 7,2 m 2 Vask 2,5 m 2 All-rom 28,6 m 2 Bad 4,2 m 2 Stue 19,1 m 2 1: Etasje 1: Etasje Forslag til planløsning. 1., 2. og 3.etasje. Hustype A Prosjekt: Holmsbu Hage Tiltakshaver: Skisse Alt.A Prosjekterende: BRA 153 m 2 P-rom 123 m 2 Bod 6,0 m 2 Sov Sov Garasje 8,0 m 2 8,0 m 2 18,3 m 2 Sov 13,9 m 2 Alle rettigheter tilhører utførende for prosjekteringen, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke Tegning: Planer Tlf , Fax D M T 1 Hall 11,3 m 2 Bad 7,8 m 2 Stue/kjøkken 31,6 m 2 wc 2,5 m 2 loftstue 19,5 m 2 1: Etasje 1: Etasje 1: Etasje Forslag til planløsning. 1., 2. og 3.etasje. Hustype B Skis Tilsammen planlegges det 26 enheter med 3-4 ulike boligtyper, som er tilpasset terrenget ut ifra hvor boligene plasseres. De foreslåtte boligene har 3-4 soverom, 2 bad og 2 stuer, og har svært arealeffektive planløsninger. Boligene planlegges også utformet med gode takterrasser. BRA 158 m 2 P-rom 132 m 2 I arbeidet med utforming av bebyggelsen, har det vært viktig både å se på sammenhengen med omkringliggende bebyggelse, samt fjernvirkningen sett fra sjøen. Det har vært viktig at prosjektet ikke fremtrer for dominerende, verken i forhold til Storgaten og omkringliggende bebyggelse, eller sett fra sjøsiden. Prosjekt: Holmsbu Hage Tiltakshaver: Prosjekterende: Alle rettigheter tilhører utførende for eller bruk av disse tegningene er forbu Tegning: Planer Tlf , F Nytt prosjekt legger til rette for at ny boligbebyggelse tilpasses eksisterende Holmsbu-bebyggelsen. Ny bebyggelse skal utformes som et godt svar på vår tids arkitektur, men samtidig bevare typologi, 17

18 skala og fargebruk i likhet med allerede etablerte boliger. Bebyggelsen ligger godt i terrenget, og silhuetten med åsen i bakkant bevares. Sett fra sjøsiden vil ny bebyggelse gå i ett med eksisterende bebyggelse. Viktige forhold ved utvikling av boligene har vært beliggenhet, utsikt, lysforhold, materialvalg samt intern organisering. Intensjonen er å skape gode boliger med mye lys og luft som åpner seg mot den flotte fjordutsikten. Det er lagt stor vekt på å tilpasse bebyggelsen til tomten og naturomgivelsene i tillegg til eksisterende bebyggelse. Alle boligene får gode uteplasser, både i form av private hager og takterrasser, i tillegg til felles friarealer og lekeplasser. Det reguleres også inn et gatetun hvor det gis plass til opphold og lek i tillegg til parkering. Mellom husgruppene skal det legges til rette for gangveger slik at man enkelt kan bevege seg innenfor planområdet. I tillegg skal det etableres to lekeplasser, store grøntområdet og en turveg som fortsetter ned til Holmsbu brygge. 18

19 Illustrasjonsplan som viser planlagt bebyggelse og utomhus. 19

20 1.6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 1. Bebyggelse og anlegg: - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg daa. - Lekeplass daa 2. Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur: - Veg daa - Fortau daa - Gatetun daa - Annen veggrunn - grønt 3. Grønnstruktur: - Turveg daa 5. Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift: - Friluftsformål daa 20

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune.

Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. Holmsbu Eiendom AS Risiko og sårbarhetsanalyse Halvorsen & Reine AS har bistått Holmsbu Eiendom AS med arbeidene med detaljreguleringsplan for området Holmsbu Hage i Hurum kommune. I henhold til 4-3 i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID:

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: Innledning/bakgrunn; Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Felt B1 - Farevassknuten I Åseral kommune PlanID: 076 14.06.2016 Ing. Geir Gjertsen AS, har på vegne av Ole Tommy Egenes, utarbeidet forslag

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE.

Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR.149 BNR.7 - MØGEDAL I LINDESNES KOMMUNE. 22.09.2017 Bakgrunn. Reguleringsarbeidet utføres av Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS, for grunneier Kjell Olav

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12

Hurum kommune Arkiv: L12 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/1545 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 21.09.2015 A-sak. Forslag til detaljregulering for Schuelrudhagenannengangsbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 48/15 Planutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune

Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Planbeskrivelse. Lunden Boligfelt. Audnedal kommune Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for Audnedal kommune, utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Lunden boligfelt.

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28.

Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144. Detaljert reguleringsplan. 28. Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 15 Forslagsstillers planbeskrivelse Felt A1, Heggum Jaksland Røyken kommune Gnr 65 Bnr 144 Detaljert reguleringsplan 28. februar 2011 Utarbeidet av: ARK19 arkitektkontor

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Floa Galoppen Bure Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 01061042) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 09.04.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt

MOLDE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR NORDSKOGVEGEN 2. Plan ID: 1 Generelt 1 Generelt 1.1 I henhold til plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 13/01/2014. 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN DEL AV KOMMUNAL VEG KJELLINGVEIEN PÅ GNR. 47 DEL AV BNR.2, BNR.3 OG BNR.4, KJELLING VESTRE I GILDESKÅL KOMMUNE BESKRIVELSE 1. Innledning 1. Oppdragsgiver: Gildeskål kommune

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER. Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id ) Råde kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for del av Saltnes syd, felt OB1 (plan-id 0135201203) Råde kommune Planbestemmelser datert : 20121107 Dato for siste rev. av bestemmelsene : 20121202 (Rev.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM Meldal kommune Forord Forslag til reguleringsplan for Meldal sentrum er utarbeidet av Plankontoret etter oppdrag fra Meldal kommune. Meldal kommune har

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Ramsdalen/Gyråsen hyttefelt I Lindesnes kommune 27.11.2013 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for grunneier Jonni Gabrielsen AS

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer