REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER OG REGULERT EKSISTERENDE BEBYGGELSE 4 4 RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE 4 5 PARKERING 5 6 ESTETIKK 5 7 SKILT/REKLAME 6 8 VAREHANDEL 7 9 OPPBEVARING AV VARER UTENDØRS 7 10 STØY 7 11 RADON 7 12 REKKEFØLGE 7 13 DOKUMENTASJONSKRAV 8 14 MELDEPLIKT ETTER KULTURMINNELOVEN 8 15 NYERE TIDS KULTURMINNER 8 FELLES BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE AREALFORMÅLENE 9 16 REGLER FOR ALLE BOLIGFORMÅL I PLANEN 9 BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE OMRÅDER I REGULERINGSPLANEN FKB1, FKB2, FKB3, FKB4, FKB5, FKB6, FKB7 - BOLIG/FORRETNING/KONTOR AREAL FOR OFFENTLIG TJENESTEYTING FKBT1 / H570_3 FLADSRUDBYGGET N1-NÆRINGSBEBYGGELSE N2 - NÆRINGSBEBYGGELSE FB1 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FB 2 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FB3 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FB4 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER FRIOMRÅDER OG UTEOPPHOLDSAREAL GRØNNSTRUKTUR - SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 20 1

2 REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM - FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT Oppstart planlegging: Behandling i planutvalget: Planforslag til offentlig ettersyn: Ny behandling i planutvalget: Planforslag til offentlig ettersyn: Høringsfrist Utvidet til PLANENS JURIDISKE DOKUMENTER består av: - Plankart datert/revidert / , vedtatt.. - Disse bestemmelsene, datert 27/4-2010, datert/revidert / , vedtatt.. RETNINGSLINJER Denne reguleringsplanen er utarbeidet med hjemmel i LOV Plan- og bygningsloven pbl. Planlegging og byggesaksbehandling, Kap. 12-2, Reguleringsplan, områderegulering. Planen dekker det sentrale området i Hov sentrum, og fastlegger rammene for framtidig bruk og utforming av arealene til offentlig formål, kontor, næring, bolig, forretning, privat tjenesteyting, trafikkarealer, friområder, lekeplasser, grøntområder, turveger, gangveger, gang- og sykkelveger, grøntareal, hensynssoner, gatetun, miljøgate, trafikkformål. Det skal vises særlig hensyn til universell utforming, barn og unges oppvekstsvilkår og god, estetisk utforming av omgivelsene. Det tas særlig hensyn til tiltak mot overvann. BARN OG UNGES INTERESSER De rikspolitiske Retningslinjene for barn og unges interesser, tas hensyn til ved all planlegging og byggesaksbehandling. Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. 2

3 MEDVIRKNING Kommunalt råd for funksjonshemmede, eldrerådet, ungdomsrådet og barnas talsperson i plansaker skal gis anledning til å medvirke i byggeprosjekter for allmenn bruk (forretninger, offentlige bygg,) og prosjekter som i særlig grad angår dem. DISPENSASJONER Det kan gis varig eller midlertidig unntak fra denne planen dersom hovedprinsipper i planen ikke blir tilsidesatt, når fordelene er klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra regler for saksbehandling. Jf pbl kap

4 GENERELLE BESTEMMELSER 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES Denne planen erstatter alle gjeldende reguleringsplaner i planområdet og har status foran eldre kommunedelplan Hov og Fall der det eventuelt er uoverensstemmelse mellom disse planene. Del av reguleringsendring Hov sentrum, datert og , oppheves. Del av reguleringsplan for Grettegutua, datert , oppheves. 2 SUPPLERENDE PLANER Denne reguleringsplanen kan suppleres med utomhusplaner, illustrasjonsplaner eller andre planer, slik som f.eks planer for trafikkarealers utforming. 3 BYGGEGRENSER OG REGULERT EKSISTERENDE BEBYGGELSE Alle bygningsdeler skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Byggegrenser er 19 m til vegens midtlinje. Fasade mot fylkesveg 34, fylkesveg 247 og Sentrumsvegen skal plasseres i tråd med byggegrensen på 19 m, der det er mulig. I Sentrumsvegens nære omgivelser kan byggegrensen vurderes nærmere av praktiske hensyn. Uteservering kan tillates utenfor byggegrensene, dersom det ikke er til hinder for allmenn ferdsel. Dersom eksisterende bygg av en eller annen årsak må/skal rives, kan ny bebyggelse bare oppføres innenfor regulert byggegrense. Der byggegrenser ikke er vist på plankartet gjelder lov og forskrifter på vanlig måte. 4 RIVING AV EKSISTERENDE BEBYGGELSE Rivingstillatelse forutsetter godkjent plan for ny bruk av arealet. Det skal være godtgjort at byggearbeider skal igangsettes umiddelbart etter rivning. 4

5 5 PARKERING Parkering skal som hovedprinsipp dekkes på egen eiendom. Parkering på annen eiendom kan godkjennes basert på tinglyst avtale. Parkeringsplasser på terreng eller i carport eller i frittstående eller innebygd garasje, skal medregnes i bebygd areal (BYA) med minimum 18 m 2 pr plass. Det skal ikke anlegges parkering foran inngang, men settes av tilstrekkelig plass til ambulanse og annen service- og beredskapstransport. I parkeringsanlegg med plass til 10 biler eller flere, skal minst 10 % (avrundet til nærmeste hele tall) av plassene utformes og reserveres for bevegelseshemmede. Parkering for bevegelseshemmede skal plasseres nær hovedinngang eller der det er mest tjenlig for brukerne av disse plassene. Det skal avsettes parkeringsplasser etter følgende norm: Grunnlag minst antall plasser Pr bil sykkel Bolig 1 boenhet 1 2 Forretning 100 m2 BRA 2 1 Kontor og annet 100 m2 BRA 1 1 Offentlig formål 100 m2 BRA ESTETIKK Det skal legges vekt på høy kvalitet i utforming av bygninger og omgivelser i sentrum, med sikte på et helhetlig preg i tråd med stedets egenart og byggetradisjoner. Nye bygg, herunder forretningsbygg og næringsbygg, skal ikke gjennom fargevalg, skilting eller arkitektur ha avvik fra den eksisterende bebyggelsen i sentrum. Det skal være harmonerende material- og fargebruk innenfor hele feltet. Beskrivelse av materialbruk, taktekking, rekkverk, utforming av terrasser, boder, levegger osv. skal fremgå ved byggesøknad. Oppstilling av containere skal skje på arealer som er i skjul for offentlig ferdsel, kulturell og sosial aktivitet og forretningsvirksomhet. Takflater skal ha mørk farge. På bygninger med skråtak kan takarker og takopplett tillates som små volumer med samlet lengde inntil 1/3 av takets lengde. Gesims skal ikke brytes. Dersom en enkeltbygnings fasade mot gate overskrider gesimshøyden ganget med 3 eller er over 30 meter skal den deles opp uttrykksmessig. Belysningsarmatur og gatemøbler skal ha mørke farger. Som hovedregel skal møneretning følge tilliggende hovedveg. Jfr. også egne bestemmelser om utforming under de enkelte arealformålene nedenfor. 5

6 7 SKILT/REKLAME Skilt og reklameinnretninger skal kun settes opp etter at det faste utvalg for planog byggesaker har gitt samtykke til det. Slikt samtykke kan gis inntil videre eller for en angitt tidsperiode. Skilt og reklameinnretninger skal ikke virke skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. De skal ha moderat størrelse, utforming og farge og skal slik sett harmonere med og underordne seg bygningen det er plassert på. Reklameskilt eller lignende innretning må ikke uten tillatelse plasseres ved offentlig veg eller plasseres slik at det er rettet mot vegtrafikken eller er synlig for vegfarende, jamfør vegloven 33. Reklameskilt eller lignende innretning som viser navnet til en bedrift, eller som på annen måte reklamerer for bedriften, kan likevel plasseres på bygningene til bedriften uten tillatelse, så sant det ikke strider mot forrige avsnitt. Skilt og reklameinnretninger skal plasseres på veggflate på bygninger. Uthengskilt med maksimum 75 cm bredde kan godkjennes dersom det ikke er til ulempe eller hinder for alminnelig trafikk, snøbrøyting mv. Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ av bygningens fasadelengde, begrenset til 4 meter eller en rimelig andel av fasaden virksomheten disponerer. Skilt og reklameinnretninger tillates ikke plassert på takflater, møne eller gesims og ikke på gjerder eller stolper. Montering av bannere på stolper kan tillates. I bygninger med flere virksomheter skal firmaenes skilt samles på 1 oppslagstavle. Den kan være frittstående. Virksomheter i lokaler med fasade langs fortau eller gate kan ha egne skilt i tillegg. Løsfotreklame tillates ikke. Omramminger skal være tydelige, utføres i solide materialer og ha mørk farge. Det foretrekkes frittstående bokstaver og symboler med indirekte belysning. Lyskasser skal normalt ikke brukes, men kan tillates i nærings- og forretning/bolig områder sør i sentrum (N1 og FB3) dersom de utformes med lukket front, slik at bare bokstaver og symboler er gjennomlyst. Blinkende og bevegelige reklameinnretninger tillates ikke. Søndre Land kommune kan kreve at nye skilt og reklameinnretninger som ikke forholder seg til bestemmelsene skal endres eller fjernes. 6

7 8 VAREHANDEL Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel gjøres gjeldende for planområdet. Hov har status som kommunalt senter for varehandel. Det anbefales at i Hov kan det etableres kjøpesentre opp til 3000 m² bruksareal. Større kjøpesentre kan bare etableres her hvis det kan dokumenteres at størrelsen er tilpasset kommunen som handelsomland. Kommunale handelssentre fastlegges i kommuneplanen. 9 OPPBEVARING AV VARER UTENDØRS Steder for oppbevaring av varer utendørs skal skjermes med vegetasjon, gjerder eller være innebygd. Skjermer skal ha samme farge og materialbruk som nærliggende bebyggelse. Utforming og høyde skal godkjennes av Søndre Land kommune. Oppbevaringen av varer skal ikke virke visuelt skjemmende. Dette gjelder særlig med hensyn til innsyn på kirkeområdet. 10 STØY Støynivå på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (f.eks. soverom) skal ikke overstige 55 db(a). Støysoner langs riksvegene er avmerket i plankartet. Innenfor disse områdene skal støy og støytiltak dokumenteres før utbygging. 11 RADON Bebyggelse skal, i nødvendige tilfeller, prosjekteres for å etablere tilstrekkelig sikring mot radon i henhold til Teknisk forskrift TEK Radon. 12 REKKEFØLGE Før rammetillatelse gis skal teknisk infrastruktur som elektrisitetsforsyning, vann og avløp, fjernvarme, gang- og sykkelveier og kjørevei være sikret eller etablert. Før nye boliger tas i bruk øst for Sentrumsvegen skal det regulerte friområdet som er nærmest prosjektet være opparbeidet. Felles utearealer for et bryggeområde skal ferdigstilles for bruk innen bebyggelsen tas i bruk, eller så snart som praktisk mulig dersom innflytting skjer i vinterhalvåret. Nødvendig støyskjerming skal være ferdig før ny boligbebyggelse tas i bruk, eller så snart som praktisk mulig dersom innflytting skjer i vinterhalvåret. Nødvendig støyskjerming kan være støymur, forsterket hagegjerde, fasadetiltak, m.v etter Statens vegvesens normer; og skal bygge på støyfaglig utredning gjennomført i denne plan. Opparbeidelse av uteområder tilknyttet leilighetsbygg, dekkes av kommunen og utbygger etter en fordeling gitt i en eventuelt fremforhandlet utbyggingsavtale, før byggevedtaket foreligger. Før utbygging av nytt forretningsbygg ved Maxbo, skal det bygges et fullverdig X-kryss på fylkesveg 247 ved utkjøringen fra Maxbo. Før X-krysset kan bygges, skal nødvendig geometriplan utarbeides. Denne 7

8 planen skal sendes Statens vegvesen region øst for godkjenning, før arbeid med X-krysset ved Maxbo på fylkesveg 247 kan startes opp. Før bussholdeplasser langs Fv34 tas i bruk skal trafikksikkerhetstiltak være gjennomført med fartsreduksjon og krysningspunkt nær holdeplassene. 13 DOKUMENTASJONSKRAV Ved utbygging øst for sentrumsvegen og i bratt terreng, skal grunnforhold og eventuelle tiltak mot ras, utglidning og flom dokumenteres. Dette gjelder også fare knyttet til menneskeskapte inngrep som kulverter, skjæringer, fyllinger og andre tiltak knyttet til byggetomter. For å foreta en tilstrekkelig vurdering av arealbruk, utforming av bygninger og utomhusanlegg eller hvordan de funksjonelt og estetisk vil fungere i forhold til egen tomt og de nærmeste omgivelser, kan kommunen kreve dokumentasjon av de forhold som kommunen anser som relevante i den enkelte plan- og byggesak. Det vises videre til at kravene i TEK10 må imøtekommes. 14 MELDEPLIKT ETTER KULTURMINNELOVEN Det vises til meldeplikt etter kulturminneloven. Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 8. Melding skal sendes snarest til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 15 NYERE TIDS KULTURMINNER Før rivning eller vesentlig endring av bygning eller anlegg som er eldre enn 1850, skal søknad sendes kulturmyndighetene for uttale i henhold til Lov om kulturminner 25. Sentrumsaktivitetene skal ikke påvirke kirkebygget og kirkegården, for eksempel være visuelt forurensende. 8

9 FELLES BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE AREALFORMÅLENE 16 REGLER FOR ALLE BOLIGFORMÅL I PLANEN 16.1 GENERELT Innenfor byggeområdene tillates utendørsoppbevaring av varer, atkomstveger, parkeringsanlegg, anlegg for uteopphold og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Lager tillates ikke. Nye boliger skal ha egen inngang. Alle boliger skal ha enkel og trinnfri atkomst fra parkeringsplass til inngangsdør, godt synlig hovedinngang, romslig bad, praktiske romløsninger og et sunt innemiljø. Boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst er ikke tillatt. Boliger skal ha hensiktsmessig bod og oppstillingsplasser for barnevogn og sykler nær inngangssone. Garasjer og boder skal tilpasses bolighusets utforming. Det skal avsettes tilstrekkelig plass til ambulanse og annen service- og beredskapstransport ved inngang UNIVERSELL UTFORMING Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og bestemme kravene til den enkelte byggesak, jf. Pbl 1-1 og TEK10. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig. Ved å ta hensyn til brukerbehovene til bevegelseshemmede, synshemmede, orienteringshemmede, hørselshemmede og astma/allergi vil også omgivelsene bli bedre for alle. 30 % av alle nybygg av småhus innenfor planområdet skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Fellesområder, lekeapparater og utearealer skal så langt det er mulig utformes universelt. 9

10 16.3 UTEOPPHOLDSAREAL For å sikre fortetting med tilstrekkelig bokvalitet og sikre befolkningens, og særlig barn og unges helse og trivsel, skal det i plan- og utbyggingssaker med nye boliger avsettes gode uteoppholdsareal på egen grunn i form av definerte uterom. Det stilles krav til universell utforming av opparbeidede uteoppholdsarealer, for å bidra til at alle mennesker kan ha tilgang til området med muligheter for utendørsaktiviteter, friluftsliv, rekreasjon, deltakelse og sosialt samvær. Uteoppholdsareal skal være universelt utformet. Dette gjelder: Uteoppholdsareal for allmennheten Uteoppholdsareal for boligbygg med krav om heis Uteoppholdsareal for større boligområde. Bolig skal ha privat uteplass i form av balkong eller terrasse på minst 10 % av boligens areal, min. 5 m 2 pr boenhet. Det skal avsettes minimum 30 m 2 privat eller felles uteareal, dvs. minste uteoppholdsreal (MUA) pr. bolig, hvorav minst 50 % skal ligge på bakken. MUA tillates ikke brukt til parkering. Uteoppholdsareal skal ha solinnfall (minst 3 timer) ved vårjevndøgn. 50 % av uteoppholdsarealet (MUA) kan være takterrasse, men lekeplass skal være på bakkenivå. Areal avsatt til lek og rekreasjon skal ha en hensiktsmessig lokalisering og utforming for ulik bruk for alle brukergrupper. Areal avsatt til lek og rekreasjon skal som hovedregel ikke være brattere enn 1:3. Brattere terreng enn angitt må ha særskilte kvaliteter, for eksempel at et avgrenset område er egnet som akebakke, hoppbakke med mer. Arealet skal være skjermet fra trafikkfare og visuell støy. Arealet skal tilfredsstille nasjonale normer og anbefalinger knyttet til støy og annen forurensning. Arealet skal kunne opparbeides med nødvendig utstyr for lek, og spill for barn og unge, sittegruppe, beplantning o.l. Arealet skal gi rom for både rolig opphold og aktivitet OVERVANN Grunn bare kan deles eller bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, herunder flom og overvann. Det må ikke må bygges på steder hvor det er markert risiko for at fare kan oppstå. Det vises til Plan- og bygningsloven og TEK 10. Senest ved søknad om (igangsettings-)tillatelse for vann- og avløpstekniske anlegg skal det vedlegges situasjonsplan for vann- og avløpstekniske anlegg, samt redegjørelse for håndtering av overvann/avrenning. Situasjonsplanen skal minimum vise ledningstraseer, installasjoner, fordrøyningsmagasiner, ledningsdimensjoner, magasindimensjoner, samt materialbruk, i den grad det er relevant i den enkelte saken. 10

11 Dersom et planlagt byggeområde eller et allerede bebygd område, skulle vise seg å ha spesielle utfordringer med overvann, kan regnbed anlegges som tiltak mot overvann. Regnbed bør omfatte minimum 5% av nedbørsfeltet, og utføres som en nedsenkning i terrenget, plantet med naturlig og stedstilpasset vegetasjon, som fremmer oppsamling, fordrøyning og infiltrasjon av overvann. Ved all anleggs- og byggevirksomhet skal infiltrasjon til grunnen være hovedregelen. Kommunens VA-ansvarlige skal alltid godkjenne slike tiltak DEPONERING AV MASSER Det tillates håndtering og bearbeiding av masser/stein innenfor byggeområdene for intern eller ekstern omdisponering i forbindelse med tomteopparbeiding. Særskilt søknad om deponerings- og sorteringsområde for masser, sendes Søndre Land kommune. Deponering må ikke forekomme før søknaden er behandlet etter Plan- og bygningsloven HØYDER OG GRAD AV UTNYTTING Høyder, herunder mønehøyde, og grad av utnytting beregnes i henhold til Teknisk forskrift TEK 10 med veileder 'Grad av utnytting' (MD mars 2010) og er angitt under det enkelte arealformål. %-BYA er bebyggelsens bruttoareal i forhold til netto tomt, blant annet medregnet parkering. 11

12 BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE OMRÅDER I REGULERINGSPLANEN 17 FKB1, FKB2, FKB3, FKB4, FKB5, FKB6, FKB7 - BOLIG/FORRETNING/KONTOR Jfr. også egne bestemmelser ovenfor til boligformål og estetikk. Innenfor byggeområdene tillates formålene handel, forretning, kontor, atkomstveg, parkeringsanlegg, bolig, anlegg for uteopphold og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det kan anlegges parkeringshus/kjeller i området. Det tillates anlagt gangveg i min. 3 meters bredde 2 steder fra Sølvhaugvegen til Sentrumsvegen, jf traseene angitt på plankartet. Traseene kan justeres mot terrenget. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 11,75 meter mot Sentrumsvegen og Grettegutua, målt fra bygningens laveste punkt mot terreng. For eventuell bebyggelse i ei bakre bygningsrekke i skråningen mot Sølvhaugvegen er tilsvarende maksimal tillatt mønehøyde 8,5 meter. Nivået på inngangsplanet i bygning langs Sentrumsvegen skal forholde seg til nivået på vegen utenfor seg og ikke avvike mer enn 50 cm fra høyden på den med, målt i midten av vegen. Eiendom 60/67 (FKB5) er unntatt fra dette. Ved utbygging setter kommunen krav om utomhusplan for å få gode løsninger vedrørende universell utforming. Det tillates ikke boliger i 1. etasje mot Sentrumsveien, fylkesveg 247 og Grettegutua, samt fylkesveg 34. Nybygg og påbygg skal ha skråtak. Hovedbygninger skal ha saltak med hovedmøneretning langs Sentrumsvegen og Grettegutua. Det tillates ikke utkjøring til fylkesveg 34 mellom Statoil og Bjørgo-bygget. Det tillates ikke motorisert ferdsel/gjennomkjøring fra Grettegutua forbi FKB1 mot Statoil. Det settes opp trafikksperre mot biler rett etter gangfeltet når man kommer nordfra. Motorisert trafikk sperres også av med fysisk trafikksperre fra sør. Den nøyaktige plasseringen av tiltakene vurderes innenfor de herværende bestemmelser ved oppsetting. Takvinkel skal tilpasses nabobygninger. Der nabobebyggelse ikke gir klare føringer skal takvinkelen være mellom 23 og 37 grader. 12

13 18 AREAL FOR OFFENTLIG TJENESTEYTING OFF 1 Innenfor byggeområde for offentlige bygninger eller bygninger med allmennyttig formål tillates kirker, sykehus, pleiehjem, helseinstitusjoner, offentlige boliger, skoler og museer/kulturinstitusjoner med videre, samt veger, gang- og sykkelveger, parkeringsanlegg som naturlig hører til reguleringsformålet. I området Borggården ved rådhuset kan det anlegges park, samlingsplass, stevneplass, teater og anlegg for aktivisering av dette sentrale byrommet. Gang og sykkelveg langs fylkesveg 34 skal fortsatt gå gjennom OFF1 og merkes slik at traseen ikke kan nyttes til parkering. Grad av utnytting skal ikke overstige 30 % - BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 8,5 meter. Ved nybygg, ombygging eller andre endringer skal ny bebyggelse ta utgangspunkt i og underordne seg den eksisterende bebyggelsen mht. utforming, dimensjonering og material- og fargebruk. Offentlig bygning skal forholde seg til Helsehuset. Annen bebyggelse skal ta utgangspunkt i den lyse boligbebyggelsen i området. Dette må vurderes innenfor hver bygning. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. OFF1 er delvis del av hensynssone etter pbl 12-6 jf d. Hensynssonen sikrer gravminne med gravfeltid OFF2 Eventuelle utvidelser og nybygg i OFF2, samt endringer og nye synlige tiltak, skal vurderes særskilt i forhold til virkningen for kulturmiljøet, spesielt når det gjelder siktelinja mellom middelalderkirkestedet og gravfeltet. For øvrig gjelder de samme bestemmelser i OFF2 som i OFF1 13

14 18.3 OFF3 - OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING - Oppistua. H570_2 Verneverdig bygning kan istandsettes og om- eller påbygges dersom husets form, fasadeuttrykk, materialbruk, detaljer og fargebruk beholdes i nåværende form eller tilbakeføres til en relevant tidligere tidsepoke. Det skal tas særlig hensyn ved endringer i de nærmeste omgivelsene rundt verneverdig bygning. Bygningen inngår i planen/området. Tilsvarende stor bygning kan settes opp igjen om Oppistua av en eller annen grunn må rives. Kommunen har rett til å nekte både rivning og bygging etter bygningsfaglig vurdering. For riving eller vesentlig endring av bygning eller anlegg eldre enn 1850 skal søknad sendes til kulturminnemyndighetene for uttalelse, jf. Lov om kulturminner FKBT1 - FORRETNING/KONTOR/BOLIG/TJENESTEYTING FLADSRUDBYGGET Innenfor byggeområdet tillates forretningsdrift, kontor, atkomstveg, parkeringsanlegg, allmennyttige formål og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Dagens bruk med en bolig er tillatt. Det er forretning/kontor/tjenesteyting som skal dominere bruken av bygget. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA. Maksimal tillatt mønehøyde på den delen av gården som ikke er vernet, er 8,5 meter. Ved nybygg, ombygging eller andre endringer skal det tas utgangspunkt i den gamle, karakteristiske bebyggelsen i med hensyn til utforming, dimensjonering og material- og fargebruk. Bebyggelsen skal ha lyse farger og nybygg og påbygg skal ha skråtak. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. I framtidige byggesaker i kirkens nære omgivelser må planene forelegges Biskopen på Hamar og Riksantikvaren til uttalelse, slik det fremgår av Kirkerundskrivet T-3/2000. FLADSRUDBYGGET GAMMEL DEL. H570_3 Bygningen skal være sterkt styrende for utforming av tilliggende bebyggelse. Det tillates ikke økning av dagens mønehøyde. Eventuell søknad om endring må forelegges de regionale kulturminnemyndighetene til uttalelse før det fattes vedtak. Slik søknad kan også forelegges biskopen i Hamar og Riksantikvaren til uttalelse. Bygningene skal ha lyse farger. 14

15 20 N1- NÆRINGSBEBYGGELSE Innenfor området tillates industri, håndverk, atkomstveg, bensinstasjon, parkeringsanlegg, uteoppholdsarealer og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. I område N1 tillates parkeringsplasser til bebyggelsen i område FKB1. Det tillates ikke virksomhet som etter kommunens skjønn vil medføre uakseptabel støy eller ulempe for nærliggende boligmiljøer. Nyetableringer i N1 forbeholdes transport- og plasskrevende varegrupper og annen næringsvirksomhet. Areal utenfor byggegrense skal gis parkmessig opparbeidelse og skjøtsel. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA for N1. Bebyggelsen skal ha en kombinasjon av skrå og flate tak, med overvekt av flate tak. Innslag av skråtak skal ha vinkel mellom 23 og 37 grader. Maksimal tillatt mønehøyde i N1 er henholdsvis 7,5 og 11,75 meter på flate og skrå tak, målt fra bygningenes laveste punkt mot terreng. Bebyggelsen skal ha lyse og hvite farger. Mørkere farger kan brukes på dekor og omramninger. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. 21 N2 - NÆRINGSBEBYGGELSE Innenfor byggeområdene tillates næringsdrift, håndverks- og produksjonsbedrifter, og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det tillates ikke salg av plasskrevende varegrupper. Det tillates ikke virksomhet som etter kommunens skjønn vil medføre uakseptabel støy for nærliggende boligmiljøer. Grad av utnytting skal ikke overstige 70%-BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 7,5 meter, målt fra bygningenes laveste punkt mot terreng. Bebyggelsen skal i hovedsak ha skråtak med vinkel mellom 23 og 37 grader. Mindre innslag av flate tak kan godkjennes. Bebyggelsen skal ha lyse og hvite farger. Mørkere farger kan brukes på dekor og omramninger. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. 15

16 22 FB1 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Område FB1 skal benyttes til forretningsvirksomhet og boliger. Forretningsvirksomheten kan omfatte både detaljhandel, dagligvarehandel. Det tillates oppbevaring og salg av plasskrevende varegrupper. Plasskrevende varegrupper er: biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Oppbevaring av varer skal utføres slik at det ikke er visuelt skjemmende, hindrer framkommelighet eller er til annen ulempe for ferdsel og naboer foruten annen forretningsdrift i området. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 8,5 meter. Utforming og fargebruk skal tilpasses den nærliggende boligbebyggelsen. Jf. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. Forretningsdrift tillates kun i 1. etasje. 23 FB 2 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Området skal brukes til forretninger med mulighet for boliger. Universell utforming er et krav for uteområder for allmennheten. Jf TEK10 for innendørs universell utforming. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 8,5 meter. Utforming og fargebruk skal tilpasses den nærliggende boligbebyggelsen. Jfr. også estetikkbestemmelser under allmenne bestemmelser ovenfor. Forretningsdrift tillates kun i 1. etasje. Det kan anlegges støyskjerming mot fylkesveg 34 i henhold til Statens vegvesen sine normaler. Det tas utgangspunkt i støyskjermingstiltak som er relevante i forhold til støyrapport utarbeidet for denne plan. Før slik støyskjerm anlegges, skal plantegninger sendes Statens vegvesen for godkjenning. For øvrig gjelder de samme reguleringsbestemmelser som for FB1 så langt de passer. 16

17 24 FB3 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Innenfor byggeområdene tillates detaljhandel, dagligvarehandel, forretningsdrift, kontor, boliger og annet som naturlig hører til reguleringsformålet. Det tillates salg av plasskrevende varegrupper som biler, båter, motorkjøretøy, trelast, landbruksmaskiner, møbler, større byggevarer og tilsvarende. Areal utenfor byggegrense skal gis parkmessig opparbeidelse og skjøtsel. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 % - BYA for FB3. Bebyggelsen skal ha en kombinasjon av skrå og flate tak, med overvekt av flate tak. Innslag av skråtak skal ha vinkel mellom 23 og 37 grader. Maksimal tillatt mønehøyde i FB 3 er 9,3 m på flate tak, målt fra bygningenes laveste punkt mot terreng. Påbygg begrenses til en etasje for dagens forretningsbygninger. Bebyggelsen skal ha lyse og hvite farger. Mørkere farger kan brukes på dekor og omramninger. Områdene i sør er adkomsten til Hov sørfra. Det skal legges særlig vekt på at utforming presenterer Hov og stedets byggeskikk på en god måte, og at bebyggelsen utformes slik at den ikke stenger helt mot det bakenforliggende landskapet og Grette gård eller middelalderkirkestedet. Påbygg av en ny etasje forbeholdes leiligheter. 25 FB4 - FORRETNINGSVIRKSOMHET/BOLIGER Område FB4 skal benyttes til forretningsvirksomhet og boliger. Grad av utnytting skal ikke overstige 70 %-BYA. Maksimal tillatt mønehøyde er 6 meter. Utforming og fargebruk skal tilpasses den nærliggende boligbebyggelsen. Det tillates ikke salg av plasskrevende varegrupper. 17

18 26 FRIOMRÅDER OG UTEOPPHOLDSAREAL 26.1 GENERELT Innenfor områdene tillates gang- og sykkelveger, adkomstveger, anlegg for uteopphold, og hvis ikke annet er sagt også mindre konstruksjoner, lekeapparater, beplantning og annet som naturlig hører til dette reguleringsformålet. Uteoppholdsarealene og friområdene skal være tilgjengelig for alle. Friområdene skal være åpne for allmenn bruk UTEOPPHOLDSAREAL - DEN BERGENSKE KONGEVEG, jf. Pbl 12.6 Kongevegen går fra kirkegården vest for Fladsrudbygget og langs Hovsbakken bak rådhuset. Traseen følger en tenkt linje fra middelalderkirkestedet til dagens veg nord for P5. Den er avmerket på plankartet og anses å ha regional verneverdi. Tiltak langs traseen som medfører endringer i linjeføring og vertikalkurvatur, konfereres med vernemyndighetene. Tiltak langs Den Bergenske Kongeveg skal konfereres med vernemyndighetene. Kongevegen beskyttes av hensynssone etter pbl 11-8 c), jf Sone med særlig gitte hensyn - bevaring kulturmiljø. Kongevegen er turveg G1 - FRIOMRÅDE - PARK, LEKEPLASS Området skal brukes til park og utendørs lek. Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 34 skal gå gjennom området. Forholdene for, og hensyn til barn og unge, vektlegges i henhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Friområdene skal være åpne for allmenn bruk G2 - FRIOMRÅDE - PARK Området skal brukes til park. Jf. G1 25.3: De samme bestemmelser gjelder for G2 så langt de passer L1 - UTEOPPHOLDSAREAL- LEKEPLASS Området skal brukes som uteoppholdsareal og lekeområde, blant annet for å dekke behovet for utendørs oppholdsarealer i eksisterende boliger nær dette friområdet i sentrum. Friområdene skal være åpne for allmenn bruk. Friområdet skal opparbeides i sin helhet før oppføring av nye bygg/boliger i dette området av Hov sentrum. Opparbeidelsen dekkes av kommunen og utbygger etter en fordeling gitt i fremforhandlet utbyggingsavtale, før byggevedtaket foreligger. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2012) legges til grunn for støyskjerming. 18

19 Følgende grenseverdier gjelder for krav til støyskjerming: Det kan ikke etableres opparbeidede lekeareal uten at det settes opp støyskjerming som reduserer lydnivået til under nedre grense for gul støysone (Lden = 55 dba). Støyskjerming kan etableres mot fv. 247, dog ikke i frisiktsonen, og skal ha lik utforming på hver sammenhengende strekning. Utforming og endelig plassering av støyskjermingstiltak skal godkjennes av Statens vegvesen. Utformingen skal gå fram av situasjonsplan (søknad om tiltak). Støyskjermen kan oppføres i treverk, tørrsteinsmur eller anlegges som jordvoll. Lekeplass skal ikke plasseres innenfor gul støysone med mindre det er gjennomført støyreduserende tiltak L2 - UTEOPPHOLDSAREAL - LEKEPLASS Området skal brukes som uteoppholdsareal og lekeområde, blant annet for å dekke behovet for utendørs oppholdsarealer i eksisterende boliger og nye boliger nær dette friområdet i sentrum. Friområdet skal være åpne for allmenn bruk. Friområdet skal opparbeides i sin helhet før oppføring av nye bygg/boliger i dette området av Hov sentrum. De samme bestemmelser om rekkefølge og støytiltak som er under bestemmelsen for L1, gjelder for L2. 27 BV1 - GRØNNSTRUKTUR - SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN BEVARING KULTURMILJØ Grønnstruktur kombineres med hensynssone etter pbl 12-6, jf bokstav D. H730. Bestemmelse for bokstav pbl 11-8 bokstav D: Området dekker det automatisk fredete kulturminne gravfelt id og tilliggende areal nordvest for rådhuset, herunder parkeringsarealer og deler av OFF1 og G1. I hensynssonen ligger gravfelt ID Gravfeltet er automatisk fredet etter kulturminneloven 4j, 6 og 8. Alle tiltak i området skal legges fram for kulturminnemyndighetene for godkjenning. Bygging og parkering tillates ikke. Bestemmelse for formål Grønnstruktur: De regionale kulturminnemyndighetene skal ha alle saker som berører dette området til uttalelse. Eventuelle utvidelser av eksisterende bygninger, nybygg eller andre synlige tiltak innenfor hensynssonen kan være i konflikt med kulturminneloven og kan ikke tillates før etter nærmere vurdering ved kulturminnemyndighetene. Informasjonsskilting og møblering med benker og lignende, må kun skje etter avtale med kulturvernmyndighetene. Installasjoner i grunnen er forbudt. Tilførselsvegene FA1 og FA2 inngår i hensynssonen. Det skal ikke oppføres synlige tiltak over bakken som hindrer siktelinja. Dagens bruk av FA1 og FA2 tillates videre. 19

20 27.1 HENSYNSSONEN H730_1 Grønnstruktur kombineres med hensynssone etter pbl 12-6, jf bokstav D. H730. Bestemmelse for bokstav pbl 11-8 bokstav D. P3 og deler av P1 inngår i hensynssonen H730_1 (kryss-skravur). Deler av OFF1 inngår i hensynssonen. Deler av G1 inngår i hensynssonen. Jf. plankartet. I sjaktet område er det avklart at det ikke finnes kulturminner (juli 2013). Der tillates det installasjoner i grunnen. Eventuelle utvidelser av eksisterende bygninger, nybygg eller andre synlige tiltak innenfor hensynssonen kan være i konflikt med kulturminneloven og kan ikke tillates før etter nærmere vurdering ved kulturminnemyndighetene. 28 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 28.1 GENERELT Det skal ved legges særlig vekt på estetisk tilpasning av samferdselsanleggene til omgivelsene, med materialbruk og opparbeiding av alle arealer med høy kvalitet. Så langt det er mulig skal farger og utforming på installasjoner ta hensyn til helheten i Hov sentrum. Kryss mellom bilveg og gang-/sykkelveg skal utformes slik at myke trafikanter prioriteres og med særlig tanke på universell utforming. Gang- og sykkelveger innenfor planområdet skal så langt som mulig utformes etter prinsippene om universell utforming. Byggeplaner for veganlegg skal godkjennes av Søndre Land kommune TILTAK PÅ FYLKESVEG 34 Langs fylkesveg 34 skal det være 40 km/t og opphøyde gangfelt. Redusert fartsgrense på fylkesveg 34 må behandles etter vegtrafikkloven. Kommunen skal sende søknad til Statens vegvesen region øst, med angitt strekning før tiltak iverksettes. Fartsdempende tiltak skal avklares med Statens vegvesen BUSSHOLDEPLASS Bussholdeplass anlegges foran rådhuset på begge sider av fv34. Bussholdeplassene dimensjoneres for to busser og utformes i henhold til Statens vegvesen sine normaler i håndbok 017. Bussholdeplasser og gang- og sykkelveger innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Byggetegninger for bussholdeplassene skal sendes Statens vegvesen for godkjenning. Bestemmelsene er knyttet til arealformålet. 20

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING

MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING MERKNADSBEHANDLING REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING Sak: REGULERINGSPLAN OMRÅDEREGULERING HOV SENTRUM MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 2010 Bakgrunn: Formannskapet er Planutvalg i Søndre Land.

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Vedtatt av kommunestyret 18.06.2015 sak 41/15 3 VEILEDNING Kommuneplanens arealdel består etter plan og bygningsloven av plankart med tilhørende

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR AMSRUDVEGEN 2-4 Plandato: 10.5.2013 Sist revidert: 11.9.2014 Godkjent: 30.10.2014 av Kommunestyret i sak 73/14 Planid: 05020344 Innhold 1. INNLEDNING... - 3-1.1

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord kommunestyre Møtested: Aja Samisk senter, Manndalen Dato: 02.03.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 9 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer