Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid Vedtatt Forslag ved

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Dagens bruk Planstatus Eiendomsforhold PLANFORSLAGET Planens intensjon Planens dokumenter Planavgrensning Reguleringsformål PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Oppsummering av innspillene KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Krav til KU By- og stedsutvikling Barns interesser Byggeskikk og estetikk Lokalklima Miljøvennlig energiforsyning Naturressurser

3 5.8 Risiko- og sårbarhet Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Trafikkforhold Universell utforming Verneverdier Økonomi/gjennomføring BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER VEDLEGG 1:REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE VEDLEGG 2: INNSPILL Parter som er varslet Referat av innspill Referat av innspill, fornyet/ utvidet forvarsel Referat av innspill, offentlig ettersyn VEDLEGG 4: STØYUTREDNING VEDLEGG 5: VA-FORPROSJEKT VEDLEGG 6: SOLDIAGRAM VEDLEGG 7: SKISSEPROSJEKT (boliger og butikk) VEDLEGG 8: VEI-FORPROSJEKT 3

4 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Formålet med detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk med tilhørende bestemmelser og retningslinjer er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av leilighetsbygg i to etasjer og en nærbutikk. Boligene vil bygges etter lavenergistandard. 1.2 Om forslagsstiller Tiltakshaver: Roald Johansen AS Postboks 2248, 9508 ALTA Konsulent: Verte landskap - arkitektur Sivilarkitekt/ landskapsarkitekt, tiltaksklasse 3 2. Planområdet 2.1 Oversiktskart Figur 1: Oversiktskart som viser planområdets plassering. Planområdet ligger på Kronstad i Alta kommune, i eksisterende boligområdet, og avgrenses av E6 i Sør, Tømmerveien i øst og Kronstadbakken i Nord. Nærmeste handelsdel er på Elvebakken senter, cirka 1,4 km unna og i Hammarijord ca. 350m unna. 4

5 2.2 Dagens bruk Den sentrale del av planområdet består i dag av en gård med tilhørende mark. Siden gården ikke lengre er i drift, ligger områdene rundt gårdsbygningene i dag som et uutnyttet areal i et ellers relativt tettbebygd boligområde. Figur2: Eksisterende bygningsmasse Figur 3: Planområdet sett fra sørøst 5

6 2.3 Planstatus Området er i gjeldende kommuneplan (datert ) avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det er knyttet krav om felles planlegging. Området ligger innenfor hensiktssone for bevaring kulturmiljø som har bestemmelser om bruk av skifer som taktekke. I umiddelbar tilknyting til det aktuelle planforslaget, området ligger innenfor bør-området (se kommunedelspanens arealdels bestemmelser, s. 57). Siden planområdet ligger langs E6, må det tas hensyn til støy fra veien. Statens vegvesen har laget en støyrapport for hovedveiene i Alta kommune, herunder også E6. Denne rapporten må brukes som bakgrunn for videre støyutredninger i området. Med bakgrunn i en helhetlig planlegging av ny kryssløsning til Tømmerveien samt busslommer langs E6 ble planavgrensningen utvidet i fornyet forvarsel. Figur 4: viser gjeldende planstatus for planområdet og planavgrensning for området. 6

7 2.4 Eiendomsforhold Eiendomskart Figur 5: Kartutsnittet viser detaljplanens avgrensning (tegnet i svart), og eiendomsgrenser og Grd/Br (tegnet i rød) 7

8 2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter Hjemmelsforhold Eiendom Hjemmelshaver Areal Planstatus Planforslag Merkn. (da) Direkte berørte eiendommer 33/349 Kine Ellila Kjellmann Bolig, vei Ingen endringer x 33/968 Rita Kjellmann Bolig, vei, friomr. Ingen endringer x 33/98 Torleif Ellila Bolig, vei, friomr. Ingen endringer x 33/252 Kjell Andersen Bolig Ingen endringer 33/36 Britt Charlotte Andersen Bolig, vei Ingen endringer 33/113 Raymond Olsen Bolig, vei Ny atkomst 33/89 Svanhild Jemine Hammari Bolig, vei Ny atkomst x 33/75 Roald Johansen? Komb. beb. og anleggsformål x Sum planområde Naboeiendommer 33/80 Morten Alfred Johansen Komb. beb. og anleggsformål,vei Bolig og forretning m/ tilhørende arealer Ingen endringer 33/160 Tor Egil Hågensen Bolig Ingen endringer 33/194 Inger Marie Kristensen Bolig, vei Ingen endringer 33/194 Einar Thomassen Bolig, vei Ingen endringer 33/194 Ole Christian Thomassen Bolig, vei Ingen endringer 33/204 Per Øyvind Isaksen Bolig Ingen endringer 33/342 Elin og Ole Martin Opgård Bolig Ingen endringer 33/384 Henry Vilmar Baardsen Bolig Ingen endringer 33/131 Roy Yngve Thommassen Bolig Ingen endringer 33/182 Randi Larsen Bolig Ingen endringer 33/965 Gjermund og Bolig, vei Ingen endringer Lene Sætermo 33/639 Liv Sidsel Ringbu Lyder Bolig, vei, friomr. Ingen endringer 33/536 Knut Ivar Bellika Bolig Ingen endringer x 33/105 Gerd Bellika Bolig Ingen endringer x 33/121 Liv Johansson Bolig Ingen endringer 33/373 Jorunn Anette Sætermo Bolig Ingen endringer 33/164 Marit Barbo og Hjalmar A. Larsen Bolig Ingen endringer 8

9 3. Planforslaget 3.1 Planens delområder Figur 6: Viser planens delområder Planforslaget baserer seg på en inndeling i områder (Figur 6): B1 B4 er området for bebyggelse og anlegg U er området for uteareal med småbarnlekeplass FB1 er området for foretning V1 V5 er området for adkomst til eksisterende og ny bebyggelse F1 er felles fortau langs Tømmervei til nærbutikk f_p1 er felles parkering for området FB1 f_p2 er felles parkering for området B1 og B2 S1-S4 er snødeponi T er trafo GS1-GS5 er regulert for gang- og sykkelvei KH1-3 er kollektivholdeplass 9

10 3.2 Planens intensjon Planens hensikt er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg over to etasjer og nærbutikk. I tillegg vil det bli satt av arealer til kundeparkering, varelevering og parkering for beboerne. Målet med planen er å utvikle området til et boligområde med kvaliteter som lys, gode uteområder, gode og rimelige boliger med lavenergistandard. Planen skal dessuten tilrettelegge for en god kryssløsning E6/ Tømmerveien samt tilrettelegge for bussholdeplass og framtidig gang- og sykkelvei på nordsiden av E Planens dokumenter Planforslaget består av følgende dokumenter 1. Plankart m/tegnforklaring, datert Bestemmelser og retningslinjer, datert Planbeskrivelse, datert Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard og Alta kommunes maler. 3.4 Planavgrensning Planavgrensningen strekker seg litt utover tomtegrensene til eiendommen 33/75. Man har valgt å ta med Tømmerveien, til og med krysset Kronstadbakken/Tømmerveien for å rydde opp i en uoversiktlig trafikksituasjon. Plangrensen øst for Tømmerveien forholder seg til formålgrense i gjeldende reguleringsplan, vedtatt Når det gjelder E6 har man valgt å trekke plangrensen til eiendomsgrense sør for E6 samt østover til Hammarijordet. Slik sikres muligheten for å overnevnte kryssløsning, E6/ Tømmerveien samt innregulering av busslomme jfr. forprosjekt vei (vedlegg 8). 3.5 Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg. Boligbebyggelse (B1-B4) Boligbebyggelsen er organisert rundt et felles uteområde, eller tun, hvor det er tilrettelagt for lek og uteaktiviteter. Denne plasseringen er også en konsekvens av en kabel som krysser hele området, og som legger føringer for hvilke deler av området som kan bebygges. De syv bygningene er delt inn i tre boligtyper med varierende størrelse. Bebyggelsen mot E6 vil være med på å skjerme uteområdet for støy (se vedlagt støyutredning). Uteboder plasseres slik at de også vil ha en viss funksjon som støyskjerm. For øvrig tilrettelegges støyskjerming som lokale/ bygningsmessige tiltak. Der skjermer er nødvendig for å sikre tilfredsstillende støynivå på utearealer skal skjermer brytes opp og tilrettelegging for et tydelig grøntpreg må prioriteres. 10

11 Boligbebyggelsen er plassert slik at man får gode solforhold og at det er tilstrekkelig med rom mellom volumene. Hver bygning består av 4 leiligheter, to i hver etasje. Bygningsvolumene er brutt opp for å skape skjermede private uteområder og unngå at bebyggelsen virker monoton. Boligbebyggelsen vil ha en maksimal gesimshøyde på 6m, og maksimal mønehøyde på 8 m. Takform vil i hovedsak være pulttak som skrår i ulike retninger. Dette for å gi variasjon i bebyggelsen, større takhøyde i deler av leiligheten, og for å få inn mer lys. Utnyttelsesgrad for boligområdene fremgår av plankart. Planen legger opp til tre ulike boligtyper, hvor hver boligtype består av 4 leiligheter i samme størrelse. Totalt planlegges det 8leil. på ca 90m2, 16 leil. På ca. 75m2, og 4 leil. På ca 55m2. De største leilighetene vil slik få tre soverom, de mellomstore to soverom, og de minste ett soverom. Med en variasjon av leilighetstyper oppnås et attraktivt boligområde med fin spredning i befolkning. Alle boliger langs E6 har minimum et soverom med vindu mot nord og innglasset balkong mot sør for å sikre forsvarlig støynivå langs fasaden. Figur 7: Situasjonsplan-prinsipp Forretning (FB1) Butikken er plassert lengst øst i området med tilhørende parkering mot sør og varelevering på vestsiden av bygget. Denne plasseringen er valgt for at varelevering og parkering skal være mest mulig skjermet fra eksisterende bebyggelse, og for at adkomst til butikken skal ligge så nær E6 som mulig. På denne måten unngår man unødig trafikk opp Tømmerveien. Videre frigjør man et relativt stort område mot vest hvilket gir bedre utnyttelse, og optimale solforhold, for 11

12 boligområdet. Nærbutikken tilrettelegges med flatt tak og vil ha en gesimshøyde på maksimalt 8 m. Søppelcontainer for forretningen plasseres i overdekt varemottak mot vest og det etableres gjerde eller liknende mot boligområdet. Uteoppholds-/ lekearealer (U) Arealer for uteopphold er plassert i midten av boligbebyggelsen, slik at alle byggene har god tilgang til disse arealene. Plasseringen er med på å sikre at utearealene blir skjermet mest mulig for støy fra E6. Uteoppholdsarealer skal tilrettelegges med småbarnslekeplass på minimum 100m2. Lekeplassen opparbeides på en måte som gjør den tilgjengelig for alle, og som gir tilstrekkelig med fysiske utfordringer på en sikker og trygg måte. Lekeplassen plasseres slik at den får gode solforhold. Øvrige anlegg (S1-S4 og T) I tilknytning til parkeringsplasser samt gang- og sykkelvei blir det avsatt arealer til snødeponi (S1-S4). Det er også avsatt et område i planen for etablering av ny trafostasjon (T). Figur 8: Nytt veikryss E6/ Tømmerveien Samferdsel og teknisk infrastruktur Veg (V1-V5) 12

13 For å skape en mest mulig trafikksikker situasjon i området rundt krysset E6 (V1) og Tømmerveien (V2 og V4), ønsker man å utbedre krysset, og legge inn et venstresvingfelt og en trafikkøy (se også vedlegg 8). Planlegging og opparbeiding av nytt kryss er tatt med i rekkefølgebestemmelsene. Innenfor veiområde V3 legges det til rette for en samlet avkjørsel til eiendommer 33/113 og 33/89 med bakgrunn i Statens vegvesenes ønske om sanering av private avkjørsler mot E6. Veiområde V5 er eksisterende kommunal vei, Bjørkeveien, der siktforholdene må utbedres ved opparbeiding av bussholdeplass. Gang-/sykkelvei (GS1-GS5) I planen legges det til rette for fremtidig etablering av gang-/sykkelvei langs nordsiden av E6 fra planområdet til Hammarijordet. I tillegg vil det fra adkomsten i nord bli etablert en kjørbar gang-/ sykkelvei inn i boligområdet. Denne veien er i utgangspunktet tenkt for myke trafikanter, men kan benyttes til kjøring ved behov. Eksempler på slike situasjoner kan være for utrykningskjøretøy eller ved flytting til eller fra boliger. Gang-/sykkelveien knytter seg til eksisterende (og framtidig) gang-/sykkelvei langs E6 med fotgjengerfelt. Dette er med på å sikre enkel og trygg atkomst for fotgjengere og syklende som skal til/gjennom området. Område GS5 er eksisterende gang- og sykkelvei på sørsiden av E6. Denne endres i utgangspunkt ikke man gjenetableres der inngrep som ny busslomme berører situasjonen. Fortau (F1) Det nye området med bolig og nærbutikk vil generere en del trafikk og det planlegges derfor også opparbeiding av et fortau langs vestre side av Tømmerveien fra Nærbutikk til E6. Annen veggrunn (A1-A17) Områdene kan inneholde annen veggrunn i form av veiskulder, -grøft eller liknende. Etter opparbeidelse av tilhørende veistruktur skal områdene tilplantes og gis en tiltalende utforming. Parkering (f_p1 - f_p2) Adkomst og parkering for nærbutikk og boligområdet er adskilt. På denne måten skiller man butikk og boligområde best mulig, og man unngår konflikter mellom de to funksjonene. Adkomst til butikk (f_p1) ligger, som tidligere nevnt i sør langs Tømmerveien, mens adkomst til boligområde (f_p2) ligger i nord langs samme vei. Parkering for boligene plasseres i kjeller på nærbutikk, mens gjesteparkeringen blir lagt som bakkeparkering. Kollektivholdeplass (KH1 - KH3) Det reguleres inn kollektivholdeplass langs E6 øst for området (KH2) samtidig som eksisterende holdeplass på sørsiden av veien må flyttes lenger vest (KH1). Holdeplassene er dimensjonert ihht. veinormalen og inngår i planlegging av nytt kryss ved Tømmerveien (se vedlegg 8). Område KH3 avsettes til etablering av busskur. 13

14 4. Planprosess og medvirkning 4.1 Om planprosessen Et skriftlig Innspill fra naboer(datert ) ble mottatt allerede før oppstartsmøtet. Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt (vedlegg 1) I samråd med kommunen ble det besluttet å sende ut et oppstartsvarsel til tross for mottatte innspill. Varsel om oppstart ble sendt ut , med frist for innspill Fornyet/ utvidet forvarsel ble sendt ut med frist for innspill Bakgrunn for utvidelsen var prosjektering av bussholdeplass og gang- og sykkelvei. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill Oppsummering av innspill forvarsel, utvidet forvarsel Det er i forbindelse med varsling og offentlig ettersyn kommet inn 25 innspil. Alle innspill er referert og gitt individuell kommentar fra henholdsvis forslagsstiller og administrasjonen i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene: Forvarsel Statlige myndigheter: Statens Vegvesen påpeker behovet for tilrettelegging av kollektivtrafikk. Det påpekes også at det vil bli krevd støyskjerming i tilknytning til boligbebyggelsen. I innspillet nevnes også at det er nødvendig å sikre siktsone i forbindelse med kryss og at ivareta god avstand fra vei til bebyggelse. I forbindelse med utbedringer av kryss ønsker SVV at planområdet også omfatter E6. Innspill vedrørende kollektivtransport er tatt til følge i planen, og støyskjerming vil ivaretas som følge av utarbeidet støyanalyse av området(vedlagt). Fylkesmannen påpeker i sitt innspill viktigheten av etablering av trafikksikre arealer og ferdselsårer. I tillegg nevnes krav om støyutredning og fastsetting av Utnyttelsesgrad. Alle innspillene er tatt til etterretning i planforslaget. Fylkeskommunen påpeker at planforslaget må ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. Det må også redegjøres for hva som er tenkt gjort med eksisterende bebyggelse. Alt dette ivaretas i planforslaget. Organisasjoner Alta Kraftlag påpeker at de har en høyspentkabel som går gjennom området, og at dette må tas hensyn til i planarbeidet. I tillegg ønsker de å få regulert inn en nettstasjon i området. Innspillene er tatt til følge i planforslaget. Kommunale myndigheter Barnas representant og Helse- og sosialsektoren i Alta kommune påpeker i sine innspill viktigheten av etablering av gang og sykkelvei langs E6, sikker kryssing av E6 og sikker adkomst til busstopp. I begge innspill foreslås det at nærbutikk sees i sammenheng med eksisterende storkiosk på Kronstad. I tillegg kommenterer Helse og sosialsektoren viktigheten av å foreta 14

15 utredninger på støy og støv i området, at det sikres mot radon, og man ivaretar krav om universell utforming i planen. De fleste av innspillene er tatt til følge i planforslaget. Innspill om etablering av nærbutikk ved Kronstad kiosk er imidlertid ikke tatt til følge. Dette har sammenheng med at en slik avgjørelse må sees i sammenheng med rullering av kommunedelplanen, og at det er problematisk å planlegge tiltak innenfor andre planområder. Private parter Innspill fra naboer går på følgende to ulike temaer; Etablering av nærbutikk på området, og anlegging av fortau langs Tømmerveien. Man frykter at en etablering av butikk vil medføre mye støy store deler av døgnet, både i form av økt trafikk til området og varelevering. Når det gjelder innspillene i forbindelse med fortau, kommer disse fra naboer på østsiden av Tømmerveien. Disse presiserer at de ikke ønsker å gi fra seg noe av tomten sin til fortau. Alle innspillene er tatt til følge i planforslaget. Fornyet/ utvidet forvarsel Statlige myndigheter Fylkesmannen trekker frem risikoen for radon. Krav til radonsperre/ -tiltak er ivaretatt gjennom PBL (krav til byggesak) og hensyn vurderes dermed som ivaretatt gjennom overordnet regelverk. Fylkeskommunen ønsker en redegjørelse for hva som er tenkt med eksisterende bebyggelse i området. Eksisterende gårdsbruk er bygd ut i mange omganger og det vurderes ikke å ha noen verneverdi. Punkt omkring verneverdier er innarbeidet i planbeskrivelsen. Kommunale myndigheter Barn og ungesektorene ønsker trygge skoleveier for elever på nordsiden av E6 og ønsker seg over-/ undergang for E6. Forslaget tilrettelegger for gode fotgjengerfelt i tillegg til en generelt oppgradert trafikksituasjon i området. Innspillet omkring trygge skoleveier vurderes derfor som ivaretatt. Driftsektoren ønsker gang- og sykkelvei langs Tømmerveien. Forslaget tilrettelegger for fortau. De ønsker dessuten at gjeldende veinormaler, trafikksikkerhetshensyn samt eksisterende vaanlegg hensyntas. Utenom gang- og sykkelvei i Tømmerveien vurderes innspillene som ivaretatt. Helse- og sosialsektorens forebyggende avdeling gjør oppmerksom på krav i forskrift om miljørettet helsevern ( 7-9). Mener i denne saken at krav som angår støy og ulykker vil være viktig. Man mener at det i tillegg til støyrapport bør foretas en utredning av svevestøv i området. Alle deltema i innspillet, utenom rapport for svevestøv, vurderes som ivaretatt. Dette med bakgrunn i at det aktuelle tiltak i liten grad vil medføre økt trafikk (og svevestøv) langs E6. Private parter Nabo i eiendom 33/105 og 33/536 (sør for E6) ønsker at det etableres støyskjerm mot E6 på grunn av økt støy fra trafikk til butikk og nytt felt. Det vurderes ikke at ny butikk vil generere vesentlig mer støy langs E6 og det tilrettelegges derfor heller ikke for støyskjerming av eksisterende bebyggelse på denne strekningen. Innspillet er dermed ikke ivaretatt. Nabo i eiendom 33/36 (Tømmerveien) mener tiltaket vil medføre mye støy fra butikk og at lys fra butikksparkeringen i tillegg vil være til sjenanse for boligen. Mener det bør gjøres tiltak på eksisterende bolig (fra 1949), som ikke har dagens standard for lydisolasjon, samt tilhørende uteareal. Planforslaget legger i utgangspunkt ikke til rette for andre tiltak mot eksisterende boliger enn flytting av postkasser/ søppelstativ og liknende samt tilplantning der hugging er 15

16 nødvendig. Dette vil imidlertid kunne imøtekomme innspill fra nabo i eiendom 33/89. Innspillene tas derfor bare delvis til følge gjennom gjenetablering av vegetasjon o.l. måtte bli berørt. 4.3 Oppsummering av innspill offentlig ettersyn Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i forvarslingen: Statlige- og fylkeskommunale myndigheter: Statens Vegvesen har på generelt grunnlag ingen merknader til detaljplanforslaget og bemerker at har gjennom planprosessen vært involvert i arbeidet og i dialog med utbygger om utbyggingsavtale om fordeling av kostnader. Fylkesmannen i Finnmark fremmer innsigelse mot planforslaget på grunn av at deler av området vil få støynivåer som overskrider anbefalte grenseverdier for støy. For imøtekomme innsigelsen må det tas inn tallfestede krav til støy i reguleringsplanbestemmelsene. For øvrig gir planfaglige innspill angående utforming av plankart, hensynet til tilgjengelighet for alle, barn og unge interesser. Innspillene er ivaretatt. Kommunale myndigheter: Helse og sosialsektoren kommenterer plassering av varemottaket til nærbutikk og mener at krav til tidsbegrensning for varelevering bør tas inn i planbestemmelsene. Det også kommenteres plassering av høyspentlinje som må omtales i planbestemmelsene. Stiller seg positiv til etablering av støydempende tiltakk mot E6. Innspilline er ivaretatt. Alta kommune, Avd. for kommunalteknikk uttaler at kravet til 4 meter avstand fra vannledning til byggegrense skal være tilfredstilt, eventuelt gjennom omlegging av ledningene. Disse forhold, samt kravet til etablering av V/A skal sikres gjennom rekefølgekravene. Påpeker flere avvik fra kommunale veinorm for oppgradering av Tømmerveien. Alle tamer i innspill er ivaretatt. Barn og unges representant stiller seg positiv for løsning for plassering av lekeplass og gangveien midt i planlagt boligbebyggelse. Private parter: Britt C. Andersen påengterer generelle ulemper for eksisterende beboere ved etablering av nærbutikk, herunder økt innsyn, økt trafikkstøy og svevestøy og på den grunn krever at innsyns/- støyskjermer blir satt opp langs sør og vest av eiendomen. Innspill er ivaretatt. Astrid og Torleif Ellila bemerker at areal for breddeutvidelse av Tømmerveien er tatt fra eiendommene på østsida av veien og foreslår at planlagt fortau og bebyggelsen trekkes tilstrekkelig antall meter mot vest. Det gis kommentar i vedlegg 2. 16

17 5. Konsekvenser av planforslaget 5.1 Krav til KU Området var i tidligere kommuneplan (vedtatt ) avsatt til LNF område, men er i forbindelse med rullering foreslått omdisponert til kombinert formål bolig/anlegg. Ny kommuneplan (vedtatt ) er dermed gjeldende plan. På bakgrunn av denne endringen i kommunedelplanen vurderes planen til ikke å være konsekvensutredningspliktig. 5.2 By- og stedsutvikling Eksisterende forhold: Området rundt Tømmerveien preges av eneboligbebyggelse. Boligene er plassert på tomtene slik at de holder en gitt avstand fra naboer og tomtegrenser. Høyde på omkringliggende bebyggelse ligger stort sett på mellom en og to etasjer. Omkringliggende bebyggelse bærer preg av at området er vokst frem etter hvert som man har fått behov for flere boligtomter, og det er derfor ikke gjort helhetlige plangrep som sikrer gode fellesområder og god utnyttelse av området. Selve planområdet består i dag av en gård med tilhørende mark. Siden gården ikke lengre er i drift, ligger områdene rundt gårdsbygningene i dag som et uutnyttet areale. Selve gårdsbygningen bærer preg av å være bygd på mange ganger, og det er derfor vanskelig å se hva som er original bebyggelse. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget tar for seg et relativt stort område som i dag ligger uutnyttet. Ved å se på området som en helhet har man nå muligheten til å gjøre et overordnet plangrep som sikrer en høyere utnyttelse av området som igjen bidrar til fortetting av byen (jfr. kommuneplanen). Plasseringen av bebyggelsen frigjør også store utearealer som kan benyttes som fellesarealer for beboerne. Selve gårdsbygningen forutsettes revet. En omdisponering av et sentralt beliggende område fra landbruk til bolig, vil bidra til fortetting av byen og er i tråd med Alta kommunes visjon om en tettere bystruktur. 5.3 Barns interesser Eksisterende forhold: Området ligger like ved E6, som er relativt trafikkert. I dag er det kun etablert gang og sykkelvei på sørsiden av E6. Det finnes ingen småbarnslekeplasser i umiddelbar nærhet, og heller ingen grendelekeplass for de litt større barn/ungdom i området. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: I planen legges det til rette for fremtidig etablering av gang og sykkelvei også på nordside av E6, i tillegg vil det etableres en kjørbar gangvei gjennom planområdet. Denne gangveien skal kun kjøres på ved evt. utrykning eller ved flytting inn/ ut av boligene. Veien vil slik være en sikker måte å komme seg fra E6, inn i området og ut i Tømmerveien både gående og på sykkel. Dette vil bidra blant annet til en sikker skolevei for barn/ungdom i området. 17

18 I planen legges det til rette for etablering av småbarnslekeplass i henhold til kommunens regelverk. Det er satt av et relativt stort område midt i planområdet som skal opparbeides til uteområde. Innenfor dette arealet plasseres lekeområdet slik at det er skjermet av bebyggelsen mot E6. Dette er gunstig både i forhold til trafikksikkerhet og støy fra veien. Man ser det ikke som nødvendig å etablere en grendelekeplass innenfor planområdet, men gjennom lekeplassfondet vil utbygger bidra til at det blir etablert grendelekeplass et annet sted på Kronstad. Dette inngår som en del av utbyggingsavtalen jfr. oppstartsmøte. Ved etablering av lekeplasser og sikring av ferdselsårer ivaretar planen både små og store barns interesser. 5.4 Byggeskikk og estetikk Eksisterende forhold: Omkringliggende bebyggelse er relativt enhetlig med tanke på skala. Området består av eneboliger med omtrent samme volum, men varierende høyde (stort sett 1-2 etasjer). Når det kommer til uttrykk og materialbruk er det derimot et mye mer sammensatt bilde. Selv om de fleste boligene er kledd i panel er det stor variasjon i forhold til takform, materiale på tak, vindusinnsetting, bygningsform osv. Mange av husene har tilbygg, og garasjer og uthus er bygget i ettertid hvilket gir området et litt tilfeldig preg. Innenfor planområdet, på tomten som hører til gården, er så godt som all vegetasjon fjernet for å dyrke området. I randsonen av området står det likevel igjen en del relativt store furutrær. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget vil legge til rette for boliger i to etasjer, og ny bebyggelse føyer seg på denne måten til eksisterende i forhold til høyde. Det legges til rette for inntil 7 bolighus, som hver inneholder 4 boenheter. Ved å begrense størrelsen på husene, og heller bygge flere, vil bebyggelsen tilpasse seg skalaen i omkringliggende bebyggelse. Materialbruk vil harmonere med øvrig bebyggelse. Butikken vil ha samme høyde som boligbebyggelsen og fasadeuttrykket søkes tilpasset boligbebyggelsen ved å bryte opp bygningsvolumet. Oppbryting skjer gjennom bruk at profillister, farger og materialbruk, ikke minst i tilknytning til inngang og varemottak. Eksisterende trær, som vokser på nordsiden av E6 vil visuelt være med på å skjerme boliger og utearealer fra veien. Trærne, og særlig furutrærne ønskes derfor bevart så langt dette ikke er i konflikt med hensyn til trafikksikkerhet. Å ta vare på eksisterende vegetasjon vil derfor bidra positivt for et godt og sikkert miljø både inne i boligene og utomhus. 5.5 Lokalklima Eksisterende: Området ligger i flatt terreng, uten omkringliggende høyhus eller høydedrag som kan kaste skygge. Det meste av omkringliggende bebyggelse ligger mot nord, så skygge fra nabohus vil ikke utgjøre noe stort problem. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 18

19 I vinterhalvåret vil den planlagte bebyggelsen, naturlig nok, kaste relativt lange skygger, samtidig som lysforholdene vil bli berørt i størst grad tidlig på dagen. Uteopphold i tidsrommet vil være verdifullt på hverdager når folk kommer hjem fra jobb så vel som i helgen, og dette berøres bare i liten grad. Det samme er gjeldende internt i bebyggelsen og i sommerhalvåret vil leiligheter og uterom ha gode solforhold stort sett hele døgnet (se vedlagt soldiagram). 5.6 Miljøvennlig energiforsyning Eksisterende: Det antas at eksisterende bebyggelse i området hovedsakelig har oppvarming med el- og vedovn. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Boligene vil bygges etter standarden om lavenergiboliger, og med varmepumpe som alternativ oppvarming. Det vil i forretningsbygget også bli tilrettelagt for energieffektive el- og ventilasjonsanlegg med gjenvinning av varmluft. 5.7 Naturressurser Eksisterende forhold: Området er tidligere brukt til jordbruk, men er i dag ikke lengre i drift. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget innebærer at et jordbruksområde blir omgjort til boligområde. Slik omkringliggende bebyggelse framstår, med stort sett eneboliger, er det naturlig at også planområdet blir innlemmet i denne strukturen. En slik omdisponering er dessuten i tråd med kommuneplanen. 5.8 Risiko- og sårbarhet I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse utført ihht vedlegg 3. Følgende definisjoner legges til grunn for sannsynlighet og konsekvens: SANNSYNLIGHET Begrep Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Forklaring Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse Mindre enn en gang i Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende situasjoner, men det løpet av 50 år. eksisterer en teoretisk sjanse for at hendelsen inntreffer. Mellom en gang i løpet av 10 år Hendelsen kan inntreffe, men det er mindre sannsynlig. og en gang i løpet av 50 år. Mellom en gang i løpet av ett år Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer. og en gang i løpet av 10 år. Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at hendelsen inntreffer, faren er kontinuerlig til stede. KONSEKVENS Begrep Ufarlig En viss fare Forklaring Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. Ingen økonomiske konsekvenser. Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av et 19

20 Kritisk Farlig Katastrofalt systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Moderate økonomiske konsekvenser. Personskade i form av en død eller varige mèn. Alvorlige miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store økonomiske konsekvenser. Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt Lite sannsynlig 4. Mindre sannsynlig 1. Sannsynlig 3. Meget sannsynlig 2. Følgende faktorer fremstår som de viktigste for det aktuelle området: 1. Trafikk, støy fra butikk Økt trafikk til butikk (parkering og varelevering) kan generere noe støy, men vurderes som værende en ubetydelig støykilde sammenlignet med E6. Parkering til butikk er plassert nærmest mulig krysset for på den måte å unngå unødig trafikk gjennom hele Tømmerveien. Varemottak er plassert lengst mulig unna eksisterende bebyggelse og sjenanse herfra vurderes derfor også som ufarlig. 2. Trafikk, støy fra E6 Støy fra E6 er den viktigste faktoren man må ta hensyn til i planen. Støyutredning for området (se vedlegg 4) viser at støybegrensende tiltak er nødvendig for bebyggelse så vel som utearealer. Det vil være sannsynlig at støy kan bli til sjenanse for beboere i det nye boligområdet, mens eksisterende boliger bakom feltet vil få bedre lydforhold. 3. Trafikk, støv Det er sannsynlig at det vil forekomme trafikkstøv fra E6. Risikoen vurderes imidlertid som ufarlig og vil være tilnærmelsesvis uendret ifht. situasjonen før utbygging. 4. Trafikk, ulykker I forbindelse med opparbeiding av det nye feltet utbedres eksisterende kryss E6-Tømmerveien og det tilrettelegges for fotgjengerfelt. Det opparbeides videre skikkelig kollektivholdeplass samt fortau langs Tømmerveien og faren for ulykker vurderes derfor som lite sannsynlig. 5.9 Sosial infrastruktur Eksisterende: Det er skole i Kaiskuru, samt i Saga. Det er barnehage på Kronstad og på Elvebakken. 20

Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak Planid Vedtatt

Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak Planid Vedtatt Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 31.01.12 Sluttbehandling, datert 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN...

Detaljer

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus...

1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Planstatus... Planbeskrivelse Planens navn Detaljregulering for endring av reguleringsplan for Elvebakken-Rishaugveien Arkivsak 16/5063 Planid 2012-20160012 Vedtatt 20.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 4

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Arkivkode PLNID 20100011 Vedtatt 08.10.2013 Oppdatert med mindre endring vedtatt 13.08.2014 1 Planens

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken

Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Samlet saksfremstilling Arkivsak 597/16 115/25 DETALJREGULERING BRUBAKKEN Brubakken Saksansvarlig Tormod Osen Formannskapet 18.10.2016 PS 102/16 Innstilling Melhus kommune vedtar å legge detaljregulering

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter)

2.3 Mal for referat oppstartsmøte. Deltakere fra plankonsulent: Berit Kyllo-Steinmoen, Chris Martens (Voll Arkitekter) 2.3 Mal for referat oppstartsmøte REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE Plannavn: Detaljreguleringsplan Bodøsjøen B7-3 og A1 Planid: 2015014 Møtedato: 25.06.15 Deltakere fra forslagsstiller: Roy B. Nilssen (Corponor)

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 15.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling Vedtak: ME av plan Saksnr: 015/16 16.02.2016 PlanID: 2011004 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak Arkivkode Vedtatt Detaljplan for Granåsveien boligområde Forslag ved X Offentlig ettersyn, dato 30.04.12 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Roald Johansen as Postboks 2248 9508 ALTA Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 657/13 PLNID 20100011 12/4629-8/NADO ALTA, 24.01.2013 DELEGASJONSVEDTAK

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

Saksnr./Arkiv 12/ PLNID Plan med krav om KU Områdeplan Detaljplanplan Mindre endring av:

Saksnr./Arkiv 12/ PLNID Plan med krav om KU Områdeplan Detaljplanplan Mindre endring av: Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Notat Til: Fra: Kopi: Sak: Verte arkitekter AS Renate Mienna Olsen REFERAT OPPSTARTSMØTE Saksnr./Arkiv Dato 12/4079 - PLNID 20120017 15.03.2013 REFERAT OPPSTARTSMØTE

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

TRAFO a r k i t e k t u r

TRAFO a r k i t e k t u r NOTAT 22. august 2017 Prosjekt: Til 15500 Forslag til reguleringsplan for Sommerfrydveien 3, Arendal kommune Arendal kommune Forslagsstillers vurdering av innkomne merknader etter offentlig ettersyn for

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljplan for Maskinsvingen boligområde Arkivsak PLNID 20100006 Arkivkode Vedtatt Forslag ved X Arbeidsutkast, dato 19.10.15 Offentlig ettersyn Sluttbehandling, dato 1 Planens

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 01.09.11 Planid 2011004 Websaknr. 11/646 Offentlig ettersyn 01.07.11-15.08.11 Sluttbehandling Mindre endring, revisjon

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 15/6163 Arkivkode 20150014 Vedtatt Detaljregulering for gnr/bnr. 24/97, boliger, Lærer Rustens vei, Øvre Alta Forslag ved Arbeidsutkast datert 25.08.2016 x Offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.

DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401. Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02. SAKSFRAMLEGG DETALJREGULERING FOR EIENDOM VED KIRKERUDVEIEN, GNR. 80, BNR. 401 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 10/1049 Løpenr.: 2309/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5747-16 Arkiv: PLNID 20100009 Saksbehandler: Håvard Alexander Hagen Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR MIKKEHOLMEN - ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE Planlagt behandling:

Detaljer

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa.

1 GENERELT Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrense på plankartet. Planområdet er ca. 1,8 daa. Planbestemmelser for Detaljregulering av Vektargata 3 og 5 Plankartet er datert: 26.08.2016 Saksbehandling: Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn Offentlig ettersyn 2.gangs behandling Vedtak i kommunestyret

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Nadine Eklöf SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/287-27 Arkiv: PLNID 20160001 Saksbehandler: Nadine Eklöf Sakstittel: SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR C4, ALTA SENTRUM Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Detaljregulering for Rørvikhøyden boligområde Bestemmelser og retningslinjer. Revisjonsdato: 05.03.2014 Planens ID: 2011002

Detaljregulering for Rørvikhøyden boligområde Bestemmelser og retningslinjer. Revisjonsdato: 05.03.2014 Planens ID: 2011002 Detaljregulering for Rørvikhøyden boligområde og retningslinjer Revisjonsdato: 05.03.2014 Planens ID: 2011002 1 Planens intensjon Definisjon: Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument.

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljplan for Thomasbakken sør Arkivsak PLNID 20110013 Arkivkode 11/2812 Forslag ved X Planforslag, dato 29.07.14 Offentlig ettersyn, dato Sluttbehandling, dato 1 Planens

Detaljer

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar.

Saksutredning Norgeshus har på vegne av tiltakshaver, Norgeshus Gauldal Bygg AS levert planforslag for Korvegbotnan. Planområdet er ca. 31 dekar. Samlet saksfremstilling Arkivsak 7274/12 144/10 og 144/23 og 144/156 og 144/160 og 144/161 m.fl - DETALJREGULERING KORSVEGBOTNAN Saksansvarlig Guro Ianssen Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Fv. 167 Gang- og sykkelveg

Fv. 167 Gang- og sykkelveg Statens vegvesen REGULERINGSPLAN - PLANBESKRIVELSE RØYKEN KOMMUNE Marie Lilleseths vei - Røyken grense Fv. 167 Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Region øst INNHOLD 1. Forord... 1 2. Bakgrunn...

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Arkivsak 06/3050 Planid 20060027 Vedtatt Reguleringsplan for Gakorimyra sør Forslag ved x Offentlig ettersyn, 15.05.09 Sluttbehandling, dato 1 Planens intensjon Definisjon:

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse KARIVOLLEN GNR/BNR 94/41. Forslag ved: Offentlig ettersyn, perioden: 05.03 25.04.2014

Planbeskrivelse KARIVOLLEN GNR/BNR 94/41. Forslag ved: Offentlig ettersyn, perioden: 05.03 25.04.2014 Planbeskrivelse KARIVOLLEN GNR/BNR 94/41 Planens navn Karivollen Arkivsak 13/3660 Planid 2013007 Vedtatt Forslag ved: Offentlig ettersyn, perioden: 05.03 25.04.2014 Sluttbehandling, dato: Formannskapet:

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Planutvalget Saksfremlegg Saksnr.: 10/1946-21 Arkiv: PLNID 20100006 Sakbeh.: Daniel Holm Sakstittel: OFFENTLIG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN FOR EIENDOM GNR 27/31 SKOLE/HEITMANNSÅSEN Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for boligområde langs Blomstervegen Kommunens arkivsaksnummer: 200903 Planforslag er datert: 28.05.2009 Dato for siste revisjon av plankartet: 10.01.2013 Dato

Detaljer

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn

Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering offentlig ettersyn PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201504859-18 Saksbehandler Nina Malo Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 25.08.2016 Fv 8 - Vesterøya - fortau - Kilura detaljregulering

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer