DETALJREGULERING LAPPLAND. planid ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1"

Transkript

1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: side 1

2 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal medføre økt attraktivitet gjennom fokus på følgende tiltak i reguleringsarbeidet: Klargjøring av nye og større boligtomter, Ny gang- og sykkelveg til Hovdmoen gjennom området, Oppgradering av infra-/ grøntstruktur Oppdatering av reguleringsbestemmelser ihht gjeldende retningslinjer og lovverk. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Forslagstiller er Åmot kommune. Planforslag er utarbeidet i samarbeid med konsulent Arkitektbua AS. Planområdet berører en rekke private tomte- og grunneiere. 1.3 Utbyggingsavtaler Behov for utbyggingsavtale (-er) er ikke endelig avklart. Dette vil avhenge av om det er private eller kommunen som vil forestå klargjøring av tomter. Det forutsettes at planarbeidet blir fulgt opp med nødvendige avtaler om framføring/oppgradering av div. infrastruktur og avtaler med div. grunneiere som blir berørt og/eller som gjennom planen får muligheter for tomtesalg. 1.4 Krav om konsekvensutredning Planen er i tråd med kommuneplanen og det stilles ikke krav om konsekvensutredning jf. notat fra oppstartsmøte 15. august 2012 (se notat fra oppstartsmøte i vedlegg). 2.0 Planprosessen 2.1 Medvirkningsprosess/ varsel om oppstart. Oppstart av planarbeidet ble varslet ihht PBL sine krav ( 12-8) med tilskriving høringsmyndigheter og naboer, annonse i HA og Østlendingen 12. oktober 2012 og kunngjøring via kommunenes og Arkitektbua as sin nettside. Det ble avholdt eget orienteringsmøte sammen med større grunneiere innenfor planområdet den 28. februar arkitektbua as dato: side 2

3 3.0 Planstatus og rammebetingelser 3.1 Overordnede planer Kommuneplanens arealdel Illustrasjon: Utsnitt kommunedelplan for sentrum Kommuneplanen gir ikke spesielle føringer for planområdet utover det som ligger i gjeldende reguleringsplaner: Reg.pl. Lappland Del av Reg.pl. Nordre Kirkeberget Bebyggelsespl. Lappland (Andebyfeltet) arkitektbua as dato: side 3

4 Gjeldende reguleringssituasjon for deler av Kirkeberget nord og Lappland inkl. Andebyfeltet Disse reguleringsplanene begynner å bli gamle. Spesielt reguleringsplanen for Lappland hvor det er godkjent flere mindre endringer som ikke er ajourført på plankart og hvor det fortsatt ligger inne en god del tomter som ikke er bebygd. 3.2 Tilgrensende planer Nord og nordøst for planområdet grenser planen til reguleringsplanen for Hovdmoen Industriområde som forventes å komme til 1. gangs behandling i løpet av arkitektbua as dato: side 4

5 Planavgrensningen er noe justert i forhold til oppstarts varsel for å kunne tilpasses den nye planen for industriområdet på Hovdmoen. 3.3 Temaplaner Klima og energiplan Klima og energiplan har retningslinjer mht energi til oppvarming. Det er ikke utbygd fjernvarmenett i dette området. Sammen med en utlegging av nye boligtomter kan det være mulig å lage lokale løsninger for forsyning av tomter med energi til oppvarming av hus via felles grunnvarme-/ biovarme-anlegg. Det bør minimum kreves at ny bebyggelse skal ha et alternativ til strøm som energi-løsning for oppvarming. 3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Følgende retningslinjer har relevans for planarbeidet: Kongelig resolusjon (nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging) T-5/93 Samordnet areal- og transportplanlegging. T-2/08 Om barn og planlegging T-1/95 Barn og planlegging Den europeiske landskapskonvensjonen arkitektbua as dato: side 5

6 4.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 4.1 Beliggenhet Oversiktskart med angivelse av planområdet i forhold til Rena sentrum. arkitektbua as dato: side 6

7 Beliggenhet / avgrensning / størrelse Planområdet representerer nordgrensen for den regulerte boligbebyggelsen på vestsiden av Glomma. Området ligger nære eksisterende og planlagte nye næringsområder på Hovdmoen. Avstand til barneskole er 1km, ungdomsskole 1,3 km, høgskole 2 km. Avstand til Rena torg er ca 2,3 km. Nærmeste barnehage ligger rett sør for planområdet. Planområdet er avgrenset ihht reguleringsplan Lappland og Nordre del av Kirkeberget og tilpasset ny reguleringsplan for Hovmoen og utgjør totalt ca 435,2 daa. Planområde og eiendomssituasjon 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Dagens arealbruk er bolig og landbruk. Det ligger 2 aktive jordbrukseiendommer innenfor planområdet (Gnr24/bnr10 og gnr25/bnr4). Planområdet omkranses av jordbruksarealer mot nord og delvis mot vest. Mot sørvest grenser det mot skogbruksarealer/friområde. arkitektbua as dato: side 7

8 Flyfoto over planområdet. 4.3 Landskap Topografi og landskap Området er relativt flatt med svak helling mot øst. Det finnes noen mindre og delvis markerte terrengformasjoner inne i området. Mot øst er det en markert skråning ned mot Rv 3 og Jernbanen. Det går noen mindre bekker gjennom området. arkitektbua as dato: side 8

9 Solforhold / lokalklima Området er solrikt og forholdsvis mye vegetasjon gir god skjerming og et lunt og godt lokalklima. 4.4 Kulturminner og kulturmiljø Registreringskart automatiske kulturminner Hedmark fylkeskommune foretok kulturminneregistrering 24. og 25. september Det ble ikke funnet nye funn utover det en har hatt kjennskap til fra før, kullgrop med ID Fylkeskommunen tilråder at en søker om å få frigitt denne da en ikke ser at gitt beliggenhet midt i et boligområde vil gi et godt vern av kulturminnet. Det finnes 3 registreringer av nyere tids kulturminner innenfor planområdet (SEFRAK). Dette gjelder stabbur på Østby (gnr24/bnr10), våningshus på Rugsveen Øvre (gnr24/bnr57) og våningshus på eiendommen Høye (gnr26/14). 4.5 Naturverdier Berggrunn / løsmasser Det er særlig Biriformasjonen som setter sitt preg på området. Dette er en type flingerfjell som kan sees i vegskjæringer ved avkjøringen inn til Lappland fra Rv 3. Denne bergarten gir også gode betingelser for jordbruk. arkitektbua as dato: side 9

10 Geologisk kart Lys grønn = Ringformasjonen, sandstein, noen steder med konglomeratlag Lys blå = Biriformasjonen, skifer og kalkstein. Løsmassekart arkitektbua as dato: side 10

11 Lys grønn = Tynn morene Mørk grønn = Randmorene Oransje = Breelv avsetning Fiolett = Forvitringsmateriale Brun = Torv og myr Vegetasjon / biologisk mangfold Området er registrert av biolog Øivind Gammelmo, BioFokus med følgende kommentar: «Området Lappland er allerede sterkt påvirket av utbygging. Innen undersøkelsesområdet (se vedlagt figur hvitstiplet område) finnes det kun små lommer med «intakt» natur. Området framstår som en mosaikk av bebygde tomter, små skogholt, åkrer og kantvegetasjon. Helt i nord finnes et område med rikere vegetasjon. Her ble det funnet bl.a. hengeaks, liljekonvall, blåveis, markjordbær, tysbast og firblad (flere funndata finnes i Artskart: Her ble det også registrert en rekke insektsarter bl.a. lushatthumle, åkerhumle og en rekke dagsommerfugler. I et område litt lengre sør er det også registrert en del arter som tilsier rik vegetasjon; bl.a. hengeaks, liljekonvall og firblad. I tillegg er det registrert en del rødlistede fugler i området som helhet; tyrkerdue (VU), stær (VU), bergirisk (NT) og rosenfink (VU). Det er viktig for disse artene at det blir beholdt større grøntområder i området. Det poengteres også at det bør tilstrebes sammenhengende korridorer med vegetasjon, spesielt i aksen nord-sør. Registrering av biologisk verdifulle områder De to avgrensede områdene på kartet er ansett som de viktigste innen undersøkelsesområdet. Det er ikke avgrenset naturtyper iht DN-håndbok 13 da dette ikke inngikk i oppdraget jeg fikk fra Åmot kommune. Området i sør var så påvirket at det trolig ikke finnes mange biologiske verdier igjen her. De «intakte» lommene nord i området bør i størst mulig grad beholdes upåvirket for å ta vare på det biologiske mangfoldet. arkitektbua as dato: side 11

12 Dette er en kort framstilling som gir en pekepinn på hva som finnes i området, ikke en fullstendig konsekvensutredning.» 4.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Planområdet representerer et allerede utbygd område og er ikke et rekreasjonsområde for øvrig bebyggelse i sentrum i dag. Området framstår med en fin blanding av åpent jordbruksareal, med lukkede skogsområder og med mye trevegetasjon inne i de bebygde områdene og har således en rekreasjonsverdi for de som bor i området. I dag går det turløype med videre forbindelse til Birkebeinerløype og lysløype rett sørvest for planområdet. 4.7 Landbruk Illustrasjon av registrert dyrkbar jord. Gult = Fulldyrket areal (jorde) Mørk grønn = Registrert dyrkbar jord Illustrasjonen viser muligheter for visse utvidelser av eksisterende jorder innenfor planområdet. Det bør være et poeng å unngå å regulere disse arealene til boligtomter så fremt en kan oppnå en grei arrondering og at de for øvrig egner seg som jordbruksareal. arkitektbua as dato: side 12

13 4.8 Trafikkforhold Kjøreatkomst / vegsystem Hovedadkomst fra sentrum og Rv 3 skjer via avkjøring fra øst ca midt i planområdet. Her deler vegsystemet seg i en samleveg til Lappland og en til Kirkeberget nord. Adkomst til området kan også skje fra sør via samlevegen som går sørover Kirkeberget. Denne vegen gir også adkomst til barnehage, grunnskole og ungdomsskole. I gjeldende reguleringsplan for Lappland ligger det inne en planlagt vegforbindelse videre til Åsbygdvegen (Fv601). Denne er senere tatt ut av kommuneplanen, men vil være et tema i denne reguleringsplanen. Trafikksikkerhet for myke trafikanter I dag går det gang-/sykkelveg fra sentrum, via skole og barnehage på Kirkeberget, gjennom boligområdet på Nordre kirkeberget og fram til grensa for boligområdet på Lappland. Et viktig poeng er å videreføre denne gang-/sykkelvegen gjennom Lappland og videre til Hovdmoen. Dette vil gi en god løsning for adkomst til arbeidsplasser, skole og friluftsaktiviteter til fots og eller pr. sykkel. Kollektivtilbud Pr. i dag finnes et kollektivtilbud med lokalbuss enkelte dager i uka. 4.9 Barns interesser Dette bør kunne bli et populært område for barnefamilier og det blir derfor viktig å tilrettelegge arealer / møteplasser for barn og unge. Foreløpige tanker rundt dette tilsier at det vil være riktig å videreutvikle allerede opparbeidet tilbud (ballplass, akebakke, div. lek, gapahuk) sentralt i området og gjerne i tilknytning til planlagt ny gang-/sykkelveg. Evt. mindre nærlekeplasser kan vurderes lagt andre steder Universell tilgjengelighet Det vil være et krav mht byggeforskriftene og et viktig prinsipp at en får løst byggeprosjektene ihht gjeldende krav til universell utforming både mht bygg og uteområder (Innarbeidet i planbestemmelsene) Teknisk infrastruktur Vann og avløp Vann- og avløpsnettet i Lapplandområdet er delvis gammelt og trenger en oppgradering. Som et ledd i å oppgradere boligområdet foreslås at en benytter denne anledningen til å klargjøre nye boligtomter. arkitektbua as dato: side 13

14 Trafo Nye trafostasjoner skal plasseres i samråd med konsesjonshaver og reguleres inn som egne formål på reguleringsplankart. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m Det finnes ikke noe tilbud om fjernvarme i eller i nærheten av planområdet Grunnforhold Stabilitetsforhold Området har grei byggegrunn (jf. pkt 4.5.1) 4.13 Støy-/ luftforurensning Boliger langs Rv 3 og spesielt nord i området har noe støybelastning fra Rv3. Det er bygget støyvoll for de mest utsatte husene i dette området. Som et ledd i oppgraderingen av Rv3 (breddeutvidelse) er det utført ny støyberegning og prosjektert nødvendig støyskjerm (kombinasjon voll/ skjerm). Annonsert planområde er justert slik at støyskjermingsprosjektet nå ligger inne i tilgrensende reguleringsplan for Hovdmoen Industriområde Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) Det er ikke kjent spesielle utfordringer. Dette er nærmere vurdert i en egen ROSanalyse Næring Næringsvirksomhet i området dreier seg om jordbruk. Det er 2 brukere som i hovedsak dyrker potet. arkitektbua as dato: side 14

15 5.0 Beskrivelse av planforslaget Planforslag 5.1 Planlagt arealbruk Hovedgrep Følgende hovedgrep er prioritert: 1. Arealbruken er i store trekk beholdt, men boligarealet er noe redusert til fordel for viktig grøntstruktur som forhåpentligvis vil gjøre området mer attraktivt. Tomtereserve innenfor planområdet: a. Lappland: 9 ledige tomter pluss 2 tomter for mer konsentrert småhusbebyggelse. arkitektbua as dato: side 15

16 b. Lappstufeltet: 19 ledige tomter pluss 4 tomter for mer konsentrert småhusbebyggelse. c. Andebyfeltet (som tidligere): 13 tomter. 2. Antall tomter redusert ved at det er slått sammen tomter og ved at noen tidligere regulerte tomter er tatt ut pga følgende argumenter: a. Vurderes som mindre attraktive. b. Et ønske om mer friområder rundt hovedsamleveg (Lappland). c. Ønsker ikke å regulere tomter på aktivt jordbruksareal av en viss størrelse. d. Innlegging av registrert prioritert område mht biologisk mangfold. 3. Nye tomter er en del større enn tidligere (1,5-2,0 daa). 4. Det er forsøkt å beholde mest mulig av eksisterende vegsystem. 5. Tidligere forslag til gjennomkjøringsveg til Åsbygdvegen beholdes, men som hensynssone - båndlegging etter PBL. 6. Eksisterende leke-/ballplass, Lappland, er utvidet. 7. Regulert gangveg gjennom Lappland med forbindelse videre til Hovdmoen. 8. Regulert inn skiløype parallelt med gangveg inkl. ski/akebakke og forbindelse til lysløype. 9. Reguleringsbestemmelsene er oppdatert ihht gjeldende lovverk og retningslinjer med bl. krav til a. Universell utforming b. Krav mht håndtering av overvann (ekstrem nedbør) c. Krav mht vegetasjonsbruk og uønskede arter i norsk flora (Svartelista). d. Krav energiløsning (hovedenergiløsning for oppvarming skal ikke være strøm) Reguleringsformål BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, ledd nr. 1) - Frittliggende småhusbebyggelse (BF) - Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) - Skiløype (SKT) - Lekeplass (LEK) - Energianlegg (E) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, ledd nr. 2) - Kjøreveg offentlig/privat (o/p_kv) - Annet veggrunn grøntareal (VG) - Gang-/sykkelveg (GS) GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5, ledd nr. 3) - Friområde (FO) LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 12-5, ledd nr. 5) - Landbruk (L) arkitektbua as dato: side 16

17 PBL 12-6 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN Fareområde - Høyspentanlegg, trafo Sikringssone - Frisikt Infrastruktursone - VA-ledning Båndlegging for formål i PBL - Framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen 5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål/bestemmelser Reguleringsbestemmelsene anses som uttømmende og kommenteres ikke ytterligere her. 5.3 Boligmiljø/ bokvalitet Foretatte omregulering med større grøntområder, forlenget gang-sykkelveg til sentrum og Hovdmoen, utvidet lekeplass, ny skiløype/ akebakke og muligheter for en oppgradering av infrastruktur i form av utbedret VA-anlegg, gatelys og kanskje fast dekke på de viktigste gatene vil kunne bli et bra løft for bokvaliteten i området. 5.4 Trafikkløsning Planforslaget baserer seg i stor grad på eksisterende vegnett og nye veger begrenser seg til stikkveger fram til nye tomter. Evt. framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen er lagt inn som båndleggingssone for framtidig veg. Det kan være ønskelig at realismen i dette vegprosjektet blir endelig avklart i denne planprosessen. Nye veger/ endringer (se nummer på kart neste side): 1) Ny veg vest for 26/143 (adkomst nye tomter) 2) Ny adkomstveg til 26/13,16,19 (mister adkomst i forbindelse med breddeutvidelse Rv3 og støyskjermingstiltak). 3) Oppretting av veg/ kryssområde mellom tomt 24/35 og 25/19 4) Omlegging av veg forbi 24/96 (slippe å få veg til nabo helt inntil hus) 5) Adkomstveg til 2 nye tomter BF15 og BF16 6) Veg stengt for å slippe kryssing med gangveg og skiløype 7) Båndlagt trase for evt. vegforbindelse Åsbygdvegen arkitektbua as dato: side 17

18 Nye vegløsninger 5.5 Kollektivtilbud Det er regulert inn 2 bussholdeplasser sentralt i området med forbindelse til nytt gangvegsystem. Avhengig av hvordan det blir med evt. framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen bør en se på en løsning med snuplass for buss i enden på hovedadkomstveg. Det foreslås at bussen kan snu i T-kryss. Alternativt kan en benytte en rundkjøring via boligveg i sør (rundt BF15-18). Dette betinger i tilfelle kun en bussholdeplass. arkitektbua as dato: side 18

19 5.6 Kulturminner Det foreslås i samråd med Hedmark fylkeskommune at kulturminne inne mellom boligtomter søkes frigitt (se kap 4.4). SEFRAK- registrerte bygninger vurderes ikke å trenge noe ekstra vern gjennom denne reguleringsplanen. 5.7 Biologisk mangfold Det er prioritert å omregulere en del tidligere boligtomter nord i området til friområde pga hensynet til det biologisk mangfoldet som er påvist i dette området (se 4.5.2). 5.8 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett Illustrasjon: Planområde innlagt eksisterende VA-ledningsnett arkitektbua as dato: side 19

20 Som det går fram av kartillustrasjonen er det mange boliger som ikke er tilknyttet offentlig avløp. De aller fleste har kommunalt vann. Det å få ryddet opp i dette bør være en prioritert oppgave for kommunen i samarbeid med aktuelle hus-/ tomteeiere. Det foreslås at det, med bakgrunn i denne reguleringsplanen, blir utarbeidet en ny plan for vann og avløp (eksisterende og nye tomter) og evt. annen prioritert infrastruktur (gatebelysning, mer fast dekke på veger) og at en forsøker å finne løsninger for finansiering/ gjennomføring. 5.9 ROS - analysen Bortsett fra evt. ulykkeshendelser på Rv3, tiltak mot radon og fokus på dimensjonering av overvannsløsninger er det ikke spesielle utfordringer i området. Støy fra Rv 3 blir behandlet i reguleringsplanen for Hovdmoen. Det renner 3 mindre bekker innenfor planområdet. I forhold til tidligere reguleringsplan har en nå fjernet tomter i nærheten av disse bekkene. Planforlaget har kun 1 tomt (lengst mot sør i BF27) som ligger i nærheten av bekk. Nivå på tomt ligger 1-2 meter over nivå i bekk og dette må betraktes som ikke flomfarlig Rekkefølgebestemmelser Hvordan en løser tilrettelegging av nye tomter og div. tiltak for oppgradering av bokvaliteter innenfor planområdet spesielt mht Lappland (avløpsløsning, etablering av gatelys, bygging av gangveg /skiløype etc) blir en viktig del av prosessen i etterkant av reguleringsplanen. Det er mulig å lage rekkefølgebestemmelser som klarlegger ansvar og stiller krav mht gjennomføringen. Foreløpig formulering er temmelig rund: - Avhengig om det er Åmot kommune eller private aktører som skal tilrettelegge for videre boligbygging og oppgradering av infrastruktur, skal det utarbeides utbyggingsavtale (-er) som sikrer en ryddig gjennomføring av aktuelle tiltak. arkitektbua as dato: side 20

21 6.0 Innkomne innspill Det er registrert følgende innspill til planarbeidet: 6.1 Eidsiva Nett AS, datert Eisiva Nett AS minner om at de har mye elanlegg i området (høyspent-/lavspent installasjoner, eget kartvedlegg). Evt. behov for å flytte installasjoner må i prinsippet bekostes av utbygger. En ber om å bli kontaktet i god tid før evt. planlagt utbygging ved nye tiltak hvor en ønsker tilkobling til EN s fordelingsnett. Ønsker å få planen til sendt digitalt når den er klar. 6.2 Statens vegvesen, datert En minner om pågående arbeid med breddeutvidelse av Rv3 og det bes om at teknisk plan for strekningen som tangerer planområdet, blir hensyntatt i denne reguleringsplanen. Byggegrense langs Rv3 er 50 m og det vil ikke bli godkjent avkjørsler utover det eksisterende planfrie Lappland vegkryss. 6.3 Forsvarsbygg, datert Det foreligger pr. i dag ingen oppdrag om utvidelse av antall forsvarseide boliger i Åmot kommune, men vil gi uttalelse til planforslaget når det foreligger. 6.4 Fylkesmannen i Hedmark, datert En er ut fra klimahensyn (krav til effektiv arealbruk) og krav i rikspolitiske retningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging, skeptiske til forlaget om å tilrettelegge for større tomter på et såpass sentrumsnært område. Det anbefales at en ser på andre løsninger for å øke områdets attraksjon enn evt. større tomter og flere tomter enn det en allerede har i eksisterende reguleringsplaner. Planforslaget må omtale kollektivbetjening og at behovet for anlegging av nye busstopp og gang-og sykkelveger vurderes. arkitektbua as dato: side 21

22 Luft- og støyproblematikk pga nærhet til trafikkert Rv3 må utredes jf. gjeldende retningslinjer i T-1520 og T-1442/2012 Grønnstruktur skal oppgraderes og det forutsettes at det settes av tilstrekkelige egnede areal for barn og unge (jf T-2/08) og at det tilrettelegges for gående og syklende. Vurdering av hvordan en håndterer evt. konsekvenser av biologisk mangfold skal være synliggjort. Viser til nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging fastsatt i Kongelig resolusjon og følgende nasjonale mål og føringer når det gjelder: - Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf 5-1 i PBL - Bevaring av dyrka mark - Universell utforming av utearealer og bygninger - Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk - Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget - Sikring av miljømessig forsvarlige løsninger for vannforsyning og avløp - Utbygging godt tilpasset landskapet, jf. Den europeiske landskapskonvensjonen Viser til veileder for utarbeiding av reguleringsplaner på Det forutsettes at bestemmelser og kart utformes i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI Plan (sendes Statens kartverk på Hamar for kontroll i forbindelse med høring). 6.5 Hedmark fylkeskommune, datert Se pkt 4.4 Trysil Rev P.A.R. arkitektbua as dato: side 22

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør.

Planbeskrivelse. DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern. Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Planbeskrivelse DETALJREGULERINGS PLAN FOR Hyttefelt vest for Hestetjern Deler av reguleringsplanområdet sett fra sør. Foto: John Lie Sist revidert: 08.10.2014 Side 1 FORORD Grunneier Unni Steinsholt er

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum

Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum plan Overskrift fv. 192 Gang- linje to. og sykkelveg Færvik - Sandum Reguleringsbestemmelser, Forklarende tittel eller undertittel planbeskrivelse og plankart www.vegvesen.no/vegprosjekter/fv192faervik

Detaljer