Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE"

Transkript

1 Sprova Sentrumsutvikling ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FLOAN Steinkjer kommune Tp Trønder-plan as i Rådgivende ingenierer MRIF,k>ENTfre

2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG 2 1. BELIGGENHET OG PLANLAGT BRUK AV AREALET 3 2. SJEKKLISTE 3 3. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER GEOTEKNISK VURDERING FLOM FRA ELV/BEKK RADON TRAF1KKULYKKE MED OG UTEN FARLIG GODS STØY OLJE- OG KJEMIKALIEFORURENSNING BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE 7 Vedlegg 1. Geoteknisk rapport 2. Støyberegning datert datert Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer 1

3 RISIKO- OG SARBARRETSANALYSE FLOAN 0. SAMMENDRAG Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for Floan i Sprova, Steinkjer kommune. Følgende mulige trusler er identifisert: Naturgitte forhold - ustabil grunn - radon Infrastruktur - trafikkulykker - trafikkstøy Omgivelser - økt støtbelastning på bekk ved nedbør - økt risiko for olje- og kjemikalieforurensning - økt brann- og eksplosjonsfare Formålet med analysen er å identifisere mulige trusler og belyse eventuelle konsekvenser av dette. Analysen er utført og utarbeidet av Trønder-plan AS ved Jan Ola Ertsås og Erlend Gystad på vegne av Sprova Sentrumsutvikling. Steinkjer Erlend Gystad Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer

4 RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE FLOAN 1. BELIGGENHET OG PLANLAGT BRUK AV AREALET Det aktuelle området ligger på Floan i Sprova, Steinkjer kommune, like inntil Fv17 ved eksisterende butikk. 227,../ ' Åunmyr 8n _,_,--- Eldneset '--,,,,, SkeismcPeurirnt:ri-, - ) / heia Storhaugen TMyryol( -- soraun,t 7/St oraun atnet Storvollaunet. (? 1)3 Furuhaugen 275, 1)1 --, Blorknes Gladse,:atnet' hjyrstad yran, Bjørklungiaise2T-'-- -.Ådalen. 17* Sprova Sprova Veå askerciet Steinfjellet SproUrnarke; Bostadhylla Hjellhalla Sv HrelltrOa 22) Furu- Ban. Osmarka, 138 Hjellhøgda haugen Buksen Heirnly _ew be :Ø,yster-Elda Hjedosen Fosnesnesjan,. 'Hegtrsta 367 Berhaugen 410,:,ladsetouttet Ramhyna Kvinn ese( L9 6 Vellahalla Ulstadsetran K ollfururnyra/ 316 holla islsen 361 oewjeet Tyerdsen-: Hogkam- 343 Mo 272 "dgg " s,c1 cve ' 174' 4. njeiian Fosnes,s' 297 3" Kvitbergetd Ssen I nnrleam Holrnvik 7-' /.; ;"TiNov ;. Skei _, "7 hela/ Torring-. i -,,.._ ' Eldkleiv er../uahkken,--, nafjellet - Top'ing -, Hott b.r.e,n,q4.... saga ' - f ' oltatr 64 olte Vån812U in sand --.,.. Linåssveet IcB 2 oen 17 Loysmund- haugen.- I Storvolf ;)1) Vanabu. {,,, Brenn- Holmvikboyen _., Strandabuk) 17 Låtra Bratt Holmvildartgen Kråknet Hjefibotn Stratnnestannan Torret Brattb Det planlegges bygging av ny butikk, bensinstasjon, kro, motell, servicefunksjoner og boliger. 2. SJEKKLISTE Emne Forhold eller uønsket hendelse Naturgiue Er området utsatt for snø- eller steinskred? forhold Er området geoteknisk ustabilt? Er området utsatt for sprin flo/flom i s ø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Er det radon i runnen? Annet (angi) Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en risiko for området? hendelser å veg hendelser på jernbane Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer Vurdering Nei Merknad 0 Se kommentar 3.1 Se kommentar Se kommentar Se kommentar 3.4 3

5 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN Tidligere bruk hendelser på sjo/vann/elv hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industri ol) utgjøre en risiko for området? utslipp av giftige gasser/væsker utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker radioaktivt nedfall industribrann Er området utsatt for mye støv og støy fra trafikk? 0 Se kommentar 3.5 Er området utsatt for mye støv og støy fra andre kilder? Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: elektrisitet teletjenester/bredband/kabel-tv vannforsyning renovasjon/avløp transportnett Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: påvirkes området av magnetisk felt fra strømførende luftspenn? er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor området: til skole/barnehage? til mermiljøanlegg (idrett ol.)? til forretning ol.? til busstopp? Brannberedskap omfatter området spesielt farlige anlegg? har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg mekanisk verksted/skipsverft galvaniseringsverksted impregneringsverk avfallshåndtering/ deponi gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra Tronder-pIan as Kongens gate Steinkjer 4

6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN byjord: sentrale og eldre bydeler gruver: åpne sjakter, steintipper etc. militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. annet (angi) Omgivelser Er det regulerte vassdrag/vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is og/eller varierende vannstand i elveløp? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Vindfall som følge av uttak av skog Vil tiltaket kunne føre til endringer av 0 Tiltaket medfører avrenningsforhold/hastighet til nærliggende økt støtbelastning bekk/elv på bekk. Vil tiltaket føre til forurensing av drikkevann Vil tiltaket kunne føre til olje- og kjemikalieforurensing Vil tiltaket medføre økt brann- og eksplosjonsfare 0 0 Se kommentar 3.6 Se kommentar 3.7 Er området spesielt utsatt for fare ved skogbrann Vil tiltaket medføre økt støy 0 Se kommentar 3.4 Ulovlig Sabotasje og terrorhandlinger virksomhet er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten? 3. VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER 3.1 Geoteknisk vurdering Det er gjennomført grunnundersøkelser av Multiconsult AS. Grunnen i området består hovedsakelig av bløt og sensitiv leire ned til ca. 20 meters dybde. Det er påvist kvikkleire i området. Området er flatt og er ikke utsatt for fare for utrasing. Terrengmessige forhold vil hindre eventuelle rasmasser fra kvikkleireområder i nærheten å ramme det aktuelle utbyggingsområdet. Bygninger kan fundamenteres direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, original grunn. Oppfylling av området vil gi setninger i undergrunnen. Det bør vurderes å legge ut forbelastninger i de delene av området som skal bebygges slik at en vesentlig del av setningene kan påløpe før byggestart. Det må utføres geoteknisk prosjektering. Det vises for øvrig til vedlagt geoteknisk rapport. Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer

7 RISIKO- OG SARBARHETSANALYSE FLOAN 3.2 Flom fra elv/bekk Området ligger i et flatt område med en eksisterende bekk med moderat vannføring som har utløp til elv. Ved opparbeidelse av området må overvann tas hånd om slik at området blir tilstrekkelig drenert. 3.3 Radon Det er ikke foretatt radonundersøkelser. Dette må måles i forbindelse med prosjektering av bygninger, evt. at bygninger uansett føres opp med tilstrekkelig tiltak mot radon. Det vises for øvrig til byggteknisk forskrift Trafikkulykke med og uten farlig gods Området ligger inntil Fv17. Vegen har fartsgrense 80 km/t forbi planområdet. Det har vært trafikkulykker/dødsulykker i området. Området er et knutepunkt i Sprova med tanke på skoletransport. Det må tas hensyn til trafikkbildet spesielt med tanke på av- og påstigning av skolebuss og rutegående buss. Når det gjelder transport av farlig gods er det en generell risiko for at området blir berørt av ulykker. Det er for 2011 angitt en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 390 tunge kjøretøy langs Fv17. Den generelle risikoen for ulykker med farlig gods er lav, men dersom ulykken skjer kan konsekvensene bli store, avhengig av type gods. 3.5 Støy Det er beregnet støy fra vegtrafikk. Beregningene er utarbeidet ihht. trafikkprognose framskrevet til Støyberegning viser at store deler av området ligger innenfor gul sone, både i 2,0m høyde og 5,0m høyde. Rød sone strekker seg fram til ca. 30m fra senterlinje veg i 5,0m høyde. Gul sone er en vurderingssone hvor etablering av bygninger med støyfølsomme bruksformål bare kan tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt, jfr. T-1442 punkt Det vises her til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Avvik fra bestemmelsene kan gjelde oppføring av nye bygninger i sentrumsområder i byer og tettsteder og ved gjenoppbygging, ombygging og utviding av eksisterende bygninger. Det vises for øvrig til vedlagt rapport for støyberegning. Trønder-plan as Kongens gate Steinkjer

8 KISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FLOAN I tillegg til støy fra eksisterende infrastruktur vil tiltaket i seg selv medføre en økning av støy for omgivelsene. Dette gjelder generelt som følge av okt virksomhet på området fra boliger og næringsvirksomhet. og spesielt som følge av dognhvileplass for tungtransport. 3.6 Olje- og kjernikalieforurensning Tiltaket medfører økt risiko for ohe- og kjemikalieforurensning. som følge av at deler av område er tiltenkt bensinstasjon. med tilhørende afflegg som drivstoffpåfylling og vaskehall. Det forutsettes at forurenset avlop fra evt. vaskehall og annet forurenset avlop fra bensinstasjonsområdet håndteres på forskriftsmessig vis. 3.7 Brann- og eksplosjonsfare Tiltaket medforer økt risiko for brann- og eksplosjonsfare. som folge av at deler av område er tiltenkt bensinstasjon. med tilhørende anlegg som drivstoffpåfylling og drivstofflager. Det forutsettes forskriftsmessig håndtering av drivstoff. Den generelle risikoen for brann- og eksplosjon er veldig lav. Konsekvensen av en eventuell eksplosjon kan bli katastrofal. Tronder-plan as Kongens gate Steinkjer

9 MULTICONSULT MULTICONSULT Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Sprova sentrumsutviling AS Sprova Emne: Dato: Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport 28. juni Oppdragsleder: Erling Romstad Sign.: S Saksbehandler: Marit Isachsen Sign.: )5a.c.,Kse_n_ Kontaktperson hos Oppdragsgiver: Magne Melland Sammendrag: Sprova sentrumsutvikling planlegger bygging av foretningsbygg i Sprova, Steinkjer. Multiconsult AS er engasjert til å utføre grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektet. Det er utført 2 dreietrykksonderinger og tatt opp 1 proveserie. Grunnen i området består hovedsakelig av bløt og sensitiv leire ned til ca 20 meters dybde. Det er påvist kvikkleire i planområdet. Området er flatt og er ikke utsatt for fare for utrasing. Terrengmessige forhold vil hindre eventuelle rasmasser fra kvikkleireområder i nærheten å ramme det aktuelle utbyggingsområdet. Bygninger kan fundamenteres direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, original grunn. Oppfylling av området vil gi setninger i undergrunnen. Det bør vurderes å legge ut forbelastninger i de delene av området som skal bebygges slik at en vesentlig del av setningene kan påløpe for byggestart. Det må utføres geoteknisk prosjektering. MULTICONSULT AS, Trondheim 7486 Trondheim Besøksadr.: Sluppenvegen 23 Tel.: Fax: r.44148xx sprova geoleknisk rapportdocx

10 Sprova Grunnundersøkelser- Geoteknisk rapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Utførte undersokelser Feltarbeider Laboratoricarbeider Henvisninger 4 3. Terreng- og grunnforhold Terrengforhold Løsmasser 4 4. Geoteknisk vurdering Områdestabilitet Fundamenteringsforhold 5 Tegninger E og 2E Geotekniske bilag. Bormetoder og opptegning av resultater Oversiktskart -1 Borplan -10 Geotekniske data -75 Odometer IL, borpunkt 1, dybde 1,45 m - 76 til -77 Odometerforsok CRS, borpunkt 1, dybde 3,45 rn Borutskrift for borpunkt 1 og 2 Vedlegg Vedlegg I: Koordinatliste Vedlegg 2: Kvartærgeologisk kartutsnitt (www.ngu.no) Vedlegg 3: Faresonekart, utsnitt (www.skrednett.no) /sgh 28. juni 2011 Side 2 av 5 z:\4148xx sprova V geoteknisk rapport.docx

11 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser - Geoteknisk rapport MULTICONSULT 1. Innledning Sprova sentrumsutvikling DA planlegger bygging av foretningsbygg i Sprova, Steinkjer. Multiconsult AS er engasjert til å utføre grunnundersøkelser i forbindelse med prosjektet. Foreliggende rapport omfatter presentasjon av utførte undersøkelser samt en geoteknisk vurdering. Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet er bygget opp med prosedyrer og beskrivelser som er dekkende for kvalitctsstandard NS-EN ISO Oppdraget er også gjennomført i henhold til Eurokode EN-1997, del 2 Geoteknisk prosjektering Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver (2007) og tilhørende tilgjengelige metodestandarder. I tillegg er NS 8000-serien benyttet ved utførelse av laboratorieundersøkelsene. 2. Utførte undersøkelser 2.1 Feltarbeider Feltarbeidet ble utført i uke 18, Boringene ble utført med hydraulisk borerigg av typen Geotech og ledet av borlederen Raymond Barseth. Det er foretatt 2 dreietrykksonderinger, Dreietrykksondering gir informasjon om løsmassenes beskaffenhet og lagringsforhold samt dybde til fast grunn. Utstyret har begrenset nedtrengningsevne i steinholdig grunn og kan ikke benyttes til fiellpåvisning. I tillegg er det tatt opp 1 prøveserie med 54 mm prøvetakingsutstyr. Koordinater og undersøkelsesmetode for borpunktene er vist i tabell Tabell 1 Alle høyder i rapportens tekst og tegninger refererer seg til NGO's høydesystem. Borpunktenes plassering er innmålt med Trimble DGPS CPOS. Horisontal nøyaktighet er gitt å være innenfor 2-3 cm. Bortpunktenes høyde er tatt ut i fra digitalt karverk. Tabell 1: Borpunkt med koordinater og undersøkelsesmetode Borpunkt Koordinater Undersøkelsesmetode Nord Øst Terrengkote (-) (111) (m) (rn.o.h.) DRT x x x 2.2 Laboratoriearbeider De opptatte prøvene er undersøkt i vårt geotekniske laboratorium med tanke på klassifisering og identifisering av jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper. Prøvene er klassifisert og vanninnholdet er bestemt ved tørking etter NS Udrenert skjærstyrke er målt ved konusforsøk og enaksiale trykkforsøk. I tillegg er massenes setningsegenskaper bestemt ved ødometerforsøk på 2 prøver /sgh 28. juni Side 3 av 5 z:\4148xx\ sprova\r geoteknisk rapporldocx

12 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser- Geoteknisk rapport MULTICONSULT 2.3 Henvisninger Plassering av borpunkt er vist på borplanen, tegning nr Resultat fra rutineundersøkelsene på prøver fra borpunkt 1 er presentert som geotekniske data i tegningen Ødometerforsøkene er vist i tegningene -75 til -77.Borprofilcne er vist på tegning nr Det vises for øvrig til rapportens generelle vedlegg tegning nr le og -2e for beskrivelse av undersøkelsesmetoder og geotekniske begrep. 3. Terreng - og grunnforhold 3.1 Terrengforhold Området som er undersøkt, ligger i Sprova i Steinkjer, nordøst for fylkesveg 17 i nærheten av ICA-butikken. Terrenget ligger omtrent på kote 30 og er helt flatt. Nord for eksisterende bebyggelse er det registrert en oppstikkende fjellterskel. Videre nordover stiger terrenget opp mot ca kote Løsmasser I henhold til kvartærgeologisk kart består løsmassene i dette området hovedsaklig av "Tykk havavsetning" og "Torv og myr", se vedlagt kvartærgeologisk kartutsnitt. Ifølge faresonekart for kvikkleireras er det påvist kvikkleire i skråninga ca 700 meter nord og 1,4 km vest for utbyggingsområdet. Kvikkleiresonene som har middels faregrad, har betcgnelsene 1415 Tørring, 1416 Bakketun og 1417 Søråsen. Faresone 1420 Sprovamarka ligger ved Sprova grendehus, ca 1 km sørøst for den undersøkte tomta. På tomta er boret dybde for dreietrykksonderingene henholdsvis ca 24 og 20 meter under terreng for borehull 1 og 2. Prøveserie 1, tegning viser at det øverste laget består av silt, og har en mektighet på ca 2 meter. Videre i dybden er det påvist leire som er bløt og sensitiv. Det er påvist kvikkleire fra ca 5 meter under terrengnivå. Dreietrykkprofil fra BP1, tegning , indikerer at kvikkleirelaget kan være inntil 15 meter tykt. Resultatene fra prøvetakingen er gjengitt i Tabell 2. Ødometerforsøkene som er utført, viser at det øverste, middels faste leirlaget er moderat setningsgivende for tilleggsspenninger. De bløte massene i dybden forventes å være mer setningsgivende. Tabell 2: Resultater fra prøvetaking Borpkt nr 1 Løsmasse 2-3 m: SILT, grov, finsandig, middels fast. 4-5 m: LEIRE, sensitiv, bløt. Enkelte meget tynne siltlag. Skjellrester 5-cal9 m: KVIKKLEIRE med tynne lag av leire og sand. Skjellrester /sgh 28. juni Side 4 av 5 z:\4148xx\ sprova\r geoteknisk rapport.docx

13 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser - Geoteknisk rapport MULTICONSULT 4. Geoteknisk vurdering 4.1 Områdestabilitet Planområdet ligger utenfor NVEs faresonekart for kvikkleire, men det er ved grunnundersøkelser påvist kvikkleire på tomta. Det er utført vurderinger i hht NVEs retningslinje 2/2011 Flawn- og skredfare i arealplanar. På grunn av flatt terreng og forutsetning om små terrenginngrep, vil det ikke være stabilitetsmessige problemer ved planlagt utbygging. På grunnlag av utførte grunnundersøkelser antas kvikkleiresonene nord, vest og sør-øst for området ikke å være sammenhengende med kvikkleireforekomsten avdekket på tomta. Faresoneområdene i nærheten har ikke helning direkte mot tomta, og planområdet antas derfor å ligge utenfor utløpsområdet for skred. Eventuelle ras i de etablerte kvikkleiresonene vil på grunn av terrengforholdene, ikke få utløp mot utbyggingsområdet. Området er derfor klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 4.2 Fundamenteringsforhold Grunnundersøkelsen har avdekket at det er bløte masser i grunnen. Planlegging av fundamentering må derfor foregå i samråd med geotekniker. Som utgangspunkt for geoteknisk prosjektering kan det antas at bygninger i 1 til 2 etasjer kan fundamenteres på banketter og enkeltfundamenter direkte i grunnen eller på kvalitetsfylling utlagt på opprenska, mineralsk grunn. Bæreevnen for fundamenter med ren vertikallast kan foreløpig settes til 100 kpa. Fundamenter med skrålast vil ha lavere bæreevne. Fundamentplanen må kontrolleres. Matjord og torv må fiernes under fundamenter og golv på grunnen. Utlegging av fyllinger på terrenget vil medføres setninger i undergrunnen. Det bør vurderes å leggc ut forbelastninger, det vil si midlertidige fyllinger til høyere nivå, i de delene av tomta som skal bebygges. På denne måten kan en vesentlig del av setningene påløpe før byggestart /sgh 28. juni Side 5 av 5 z:14148xx sprovak geoteknisk rapport.docx

14 Kvikkleirekartlegging Grunnundersøkelser- Geoteknisk rapport MULTICONSULT Arkivreferanser: Fagområde: Geoteknikk Stikkord: Kvikkleire Land/Fylke: Nord-Trøndelag Kartblad: 1723 Kommune: Steinkjer UTM koordinater, Sone: 32W Sted: Sprova Øst: 6117 Nord: Distribusjon: Begrenset Intern Fri (Spesifisert av Oppdragsgiver) Dokumentkontroll: Utarbeidet Kontrollert Dokument Revisjon 1 Revisjon 2 Revisjon juni 2011 Dato Sign Dato Sign Dato Sign Dato Sign -n S Scitt Forutsetninger Grunnlagsdata Teknisk innhold Utarbeidet Kontrollert Utarbeidet Kontrollert Format Utarbeidet Kontrollert 4-11 M I en)/(.--(t t ft Ml H gs.6/ 4,-11 L1/4-A I 2V4 SC)i-f Anmerkninger Godkjent for utsendelse Dato: Sign,, (Oppdragsansvarlig) 7,.,, / sgh 28. juni 2011 z:\4148xxv sprova1r geoteknisk rapport.docx

15 " SonderInger utføres for å få en orientering om grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller annen fast grunn. DREIESONDERING(NGF Melding 3) Utføres med skjøtbare +22 mm borstenger med 200 mm vridd spiss. Boret dreles manuelt eller maskinelt ned i grunnen med Inntil 1 kn (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke synker for denne lasten dreles det maskinelt eller manuelt. Antall 34-omdrelninger pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden presenteres I diagram med vertikal dybdeskala og tverrstrek for hver 100 %-omdreininger. Skravur angir synkning uten dreling, med påført vertlkallast under synk angitt på venstre side. Kryss angir at borstengene ble rammet ned I grunnen. 00 Middels stor motstand liten motstand Stor motstand v RAMSONDERING(NS-EN ISO ) Boringen utføres med skjøtbare +32 mm borstenger og spiss med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi på 0,38 knm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. Boremotstanden Illustreres ved anglvelse av rammemotstanden Q pr. m nedramming. Q, loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (knm/m) knmån 5 Sidetriksjon, fs, MPa Q, (knm/m) Spissmotstand, qc, MPa Poretrykk, u. MPa TRYKKSONDERING(NGF Melding 5) Utføres ved at en sylindrisk, Instrumentert sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraft mot konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og sidefriksjon f, kan beregnes (CPT). I tillegg kan poretrykket u måles like bak den konen. Målingene utføres kontinuerlig hver 0,2 m og metoden gir derfor detaljert informasjon om grunnforholdene. Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre). DREIETRYKKSONDERING (NGF Melding 7) Utføres med glatte skjøtbare +36 mm borstenger med en normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned igrunnen med konstant hastighet 3 m/mln og konstant rotasjonshastighet 25 omdr./min. Rotasjonshastigheten kan økes hyls nødvendig Fur ( kn) Stein Borsynk i berg cm/min. NedpressingskraftenFin (kn) registreres automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å bedømme grunnforholdene. Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kylkkleire i grunnen. 15 BERGKONTROLLBORING Utføres med skjøtbare +45 mm stenger og hardmetall borkrone med tilbakeslagsventll. Det benyttes tung slagborhammer og vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, Ilkedan penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med registrering av borsynk for sikker påvisning. GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR BOREMETODER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN-ISO &2. MULTICONSULTAS Postboks 6230 Sluppen 7486 TRONDHEIM FELT 1,11 III I 1,0N,IP I Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: rols arv oaa Vedleggsnurnmer: Tegningsnr.: Revisjon: Revisjonsdato: 4000 la E

16 n (.0 Borfid orrn Spylelrykk MPa Matekraft FOT(kN) Prøvemarkering TOTALSONDER1NG (NGF Melding 9) Kombinerer metodene dreletrykksondering og bergkontrollboring. Det benyttes +45 mm skjøtbare borstenger og +57 mm stlftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte lag benyttes dreietrykksmodus, og boret presses ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten. Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og slag på borkronen. NedpressingskraftenFOT(kN) registreres kontinuerlig og vises på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, slag og bortid vises til venstre. MASKINELL AUGERBORING Utføres med hul borstang påsvelset en metallspiral med fast stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom spiralskivene. Det er også mulig å benytte enktere håndholdt utstyr som for eksempel skoviprøvetaking. Prøvemarkering c, c, (kpi ) Uforstyrret Omrørt PRØVETAKING(NGF Melding 11) Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske egenskaper 1 laboratoriet. Vanllgvis benyttes stempelprøvetaking med innvendig stempel for opptak av cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde blir prøvesytinderen presset ned mens stempetet holdes i ro. Det skjæres derved ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan variere mellom +54 mm (vanligst) og +95 mm. Det er også mulig å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel ramprøvetakere og blokkprøvetakere. Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-5, der 1 er høyeste kvalitet. Stempelprøvetaking gir vanligvls prøver 1 Kvalitetsklasse 1-2 for lelre. + VINGEBORING(NGF Melding 4) Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h 55x110 mm eller 65x130 mm presses ned 1 jorden og roteres med Jevn hastighet, samtidig som dreiemomentet blir målt. Dette utføres med jorden i uforstyrret (første gangs brudd) og omrørt tilstand etter gjentatte rotasjoner av vingekorset. Udrenert skjærfasthet c og c, beregnes ut fra henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra dette kan også sensitiviteten St = c,,/c,, bestemmes. Tolkede verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende effektivt overlagringstrykk i målenivå, samt jordartens plastisitet. P1 P2 P3 ) CO u (kpa) y,,z GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR BOREMETODER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN-ISO &2. Dato: Tegnet: Kontrollert: MULTICONSULTAS rols ary 1/ Postboks 6230 Sluppen Vedleggsnumrner: Tegningsnr.: Revisjon: 7486 TRONDHEIM 4000 lb -e- PORETRYKKSMÅLING (NGF Melding 6) Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med hydra ulisk (åpent)/elektrisk plezometer (poretrykksmåler). Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør presses ned I grunnen til Ønsket dybde. Stabilt poretrykk registreres fra vannets stlgehøyde 1 røret eller ved avlesning av elektriske signaler. Valg av utstyr vurderes på bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. Grunnvannstand observeres direkte i borhullet. FELT Godkjent: oaa Revisjonsdato:

17 MINERALSKE JORDARTER Ved prøveåpning klassifiseres og klassifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres på grunnlag av korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjoner er: Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk Kornstørrelse(mm) <0,002 0,002-0,063 0, >630 En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelsen. Morene er en usortert breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra lelre til blokk. Den største fraksjonen angis først I beskrlvelsen etter egne benevningsregler, for eksempel grusig morene. ORGANISKE JORDARTER Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av Jordartensopprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er: Benevnelse Torv Fibrig torv Delvis fibrig torv, mellomtorv Amorf torv, svarttorv Gytje og dy Humus Mold og matjord Beskrivelse Myrplanter, mer eller mindre omdannet. Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke. Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke I planterestene. Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens. Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan Inneholde mineralske bestanddeler. Planterester, levende organismer sammen med Ikke-organIsk innhold. Sterkt omvandlet organisk materlale med løs struktur, utgjør vanligvis det øvre jordlag. SKJÆRFASTHET Skjærfastheten uttrykkes ved jordens skjærfasthetsparametre a, c, (tan4))(effektivspenningsanalyse) eller c (c,k, c0, C,,p) (totalspenningsanalyse). Effektivspenningsanalyse: Effektive skjærfasthetsparametre a, c, 4 (tamy)(kpa, kpa, 0, -) Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon), tanf (friksjon) og evtl. c = atantl) (kohesjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på uforstyrrede (leire) eller innbyggede (sand) prøver. Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning porettykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende tøyningsutvikling I prøven frem mot brudd. Fra disse samt annen informasjon bestemmes karakteristiske verdier for skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet. For effektivspenningsanalyse kan også poretrykksparameteren D bestemmes fra forsøksresultatene. Totalspenningsanalyse: Udrenert skjærfasthet, ci, (kpa) Udrenert skjærfasthet bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter sammen. Denne skjærfastheten representerer en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (c t), konusforsøk cok,), udrenerte treaksialforsøk (c A, c,,p) og direkte skjærforsøk Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt, for eksempel ved trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)(c«pt.) eller vingebor (cr; cr; Spenningssf Vg'2' 13 )6,,(2sa\te,(ks_ 5 ke tneve 2 % sin øk = tan fi D = -1(tan a SENSITIVITET St(-) Sensitiviteten S, = uttrykker forholdet mellom en lelres udrenerte skjærfasthet I uforstyrret og omrørt tilstand. Dette kan bestemmes fra konusforsøk i laboratorlet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget lav omrørt skjærfasthet c, (s, < 0,5 kpa),og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR LABORATORIEUNDERSØKELSER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN- ISO &2. Dato: Tegnet: MULTICONSULT AS rols Postboks 6230 Sluppen Vedleggsnr.: Tegningsnr.: 7486 TRONDHEIM a LAB Kontrollert: arv Revisjon: :10.11,170.1 Godkjent: oaa Revisjonsdato:

18 VANNINNHOLD (w %) Vanninnholdet anglr masse av vann I % av masse tørt (fast) stoff 1 massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 110 C i 24 timer. KONSISTENSGRENSER FLYTEGRENSE (w1%) OG PLASTISITETSGRENSE (wp %) Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastlsitetsgrensen (utrullingsgrensen) angir vanninnholdet der materialet Ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisiteten lp = w, wp (%) angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring. DENSITETER Densitet (p, g/cm3) Korndensitet(p dcm3) Tørr densitet (pd, dcm3) TYNGDETE1THETER Tyngdetetthet (y, kn/m3) Spesifikk tyngdetetthet (y kr'4/rn3) Tørr tyngdetetthet(yd, kn/m3) PORETALL OG PORØSITET PORETALLe (-) PORØSITETn (%) Masse av prøve pr. volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og utskåret del. Masse av fast stoff pr. volumenhet fast stoff Masse av tørt stoff pr. volumenhet Tyngde av prøve pr. volumenhet (y = pg = y,(1+w/100)(1-n/100), der g = 10 m/s2) Tyngde av fast stoff pr. volumenhet fast stoff (y, = p,g) Tyngde av tørt stoff pr. volumenhet (yd = ppg = y,(1-n/100)) Volum av porer dividert med volum fast stoff (e = n/(100-n)) der n er porøsitet (%) Volum av porer % av totalt volum av prøven KORN FORDELINGSANALYSE En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,125 mm. For mindre partikler bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes materialet opp I vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en kombinasjon av metodene. DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved setningsberegning og bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges Inn len stiv ring som forhindrer sldeveis deformasjon og belastes vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last. Sammenhørende verdier for last og deformasjon (tøyning c) registreres, og materialets deformasjonsmodul (stivhet) kan beregnes som M = Aalb,c og presenteres om funksjon av vertikalspenning a'. Deformasjonsmodulen viser en systematisk oppførsel for ulike jordarter og spenningstilstander, og oppførselen kan hensiktsmessig beskrives med modulfunksjoner og Inndeles 1 tre modeller: Modell Moduluttrykk Jordart - spenningsområde Konstant modul M = rn ad OC leire, a< rs,' (er = prekonsolideringsspenningen) Lineært økende modul M = m(a'( ± ar)) leire, fin silt, a' > 0,' Parabolsk økende modul m = m(a'( ± as)) Sand, grov silt, a' > a,' PERMEABILITETk (cm/s eller m/år) Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kia, der A er bruttoareal av tverrsnittet normalt på vannets strømningsretning og 1= hydraulisk gradient I strømningsretningen (= potensialforskjell pr. lengdeenhet).permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk I laboratoriet ved konstant eller fallende potensial, eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøklfelt. KOMPRIMERINGSEGENSKAPER Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller Modifisert Proctor forsøk). Resultatene fremstilles 1 et diagram som vlser tørr densitet som funksjon av innbyggingsvanninnhold. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (pd,..) benyttes ved spesifikasjon av krav til utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (w1). TELEFARLIGHET En jordarts telefarlighet bestemmes ut I fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. Telefarligheten klassifiseres i gruppene Tl (Ikke telefarlig), T2 (Ute telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig). HUMUSINNHOLD Humusinnholdet bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (Na0H-forbindelse). Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler I en relativ skala. Andre metoder, som glødning av jordprøve i varmeovn og våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd, kan også benyttes. GEOTEKNISK INFORMASJON TERMINOLOGI FOR LABORATORIEUNDERSØKELSER OG PRESENTASJON AV RESULTATER. REF. NGF MELDING 2 OG NS EN-ISO &2. MULTICONSULT AS Postboks 6230 Sluppen 7486 TRONDHEIM LAB IMUL. ICONYUL, Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent: rols ary ikf oaa Vedleggsnr.: Tegningsnr.: Revisjon: Revisjonsdato: b E

19 --F = - =. - - fl, - bu t...f ' " ing p...'s a s - -= _..,er? _.)2Urr\_ 1 r' W ' G-72 * ,;._--:-. i. - _., r 4T ;.:),-,3, _ I OVERSIKTSKART 7486 Trondbelm 111: Paka > n--) :::- is : '.= \-- '" - -../,. Vran Mie...sen _ 24, - - -,..7 _.,;... _ 1,r-,,.., 0 (, el-----'" =e, ) -, - },/," L, - "n _;),..),.,.,..,, ) -,-.-;,, _ r.,-. ' :---.:. ;=7,, ----,:'-:-.";.: ' ' 5' A.:;,--,".i --- A < Låtra (/' '7' 1."--";-;" :g> /4,, - 1?) Sprova sentrumsutvikling DA Sprova MULTICONSULT let, S Dalo AS i /00 ).-'-:> )"..7.-_-_-_-.,: --.-: ;re::-...11' -7 'lle«4 '"? 2).=-,?,.//1(1) Ho vilikarkgen Kråk, en ' Holrnvik- H;ejl otn,,,`v bogen Torret,,--:-.), r, 'i., ltre ---- n ----.% -----,/, ar5k>,- \ )-, W-_ , v--,.,-...3-,.,..., / r - V "Ic,:,-. '-'» r ----jr -..' -,--.. -, ' / 2 '' 1 --," I i,sol )duk,r: 1/..-, ---i-- - 1,:{('. L,`"1 rs / o " 72. Stran kta. _ ' Benmosni mas r Lry. 5 < $ -.)* f' S = / myrpr Maestoldc Ben Bei d Borplan rr. TeLnet lantrottert Godded Il Teathistr. Rev. ' po /LTIG LT Pri essen1

20 in dffli T 1111, 2 t. 19k TEGNFORKLARING DROESONDERNG o ENKELSONDERING RAINOMNG 707/450NDOING * RIELUNNIR PRIVESERIE * KJE10lBOl 0 PNVEGROP 4t, DRDETRYINSONDERM v TRYINSONDERINO 951PLA1FFOI1* + W10E o POREIRIKKNALI% A FJELL OAGEN BORBOK IN ~98a-r 9n t 2191 KARTCRUIONMGYNk WG4/C5P128C1 ior NVELLONNI", GPS «OWICI Sprova sentrumsutvikling DA Sprova Grunnundersøkelser Borplan %rd "G Geoleladck 7ffilisyltz m im MULTICONSULTAS 74N PL: :0 - fec kandr Itsdallart 8,894181,

Geotekniske bilag Oversikt over metodestandarder og retningslinjer METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER FELTUNDERSØKELSER Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER

VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER VEDLEGG A2 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER http://projects.cowiportal.com/ps/a028686/documents/3 Prosjektdokumenter/3.4 Rapporter og bilder/planforslag/vedlegg A2 - Geotekniske grunnundersøkelser.docx Geotekniske

Detaljer

MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS MULTICONSULT AS Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på

Detaljer

Geotekniske bilag Laboratorieforsøk MINERALSKE JORDARTER (NS-EN ISO 14688-1 & 2) Ved prøveåpning klassifiseres og identifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av korngraderingen.

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

&#* +%"+,# #%',%" !"# $#%"

&#* +%+,# #%',% !# $#% &%'(%"%)%( &* +%"+, %',%" %'(,%"%"%&*%%"%" '(&%"% %%-)%-% '%&*!" $%" ! $ %!!" >250$921..5$. &' ( )*""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""+,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Kongshus Grunnundersøkelse M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Grunnforhold... 3 3.1 Henvisninger... 3 3.2 Områdebeskrivelse... 3 3.3 Løsmasser...

Detaljer

Heimdal videregående skole

Heimdal videregående skole RAPPORT Heimdal videregående skole OPPDRAGSGIVER Sør-Trøndelag fylkeskommune EMNE Grunnundersøkelser, datarapport DATO / REVISJON: 02. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416718-RIG-RAP-001 Denne rapporten

Detaljer

AS Steinkjer Tomteselskap ROS-ANALYSE

AS Steinkjer Tomteselskap ROS-ANALYSE AS Steinkjer Tomteselskap ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FURUHAUGEN BOLIGFELT I VÅLEN Steinkjer kommune 06.06.12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FURUHAUGEN BOLIGFELT I VÅLEN INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Geotekniskebilag Feltundersøkelser Avsluttetmot stein,blokkeller fastgrunn Forboret Middelsstormotstand Megetlitenmotstand Megetstormotstand Avsluttetutenånåfast grunnellerberg Avsluttetmot antattberg

Detaljer

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK

Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK Vedlegg 6 Arcon Prosjekt AS BEREGNING AV STØY FRA VEGTRAFIKK HØKNESLIA Namsos kommune 26.04.12 Side Vedlegg 2 av 6 6 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK...

Detaljer

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey

Geotekniske bilag felt- og laboratorieundersøkelser. Koordinater og høyder på borpunkter fra Scansurvey Jessheimkollen Grunnundersøkelser- Datarapport MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Topografi... 3 4. Kvartærgeologisk kart... 4 5. NGUs grus og pukkbase...

Detaljer

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA

Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA Namsos kommune STØYBEREGNING BRUTOMTA 27.09.11 Trønder-plan AS Støyberegning Brutomta Side 2 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 0 SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 4 2 REGELVERK... 4 3 TRAFIKKDATA...

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Grønøra øst og vest Grunnundersøkelser- Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Myndighetskrav... 3 2. Topografi... 4 3. Grunnundersøkelser... 4

Detaljer

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR Levanger kommune 25.11.11, revidert 22.03.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 PLANOMRÅDET... 3 3 SJEKKLISTE... 3 4 VURDERING/UTFYLLENDE

Detaljer

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001

RAPPORT. Valnesfjord OPPDRAGSGIVER. Fauske Kommune EMNE. Grunnundersøkelser. DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 RAPPORT Valnesfjord OPPDRAGSGIVER Fauske Kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 21. oktober 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 712558-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Fv 315 Ringheimsvegen Geotekniske grunnundersøkelser - M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 3. Lokalitet... 3 4. Grunnforhold... 4 4.1 Feltarbeider...

Detaljer

Råstølen sykehjem og volleyballhall

Råstølen sykehjem og volleyballhall RAPPORT Råstølen sykehjem og volleyballhall OPPDRAGSGIVER HR Prosjekt AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / REVISJON: 9. september 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 615376-RIG-RAP-002 Denne rapporten

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Njøsavegen Fv 185, Leikanger - Grunnundersøkingar Grunnundersøkingar - M U L T I C O N S U L T Innhaldsliste 1. Innleiing... 3 2. Utførte undersøkingar... 3 3. Lokalitet... 4 4. Oppsummering av grunnforhold...

Detaljer

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg

og Geoteknikk KONTAKTPERSON Ole J Lofsberg NOTAT OPPDRAG Wingejordet 9-11 Sande kommune DOKUMENTKODE 813799-RIG-NOT-01 EMNE Geotekniske vurderinger vedrørende fundamentering av byggene TILGJENGELIGHET Begrenset OPPDRAGSGIVER Sandvin Eiendom A/S

Detaljer

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00

4 15207 RIG-RAP - 01 rev 00 M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Block Watne AS Kjønstadmarka B03 Emne: Prøvegraving Fundamenteringsforhold Dato: 1. februar 2012 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 4 15207 RIG-RAP

Detaljer

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering

Rapport Rana kommune. OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall. EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering Rapport Rana kommune OPPDRAG Ytteren ungdomsskole & idrettshall EMNE Grunnundersøkelser, datarapport og geoteknisk vurdering DOKUMENTKODE: 416036-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører

Detaljer

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE

Hammerfest Havn RAPPORT. Hammerfest Kommune. Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Hammerfest Havn OPPDRAGSGIVER Hammerfest Kommune EMNE Datarapport- grunnundersøkelse ved Fuglenesveien DATO / REVISJON: 31. august 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712956-RIG-RAP-002 Denne rapporten er

Detaljer

BORPLAN_ny_byttebu_Forusbeen.kof 05 1 6531825.533 309598.186 11.700 05 2 6531825.462 309610.709 11.656 05 3 6531807.631 309598.202 12.055 05 4 6531808.801 309610.761 12.008 05 5 6531792.758 309598.208

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Handelsbygg Holding AS

Handelsbygg Holding AS M U L T I C O N S U L T R a p p o r t Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Handelsbygg Holding AS Ulefoss Grunnundersøkelser Geoteknisk rapport Dato: 11. mars 2013 Rev. - Dato Oppdrag / Rapportnr. 8 13662-01

Detaljer

Geotekniske bilag Feltundersøkelser Avsluttet mot stein, blokk eller fast grunn Avsluttet mot antatt berg Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative fasthet, lagdeling og dybder til

Detaljer

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !"#!! $ %&

) + % +, -%,% - ' %% % %.(%.% !#!! $ %& ' %%%()%) '* ) + % +, -%,% %,%%%'*)%%%) - ' %% % %.(%.% %'*!"!! $ %& 0 $ %& 05'16/01 1'61 /471614>1/?. 0$21 6//1$6 /$ 4 -.% -.- 6$2416>1/ :!/ 1 %%.,*%=; %@! % )%@: %- " %%. %-$..%%% 5 %%-=>..% -*%= 9-,

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Bodø havn - utdyping Datarapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Grunnforhold... 4 3.1 Henvisninger... 4 3.2 Områdebeskrivelse... 4 3.3 Løsmasser...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Stjørdal fjernvarmesentral AS Grunnundersøkelser- geoteknisk rapport

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Stjørdal fjernvarmesentral AS Grunnundersøkelser- geoteknisk rapport Stjørdal fjernvarmesentral AS Grunnundersøkelser- geoteknisk rapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Grunnundersøkelser... 3 2.1 Tidligere undersøkelser... 3 2.2 Feltundersøkelser...

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

Dybde PLAN Enkel sondering Fjellkontrollboring Dreiesondering Totalsondering Dreietrykksondering Trykksondering Vingeboring Ramsondering Standard Penetration Test (SPT) Prøvegrop Prøveserie Prøvegrop med

Detaljer

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no)

1 Innledning. Figur 1: Lokalisering av planlagte omsorgsboliger på Klæbu (www.kart.finn.no) Omsorgsboliger Klæbu, GNR/BNR 21/137u Geoteknisk vurdering av bebyggbarhet multiconsult.no 1 Innledning Klæbu kommune planlegger for bygging av omsorgsboliger i Klæbu. Beliggenheten av området er vist

Detaljer

FV275 Dølebakken i Sandefjord

FV275 Dølebakken i Sandefjord RAPPORT FV275 Dølebakken i Sandefjord OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region sør EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 6. mars 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 813824-RIG-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Utvidelse Feviktun Geoteknikk

Utvidelse Feviktun Geoteknikk RAPPORT Utvidelse Feviktun Geoteknikk OPPDRAGSGIVER Grimstad kommune EMNE Geotekniske grunnundersøkelser Grunnforhold og geotekniske vurderinger DATO / REVISJON: 15. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 313450

Detaljer

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Paradis, Stavanger RAPPORT. ROM Eiendom AS. Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. 217404 1 RIG RAP 001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Paradis, Stavanger OPPDRAGSGIVER ROM Eiendom AS EMNE Geotekniske grunnundersøkelser. Datarapport. DATO / REVISJON: 16. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 217404 1 RIG RAP 001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE

Betesta Boligområde RAPPORT. Nordreisa kommune. Grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Betesta Boligområde OPPDRAGSGIVER Nordreisa kommune EMNE Grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 29. juni 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 712938-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i

Detaljer

Sørholmen Kristiansund

Sørholmen Kristiansund RAPPORT Sørholmen Kristiansund OPPDRAGSGIVER Jemar Utvikling AS EMNE Grunnundersøkelse - Datarapport DATO / REVISJON: 20. mai 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416249-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av

Detaljer

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001

Rapport_. Skårerveien 14. Kaare Berg AS. Datarapport - grunnundersøkelser OPPDRAGSGIVER EMNE DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: RIG-RAP-001 Rapport_ Skårerveien 14 OPPDRAGSGIVER Kaare Berg AS EMNE Datarapport - grunnundersøkelser DATO: 16. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 125669-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune Geoteknisk rapport 04.11.2014 CATO GEOTEKNIKK Avkjørsel fra Rv 35 Modum kommune 1. Innledning Modum kommune har bedt

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Rapport_ Alta Kommune

Rapport_ Alta Kommune Rapport_ Alta Kommune OPPDRAG Alta Lufthavn - Utfylling i sjø EMNE Grunnundersøkelser DOKUMENTKODE 711796-RIG-RAP-1 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T E Bjørkheim-Elvenes parsell B Alternativ. Rundvannet nord M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse. Innledning.... Utførte undersøkelser.... Grunnforhold.... Vestre område... 6.. Områdebeskrivelse...

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde

Geoteknikk KONTAKTPERSON Lars Hjelde Lars Hjelde NOTAT OPPDRAG Boliger i Risgropa, Steinkjer DOKUMENTKODE 416127-rig-not-01 EMNE og fundamentering TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Prosjekt-partner Midt-Norge as ANSVARLIG ENHET 3012 Trondheim Geoteknikk

Detaljer

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461

GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Statens vegvesen Region sør GANG-/SYKKELVEG LANGS FV 461 Grunnundersøkelser Datarapport 2014-11-21 Oppdragsnr.: Oppdragsnr.: Dokument nr.: -1 Gang-/sykkelveg langs FV461 Grunnundersøkelser Datarapport

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser.

Veger og parkeringsplasser kan etableres ved utlegging av vanlige fyllmasser. Rapport Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Inderøy kommune Vennaområdet Kulturcampus Inderøy Fundamenteringsforhold Geotekniske vurderinger Dato: 9. november 2009 Rev. - dato Oppdrag / Rapportnr. 413853-1 Oppdragsleder:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport

Innholdsfortegnelse. Tegninger. Vedlegg. Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport Fv 802 Valset bru - Vigdalsmo Geoteknisk rapport M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 2. Grunnforhold... 4 2.1 Områdebeskrivelse... 4 2.2 Løsmasser... 4 2.2.1 Generelt... 4 2.2.2 Rutineanalyser...

Detaljer

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse

MULTICONSULT. Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser. Innholdsfortegnelse Fv 6, Kryssutbedrelse, innfartsparkering Vestby stasjon Grunnundersøkelser MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 3 2.1 Feltarbeider... 3 2.2 Laboratoriearbeider...

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Risvollan Borettslag Asbjørn Øverås veg 1 Velferdsbygg Risvollan Oppdrag nr: 6120141 Rapport nr. 1 Dato: 6.7.2012 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 IN

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata.

Geoteknisk bilag. Bormetoder og opptegning av resultater. Geoteknisk bilag. Geotekniske definisjoner og laboratoriedata. Gnr/bnr 1/56, Buvikstranda Geotekniske grunnundersøkelser- Generell geoteknisk vurdering av planer MULTICONSULT Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Utførte undersøkelser... 4 3. Henvisninger... 4

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport

Skafjellåsen Geoteknisk Rapport Skafjellåsen Geoteknisk Rapport August 2015 www.vso.no Rådhusveien 4 vso@vso.no 2050 Jessheim Prosjekt nummer: 15234 Skafjellåsen Geoteknisk Undersøkelse Rapport S:\2015\15234\m\Skolegate\Skafjellasen_Geoteknik_Rapport.docx

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE

Rapport_. Detaljregulering Åremma øst. NordMiljø AS. Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering OPPDRAGSGIVER EMNE Rapport_ Detaljregulering Åremma øst OPPDRAGSGIVER NordMiljø AS EMNE Grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering DATO: 20. DESEMBER 2013 DOKUMENTKODE: 415959-RIG-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt,

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Oslo kommune Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo 13-1- Oppdragsnr.: 513381 Oppdragsnr.: 513381 Dokument nr.: NO-RA-3 Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo Revisjon: Innhold 1 Oppdrag 5

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK

R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1671 Råvegen Bratsbergvegen, TBK 05.09.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger fra Klæbu

Detaljer

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien

Kommunalteknikk. Rapport fra Geoteknisk avdeling. R.1702 Jarveien Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1702 Jarveien 26.04.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Avløpsledninger langs Jarveien skal separeres. Det er tidligere kjent at det er mye torv i området,

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen

Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen RAPPORT Grunnundersøkelser for Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen OPPDRAGSGIVER Jernbaneverket EMNE Datarapport grunnundersøkelser- Søberg DATO / REVISJON: 05. desember 2014 / 00 DOKUMENTKODE: 416813-1-RIG-RAP-002_rev00

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-4 rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser 29.09.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen ligger innenfor kvikkleiresonen 189 Nardo

Detaljer

R.1649 Klæbuveien fortau

R.1649 Klæbuveien fortau Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1649 Klæbuveien fortau 12.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2016 er det gitt en prioritert

Detaljer

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01

Rapport_. Verdal kommune. OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd. EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Rapport_ Verdal kommune OPPDRAG Planområde Lysthaugen syd EMNE Forundersøkelse, geoteknisk vurdering, prøvegraving DOKUMENTKODE 416282 RIG RAP 01 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Torv og eventuelle fyllmasser under fundamenter og golv på grunn må utskiftes med stabile friksjonsmasser som legges ut og komprimeres lagvis.

Torv og eventuelle fyllmasser under fundamenter og golv på grunn må utskiftes med stabile friksjonsmasser som legges ut og komprimeres lagvis. NOTAT OPPDRAG Reguleringsplan for Larsheimen, Namsos DOKUMENTKODE 416270-rig-not-01 EMNE Geoteknisk vurdering av rasfare og fundamenteringsforhold TILGJENGELIGHET OPPDRAGSGIVER Namsos kommune OPPDRAGSLEDER

Detaljer

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger

MULTICONSULT. 1. Innledning. Gystadmarka Boligsameie Prosjekteringsforutsetninger 1. Innledning Peab Bolig AS skal etablere boligblokkeri byggefelt B2 ved Gystadmarka på Jessheim i Ullensaker kommune. Utbyggingen ved B2 er første del av utbyggingen ved Gystadmarka hvor flere felt er

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.:

Molde Eiendom KF. Molde Kulturskole. Grunnundersøkelse. Datarapport Oppdrags-rapport nr.: Molde Eiendom KF Molde Kulturskole 2013-05-13 Oppdrags-rapport nr.: 5132679-1 Rapport tittel: Molde Kulturskole Utført av: Kontrollert av: Rapport nr. : 5132679-1 Revisjon nr. : - Dato : 2013-05-13 Godkjent

Detaljer

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

00 03.03.2014 Geotekniske vurderinger REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Tiendeholmen park, Namsos DOKUMENTKODE 416566-rig-not-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Jon A. Olsen Arkitektkontor OPPDRAGSLEDER Erling Romstad KONTAKTPERSON Mikael Løfsnes Haagensen

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer