DETALJREGULERING LAPPLAND. planid ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1"

Transkript

1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: side 1

2 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal medføre økt attraktivitet gjennom fokus på følgende tiltak i reguleringsarbeidet: Klargjøring av nye og større boligtomter, Ny gang- og sykkelveg til Hovdmoen gjennom området, Oppgradering av infra-/ grøntstruktur Oppdatering av reguleringsbestemmelser ihht gjeldende retningslinjer og lovverk. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Forslagstiller er Åmot kommune. Planforslag er utarbeidet i samarbeid med konsulent Arkitektbua AS. Planområdet berører en rekke private tomte- og grunneiere. 1.3 Utbyggingsavtaler Behov for utbyggingsavtale (-er) er ikke endelig avklart. Dette vil avhenge av om det er private eller kommunen som vil forestå klargjøring av tomter. Det forutsettes at planarbeidet blir fulgt opp med nødvendige avtaler om framføring/oppgradering av div. infrastruktur og avtaler med div. grunneiere som blir berørt og/eller som gjennom planen får muligheter for tomtesalg. 1.4 Krav om konsekvensutredning Planen er i tråd med kommuneplanen og det stilles ikke krav om konsekvensutredning jf. notat fra oppstartsmøte 15. august 2012 (se notat fra oppstartsmøte i vedlegg). 2.0 Planprosessen 2.1 Medvirkningsprosess/ varsel om oppstart. Oppstart av planarbeidet ble varslet ihht PBL sine krav ( 12-8) med tilskriving høringsmyndigheter og naboer, annonse i HA og Østlendingen 12. oktober 2012 og kunngjøring via kommunenes og Arkitektbua as sin nettside. Det ble avholdt eget orienteringsmøte sammen med større grunneiere innenfor planområdet den 28. februar arkitektbua as dato: side 2

3 3.0 Planstatus og rammebetingelser 3.1 Overordnede planer Kommuneplanens arealdel Illustrasjon: Utsnitt kommunedelplan for sentrum Kommuneplanen gir ikke spesielle føringer for planområdet utover det som ligger i gjeldende reguleringsplaner: Reg.pl. Lappland Del av Reg.pl. Nordre Kirkeberget Bebyggelsespl. Lappland (Andebyfeltet) arkitektbua as dato: side 3

4 Gjeldende reguleringssituasjon for deler av Kirkeberget nord og Lappland inkl. Andebyfeltet Disse reguleringsplanene begynner å bli gamle. Spesielt reguleringsplanen for Lappland hvor det er godkjent flere mindre endringer som ikke er ajourført på plankart og hvor det fortsatt ligger inne en god del tomter som ikke er bebygd. 3.2 Tilgrensende planer Nord og nordøst for planområdet grenser planen til reguleringsplanen for Hovdmoen Industriområde som forventes å komme til 1. gangs behandling i løpet av arkitektbua as dato: side 4

5 Planavgrensningen er noe justert i forhold til oppstarts varsel for å kunne tilpasses den nye planen for industriområdet på Hovdmoen. 3.3 Temaplaner Klima og energiplan Klima og energiplan har retningslinjer mht energi til oppvarming. Det er ikke utbygd fjernvarmenett i dette området. Sammen med en utlegging av nye boligtomter kan det være mulig å lage lokale løsninger for forsyning av tomter med energi til oppvarming av hus via felles grunnvarme-/ biovarme-anlegg. Det bør minimum kreves at ny bebyggelse skal ha et alternativ til strøm som energi-løsning for oppvarming. 3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Følgende retningslinjer har relevans for planarbeidet: Kongelig resolusjon (nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging) T-5/93 Samordnet areal- og transportplanlegging. T-2/08 Om barn og planlegging T-1/95 Barn og planlegging Den europeiske landskapskonvensjonen arkitektbua as dato: side 5

6 4.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 4.1 Beliggenhet Oversiktskart med angivelse av planområdet i forhold til Rena sentrum. arkitektbua as dato: side 6

7 Beliggenhet / avgrensning / størrelse Planområdet representerer nordgrensen for den regulerte boligbebyggelsen på vestsiden av Glomma. Området ligger nære eksisterende og planlagte nye næringsområder på Hovdmoen. Avstand til barneskole er 1km, ungdomsskole 1,3 km, høgskole 2 km. Avstand til Rena torg er ca 2,3 km. Nærmeste barnehage ligger rett sør for planområdet. Planområdet er avgrenset ihht reguleringsplan Lappland og Nordre del av Kirkeberget og tilpasset ny reguleringsplan for Hovmoen og utgjør totalt ca 435,2 daa. Planområde og eiendomssituasjon 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Dagens arealbruk er bolig og landbruk. Det ligger 2 aktive jordbrukseiendommer innenfor planområdet (Gnr24/bnr10 og gnr25/bnr4). Planområdet omkranses av jordbruksarealer mot nord og delvis mot vest. Mot sørvest grenser det mot skogbruksarealer/friområde. arkitektbua as dato: side 7

8 Flyfoto over planområdet. 4.3 Landskap Topografi og landskap Området er relativt flatt med svak helling mot øst. Det finnes noen mindre og delvis markerte terrengformasjoner inne i området. Mot øst er det en markert skråning ned mot Rv 3 og Jernbanen. Det går noen mindre bekker gjennom området. arkitektbua as dato: side 8

9 Solforhold / lokalklima Området er solrikt og forholdsvis mye vegetasjon gir god skjerming og et lunt og godt lokalklima. 4.4 Kulturminner og kulturmiljø Registreringskart automatiske kulturminner Hedmark fylkeskommune foretok kulturminneregistrering 24. og 25. september Det ble ikke funnet nye funn utover det en har hatt kjennskap til fra før, kullgrop med ID Fylkeskommunen tilråder at en søker om å få frigitt denne da en ikke ser at gitt beliggenhet midt i et boligområde vil gi et godt vern av kulturminnet. Det finnes 3 registreringer av nyere tids kulturminner innenfor planområdet (SEFRAK). Dette gjelder stabbur på Østby (gnr24/bnr10), våningshus på Rugsveen Øvre (gnr24/bnr57) og våningshus på eiendommen Høye (gnr26/14). 4.5 Naturverdier Berggrunn / løsmasser Det er særlig Biriformasjonen som setter sitt preg på området. Dette er en type flingerfjell som kan sees i vegskjæringer ved avkjøringen inn til Lappland fra Rv 3. Denne bergarten gir også gode betingelser for jordbruk. arkitektbua as dato: side 9

10 Geologisk kart Lys grønn = Ringformasjonen, sandstein, noen steder med konglomeratlag Lys blå = Biriformasjonen, skifer og kalkstein. Løsmassekart arkitektbua as dato: side 10

11 Lys grønn = Tynn morene Mørk grønn = Randmorene Oransje = Breelv avsetning Fiolett = Forvitringsmateriale Brun = Torv og myr Vegetasjon / biologisk mangfold Området er registrert av biolog Øivind Gammelmo, BioFokus med følgende kommentar: «Området Lappland er allerede sterkt påvirket av utbygging. Innen undersøkelsesområdet (se vedlagt figur hvitstiplet område) finnes det kun små lommer med «intakt» natur. Området framstår som en mosaikk av bebygde tomter, små skogholt, åkrer og kantvegetasjon. Helt i nord finnes et område med rikere vegetasjon. Her ble det funnet bl.a. hengeaks, liljekonvall, blåveis, markjordbær, tysbast og firblad (flere funndata finnes i Artskart: Her ble det også registrert en rekke insektsarter bl.a. lushatthumle, åkerhumle og en rekke dagsommerfugler. I et område litt lengre sør er det også registrert en del arter som tilsier rik vegetasjon; bl.a. hengeaks, liljekonvall og firblad. I tillegg er det registrert en del rødlistede fugler i området som helhet; tyrkerdue (VU), stær (VU), bergirisk (NT) og rosenfink (VU). Det er viktig for disse artene at det blir beholdt større grøntområder i området. Det poengteres også at det bør tilstrebes sammenhengende korridorer med vegetasjon, spesielt i aksen nord-sør. Registrering av biologisk verdifulle områder De to avgrensede områdene på kartet er ansett som de viktigste innen undersøkelsesområdet. Det er ikke avgrenset naturtyper iht DN-håndbok 13 da dette ikke inngikk i oppdraget jeg fikk fra Åmot kommune. Området i sør var så påvirket at det trolig ikke finnes mange biologiske verdier igjen her. De «intakte» lommene nord i området bør i størst mulig grad beholdes upåvirket for å ta vare på det biologiske mangfoldet. arkitektbua as dato: side 11

12 Dette er en kort framstilling som gir en pekepinn på hva som finnes i området, ikke en fullstendig konsekvensutredning.» 4.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Planområdet representerer et allerede utbygd område og er ikke et rekreasjonsområde for øvrig bebyggelse i sentrum i dag. Området framstår med en fin blanding av åpent jordbruksareal, med lukkede skogsområder og med mye trevegetasjon inne i de bebygde områdene og har således en rekreasjonsverdi for de som bor i området. I dag går det turløype med videre forbindelse til Birkebeinerløype og lysløype rett sørvest for planområdet. 4.7 Landbruk Illustrasjon av registrert dyrkbar jord. Gult = Fulldyrket areal (jorde) Mørk grønn = Registrert dyrkbar jord Illustrasjonen viser muligheter for visse utvidelser av eksisterende jorder innenfor planområdet. Det bør være et poeng å unngå å regulere disse arealene til boligtomter så fremt en kan oppnå en grei arrondering og at de for øvrig egner seg som jordbruksareal. arkitektbua as dato: side 12

13 4.8 Trafikkforhold Kjøreatkomst / vegsystem Hovedadkomst fra sentrum og Rv 3 skjer via avkjøring fra øst ca midt i planområdet. Her deler vegsystemet seg i en samleveg til Lappland og en til Kirkeberget nord. Adkomst til området kan også skje fra sør via samlevegen som går sørover Kirkeberget. Denne vegen gir også adkomst til barnehage, grunnskole og ungdomsskole. I gjeldende reguleringsplan for Lappland ligger det inne en planlagt vegforbindelse videre til Åsbygdvegen (Fv601). Denne er senere tatt ut av kommuneplanen, men vil være et tema i denne reguleringsplanen. Trafikksikkerhet for myke trafikanter I dag går det gang-/sykkelveg fra sentrum, via skole og barnehage på Kirkeberget, gjennom boligområdet på Nordre kirkeberget og fram til grensa for boligområdet på Lappland. Et viktig poeng er å videreføre denne gang-/sykkelvegen gjennom Lappland og videre til Hovdmoen. Dette vil gi en god løsning for adkomst til arbeidsplasser, skole og friluftsaktiviteter til fots og eller pr. sykkel. Kollektivtilbud Pr. i dag finnes et kollektivtilbud med lokalbuss enkelte dager i uka. 4.9 Barns interesser Dette bør kunne bli et populært område for barnefamilier og det blir derfor viktig å tilrettelegge arealer / møteplasser for barn og unge. Foreløpige tanker rundt dette tilsier at det vil være riktig å videreutvikle allerede opparbeidet tilbud (ballplass, akebakke, div. lek, gapahuk) sentralt i området og gjerne i tilknytning til planlagt ny gang-/sykkelveg. Evt. mindre nærlekeplasser kan vurderes lagt andre steder Universell tilgjengelighet Det vil være et krav mht byggeforskriftene og et viktig prinsipp at en får løst byggeprosjektene ihht gjeldende krav til universell utforming både mht bygg og uteområder (Innarbeidet i planbestemmelsene) Teknisk infrastruktur Vann og avløp Vann- og avløpsnettet i Lapplandområdet er delvis gammelt og trenger en oppgradering. Som et ledd i å oppgradere boligområdet foreslås at en benytter denne anledningen til å klargjøre nye boligtomter. arkitektbua as dato: side 13

14 Trafo Nye trafostasjoner skal plasseres i samråd med konsesjonshaver og reguleres inn som egne formål på reguleringsplankart. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m Det finnes ikke noe tilbud om fjernvarme i eller i nærheten av planområdet Grunnforhold Stabilitetsforhold Området har grei byggegrunn (jf. pkt 4.5.1) 4.13 Støy-/ luftforurensning Boliger langs Rv 3 og spesielt nord i området har noe støybelastning fra Rv3. Det er bygget støyvoll for de mest utsatte husene i dette området. Som et ledd i oppgraderingen av Rv3 (breddeutvidelse) er det utført ny støyberegning og prosjektert nødvendig støyskjerm (kombinasjon voll/ skjerm). Annonsert planområde er justert slik at støyskjermingsprosjektet nå ligger inne i tilgrensende reguleringsplan for Hovdmoen Industriområde Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) Det er ikke kjent spesielle utfordringer. Dette er nærmere vurdert i en egen ROSanalyse Næring Næringsvirksomhet i området dreier seg om jordbruk. Det er 2 brukere som i hovedsak dyrker potet. arkitektbua as dato: side 14

15 5.0 Beskrivelse av planforslaget Planforslag 5.1 Planlagt arealbruk Hovedgrep Følgende hovedgrep er prioritert: 1. Arealbruken er i store trekk beholdt, men boligarealet er noe redusert til fordel for viktig grøntstruktur som forhåpentligvis vil gjøre området mer attraktivt. Tomtereserve innenfor planområdet: a. Lappland: 9 ledige tomter pluss 2 tomter for mer konsentrert småhusbebyggelse. arkitektbua as dato: side 15

16 b. Lappstufeltet: 19 ledige tomter pluss 4 tomter for mer konsentrert småhusbebyggelse. c. Andebyfeltet (som tidligere): 13 tomter. 2. Antall tomter redusert ved at det er slått sammen tomter og ved at noen tidligere regulerte tomter er tatt ut pga følgende argumenter: a. Vurderes som mindre attraktive. b. Et ønske om mer friområder rundt hovedsamleveg (Lappland). c. Ønsker ikke å regulere tomter på aktivt jordbruksareal av en viss størrelse. d. Innlegging av registrert prioritert område mht biologisk mangfold. 3. Nye tomter er en del større enn tidligere (1,5-2,0 daa). 4. Det er forsøkt å beholde mest mulig av eksisterende vegsystem. 5. Tidligere forslag til gjennomkjøringsveg til Åsbygdvegen beholdes, men som hensynssone - båndlegging etter PBL. 6. Eksisterende leke-/ballplass, Lappland, er utvidet. 7. Regulert gangveg gjennom Lappland med forbindelse videre til Hovdmoen. 8. Regulert inn skiløype parallelt med gangveg inkl. ski/akebakke og forbindelse til lysløype. 9. Reguleringsbestemmelsene er oppdatert ihht gjeldende lovverk og retningslinjer med bl. krav til a. Universell utforming b. Krav mht håndtering av overvann (ekstrem nedbør) c. Krav mht vegetasjonsbruk og uønskede arter i norsk flora (Svartelista). d. Krav energiløsning (hovedenergiløsning for oppvarming skal ikke være strøm) Reguleringsformål BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, ledd nr. 1) - Frittliggende småhusbebyggelse (BF) - Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) - Skiløype (SKT) - Lekeplass (LEK) - Energianlegg (E) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, ledd nr. 2) - Kjøreveg offentlig/privat (o/p_kv) - Annet veggrunn grøntareal (VG) - Gang-/sykkelveg (GS) GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5, ledd nr. 3) - Friområde (FO) LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 12-5, ledd nr. 5) - Landbruk (L) arkitektbua as dato: side 16

17 PBL 12-6 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN Fareområde - Høyspentanlegg, trafo Sikringssone - Frisikt Infrastruktursone - VA-ledning Båndlegging for formål i PBL - Framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen 5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål/bestemmelser Reguleringsbestemmelsene anses som uttømmende og kommenteres ikke ytterligere her. 5.3 Boligmiljø/ bokvalitet Foretatte omregulering med større grøntområder, forlenget gang-sykkelveg til sentrum og Hovdmoen, utvidet lekeplass, ny skiløype/ akebakke og muligheter for en oppgradering av infrastruktur i form av utbedret VA-anlegg, gatelys og kanskje fast dekke på de viktigste gatene vil kunne bli et bra løft for bokvaliteten i området. 5.4 Trafikkløsning Planforslaget baserer seg i stor grad på eksisterende vegnett og nye veger begrenser seg til stikkveger fram til nye tomter. Evt. framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen er lagt inn som båndleggingssone for framtidig veg. Det kan være ønskelig at realismen i dette vegprosjektet blir endelig avklart i denne planprosessen. Nye veger/ endringer (se nummer på kart neste side): 1) Ny veg vest for 26/143 (adkomst nye tomter) 2) Ny adkomstveg til 26/13,16,19 (mister adkomst i forbindelse med breddeutvidelse Rv3 og støyskjermingstiltak). 3) Oppretting av veg/ kryssområde mellom tomt 24/35 og 25/19 4) Omlegging av veg forbi 24/96 (slippe å få veg til nabo helt inntil hus) 5) Adkomstveg til 2 nye tomter BF15 og BF16 6) Veg stengt for å slippe kryssing med gangveg og skiløype 7) Båndlagt trase for evt. vegforbindelse Åsbygdvegen arkitektbua as dato: side 17

18 Nye vegløsninger 5.5 Kollektivtilbud Det er regulert inn 2 bussholdeplasser sentralt i området med forbindelse til nytt gangvegsystem. Avhengig av hvordan det blir med evt. framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen bør en se på en løsning med snuplass for buss i enden på hovedadkomstveg. Det foreslås at bussen kan snu i T-kryss. Alternativt kan en benytte en rundkjøring via boligveg i sør (rundt BF15-18). Dette betinger i tilfelle kun en bussholdeplass. arkitektbua as dato: side 18

19 5.6 Kulturminner Det foreslås i samråd med Hedmark fylkeskommune at kulturminne inne mellom boligtomter søkes frigitt (se kap 4.4). SEFRAK- registrerte bygninger vurderes ikke å trenge noe ekstra vern gjennom denne reguleringsplanen. 5.7 Biologisk mangfold Det er prioritert å omregulere en del tidligere boligtomter nord i området til friområde pga hensynet til det biologisk mangfoldet som er påvist i dette området (se 4.5.2). 5.8 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett Illustrasjon: Planområde innlagt eksisterende VA-ledningsnett arkitektbua as dato: side 19

20 Som det går fram av kartillustrasjonen er det mange boliger som ikke er tilknyttet offentlig avløp. De aller fleste har kommunalt vann. Det å få ryddet opp i dette bør være en prioritert oppgave for kommunen i samarbeid med aktuelle hus-/ tomteeiere. Det foreslås at det, med bakgrunn i denne reguleringsplanen, blir utarbeidet en ny plan for vann og avløp (eksisterende og nye tomter) og evt. annen prioritert infrastruktur (gatebelysning, mer fast dekke på veger) og at en forsøker å finne løsninger for finansiering/ gjennomføring. 5.9 ROS - analysen Bortsett fra evt. ulykkeshendelser på Rv3, tiltak mot radon og fokus på dimensjonering av overvannsløsninger er det ikke spesielle utfordringer i området. Støy fra Rv 3 blir behandlet i reguleringsplanen for Hovdmoen. Det renner 3 mindre bekker innenfor planområdet. I forhold til tidligere reguleringsplan har en nå fjernet tomter i nærheten av disse bekkene. Planforlaget har kun 1 tomt (lengst mot sør i BF27) som ligger i nærheten av bekk. Nivå på tomt ligger 1-2 meter over nivå i bekk og dette må betraktes som ikke flomfarlig Rekkefølgebestemmelser Hvordan en løser tilrettelegging av nye tomter og div. tiltak for oppgradering av bokvaliteter innenfor planområdet spesielt mht Lappland (avløpsløsning, etablering av gatelys, bygging av gangveg /skiløype etc) blir en viktig del av prosessen i etterkant av reguleringsplanen. Det er mulig å lage rekkefølgebestemmelser som klarlegger ansvar og stiller krav mht gjennomføringen. Foreløpig formulering er temmelig rund: - Avhengig om det er Åmot kommune eller private aktører som skal tilrettelegge for videre boligbygging og oppgradering av infrastruktur, skal det utarbeides utbyggingsavtale (-er) som sikrer en ryddig gjennomføring av aktuelle tiltak. arkitektbua as dato: side 20

21 6.0 Innkomne innspill Det er registrert følgende innspill til planarbeidet: 6.1 Eidsiva Nett AS, datert Eisiva Nett AS minner om at de har mye elanlegg i området (høyspent-/lavspent installasjoner, eget kartvedlegg). Evt. behov for å flytte installasjoner må i prinsippet bekostes av utbygger. En ber om å bli kontaktet i god tid før evt. planlagt utbygging ved nye tiltak hvor en ønsker tilkobling til EN s fordelingsnett. Ønsker å få planen til sendt digitalt når den er klar. 6.2 Statens vegvesen, datert En minner om pågående arbeid med breddeutvidelse av Rv3 og det bes om at teknisk plan for strekningen som tangerer planområdet, blir hensyntatt i denne reguleringsplanen. Byggegrense langs Rv3 er 50 m og det vil ikke bli godkjent avkjørsler utover det eksisterende planfrie Lappland vegkryss. 6.3 Forsvarsbygg, datert Det foreligger pr. i dag ingen oppdrag om utvidelse av antall forsvarseide boliger i Åmot kommune, men vil gi uttalelse til planforslaget når det foreligger. 6.4 Fylkesmannen i Hedmark, datert En er ut fra klimahensyn (krav til effektiv arealbruk) og krav i rikspolitiske retningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging, skeptiske til forlaget om å tilrettelegge for større tomter på et såpass sentrumsnært område. Det anbefales at en ser på andre løsninger for å øke områdets attraksjon enn evt. større tomter og flere tomter enn det en allerede har i eksisterende reguleringsplaner. Planforslaget må omtale kollektivbetjening og at behovet for anlegging av nye busstopp og gang-og sykkelveger vurderes. arkitektbua as dato: side 21

22 Luft- og støyproblematikk pga nærhet til trafikkert Rv3 må utredes jf. gjeldende retningslinjer i T-1520 og T-1442/2012 Grønnstruktur skal oppgraderes og det forutsettes at det settes av tilstrekkelige egnede areal for barn og unge (jf T-2/08) og at det tilrettelegges for gående og syklende. Vurdering av hvordan en håndterer evt. konsekvenser av biologisk mangfold skal være synliggjort. Viser til nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging fastsatt i Kongelig resolusjon og følgende nasjonale mål og føringer når det gjelder: - Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf 5-1 i PBL - Bevaring av dyrka mark - Universell utforming av utearealer og bygninger - Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk - Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget - Sikring av miljømessig forsvarlige løsninger for vannforsyning og avløp - Utbygging godt tilpasset landskapet, jf. Den europeiske landskapskonvensjonen Viser til veileder for utarbeiding av reguleringsplaner på Det forutsettes at bestemmelser og kart utformes i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI Plan (sendes Statens kartverk på Hamar for kontroll i forbindelse med høring). 6.5 Hedmark fylkeskommune, datert Se pkt 4.4 Trysil Rev P.A.R. arkitektbua as dato: side 22

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9

PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune Reguleringsplan Johnsgård boligfelt Planbeskrivelse Side 1 av 9 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for JOHNSGÅRD BOLIGFELT i Alvdal kommune 2014.08.10 Planbeskrivelse Side 1 av 9 INNHOLD 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen s. 3 1.2 Forslagstiller s. 3 1.3 Tidligere vedtak

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Ola Borgar Bakos. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for GJELTENEGGA NORD. Plan-id Os kommune Oppdragsnr.

Ola Borgar Bakos. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for GJELTENEGGA NORD. Plan-id Os kommune Oppdragsnr. Ola Borgar Bakos Planbeskrivelse Reguleringsplan for GJELTENEGGA NORD Plan-id 201606 Os kommune 2017-09-08 Oppdragsnr.: 2167873 Planbeskrivelse Reguleringsplan for GJELTENEGGA NORD Oppdragsnr.:5167873

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien

ÅS KOMMUNE. Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien ÅS KOMMUNE Plan ID R-290 Detaljreguleringsplan for del av Grimsrudveien PLANBESKRIVELSE FORORD Ås kommune detaljregulerer del av Grimsrudveien på Vinterbro med nytt fortau. Reguleringsforslaget er vurdert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune

Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser. Tone Hammer, Tromsø kommune Plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser Tone Hammer, Tromsø kommune Kartforskriften: Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Kapittel 3 Framstilling av arealplan

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Planområde. arkitektbua as side 2

Planområde. arkitektbua as side 2 Planområde Oversiktskart med angivelse av planområdets beliggenhet. Gjeldende kommuneplan i Åmot er relativt gammel, men man er kommet langt i prosessen med en ny kommuneplan: Åmot mot 2030. Samfunnsdelen

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 (1841-2010004) PLANBESKRIVELSE Planforslag Solbakk gård 56/3 Fauske kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/4913-3 Arkiv: L12 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling Forslag til vedtak: 1. Forslag til

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr

Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr Planbeskrivelse for detaljregulering Haugneset plannr 1502201110 1. Sammendrag Saken gjelder detaljregulering for Haugneset med fortetting av 4 ny hyttetomter rundt tunet for et småbruk der det er et mål

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse

Reguleringsplan for Heimstulen. Planbeskrivelse Reguleringsplan for Heimstulen Planbeskrivelse 24. januar 2012 1 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet 1.1. Gjeldende plan for området 1.2. Mål for planarbeidet 1.3. Planområdet 2 Planprosessen 2.1. Varsling

Detaljer

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune

Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hagenosdalen hyttefelt i Rendalen kommune 22.02.2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato:

Omregulering av veibredder på. JØRGENSMOEN, Tynset. Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE. Dato: Omregulering av veibredder på JØRGENSMOEN, Tynset Plan-ID R99b PLANBESKRIVELSE Dato: 2016-09-29 Planbeskrivelse omregulering av veibredder på Jørgensmoen (R99b) 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - Oversiktskart.....3

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse OMREGULERING BJORLIA HYTTEFELT NORD-ØST i Lesja kommune Planid:5120111 26.05.2011 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62 49 76

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE

VEDTATT I KOMMUNESTYRET PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.11.17 PLANBESKRIVELSE PLANENDRING REMESTØYLFLOTTI HYTTEGREND GNR/BNR 2/1/173- DETALJREGULERING, BYKLE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Tordenskjolds gate 9 4612 Kristiansand Norge TLF

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent

REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE. 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen. Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent REGULERINGSPLAN FOR KAURSTAD GRUSTAK PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Uttak av grus. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Per Otto Kaurstad, 2630 Ringebu. Plankonsulent:

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse

Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse Områdereguleringsplan Folldal sentrum Planbeskrivelse Sentrum sett fra sør, FV29 i forgrunnen. Bilde fra Norgei3D Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Planarbeidet omfatter endring av reguleringsplan R01

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde

Sula kommune Postboks Langevåg Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Sula kommune Postboks 280 6039 Langevåg 12.10.12 Rullering av kommunens arealdel innspill til utbyggingsområde Hjemmelshavere til Storsteinsmyr, gnr/bnr 109/9 og 109/43, i Langevåg foreslår at større deler

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Dorota Hatlevik Arkiv: HRENR 95 12/1199-9 Dato: 30.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 85 BNR. 2, BOLIGOMRÅDE VED GRANITTLIA

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Revidert Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

Revidert Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Revidert 06.02.15. Nedenfor følger sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. Sjekklisten SKAL fylles ut før administrasjonen har oppstartsmøte med privat plankonsulent. Sjekklisten skal danne grunnlag

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263 Planbeskrivelse er datert: 05.09.2016 Dato for siste revisjon: 08.12.2016 Dato for godkjennelse: 26.01.2017 1.0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer