UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER."

Transkript

1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL NOTODDEN KOMMUNE UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Kommuneplanen består av følgende seks elementer som må sees i sammenheng: Kommunekartet Kommunedelplan Sentrum Heddal *.) Kommunedelplan Sentrum Kommunedelplan Tuvenområdet Kommunedelplan Gransherad Tinnoset Tekstdelen: Utfyllende bestemmelser og retningslinjer (dette dokumentet). Kommunedelplanene gjelder foran kommunekartet. Tekstdelen har bestemmelser og retningslinjer som gjelder for alle kartene. Vedtatt av kommunestyret med unntak av et område i Lifjell. Revidert: Som vedtatt av kommunestyret Revisjonen gjelder området i Lifjell som ble unntatt fra vedtaket Påskrift : *.) Ny kommunedelplan for Sentrum (07 18) vedtatt gjelder foran denne planen. **.) Nye sikkerhetskrav i forhold til flom overstyrer bestemmelsene om flom gitt i denne planen (pkt. 1.4 side 6 17). Det vises til vedlagt notat HS Innholdsregister (hovedpunkter): Side 0. Innledning 1. Fellesbestemmelser for byggeområder og LNF-områder Boliger i byggeområder og LNF- områder Fritidsboliger i byggeområder og LNF- områder Utbygging langs vassdrag Flom ras sikkerhet Bygningsbevaring Andre retningslinjer og opplysninger Byggeområder Byggeområder generelt Byggeområder servicefunksjoner / sentrumsområder Byggeområde boliger Byggeområde fritidsboliger Andre byggeområder 24 3 Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder) LNF-områder generelt LNF-områder med særlige retningslinjer LNF- områder med tillatt spredt utbygging til andre formål Områder for råstoffutvinning 31 5 Andre områder som er båndlagt eller skal båndlegges 32 6 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 33 7 Oversikt over utbyggingsområder 34 8 Områder hvor kommuneplanens bestemmelser ikke gjelder. 39 Vedlegg: **.) Nye flomhøyder Heddøla/Heddalsvann, sist revidert

2 0. INNLEDNING: Notodden kommunes kommuneplan består av tre hovedelementer som må sees i sammenheng: - Mål for utviklingen - Økonomiplan og handlingsprogram - Kommuneplanens arealdel Denne saken gjelder Kommuneplanens arealdel og planen avløste ved vedtakstidspunktet ( ) tidligere gjeldende arealdel, vedtatt i Notodden Kommunestyre AREALDELEN GENERELT: Innledning: Plan- og bygningsloven gir rammer for hva som kan bestemmes i planen, og hva som må få karakter av retningslinjer. Det er i tillegg tatt med en del opplysninger om forhold som er relevante, men som framgår direkte av lovverket eller andre bestemmelser, og som derfor ikke får noen særskilte bestemmelser eller retningslinjer i kraft av denne planen. Bestemmelsene nedenfor (skrevet i ramme) gjelder for alle bygge og delingssaker i områdene hvor kommuneplanen gjelder. Innen de områdene hvor eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde, vil bestemmelsene ha samme virkning som retningslinjene nedenfor. Hvor et nytt tiltak kommer i strid med bestemmelsene, skal tiltaket normalt avslås. Skal det skaffes hjemmel for gjennomføring, må tiltaket omarbeides i tråd med planen, behandles som dispensasjon eller det må skaffes hjemmel for gjennomføring av tiltaket gjennom en ny reguleringsplan. Dispensasjon skal kun gis dersom det er en overvekt av særlige grunner. (Plan- / bygn.loven) Retningslinjene nedenfor gjelder for administrasjonens videre planlegging i regulerings / bebyggelsesplaner og i enkeltsaker (etter p/b- lov, jordlov, skoglov o.s.v) så langt det ligger innenfor lovenes rammer for skjønnsvurdering. Retningslinjene skal også legges til grunn for vurdering av om en sak skal utsettes etter p/b-lovens 33 i påvente av at det utarbeides ny reguleringsplan. 0.2 PARALLELLE SAKER : De estetiske forhold ved utbygging ble vedtatt som estetiske retningslinjer iflg p/b- lovens 74.2 i egen sak parallelt med behandlingen av kommuneplanens arealdel. Retningslinjer etter 74.2 gir hjemmel for gjennomføring i enkeltsaker både hvor kommuneplanen gjelder og hvor reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. De estetiske retningslinjene er skrevet direkte inn i dette dokumentet. Oppheving av eldre reguleringsplaner som en konsekvens av arealdelen ble vedtatt i egen sak parallelt med behandlingen av kommuneplanens arealdel. Planen her viser reguleringstatusen etter dette vedtaket (jfr. tabell i pkt. 8 og avmerking på plankartene). 2

3 1. FELLESBESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER OG LNF- OMRÅDER 1.1 BOLIGER I BYGGEOMRÅDER OG LNF- OMRÅDER. For byggeområdene (boligformål) gjelder reglene i pkt.2.1 og 2.3 i tillegg til reglene nedenfor. For LNF- områdene (spredt bolig) gjelder reglene i pkt i tillegg til reglene nedenfor Plassering av nye boliger Plassering av nye boliger / boligfelt gjennom dispensasjoner / reguleringsplaner i strid med planen bør i størst mulig grad være i tråd med følgende retningslinjer: Boliger utenom de mest sentrale boligområdene ( med mest sentrale menes: området innenfor Kleivene Nordre Skogen Høgås Tveiten) bør plasseres slik at følgende krav oppfylles: Hvor g/s-veg er utbygd eller planlagt bør nye boliger legges på den samme siden av kjørevegen som g/s- vegen ligger. Hvor offentlig v/a- nett er utbygd / planlagt bør boligene tilknyttes dette. Boligene bør ikke bygges ut før v/a- nettet er ferdig. Hvor g/s-veg er planlagt og denne gir forbindelse til skole, bør boliger ikke bygges ut før g/s- vegen er utbygd. Boliger bør ikke plasseres slik at de unødig binder opp verdifulle grusressurser. Boliger bør ikke plasseres på dyrket jord / høgbonitet skogsmark eller i sammenhengende gode landbruksmiljøer slik at disse ytterligere splittes opp, eller er til ulempe for landbruket. Boliger bør ikke plasseres slik at de vil bli sjenert av normal landbruksdrift på omkringliggende arealer. Boliger bør av støymessige grunner ikke plasseres nærmere enn 70m fra E-134 ( Generell byggegrense til riksveg: 50m, fylkesveg og kommunal veg: 15m.) Boliger bør ikke plasseres i strid med retningslinjene for LNF-områder med særlige retningslinjer (se pkt. 3.2 nedenfor). Radonmålinger bør foretas før boliger bygges, og evt. avbøtende tiltak bør gjennomføres ved utbygging. Forebyggende tiltak mot radon bør spesielt vurderes i sentrumsområdet (gamle Notodden kommune inkludert Høybøkåsa) og i området omkring Nordbygda. (Jfr. rapport fra Statens strålevern 2000/2001, Kartlegging av Radon i Notodden kommune.) Utforming av boliger garasjer. Estetisk retningslinje: pbl Nybygg og tilbygg skal utformes slik at bygningene tilpasser seg terrenget, og slik at behovet for å anlegge nye fyllinger og skjæringer blir så lite som mulig. Tilbygg skal utføres slik at bygningen framstår som en formmessig helhet hva angår takform, takvinkler, fargevalg og vindusløsninger. 3

4 Separate garasjer og uthus bør være tydelig underordnet hovedbygningen i plassering, størrelse og formspråk. Bygningen bør i et normalt gatebilde plasseres tydelig tilbaketrukket i forhold til hovedbygningens veggliv ut mot gata. Hvor dette ikke er praktisk mulig, bør garasjen ha minimumsmål og eventuelle tilleggsrom oppføres annet sted på tomta. Garasjer bør kun oppføres i en etasje, og møneretningen bør følge lengderetningen på bygget. Takvinkelen bør normalt være noe slakere enn på hovedbygningen. Formspråk og detaljering bør om mulig være enklere enn på hovedbygningen. Avstand mellom bolig og frittstående garasje på under 40m² skal være minimum 3m. Avstand mellom bolig og frittstående garasje på over 40m² skal være minimum 6m. Innenfor de mulige bevaringsområdene (disse områdene er avmerket på kommuneplankartene), skal nybygg og tilbygg innordne seg i områdets særpreg. Også innenfor andre områder med et forholdsvis ensartet preg bør en slik innordning tilstrebes. 1.2 FRITIDSBOLIGER I BYGGEOMRÅDER OG LNF- OMRÅDER. For byggeområdene (fritidsboligformål) gjelder reglene i pkt.2.1 og 2.4 i tillegg til reglene nedenfor. For LNF- områdene (spredt fritidsbolig) gjelder reglene i pkt i tillegg til reglene nedenfor Fritidsboligers plassering Fritidsboliger bør legges til områder hvor de, og tilhørende tekniske anlegg er til lite sjenanse, herunder at høyereliggende åspartier og framtredende punkter i terrenget ikke bebygges. Fritidsboliger legges primært til områder langs de første delene av vegen (sett fra bygda) hvor øvrige retningslinjer for plassering kan oppfylles. Fritidsboligene søkes plassert slik at de, med tilhørende tekniske anlegg, i minst mulig grad splitter opp sammenhengende naturarealer, naturlige løypetraseer og viltkorridorer. Fritidsboliger bør ikke plasseres i områder hvor de kan være til hinder for aktivt skogbruk. Fritidsboliger bør ikke plasseres i strid med retningslinjene for LNF- områder med særlige retningslinjer (se signatur på kartet). Byggesak for fritidsboliger bør vise påtenkte fyllinger, skjæringer, vegutbedringer og parkeringsplasser. Det bør etableres 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig. Disse bør legges i direkte tilknytning til eksisterende veger / parkeringsplasser. Fyllinger og skjæringer bør i størst mulig grad unngås. Det bør ikke lages nye bilveger til hyttene. 4

5 1.2.2 Fritidsboligers volum. Bestemmelse: Pbl. 20 4, 2. ledd, pkt b) Nye fritidsboliger: Hver fritidsboligenhet kan ha maksimum 120m² bruksareal (T-BRA: Gulvareal inkludert skur / anneks / garasje / overbygde verandaer osv.). Volumet tillates oppdelt i 2 volum, men innbyrdes avstand skal være maks. 5m. Maksimal størrelse på anneks / uthus er 15m². Bygningene skal ha en enkel tradisjonell form med ett enkelt saltak i bygningens lengderetning. I skrånende terreng skal møneretningen følge terrenget (kotene). I tilnærmet flatt terreng tillates vinkelbygg. Mindre takoppbygg tillates innenfor takflaten og i forbindelse med inngangsparti såframt disse underordner seg hovedformen. Ensidig skråtak tillates på mindre uthus. Grunnmur skal være maks 0,5m over gjennomsnitts planert terreng og gesimshøyde maks 3,5m over dette. Ikke overbygde verandaer og terrasser skal kun legges i direkte forlengelse av bygningene på bakkenivå, eller inntil maks 0,5m over terreng. Fyllinger og skjæringer skal i størst mulig grad unngås, og fyllinger skal være maks 1m over terreng. Denne bestemmelsen gjelder ikke for områder omfattet av pkt b) nedenfor. Eksisterende fritidsboliger: Bestemmelsene for nye fritidsboliger gjelder også for eksisterende fritidsboliger. Hvor eksisterende fritidsboliger allerede er i strid med disse bestemmelsene, skal ikke nye tiltak bringe bebyggelsen enda mer i strid med bestemmelsene enn nåværende situasjon Utforming av fritidsboliger. Estetisk retningslinje: pbl 74.2: Fritidsboliger skal ha en farge som passer naturlig inn i naturen rundt. En skal unngå sterke signal- og pastellfarger. Takflatene skal være mørke (sorte / grå) i ikke-reflekterende materiale, eller torvtekte. Vinduer skal underordne seg veggflatene, og skal være inntrukket fra veggenes ytterkanter. (eksempelvis: ikke hjørnevinduer og glassgavler). Tilbygg skal utføres slik at bygningen framstår som en formmessig helhet hva angår takform, takvinkler, fargevalg og vindusløsninger. 1.3 UTBYGGING LANGS VASSDRAG Bestemmelse: Pbl 20 4 andre ledd, bokstav f ): For områder langs vassdrag inntil 100m fra strandlinja målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand tillates ikke nye tiltak iflg. Pbl 81, og 93 pkt.a) hva angår oppføring av nybygg og 93 pkt. i). (-dvs. nybygg og vesentlige terrenginngrep er ikke tillatt). For eksisterende bygninger tillates imidlertid ombygging, tilbygg, uthus, anneks osv. i tråd med øvrige regler i denne planen*. Med vassdrag menes her følgende: Elver: Tinnåa, **Heddøla, Digeråa, Fulldøla, Kåla, Esperåa, Tjåga, Mjaugetjønnåa og Kvitåa. Vann: Heddalsvann, Tinnsjøen, Follsjøen, Sønstevann, Tjågevann, Erstjønn, Damvatn, Sjåvatn, Reshjemvatnet, Gavlesjå, Nystulvatnet, Bolkesjø, Teksjå, Nordstulvatn, Havredalsvatn, Breidvatn, Fiskeløys, Årstulvatn, Dårstulvatn, Elgsjøen og Høymyrvatn. 5

6 Utbygging bør heller ikke finne sted i 100m- beltet i forhold til andre vann større enn 5 da. Utbygging langs mindre vann enn 5 da og mindre vassdrag bør i størst mulig grad søkes lagt over 50 m fra disse. Langs Tinnelva på Strekningen Svelgfoss Tinnosdammen bør det generelle byggeforbudet i 100m- beltet ikke fravikes verken i plansaker eller i enkeltsaker av hensyn til bruken av vassdraget til drikkevannsformål. *) Tilbygg, uthus, anneks osv. innenfor 100m- beltet bør plasseres slik at de ikke beslaglegger området mellom eksisterende bygninger og strandlinja i større grad enn eksisterende forhold. Hele Lifjellområdet ned til Heddøla / Heddalsvann har i Samlet plan for vassdrag fått betegnelsen vernet vassdrag (signatur på kartet). **) For områdene langs Heddøla er det også spesielle retningslinjer og bestemmelser knyttet til flom ras sikkerhet (se under pkt 1.4 nedenfor) 1.4 FLOM RAS - SIKKERHET. **.) se vedlegg. Plan- og bygningsloven 68 har et generelt krav om at grunn bare kan bebygges eller deles dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot farlige natur- og miljøforhold. Denne lovparagrafen gjelder for alle områder, og uavhengig av bestemmelsene nedenfor. Bestemmelsene nedenfor bygger til dels på skjønnsmessige grovmaskede vurderinger, og frikjenner altså ikke alle andre arealer. Bestemmelsene medfører dermed kun at det blir et spesielt tydelig krav om dokumentasjon om faregrad og eventuelle tiltak for å bringe sikkerheten opp på et forsvarlig nivå før deling eller utbygging kan finne sted i de utpekte områdene Flomsikring Heddal / Heddalsvann. **.) se vedlegg. Bestemmelse: Pbl. 20 4, 2. ledd, pkt b): Omkring Heddalsvannet tillates ikke nye bygninger med bygningsdeler under 19.9 m.o.h. (Beregnet 100-års flom + 20cm. Jfr. NVE: Flomsonekart nr.2 / 2002, delprosjekt Tuven ). I Heddal nedenfor Melås bru gjelder tilsvarende minimumshøyder innenfor avmerket flomsone og tilgrensende områder: (Flomsone og profilnummer er påført plankartet). Profil nr. 1: 19,9 m.o.h. Profil nr. 14: 24,0 m.o.h Profil nr. 2-5: 20,1 m.o.h. Profil nr. 15: 24,8 m.o.h. Profil nr. 6: 20,2 m.o.h. Profil nr. 16: 25,4 m.o.h. Profil nr. 7: 20,4 m.o.h. Profil nr. 17: 26,3 m.o.h. Profil nr. 8: 20,5 m.o.h. Profil nr. 18: 27,0 m.o.h. Profil nr. 9: 20,6 m.o.h. Profil nr. 19: 28,1 m.o.h. Profil nr.10: 20,7 m.o.h. Profil nr. 20: 29,1 m.o.h. Profil nr.11: 21,0 m.o.h. Profil nr. 21: 30.2 m.o.h. Profil nr.12: 22,2 m.o.h Profil nr. 22: 30,5 m.o.h. Profil nr.13: 23,0 m.o.h Minimumshøyden i mellomsonene regnes som skråplanet mellom disse høydene. 6

7 Større offentlige bygg, tyngre industribygg og spesielt viktig infrastruktur bør tilsvarende legges min m.o.h. i området rundt Heddalsvannet (200-års flom). Tilsvarende for Heddal bør slik utbygging ikke skje under beregnet 200-års flom (jfr. NVE: Flomsonekart nr.2 / 2002, delprosjekt Tuven ) Fare for ras / utglidning langs Heddøla. Bestemmelse Pbl. 20 4, 2. ledd, pkt f): For området langs Heddøla, inntil 100m fra strandlinjen, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand er det forbudt å sette i verk oppføring av varig, transportabel eller midlertidig bygning. Det bør vises spesiell varsomhet i forhold til utbygging på løsmasser også utenfor 100-m beltet i forhold til Heddøla, grunnet fare for utrasing / utgraving ved ekstreme flommer Nærmere vurdering av områder i forhold til flomfare og fare for ras / utglidning. Bestemmelse: Pbl. 20 4, 2. ledd, pkt b) og c): I byggeområder som kan være utsatt for flom eller ras etter tabell i pkt.7, dvs. områder klassifisert som 1-f, 2-f, 3-f, 1-r, 2-r eller 3-r skal det forligge faglig dokumentasjon på samfunnssikkerhet og beredskap. Og være i samsvar med høydekotene nevnt i pkt med retningslinjer (Heddal / Heddalsvann), og i samsvar med pkt (Heddøla). (Jfr.pkt nedenfor.) Dokumentasjon skal utarbeides samtidig med planforslaget. Det kan ikke utsettes til evt. framlegging av bebyggelsesplan Spesielle forhold angående flom / ras i enkeltområder. Tiltakene beskrevet for hvert enkelt område nedenfor er å betrakte som retningslinjer for sektorenes planlegging iflg p/b- lovens Illustrasjoner er utarbeidet for de situasjonene hvor disse er klargjørende. For de øvrige områdene vises det direkte til områdene på kommuneplankartene. Det vises for øvrig til pkt ovenfor og pkt.3.3.1, pkt og tabell i pkt. 7 nedenfor. 7

8 BB-5: Heddal Nordbygda ved skolen. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: I de øvre deler av området er det leire / siltholdig grunn, som muligens kan være noe ustabil. Tiltak: Før behandling av reguleringsplan må det foreligge fagvurderinger angående stabiliteten av massene i de øvre områdene for eventuell justering av avgrensingen mot nord. Mulig ustabil grunn BB-5 BB-6: Heddal ved Rekåvegen. **.) se vedlegg. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Områdene ned mot Rekåa kan være noe flomutsatte. I den bratte skråningen ovenfor byggeområdet i nordre del av området kan det muligens være fare for utglidninger. Tiltak: Før behandling av reguleringsplan må det foreligge geotekniske fagvurderinger angående stabiliteten av massene i skråningen mot nord, eller endelig avgrensning av byggeområdet må trekkes mot sør så langt at risiko for utglidninger i byggeområdet er eliminert. Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en fagvurdering av flomsituasjonen i forbindelse med Rekåa. Dersom slik flomfare påvises må reguleringsplanen fastsette krav om oppfylling til flomsikker høyde i forhold til 100- års flom, eller byggeområdet må trekkes tilbake så langt at risiko for oversvømmelse er eliminert. Dersom det skal bygges i flomutsatt område, må det før behandling av reguleringsplan foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskiftnig / oppfylling i forhold til å sikre stabil byggegrunn. Mulig ustabil grunn BB-6 BB-6 Mulig flomfare. 8

9 BB-10: Heddal mellom Klokkarrud og Bekkhustjønna. **.) se vedlegg. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Mesteparten av området vil bli oversvømt ved en 100- års flom. Området ligger i ytterkant av flomsonen og en vil anta at det her vil være meget rolig, stilleflytede vann ved slik flom. Tiltak: Reguleringsplan for området må inneholde krav om oppfylling av området til flomsikker høyde i forhold til 100- års flom før utbygging i områder hvor det er tillatt å sette opp bygninger. Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskiftnig / oppfylling i forhold til å sikre stabil byggegrunn. BB-10 V-8 Kjent flomfare (Jfr. Flomsonekart - Tuven) V-8 BB-11: Heddal Vestsida ved Heddøla nord for Yli. **.) se vedlegg. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Byggeområdet avmerket i planen synes å ligge på sikker høyde i forhold til 100- års flommen. Skråningen direkte mot Heddøla er stabilisert av NVE ved steinsetting, men i stor flom kan Heddøla muligens kunne grave noe der hvor det ikke er steinsatt imot Teinåa. Tiltak: Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en fagvurdering av stabiliteten av massene ut mot Teinåa, eller endelig grense for byggeområde må trekkes så langt tilbake at risiko for utglidning i byggeområdet er eliminert. Mulig fare for utgraving. BB-11 9

10 BB-20: Skogen Nord for Platon. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Byggeområdet ligger delvis i et gammelt grustak. Grunnen kan muligens være ustabil i området ut mot skråning mot vest. Det kan også være en mulig fare for utrasninger i skråningen ovenfor byggeområdet mot øst. Tiltak: Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en fagvurdering av stabiliteten i massene i skråningen nedenfor byggeområdet mot vest og ovenfor byggeområdet mot øst. Alternativt må grensen for byggeområde trekkes tilbake tilstrekkelig for at risiko for ras / utglidning i området er eliminert. Mulig utglidningsfare BB-20 Mulig utglidningsfare BI-3: Heddal øst ved Lysthus. **.) se vedlegg. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Hele området vil bli oversvømt ved en 100- års flom. Ved de største flommene antas området å ligge i overgangen mellom stillestående vann (Heddalsvannet) og sakteflytende elv (Heddøla). Tiltak: 200- års flom skal legges til grunn for oppfyllingshøyder. Reguleringsplan for området må inneholde krav om oppfylling av området til flomsikker høyde før utbygging i områder hvor det er tillatt å sette opp bygninger. Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskiftnig / oppfylling i forhold til å sikre stabil byggegrunn. 10

11 Bfr-1: Heddal Bamlesletta ut mot Heddøla, Golf. **.) se vedlegg. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Deler av områdene ned mot elva og omkring gammelt elveløp i vestre del synes å måtte være flomutsatte, men nærmere data om påregnelige flomhøyder mangler. Tiltak: Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en fagvurdering av flomsituasjonen i Heddøla i dette området. Reguleringsplanen må avgrense områder for bygninger slik at disse legges på flomsikre deler av arealet. Bfr-1 Mulig flomutsatt område. V-2: Silkesvingen adk. Platon, Skogen. Det er krav om reguleringsplan før bygging av vegen. Risikovurdering: Vegtraseen ligger delvis i et gammelt grustak. Grunnen kan muligens være ustabil i skråningen mot øst. Tiltak: Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en fagvurdering av stabiliteten i massene i skråningen mot øst. Reguleringsplanen må sette krav om eventuell nødvendig sikring av skråningen. V-2 Mulig utglidning V-6: H-152 nord for Flyplassen. **.) se vedlegg. Strekningen fra E-134 til Heddøla ligger inne i gjeldende reguleringsplan, mens strekningen fra Heddøla mot Yli kun er avsatt i kommuneplanen. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av vegen fra Heddøla mot Yli. Risikovurdering: Store deler av terrenget der vegtraseen går vil bli oversvømt ved en 100- års flom. Ved de største flommene antas området å ligge i overgangen mellom stillestående vann (Heddalsvannet) og sakteflytende elv (Heddøla). 11

12 Vegtraseen ligger på tvers av Heddølas flomløp, og oppfylling over store lengder vil kunne virke oppdemmende på store flommer. Tiltak: 200- års flom må legges til grunn for oppfyllingshøyde for vegen. Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en fagvurdering av faren for oppdemming med tilhørende behov for flomtverrsnitt under bru. Tilsvarende må det foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskiftning i vegtraseen og krav til masser i oppfyllingen før bygging av vegen. V-8: Ny adkomst til Haugmotun. **.) se vedlegg. Situasjonen er inntegnet på illustrasjonen som følger område BB-10. Det er krav om reguleringsplan før bygging av vegen. Risikovurdering: Deler av vegtraseen ligger i område som vil bli oversvømt ved en 100- års flom. Området ligger i ytterkant av flomsonen og en vil anta at det her vil være meget rolig, stilleflytede vann ved slik flom. Tiltak: 200- års flom bør legges til grunn for oppfyllingshøyde for vegen. Før bygging av vegen må det foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskiftning i vegtraseen og krav til masser i oppfyllingen. Bf-2: Lifjell nord/øst for Myrgvarv. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Området ligger nedenfor forholdsvis bratte områder med bare fjellsider og noe glissen skog. En kan ikke utelukke at visse deler av byggeområdet kan være utsatt for snøras / steinsprang. Tiltak: Før behandling av reguleringsplan må det foreligge en fagvurdering av mulighetene for snøras / steinsprang i området. Grensen for byggeområde må da eventuelt trekkes tilbake i forhold til disse rasvurderingene. Bratte snaufjell Bratte områder med glissen skog. Bratte områder med glissen skog. Bf-2 Sb-9: Heddal nord for Yli. Det er ikke krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Deler av området kan være utsatt for setninger i grunnen, da det delvis er silt- og leireholdig grunn i deler av området. Tiltak: Før utbygging må det foreligge en fagvurdering av byggegrunnen for den enkelte byggetomta. Tomtenes plassering må justeres inn på områder uten fare for slike setninger. 12

13 Sb-10: Heddal vestsida ved Melås bru. Det er ikke krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Deler av området kan være utsatt for setninger i grunnen, da det delvis er silt- og leireholdig grunn i deler av området. Tiltak: Før utbygging må det foreligge en fagvurdering av byggegrunnen for den enkelte byggetomta. Tomtene må plasseres på områder hvor det ikke er fare for slike setninger. Sf-15: Kålidalen. Det er ikke krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Området ligger nedenfor forholdsvis bratte områder med snaufjell og noe glissen skog. En kan ikke utelukke at deler av området kan være utsatt for snøras / steinsprang. Tiltak: Før utbygging må det foreligge en fagvurdering av mulighetene for snøras / steinsprang i området. Tomtene må plasseres på områder hvor det ikke er fare for ras / steinsprang. Bratt snaufjell Bratt glissen skog Bratt glissen skog Sf-15 D-1: Nesøya. *.) + **.) se vedlegg. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Praktisk talt hele området slik det ligger i dag vil bli oversvømt ved en 100- års flom. Området ligger inntil Tinnelva, og det kan muligens være fare for utgravninger i nye oppfyllinger mot denne. Tiltak: 200- års flom må legges til grunn for oppfyllingshøyde for området. Reguleringsplan for området må inneholde krav om oppfylling av området til flomsikker høyde før utbygging i områder hvor det er tillatt å sette opp bygninger. Før behandling av reguleringsplanen må det foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskifting / oppfylling for å sikre stabil byggegrunn, og eventuelle krav til ekstra plastring mot Tinnelva. (illustrasjon se neste side) 13

14 D-1 Kjent flomfare (jfr. Flomsonekart - Tuven) D-1 D-1 D-1 Kjent flomfare (jfr. Flomsonekart - Tuven) D-2: Hydro- Båthavna. *.) + **.) se vedlegg. De vestre delene er allerede utbygde områder uten reguleringsplan, mens de østre delene uten reguleringsplan ennå ikke er utbygd. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. De vestre delene har solid plastring av skråning mot vannet, mens tilsvarende mangler for deler av østre område. Risikovurdering: Store deler av nedre platå vil bli oversvømt ved en 100- års flom. Det kan være fare for utvasking i skråningen i østre del ved bølgepåvirkning fra Heddalsvannet. Tiltak: 200- års flom må legges til grunn for oppfyllings- og byggehøyder i området. Tiltak østre del: Reguleringsplan for området må inneholde krav om oppfylling av området til flomsikker høyde før utbygging i områder hvor det er tillatt å sette opp bygninger. Før behandling av reguleringsplanen, eller senest ved bebyggelsesplan, må det foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskifting / oppfylling for å sikre stabil byggegrunn, og eventuelle krav til ekstra plastring mot Heddalsvannet. Tiltak vestre del: De vestre områdene er allerede utbygd i så stor grad at oppfylling ikke vil være noe praktisk alternativ. Dersom videre utbygging av bygninger skal kunne tillates må reguleringsplanen angi hvordan de enkelte bygg eventuelt kan påbygges / ombygges. Dette må bygge på en fagrapport som vurderer hvert enkelt område for nybygg / tilbygg. Østre del Vestre del Område med reguleringsplan D-2 D-2 D-2 D-2 D-2 D-2 D-2 D-2 Kjent flomfare (Jfr. flomsonekart - Tuven) Vestre del 14

15 D7: Tinnesøyren ved Tinnelva, sentrum. **.) se vedlegg. Det er ikke krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Flomsonekart for Tuven omfatter dette området. Deler av områdene ned mot elva er flomutsatte. Det øvre platået regnes som flomsikkert, men graving har forekommet i områdets nordre ende. Dette er imidlertid reparert. Tiltak: Nye bygninger må plasseres på øvre platå. Dersom bygninger skal plasseres helt opp i nordre del av området, må det foreligge en fagvurdering av mulighetene for graving ved flom før utbygging. Mulig fare for utgraving D-7 Kjent flomfare (jfr. flomsonekart Tuven) D-7 D-8: Mærde strandlinje. **.) se vedlegg. Området er ikke avsatt til byggeområde, men til strandpromenade. Det er krav om bebyggelsesplan før utbygging av området. Risikovurdering: Området vil bli oversvømt ved en 100-års flom. Flommen vil være i form av stigning av Heddalsvannet. Bølgepåvirkning fra Heddalsvannet vil muligens kunne grave i eksisterende steinfylling. Tiltak: Før eventuell videre opparbeiding av strandpromenaden bør det foreligge en fagrapport om eksisterende massers stabilitet i forhold til utvasking mot Heddalsvannet. Herunder må det tas stilling til om skråningen mot Heddalsvannet må plastres før videre opparbeidelse. D-9: Flyplassforlengelse. **.) se vedlegg. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Høyeste punkt på nåværende flystripe er m.o.h. Risikovurdering: Hele landingsstripa på nåværende flyplass vil være oversvømt ved en 100- års- flom, og da også det aktuelle tilleggsområdet for flyplassforlengelse. Flommen vil være i form av stigning av Heddalsvannet. Bølgepåvirkning fra Heddalsvannet vil muligens kunne grave i ny fylling ved lavere vannstand. Tiltak: Det vil ikke være mulig å bringe denne delen av flyplassen opp på flomsikker høyde. Flyplassen må derfor ha varslingsrutiner for stenging av flystripa ved flom. Før videre utbygging av flystripa må det foreligge geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskifting / oppfylling for å sikre stabil byggegrunn, og eventuelle krav til ekstra plastring mot Heddalsvannet. 15

16 D-10: Flyoppstillingsplass. **.) se vedlegg. Området er opparbeidet som ei stor asfaltflate til parkering av fly det er ikke oppført bygninger her. Det er krav om bebyggelsessplan før utbygging av området. Risikovurdering: Området vil bli oversvømt ved en 100-års flom. Store flommer antas å ha karakter av nærmest stillestående vann, da området mer eller mindre vil inngå i Heddalsvannet. Tiltak: Bebyggelsesplan for området må inneholde krav om oppfylling av området til flomsikker høyde i forhold til en 100-års flom før utbygging i områder hvor det er tillatt å sette opp bygninger. D-11: Bilsakkyndig Tuven. **.) se vedlegg. Området er et ubebygd tilleggsområde til Statens Vegvesens bebygde tomt. Det er krav om bebyggelsessplan før utbygging av området. Risikovurdering: Området vil bli oversvømt ved en 100-års flom. Store flommer antas å ha karakter av nærmest stillestående vann, da området mer eller mindre vil inngå i Heddalsvannet. Tiltak: Bebyggelsesplan for området må inneholde krav om oppfylling av området til flomsikker høyde i forhold til en 100-års flom før utbygging i områder hvor det er tillatt å sette opp bygninger. D-12: Industritomt Tuven nordøst. **.) se vedlegg. Området er delvis bebygd med industribygg, men mesteparten av området brukes til utelagring. Det er ikke krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Området vil bli oversvømt i søndre del ved en 100-års flom. Store flommer antas å ha karakter av nærmest stillestående vann, da området mer eller mindre vil inngå i Heddalsvannet. Tiltak: Dersom bygninger skal plasseres i flomutsatt del av området, må området hvor bygningene skal stå fylles opp til flomsikker høyde i forhold til 100-års flom før utbygging. D-13 D - 12 Kjent flomfare (jfr. flomsonekart Tuven) D-13: Industritomt ved Mærde - Tuven. **.) se vedlegg. Området er et ubebygd, utfylt område mot Heddalsvannet. Det er krav om reguleringsplan før utbygging av området. Risikovurdering: Området vil bli oversvømt ved en 100-års flom. Store flommer antas å ha karakter av nærmest stillestående vann, da området mer eller mindre vil inngå i 16

17 Heddalsvannet. Bølgepåvirkning fra Heddalsvannet vil muligens kunne grave i eksisterende steinfylling. Tiltak: 200- års flom må legges til grunn for bygge- og oppfyllingshøyder. Reguleringsplan for området må inneholde krav om oppfylling av området til flomsikker høyde før utbygging i områder hvor det er tillatt å sette opp bygninger. Før behandling av reguleringsplanen må det foreligge en geoteknisk fagvurdering angående krav til masseutskifting / oppfylling for å sikre stabil byggegrunn, og eventuelle krav til ekstra plastring mot Heddalsvannet. D-14: Vannverkstomt Svelgfoss. Risikovurdering: Tomta ligger ut mot kanten av et gammelt masseuttak, og stabiliteten av massene ut mot kanten i søndre del av området kan være redusert. Det er ikke krav om reguleringsplan før utbygging av området. Tiltak: Dersom bygninger søkes plassert ut mot skråningen mot sør, må det foreligge en fagvurdering av stabiliteten i byggegrunnen før utbygging. D D Mulig fare for utglidning Utbygging langs høyspentledninger. Bestemmelse: Pbl. 20-4,2.ledd, pkt b) og c) Langs høyspentledninger (luftledninger) er det ikke tillatt med boliger og andre bygninger for varig opphold nærmere senterlinja enn følgende avstander: 300 kv: 40m 130 kv: 30m kv: 20m kv: 10m V: 5m Jordkabler kv: 10 m Forskrifter for elektriske anlegg gjelder for minste avstander fra høyspentlinjer til alle bygg og anlegg. Netteier gir opplysninger om disse. 17

18 1.4.5 Gamle avfallsdeponier Innenfor de avmerkede kjente gamle avfallsdeponiområdene bør det gjøres spesielle grunnundersøkelser før områdene kan tillates utbygd. (Signatur på kartet) 1.5 BYGNINGSBEVARING Generell bevaringsvurdering Alle byggesaker som endrer utseendet på rimelig intakte bygninger som er over 60 år gamle bør til fylkeskonservatoren til uttalelse før byggetillatelse blir gitt. Det samme gjelder byggesaker med endringer av SEFRAK- registrerte bygninger. Alle faste kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. Det samme gjelder stående bygninger fra før Bygge- og rivningssaker på bygninger fra før 1850 skal meldes kulturminnemyndighetene Spesielle områder for bevaringsvurdering Byggesaker innenfor områdene avmerket som mulig bevaringsområde bør til fylkeskonservatoren til uttalelse: (Signatur på kartet) Påbegynte fredningssaker etter kulturminneloven er vist under pkt. 5.1 nedenfor. 1.6 ANDRE OPPLYSNINGER OG RETNINGSLINJER Sikring av gangforbindelser. Ved nye utbygginger bør en ikke legge opp til mer trafikk på usikrede veger som forbinder skolene / barnehagene med områder som brukes av skoler / barnehager (signatur på kartet) Skogskjermer. Estetisk retningslinje: Pbl 74.2: For følgende nye byggeområder skal det, i området avsatt til parkområde i kommuneplanen, etableres tett skogskjerm som hindrer innsyn fra riksvegen: Boligområde ved Nordbygda Skole (BB-5) Boligområde ved Rekåvegen. (BB-6) Boligområde ved Våle-butikken. (BB-7) Boligområde ved Carlsen- butikken (BB-8) Boligområde mellom Klokkarrud og Bekkhustjønna. (BB-10) 18

19 Industriområde ved Leivstein. (BI-7) Industriområde mellom Skilrud og Lysthusodden. (BI-3) Golfbane ved Bamlesletta. (Bfr-1) Skogskjermene bør være ferdig plantet etter godkjent beplantningsplan før områdene tas i bruk Luftstrekk og master Estetisk retningslinje: Pbl 74.2: Ledninger i luftstrekk skal ikke tillates langs E-134 og Rv-360 innenfor et 100m-belte i området som er synlig fra vegen. Nye linjestrekk, master og lignende tekniske anlegg skal heller ikke tillates i større sammenhengende naturområder. Nye luftstrekk skal ikke tillates innenfor bysenteret (kommunedelplan for sentrum) Reklameskilt. Reklameskilt tillates kun satt opp innenfor rammene av vedtatt skiltnorm Parkering. Ved nybygg / ombygginger skal parkeringsplasser opparbeides i tråd med vedtatt parkeringsnorm Faste kulturminner undersøkelsesplikt. Kulturminneloven ( 9) fastslår undersøkelsesplikt for tiltakshaver ved alle offentlige og større private tiltak. Plan for tiltaket skal sendes kulturmyndighetene. 19

20 2. P/b- loven : BYGGEOMRÅDER 2.1 BYGGEOMRÅDER GENERELT De to punktene nedenfor gjelder for alle typer byggeområder, men kun for de som er spesielt pekt ut i tabellen i pkt 7 nedenfor. For alle typer byggeområder gjelder også fellesbestemmelsene i pkt. 1 ovenfor Krav om reguleringsplan før utbygging Bestemmelse: Pbl 20 4 andre ledd, bokstav a) Områder hvor tiltak etter 93 a), h), c), i) og j) (bygging, deling, bruksendring, vesentlige terrenginngrep og veganlegg) ikke er tillatt før området inngår i reguleringsplan eller bebyggelsesplan framgår av tabell i pkt.7 nedenfor Vann / avløp. Bestemmelse: Pbl. 20 4, 2. ledd, pkt b) Byggeområder som ikke tillates bygd ut med nye anlegg som krever utslipp etter forurensingsloven før de er tilkoblet offentlig vann og avløp framgår av tabell i pkt 7 nedenfor. 2.2 BYGGEOMRÅDE: SERVICEFUNKSJONER / SENTRUMSOMRÅDER Bestemmelser og retningslinjer i pkt. 1, pkt.2.1 og pkt.7 gjelder også for disse områdene Kommunens servicesentrum. Innenfor Notodden bysentrum og Tuvenområdet søkes Notodden bysentrum utviklet til kommunens primære servicesentrum framfor Tuvenområdet Servicefunksjoner i de sentrale områdene. Notodden bysentrum søkes spesielt utviklet langs Storgata med tilstøtende kvartaler på strekningen Teaterplassen ( Holtas plass ) Heddalsvannet, samt kvartalene syd for torget ( Torgbyen ). Nye forretnings- og serviceetableringer bør i størst mulig grad lokaliseres slik: Bare i sentrum (jfr. avgrensning på kartet): Dagligvarer, klær, offentlige kontorer, bank, forsamlingslokaler, spisesteder osv. med stor publikumskontakt og et forholdsvis moderat arealbehov i forhold til publikumstall. Herunder også nye varehusetableringer, utvidelser av eksisterende varehus og utvidelse av forretninger til varehus. 20

KOMMUNEDELPLAN - SENTRUM

KOMMUNEDELPLAN - SENTRUM KOMMUNEPLANENS AREALDEL NOTODDEN KOMMUNE 2007 2018 KOMMUNEDELPLAN - SENTRUM UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. Kommuneplanen består av følgende tre elementer som må sees i sammenheng: - Kommunedelplankart

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3

REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 REGULERINGSBESTEMMELSER FRITIDSBEBYGGELSE, GNR 16/1,2 OG 3, 17/1-2, OG 17/7-3 Bestemmelsene er datert: 19.06.2009. Bestemmelsene er vedtatt: 1 GENERELT 1.1 Planens formål: Reguleringsplanen skal legge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE

ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE ANGARSNESSTRANDA LEIRFJORD KOMMUNE Planid: 30078 Bestemmelser datert 19.04.2012 Plankart datert 19.04.2012 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Angarsnesstranda omfatter gbnr 40/8 m.fl. 1.2 Bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER.

DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. DETALJREGULERINGSPLAN FOR RONDAPLASSEN I NORD-FRON KOMMUNE (PLANID 51620150003). REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedteke av kommunestyret - sak 138/15, 14.12.2015. Justert etter kommunestyre-sak 27/16, 08.03.2016.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1

DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 DETALJREGULERING FOR REINSHOMMEN HYTTEFELT 1 PLANID 10372011002 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankart, datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 Bestemmelser datert 07.08.12, rev. 28.02.2013 og 20.03.13 1.0 Bebyggelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen

Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Årset/Votndalen Dato: 1892012 Tilhørende plankart datert: 1892012 1 GENERELT 11 Planens formål og avgrensning Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging

Detaljer

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER

REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER REG. ENDRING FOR DEL AV REGULERINGSPLAN FOR NORDRE HOVENGA-LIANE, FELT NB1 (B1 B7), PARSELL AV NY FYLKESVEG H32 MED TILGRENSENDE AREALER PLANBESTEMMELSER Vedtatt i bystyret, 27.03.03 i sak 0014/03. Vedtatt

Detaljer

PLANBESTEMMELSER TIL SEL KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER TIL SEL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN ULA-DOVRE GRENSE Planbestemmelser PLANBESTEMMELSER SEL KOMMUNE TIL Vedtatt av Sel kommunestyre 31.01.2011 KOMMUNEDELPLAN ULA-DOVRE GRENSE Planbestemmelser GENERELT Kommunedelplan Ula- Dovre

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087

REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 REGULERINGSBESTEMMELSER, HYTTEFELT I ALTEVATN Planid: R1922087 Dato:... 9.4.2010 Dato for siste revisjon:... 24.6.2010 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... 24.6.2010 I medhold av plan- og

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.

REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HÅVUNDVEGEN, PARSELL STORMBANEN - FROGNERKRYSSET OG TILGRENSENDE OMRÅDER (B1; SANSSOUCI OG B2; FROGNERLIA VEST M.FL.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Sakstittel: PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 Gåsnes KVÆNANGEN KOMMUNE. Dato: 31.10.2008 Dato Endret: 10.05.11 (jmf FSK vedtak 06.04.2011) BESTEMMELSER Hjemmel for bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN

REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN REGULERINGSPLAN FOR R4 KLEVMOSETERVEGEN - KROKHØLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 18/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R4 - KLEVMOSETERVEGEN- KROKHØLEN I NORDRE LAND KOMMUNE. 1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F

DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F JEVNAKER KOMMUNE DETALJREGULERING FOR MYLLA - JEVNAKER SNÅLEN HYTTEFELT FELT 4F REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 13.10.2011 Sist revidert dd.mm.åååå Plan nr. 56 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring

Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Sirdal kommune Bestemmelser til Detaljplan for Smølåsen hyttefelt endring Iht. plan- og bygningsloven, 2008, 12.5, 6 og 7. Plankart datert : 05.07.2012 Siste endring datert: 19.07.2012 1 Reguleringsplan

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - REGULERINGSBESTEMMELSER KOMMUNE : Notodden REGULERINGSOMRÅDE : Helleberg Store Blefjell

Detaljer

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104.

Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Detaljregulering for Korbineset Fiskecamp Neiden, Sør-Varanger kommune, g/bnr: 7/2, 7/8, 7/35, 7/41 og 7/104. Reguleringsbestemmelser Dato: 04.03.14 Planens ID: 20302010004 ArkivsakID: 10/1380 Fastsatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER DALSKILEN HYTTEFELT PLANID: 201210 Vedtatt av Mandal Bystyre xx.xx.xx GENERELT.. Tore Askildsen Ordfører Det regulerte området er på planen avgrenset med en reguleringsgrense. Bebyggelse-

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN

DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LEILIGHETER I KRØDEREN Dato for bestemmelsene: Forslag 28.9.2015 1. GENERELT 1.1 Området reguleres for følgende formål Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA REGULERINGSPLAN FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 17/05 den 10.05.2005. Mindre vesentlig endring D-sak 281/09 den 08.10.2009 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R3 - KLEVMOSETERHØGDA

Detaljer

Området reguleres for følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens 12-5):

Området reguleres for følgende formål (jfr. Plan- og bygningslovens 12-5): Arkivsak: 09/933 Arkivkode: PLAN 332 Sakstittel: DETALJREGULERING - NESHÅMÅR BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER KOMMUNE : Notodden REGULERINGSOMRÅDE : Neshåmår ved Tinnoset DATO FOR PLANFORSLAG : 10.3.2010

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Dato: 23.05.2014 Saksnr/løpenr: 2012/6826-40908/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) BULLING NEDRE HYTTEFELT NORD, SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 21.05.2014 Forslagsstiller:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL

Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser Dyster-Eldor Ås kommune Plan nr.: R- 151 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR DYSTER-ELDOR SØNDRE DEL Reguleringsbestemmelser datert: 25.05.2009 Kart datert:

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KJERLINGLAND, PLAN NR. 2007156 LILLESAND KOMMUNE 1. GENERELT 1.1. Reguleringsformål Planområdet er vist med reguleringsgrense. Innenfor planen er det regulert til

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN (DETALJ) FOR GRØNDAL HYTTEGREND. PLAN NR. 1502200916 Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 PLAN NR. Vedtatt 16.12.2010, KST sak 91/10 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 24.11.2011 Pkt.1; GENERELT Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Detaljer

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt

TEGNFORKLARING. Høgberget hyttefelt E 447900 E 447800 E 447700 E 447600 N 6974000 N 6974000 I medhold av plan- og bygningsloven 12-12, er denne planen med bestemmelser vedtatt av Gjemnes kommunestyre i møte 27.05.2014, sak 18/14. Batnfjordsøra...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål

REGULERINGSBESTEMMELSER. 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål REGULERINGSBESTEMMELSER 1 av 5 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde: Spesialområde:

Detaljer

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ).

AREALBRUK. ( Bestemmelser knyttet til bygningslovens 25 - Reguleringsformål ). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET HESSELBERGSGT. - BJØRNSTJERNE BJØRNSONSGT. - MAGNUSGT. - NORDRAAKSGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3

Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 VEFSN KOMMUNE - et steg foran Reguleringsbestemmelser DETALJREGULERING FOR ANDÅS ETAPPE 1.3 Planident 20131238 Planbeskrivelse, dato 13.09.2013 Reguleringsbestemmelser, dato 13.09.2013 Plankart tegningsnr

Detaljer

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen

Planbestemmelser. Reguleringsplan for Myllakollen Planbestemmelser Reguleringsplan for Myllakollen Referanse: 07/1229-29 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0002 Sakstittel: Reguleringsplan for Myllakollen Vedtatt av kommunestyret K-sak 17/10, 29.04.2010 BESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Dato: 14.10.2013 Saksnr/løpenr: 2010/48-33817/2013 Klassering: L13 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. REGULERINGSBESTEMMELSER VEDTATT 18.09.13 Forslagsstiller:

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK. Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Agdenes kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR JORDBÆRLIA HYTTEFELT, GNR.98 BNR.2,3 LENSVIK Plankart datert:13.05.03 Egengodkjent: 03.09.2003 Endring i bestemmelsene vedtatt: 01. 03.2006 (pkt. 3.1.3) Planens

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR ATNSJØLIA HYTTEFELT STOR-ELVDAL KOMMUNE PLANID: 43020110200 Dato: 05.07.2011 Sist revidert: 02.03.2012 Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Koppang

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 07-43 1. Generelt REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR. 68, BNR. 155 - - HEISTADTANGEN PORSGRUNN KOMMUNE 1.1. Omfang og formål. Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor området begrenset

Detaljer

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT

FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT 1 FOLLDAL KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR STREITLIEN HYTTEFELT Planen er datert 17.12.2013 Bestemmelsene er datert 17.12.2013 Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR TRØNGSLA N9, GNR. 102. BNR.161,TRØNGSLA NORD REGULERINGSBESTEMMELSER FLEKKEFJORD KOMMUNE Plankart datert 22.12.11, sist revidert 26.6.2012 Plan ID 1004201303 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet I ÅSERAL KOMMUNE Revidert etter vedtak i teknisk utvalg 26.05.2011 Slettet: Detaljplan for BJØNNÅSLIA OG DEL AV BYDALSFELTET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1

KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 KRAGERØ KOMMUNE - FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN OMRÅDE P DEL AV BLEKA - SØRLIANE GNR. 44 BNR. 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for bygningsrådets godkjenning: Disse bestemmelser er i henhold til plan

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer - 5 OKT.

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer - 5 OKT. PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet - 5 OKT. 2009 /5'17/1 6ido Planområdet ligger på Lønset ved inngangen til Storlidalen ca 18 km vest for Oppdal sentrum, del av DETLI-HORVLI HYTTEGREND gnr. 151, bnr 4. Området

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger på østsiden av Skarvatnet, ca 15 km nordvest for Oppdal sentrum. Området grenser i nord mot gnr. 248/bnr. 1, 2, 12, 19, 22, 34, 35, 40, 50 og 52. Det grenser

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune

REGULERINGSPLAN FOR. Våg hyttefelt. Steigen kommune REGULERINGSPLAN FOR Våg hyttefelt Steigen kommune Eiendom: gnr. 75 bnr. 4 Medlemsorganisasjon for skogeiere i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms Adresse: Sentralbord: 815

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER BEBYGGELSESPLAN FOR ELGBEKKEN HYTTEFELT Arkivsak 09/464 Arkivkode 001/2009 Vedtatt Forslag ved 27.5.2009 Offentlig ettersyn (dato) Sluttbehandling (dato) 1 Generelle bestemmelser

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLÅFJELLIA HYTTEGREND OMFATTER DELER AV EIENDOMMENE GNR/BNR 23/10, 23/19, 23/20, 54/363 OG 80/43 I STOR-ELVDAL KOMMUNE 1 GENERELT 1. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 FOR FINDRENG GNR. 17 BNR. 1 I KVITESEID KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER 26 FOR FINDRENG GNR. 17 BNR. 1 I KVITESEID KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER 26 FOR FINDRENG GNR. 17 BNR. 1 I KVITESEID KOMMUNE Dato for siste revisjon av plankartet: 31.05.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.05.07 1 GENERELT 1.1 Området reguleres

Detaljer

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune

FORSLAG TIL. Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6. Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune 1 FORSLAG TIL Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for Nedre Klevjervei 6 Del av gnr/bnr 65/6 Sande kommune Dato: 13.5.2011 Rev A: 12.8.2011 Rev B: 7.12.2011 Rev C: 2.2.2012 Rev D: 14.5.2012 Rev

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. Oscar Torp Heimen detaljreguleringsplan Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Oscar Torp Heimen" detaljreguleringsplan Bestemmelsene er datert: 11.11.2013 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 28.03.2014 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59

Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA. Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Planbestemmelser 2035 - STONG, ÅKRA Arkivsak: 09/401 Arkivkode: PLANR 2035 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR STONG, ÅKRA - 15/540,43,1066,59 Godkjent i Hovedutvalg teknisk 03.09.2009. Revidert i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen

Aremark kommune. Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026. Bestemmelser til arealdelen Aremark kommune Kommunedelplan Fosby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen 1 Fellesbestemmelser Utarbeidet av: Natur, Utvikling & Design Revidert: 14.07.2014 Vedtatt 11.09.2014. 1.1 Gyldighet Plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. Arkivsak: Arkivkode: PLAN NR. (Under arbeid) Sakstittel: AUSTBYGDE SENTRUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer