REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN. Parsell av Fv.967 - Flønes. Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Parsell av Fv Flønes Grunnlag for prosjektering og grunnerverv, omlegging av trasé på strekningen Flønes østre Flønes vestre Selbu kommune

2 REGULERINGSPLAN Parsell av Fv. 967 Flønes østre Flønes vestre Selbu kommune Detaljregulering Utarbeidet av: tegn_3 AS for Selbu kommune v/ Sektor bygdautvikling Trondheim Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON EKSISTERENDE FORHOLD PLANSTATUS MEDVIRKNING FAGLIG BEGRUNNELSE Planforslaget KONSEKVENSER AV FORSLAGET REGULERINGSBESTEMMELSER ROS-sjekkliste Side 2 av 17

3 1. FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1 Skisse eksisterende situasjon 1.2 Skisse - mulig fremtidig situasjon Side 3 av 17

4 Planbeskrivelse 2. BAKGRUNN Hensikten med planarbeidet er å utbedre en kurvatur med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekning for fylkesvei Flønes østre Flønes vestre, Selbu kommune. Statens vegvesen har igangsatt prosjekt med forsterkning av Fv. 967 på hele strekningen Eidem Flønes, og prosjektet omfatter grøfting og drenering, breddeutvidelse og nytt bærelag. Det er problemer knyttet til strekningens bæreevne og strekningen har varierende kjørebanebredde samt en kurvatur som er dårlig. Gjennomføring er planlagt i løpet av Målsettingen med prosjektet er å gi brukere og samfunnet en kvalitetsmessig bedre veg, samtidig som trafikantenes kjøreopplevelse bedres og sikkerheten økes ved breddeutvidelse (møteplasser). Prosjektet er finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Selbu kommune. Statens vegvesen avdeling Sør-Trøndelag, Utbyggingsseksjonen, er ansvarlig for planleggings- og anleggsfasen. Statens vegvesen avdeling Sør-Trøndelag, Driftsseksjonen, er ansvarlig for oppfølging av drift og vedlikeholdet på vegstrekningen. 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Lokalisering og bruk Planområdet er på ca. 61 daa og omfatter gnr/bnr: 61/1 og 61/2, som i dag utgjør to gårdsbruk (Flønes og Flønes vestre). Strekningen Eidem Flønes strekker seg fra avkjørsel fra Fv 705 og 2,180 km utover mot Flønesneset. 280 m er asfaltert mens resterende strekning har grusdekke. Vegens totale bredde varierer fra 3,5 m til 6,9 m (i en kurve) over strekningen. Terrenget er preget av dyrkamark og vegens vertikal- og horisontalkurvatur er ujevn. Aktuell kurve er veldig krapp i tillegg til å ha dårlig sikt. Eksisterende veiføring (sett fra sør) Side 4 av 17

5 Planbeskrivelse Skissert ny løsning for veitrasè (sett fra øst) 3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer Natur- og ressursgrunnlaget Jordbruksinteresser Jordbruksarealet rundt den aktuelle strekningen av Fv 967, er i arealinformasjon (databasen Kilden ) hos Skog og landskap i hovedsakregistrert somfulldyrka jord. I tillegg er noe areal registrert som overflatedyrka jord og innmarksbeite. Landskap Den aktuelle strekningen ligger i et typisk åkerlandskap, omgitt av dyrkajord. Høydemessig stiger planområdet svakt mot nord. Naturmangfold Det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Kulturminner Det er ikke registrert spesielle kulturminner i planområdet. Miljøfaglige forhold Planområdet ligger åpent til. Gårdsbrukene Flønes og Flønes vestre ligger like inntil planområdet. Grunnforhold Planområdet ligger i sørhellingen ned mot Selbusjøen og består i hovedsak av dyrka jord og fjell. Data fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) viser at det ikke erregistrerte kvikkleiresoner innenfor planområdet. Øvrig Planområdet er ikke spesielt utsatt for støy- og luftforurensning. Det er heller ikke kjent at det foreligger forurensede masser i planområdet eller at området er eksponert for radon. Trafikkforhold Side 5 av 17

6 Vegens totale breddevarierer fra 3,5 m til 6,9 m (i en kurve) over strekningen. Stort sett ligger vegens bredde på ca 4,-4,5 m. Strekningen har i dag dårlig bæreevne i tillegg til å ha varierende kjørebanebredde og dårlig kurvatur. Norsk Vegdatabase viser ingen registrerte ulykker for Fv 967. Fartsgrenser for strekningen er 60 km/t og 50 km/t. Registrert årsdøgntrafikk (ÅDT) er 180. Det er ikke etablert gang- og sykkelvei for strekningen. I den krappeste kurvaturen (sving) er det i dag atkomst til to fritidseiendommer med beliggenhet på Flønesodden. I utgangen av kurvaturen for begge retninger er det atkomst til gårdsbrukene Flønes og Flønes vestre. Juridiske forhold Ingen kjente forhold. Interessemotsetninger Ingen kjente interessemotsetninger. 4. PLANSTATUS 4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Rikspolitiske retningslinjerfor samordnet areal- og transportplanlegging Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på løsninger som reduserer transportbehovet, samt legge vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. Øvrige viktige tema er kollektivbetjening, gode forhold for sykkel, hensynet til gående og bevegelseshemmede samt tilknytning til hovedveinettet. Planforslaget anses å være i tråd med RPR for samordnet areal- og transportplanlegging siden prosjektet vil føre til økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Politiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen Retningslinjene stiller krav til at barn og unge blir ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen etter plan- og bygningsloven. Det stilles også krav om fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det erstattes av fullverdige arealer. I ny utgave av RPR presiseres det at regjeringen ønsker at retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns interesser bør veie tyngre enn det som hittil har vært vanlig, i tilfeller hvor det er interessekonflikter. Planforslaget anses å være i tråd med RPR for barn og unges interesser i planleggingen siden tiltaket vil bidra til redusert trafikkfare. Gjeldende overordnede planer/gjeldende regulering Side 6 av 17

7 Kommunedelplan Mebond-Tømra vedtatt 2010 Fv 967 ligger innenfor LNF-område sone 2: LNF-området med forbud mot spredt fritidsbebyggelse, men det der det kan tillates spredt bolig- og ervervsbebyggelse. Planområdet berøres også av LNF-område sone 1, som er LNF-område uten bestemmelser om spredt utbygging. Sone 1 er områder som er forbeholdt tiltak som går innenfor begrepet landbruk-, natur- eller friluftsområder. Forsterkning av Fv 967 Eidem-Flønes er ikke nevnt i kommuneplanen. Side 7 av 17

8 Rullering av kommuneplanens arealdel , planprogram vedtatt i kommunestyret Selbu kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Gjeldende kommuneplan er mangelfull og hovedmål for planprosessen er å få vedtatt et forutsigbart styringsdokument.forsterkning av Fv 967 Eidem-Flønes er ikke spesifikt nevnt under Kommunikasjon i vedtatt planprogram. Kommuneplan for trafikksikkerhet er vedtatt Hovedhensikten og målsettingen med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen i forebyggendetrafikksikkerhetsarbeid i Selbu kommune. Grunnlaget for et langsiktig trafikksikkerhetsarbeid er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken en 0- visjon. Det er satt opp følgende delmål: - Opplæring og holdningsskapende arbeid på skolene og i barnehagene. - Gang og sykkelveg for å skille myke og harde trafikkanter. - Utbedring/ sikring av trafikkfarlige punkter langs veinettet i kommunen. Rammer for planarbeidet: Nasjonal transportplan Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Plan for tiltak mot ungdomsulykker Trafikksikkerhetsplan for Sør-Trøndelag MEDVIRKNING 5.1Forhåndsuttalelser Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort onsdag i Selbyggen.Grunneiere og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert Liste over forhåndsuttalelser 1. Brit Holm Lunde John Olav Flønes Sammendrag av forhåndsuttalelsene 1. Brit Holm Lunde har hytte nede på odda og er bekymret over å bli stengt ute fra avkjøring/parkering. 2. John Olav Flønes lurer på om gammel vei fortsatt vil driftes av kommunen mht brøyting/vedlikehold og om det blir tatt av tilstrekkelig masse slik at de får god sikt til venstre når de kommer fra hytta og skal inn på nyveien. Forslagsstillers kommentarer til forhåndsuttalelsene Til Brit Holm Lunde: Den delen av gammel trasè som fortsatt skal brukes som atkomstvei til landbruks- og fritidseiendommer vil etter all sannsynlighet bli foreslått tilbakeført til opprinnelig grunneier. Planarbeidet vil sikre at alle som har atkomst, parkering og bruksrettigheter til eksisterende eiendommer fortsatt skal ha dette. Til John Olav Flønes: Atkomst til eiendommene vil sannsynligvis bli foreslått fra avkjørselen skissert ved Flønes vestre. Verken gammel eller ny vei er kommunalt ansvar. Fv 967 er fylkesvei, dvs. at det er Sør-Trøndelag Fylkeskommune som er eier, og veien vedlikeholdes og brøytes av Statens Vegvesen. Den delen av gammel trasè som fortsatt skal brukes som atkomstvei til landbruks- og fritidseiendommer vil etter all sannsynlighet bli foreslått tilbakeført til opprinnelig grunneier. Side 8 av 17

9 6. FAGLIG BEGRUNNELSE Planbeskrivelse Hensikten med planarbeidet er å utbedre en kurvatur med tanke på trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekning for fylkesvei Flønes østre Flønes vestre, Selbu kommune. Statens vegvesen har igangsatt prosjekt med forsterkning av Fv. 967 på hele strekningen Eidem Flønes, og prosjektet omfatter grøfting og drenering, breddeutvidelse og nytt bærelag. Det er problemer knyttet til strekningens bæreevne og strekningen har varierende kjørebanebredde samt en kurvatur som er dårlig. Gjennomføring er planlagt i løpet av Målsettingen med prosjektet er å gi brukere og samfunnet en kvalitetsmessig bedre veg, samtidig som trafikantenes kjøreopplevelse bedres og sikkerheten økes ved breddeutvidelse (møteplasser). Det pågående oppgraderingsprosjektet er finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Selbu kommune. Statens vegvesen avdeling Sør-Trøndelag v/utbyggingsseksjonen er ansvarlig for planleggings- og anleggsfasen. Statens vegvesen avdeling Sør-Trøndelag V/Driftsseksjonen er ansvarlig for oppfølging av drift og vedlikehold på vegstrekningen. Problemstillinger vedrørende jordvern: Landbruks- og matdepartementet gir føringer om at Norge trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. I arealplanleggingen blir utbyggingsbehov, transportsystem, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurdert samlet. Jordvern er et overordnet kriterium i arbeidet med kommende planlegging av samferdselsanlegg. Politiske mål for jordvernet er nedfelt i St. meld. Nr. 26 ( ) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. I spørsmålet om hva som er de mest verdifulle jordressursene, mener Jordverngruppa, i regi Landbruks- og matdepartementet, at det er naturlig å legge til grunn at dyrka mark er mer verdifull enn dyrkbar mark. Fulldyrka jord er mer verdifull enn overflatedyrka mark, som er mer verdifull enn innmarksbeite. Jord som er egnet til matkornproduksjon bør ha særlig oppmerksomhet. I mange spredt bosatte områder øker intensiteten i arealbruken, og utfordringene i jordvernpolitikken er nedbygging av areal som følge av bl.a. veibygging. Jordverngruppa foreslår avbøtende tiltak bl.a. ved areal- og transportplanlegging. For samferdselsplanlegging kan avbøtende tiltak til en viss grad bidra til å styrke jordvernet på gjenværende arealer når andre arealer omdisponeres. Et annet avbøtende tiltak kan være at det stilles krav om at det foretas oppdyrking av tilsvarende arealer med udyrka jord i forbindelse med vedtak av arealplan som innebærer omdisponering av dyrka jord. I henhold til jordmonnkart ( Kilden ) fra Skog- og landskap, er området definert med fulldyrka og overflatedyrka jord. I dette tilfellet medfører tiltaket i hovedsak et bytte av areal og ikke en omdisponering som medfører tap av dyrka mark. Ny veitrasè reguleres til samferdselsanlegg, mens tidligere krapp kurvatur tilbakeføres til LNF-formål. Store deler av tidligere trasè (sving) tilbakeføres til dyrka mark. Tilbakeføring sikres med rekkefølgebestemmelse. Produksjonsarealet bygges mao ikke ned til fordel for samferdsel. Arealet med dyrka mark må sies å være begrenset og trafikksikkerhet bør i dette tilfellet tillegges stor vekt. Selv om jordvernet står sterkt, må også føringer gitt i Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og særlig intensjoner i kommuneplan for trafikksikkerhet, tillegges vekt. Side 9 av 17

10 Planforslaget anses med bakgrunn i ovennevnte vurderingtilikkeå være i strid med nasjonale mål for jordvernet. Hensynet til dyrka mark anses derimot å være godt ivaretatt med krav i rekkefølgebestemmelser. 7. PLANFORSLAGET Reguleringsformål Planområdet foreslås regulert til: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - veg - annen veggrunn - grøntareal Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift - landbruksformål Samlet omfatter reguleringsplanenca. 6,2 daa (6.200 m 2 ). Grad av utnytting og høyder samt bebyggelsens plassering anses ikke å være aktuelle planfaglige tema i reguleringssaken. Arealbruksformål i planen Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur LNF Sum grunnareal Ca. 3,6daa 2,6daa Miljøfaglige forhold Radon Det reguleres ikke for bebyggelse med varig opphold og det er derfor ikke ansett som nødvendig å vurdere nærmere tiltak mot radongass. Forurensning Det stilles ikke krav i forbindelse med trafikkstøy og luftforurensning da tiltaket ikke medfører en nevneverdig økning i forhold til dagens situasjon. Trafikkforhold Dagens kurve erstattes av en rettere linjeføring.dagens to atkomster til gnr/bnr 61/1 opprettholdes. Atkomst til fritidsbebyggelsen på Flønesodden direkte fra Fv 967 bortfaller og erstattet i stedet med felles atkomst via Flønes vestre (gnr. 61 bnr. 2). 8. KONSEKVENSER AV FORSLAGET Overordnede planer og mål Tiltaket er i tråd med alle vedtatte overordnede planer samt statlige planretningslinjer, og bidrar videre til oppfyllelse av intensjoner i kommunale planer, spesielt i forhold til Kommuneplan for trafikksikkerhet. Natur- og ressursgrunnlaget/landskap Tiltaket medfører at dyrka mark reguleres til vegformål. Store deler av tidligere trasè (sving) tilbakeføres imidlertid til dyrka mark. Tilbakeføring sikres med rekkefølgebestemmelse. Hensyn i forbindelse med jordvern anses å være ivaretatt. Naturmangfold Side 10 av 17

11 I arbeidet med reguleringsplanen har man forholdt seg til informasjonen fra naturbase v/direktoratet for naturforvaltning (DN). Det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er ikke kjent at det er andre forhold vedrørende naturmangfoldet som burde vært bedre undersøkt. Etter forslagsstillers vurdering, vil ikke gjennomføring av planen medføre at forvaltningsmålene i naturmangfoldsloven (nml) 4, 5, 11 og 12 fravikes. Vurdering etter nml 10 anses derfor ikke relevant. Kulturminner Det er ikke registrert kulturminner i området. Miljøfaglige forhold Planforslaget anses å ikke medføre negative konsekvenser i forhold til luft- og støyforhold, grunnforhold, vannforhold eller forurensning.tiltaket har ikke som intensjon å øke trafikkmengden, men heller bidra til større oversiktlighet og redusere ulykkesrisiko. Trafikkforhold Prosjektet vil gi bedre framkommelighet, bedre oversikt og høyere trafikksikkerhet for kjørende. Prosjektet vil videre forbedre vegens kvalitet og levetid gjennom nytt dekke/bærelag og grøfting. Dagens to atkomster til fritidsbebyggelsen på Flønesodden direkte fra Fv 967 bortfaller og erstattet i stedet med felles atkomst via Flønes vestre. Hele tre atkomster reduseres nå til èn felles atkomst, som vil bidra til ytterligere trafikksikkerhet. Risiko- og sårbarhet Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig.i følge plan- og bygningslovens 3-1 skal planer etter loven bl.a...h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv. Hovedformålet med bestemmelsen er å unngå utbygging i områder særlig utsatt for flom, ras, skred, radonstråling, akutt forurensning mv. Det er foretatt vurdering av risiko og sårbarhet ved gjennomføringen av planforslaget. Plan- og bygningslovens krav om ROS-analyse er etterkommet gjennom planbeskrivelsen, med avsnitt som omhandler trafikkforhold, miljøfaglige forhold, anleggsperioden og konsekvenser for naturressurser. Planforslaget er vurdert ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn utover konsekvensene for dyrka mark. Avbøtende tiltak vil være tilbakeføring av dyrka mark, som videre sikres i reguleringsbestemmelser. Tiltaket medfører generelt bedre trafikksikkerhet og tryggere skoleveg. Planområdet anses å ikke være særlig utsatt, og risiko i forbindelse med tiltaket vil i første rekke knytte seg til trafikksikkerhet, som i dette tilfellet vil medføre en stor forbedring av eksisterende situasjon. Det er ikke utarbeidet en egen ROS-analyse for prosjektet da planbeskrivelse og vedlagt ROS-sjekkliste anses å være tilstrekkelig for vurdering av risiko og sårbarhet i dette tilfellet. Sosial infrastruktur Ikke aktuelt. Teknisk infrastruktur Ikke aktuelt. Estetikk og byggeskikk Estetiske krav sikres i bestemmelser ved at det skal tas estetiske og landskapsmessige hensyn når det gjelder utforming, materialbruk og tilpasning til de nære omgivelser. Terreng- og vegetasjonsinngrep skal minimaliseres. Side 11 av 17

12 Anleggsperioden Forskrifter om begrensning av støy skal følges. Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god framkommelighet for trafikken. Dette sikres i reguleringsbestemmelser. Barns interesser Veiutbedringen berører ikke barn og unges interessermht leke- og oppholdsarealer, men medfører i stedet økt trafikksikkerhet og tryggere skoleveier. Erstatningsareal anses å ikke være et aktuelt tema. Universell utforming Universell utforming anses å ikke være relevant for prosjektet. Økonomiske konsekvenser Fv 967 Eidem-Flønes har fått tildelt midler i 2011 og 2012/2013, fordelt på 1,1 mill i 2011, 0,4 mill i 2012 og 1,5 mill i 2012/2013. Både fylkeskommunen og Selbu kommune bidrar med hver sin 1,5 mill kr. Grunnerverv Statens vegvesen vil erverve grunn til vegformål. Grunnervervet gjennomføres av regionvegkontorene og i hovedsak med utgangspunkt i vedtatt reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Erstatningene inngår normalt, og tildeles vanligvis sammen med anleggsbevilgningen. I vel 95 % av tilfellene inngås det minnelig avtale av erstatningene. Erstatningene skal bygge på ekspropriasjonsrettslige regler. Der det ikke kommer til enighet, må det fattes vedtak om ekspropriasjon. Regionvegkontorene er delegert myndighet til å fatte vedtak om ekspropriasjon med hjemmel i vegloven 50. Ekspropriasjonsvedtak gjennomføres ved skjønn ved domstolene. Statens vegvesen har laget egne nettsider med informasjon for de grunneiere som blir berørt når Statens vegvesen skal gjennomføre grunnerverv. Alt grunnerverv skal utføres på en slik måte at belastningen for de som berøres, blir minst mulig. Juridiske forhold Ingen kjente forhold. Interessemotsetninger Det eksisterer foreløpig ingen interessemotsetninger. Andre forhold Tiltaket unntas fra krav om byggesaksbehandling, jf. Forskrift om byggesak 4-3 pkt. a). Bestemmelsene i plan- og bygningsloven 29-2 (Visuelle kvaliteter) og 29-3 (Krav til universell utforming og forsvarlighet) skal likevel gjelde. Side 12 av 17

13 REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket kartnummer. og datert dato.. 2 Arealformål og hensynssoner Området reguleres til: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - veg - annen veggrunn - grøntareal Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift - landbruksformål 3 Fellesbestemmelser Utforming Det skal tas estetiske og landskapsmessige hensyn når det gjelder utforming, materialbruk og tilpasning til de nære omgivelser. Utbygger skal minimalisere nødvendige terreng- og vegetasjonsinngrep. Tidligere samferdselsanlegg som reguleres til LNF-formål skal tilbakeføres til dyrka mark. 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 4.1 Kjøreveg Kjøreveg skal være offentlig. 4.2 Annen veggrunn grøntareal Annen veggrunn skal være offentlig. Arealer vist som annen veggrunn grøntareal skal enten tilsås og beplantes, eller gis annen tilfredsstillende estetisk behandling. Innenfor formålet tillates det oppført støttemurer og fyllinger. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift - landbruksformål Innenfor LNF-område tillates ikke ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs- eller fritidsbebyggelse. Forbudet gjelder fradeling og bortfesting av tomter til formål som nevnt, inklusive spredt boligbygging som ikke er tilknyttet stedbunden næring, og vesentlig endring av slik bygning. I regulert LNF-område tillates midlertidig anleggsområder, midlertidig brukt til rigg/anleggsområde for gjennomføring av veganlegget. Områdene skal, i samråd med grunneiere, tilbakeføres til minst samme standard. Det skal gis skriftlig tilbakemelding til Selbu kommune når tilbakeføringen er gjennomført. Etter dette tidspunkt trer gjeldende, permanent regulering på de aktuelle områdene igjen i kraft. 6 Overvannshåndtering Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. 7 Vegtrafikkstøy Miljøverndepartementets veileder T-1442 eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utendørs støy skal tilfredsstilles. Der støyforholdene overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy, må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende Side 13 av 17

14 støynivå foreligge. Forebyggende tiltak skal være ferdigstilt innen ferdigstillelse av veganleggene. 8 Grunnforhold Dersom det ved graving eller masseforflytting oppdages ukjente forurensede masser, er tiltakshaver ansvarlig for varsling til Selbu kommune og for forskriftsmessig behandling av de forurensede masser. 9 Avkjørsel Atkomster tillates i henhold til pilmarkeringer på plankartet. Avkjørsler skal dimensjoneres og utformes i henhold til vegnormalene. 10 Anleggsperioden a) Forskrifter om begrensning av støy skal følges. b) Det skal i anleggsperioden gjennomføres tiltak som sikrer trygg og god framkommelighet for trafikken. 11 Detaljavklaring Tiltaket er detaljavklart i plan og unntas fra søknadsplikt ved gjennomføring (jf. forskrift om byggesak 4-3 pkt. a). 12 Rekkefølgebestemmelser 11.1 LNF-område I forbindelse med ferdigstillelse, skal tidligere samferdselsanlegg i LNF-område tilbakeføres til dyrka mark. Side 14 av 17

15 ROS-SJEKKLISTE Emne Forhold eller uønsket hendelse Nei Ja og merknad (tiltak listes i planbeskrivelsen/ reg. best.) Natur- og Miljø Forhold Menneske skapte forhold Er området utsatt for snø, is, sørpe- eller steinskred? Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder lukket bekk? Vil drenering og /eller bekkelukking av området føre til oversvømmelse i nedenforliggende områder? Er det radon i grunnen? Er området vindutsatt (storm, orkan etc)? Er området nedbørsutsatt (flom, overvann)? Er området utsatt for store snøfall? Er området utsatt for tørke (mtp husdyr/jordbruk)? Fauna: Finnes spesielle sårbare/særegne arter i området? Flora: Finnes spesielle sårbare/særegne arter i området? Verneområde: Omfatter området LNF-områder, turstier etc)? Vassdragsområde (nedbørsfelt, elv, sjø, vann)? Finnes fornminner i området (gjenstander, ruiner etc)? Finnes spesielle bygninger, broer, veier etc? Finnes spesielle kulturmiljøer/kulturminner? Omfattes området av nasjonalpark/landskapsvernområde? Omfattes området av naturreservat/naturminne? Finnes idretts- og lekeområder (spes. for barn)? Finnes parker, rekreasjons- og friluftsområder? Finnes grøntkorridorer fra området til grøntområder? Finnes muligheter for bad/fiske/båtsport? Annet (angi)? - Finnes det risikofylt industri/virksomhet i området? - Kjemikalie/eksplosiveindustri - Olje- eller gassindustri - Radioaktiv virksomhet (evt.lagring) - Avfallsdeponi (søppel, spesialavf.) - Elforsyningsområde (kraftverk, ledningsnett) Finnes strategiske områder/knutepunkter/infrastruktur i området? - viktige veier/broer - jernbane - flyplass - havn - sykehus, sykehjem - kirke - brann, politi, sivilforsvarsleir - forsvarsområde (leir, deponi, øvingsomr) - kraftverk, kraftledning - vannverk, vannledning - tilfluktsrom - adm.bygg (krisebygg, K.O.) Side 15 av 17

16 Infrastruktur Tidligere bruk - spesialindustri (våpen, mat etc) Finnes det forurensningskilder i området? - Industriforurensing (fast og pkt-utslipp) - Boligforurensing (avløp etc) - Landbruksforurensing (gjødsel, silo etc) - Støyforurensing (vei, tog, fly, industri, annen aktivitet) - Trafikkforurensing (eksos) - Akutt forurensing (for eksempel tankbilvelt) Finnes det andre farlige/spesielle områder? - atomnedfallsområder - Radongassområde - Industriområder - Høyspentlinjeområder - Oljekatastrofeområder Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? - hendelser på veg - hendelser på jernbane - hendelser på sjø/vann/elv - hendelser i luften Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området? - utslipp av giftige gasser/væsker - utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området: - elektrisitet (ved som energibærer to) - teletjenester - vannforsyning - renivasjon/spillvann Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: - påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? - er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående (barn, unge, voksne, eldre, blinde/svaksynte, bevegelseshemmede), syklende og kjørende innenfor området: - til skole/barnehage? - til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? - til forretning etc.? - til busstopp? Brannberedskap - omfatter området spesielt farlige anlegg? - har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og trykk)? - har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? - til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? - til forretning etc.? - til busstopp? Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere virksomheter? - bensinstasjon/bilverksted/tankanlegg - mekanisk verksted/skipsverft - galvaniseringsverksted - impregneringsverk - avfallshåndtering/deponi - gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra byjord: sentrale og eldre bydeler - gruver: åpne sjakter, steintipper etc. - militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc. - industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering. - annet (angi) Side 16 av 17

17 Omgivelser Helse Universell utforming Ulovlig Virksom Het Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell fare for usikker is? Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) Ulykker tilknyttet anleggsfasen - Fysisk aktivitet - Trygge skoleveier - Friområder - Lekeplasser Sabotasje og terrorhandlinger - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten Side 17 av 17

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011

Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for: DETALJPLAN FOR DYPING SETTEFISKANLEGG, STEIGEN KOMMUNE Sjekkliste Dato: 12.10.2011 Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Nei Merknad Naturgitte forhold Er området

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL MAI 2012. Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge. dato ADRESSE COWI AS. TLF +47 02694 WWW cowi. MAI 2012 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR 414R SKRUBBMOEN NEDRE DEL ADRESSE COWI AS Pb 223 N-3603 Kongsberg Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no OPPDRAGSNR. 023651 DOKUMENTNR.1.0 VERSJON 1.0 UTGIVELSESDATO

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3:

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 6 ROS-analyse 6.1 GENERELT Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved all planlegging, jfr. 4.3: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena

Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planbeskrivelse Detaljregulering for Nesset arena Planforslag datert 8/12 2013 Sportsklubben Nessegutten Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr:

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id : , Utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for åstumhaugen, arealplan-id :1621201505, Utarbeidet 25.08.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering og

Detaljer

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum

Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Planbeskrivelse Detaljregulering for Teaterbygg i Verdal sentrum Datert 21/4 2015 1. Innherred samkommune Enhet for samfunnsutvikling 1. Bakgrunn Detaljreguleringen er utarbeidet med det formål å tilrettelegge

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos

FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1. Fergeli Eiendom Elliott Kvalstads veg Namsos FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS...

1 INNLEDNING Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet Eiendomsforhold, planstatus, og tiltakshaver/ konsulent PLANPROSESS... Endring av reguleringsplan for Fritidsbebyggelse Åsland gnr 17, bnr 4,5,6 Flesberg kommune, mai 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 Bakgrunn for og hensikt med planarbeidet... 3 Eiendomsforhold,

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7"

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: Delendring Vestre Havn Strandvegen 7 Boligprosjekter Næringsbygg Rehabilitering Prosjektutvikling Byggeledelse Reguleringsplaner Risiko- og sårbarhetsundersøkelse for: "Delendring Vestre Havn Strandvegen 7" Konsekvens: Sannsynlighet: 5. Svært

Detaljer

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak

Forhold som kartlegges Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/ tiltak Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Søtberget, arealplan-id : Plan ID: 1621201504 Utarbeidet 25.06.2015 Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser, risikovurdering

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Eid småbåthavn. Planforslag datert 24/3 2015 Planbeskrivelse Detaljregulering for Eid småbåthavn Planforslag datert 24/3 2015 Per Anders Røstad Arealplanlegger Banmyrvegen 217, 7609 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278 207 mva

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: B3 Vestre Havn 1. Dato: 13.02.2012 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Eiendomsforhold... 3 3.1.3 Topografi

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller

Er område utsatt for snø, is, sørpeeller Reguleringsforslag for Gardermovegen 27/29 Risiko- og sårbarhetsanalyse, sjekkeliste Emne Natur og miljøforhold Forhold eller uønsket hendelse Er område utsatt for snø, is, sørpeeller steinskred? Er det

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning

Ja Nei Merknad. Naturgrunnlag og biologisk mangfold. Innsjøer og vassdrag. Viltforvaltning og fiskeforvaltning 1 Forslag til Forslag til detaljert reguleringsplan for Eikhaugen nordvest gnr/bnr del av 28/1, del av 28/114, 28/214, 28/249, del av 28/274 og del av 28/291 - Drammen kommune Naturgrunnlag og biologisk

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet ROS - analyse Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 DETALJPLANPLAN FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige

TYSVÆR KOMMUNE. UTARBEIDET av KRAFTVÆRK AS. Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN. 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige ROS analyse for GNR 2 BNR 4. Plan ID 201413 TYSVÆR KOMMUNE UTARBEIDET 27.04.2016 av KRAFTVÆRK AS Fløyte Hyttefelt, REGULERINGSPLAN 1. NATURRISIKO Forhold som kartlegges Vurdering Ansvarlige Skred/Ras/Ustabil

Detaljer

Omlegging av trase for fylkesvei 705, strekningen Selbu kirke Hoem (Stigamælan) Selbu kommune Detaljregulering

Omlegging av trase for fylkesvei 705, strekningen Selbu kirke Hoem (Stigamælan) Selbu kommune Detaljregulering Planbeskrivelse Omlegging av trase for fylkesvei 705, strekningen Selbu kirke Hoem (Stigamælan) Selbu kommune Detaljregulering Utarbeidet av: tegn_3 as for Selbu kommune Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Eg sykehusområde, områderegulering Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE

EIGERSUND KOMMUNE REGULERINGSPLAN <PLANID> <PLANNAVN> SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN SJEKKLISTE/KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Ja/Nei Merknad NATURGRUNNLAG OG BIOLOGISK MANGFOLD Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske,

Detaljer

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei

SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE. Nei SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Goavika båtforening / Merknad: Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha konsekvenser for geologiske, botaniske eller zoologiske

Detaljer

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492

Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 side 1 Reguleringsplan (detaljregulering) Sørlia G/B.nr 96/162,165,492 I K Lykke, Eiendomsavdelingen, Trondheim Området er tidligere brukt til butikk for Bunnpris PLANBESKRIVELSE side 2 INNLEDENDE Planarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset.

Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE. Dette anses som så ødelagt av Raset. Reguleringsplan for reguleringsplan Kattmarka skredområde. SJEKKLISTE /KONTROLLSPØRSMÅL FOR MILJØKONSEKVENSANALYSE OG ROS-ANALYSE Datert 28.01.2013. Naturgrunnlag og biologisk mangfold Vil tiltaket ha

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for JEGERSBERG GÅRD Emne Naturgitte forhold Er området utsatt for snø-, jord-, sørpe- eller steinskred? Det er ingen registreringer på dette.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II. side 1 Reguleringsplan for eiendommen 20/8 i Teltburgata, Verdal Christina Eiendom AS: Sentrumsgården II PLANBESKRIVELSE Sist revidert: Verdal 02.mai 2013 side 1 1 BAKGRUNN OG INNLEDENDE OPPLYSNINGER Planarbeidet

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE

ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE ROS-VURDERING VED MELDING OM PLANARBEID DETALJREGULERING FAGERLIÅSEN BOLIGOMRÅDE AGDENES KOMMUNE Trondheim, 17.12.2012 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS

Detaljer

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN

PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Mandal kommune Teknisk forvaltning PLANBESKRIVELSE GANG- OG SYKKELVEI TREGDEVEIEN Plan ID: Vedtatt i bystyret:.. Detaljregulering for Gang- og sykkelvei Tregdeveien Side 1 av 11 1 Forord Reguleringsarbeidet

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE.

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV FOSSLIA, FELT B4, STJØRDAL KOMMUNE. Trondheim, 15.04.2011 1 OMRÅDET OG TILTAKET Husbyåsen Utbyggingsselskap AS ønsker å bygge ut boligfelten B4a og B4b i området regulert

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

Reguleringsplan Selbustrand kirkegård

Reguleringsplan Selbustrand kirkegård Selbustrand kirkegård Planbeskrivelsemedtilhørendeplanbestemmelser Ill. 1 - Postkortfra 1923 Arkivref: Selbukommune,Plan-, Byggog Landbruk 09.07.2013 1 1. Sammendrag Selbu Sokn v/kirkevergen, kirkegårdsnemda

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram

Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren. Vurdering av krav om KU / planprogram Endring av detaljregulering for fv. 12 Gamle Nesnaveien-Stor Alteren Vurdering av krav om KU / planprogram 1 Innhold 1. Vurdering av KU-forskriften... 3 2. Vurdering av krav om planprogram... 8 2.1. Problemstillinger...

Detaljer

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE

Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE Sjøgata 33C AS ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR Levanger kommune 25.11.11, revidert 22.03.12 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 PLANOMRÅDET... 3 3 SJEKKLISTE... 3 4 VURDERING/UTFYLLENDE

Detaljer

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker

Risikoanalyse. Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker Risikoanalyse Enhet: Plan og byggsak / Område: Arealbruk / Tiltaksgrense: 10 / Risiko / Plansaker KDPB Skogen 0 Skjermet 13 sep 2017 SIGNERT 156 156 134 134 135 132 148 157 145 151 147142 138 137 154141

Detaljer

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering for Jønsjøsaga, Gnr/bnr 14/21 Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planen er å legge tilrette for videreutvikling av virksomheten for

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET Analysen er gjennomført i hht Nasjonal Sikkerhetsmyndighet sin veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyse. Risikograden varierer ved ulike kombinasjoner av sannsynlighet

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8

ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 Eiendomskompaniet AS ROS- analyse for Fridtjof Nansens gate 8 PlanID 2163 Vedlegg til planbeskrivelse Oppdragsnr.: 5161247 Dokumentnr.:02 Versjon: 01 Finner ikke bildedelen med relasjons-id rid1 i filen.

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for. Selbustrand skole, Fossan

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for. Selbustrand skole, Fossan Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for Selbustrand skole, Fossan Forslagsstiller: Konsulent: 5.03.2013 Innhold 1. Bakgrunn 4 Hensikt med planen 4 Berørte grunneiere 5 2. Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget

BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290. Beskrivelse av planforslaget Side: 1 av 8 BEBYGGELSESPLAN FOR DEL AV HESSENG SENTRUM GNR./BNR. 25/2/290 1. Innledning 1.1 Oppdragsgiver Beskrivelse av planforslaget Planarbeidet utføres på vegne av REN Kirkenes AS. 1.2 Eiendomsforhold-

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 19.08.2013 Sak: Detaljert reguleringsplan for deler av Blakli, gnr 86, bnr. 1, 3, 4 og 6. SAMMENDRAG MED ANBEFALINGER Oppsummerende tabell Virkning Ubetydelig Mindre alvorlig

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljreguleringsplan for Del av gnr. 5/11 på Nordbymoen, Jessheim. Ullensaker kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEINVASSÅSEN HYTTEOMRÅDE PLANID 0540R079 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR SISTE

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400

Reguleringsplan. E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Prosjekt: TEKNISKE TEGNINGER. Rennebu kommune. Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 Reguleringsplan Prosjekt: E6 Skaumsvingen - Berkåk Gang- og sykkelveg Parsell: Ev06_hp04_km 08,270 til km 09,400 TEKNISKE TEGNINGER Rennebu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato:20.10.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer