REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER OG REGULERT EKSISTERENDE BEBYGGELSE 4 4 RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE 4 5 PARKERING 5 6 ESTETIKK 5 7 SKILT/REKLAME 6 8 VAREHANDEL 7 9 OPPBEVARING AV VARER UTENDØRS 7 10 STØY 7 11 RADON 7 12 REKKEFØLGE 7 13 DOKUMENTASJONSKRAV 8 14 MELDEPLIKT ETTER KULTURMINNELOVEN 8 15 NYERE TIDS KULTURMINNER 8 FELLES BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE AREALFORMÅLENE 9 16 REGLER FOR ALLE BOLIGFORMÅL I PLANEN 9 BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE OMRÅDER I REGULERINGSPLANEN FKB1, FKB2, FKB3, FKB4, FKB5, FKB6, FKB7 - BOLIG/FORRETNING/KONTOR AREAL FOR OFFENTLIG TJENESTEYTING FKBT1 / H570_3 FLADSRUDBYGGET N1-NÆRINGSBEBYGGELSE N2 - NÆRINGSBEBYGGELSE FB1 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FB 2 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FB3 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FB4 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FRIOMRÅDER OG UTEOPPHOLDSAREAL GRØNNSTRUKTUR - SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 20 1

2 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM - FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT Oppstart planlegging: Behandling i planutvalget: Planforslag til offentlig ettersyn: Ny behandling i planutvalget: Planforslag til offentlig ettersyn: Høringsfrist Utvidet til PLANENS JURIDISKE DOKUMENTER består av: - Plankart datert/revidert / , vedtatt.. - Disse bestemmelsene, datert 27/4-2010, datert/revidert / , vedtatt.. RETNINGSLINJER Denne reguleringsplanen er utarbeidet med hjemmel i LOV Plan- og bygningsloven pbl. Planlegging og byggesaksbehandling, Kap. 12-2, Reguleringsplan, områderegulering. Planen dekker det sentrale området i Hov sentrum, og fastlegger rammene for framtidig bruk og utforming av arealene til offentlig formål, kontor, næring, bolig, forretning, privat tjenesteyting, trafikkarealer, friområder, lekeplasser, grøntområder, turveger, gangveger, gang- og sykkelveger, grøntareal, hensynssoner, gatetun, miljøgate, trafikkformål. Det skal vises særlig hensyn til universell utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og god, estetisk utforming av omgivelsene. Det tas særlig hensyn til tiltak mot overvann. BARN OG UNGES INTERESSER De rikspolitiske Retningslinjene for barn og unges interesser, tas hensyn til ved all planlegging og byggesaksbehandling. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. 2

3 MEDVIRKNING Kommunalt råd for funksjonshemmede, eldrerådet, ungdomsrådet og barnas talsperson i plansaker skal gis anledning til å medvirke i byggeprosjekter for allmenn bruk (forretninger, offentlige bygg,) og prosjekter som i særlig grad angår dem. DISPENSASJONER Det kan gis varig eller midlertidig unntak fra denne planen dersom hovedprinsipper i planen ikke blir tilsidesatt, når fordelene er klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra regler for saksbehandling. Jf pbl kap

4 GENERELLE BESTEMMELSER 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES Denne planen erstatter alle gjeldende reguleringsplaner i planområdet og har status foran eldre kommunedelplan Hov og Fall der det eventuelt er uoverensstemmelse mellom disse planene. Del av reguleringsendring Hov sentrum, datert og , oppheves. Del av reguleringsplan for Grettegutua, datert , oppheves. 2 SUPPLERENDE PLANER Denne reguleringsplanen kan suppleres med utomhusplaner, illustrasjonsplaner eller andre planer, slik som f.eks planer for trafikkarealers utforming. 3 BYGGEGRENSER OG REGULERT EKSISTERENDE BEBYGGELSE Alle bygningsdeler skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Byggegrenser er 19 m til vegens midtlinje. Fasade mot fylkesveg 34, fylkesveg 247 og Sentrumsvegen skal plasseres i tråd med byggegrensen på 19 m, der det er mulig. I Sentrumsvegens nære omgivelser kan byggegrensen vurderes nærmere av praktiske hensyn. Uteservering kan tillates utenfor byggegrensene, dersom det ikke er til hinder for allmenn ferdsel. Dersom eksisterende bygg av en eller annen årsak må/skal rives, kan ny bebyggelse bare oppføres innenfor regulert byggegrense. Der byggegrenser ikke er vist på plankartet gjelder lov og forskrifter på vanlig måte. 4 RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE Rivingstillatelse forutsetter godkjent plan for ny bruk av arealet. Det skal være godtgjort at byggearbeider skal igangsettes umiddelbart etter rivning. 4

5 5 PARKERING Parkering skal som hovedprinsipp dekkes på egen eiendom. Parkering på annen eiendom kan godkjennes basert på tinglyst avtale. Parkeringsplasser på terreng eller i carport eller i frittstående eller innebygd garasje, skal medregnes i bebygd areal (BYA) med minimum 18 m 2 pr plass. Det skal ikke anlegges parkering foran inngang, men settes av tilstrekkelig plass til ambulanse og annen service- og beredskapstransport. I parkeringsanlegg med plass til 10 biler eller flere, skal minst 10 % (avrundet til nærmeste hele tall) av plassene utformes og reserveres for bevegelseshemmede. Parkering for bevegelseshemmede skal plasseres nær hovedinngang eller der det er mest tjenlig for brukerne av disse plassene. Det skal avsettes parkeringsplasser etter følgende norm: Grunnlag minst antall plasser Pr bil sykkel Bolig 1 boenhet 1 2 Forretning 100 m2 BRA 2 1 Kontor og annet 100 m2 BRA 1 1 Offentlig formål 100 m2 BRA ESTETIKK Det skal legges vekt på høy kvalitet i utforming av bygninger og omgivelser i sentrum, med sikte på et helhetlig preg i tråd med stedets egenart og byggetradisjoner. Nye bygg, herunder forretningsbygg og næringsbygg, skal ikke gjennom fargevalg, skilting eller arkitektur ha avvik fra den eksisterende bebyggelsen i sentrum. Det skal være harmonerende material- og fargebruk innenfor hele feltet. Beskrivelse av materialbruk, taktekking, rekkverk, utforming av terrasser, boder, levegger osv. skal fremgå ved byggesøknad. Oppstilling av containere skal skje på arealer som er i skjul for offentlig ferdsel, kulturell og sosial aktivitet og forretningsvirksomhet. Takflater skal ha mørk farge. På bygninger med skråtak kan takarker og takopplett tillates som små volumer med samlet lengde inntil 1/3 av takets lengde. Gesims skal ikke brytes. Dersom en enkeltbygnings fasade mot gate overskrider gesimshøyden ganget med 3 eller er over 30 meter skal den deles opp uttrykksmessig. Belysningsarmatur og gatemøbler skal ha mørke farger. Som hovedregel skal møneretning følge tilliggende hovedveg. Jfr. også egne bestemmelser om utforming under de enkelte arealformålene nedenfor. 5

6 7 SKILT/REKLAME Skilt og reklameinnretninger skal kun settes opp etter at det faste utvalg for planog byggesaker har gitt samtykke til det. Slikt samtykke kan gis inntil videre eller for en angitt tidsperiode. Skilt og reklameinnretninger skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. De skal ha moderat størrelse, utforming og farge og skal slik sett harmonere med og underordne seg bygningen det er plassert på. Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved offentlig veg eller plasseres slik at det er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for vegfarende, jamfør vegloven 33. Reklameskilt eller lignende innretning som viser navnet til en bedrift, eller som på annen måte reklamerer for bedriften, kan likevel plasseres på bygningene til bedriften uten tillatelse, så sant det ikke strider mot forrige avsnitt. Skilt og reklameinnretninger skal plasseres på veggflate på bygninger. Uthengskilt med maksimum 75 cm bredde kan godkjennes dersom det ikke er til ulempe eller hinder for alminnelig trafikk, snøbrøyting mv. Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens fasadelengde, begrenset til 4 meter eller en rimelig andel av fasaden virksomheten disponerer. Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på takflater, møne eller gesims og ikke på gjerder eller stolper. Montering av bannere på stolper kan tillates. I bygninger med flere virksomheter skal firmaenes skilt samles på 1 oppslagstavle. Den kan være frittstående. Virksomheter i lokaler med fasade langs fortau eller gate kan ha egne skilt i tillegg. Løsfotreklame tillates ikke. Omramminger skal være tydelige, utføres i solide materialer og ha mørk farge. Det foretrekkes frittstående bokstaver og symboler med indirekte belysning. Lyskasser skal normalt ikke brukes, men kan tillates i nærings- og forretning/bolig områder sør i sentrum (N1 og FB3) dersom de utformes med lukket front, slik at bare bokstaver og symboler er gjennomlyst. Blinkende og bevegelige reklameinnretninger tillates ikke. Søndre Land kommune kan kreve at nye skilt og reklameinnretninger som ikke forholder seg til bestemmelsene skal endres eller fjernes. 6

7 8 VAREHANDEL Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel gjøres gjeldende for planområdet. Hov har status som kommunalt senter for varehandel. Det anbefales at i Hov kan det etableres kjøpesentre opp til 3000 m² bruksareal. Større kjøpesentre kan bare etableres her hvis det kan dokumenteres at størrelsen er tilpasset kommunen som handelsomland. Kommunale handelssentre fastlegges i kommuneplanen. 9 OPPBEVARING AV VARER UTENDØRS Steder for oppbevaring av varer utendørs skal skjermes med vegetasjon, gjerder eller være innebygd. Skjermer skal ha samme farge og materialbruk som nærliggende bebyggelse. Utforming og høyde skal godkjennes av Søndre Land kommune. Oppbevaringen av varer skal ikke virke visuelt skjemmende. Dette gjelder særlig med hensyn til innsyn på kirkeområdet. 10 STØY Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (f.eks. soverom) skal ikke overstige 55 db(a). Støysoner langs riksvegene er avmerket i plankartet. Innenfor disse områdene skal støy og støytiltak dokumenteres før utbygging. 11 RADON Bebyggelse skal, i nødvendige tilfeller, prosjekteres for å etablere tilstrekkelig sikring mot radon i henhold til Teknisk forskrift TEK Radon. 12 REKKEFØLGE Før rammetillatelse gis skal teknisk infrastruktur som elektrisitetsforsyning, vann og avløp, fjernvarme, gang- og sykkelveier og kjørevei være sikret eller etablert. Før nye boliger tas i bruk øst for Sentrumsvegen skal det regulerte friområdet som er nærmest prosjektet være opparbeidet. Felles utearealer for et bryggeområde skal ferdigstilles for bruk innen bebyggelsen tas i bruk, eller så snart som praktisk mulig dersom innflytting skjer i vinterhalvåret. Nødvendig støyskjerming skal være ferdig før ny boligbebyggelse tas i bruk, eller så snart som praktisk mulig dersom innflytting skjer i vinterhalvåret. Nødvendig støyskjerming kan være støymur, forsterket hagegjerde, fasadetiltak, m.v etter Statens vegvesens normer; og skal bygge på støyfaglig utredning gjennomført i denne plan. Opparbeidelse av uteområder tilknyttet leilighetsbygg, dekkes av kommunen og utbygger etter en fordeling gitt i en eventuelt fremforhandlet utbyggingsavtale, før byggevedtaket foreligger. Før utbygging av nytt forretningsbygg ved Maxbo, skal det bygges et fullverdig X-kryss på fylkesveg 247 ved utkjøringen fra Maxbo. Før X-krysset kan bygges, skal nødvendig geometriplan utarbeides. Denne 7

8 planen skal sendes Statens vegvesen region øst for godkjenning, før arbeid med X-krysset ved Maxbo på fylkesveg 247 kan startes opp. Før bussholdeplasser langs Fv34 tas i bruk skal trafikksikkerhetstiltak være gjennomført med fartsreduksjon og krysningspunkt nær holdeplassene. 13 DOKUMENTASJONSKRAV Ved utbygging øst for sentrumsvegen og i bratt terreng, skal grunnforhold og eventuelle tiltak mot ras, utglidning og flom dokumenteres. Dette gjelder også fare knyttet til menneskeskapte inngrep som kulverter, skjæringer, fyllinger og andre tiltak knyttet til byggetomter. For å foreta en tilstrekkelig vurdering av arealbruk, utforming av bygninger og utomhusanlegg eller hvordan de funksjonelt og estetisk vil fungere i forhold til egen tomt og de nærmeste omgivelser, kan kommunen kreve dokumentasjon av de forhold som kommunen anser som relevante i den enkelte plan- og byggesak. Det vises videre til at kravene i TEK10 må imøtekommes. 14 MELDEPLIKT ETTER KULTURMINNELOVEN Det vises til meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 8. Melding skal sendes snarest til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 15 NYERE TIDS KULTURMINNER Før rivning eller vesentlig endring av bygning eller anlegg som er eldre enn 1850, skal søknad sendes kulturmyndighetene for uttale i henhold til Lov om kulturminner 25. Sentrumsaktivitetene skal ikke påvirke kirkebygget og kirkegården, for eksempel være visuelt forurensende. 8

9 FELLES BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE AREALFORMÅLENE 16 REGLER FOR ALLE BOLIGFORMÅL I PLANEN 16.1 GENERELT Innenfor byggeområdene tillates utendørsoppbevaring av varer, atkomstveger, parkeringsanlegg, anlegg for uteopphold og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Lager tillates ikke. Nye boliger skal ha egen inngang. Alle boliger skal ha enkel og trinnfri atkomst fra parkeringsplass til inngangsdør, godt synlig hovedinngang, romslig bad, praktiske romløsninger og et sunt innemiljø. Boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst er ikke tillatt. Boliger skal ha hensiktsmessig bod og oppstillingsplasser for barnevogn og sykler nær inngangssone. Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets utforming. Det skal avsettes tilstrekkelig plass til ambulanse og annen service- og beredskapstransport ved inngang UNIVERSELL UTFORMING Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og bestemme kravene til den enkelte byggesak, jf. Pbl 1-1 og TEK10. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Ved å ta hensyn til brukerbehovene til bevegelseshemmede, synshemmede, orienteringshemmede, hørselshemmede og astma/allergi vil også omgivelsene bli bedre for alle. 30 % av alle nybygg av småhus innenfor planområdet skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Fellesområder, lekeapparater og utearealer skal så langt det er mulig utformes universelt. 9

10 16.3 UTEOPPHOLDSAREAL For å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens, og særlig barn og unges helse og trivsel, skal det i plan- og utbyggingssaker med nye boliger avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn i form av definerte uterom. Det stilles krav til universell utforming av opparbeidede uteoppholdsarealer, for å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang til området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, deltakelse og sosialt samvær. Uteoppholdsareal skal være universelt utformet. Dette gjelder: Uteoppholdsareal for allmennheten Uteoppholdsareal for boligbygg med krav om heis Uteoppholdsareal for større boligområde. Bolig skal ha privat uteplass i form av balkong eller terrasse på minst 10 % av boligens areal, min. 5 m 2 pr boenhet. Det skal avsettes minimum 30 m 2 privat eller felles uteareal, dvs. minste uteoppholdsreal (MUA) pr. bolig, hvorav minst 50 % skal ligge på bakken. MUA tillates ikke brukt til parkering. Uteoppholdsareal skal ha solinnfall (minst 3 timer) ved vårjevndøgn. 50 % av uteoppholdsarealet (MUA) kan være takterrasse, men lekeplass skal være på bakkenivå. Areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha en hensiktsmessig lokalisering og utforming for ulik bruk for alle brukergrupper. Areal avsatt til lek og rekreasjon skal som hovedregel ikke være brattere enn 1:3. Brattere terreng enn angitt må ha særskilte kvaliteter, for eksempel at et avgrenset område er egnet som akebakke, hoppbakke med mer. Arealet skal være skjermet fra trafikkfare og visuell støy. Arealet skal tilfredsstille nasjonale normer og anbefalinger knyttet til støy og annen forurensning. Arealet skal kunne opparbeides med nødvendig utstyr for lek, og spill for barn og unge, sittegruppe, beplantning o.l. Arealet skal gi rom for både rolig opphold og aktivitet OVERVANN Grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, herunder flom og overvann. Det må ikke må bygges på steder hvor det er markert risiko for at fare kan oppstå. Det vises til Plan- og bygningsloven og TEK 10. Senest ved søknad om (igangsettings-)tillatelse for vann- og avløpstekniske anlegg skal det vedlegges situasjonsplan for vann- og avløpstekniske anlegg, samt redegjørelse for håndtering av overvann/avrenning. Situasjonsplanen skal minimum vise ledningstraseer, installasjoner, fordrøyningsmagasiner, ledningsdimensjoner, magasindimensjoner, samt materialbruk, i den grad det er relevant i den enkelte saken. 10

11 Dersom et planlagt byggeområde eller et allerede bebygd område, skulle vise seg å ha spesielle utfordringer med overvann, kan regnbed anlegges som tiltak mot overvann. Regnbed bør omfatte minimum 5% av nedbørsfeltet, og utføres som en nedsenkning i terrenget, plantet med naturlig og stedstilpasset vegetasjon, som fremmer oppsamling, fordrøyning og infiltrasjon av overvann. Ved all anleggs- og byggevirksomhet skal infiltrasjon til grunnen være hovedregelen. Kommunens VA-ansvarlige skal alltid godkjenne slike tiltak DEPONERING AV MASSER Det tillates håndtering og bearbeiding av masser/stein innenfor byggeområdene for intern eller ekstern omdisponering i forbindelse med tomteopparbeiding. Særskilt søknad om deponerings- og sorteringsområde for masser, sendes Søndre Land kommune. Deponering må ikke forekomme før søknaden er behandlet etter Plan- og bygningsloven HØYDER OG GRAD AV UTNYTTING Høyder, herunder mønehøyde, og grad av utnytting beregnes i henhold til Teknisk forskrift TEK 10 med veileder 'Grad av utnytting' (MD mars 2010) og er angitt under det enkelte arealformål. %-BYA er bebyggelsens bruttoareal i forhold til netto tomt, blant annet medregnet parkering. 11

12 BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE OMRÅDER I REGULERINGSPLANEN 17 FKB1, FKB2, FKB3, FKB4, FKB5, FKB6, FKB7 - BOLIG/FORRETNING/KONTOR Jfr. også egne bestemmelser ovenfor til boligformål og estetikk. Innenfor byggeområdene tillates formålene handel, forretning, kontor, atkomstveg, parkeringsanlegg, bolig, anlegg for uteopphold og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det kan anlegges parkeringshus/kjeller i området. Det tillates anlagt gangveg i min. 3 meters bredde 2 steder fra Sølvhaugvegen til Sentrumsvegen, jf traseene angitt på plankartet. Traseene kan justeres mot terrenget. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 11,75 meter mot Sentrumsvegen og Grettegutua, målt fra bygningens laveste punkt mot terreng. For eventuell bebyggelse i ei bakre bygningsrekke i skråningen mot Sølvhaugvegen er tilsvarende maksimal tillatt mønehøyde 8,5 meter. Nivået på inngangsplanet i bygning langs Sentrumsvegen skal forholde seg til nivået på vegen utenfor seg og ikke avvike mer enn 50 cm fra høyden på den med, målt i midten av vegen. Eiendom 60/67 (FKB5) er unntatt fra dette. Ved utbygging setter kommunen krav om utomhusplan for å få gode løsninger vedrørende universell utforming. Det tillates ikke boliger i 1. etasje mot Sentrumsveien, fylkesveg 247 og Grettegutua, samt fylkesveg 34. Nybygg og påbygg skal ha skråtak. Hovedbygninger skal ha saltak med hovedmøneretning langs Sentrumsvegen og Grettegutua. Det tillates ikke utkjøring til fylkesveg 34 mellom Statoil og Bjørgo-bygget. Det tillates ikke motorisert ferdsel/gjennomkjøring fra Grettegutua forbi FKB1 mot Statoil. Det settes opp trafikksperre mot biler rett etter gangfeltet når man kommer nordfra. Motorisert trafikk sperres også av med fysisk trafikksperre fra sør. Den nøyaktige plasseringen av tiltakene vurderes innenfor de herværende bestemmelser ved oppsetting. Takvinkel skal tilpasses nabobygninger. Der nabobebyggelse ikke gir klare føringer skal takvinkelen være mellom 23 og 37 grader. 12

13 18 AREAL FOR OFFENTLIG TJENESTEYTING OFF 1 Innenfor byggeområde for offentlige bygninger eller bygninger med allmennyttig formål tillates kirker, sykehus, pleiehjem, helseinstitusjoner, offentlige boliger, skoler og museer/kulturinstitusjoner med videre, samt veger, gang- og sykkelveger, parkeringsanlegg som naturlig hører til reguleringsformålet. I området Borggården ved rådhuset kan det anlegges park, samlingsplass, stevneplass, teater og anlegg for aktivisering av dette sentrale byrommet. Gang og sykkelveg langs fylkesveg 34 skal fortsatt gå gjennom OFF1 og merkes slik at traseen ikke kan nyttes til parkering. Grad av utnytting skal ikke overstige 30 % - BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 8,5 meter. Ved nybygg, ombygging eller andre endringer skal ny bebyggelse ta utgangspunkt i og underordne seg den eksisterende bebyggelsen mht. utforming, dimensjonering og material- og fargebruk. Offentlig bygning skal forholde seg til Helsehuset. Annen bebyggelse skal ta utgangspunkt i den lyse boligbebyggelsen i området. Dette må vurderes innenfor hver bygning. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. OFF1 er delvis del av hensynssone etter pbl 12-6 jf d. Hensynssonen sikrer gravminne med gravfeltid OFF2 Eventuelle utvidelser og nybygg i OFF2, samt endringer og nye synlige tiltak, skal vurderes særskilt i forhold til virkningen for kulturmiljøet, spesielt når det gjelder siktelinja mellom middelalderkirkestedet og gravfeltet. For øvrig gjelder de samme bestemmelser i OFF2 som i OFF1 13

14 18.3 OFF3 - OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING - Oppistua. H570_2 Verneverdig bygning kan istandsettes og om- eller påbygges dersom husets form, fasadeuttrykk, materialbruk, detaljer og fargebruk beholdes i nåværende form eller tilbakeføres til en relevant tidligere tidsepoke. Det skal tas særlig hensyn ved endringer i de nærmeste omgivelsene rundt verneverdig bygning. Bygningen inngår i planen/området. Tilsvarende stor bygning kan settes opp igjen om Oppistua av en eller annen grunn må rives. Kommunen har rett til å nekte både rivning og bygging etter bygningsfaglig vurdering. For riving eller vesentlig endring av bygning eller anlegg eldre enn 1850 skal søknad sendes til kulturminnemyndighetene for uttalelse, jf. Lov om kulturminner FKBT1 - FORRETNING/KONTOR/BOLIG/TJENESTEYTING FLADSRUDBYGGET Innenfor byggeområdet tillates forretningsdrift, kontor, atkomstveg, parkeringsanlegg, allmennyttige formål og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Dagens bruk med en bolig er tillatt. Det er forretning/kontor/tjenesteyting som skal dominere bruken av bygget. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA. Maksimal tillatt mønehøyde på den delen av gården som ikke er vernet, er 8,5 meter. Ved nybygg, ombygging eller andre endringer skal det tas utgangspunkt i den gamle, karakteristiske bebyggelsen i med hensyn til utforming, dimensjonering og material- og fargebruk. Bebyggelsen skal ha lyse farger og nybygg og påbygg skal ha skråtak. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. I framtidige byggesaker i kirkens nære omgivelser må planene forelegges Biskopen på Hamar og Riksantikvaren til uttalelse, slik det fremgår av Kirkerundskrivet T-3/2000. FLADSRUDBYGGET GAMMEL DEL. H570_3 Bygningen skal være sterkt styrende for utforming av tilliggende bebyggelse. Det tillates ikke økning av dagens mønehøyde. Eventuell søknad om endring må forelegges de regionale kulturminnemyndighetene til uttalelse før det fattes vedtak. Slik søknad kan også forelegges biskopen i Hamar og Riksantikvaren til uttalelse. Bygningene skal ha lyse farger. 14

15 20 N1- NÆRINGSBEBYGGELSE Innenfor området tillates industri, håndverk, atkomstveg, bensinstasjon, parkeringsanlegg, uteoppholdsarealer og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. I område N1 tillates parkeringsplasser til bebyggelsen i område FKB1. Det tillates ikke virksomhet som etter kommunens skjønn vil medføre uakseptabel støy eller ulempe for nærliggende boligmiljøer. Nyetableringer i N1 forbeholdes transport- og plasskrevende varegrupper og annen næringsvirksomhet. Areal utenfor byggegrense skal gis parkmessig opparbeidelse og skjøtsel. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA for N1. Bebyggelsen skal ha en kombinasjon av skrå og flate tak, med overvekt av flate tak. Innslag av skråtak skal ha vinkel mellom 23 og 37 grader. Maksimal tillatt mønehøyde i N1 er henholdsvis 7,5 og 11,75 meter på flate og skrå tak, målt fra bygningenes laveste punkt mot terreng. Bebyggelsen skal ha lyse og hvite farger. Mørkere farger kan brukes på dekor og omramninger. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. 21 N2 - NÆRINGSBEBYGGELSE Innenfor byggeområdene tillates næringsdrift, håndverks- og produksjonsbedrifter, og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det tillates ikke salg av plasskrevende varegrupper. Det tillates ikke virksomhet som etter kommunens skjønn vil medføre uakseptabel støy for nærliggende boligmiljøer. Grad av utnytting skal ikke overstige 70%-BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 7,5 meter, målt fra bygningenes laveste punkt mot terreng. Bebyggelsen skal i hovedsak ha skråtak med vinkel mellom 23 og 37 grader. Mindre innslag av flate tak kan godkjennes. Bebyggelsen skal ha lyse og hvite farger. Mørkere farger kan brukes på dekor og omramninger. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. 15

16 22 FB1 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Område FB1 skal benyttes til forretningsvirksomhet og boliger. Forretningsvirksomheten kan omfatte både detaljhandel, dagligvarehandel. Det tillates oppbevaring og salg av plasskrevende varegrupper. Plasskrevende varegrupper er: biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Oppbevaring av varer skal utføres slik at det ikke er visuelt skjemmende, hindrer framkommelighet eller er til annen ulempe for ferdsel og naboer foruten annen forretningsdrift i området. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 8,5 meter. Utforming og fargebruk skal tilpasses den nærliggende boligbebyggelsen. Jf. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. Forretningsdrift tillates kun i 1. etasje. 23 FB 2 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Området skal brukes til forretninger med mulighet for boliger. Universell utforming er et krav for uteområder for allmennheten. Jf TEK10 for innendørs universell utforming. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 8,5 meter. Utforming og fargebruk skal tilpasses den nærliggende boligbebyggelsen. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. Forretningsdrift tillates kun i 1. etasje. Det kan anlegges støyskjerming mot fylkesveg 34 i henhold til Statens vegvesen sine normaler. Det tas utgangspunkt i støyskjermingstiltak som er relevante i forhold til støyrapport utarbeidet for denne plan. Før slik støyskjerm anlegges, skal plantegninger sendes Statens vegvesen for godkjenning. For øvrig gjelder de samme reguleringsbestemmelser som for FB1 så langt de passer. 16

17 24 FB3 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Innenfor byggeområdene tillates detaljhandel, dagligvarehandel, forretningsdrift, kontor, boliger og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det tillates salg av plasskrevende varegrupper som biler, båter, motorkjøretøy, trelast, landbruksmaskiner, møbler, større byggevarer og tilsvarende. Areal utenfor byggegrense skal gis parkmessig opparbeidelse og skjøtsel. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA for FB3. Bebyggelsen skal ha en kombinasjon av skrå og flate tak, med overvekt av flate tak. Innslag av skråtak skal ha vinkel mellom 23 og 37 grader. Maksimal tillatt mønehøyde i FB 3 er 9,3 m på flate tak, målt fra bygningenes laveste punkt mot terreng. Påbygg begrenses til en etasje for dagens forretningsbygninger. Bebyggelsen skal ha lyse og hvite farger. Mørkere farger kan brukes på dekor og omramninger. Områdene i sør er adkomsten til Hov sørfra. Det skal legges særlig vekt på at utforming presenterer Hov og stedets byggeskikk på en god måte, og at bebyggelsen utformes slik at den ikke stenger helt mot det bakenforliggende landskapet og Grette gård eller middelalderkirkestedet. Påbygg av en ny etasje forbeholdes leiligheter. 25 FB4 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Område FB4 skal benyttes til forretningsvirksomhet og boliger. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 %-BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 6 meter. Utforming og fargebruk skal tilpasses den nærliggende boligbebyggelsen. Det tillates ikke salg av plasskrevende varegrupper. 17

18 26 FRIOMRÅDER OG UTEOPPHOLDSAREAL 26.1 GENERELT Innenfor områdene tillates gang- og sykkelveger, adkomstveger, anlegg for uteopphold, og hvis ikke annet er sagt også mindre konstruksjoner, lekeapparater, beplantning og annet som naturlig hører til dette reguleringsformålet. Uteoppholdsarealene og friområdene skal være tilgjengelig for alle. Friområdene skal være åpne for allmenn bruk UTEOPPHOLDSAREAL - DEN BERGENSKE KONGEVEG, jf. Pbl 12.6 Kongevegen går fra kirkegården vest for Fladsrudbygget og langs Hovsbakken bak rådhuset. Traseen følger en tenkt linje fra middelalderkirkestedet til dagens veg nord for P5. Den er avmerket på plankartet og anses å ha regional verneverdi. Tiltak langs traseen som medfører endringer i linjeføring og vertikalkurvatur, konfereres med vernemyndighetene. Tiltak langs Den Bergenske Kongeveg skal konfereres med vernemyndighetene. Kongevegen beskyttes av hensynssone etter pbl 11-8 c), jf Sone med særlig gitte hensyn - bevaring kulturmiljø. Kongevegen er turveg G1 - FRIOMRÅDE - PARK, LEKEPLASS Området skal brukes til park og utendørs lek. Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 34 skal gå gjennom området. Forholdene for, og hensyn til barn og unge, vektlegges i henhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Friområdene skal være åpne for allmenn bruk G2 - FRIOMRÅDE - PARK Området skal brukes til park. Jf. G1 25.3: De samme bestemmelser gjelder for G2 så langt de passer L1 - UTEOPPHOLDSAREAL- LEKEPLASS Området skal brukes som uteoppholdsareal og lekeområde, blant annet for å dekke behovet for utendørs oppholdsarealer i eksisterende boliger nær dette friområdet i sentrum. Friområdene skal være åpne for allmenn bruk. Friområdet skal opparbeides i sin helhet før oppføring av nye bygg/boliger i dette området av Hov sentrum. Opparbeidelsen dekkes av kommunen og utbygger etter en fordeling gitt i fremforhandlet utbyggingsavtale, før byggevedtaket foreligger. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2012) legges til grunn for støyskjerming. 18

19 Følgende grenseverdier gjelder for krav til støyskjerming: Det kan ikke etableres opparbeidede lekeareal uten at det settes opp støyskjerming som reduserer lydnivået til under nedre grense for gul støysone (Lden = 55 dba). Støyskjerming kan etableres mot fv. 247, dog ikke i frisiktsonen, og skal ha lik utforming på hver sammenhengende strekning. Utforming og endelig plassering av støyskjermingstiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. Utformingen skal gå fram av situasjonsplan (søknad om tiltak). Støyskjermen kan oppføres i treverk, tørrsteinsmur eller anlegges som jordvoll. Lekeplass skal ikke plasseres innenfor gul støysone med mindre det er gjennomført støyreduserende tiltak L2 - UTEOPPHOLDSAREAL - LEKEPLASS Området skal brukes som uteoppholdsareal og lekeområde, blant annet for å dekke behovet for utendørs oppholdsarealer i eksisterende boliger og nye boliger nær dette friområdet i sentrum. Friområdet skal være åpne for allmenn bruk. Friområdet skal opparbeides i sin helhet før oppføring av nye bygg/boliger i dette området av Hov sentrum. De samme bestemmelser om rekkefølge og støytiltak som er under bestemmelsen for L1, gjelder for L2. 27 BV1 - GRØNNSTRUKTUR - SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN BEVARING KULTURMILJØ Grønnstruktur kombineres med hensynssone etter pbl 12-6, jf bokstav D. H730. Bestemmelse for bokstav pbl 11-8 bokstav D: Området dekker det automatisk fredete kulturminne gravfelt id og tilliggende areal nordvest for rådhuset, herunder parkeringsarealer og deler av OFF1 og G1. I hensynssonen ligger gravfelt ID Gravfeltet er automatisk fredet etter kulturminneloven 4j, 6 og 8. Alle tiltak i området skal legges fram for kulturminnemyndighetene for godkjenning. Bygging og parkering tillates ikke. Bestemmelse for formål Grønnstruktur: De regionale kulturminnemyndighetene skal ha alle saker som berører dette området til uttalelse. Eventuelle utvidelser av eksisterende bygninger, nybygg eller andre synlige tiltak innenfor hensynssonen kan være i konflikt med kulturminneloven og kan ikke tillates før etter nærmere vurdering ved kulturminnemyndighetene. Informasjonsskilting og møblering med benker og lignende, må kun skje etter avtale med kulturvernmyndighetene. Installasjoner i grunnen er forbudt. Tilførselsvegene FA1 og FA2 inngår i hensynssonen. Det skal ikke oppføres synlige tiltak over bakken som hindrer siktelinja. Dagens bruk av FA1 og FA2 tillates videre. 19

20 27.1 HENSYNSSONEN H730_1 Grønnstruktur kombineres med hensynssone etter pbl 12-6, jf bokstav D. H730. Bestemmelse for bokstav pbl 11-8 bokstav D. P3 og deler av P1 inngår i hensynssonen H730_1 (kryss-skravur). Deler av OFF1 inngår i hensynssonen. Deler av G1 inngår i hensynssonen. Jf. plankartet. I sjaktet område er det avklart at det ikke finnes kulturminner (juli 2013). Der tillates det installasjoner i grunnen. Eventuelle utvidelser av eksisterende bygninger, nybygg eller andre synlige tiltak innenfor hensynssonen kan være i konflikt med kulturminneloven og kan ikke tillates før etter nærmere vurdering ved kulturminnemyndighetene. 28 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 28.1 GENERELT Det skal ved legges særlig vekt på estetisk tilpasning av samferdselsanleggene til omgivelsene, med materialbruk og opparbeiding av alle arealer med høy kvalitet. Så langt det er mulig skal farger og utforming på installasjoner ta hensyn til helheten i Hov sentrum. Kryss mellom bilveg og gang-/sykkelveg skal utformes slik at myke trafikanter prioriteres og med særlig tanke på universell utforming. Gang- og sykkelveger innenfor planområdet skal så langt som mulig utformes etter prinsippene om universell utforming. Byggeplaner for veganlegg skal godkjennes av Søndre Land kommune TILTAK PÅ FYLKESVEG 34 Langs fylkesveg 34 skal det være 40 km/t og opphøyde gangfelt. Redusert fartsgrense på fylkesveg 34 må behandles etter vegtrafikkloven. Kommunen skal sende søknad til Statens vegvesen region øst, med angitt strekning før tiltak iverksettes. Fartsdempende tiltak skal avklares med Statens vegvesen BUSSHOLDEPLASS Bussholdeplass anlegges foran rådhuset på begge sider av fv34. Bussholdeplassene dimensjoneres for to busser og utformes i henhold til Statens vegvesen sine normaler i håndbok 017. Bussholdeplasser og gang- og sykkelveger innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Byggetegninger for bussholdeplassene skal sendes Statens vegvesen for godkjenning. Bestemmelsene er knyttet til arealformålet. 20

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Plan id 0536 051. Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Plan id 0536 051. Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Plan id 0536 051 Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad Vedtatt 23.6.2014 1 Innhold REGULERINGSBESTEMMELSER...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HOV SENTRUM 2010 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER 27.04.2010

REGULERINGSPLAN FOR HOV SENTRUM 2010 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER 27.04.2010 1 REGULERINGSPLAN FOR HOV SENTRUM 2010 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER 27.04.2010 Innhold REGULERINGSPLAN FOR HOV SENTRUM 2010... 2 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER, 27.04.2010... 2 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Høringsforslag REGULERINGSPLAN -

Høringsforslag REGULERINGSPLAN - Høringsforslag REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM I SØNDRE LAND KOMMUNE Foto: Plansak AS, Magne Kjelstad Revidert 13.1.2014 1 Innhold RETNINGSLINJER 4 GENERELLE

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold REGULERINGSPLAN FOR HOV SENTRUM 2013... 2 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER, 27.05.2013... 2 RETNINGSLINJER...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987

Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 11.06.2009 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD

DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR.140/BNR.44 OG 45, GNR.141/BNR.179 OG 185, SAMT DELER AV GNR.141/BNR.1 JEVNAKER KIRKEGÅRD REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 02.04.2012 Sist revidert dd.mm.åååå Plan

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN MAXBO, SØRUMSAND Planen er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Bestemmelsene er datert 15.11.2010, sist revidert 24.3.2011 Planen med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 10.09.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 0605_355 Fegrihøgda Tyristrand 1. gangs behandling 1.gangs behandling i hovedkomiteen

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2

SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18. Alternativ 2 SØRUM KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SKRIVERVEGEN 18 Alternativ 2 Planen er datert 20.05.2009 sist revidert 07.10.2010 Bestemmelsene er datert 20.05.2009, sist revidert 21.01.2011

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål:

1 GENERELT. Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Området reguleres til følgende formål: Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til reguleringsplan for Sulitjelma skole SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 23.02.2010 RHB 1.gangs behandling i

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSENDRING, forslag datert 29.08.13, revidert 11.03.14: ENDRET REGULERINGSPLAN FOR MØLLEKVARTALET I GRAN SENTRUM 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense

Detaljer

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål:

1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres til følgende formål: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDET FRØYLANDSBAKKEN, NORD FOR BREKKEVEGEN - PLAN 308 1.0 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området reguleres

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Eiaveien SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 13.09.2011 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 24.09.2011

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:...29.08.12 Dato for kommunestyrets

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet

REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr. 321 Kirkemotunet Sist revidert 16.06.09 2.gangsbehandling Oppstart vedtatt i HMA 13.06.05 1.gangs behandling i planutvalget 17.04.07 sak

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket og datert 09.02.2015.

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket <planid> og datert 09.02.2015. Detaljert reguleringsplan for Botn og Dyrdalslia REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 25.02.2015 Tilhørende plankart er sist revidert: Godkjent av kommunestyret: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015

Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 LILLEHAMMER KOMMUNE PLAN NR DETALJREGULERINGSPLAN FOR PLASSEN 5, B9 og B10 SKOGEN SØR, GNR 92 / BNR 57 Dato: 20.03.2015 Sist revidert: 24.09.2015 Plankart er datert: 19.03.2015 Plankart sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGFELT PÅ EIENDOMMENE LUNDBERG 48/94 OG SNEVE 48/4 M. FL., STORSTEINNES Dato:..14.11.11 Dato for siste revisjon:.. Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Dato:... 01.12.2011 Dato for siste revisjon:... 05.10.2015 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 26.08.2015

Dato:... 01.12.2011 Dato for siste revisjon:... 05.10.2015 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 26.08.2015 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SKIPSVERFTSTOMTA I SENTRUM - PLAN NR. 1498 Dato:... 01.12.2011 Dato for siste revisjon:... 05.10.2015 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 26.08.2015

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL

HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Plan-ID: 201203 Høghaugen Øvre - Hafjell ØYER. REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN ØVRE - HAFJELL Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 05.02.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 31.12.2012 Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia

REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET REGULERINGSBESTEMMELSER 0605_328 Detaljplan for Mosselia Forslag til reguleringsbestemmelser pr 26.11.12 1.gangs behandling i planutvalget

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser.

Reguleringsplan Sørsileiret reguleringsbestemmelser. STEINKJER KOMMUNE Avdeling for plan og natur Dato: 01.03.04 Saksnr/Løpenr: 2003/412-14073/2005 (jfr lnr. 15256/03). Klassering: L12 Revisjoner: Behandling: Det faste utvalg for plansaker 22.04.04 Offentlig

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR STAMPESLETTA MED TILLIGGENDE OMRÅDER ALTERNATIV 1 LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato reguleringsplan: 10.2.2011 Sist revidert: 23.3.11 Dato reguleringsbestemmelser: Sist

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser

Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Vedlegg 2 : P lanbestemmelser Detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune Forslag 18.2.2015 Revisjon A: 29.5.2015 Revisjon B: 22.9.2015 Revisjon C: 10.11.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG. (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR GNR. 177 BNR. 4 PÅ FÅBERG (endring av reguleringsplan for Fåberg) REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 28/1-2015 Sist revidert: 28/1-2015 Vedtatt av kommunestyret: Planendring: Planen erstatter:

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Forslag datert 24/9 2013 Revidert 17.12.13 Forslag til revidering datert 1.1.15 1 Felles bestemmelser 1.1 Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR STORØYNE/PERS RESORT, GOL KOMMUNE. Planid: 2008009. Justert i samsvar med vedtak i utval for natur og næring sak 12/13, 19.03.13. Forslag etter drøftingsmøte

Detaljer

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000.

1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1 : 1000. Bestemmelser REGULERINGSPLAN FOR BREIDABLIKKBAKKEN 28 PORSGRUNN KOMMUNE Dato for siste revisjon av bestemmelser: xxxx 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer