Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid Vedtatt Forslag ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN Hensikten med planen Om forslagsstiller PLANOMRÅDET Oversiktskart Dagens bruk Planstatus Eiendomsforhold PLANFORSLAGET Planens intensjon Planens dokumenter Planavgrensning Reguleringsformål PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Oppsummering av innspillene KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET Krav til KU By- og stedsutvikling Barns interesser Byggeskikk og estetikk Lokalklima Miljøvennlig energiforsyning Naturressurser

3 5.8 Risiko- og sårbarhet Sosial infrastruktur Teknisk infrastruktur Trafikkforhold Universell utforming Verneverdier Økonomi/gjennomføring BEGRUNNELSE FOR VALGTE LØSNINGER VEDLEGG 1:REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE VEDLEGG 2: INNSPILL Parter som er varslet Referat av innspill Referat av innspill, fornyet/ utvidet forvarsel Referat av innspill, offentlig ettersyn VEDLEGG 4: STØYUTREDNING VEDLEGG 5: VA-FORPROSJEKT VEDLEGG 6: SOLDIAGRAM VEDLEGG 7: SKISSEPROSJEKT (boliger og butikk) VEDLEGG 8: VEI-FORPROSJEKT 3

4 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Formålet med detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk med tilhørende bestemmelser og retningslinjer er å legge til rette for boligbebyggelse, i form av leilighetsbygg i to etasjer og en nærbutikk. Boligene vil bygges etter lavenergistandard. 1.2 Om forslagsstiller Tiltakshaver: Roald Johansen AS Postboks 2248, 9508 ALTA Konsulent: Verte landskap - arkitektur Sivilarkitekt/ landskapsarkitekt, tiltaksklasse 3 2. Planområdet 2.1 Oversiktskart Figur 1: Oversiktskart som viser planområdets plassering. Planområdet ligger på Kronstad i Alta kommune, i eksisterende boligområdet, og avgrenses av E6 i Sør, Tømmerveien i øst og Kronstadbakken i Nord. Nærmeste handelsdel er på Elvebakken senter, cirka 1,4 km unna og i Hammarijord ca. 350m unna. 4

5 2.2 Dagens bruk Den sentrale del av planområdet består i dag av en gård med tilhørende mark. Siden gården ikke lengre er i drift, ligger områdene rundt gårdsbygningene i dag som et uutnyttet areal i et ellers relativt tettbebygd boligområde. Figur2: Eksisterende bygningsmasse Figur 3: Planområdet sett fra sørøst 5

6 2.3 Planstatus Området er i gjeldende kommuneplan (datert ) avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. Det er knyttet krav om felles planlegging. Området ligger innenfor hensiktssone for bevaring kulturmiljø som har bestemmelser om bruk av skifer som taktekke. I umiddelbar tilknyting til det aktuelle planforslaget, området ligger innenfor bør-området (se kommunedelspanens arealdels bestemmelser, s. 57). Siden planområdet ligger langs E6, må det tas hensyn til støy fra veien. Statens vegvesen har laget en støyrapport for hovedveiene i Alta kommune, herunder også E6. Denne rapporten må brukes som bakgrunn for videre støyutredninger i området. Med bakgrunn i en helhetlig planlegging av ny kryssløsning til Tømmerveien samt busslommer langs E6 ble planavgrensningen utvidet i fornyet forvarsel. Figur 4: viser gjeldende planstatus for planområdet og planavgrensning for området. 6

7 2.4 Eiendomsforhold Eiendomskart Figur 5: Kartutsnittet viser detaljplanens avgrensning (tegnet i svart), og eiendomsgrenser og Grd/Br (tegnet i rød) 7

8 2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter Hjemmelsforhold Eiendom Hjemmelshaver Areal Planstatus Planforslag Merkn. (da) Direkte berørte eiendommer 33/349 Kine Ellila Kjellmann Bolig, vei Ingen endringer x 33/968 Rita Kjellmann Bolig, vei, friomr. Ingen endringer x 33/98 Torleif Ellila Bolig, vei, friomr. Ingen endringer x 33/252 Kjell Andersen Bolig Ingen endringer 33/36 Britt Charlotte Andersen Bolig, vei Ingen endringer 33/113 Raymond Olsen Bolig, vei Ny atkomst 33/89 Svanhild Jemine Hammari Bolig, vei Ny atkomst x 33/75 Roald Johansen? Komb. beb. og anleggsformål x Sum planområde Naboeiendommer 33/80 Morten Alfred Johansen Komb. beb. og anleggsformål,vei Bolig og forretning m/ tilhørende arealer Ingen endringer 33/160 Tor Egil Hågensen Bolig Ingen endringer 33/194 Inger Marie Kristensen Bolig, vei Ingen endringer 33/194 Einar Thomassen Bolig, vei Ingen endringer 33/194 Ole Christian Thomassen Bolig, vei Ingen endringer 33/204 Per Øyvind Isaksen Bolig Ingen endringer 33/342 Elin og Ole Martin Opgård Bolig Ingen endringer 33/384 Henry Vilmar Baardsen Bolig Ingen endringer 33/131 Roy Yngve Thommassen Bolig Ingen endringer 33/182 Randi Larsen Bolig Ingen endringer 33/965 Gjermund og Bolig, vei Ingen endringer Lene Sætermo 33/639 Liv Sidsel Ringbu Lyder Bolig, vei, friomr. Ingen endringer 33/536 Knut Ivar Bellika Bolig Ingen endringer x 33/105 Gerd Bellika Bolig Ingen endringer x 33/121 Liv Johansson Bolig Ingen endringer 33/373 Jorunn Anette Sætermo Bolig Ingen endringer 33/164 Marit Barbo og Hjalmar A. Larsen Bolig Ingen endringer 8

9 3. Planforslaget 3.1 Planens delområder Figur 6: Viser planens delområder Planforslaget baserer seg på en inndeling i områder (Figur 6): B1 B4 er området for bebyggelse og anlegg U er området for uteareal med småbarnlekeplass FB1 er området for foretning V1 V5 er området for adkomst til eksisterende og ny bebyggelse F1 er felles fortau langs Tømmervei til nærbutikk f_p1 er felles parkering for området FB1 f_p2 er felles parkering for området B1 og B2 S1-S4 er snødeponi T er trafo GS1-GS5 er regulert for gang- og sykkelvei KH1-3 er kollektivholdeplass 9

10 3.2 Planens intensjon Planens hensikt er å legge til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg over to etasjer og nærbutikk. I tillegg vil det bli satt av arealer til kundeparkering, varelevering og parkering for beboerne. Målet med planen er å utvikle området til et boligområde med kvaliteter som lys, gode uteområder, gode og rimelige boliger med lavenergistandard. Planen skal dessuten tilrettelegge for en god kryssløsning E6/ Tømmerveien samt tilrettelegge for bussholdeplass og framtidig gang- og sykkelvei på nordsiden av E Planens dokumenter Planforslaget består av følgende dokumenter 1. Plankart m/tegnforklaring, datert Bestemmelser og retningslinjer, datert Planbeskrivelse, datert Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard og Alta kommunes maler. 3.4 Planavgrensning Planavgrensningen strekker seg litt utover tomtegrensene til eiendommen 33/75. Man har valgt å ta med Tømmerveien, til og med krysset Kronstadbakken/Tømmerveien for å rydde opp i en uoversiktlig trafikksituasjon. Plangrensen øst for Tømmerveien forholder seg til formålgrense i gjeldende reguleringsplan, vedtatt Når det gjelder E6 har man valgt å trekke plangrensen til eiendomsgrense sør for E6 samt østover til Hammarijordet. Slik sikres muligheten for å overnevnte kryssløsning, E6/ Tømmerveien samt innregulering av busslomme jfr. forprosjekt vei (vedlegg 8). 3.5 Reguleringsformål Bebyggelse og anlegg. Boligbebyggelse (B1-B4) Boligbebyggelsen er organisert rundt et felles uteområde, eller tun, hvor det er tilrettelagt for lek og uteaktiviteter. Denne plasseringen er også en konsekvens av en kabel som krysser hele området, og som legger føringer for hvilke deler av området som kan bebygges. De syv bygningene er delt inn i tre boligtyper med varierende størrelse. Bebyggelsen mot E6 vil være med på å skjerme uteområdet for støy (se vedlagt støyutredning). Uteboder plasseres slik at de også vil ha en viss funksjon som støyskjerm. For øvrig tilrettelegges støyskjerming som lokale/ bygningsmessige tiltak. Der skjermer er nødvendig for å sikre tilfredsstillende støynivå på utearealer skal skjermer brytes opp og tilrettelegging for et tydelig grøntpreg må prioriteres. 10

11 Boligbebyggelsen er plassert slik at man får gode solforhold og at det er tilstrekkelig med rom mellom volumene. Hver bygning består av 4 leiligheter, to i hver etasje. Bygningsvolumene er brutt opp for å skape skjermede private uteområder og unngå at bebyggelsen virker monoton. Boligbebyggelsen vil ha en maksimal gesimshøyde på 6m, og maksimal mønehøyde på 8 m. Takform vil i hovedsak være pulttak som skrår i ulike retninger. Dette for å gi variasjon i bebyggelsen, større takhøyde i deler av leiligheten, og for å få inn mer lys. Utnyttelsesgrad for boligområdene fremgår av plankart. Planen legger opp til tre ulike boligtyper, hvor hver boligtype består av 4 leiligheter i samme størrelse. Totalt planlegges det 8leil. på ca 90m2, 16 leil. På ca. 75m2, og 4 leil. På ca 55m2. De største leilighetene vil slik få tre soverom, de mellomstore to soverom, og de minste ett soverom. Med en variasjon av leilighetstyper oppnås et attraktivt boligområde med fin spredning i befolkning. Alle boliger langs E6 har minimum et soverom med vindu mot nord og innglasset balkong mot sør for å sikre forsvarlig støynivå langs fasaden. Figur 7: Situasjonsplan-prinsipp Forretning (FB1) Butikken er plassert lengst øst i området med tilhørende parkering mot sør og varelevering på vestsiden av bygget. Denne plasseringen er valgt for at varelevering og parkering skal være mest mulig skjermet fra eksisterende bebyggelse, og for at adkomst til butikken skal ligge så nær E6 som mulig. På denne måten unngår man unødig trafikk opp Tømmerveien. Videre frigjør man et relativt stort område mot vest hvilket gir bedre utnyttelse, og optimale solforhold, for 11

12 boligområdet. Nærbutikken tilrettelegges med flatt tak og vil ha en gesimshøyde på maksimalt 8 m. Søppelcontainer for forretningen plasseres i overdekt varemottak mot vest og det etableres gjerde eller liknende mot boligområdet. Uteoppholds-/ lekearealer (U) Arealer for uteopphold er plassert i midten av boligbebyggelsen, slik at alle byggene har god tilgang til disse arealene. Plasseringen er med på å sikre at utearealene blir skjermet mest mulig for støy fra E6. Uteoppholdsarealer skal tilrettelegges med småbarnslekeplass på minimum 100m2. Lekeplassen opparbeides på en måte som gjør den tilgjengelig for alle, og som gir tilstrekkelig med fysiske utfordringer på en sikker og trygg måte. Lekeplassen plasseres slik at den får gode solforhold. Øvrige anlegg (S1-S4 og T) I tilknytning til parkeringsplasser samt gang- og sykkelvei blir det avsatt arealer til snødeponi (S1-S4). Det er også avsatt et område i planen for etablering av ny trafostasjon (T). Figur 8: Nytt veikryss E6/ Tømmerveien Samferdsel og teknisk infrastruktur Veg (V1-V5) 12

13 For å skape en mest mulig trafikksikker situasjon i området rundt krysset E6 (V1) og Tømmerveien (V2 og V4), ønsker man å utbedre krysset, og legge inn et venstresvingfelt og en trafikkøy (se også vedlegg 8). Planlegging og opparbeiding av nytt kryss er tatt med i rekkefølgebestemmelsene. Innenfor veiområde V3 legges det til rette for en samlet avkjørsel til eiendommer 33/113 og 33/89 med bakgrunn i Statens vegvesenes ønske om sanering av private avkjørsler mot E6. Veiområde V5 er eksisterende kommunal vei, Bjørkeveien, der siktforholdene må utbedres ved opparbeiding av bussholdeplass. Gang-/sykkelvei (GS1-GS5) I planen legges det til rette for fremtidig etablering av gang-/sykkelvei langs nordsiden av E6 fra planområdet til Hammarijordet. I tillegg vil det fra adkomsten i nord bli etablert en kjørbar gang-/ sykkelvei inn i boligområdet. Denne veien er i utgangspunktet tenkt for myke trafikanter, men kan benyttes til kjøring ved behov. Eksempler på slike situasjoner kan være for utrykningskjøretøy eller ved flytting til eller fra boliger. Gang-/sykkelveien knytter seg til eksisterende (og framtidig) gang-/sykkelvei langs E6 med fotgjengerfelt. Dette er med på å sikre enkel og trygg atkomst for fotgjengere og syklende som skal til/gjennom området. Område GS5 er eksisterende gang- og sykkelvei på sørsiden av E6. Denne endres i utgangspunkt ikke man gjenetableres der inngrep som ny busslomme berører situasjonen. Fortau (F1) Det nye området med bolig og nærbutikk vil generere en del trafikk og det planlegges derfor også opparbeiding av et fortau langs vestre side av Tømmerveien fra Nærbutikk til E6. Annen veggrunn (A1-A17) Områdene kan inneholde annen veggrunn i form av veiskulder, -grøft eller liknende. Etter opparbeidelse av tilhørende veistruktur skal områdene tilplantes og gis en tiltalende utforming. Parkering (f_p1 - f_p2) Adkomst og parkering for nærbutikk og boligområdet er adskilt. På denne måten skiller man butikk og boligområde best mulig, og man unngår konflikter mellom de to funksjonene. Adkomst til butikk (f_p1) ligger, som tidligere nevnt i sør langs Tømmerveien, mens adkomst til boligområde (f_p2) ligger i nord langs samme vei. Parkering for boligene plasseres i kjeller på nærbutikk, mens gjesteparkeringen blir lagt som bakkeparkering. Kollektivholdeplass (KH1 - KH3) Det reguleres inn kollektivholdeplass langs E6 øst for området (KH2) samtidig som eksisterende holdeplass på sørsiden av veien må flyttes lenger vest (KH1). Holdeplassene er dimensjonert ihht. veinormalen og inngår i planlegging av nytt kryss ved Tømmerveien (se vedlegg 8). Område KH3 avsettes til etablering av busskur. 13

14 4. Planprosess og medvirkning 4.1 Om planprosessen Et skriftlig Innspill fra naboer(datert ) ble mottatt allerede før oppstartsmøtet. Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt (vedlegg 1) I samråd med kommunen ble det besluttet å sende ut et oppstartsvarsel til tross for mottatte innspill. Varsel om oppstart ble sendt ut , med frist for innspill Fornyet/ utvidet forvarsel ble sendt ut med frist for innspill Bakgrunn for utvidelsen var prosjektering av bussholdeplass og gang- og sykkelvei. Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill Oppsummering av innspill forvarsel, utvidet forvarsel Det er i forbindelse med varsling og offentlig ettersyn kommet inn 25 innspil. Alle innspill er referert og gitt individuell kommentar fra henholdsvis forslagsstiller og administrasjonen i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene: Forvarsel Statlige myndigheter: Statens Vegvesen påpeker behovet for tilrettelegging av kollektivtrafikk. Det påpekes også at det vil bli krevd støyskjerming i tilknytning til boligbebyggelsen. I innspillet nevnes også at det er nødvendig å sikre siktsone i forbindelse med kryss og at ivareta god avstand fra vei til bebyggelse. I forbindelse med utbedringer av kryss ønsker SVV at planområdet også omfatter E6. Innspill vedrørende kollektivtransport er tatt til følge i planen, og støyskjerming vil ivaretas som følge av utarbeidet støyanalyse av området(vedlagt). Fylkesmannen påpeker i sitt innspill viktigheten av etablering av trafikksikre arealer og ferdselsårer. I tillegg nevnes krav om støyutredning og fastsetting av Utnyttelsesgrad. Alle innspillene er tatt til etterretning i planforslaget. Fylkeskommunen påpeker at planforslaget må ivareta hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne. Det må også redegjøres for hva som er tenkt gjort med eksisterende bebyggelse. Alt dette ivaretas i planforslaget. Organisasjoner Alta Kraftlag påpeker at de har en høyspentkabel som går gjennom området, og at dette må tas hensyn til i planarbeidet. I tillegg ønsker de å få regulert inn en nettstasjon i området. Innspillene er tatt til følge i planforslaget. Kommunale myndigheter Barnas representant og Helse- og sosialsektoren i Alta kommune påpeker i sine innspill viktigheten av etablering av gang og sykkelvei langs E6, sikker kryssing av E6 og sikker adkomst til busstopp. I begge innspill foreslås det at nærbutikk sees i sammenheng med eksisterende storkiosk på Kronstad. I tillegg kommenterer Helse og sosialsektoren viktigheten av å foreta 14

15 utredninger på støy og støv i området, at det sikres mot radon, og man ivaretar krav om universell utforming i planen. De fleste av innspillene er tatt til følge i planforslaget. Innspill om etablering av nærbutikk ved Kronstad kiosk er imidlertid ikke tatt til følge. Dette har sammenheng med at en slik avgjørelse må sees i sammenheng med rullering av kommunedelplanen, og at det er problematisk å planlegge tiltak innenfor andre planområder. Private parter Innspill fra naboer går på følgende to ulike temaer; Etablering av nærbutikk på området, og anlegging av fortau langs Tømmerveien. Man frykter at en etablering av butikk vil medføre mye støy store deler av døgnet, både i form av økt trafikk til området og varelevering. Når det gjelder innspillene i forbindelse med fortau, kommer disse fra naboer på østsiden av Tømmerveien. Disse presiserer at de ikke ønsker å gi fra seg noe av tomten sin til fortau. Alle innspillene er tatt til følge i planforslaget. Fornyet/ utvidet forvarsel Statlige myndigheter Fylkesmannen trekker frem risikoen for radon. Krav til radonsperre/ -tiltak er ivaretatt gjennom PBL (krav til byggesak) og hensyn vurderes dermed som ivaretatt gjennom overordnet regelverk. Fylkeskommunen ønsker en redegjørelse for hva som er tenkt med eksisterende bebyggelse i området. Eksisterende gårdsbruk er bygd ut i mange omganger og det vurderes ikke å ha noen verneverdi. Punkt omkring verneverdier er innarbeidet i planbeskrivelsen. Kommunale myndigheter Barn og ungesektorene ønsker trygge skoleveier for elever på nordsiden av E6 og ønsker seg over-/ undergang for E6. Forslaget tilrettelegger for gode fotgjengerfelt i tillegg til en generelt oppgradert trafikksituasjon i området. Innspillet omkring trygge skoleveier vurderes derfor som ivaretatt. Driftsektoren ønsker gang- og sykkelvei langs Tømmerveien. Forslaget tilrettelegger for fortau. De ønsker dessuten at gjeldende veinormaler, trafikksikkerhetshensyn samt eksisterende vaanlegg hensyntas. Utenom gang- og sykkelvei i Tømmerveien vurderes innspillene som ivaretatt. Helse- og sosialsektorens forebyggende avdeling gjør oppmerksom på krav i forskrift om miljørettet helsevern ( 7-9). Mener i denne saken at krav som angår støy og ulykker vil være viktig. Man mener at det i tillegg til støyrapport bør foretas en utredning av svevestøv i området. Alle deltema i innspillet, utenom rapport for svevestøv, vurderes som ivaretatt. Dette med bakgrunn i at det aktuelle tiltak i liten grad vil medføre økt trafikk (og svevestøv) langs E6. Private parter Nabo i eiendom 33/105 og 33/536 (sør for E6) ønsker at det etableres støyskjerm mot E6 på grunn av økt støy fra trafikk til butikk og nytt felt. Det vurderes ikke at ny butikk vil generere vesentlig mer støy langs E6 og det tilrettelegges derfor heller ikke for støyskjerming av eksisterende bebyggelse på denne strekningen. Innspillet er dermed ikke ivaretatt. Nabo i eiendom 33/36 (Tømmerveien) mener tiltaket vil medføre mye støy fra butikk og at lys fra butikksparkeringen i tillegg vil være til sjenanse for boligen. Mener det bør gjøres tiltak på eksisterende bolig (fra 1949), som ikke har dagens standard for lydisolasjon, samt tilhørende uteareal. Planforslaget legger i utgangspunkt ikke til rette for andre tiltak mot eksisterende boliger enn flytting av postkasser/ søppelstativ og liknende samt tilplantning der hugging er 15

16 nødvendig. Dette vil imidlertid kunne imøtekomme innspill fra nabo i eiendom 33/89. Innspillene tas derfor bare delvis til følge gjennom gjenetablering av vegetasjon o.l. måtte bli berørt. 4.3 Oppsummering av innspill offentlig ettersyn Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i forvarslingen: Statlige- og fylkeskommunale myndigheter: Statens Vegvesen har på generelt grunnlag ingen merknader til detaljplanforslaget og bemerker at har gjennom planprosessen vært involvert i arbeidet og i dialog med utbygger om utbyggingsavtale om fordeling av kostnader. Fylkesmannen i Finnmark fremmer innsigelse mot planforslaget på grunn av at deler av området vil få støynivåer som overskrider anbefalte grenseverdier for støy. For imøtekomme innsigelsen må det tas inn tallfestede krav til støy i reguleringsplanbestemmelsene. For øvrig gir planfaglige innspill angående utforming av plankart, hensynet til tilgjengelighet for alle, barn og unge interesser. Innspillene er ivaretatt. Kommunale myndigheter: Helse og sosialsektoren kommenterer plassering av varemottaket til nærbutikk og mener at krav til tidsbegrensning for varelevering bør tas inn i planbestemmelsene. Det også kommenteres plassering av høyspentlinje som må omtales i planbestemmelsene. Stiller seg positiv til etablering av støydempende tiltakk mot E6. Innspilline er ivaretatt. Alta kommune, Avd. for kommunalteknikk uttaler at kravet til 4 meter avstand fra vannledning til byggegrense skal være tilfredstilt, eventuelt gjennom omlegging av ledningene. Disse forhold, samt kravet til etablering av V/A skal sikres gjennom rekefølgekravene. Påpeker flere avvik fra kommunale veinorm for oppgradering av Tømmerveien. Alle tamer i innspill er ivaretatt. Barn og unges representant stiller seg positiv for løsning for plassering av lekeplass og gangveien midt i planlagt boligbebyggelse. Private parter: Britt C. Andersen påengterer generelle ulemper for eksisterende beboere ved etablering av nærbutikk, herunder økt innsyn, økt trafikkstøy og svevestøy og på den grunn krever at innsyns/- støyskjermer blir satt opp langs sør og vest av eiendomen. Innspill er ivaretatt. Astrid og Torleif Ellila bemerker at areal for breddeutvidelse av Tømmerveien er tatt fra eiendommene på østsida av veien og foreslår at planlagt fortau og bebyggelsen trekkes tilstrekkelig antall meter mot vest. Det gis kommentar i vedlegg 2. 16

17 5. Konsekvenser av planforslaget 5.1 Krav til KU Området var i tidligere kommuneplan (vedtatt ) avsatt til LNF område, men er i forbindelse med rullering foreslått omdisponert til kombinert formål bolig/anlegg. Ny kommuneplan (vedtatt ) er dermed gjeldende plan. På bakgrunn av denne endringen i kommunedelplanen vurderes planen til ikke å være konsekvensutredningspliktig. 5.2 By- og stedsutvikling Eksisterende forhold: Området rundt Tømmerveien preges av eneboligbebyggelse. Boligene er plassert på tomtene slik at de holder en gitt avstand fra naboer og tomtegrenser. Høyde på omkringliggende bebyggelse ligger stort sett på mellom en og to etasjer. Omkringliggende bebyggelse bærer preg av at området er vokst frem etter hvert som man har fått behov for flere boligtomter, og det er derfor ikke gjort helhetlige plangrep som sikrer gode fellesområder og god utnyttelse av området. Selve planområdet består i dag av en gård med tilhørende mark. Siden gården ikke lengre er i drift, ligger områdene rundt gårdsbygningene i dag som et uutnyttet areale. Selve gårdsbygningen bærer preg av å være bygd på mange ganger, og det er derfor vanskelig å se hva som er original bebyggelse. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget tar for seg et relativt stort område som i dag ligger uutnyttet. Ved å se på området som en helhet har man nå muligheten til å gjøre et overordnet plangrep som sikrer en høyere utnyttelse av området som igjen bidrar til fortetting av byen (jfr. kommuneplanen). Plasseringen av bebyggelsen frigjør også store utearealer som kan benyttes som fellesarealer for beboerne. Selve gårdsbygningen forutsettes revet. En omdisponering av et sentralt beliggende område fra landbruk til bolig, vil bidra til fortetting av byen og er i tråd med Alta kommunes visjon om en tettere bystruktur. 5.3 Barns interesser Eksisterende forhold: Området ligger like ved E6, som er relativt trafikkert. I dag er det kun etablert gang og sykkelvei på sørsiden av E6. Det finnes ingen småbarnslekeplasser i umiddelbar nærhet, og heller ingen grendelekeplass for de litt større barn/ungdom i området. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: I planen legges det til rette for fremtidig etablering av gang og sykkelvei også på nordside av E6, i tillegg vil det etableres en kjørbar gangvei gjennom planområdet. Denne gangveien skal kun kjøres på ved evt. utrykning eller ved flytting inn/ ut av boligene. Veien vil slik være en sikker måte å komme seg fra E6, inn i området og ut i Tømmerveien både gående og på sykkel. Dette vil bidra blant annet til en sikker skolevei for barn/ungdom i området. 17

18 I planen legges det til rette for etablering av småbarnslekeplass i henhold til kommunens regelverk. Det er satt av et relativt stort område midt i planområdet som skal opparbeides til uteområde. Innenfor dette arealet plasseres lekeområdet slik at det er skjermet av bebyggelsen mot E6. Dette er gunstig både i forhold til trafikksikkerhet og støy fra veien. Man ser det ikke som nødvendig å etablere en grendelekeplass innenfor planområdet, men gjennom lekeplassfondet vil utbygger bidra til at det blir etablert grendelekeplass et annet sted på Kronstad. Dette inngår som en del av utbyggingsavtalen jfr. oppstartsmøte. Ved etablering av lekeplasser og sikring av ferdselsårer ivaretar planen både små og store barns interesser. 5.4 Byggeskikk og estetikk Eksisterende forhold: Omkringliggende bebyggelse er relativt enhetlig med tanke på skala. Området består av eneboliger med omtrent samme volum, men varierende høyde (stort sett 1-2 etasjer). Når det kommer til uttrykk og materialbruk er det derimot et mye mer sammensatt bilde. Selv om de fleste boligene er kledd i panel er det stor variasjon i forhold til takform, materiale på tak, vindusinnsetting, bygningsform osv. Mange av husene har tilbygg, og garasjer og uthus er bygget i ettertid hvilket gir området et litt tilfeldig preg. Innenfor planområdet, på tomten som hører til gården, er så godt som all vegetasjon fjernet for å dyrke området. I randsonen av området står det likevel igjen en del relativt store furutrær. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget vil legge til rette for boliger i to etasjer, og ny bebyggelse føyer seg på denne måten til eksisterende i forhold til høyde. Det legges til rette for inntil 7 bolighus, som hver inneholder 4 boenheter. Ved å begrense størrelsen på husene, og heller bygge flere, vil bebyggelsen tilpasse seg skalaen i omkringliggende bebyggelse. Materialbruk vil harmonere med øvrig bebyggelse. Butikken vil ha samme høyde som boligbebyggelsen og fasadeuttrykket søkes tilpasset boligbebyggelsen ved å bryte opp bygningsvolumet. Oppbryting skjer gjennom bruk at profillister, farger og materialbruk, ikke minst i tilknytning til inngang og varemottak. Eksisterende trær, som vokser på nordsiden av E6 vil visuelt være med på å skjerme boliger og utearealer fra veien. Trærne, og særlig furutrærne ønskes derfor bevart så langt dette ikke er i konflikt med hensyn til trafikksikkerhet. Å ta vare på eksisterende vegetasjon vil derfor bidra positivt for et godt og sikkert miljø både inne i boligene og utomhus. 5.5 Lokalklima Eksisterende: Området ligger i flatt terreng, uten omkringliggende høyhus eller høydedrag som kan kaste skygge. Det meste av omkringliggende bebyggelse ligger mot nord, så skygge fra nabohus vil ikke utgjøre noe stort problem. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 18

19 I vinterhalvåret vil den planlagte bebyggelsen, naturlig nok, kaste relativt lange skygger, samtidig som lysforholdene vil bli berørt i størst grad tidlig på dagen. Uteopphold i tidsrommet vil være verdifullt på hverdager når folk kommer hjem fra jobb så vel som i helgen, og dette berøres bare i liten grad. Det samme er gjeldende internt i bebyggelsen og i sommerhalvåret vil leiligheter og uterom ha gode solforhold stort sett hele døgnet (se vedlagt soldiagram). 5.6 Miljøvennlig energiforsyning Eksisterende: Det antas at eksisterende bebyggelse i området hovedsakelig har oppvarming med el- og vedovn. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Boligene vil bygges etter standarden om lavenergiboliger, og med varmepumpe som alternativ oppvarming. Det vil i forretningsbygget også bli tilrettelagt for energieffektive el- og ventilasjonsanlegg med gjenvinning av varmluft. 5.7 Naturressurser Eksisterende forhold: Området er tidligere brukt til jordbruk, men er i dag ikke lengre i drift. Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: Planforslaget innebærer at et jordbruksområde blir omgjort til boligområde. Slik omkringliggende bebyggelse framstår, med stort sett eneboliger, er det naturlig at også planområdet blir innlemmet i denne strukturen. En slik omdisponering er dessuten i tråd med kommuneplanen. 5.8 Risiko- og sårbarhet I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse utført ihht vedlegg 3. Følgende definisjoner legges til grunn for sannsynlighet og konsekvens: SANNSYNLIGHET Begrep Lite sannsynlig Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig Forklaring Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse Mindre enn en gang i Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende situasjoner, men det løpet av 50 år. eksisterer en teoretisk sjanse for at hendelsen inntreffer. Mellom en gang i løpet av 10 år Hendelsen kan inntreffe, men det er mindre sannsynlig. og en gang i løpet av 50 år. Mellom en gang i løpet av ett år Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer. og en gang i løpet av 10 år. Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at hendelsen inntreffer, faren er kontinuerlig til stede. KONSEKVENS Begrep Ufarlig En viss fare Forklaring Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. Ingen økonomiske konsekvenser. Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av et 19

20 Kritisk Farlig Katastrofalt systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Moderate økonomiske konsekvenser. Personskade i form av en død eller varige mèn. Alvorlige miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store økonomiske konsekvenser. Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt Lite sannsynlig 4. Mindre sannsynlig 1. Sannsynlig 3. Meget sannsynlig 2. Følgende faktorer fremstår som de viktigste for det aktuelle området: 1. Trafikk, støy fra butikk Økt trafikk til butikk (parkering og varelevering) kan generere noe støy, men vurderes som værende en ubetydelig støykilde sammenlignet med E6. Parkering til butikk er plassert nærmest mulig krysset for på den måte å unngå unødig trafikk gjennom hele Tømmerveien. Varemottak er plassert lengst mulig unna eksisterende bebyggelse og sjenanse herfra vurderes derfor også som ufarlig. 2. Trafikk, støy fra E6 Støy fra E6 er den viktigste faktoren man må ta hensyn til i planen. Støyutredning for området (se vedlegg 4) viser at støybegrensende tiltak er nødvendig for bebyggelse så vel som utearealer. Det vil være sannsynlig at støy kan bli til sjenanse for beboere i det nye boligområdet, mens eksisterende boliger bakom feltet vil få bedre lydforhold. 3. Trafikk, støv Det er sannsynlig at det vil forekomme trafikkstøv fra E6. Risikoen vurderes imidlertid som ufarlig og vil være tilnærmelsesvis uendret ifht. situasjonen før utbygging. 4. Trafikk, ulykker I forbindelse med opparbeiding av det nye feltet utbedres eksisterende kryss E6-Tømmerveien og det tilrettelegges for fotgjengerfelt. Det opparbeides videre skikkelig kollektivholdeplass samt fortau langs Tømmerveien og faren for ulykker vurderes derfor som lite sannsynlig. 5.9 Sosial infrastruktur Eksisterende: Det er skole i Kaiskuru, samt i Saga. Det er barnehage på Kronstad og på Elvebakken. 20

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer