Av Trygve Brautaset 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av Trygve Brautaset 1"

Transkript

1 Av Trygve Brautaset 1

2 Kj øreplan Hva er synt et isk biologi og hva kan det br ukes t il? Hvor dan ut f ør es synt et isk biologi? Hvor f or er Synt et isk biologi vikt ig? Egen f or skningsvir ksomhet knyt t et t il synt et isk biologi Bør vi satse på syntetisk biologi i Norge? ppsummer inger 2

3 Hva er synt et isk biologi? Synt het ic biology is t he r edesign of biological syst ems and t heir parts for useful and practical purposes, including Understanding life processes Generating functional modular components Develop novel applications and processes 3

4 Synt et isk biologi er en kraf t f ull blanding av biot eknologi og ingeniørkunst. Grunnleggende (basic) vitenskap: What I cannot create, I do not understand! (R. Feynman) G Anvendt (applied) vitenskap: - Produsere nye biologiske systemer med nye funksjoner. 4

5 Hva kan Synt et isk biologi brukes t il? BioMedisin (bedre diagnosesystemer, drug delivery, ) Biofarmasøyt ika (bedr e og billiger e medisiner, vaksiner, og antibiotika, ) Ener gi (biodr ivst of f, f ot osynt et iske bakt er ier, ) Miljø (bioremediering, miljøovervåking,...) White biotechnology (bedre, billigere, mer miljøvennlige og nye produksjonsprosesser, ) 5

6 Transf ormasjon av kunnskap via Synt et isk biologi Syntetisk biologi er ingen ny vitenskap, men en konseptuel ny tenkemåte Syntetisk biologi bygger på mange ulike fagdisipliner og teknologier Teknologien setter begrensingene for hva som er mulig å gjøre 6

7 Milepæler innen biot eknologisk f orskning Start sekvensering av humant genom Haemophilus influenzaes (bakterie) sekvensert Ferdig sekvensering humant genom Første syntetiske bakterie utviklet Metabolsk ingeniørkunst Teknologi for robotisert screening Teknologi for kvantitativ måling av antall genkopier og enzymer i celler mics - teknologier Systembiologi Syntetisk biologi 7

8 Nøkkelt eknologier Synt et isk Biologi Gen synt ese, DNA sekvenser ing Virale og ikke-virale genoverføringsmetoder Modell-basert evaluering av genetiske systemer Skape nye biologiske systemer som ikke eksisterer i naturen! 8

9 Craig Venter Vår tids symbol på syntetisk biologi Vent er t urns f rom DNA t o saving t he environment Vent er was on Time Magazine s 2007 list of the 100 Most I nf luent ial People in the World. 9

10 Store gjennombrudd Craig Venter s forskning Syntetisk biologi Science 2005: Massiv mar in biopr ospekt er ing: ident if iser t 6 millioner nye gener; The molecules of the future Science 2007: Genomtransplantasjon i bakterier; endret én art til en annen Science 2008: Laget et syntetisk bakteriegenom som kan replikere (kopieres opp) i gjærceller Science 2009: Konst r uer t e bakt er iear t er f r a genom som var klonet og manipulert med i gjærceller Demonst rert t eknologi f or design og skapelse av nytt syntetisk liv på laboratoriet 10

11 Konst ruksjon av synt et isk bakt erie genom i gj ær (Venter et al., Proc Natl Acad Sci U S A December 23; 105) 11

12 A Bug to Save the Planet GENME PINEER CRAIG VENTER WANTS T MAKE A BACTERIUM THAT WI LL EAT C2 AND PRDUCE FUEL. - a bacterium that will ingest C2, sunlight and water, and spew out liquid f uel t hat can be pumped int o Amer ican SUVs. 12

13 Craig Venter: Programming algae to pump out oil (25 July 2009) Genome pioneer Cr aig Vent er has t eamed up wit h Exxon Mobil t o t urn living algae into mini oil wells. Algae that can turn C2 back into fossil fuel How is this going to work? it sounds too good to be true. Algae use C2 to generate a number of oil molecules, via photosynthesis, as a way of storing energy. We're changing the algae's gene structure to get them to produce hydrocarbons similar to those that come out of the ground and to trick them into pumping these hydrocarbons out instead of accumulating them. As other groups get C2 sequestration techniques going, we'd like to take that C2 and get the algae to convert it back into oil. The aim is to prevent it from further increasing carbon in the atmosphere

14 Craig Venter på NBS- Kontaktmøtet Røros i Januar

15 Jay Keasling, Berkeley; Saving t he world, one molecule at t he t ime Jay Keasling has received the first Biotech Humanitarian Award 2009 for his development of a microbial-based version of the antimalarial drug Artemisinin using the tools of synthetic biology. 15

16 Mikrobiell produksjon av malariamedisin Artemisinin ved Syntetisk Biologi Analogous to the design of chemical manufacturing facilities, the flow of chemicals through enzymatic reactions within a cell must be optimized within the context of other cellular processes to ensure product composition and to minimize the generation of undesirable products. San Francisco company Amyris is now working on scaling up Keasling's system for large-scale production of Artemesinin. The cost of the drug may drop by 90 percent. Produksjonen av Artemisinin involverer i alt 11 enzymkatalyserte reaksjoner 16

17 Hvordan gjøres Synt et isk biologi? Naturen er en oase av unike forbindelser og egenskaper (gener) Bioprospektering; søke nye egenskaper ( moduler ) ikke nye organismer Isolere, modifisere og kombinere moduler i bioteknologisk velutviklet vertsorganisme Konstruere nye unaturlige biologiske systemer for ulike anvendelser 17

18 Syst em Biologi er grunnleggende basis f or Synt et isk Biologi DYNAMISK Genom Transkriptom Proteom Metabolom STATISK System biologi søker å forstå hvordan alle delene av en celle samarbeider for å skape og opprettholde liv 18

19 Posit iv f eedback mellom Syst em biologi og Synt et isk biologi System biologi: Analytisk Syntetisk biologi: perasjonell (Barrett et al., 2006: Curr pinion Biotechnol 17: ) 19

20 Egen f orskning ved SI NTEF / NTNU knyt t et t il Synt et isk Biologi Fokus: Utvikle mikrobielle bioprosesser Mikrobe med gode egenskaper Engineering BioProsess 20

21 Eks- 1: Nye antibiotika basert på antifungalt antibiotikum nystatin NysA NysB NysC S L S S S S S S S S S S NysI NysJ NysK S S S S S S S S C H 3 CH 3 L-Fructose- 6-phosphate CH 3 NysK TE C H 3 C H 3 CH 3 CH 3 CH 3 Nystatin A1 CH 3 NH 2 NysL + NysN C CH 3 NysDI+ NysDII + NysDIII C CH 3 21

22 Grunnleggende forståelse Gener - Enzymer nystatin; Design av nye antibiotika Biosyntese av H 3 C 37 Nystatin A CH CH C CH 3 NH 2 NysC KS AT DH KR ACP KS AT DH KR ACP KS AT DH ER KR ACP KS AT DH KR ACP KS AT DH KR ACP KS AT DH KR ACP Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 22

23 Nye og bedre antifungale antibiotika generert ved rasjonell design og genetic engineering (Brautaset et al., 2008: Chem & Biol 15: ) 23

24 Eks- 2: Mikrobiell produksjon av aminosyrer fra metanol Alternativ produksjonsprosess for to av verdens viktigste biotekprodukter : Metan Lysin og Glutamat fra Metanol Globale produksjonsvolum Lysin 800,000 tonn / år Glutamat 1,500,000 tonn / år Metanol Aminosyrer 24

25 Met abolic engineering av met ylot rof Bacillus met hanolicus f or omsetning av metanol til aminosyren Lysin METHANL METHANL FRMATE FRMALDEHYDE C 2 RUMP metabolic engineering FRMATE C 2 FRMALDEHYDE RUMP PYRUVATE L-ASPARTATE XALACETATE PYRUVATE TCA L-ASPARTATE XALACETATE METHININE MES - DIAMINPIMELAT THRENINE -XGLUTARATE TCA -XGLUTARATE GLUTAMATE METHININE MES - DIAMINPIMELAT THRENINE LYSINE GLUTAMATE LYSINE 25

26 Alternativ strategi: Engineere met ylot rof i inn i biot eknologisk godt ut viklet bakt erie ved Synt et isk biologi CH3 Donor CH3 Synthetic org. Host CH3 Product 26

27 Eks- 3: Marin Bioprospekt ering Polyunsaturated fatty acids (DHA) Carotenoides Lygnenfjorden, Namdalseid Sea surface / sediments Metagenome-library Antimicrobial and Anticancer compounds 27

28 I solering av nye bakt erieart er som produserer karotenoider (fargestoffer) A B C D E F G H Nye idéer og nye biologiske komponenter for Syntetisk biologi 28

29 Regist er f or biologiske komponent er ved MI T, USA 29

30 Hvorfor satse på Syntetisk Biologi i Norge Grensesnittet grunnleggende og anvendt forskning; fanger bredt Høy grunnleggende kompetanse på relevante fagområder: Molekylærbiologi (metabolic engineering, system biologi) Bioinformatikk Kjemi Fysikk Nanoteknologi? Unike nat ur r eser ver (biologisk mangf old) og pågående satsing innen bioprospektering; unike kilder for biologiske deler og gode idéer Voksende Norsk biotekindustri (se: EU satser på Syntetisk Biologi 30

31 ppsummering USA leder an innenf or Synt et isk biologi; både på det grunnleggende (vit enskapelig publisering) og det anvendt e (indust rimedvirkning) EU satser på Syntetisk Biologi: argumenterer for tverrfaglige og flernasjonale prosjekter Synt et isk biologi har bredt nedslagsvindu og bygger på flere ulike fagområder Norge er sterke på 31

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav

inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav inf 1510: metoder for å identi,isere behov og krav Tone Bratteteig hva er egentlig behov og krav? og hvordan kan vi finne dem? å iden,fisere behov først av 4 grunnleggende ak1viteter iterasjon: iden1fisere

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009

Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet. CIENS-rapport 1-2009 CI Vanndirektivet - Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet CIENS-rapport 1-2009 Tittel: Vanndirektivet Behov for kunnskap, kompetanse og kapasitet Forfatter(e): Haakon Thaulow, NIVA (red.) Anne Lyche

Detaljer

STØRRELSE. rock 1 noun

STØRRELSE. rock 1 noun rock 1 noun 1 the solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the surface or underlying the soil or oceans. rock 1 noun 2 a large piece of such

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET BIOTEKNOLOGI 7TIPS Kreftforskning Norsk forskning står sterkt internasjonalt DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Skreddersydd medisin Individtilpasset behandling er god økonomi Kommersialisering Hvorfor utvikle

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Kan vi skape mye mere verdi i softwareprosjekter?

Kan vi skape mye mere verdi i softwareprosjekter? Kan vi skape mye mere verdi i softwareprosjekter? Softwarebransjen har i den senere tid vært fokusert på å øke produktiviteten. Vi tar stadig i bruk ny teknologi og moderne systemutviklingsmetoder for

Detaljer

Hele kollegiet med. En ny modell for etter- og videreutdanning i skolen.

Hele kollegiet med. En ny modell for etter- og videreutdanning i skolen. Hele kollegiet med En ny modell for etter- og videreutdanning i n. En modell for lagarbeidet i n. Den nye modellen for etter- og videreutdanning styrker lagarbeidet i kollegiet og gir flere lærerene mulighet

Detaljer

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter

Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter 1 Concept-programmet 2007 Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss og Nils Olsson ISSN: 0803-9763 (papirversjon) ISSN:

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

INTET MENNESKE ER EN ØY

INTET MENNESKE ER EN ØY INTET MENNESKE ER EN ØY Rapport fra evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall Trond Buland og Vidar Havn i samarbeid med Liv Finbak og Thomas Dahl SINTEF Teknologi og samfunn Gruppe for skole- og utdanningsforskning

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Den tause misforståelsen

Den tause misforståelsen Den tause misforståelsen Om Michael Polanyis kunnskapsteori av Arve Mathisen, 2007 Any act of knowing always involves change - change in the world that is known and simultaneous change in the knower. Active

Detaljer

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse

hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse hvordan leve med hemodialyse? how to live with haemodialysis? Med engelsk, arabisk og urdu oversettelse 2 Utgitt av LNT i 2008 Oversatt ved Tolketjensten i Oslo, august 2008 Illustrasjoner og layout: Kolorado.no

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 Pierre Boulez: Troisième Sonate (1957) Universal Edition - formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 - formant 3: Constellation Miroir 5 Mélange blocs points 00:23

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014. Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2013/2014 Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Velkommen til UMB! Vi er utrolig stolte og glade for at

Detaljer

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket

Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Rettigheter og tilhørighet Evaluering av statsborgerregelverket Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk?

Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Hvilke forestillinger kan elever ha om forståelse i matematikk? Ingebjørg Berglie Master i lærerutdanning med realfag Oppgaven levert: Juni 2009 Hovedveileder: Tine Wedege-Mathiassen, MATH Biveileder(e):

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer