Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FLOAN Steinkjer kommune Tp Trønder-plan as i Rådgivende ingenierer MRIF,k>ENTfre

2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG 2 1. BELIGGENHET OG PLANLAGT BRUK AV AREALET 3 2. SJEKKLISTE 3 3. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER GEOTEKNISK VURDERING FLOM FRA ELV/BEKK RADON TRAF1KKULYKKE MED OG UTEN FARLIG GODS STØY OLJE- OG KJEMIKALIEFORURENSNING BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE 7 Vedlegg 1. Geoteknisk rapport 2. Støyberegning datert datert Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer 1

3 RISIKO- OG SARBARRETSANALYSE FLOAN 0. SAMMENDRAG Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for Floan i Sprova, Steinkjer kommune. Følgende mulige trusler er identifisert: Naturgitte forhold - ustabil grunn - radon Infrastruktur - trafikkulykker - trafikkstøy Omgivelser - økt støtbelastning på bekk ved nedbør - økt risiko for olje- og kjemikalieforurensning - økt brann- og eksplosjonsfare Formålet med analysen er å identifisere mulige trusler og belyse eventuelle konsekvenser av dette. Analysen er utført og utarbeidet av Trønder-plan AS ved Jan Ola Ertsås og Erlend Gystad på vegne av Sprova Sentrumsutvikling. Steinkjer Erlend Gystad Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer

4 RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE FLOAN 1. BELIGGENHET OG PLANLAGT BRUK AV AREALET Det aktuelle området ligger på Floan i Sprova, Steinkjer kommune, like inntil Fv17 ved eksisterende butikk. 227,../ ' Åunmyr 8n _,_,--- Eldneset '--,,,,, SkeismcPeurirnt:ri-, - ) / heia Storhaugen TMyryol( -- soraun,t 7/St oraun atnet Storvollaunet. (? 1)3 Furuhaugen 275, 1)1 --, Blorknes Gladse,:atnet' hjyrstad yran, Bjørklungiaise2T-'-- -.Ådalen. 17* Sprova Sprova Veå askerciet Steinfjellet SproUrnarke; Bostadhylla Hjellhalla Sv HrelltrOa 22) Furu- Ban. Osmarka, 138 Hjellhøgda haugen Buksen Heirnly _ew be :Ø,yster-Elda Hjedosen Fosnesnesjan,. 'Hegtrsta 367 Berhaugen 410,:,ladsetouttet Ramhyna Kvinn ese( L9 6 Vellahalla Ulstadsetran K ollfururnyra/ 316 holla islsen 361 oewjeet Tyerdsen-: Hogkam- 343 Mo 272 "dgg " s,c1 cve ' 174' 4. njeiian Fosnes,s' 297 3" Kvitbergetd Ssen I nnrleam Holrnvik 7-' /.; ;"TiNov ;. Skei _, "7 hela/ Torring-. i -,,.._ ' Eldkleiv er../uahkken,--, nafjellet - Top'ing -, Hott b.r.e,n,q4.... saga ' - f ' oltatr 64 olte Vån812U in sand --.,.. Linåssveet IcB 2 oen 17 Loysmund- haugen.- I Storvolf ;)1) Vanabu. {,,, Brenn- Holmvikboyen _., Strandabuk) 17 Låtra Bratt Holmvildartgen Kråknet Hjefibotn Stratnnestannan Torret Brattb Det planlegges bygging av ny butikk, bensinstasjon, kro, motell, servicefunksjoner og boliger. 2. SJEKKLISTE Emne Forhold eller uønsket hendelse Naturgiue Er området utsatt for snø- eller steinskred? forhold Er området geoteknisk ustabilt? Er området utsatt for sprin flo/flom i s ø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i runnen? Annet (angi) Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser å veg hendelser på jernbane Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer Vurdering Nei Merknad 0 Se kommentar 3.1 Se kommentar Se kommentar Se kommentar 3.4 3

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN Tidligere bruk hendelser på sjo/vann/elv hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industri ol) utgjøre en risiko for området? utslipp av giftige gasser/væsker utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker radioaktivt nedfall industribrann Er området utsatt for mye støv og støy fra trafikk? 0 Se kommentar 3.5 Er området utsatt for mye støv og støy fra andre kilder? Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: elektrisitet teletjenester/bredband/kabel-tv vannforsyning renovasjon/avløp transportnett Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: påvirkes området av magnetisk felt fra strømførende luftspenn? er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: til skole/barnehage? til mermiljøanlegg (idrett ol.)? til forretning ol.? til busstopp? Brannberedskap omfatter området spesielt farlige anlegg? har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg mekanisk verksted/skipsverft galvaniseringsverksted impregneringsverk avfallshåndtering/ deponi gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra Tronder-pIan as Kongens gate Steinkjer 4

6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN byjord: sentrale og eldre bydeler gruver: åpne sjakter, steintipper etc. militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. annet (angi) Omgivelser Er det regulerte vassdrag/vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is og/eller varierende vannstand i elveløp? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Vindfall som følge av uttak av skog Vil tiltaket kunne føre til endringer av 0 Tiltaket medfører avrenningsforhold/hastighet til nærliggende økt støtbelastning bekk/elv på bekk. Vil tiltaket føre til forurensing av drikkevann Vil tiltaket kunne føre til olje- og kjemikalieforurensing Vil tiltaket medføre økt brann- og eksplosjonsfare 0 0 Se kommentar 3.6 Se kommentar 3.7 Er området spesielt utsatt for fare ved skogbrann Vil tiltaket medføre økt støy 0 Se kommentar 3.4 Ulovlig Sabotasje og terrorhandlinger virksomhet er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? 3. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER 3.1 Geoteknisk vurdering Det er gjennomført grunnundersøkelser av Multiconsult AS. Grunnen i området består hovedsakelig av bløt og sensitiv leire ned til ca. 20 meters dybde. Det er påvist kvikkleire i området. Området er flatt og er ikke utsatt for fare for utrasing. Terrengmessige forhold vil hindre eventuelle rasmasser fra kvikkleireområder i nærheten å ramme det aktuelle utbyggingsområdet. Bygninger kan fundamenteres direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, original grunn. Oppfylling av området vil gi setninger i undergrunnen. Det bør vurderes å legge ut forbelastninger i de delene av området som skal bebygges slik at en vesentlig del av setningene kan påløpe før byggestart. Det må utføres geoteknisk prosjektering. Det vises for øvrig til vedlagt geoteknisk rapport. Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer

7 RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE FLOAN 3.2 Flom fra elv/bekk Området ligger i et flatt område med en eksisterende bekk med moderat vannføring som har utløp til elv. Ved opparbeidelse av området må overvann tas hånd om slik at området blir tilstrekkelig drenert. 3.3 Radon Det er ikke foretatt radonundersøkelser. Dette må måles i forbindelse med prosjektering av bygninger, evt. at bygninger uansett føres opp med tilstrekkelig tiltak mot radon. Det vises for øvrig til byggteknisk forskrift Trafikkulykke med og uten farlig gods Området ligger inntil Fv17. Vegen har fartsgrense 80 km/t forbi planområdet. Det har vært trafikkulykker/dødsulykker i området. Området er et knutepunkt i Sprova med tanke på skoletransport. Det må tas hensyn til trafikkbildet spesielt med tanke på av- og påstigning av skolebuss og rutegående buss. Når det gjelder transport av farlig gods er det en generell risiko for at området blir berørt av ulykker. Det er for 2011 angitt en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 390 tunge kjøretøy langs Fv17. Den generelle risikoen for ulykker med farlig gods er lav, men dersom ulykken skjer kan konsekvensene bli store, avhengig av type gods. 3.5 Støy Det er beregnet støy fra vegtrafikk. Beregningene er utarbeidet ihht. trafikkprognose framskrevet til Støyberegning viser at store deler av området ligger innenfor gul sone, både i 2,0m høyde og 5,0m høyde. Rød sone strekker seg fram til ca. 30m fra senterlinje veg i 5,0m høyde. Gul sone er en vurderingssone hvor etablering av bygninger med støyfølsomme bruksformål bare kan tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt, jfr. T-1442 punkt Det vises her til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Avvik fra bestemmelsene kan gjelde oppføring av nye bygninger i sentrumsområder i byer og tettsteder og ved gjenoppbygging, ombygging og utviding av eksisterende bygninger. Det vises for øvrig til vedlagt rapport for støyberegning. Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer

8 KISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN I tillegg til støy fra eksisterende infrastruktur vil tiltaket i seg selv medføre en økning av støy for omgivelsene. Dette gjelder generelt som følge av okt virksomhet på området fra boliger og næringsvirksomhet. og spesielt som følge av dognhvileplass for tungtransport. 3.6 Olje- og kjernikalieforurensning Tiltaket medfører økt risiko for ohe- og kjemikalieforurensning. som følge av at deler av område er tiltenkt bensinstasjon. med tilhørende afflegg som drivstoffpåfylling og vaskehall. Det forutsettes at forurenset avlop fra evt. vaskehall og annet forurenset avlop fra bensinstasjonsområdet håndteres på forskriftsmessig vis. 3.7 Brann- og eksplosjonsfare Tiltaket medforer økt risiko for brann- og eksplosjonsfare. som folge av at deler av område er tiltenkt bensinstasjon. med tilhørende anlegg som drivstoffpåfylling og drivstofflager. Det forutsettes forskriftsmessig håndtering av drivstoff. Den generelle risikoen for brann- og eksplosjon er veldig lav. Konsekvensen av en eventuell eksplosjon kan bli katastrofal. Tronder-plan as Kongens gate Steinkjer

9 MULTICONSULT MULTICONSULT Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Sprova sentrumsutviling AS Sprova Emne: Dato: Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 28. juni Oppdragsleder: Erling Romstad Sign.: S Saksbehandler: Marit Isachsen Sign.: )5a.c.,Kse_n_ Kontaktperson hos Oppdragsgiver: Magne Melland Sammendrag: Sprova sentrumsutvikling planlegger bygging av foretningsbygg i Sprova, Steinkjer. Multiconsult AS er engasjert til å utføre grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektet. Det er utført 2 dreietrykksonderinger og tatt opp 1 proveserie. Grunnen i området består hovedsakelig av bløt og sensitiv leire ned til ca 20 meters dybde. Det er påvist kvikkleire i planområdet. Området er flatt og er ikke utsatt for fare for utrasing. Terrengmessige forhold vil hindre eventuelle rasmasser fra kvikkleireområder i nærheten å ramme det aktuelle utbyggingsområdet. Bygninger kan fundamenteres direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, original grunn. Oppfylling av området vil gi setninger i undergrunnen. Det bør vurderes å legge ut forbelastninger i de delene av området som skal bebygges slik at en vesentlig del av setningene kan påløpe for byggestart. Det må utføres geoteknisk prosjektering. MULTICONSULT AS, Trondheim 7486 Trondheim Besøksadr.: Sluppenvegen 23 Tel.: Fax: r.44148xx sprova geoleknisk rapportdocx

10 Sprova Grunnundersøkelser- Geoteknisk rapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Utførte undersokelser Feltarbeider Laboratoricarbeider Henvisninger 4 3. Terreng- og grunnforhold Terrengforhold Løsmasser 4 4. Geoteknisk vurdering Områdestabilitet Fundamenteringsforhold 5 Tegninger E og 2E Geotekniske bilag. Bormetoder og opptegning av resultater Oversiktskart -1 Borplan -10 Geotekniske data -75 Odometer IL, borpunkt 1, dybde 1,45 m - 76 til -77 Odometerforsok CRS, borpunkt 1, dybde 3,45 rn Borutskrift for borpunkt 1 og 2 Vedlegg Vedlegg I: Koordinatliste Vedlegg 2: Kvartærgeologisk kartutsnitt (www.ngu.no) Vedlegg 3: Faresonekart, utsnitt (www.skrednett.no) /sgh 28. juni 2011 Side 2 av 5 z:\4148xx sprova V geoteknisk rapport.docx

11 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser - Geoteknisk rapport MULTICONSULT 1. Innledning Sprova sentrumsutvikling DA planlegger bygging av foretningsbygg i Sprova, Steinkjer. Multiconsult AS er engasjert til å utføre grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektet. Foreliggende rapport omfatter presentasjon av utførte undersøkelser samt en geoteknisk vurdering. Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitctsstandard NS-EN ISO Oppdraget er også gjennomført i henhold til Eurokode EN-1997, del 2 Geoteknisk prosjektering Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver (2007) og tilhørende tilgjengelige metodestandarder. I tillegg er NS 8000-serien benyttet ved utførelse av laboratorieundersøkelsene. 2. Utførte undersøkelser 2.1 Feltarbeider Feltarbeidet ble utført i uke 18, Boringene ble utført med hydraulisk borerigg av typen Geotech og ledet av borlederen Raymond Barseth. Det er foretatt 2 dreietrykksonderinger, Dreietrykksondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til fast grunn. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i steinholdig grunn og kan ikke benyttes til fiellpåvisning. I tillegg er det tatt opp 1 prøveserie med 54 mm prøvetakingsutstyr. Koordinater og undersøkelsesmetode for borpunktene er vist i tabell Tabell 1 Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO's høydesystem. Borpunktenes plassering er innmålt med Trimble DGPS CPOS. Horisontal nøyaktighet er gitt å være innenfor 2-3 cm. Bortpunktenes høyde er tatt ut i fra digitalt karverk. Tabell 1: Borpunkt med koordinater og undersøkelsesmetode Borpunkt Koordinater Undersøkelsesmetode Nord Øst Terrengkote (-) (111) (m) (rn.o.h.) DRT x x x 2.2 Laboratoriearbeider De opptatte prøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper. Prøvene er klassifisert og vanninnholdet er bestemt ved tørking etter NS Udrenert skjærstyrke er målt ved konusforsøk og enaksiale trykkforsøk. I tillegg er massenes setningsegenskaper bestemt ved ødometerforsøk på 2 prøver /sgh 28. juni Side 3 av 5 z:\4148xx\ sprova\r geoteknisk rapporldocx

12 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser- Geoteknisk rapport MULTICONSULT 2.3 Henvisninger Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr Resultat fra rutineundersøkelsene på prøver fra borpunkt 1 er presentert som geotekniske data i tegningen Ødometerforsøkene er vist i tegningene -75 til -77.Borprofilcne er vist på tegning nr Det vises for øvrig til rapportens generelle vedlegg tegning nr le og -2e for beskrivelse av undersøkelsesmetoder og geotekniske begrep. 3. Terreng - og grunnforhold 3.1 Terrengforhold Området som er undersøkt, ligger i Sprova i Steinkjer, nordøst for fylkesveg 17 i nærheten av ICA-butikken. Terrenget ligger omtrent på kote 30 og er helt flatt. Nord for eksisterende bebyggelse er det registrert en oppstikkende fjellterskel. Videre nordover stiger terrenget opp mot ca kote Løsmasser I henhold til kvartærgeologisk kart består løsmassene i dette området hovedsaklig av "Tykk havavsetning" og "Torv og myr", se vedlagt kvartærgeologisk kartutsnitt. Ifølge faresonekart for kvikkleireras er det påvist kvikkleire i skråninga ca 700 meter nord og 1,4 km vest for utbyggingsområdet. Kvikkleiresonene som har middels faregrad, har betcgnelsene 1415 Tørring, 1416 Bakketun og 1417 Søråsen. Faresone 1420 Sprovamarka ligger ved Sprova grendehus, ca 1 km sørøst for den undersøkte tomta. På tomta er boret dybde for dreietrykksonderingene henholdsvis ca 24 og 20 meter under terreng for borehull 1 og 2. Prøveserie 1, tegning viser at det øverste laget består av silt, og har en mektighet på ca 2 meter. Videre i dybden er det påvist leire som er bløt og sensitiv. Det er påvist kvikkleire fra ca 5 meter under terrengnivå. Dreietrykkprofil fra BP1, tegning , indikerer at kvikkleirelaget kan være inntil 15 meter tykt. Resultatene fra prøvetakingen er gjengitt i Tabell 2. Ødometerforsøkene som er utført, viser at det øverste, middels faste leirlaget er moderat setningsgivende for tilleggsspenninger. De bløte massene i dybden forventes å være mer setningsgivende. Tabell 2: Resultater fra prøvetaking Borpkt nr 1 Løsmasse 2-3 m: SILT, grov, finsandig, middels fast. 4-5 m: LEIRE, sensitiv, bløt. Enkelte meget tynne siltlag. Skjellrester 5-cal9 m: KVIKKLEIRE med tynne lag av leire og sand. Skjellrester /sgh 28. juni Side 4 av 5 z:\4148xx\ sprova\r geoteknisk rapport.docx

13 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser - Geoteknisk rapport MULTICONSULT 4. Geoteknisk vurdering 4.1 Områdestabilitet Planområdet ligger utenfor NVEs faresonekart for kvikkleire, men det er ved grunnundersøkelser påvist kvikkleire på tomta. Det er utført vurderinger i hht NVEs retningslinje 2/2011 Flawn- og skredfare i arealplanar. På grunn av flatt terreng og forutsetning om små terrenginngrep, vil det ikke være stabilitetsmessige problemer ved planlagt utbygging. På grunnlag av utførte grunnundersøkelser antas kvikkleiresonene nord, vest og sør-øst for området ikke å være sammenhengende med kvikkleireforekomsten avdekket på tomta. Faresoneområdene i nærheten har ikke helning direkte mot tomta, og planområdet antas derfor å ligge utenfor utløpsområdet for skred. Eventuelle ras i de etablerte kvikkleiresonene vil på grunn av terrengforholdene, ikke få utløp mot utbyggingsområdet. Området er derfor klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 4.2 Fundamenteringsforhold Grunnundersøkelsen har avdekket at det er bløte masser i grunnen. Planlegging av fundamentering må derfor foregå i samråd med geotekniker. Som utgangspunkt for geoteknisk prosjektering kan det antas at bygninger i 1 til 2 etasjer kan fundamenteres på banketter og enkeltfundamenter direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, mineralsk grunn. Bæreevnen for fundamenter med ren vertikallast kan foreløpig settes til 100 kpa. Fundamenter med skrålast vil ha lavere bæreevne. Fundamentplanen må kontrolleres. Matjord og torv må fiernes under fundamenter og golv på grunnen. Utlegging av fyllinger på terrenget vil medføres setninger i undergrunnen. Det bør vurderes å leggc ut forbelastninger, det vil si midlertidige fyllinger til høyere nivå, i de delene av tomta som skal bebygges. På denne måten kan en vesentlig del av setningene påløpe før byggestart /sgh 28. juni Side 5 av 5 z:14148xx sprovak geoteknisk rapport.docx

14 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser- Geoteknisk rapport MULTICONSULT Arkivreferanser: Fagområde: Geoteknikk Stikkord: Kvikkleire Land/Fylke: Nord-Trøndelag Kartblad: 1723 Kommune: Steinkjer UTM koordinater, Sone: 32W Sted: Sprova Øst: 6117 Nord: Distribusjon: Begrenset Intern Fri (Spesifisert av Oppdragsgiver) Dokumentkontroll: Utarbeidet Kontrollert Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon juni 2011 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign -n S Scitt Forutsetninger Grunnlagsdata Teknisk innhold Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Format Utarbeidet Kontrollert 4-11 M I en)/(.--(t t ft Ml H gs.6/ 4,-11 L1/4-A I 2V4 SC)i-f Anmerkninger Godkjent for utsendelse Dato: Sign,, (Oppdragsansvarlig) 7,.,, / sgh 28. juni 2011 z:\4148xxv sprova1r geoteknisk rapport.docx

15 " SonderInger utføres for å få en orientering om grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller annen fast grunn. DREIESONDERING(NGF Melding 3) Utføres med skjøtbare +22 mm borstenger med 200 mm vridd spiss. Boret dreles manuelt eller maskinelt ned i grunnen med Inntil 1 kn (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten dreles det maskinelt eller manuelt. Antall 34-omdrelninger pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden presenteres I diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 %-omdreininger. Skravur angir synkning uten dreling, med påført vertlkallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene ble rammet ned I grunnen. 00 Middels stor motstand liten motstand Stor motstand v RAMSONDERING(NS-EN ISO ) Boringen utføres med skjøtbare +32 mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på 0,38 knm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden Illustreres ved anglvelse av rammemotstanden Q pr. m nedramming. Q, loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (knm/m) knmån 5 Sidetriksjon, fs, MPa Q, (knm/m) Spissmotstand, qc, MPa Poretrykk, u. MPa TRYKKSONDERING(NGF Melding 5) Utføres ved at en sylindrisk, Instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraft mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og sidefriksjon f, kan beregnes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den konen. Målingene utføres kontinuerlig hver 0,2 m og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre). DREIETRYKKSONDERING (NGF Melding 7) Utføres med glatte skjøtbare +36 mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned igrunnen med konstant hastighet 3 m/mln og konstant rotasjonshastighet 25 omdr./min. Rotasjonshastigheten kan økes hyls nødvendig Fur ( kn) Stein Borsynk i berg cm/min. NedpressingskraftenFin (kn) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene. Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kylkkleire i grunnen. 15 BERGKONTROLLBORING Utføres med skjøtbare +45 mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventll. Det benyttes tung slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, Ilkedan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning. GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR BOREMETODER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN-ISO &2. MULTICONSULTAS Postboks 6230 Sluppen 7486 TRONDHEIM FELT 1,11 III I 1,0N,IP I Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: rols arv oaa Vedleggsnurnmer: Tegningsnr.: Revisjon: Revisjonsdato: 4000 la E

16 n (.0 Borfid orrn Spylelrykk MPa Matekraft FOT(kN) Prøvemarkering TOTALSONDER1NG (NGF Melding 9) Kombinerer metodene dreletrykksondering og bergkontrollboring. Det benyttes +45 mm skjøtbare borstenger og +57 mm stlftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykksmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. NedpressingskraftenFOT(kN) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre. MASKINELL AUGERBORING Utføres med hul borstang påsvelset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralskivene. Det er også mulig å benytte enktere håndholdt utstyr som for eksempel skoviprøvetaking. Prøvemarkering c, c, (kpi ) Uforstyrret Omrørt PRØVETAKING(NGF Melding 11) Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper 1 laboratoriet. Vanllgvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesytinderen presset ned mens stempetet holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan variere mellom +54 mm (vanligst) og +95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-5, der 1 er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvls prøver 1 Kvalitetsklasse 1-2 for lelre. + VINGEBORING(NGF Melding 4) Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h 55x110 mm eller 65x130 mm presses ned 1 jorden og roteres med Jevn hastighet, samtidig som dreiemomentet blir målt. Dette utføres med jorden i uforstyrret (første gangs brudd) og omrørt tilstand etter gjentatte rotasjoner av vingekorset. Udrenert skjærfasthet c og c, beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St = c,,/c,, bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i målenivå, samt jordartens plastisitet. P1 P2 P3 ) CO u (kpa) y,,z GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR BOREMETODER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN-ISO &2. Dato: Tegnet: Kontrollert: MULTICONSULTAS rols ary 1/ Postboks 6230 Sluppen Vedleggsnumrner: Tegningsnr.: Revisjon: 7486 TRONDHEIM 4000 lb -e- PORETRYKKSMÅLING (NGF Melding 6) Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med hydra ulisk (åpent)/elektrisk plezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned I grunnen til Ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stlgehøyde 1 røret eller ved avlesning av elektriske signaler. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. Grunnvannstand observeres direkte i borhullet. FELT Godkjent: oaa Revisjonsdato:

17 MINERALSKE JORDARTER Ved prøveåpning klassifiseres og klassifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk Kornstørrelse(mm) <0,002 0,002-0,063 0, >630 En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelsen. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra lelre til blokk. Den største fraksjonen angis først I beskrlvelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. ORGANISKE JORDARTER Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av Jordartensopprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: Benevnelse Torv Fibrig torv Delvis fibrig torv, mellomtorv Amorf torv, svarttorv Gytje og dy Humus Mold og matjord Beskrivelse Myrplanter, mer eller mindre omdannet. Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke I planterestene. Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan Inneholde mineralske bestanddeler. Planterester, levende organismer sammen med Ikke-organIsk innhold. Sterkt omvandlet organisk materlale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlag. SKJÆRFASTHET Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, (tan4))(effektivspenningsanalyse) eller c (c,k, c0, C,,p) (totalspenningsanalyse). Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, 4 (tamy)(kpa, kpa, 0, -) Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tanf (friksjon) og evtl. c = atantl) (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede (sand) prøver. Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning porettykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling I prøven frem mot brudd. Fra disse samt annen informasjon bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. For effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparameteren D bestemmes fra forsøksresultatene. Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, ci, (kpa) Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (c t), konusforsøk cok,), udrenerte treaksialforsøk (c A, c,,p) og direkte skjærforsøk Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt, for eksempel ved trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)(c«pt.) eller vingebor (cr; cr; Spenningssf Vg'2' 13 )6,,(2sa\te,(ks_ 5 ke tneve 2 % sin øk = tan fi D = -1(tan a SENSITIVITET St(-) Sensitiviteten S, = uttrykker forholdet mellom en lelres udrenerte skjærfasthet I uforstyrret og omrørt tilstand. Dette kan bestemmes fra konusforsøk i laboratorlet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c, (s, < 0,5 kpa),og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR LABORATORIEUNDERSØKELSER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN- ISO &2. Dato: Tegnet: MULTICONSULT AS rols Postboks 6230 Sluppen Vedleggsnr.: Tegningsnr.: 7486 TRONDHEIM a LAB Kontrollert: arv Revisjon: :10.11,170.1 Godkjent: oaa Revisjonsdato:

18 VANNINNHOLD (w %) Vanninnholdet anglr masse av vann I % av masse tørt (fast) stoff 1 massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110 C i 24 timer. KONSISTENSGRENSER FLYTEGRENSE (w1%) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastlsitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet Ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten lp = w, wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring. DENSITETER Densitet (p, g/cm3) Korndensitet(p dcm3) Tørr densitet (pd, dcm3) TYNGDETE1THETER Tyngdetetthet (y, kn/m3) Spesifikk tyngdetetthet (y kr'4/rn3) Tørr tyngdetetthet(yd, kn/m3) PORETALL OG PORØSITET PORETALLe (-) PORØSITETn (%) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del. Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff Masse av tørt stoff pr. volumenhet Tyngde av prøve pr. volumenhet (y = pg = y,(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s2) Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (y, = p,g) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (yd = ppg = y,(1-n/100)) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%) Volum av porer % av totalt volum av prøven KORN FORDELINGSANALYSE En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,125 mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp I vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene. DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges Inn len stiv ring som forhindrer sldeveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning c) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = Aalb,c og presenteres om funksjon av vertikalspenning a'. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og Inndeles 1 tre modeller: Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsområde Konstant modul M = rn ad OC leire, a< rs,' (er = prekonsolideringsspenningen) Lineært økende modul M = m(a'( ± ar)) leire, fin silt, a' > 0,' Parabolsk økende modul m = m(a'( ± as)) Sand, grov silt, a' > a,' PERMEABILITETk (cm/s eller m/år) Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kia, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og 1= hydraulisk gradient I strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk I laboratoriet ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøklfelt. KOMPRIMERINGSEGENSKAPER Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor forsøk). Resultatene fremstilles 1 et diagram som vlser tørr densitet som funksjon av innbyggingsvanninnhold. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (pd,..) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (w1). TELEFARLIGHET En jordarts telefarlighet bestemmes ut I fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene Tl (Ikke telefarlig), T2 (Ute telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig). HUMUSINNHOLD Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (Na0H-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler I en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes. GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR LABORATORIEUNDERSØKELSER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN-ISO &2. MULTICONSULT AS Postboks 6230 Sluppen 7486 TRONDHEIM LAB IMUL. ICONYUL, Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: rols ary ikf oaa Vedleggsnr.: Tegningsnr.: Revisjon: Revisjonsdato: b E

19 --F = - =. - - fl, - bu t...f ' " ing p...'s a s - -= _..,er? _.)2Urr\_ 1 r' W ' G-72 * ,;._--:-. i. - _., r 4T ;.:),-,3, _ I OVERSIKTSKART 7486 Trondbelm 111: Paka > n--) :::- is : '.= \-- '" - -../,. Vran Mie...sen _ 24, - - -,..7 _.,;... _ 1,r-,,.., 0 (, el-----'" =e, ) -, - },/," L, - "n _;),..),.,.,..,, ) -,-.-;,, _ r.,-. ' :---.:. ;=7,, ----,:'-:-.";.: ' ' 5' A.:;,--,".i --- A < Låtra (/' '7' 1."--";-;" :g> /4,, - 1?) Sprova sentrumsutvikling DA Sprova MULTICONSULT let, S Dalo AS i /00 ).-'-:> )"..7.-_-_-_-.,: --.-: ;re::-...11' -7 'lle«4 '"? 2).=-,?,.//1(1) Ho vilikarkgen Kråk, en ' Holrnvik- H;ejl otn,,,`v bogen Torret,,--:-.), r, 'i., ltre ---- n ----.% -----,/, ar5k>,- \ )-, W-_ , v--,.,-...3-,.,..., / r - V "Ic,:,-. '-'» r ----jr -..' -,--.. -, ' / 2 '' 1 --," I i,sol )duk,r: 1/..-, ---i-- - 1,:{('. L,`"1 rs / o " 72. Stran kta. _ ' Benmosni mas r Lry. 5 < $ -.)* f' S = / myrpr Maestoldc Ben Bei d Borplan rr. TeLnet lantrottert Godded Il Teathistr. Rev. ' po /LTIG LT Pri essen1

20 in dffli T 1111, 2 t. 19k TEGNFORKLARING DROESONDERNG o ENKELSONDERING RAINOMNG 707/450NDOING * RIELUNNIR PRIVESERIE * KJE10lBOl 0 PNVEGROP 4t, DRDETRYINSONDERM v TRYINSONDERINO 951PLA1FFOI1* + W10E o POREIRIKKNALI% A FJELL OAGEN BORBOK IN ~98a-r 9n t 2191 KARTCRUIONMGYNk WG4/C5P128C1 ior NVELLONNI", GPS «OWICI Sprova sentrumsutvikling DA Sprova Grunnundersøkelser Borplan %rd "G Geoleladck 7ffilisyltz m im MULTICONSULTAS 74N PL: :0 - fec kandr Itsdallart 8,894181,

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Graving og avstiving av grøfter

Graving og avstiving av grøfter Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 151 Forskrift om Graving og avstiving av grøfter Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 19. november 1985, nr. 2105 Utgitt januar

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN Oppdragsgiver Gilhusbukta Sjøgrunn AS Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2014-04-30 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN GILHUSBUKTA LIERSTRANDA, UTFYLLING AV SJØEN

Detaljer

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge

Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254. Revidert: 24. februar 2014 Vassdragsnr.: 123. Kommune: Klæbu NVE Region Midt-Norge Tiltak i vassdrag Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Klæbu sentrum kvikkleiresone 1102 Hallset Detaljplan Fase 1 Erosjonssikring Håggåbekken øvre del Plandato: 17. desember 2013 Saksnr.: 200708149-254

Detaljer

Program for økt sikkerhet mot leirskred

Program for økt sikkerhet mot leirskred Program for økt sikkerhet mot leirskred Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire 20001008-2 31. august 2001 Revisjon 3 8. oktober 2008 Oppdragsgiver: NVE/NGI Kontaktperson: NVE:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03.

Notatet har gjennomgått mindre revideringer. Disse endringene er fjernet i forbindelse med omfattende revidering av notatet i revisjon 03. Figur 1: Situasjonsplan for planlagt utbygging. 1.1 Revisjon 04 Notatet er revidert iht. til kommentarer fra uavhengig kontroll, gjennomført av Albert Ølnes. Revideringen omfatter endring av tiltakskategori

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer