DETALJREGULERING LAPPLAND. planid ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJREGULERING LAPPLAND. planid 20120300 ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE. arkitektbua as dato: 29.04.2014 side 1"

Transkript

1 DETALJREGULERING LAPPLAND planid ÅMOT KOMMUNE PLANBESKRIVELSE arkitektbua as dato: side 1

2 1.0 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Åmot kommune ønsker at en revidert reguleringsplan skal medføre økt attraktivitet gjennom fokus på følgende tiltak i reguleringsarbeidet: Klargjøring av nye og større boligtomter, Ny gang- og sykkelveg til Hovdmoen gjennom området, Oppgradering av infra-/ grøntstruktur Oppdatering av reguleringsbestemmelser ihht gjeldende retningslinjer og lovverk. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold Forslagstiller er Åmot kommune. Planforslag er utarbeidet i samarbeid med konsulent Arkitektbua AS. Planområdet berører en rekke private tomte- og grunneiere. 1.3 Utbyggingsavtaler Behov for utbyggingsavtale (-er) er ikke endelig avklart. Dette vil avhenge av om det er private eller kommunen som vil forestå klargjøring av tomter. Det forutsettes at planarbeidet blir fulgt opp med nødvendige avtaler om framføring/oppgradering av div. infrastruktur og avtaler med div. grunneiere som blir berørt og/eller som gjennom planen får muligheter for tomtesalg. 1.4 Krav om konsekvensutredning Planen er i tråd med kommuneplanen og det stilles ikke krav om konsekvensutredning jf. notat fra oppstartsmøte 15. august 2012 (se notat fra oppstartsmøte i vedlegg). 2.0 Planprosessen 2.1 Medvirkningsprosess/ varsel om oppstart. Oppstart av planarbeidet ble varslet ihht PBL sine krav ( 12-8) med tilskriving høringsmyndigheter og naboer, annonse i HA og Østlendingen 12. oktober 2012 og kunngjøring via kommunenes og Arkitektbua as sin nettside. Det ble avholdt eget orienteringsmøte sammen med større grunneiere innenfor planområdet den 28. februar arkitektbua as dato: side 2

3 3.0 Planstatus og rammebetingelser 3.1 Overordnede planer Kommuneplanens arealdel Illustrasjon: Utsnitt kommunedelplan for sentrum Kommuneplanen gir ikke spesielle føringer for planområdet utover det som ligger i gjeldende reguleringsplaner: Reg.pl. Lappland Del av Reg.pl. Nordre Kirkeberget Bebyggelsespl. Lappland (Andebyfeltet) arkitektbua as dato: side 3

4 Gjeldende reguleringssituasjon for deler av Kirkeberget nord og Lappland inkl. Andebyfeltet Disse reguleringsplanene begynner å bli gamle. Spesielt reguleringsplanen for Lappland hvor det er godkjent flere mindre endringer som ikke er ajourført på plankart og hvor det fortsatt ligger inne en god del tomter som ikke er bebygd. 3.2 Tilgrensende planer Nord og nordøst for planområdet grenser planen til reguleringsplanen for Hovdmoen Industriområde som forventes å komme til 1. gangs behandling i løpet av arkitektbua as dato: side 4

5 Planavgrensningen er noe justert i forhold til oppstarts varsel for å kunne tilpasses den nye planen for industriområdet på Hovdmoen. 3.3 Temaplaner Klima og energiplan Klima og energiplan har retningslinjer mht energi til oppvarming. Det er ikke utbygd fjernvarmenett i dette området. Sammen med en utlegging av nye boligtomter kan det være mulig å lage lokale løsninger for forsyning av tomter med energi til oppvarming av hus via felles grunnvarme-/ biovarme-anlegg. Det bør minimum kreves at ny bebyggelse skal ha et alternativ til strøm som energi-løsning for oppvarming. 3.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer Følgende retningslinjer har relevans for planarbeidet: Kongelig resolusjon (nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging) T-5/93 Samordnet areal- og transportplanlegging. T-2/08 Om barn og planlegging T-1/95 Barn og planlegging Den europeiske landskapskonvensjonen arkitektbua as dato: side 5

6 4.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 4.1 Beliggenhet Oversiktskart med angivelse av planområdet i forhold til Rena sentrum. arkitektbua as dato: side 6

7 Beliggenhet / avgrensning / størrelse Planområdet representerer nordgrensen for den regulerte boligbebyggelsen på vestsiden av Glomma. Området ligger nære eksisterende og planlagte nye næringsområder på Hovdmoen. Avstand til barneskole er 1km, ungdomsskole 1,3 km, høgskole 2 km. Avstand til Rena torg er ca 2,3 km. Nærmeste barnehage ligger rett sør for planområdet. Planområdet er avgrenset ihht reguleringsplan Lappland og Nordre del av Kirkeberget og tilpasset ny reguleringsplan for Hovmoen og utgjør totalt ca 435,2 daa. Planområde og eiendomssituasjon 4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk Dagens arealbruk er bolig og landbruk. Det ligger 2 aktive jordbrukseiendommer innenfor planområdet (Gnr24/bnr10 og gnr25/bnr4). Planområdet omkranses av jordbruksarealer mot nord og delvis mot vest. Mot sørvest grenser det mot skogbruksarealer/friområde. arkitektbua as dato: side 7

8 Flyfoto over planområdet. 4.3 Landskap Topografi og landskap Området er relativt flatt med svak helling mot øst. Det finnes noen mindre og delvis markerte terrengformasjoner inne i området. Mot øst er det en markert skråning ned mot Rv 3 og Jernbanen. Det går noen mindre bekker gjennom området. arkitektbua as dato: side 8

9 Solforhold / lokalklima Området er solrikt og forholdsvis mye vegetasjon gir god skjerming og et lunt og godt lokalklima. 4.4 Kulturminner og kulturmiljø Registreringskart automatiske kulturminner Hedmark fylkeskommune foretok kulturminneregistrering 24. og 25. september Det ble ikke funnet nye funn utover det en har hatt kjennskap til fra før, kullgrop med ID Fylkeskommunen tilråder at en søker om å få frigitt denne da en ikke ser at gitt beliggenhet midt i et boligområde vil gi et godt vern av kulturminnet. Det finnes 3 registreringer av nyere tids kulturminner innenfor planområdet (SEFRAK). Dette gjelder stabbur på Østby (gnr24/bnr10), våningshus på Rugsveen Øvre (gnr24/bnr57) og våningshus på eiendommen Høye (gnr26/14). 4.5 Naturverdier Berggrunn / løsmasser Det er særlig Biriformasjonen som setter sitt preg på området. Dette er en type flingerfjell som kan sees i vegskjæringer ved avkjøringen inn til Lappland fra Rv 3. Denne bergarten gir også gode betingelser for jordbruk. arkitektbua as dato: side 9

10 Geologisk kart Lys grønn = Ringformasjonen, sandstein, noen steder med konglomeratlag Lys blå = Biriformasjonen, skifer og kalkstein. Løsmassekart arkitektbua as dato: side 10

11 Lys grønn = Tynn morene Mørk grønn = Randmorene Oransje = Breelv avsetning Fiolett = Forvitringsmateriale Brun = Torv og myr Vegetasjon / biologisk mangfold Området er registrert av biolog Øivind Gammelmo, BioFokus med følgende kommentar: «Området Lappland er allerede sterkt påvirket av utbygging. Innen undersøkelsesområdet (se vedlagt figur hvitstiplet område) finnes det kun små lommer med «intakt» natur. Området framstår som en mosaikk av bebygde tomter, små skogholt, åkrer og kantvegetasjon. Helt i nord finnes et område med rikere vegetasjon. Her ble det funnet bl.a. hengeaks, liljekonvall, blåveis, markjordbær, tysbast og firblad (flere funndata finnes i Artskart: Her ble det også registrert en rekke insektsarter bl.a. lushatthumle, åkerhumle og en rekke dagsommerfugler. I et område litt lengre sør er det også registrert en del arter som tilsier rik vegetasjon; bl.a. hengeaks, liljekonvall og firblad. I tillegg er det registrert en del rødlistede fugler i området som helhet; tyrkerdue (VU), stær (VU), bergirisk (NT) og rosenfink (VU). Det er viktig for disse artene at det blir beholdt større grøntområder i området. Det poengteres også at det bør tilstrebes sammenhengende korridorer med vegetasjon, spesielt i aksen nord-sør. Registrering av biologisk verdifulle områder De to avgrensede områdene på kartet er ansett som de viktigste innen undersøkelsesområdet. Det er ikke avgrenset naturtyper iht DN-håndbok 13 da dette ikke inngikk i oppdraget jeg fikk fra Åmot kommune. Området i sør var så påvirket at det trolig ikke finnes mange biologiske verdier igjen her. De «intakte» lommene nord i området bør i størst mulig grad beholdes upåvirket for å ta vare på det biologiske mangfoldet. arkitektbua as dato: side 11

12 Dette er en kort framstilling som gir en pekepinn på hva som finnes i området, ikke en fullstendig konsekvensutredning.» 4.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder Planområdet representerer et allerede utbygd område og er ikke et rekreasjonsområde for øvrig bebyggelse i sentrum i dag. Området framstår med en fin blanding av åpent jordbruksareal, med lukkede skogsområder og med mye trevegetasjon inne i de bebygde områdene og har således en rekreasjonsverdi for de som bor i området. I dag går det turløype med videre forbindelse til Birkebeinerløype og lysløype rett sørvest for planområdet. 4.7 Landbruk Illustrasjon av registrert dyrkbar jord. Gult = Fulldyrket areal (jorde) Mørk grønn = Registrert dyrkbar jord Illustrasjonen viser muligheter for visse utvidelser av eksisterende jorder innenfor planområdet. Det bør være et poeng å unngå å regulere disse arealene til boligtomter så fremt en kan oppnå en grei arrondering og at de for øvrig egner seg som jordbruksareal. arkitektbua as dato: side 12

13 4.8 Trafikkforhold Kjøreatkomst / vegsystem Hovedadkomst fra sentrum og Rv 3 skjer via avkjøring fra øst ca midt i planområdet. Her deler vegsystemet seg i en samleveg til Lappland og en til Kirkeberget nord. Adkomst til området kan også skje fra sør via samlevegen som går sørover Kirkeberget. Denne vegen gir også adkomst til barnehage, grunnskole og ungdomsskole. I gjeldende reguleringsplan for Lappland ligger det inne en planlagt vegforbindelse videre til Åsbygdvegen (Fv601). Denne er senere tatt ut av kommuneplanen, men vil være et tema i denne reguleringsplanen. Trafikksikkerhet for myke trafikanter I dag går det gang-/sykkelveg fra sentrum, via skole og barnehage på Kirkeberget, gjennom boligområdet på Nordre kirkeberget og fram til grensa for boligområdet på Lappland. Et viktig poeng er å videreføre denne gang-/sykkelvegen gjennom Lappland og videre til Hovdmoen. Dette vil gi en god løsning for adkomst til arbeidsplasser, skole og friluftsaktiviteter til fots og eller pr. sykkel. Kollektivtilbud Pr. i dag finnes et kollektivtilbud med lokalbuss enkelte dager i uka. 4.9 Barns interesser Dette bør kunne bli et populært område for barnefamilier og det blir derfor viktig å tilrettelegge arealer / møteplasser for barn og unge. Foreløpige tanker rundt dette tilsier at det vil være riktig å videreutvikle allerede opparbeidet tilbud (ballplass, akebakke, div. lek, gapahuk) sentralt i området og gjerne i tilknytning til planlagt ny gang-/sykkelveg. Evt. mindre nærlekeplasser kan vurderes lagt andre steder Universell tilgjengelighet Det vil være et krav mht byggeforskriftene og et viktig prinsipp at en får løst byggeprosjektene ihht gjeldende krav til universell utforming både mht bygg og uteområder (Innarbeidet i planbestemmelsene) Teknisk infrastruktur Vann og avløp Vann- og avløpsnettet i Lapplandområdet er delvis gammelt og trenger en oppgradering. Som et ledd i å oppgradere boligområdet foreslås at en benytter denne anledningen til å klargjøre nye boligtomter. arkitektbua as dato: side 13

14 Trafo Nye trafostasjoner skal plasseres i samråd med konsesjonshaver og reguleres inn som egne formål på reguleringsplankart. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m Det finnes ikke noe tilbud om fjernvarme i eller i nærheten av planområdet Grunnforhold Stabilitetsforhold Området har grei byggegrunn (jf. pkt 4.5.1) 4.13 Støy-/ luftforurensning Boliger langs Rv 3 og spesielt nord i området har noe støybelastning fra Rv3. Det er bygget støyvoll for de mest utsatte husene i dette området. Som et ledd i oppgraderingen av Rv3 (breddeutvidelse) er det utført ny støyberegning og prosjektert nødvendig støyskjerm (kombinasjon voll/ skjerm). Annonsert planområde er justert slik at støyskjermingsprosjektet nå ligger inne i tilgrensende reguleringsplan for Hovdmoen Industriområde Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) Det er ikke kjent spesielle utfordringer. Dette er nærmere vurdert i en egen ROSanalyse Næring Næringsvirksomhet i området dreier seg om jordbruk. Det er 2 brukere som i hovedsak dyrker potet. arkitektbua as dato: side 14

15 5.0 Beskrivelse av planforslaget Planforslag 5.1 Planlagt arealbruk Hovedgrep Følgende hovedgrep er prioritert: 1. Arealbruken er i store trekk beholdt, men boligarealet er noe redusert til fordel for viktig grøntstruktur som forhåpentligvis vil gjøre området mer attraktivt. Tomtereserve innenfor planområdet: a. Lappland: 9 ledige tomter pluss 2 tomter for mer konsentrert småhusbebyggelse. arkitektbua as dato: side 15

16 b. Lappstufeltet: 19 ledige tomter pluss 4 tomter for mer konsentrert småhusbebyggelse. c. Andebyfeltet (som tidligere): 13 tomter. 2. Antall tomter redusert ved at det er slått sammen tomter og ved at noen tidligere regulerte tomter er tatt ut pga følgende argumenter: a. Vurderes som mindre attraktive. b. Et ønske om mer friområder rundt hovedsamleveg (Lappland). c. Ønsker ikke å regulere tomter på aktivt jordbruksareal av en viss størrelse. d. Innlegging av registrert prioritert område mht biologisk mangfold. 3. Nye tomter er en del større enn tidligere (1,5-2,0 daa). 4. Det er forsøkt å beholde mest mulig av eksisterende vegsystem. 5. Tidligere forslag til gjennomkjøringsveg til Åsbygdvegen beholdes, men som hensynssone - båndlegging etter PBL. 6. Eksisterende leke-/ballplass, Lappland, er utvidet. 7. Regulert gangveg gjennom Lappland med forbindelse videre til Hovdmoen. 8. Regulert inn skiløype parallelt med gangveg inkl. ski/akebakke og forbindelse til lysløype. 9. Reguleringsbestemmelsene er oppdatert ihht gjeldende lovverk og retningslinjer med bl. krav til a. Universell utforming b. Krav mht håndtering av overvann (ekstrem nedbør) c. Krav mht vegetasjonsbruk og uønskede arter i norsk flora (Svartelista). d. Krav energiløsning (hovedenergiløsning for oppvarming skal ikke være strøm) Reguleringsformål BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 12-5, ledd nr. 1) - Frittliggende småhusbebyggelse (BF) - Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) - Skiløype (SKT) - Lekeplass (LEK) - Energianlegg (E) SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, ledd nr. 2) - Kjøreveg offentlig/privat (o/p_kv) - Annet veggrunn grøntareal (VG) - Gang-/sykkelveg (GS) GRØNNSTRUKTUR (PBL 12-5, ledd nr. 3) - Friområde (FO) LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 12-5, ledd nr. 5) - Landbruk (L) arkitektbua as dato: side 16

17 PBL 12-6 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN Fareområde - Høyspentanlegg, trafo Sikringssone - Frisikt Infrastruktursone - VA-ledning Båndlegging for formål i PBL - Framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen 5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål/bestemmelser Reguleringsbestemmelsene anses som uttømmende og kommenteres ikke ytterligere her. 5.3 Boligmiljø/ bokvalitet Foretatte omregulering med større grøntområder, forlenget gang-sykkelveg til sentrum og Hovdmoen, utvidet lekeplass, ny skiløype/ akebakke og muligheter for en oppgradering av infrastruktur i form av utbedret VA-anlegg, gatelys og kanskje fast dekke på de viktigste gatene vil kunne bli et bra løft for bokvaliteten i området. 5.4 Trafikkløsning Planforslaget baserer seg i stor grad på eksisterende vegnett og nye veger begrenser seg til stikkveger fram til nye tomter. Evt. framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen er lagt inn som båndleggingssone for framtidig veg. Det kan være ønskelig at realismen i dette vegprosjektet blir endelig avklart i denne planprosessen. Nye veger/ endringer (se nummer på kart neste side): 1) Ny veg vest for 26/143 (adkomst nye tomter) 2) Ny adkomstveg til 26/13,16,19 (mister adkomst i forbindelse med breddeutvidelse Rv3 og støyskjermingstiltak). 3) Oppretting av veg/ kryssområde mellom tomt 24/35 og 25/19 4) Omlegging av veg forbi 24/96 (slippe å få veg til nabo helt inntil hus) 5) Adkomstveg til 2 nye tomter BF15 og BF16 6) Veg stengt for å slippe kryssing med gangveg og skiløype 7) Båndlagt trase for evt. vegforbindelse Åsbygdvegen arkitektbua as dato: side 17

18 Nye vegløsninger 5.5 Kollektivtilbud Det er regulert inn 2 bussholdeplasser sentralt i området med forbindelse til nytt gangvegsystem. Avhengig av hvordan det blir med evt. framtidig vegforbindelse til Åsbygdvegen bør en se på en løsning med snuplass for buss i enden på hovedadkomstveg. Det foreslås at bussen kan snu i T-kryss. Alternativt kan en benytte en rundkjøring via boligveg i sør (rundt BF15-18). Dette betinger i tilfelle kun en bussholdeplass. arkitektbua as dato: side 18

19 5.6 Kulturminner Det foreslås i samråd med Hedmark fylkeskommune at kulturminne inne mellom boligtomter søkes frigitt (se kap 4.4). SEFRAK- registrerte bygninger vurderes ikke å trenge noe ekstra vern gjennom denne reguleringsplanen. 5.7 Biologisk mangfold Det er prioritert å omregulere en del tidligere boligtomter nord i området til friområde pga hensynet til det biologisk mangfoldet som er påvist i dette området (se 4.5.2). 5.8 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett Illustrasjon: Planområde innlagt eksisterende VA-ledningsnett arkitektbua as dato: side 19

20 Som det går fram av kartillustrasjonen er det mange boliger som ikke er tilknyttet offentlig avløp. De aller fleste har kommunalt vann. Det å få ryddet opp i dette bør være en prioritert oppgave for kommunen i samarbeid med aktuelle hus-/ tomteeiere. Det foreslås at det, med bakgrunn i denne reguleringsplanen, blir utarbeidet en ny plan for vann og avløp (eksisterende og nye tomter) og evt. annen prioritert infrastruktur (gatebelysning, mer fast dekke på veger) og at en forsøker å finne løsninger for finansiering/ gjennomføring. 5.9 ROS - analysen Bortsett fra evt. ulykkeshendelser på Rv3, tiltak mot radon og fokus på dimensjonering av overvannsløsninger er det ikke spesielle utfordringer i området. Støy fra Rv 3 blir behandlet i reguleringsplanen for Hovdmoen. Det renner 3 mindre bekker innenfor planområdet. I forhold til tidligere reguleringsplan har en nå fjernet tomter i nærheten av disse bekkene. Planforlaget har kun 1 tomt (lengst mot sør i BF27) som ligger i nærheten av bekk. Nivå på tomt ligger 1-2 meter over nivå i bekk og dette må betraktes som ikke flomfarlig Rekkefølgebestemmelser Hvordan en løser tilrettelegging av nye tomter og div. tiltak for oppgradering av bokvaliteter innenfor planområdet spesielt mht Lappland (avløpsløsning, etablering av gatelys, bygging av gangveg /skiløype etc) blir en viktig del av prosessen i etterkant av reguleringsplanen. Det er mulig å lage rekkefølgebestemmelser som klarlegger ansvar og stiller krav mht gjennomføringen. Foreløpig formulering er temmelig rund: - Avhengig om det er Åmot kommune eller private aktører som skal tilrettelegge for videre boligbygging og oppgradering av infrastruktur, skal det utarbeides utbyggingsavtale (-er) som sikrer en ryddig gjennomføring av aktuelle tiltak. arkitektbua as dato: side 20

21 6.0 Innkomne innspill Det er registrert følgende innspill til planarbeidet: 6.1 Eidsiva Nett AS, datert Eisiva Nett AS minner om at de har mye elanlegg i området (høyspent-/lavspent installasjoner, eget kartvedlegg). Evt. behov for å flytte installasjoner må i prinsippet bekostes av utbygger. En ber om å bli kontaktet i god tid før evt. planlagt utbygging ved nye tiltak hvor en ønsker tilkobling til EN s fordelingsnett. Ønsker å få planen til sendt digitalt når den er klar. 6.2 Statens vegvesen, datert En minner om pågående arbeid med breddeutvidelse av Rv3 og det bes om at teknisk plan for strekningen som tangerer planområdet, blir hensyntatt i denne reguleringsplanen. Byggegrense langs Rv3 er 50 m og det vil ikke bli godkjent avkjørsler utover det eksisterende planfrie Lappland vegkryss. 6.3 Forsvarsbygg, datert Det foreligger pr. i dag ingen oppdrag om utvidelse av antall forsvarseide boliger i Åmot kommune, men vil gi uttalelse til planforslaget når det foreligger. 6.4 Fylkesmannen i Hedmark, datert En er ut fra klimahensyn (krav til effektiv arealbruk) og krav i rikspolitiske retningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging, skeptiske til forlaget om å tilrettelegge for større tomter på et såpass sentrumsnært område. Det anbefales at en ser på andre løsninger for å øke områdets attraksjon enn evt. større tomter og flere tomter enn det en allerede har i eksisterende reguleringsplaner. Planforslaget må omtale kollektivbetjening og at behovet for anlegging av nye busstopp og gang-og sykkelveger vurderes. arkitektbua as dato: side 21

22 Luft- og støyproblematikk pga nærhet til trafikkert Rv3 må utredes jf. gjeldende retningslinjer i T-1520 og T-1442/2012 Grønnstruktur skal oppgraderes og det forutsettes at det settes av tilstrekkelige egnede areal for barn og unge (jf T-2/08) og at det tilrettelegges for gående og syklende. Vurdering av hvordan en håndterer evt. konsekvenser av biologisk mangfold skal være synliggjort. Viser til nasjonale forventninger til regional- og kommunal planlegging fastsatt i Kongelig resolusjon og følgende nasjonale mål og føringer når det gjelder: - Tilrettelegging for medvirkning i planprosessen, jf 5-1 i PBL - Bevaring av dyrka mark - Universell utforming av utearealer og bygninger - Tilrettelegging for alternative oppvarmingskilder og lav energibruk - Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget - Sikring av miljømessig forsvarlige løsninger for vannforsyning og avløp - Utbygging godt tilpasset landskapet, jf. Den europeiske landskapskonvensjonen Viser til veileder for utarbeiding av reguleringsplaner på Det forutsettes at bestemmelser og kart utformes i samsvar med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, samt gjeldende utvekslingsformat for SOSI Plan (sendes Statens kartverk på Hamar for kontroll i forbindelse med høring). 6.5 Hedmark fylkeskommune, datert Se pkt 4.4 Trysil Rev P.A.R. arkitektbua as dato: side 22

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv.

Grunneier/utbygger: Anders Risberget Ospelia 22, 1412 Sofiemyr. Plankonsulent: MjøsPlan AS, v/tor Ivar Gullord, pb. 6, 2391 Moelv. REGULERINGSPLAN FOR LØSSET-OSDALEN HYTTEGREND DETALJREGULERING, PBL. 12-3 PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Utbygging av hytteområde. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger:

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Plassen industriområde

Plassen industriområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Plassen industriområde i Alvdal kommune November 2013 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planomtale krav til innhald

Planomtale krav til innhald Planomtale krav til innhald Bakgrunn: Spørsmål frå fleire kommunar om kva ein planomtale/planbeskrivelse bør innehalde Fylkeskommunen og fylkesmannen har i ein del saker reist motsegn på formelt grunnlag

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/4913-3. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/4913-3 Arkiv: L12 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen boligområde - 1.gangs behandling Forslag til vedtak: 1. Forslag til

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse

Endring del av Berg Vestre. Planbeskrivelse Endring del av Berg Vestre Planbeskrivelse 16.04.2012 Innledning Vi viser til plan- og bygningslovens 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. Reguleringsplanen fremmes

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr 18/5 og deler av 18/1 DETALJREGULERING FOR DRAGET PÅ BOLSØYA. BOLIGOMRÅDET BESKRIVELSE 1 Sammendrag 2 Bakgrunn 2.1 Hensikten med planen... 4 2.2 Forslagsstiller, plankonsulent,

Detaljer

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune

Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 ( ) PLANBESKRIVELSE. Planforslag Solbakk gård 56/3. Fauske kommune Forslag til områderegulering for SOLBAKK GÅRD 56/3 (1841-2010004) PLANBESKRIVELSE Planforslag Solbakk gård 56/3 Fauske kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer - Dato: 10.02.2014 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Ristunet boligområde - Steinkjer Ristunet AS (Tidligere Herta EiendomAS) Orgnr: 997295927 Ølvegata 24-26 7715 Steinkjer Karl Moen Arkitekt Prosjektpartner

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan Grinihagen, Åmot kommune PLANBESKRIVELSE Ortofoto over sentrale deler av planområdet 1: 5000 arkitektbua a/s revisjonsdato 20.03.09 side 1 av 6 1.0 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN Helge Rustad

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Envola hytteområde i Rendalen kommune 14.02.2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd.

1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse, jf. pbl 4-2, første ledd. PLANBESKRIVELSE 0830_NR 201413 Detaljregulering for Ånundsbuoddane hyttefelt Utarbeidet av Gunnar Hallsteinsen siv ark mnal 05.10.2015 1. Sammendrag Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: 2013/1401 Planens navn er: Rødbergveien 39 REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR HAREHAUGVEIEN 2 - GNR.132/BNR.5, OG FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR HAREHAUGVEIEN 26 - GNR.132/BNR.

PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR HAREHAUGVEIEN 2 - GNR.132/BNR.5, OG FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR HAREHAUGVEIEN 26 - GNR.132/BNR. PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN FOR HAREHAUGVEIEN 2 - GNR132/BNR5, OG FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING FOR HAREHAUGVEIEN 26 - GNR132/BNR3 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd

GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd Bjerkreim kommune PLANBESKRIVELSE GBNR 74/22, 74/7del av 74/3 4, Fjermedal Syd Detaljregulering Planområdets boligarealer er det som er betegnet med B1 B4 Beskrivelse er datert: 30.09.2015 Dato for siste

Detaljer

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00

Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 Detaljregulering for område mellom Juvelvegen og Topasvegen Plan 0472.00 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Planstatus... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet Eksisterende forhold... 4 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Storstøllie hytteområde Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Storstøllie sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Planområde omfatter Storstøllie

Detaljer

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune

Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Revidert 16.10.2013 Planbeskrivelse reguleringsplan for Holten gnr. 206, del av bnr. 3 i Bodø Kommune Planlegger Viggo

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

PLANSKISSE. Avgrensing av planområdet. (Ikke i målestokk) FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

PLANSKISSE. Avgrensing av planområdet. (Ikke i målestokk) FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE PLANSKISSE Avgrensing av planområdet. (Ikke i målestokk) FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Pannerud, Jaren Plan-ID: E-217 Kommunens saksnummer/-navn: Forslagsstiller: Grindaker

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GJØSVIKA IV

PLANBESKRIVELSE GJØSVIKA IV PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET GJØSVIKA IV i Røros kommune Oversiktskart. Planområdets beliggenhet. Innholdsfortegnelse. 1. Planstatus. 2. Hovedinnhold. 3. Forutsetninger, hovedgrep og

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm

Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm VERRAN KOMMUNE Planidentitet: 2014003 Arkivsak: 2013/1029 Detaljreguleringsplan for: Fv.17 Beitstadsundet-Alhusøra og Fv.720 Strømnes-Malm Planforslaget er datert: : 11.12.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND

Planbeskrivelse SOLDAL, RØYKSUND Planbeskrivelse 5020 - SOLDAL, RØYKSUND Arkivsak: 09/2188 Arkivkode: PLAN 5020 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SOLDAL, RØYKSUND Innhold 1 Formålet med planforslaget 2 2 Planstatus og tilgrensende planarbeid

Detaljer