APRIL Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "APRIL 2015. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Grimstad kommune"

Transkript

1 APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune

2

3 ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate Kristiansand TLF WWW cowi.no APRIL 2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Vesterbukt, Grimstad kommune OPPDRAGSNR. A DOKUMENTNR. RAP001 VERSJON 1.1 REVIDERT UTGIVELSESDATO UTARBEIDET Kåre Magnus Grønning KONTROLLERT Jon Øyvind Reme GODKJENT Kåre Magnus Grønning

4

5 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 5 INNHOLD 1 Innledning 8 2 Metode 10 3 Gjennomføring og organisering 11 4 Vurderingskriterier Vurderingskriterier for sannsynlighet Konsekvens 12 5 Kartlegging av aktuelle situasjoner / uønskede hendelser 14 6 Analyse Naturrisiko Virksomhetsrisiko Forsynings- og beredskapsrisiko Ulovlig virksomhet Analyse 31 7 Resultater 35 8 Referanser 38

6

7 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 7 Sammendrag I forbindelse med forslag om detaljreguleringsplan for Vesterbukt i Grimstad kommune er det utarbeidet en ROS-analyse. Analysen har påvist situasjoner/hendelser som medfører både høy- og middels risiko. Dette er situasjoner/hendelser med behov for å utarbeide tiltak for foreslått detaljregulering og/eller ved utarbeidelse av tekniske planer. Tiltakene gjelder for følgende situasjoner/ hendelser: Flom/oversvømmelse ved stormflo, havnivåstigning Dårlige grunnforhold Oppbevaring, håndtering, transport av farlige stoffer/gods på planområdet Radon Elektromagnetisk stråling Grunnforurensning Støy/rystelser Trafikkulykke Skade ved brann Dette er forhold som kan påvirkes i planleggingen, slik at risikosituasjonen kan reduseres og gjøres akseptabel. Det er således ikke fremkommet risikoforhold som gjør at området anses uegnet for den planlagte utbyggingen, men det er knyttet høy risiko for enkelte planlagte tiltak pga flom/oversvømmelse ved stormflo/havnivåstigning på planområdet. Det legges derimot vekt på at den ble det vedtatt i Kommuneplanutvalget (saksnr: PS 17/14) at bestemmelsen 1.7 (byggehøyde over havet) i den nye kommuneplanen for Grimstad kommune ikke skal omfatte ny bebyggelse på arealet ved dagens post- og politibygg (nytt bibliotek): "Bestemmelsen omfatter ikke ny bebyggelse på arealet ved dagens post- og politibygg (tidligere rutebilstasjon) og de byggehøydene som er tatt inn i områdeplanen for de sjønære arealer i Grimstad." Selv om planen fremmer nye bygg og anlegg under kotehøyde +3, gjøres det oppmerksom på at COWI AS som rådgivende konsulent ikke anbefaler dette. Det skal presiseres at tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen viser, f.eks. vern av kulturminner, naturmiljø og støy.

8 8 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 1 Innledning I forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering for Vesterbukt i Grimstad kommune, er det utarbeidet en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Vesterbukt er planlagt for etablering av publikumsrettede formål, som nytt bibliotek, infrastruktur og serviceenheter. Planområdet avgrenses med Odden i sør, Fv. 420 i øst og Storgata i nord. Innenfor planområdet ligger det tre bygg. Sorenskrivergården brukes i dag til publikumsrettet virksomhet. De to andre byggene rommer kiosk, rutebilstasjon, politihus og posthus. Sorenskrivergården er fredet og skal bevares, de to andre bygningene planlegges revet eller ombygges. Store deler av planområdet er dekket av asfalt, og dette området brukes i dag som snu- og oppstillingsplass for taxi og buss. Ved sjøkanten strekker det seg en gangakse gjennom planområdet, denne brukes til daglig ferdsel av forbipasserende. Figur 1: Grimstad sentrum, oversikt over områdets plassering (kilde:finn.no)

9 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 9 Figur 2: Vesterbukt, oversikt over planområdet (kilde: norgeibilder.no)

10 10 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 2 Metode Analysen er utført som en grovanalyse basert på den systematikk som bl.a. er beskrevet i Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet, utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2011 /5/. Gradering av konsekvens og risiko følger i betegnelsene i samme publikasjon. For valg av tema er det også benyttet informasjon fra veilederen GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging. Vestlandsprosjektet utarbeidet av Statens kartverk og DSB /6/. Hensikten med ROS-analysen er å avdekke om reguleringsplanen kan forårsake uønskede hendelser eller påvirkes av uønskede hendelser, og hvor stor risiko disse representerer. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er og hvor store konsekvensene kan være, samt årsaksforhold, skal tiltak vurderes for å hindre hendelsene eller redusere faren for uønskede hendelser. Tiltakene kan således være både forebyggende og skadebegrensende. Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje er ikke inkludert i ROSanalysen. Dette er hendelser som innebærer en villet konsekvens uten at vurdering av sannsynlighet er relevant, og således ikke en uønsket hendelse.

11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 11 3 Gjennomføring og organisering ROS-analysen er basert på erfaringer og informasjon i forbindelse med utarbeidelse av detaljregulering av Vesterbukt. Følgende dokumenter har vært sentrale i denne sammenheng: Grimstad kommuneplan /2/ Samfunnssikkerhet og planlegging, Vedlegg til kommuneplan , Risiko- og sårbarhetsanalyse Områderegulering for Sjønære arealer i Grimstad sentrum, /3/ Foreløpige plandokumenter med innkommende merknader for detaljreguleringsplan for Vesterbukt. Under utarbeidelse av COWI i 2014/2015 /1/. Grunnundersøkelse for deler av Vesterbukt utarbeidet av Multiconsult, år 2008 /4/

12 12 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 4 Vurderingskriterier Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffer er vektet i fire kategorier, med grad av sannsynlighet fra "Lite sannsynlig" til "Meget sannsynlig". Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal". 4.1 Vurderingskriterier for sannsynlighet Vurderingskriterier for sannsynlighet er gitt i tabell 4.1. Tabell 4.1: Vurderingskriterier for sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe Betegnelse Frekvens Vekt Lite sannsynlig Mindre enn en gang i løpet av 50.år 1 Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år 2 Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år 3 Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år Konsekvens Vurderingskriterier for konsekvensgrad er gitt i tabell 4.2.

13 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 13 Tabell 4.2: Kriterier for konsekvensgrad Betegnelse Personer Miljø Materielle verdier/økonomiske tap Vekt Ufarlig Ingen Ingen skade Ingen skade på materiell. Driftsstans / reparasjoner 1 personskade < 1 uke. En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Få og små personskader Alvorlige personskader Alvorlige skader/en død. En eller flere døde. Mindre skader, lokale skader Omfattende skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid < 1 år. Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restitusjonstid > 1 år Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade Mindre lokal skade på materiell og ikke umiddelbart behov for reparasjoner, eventuelt mulig utbedring på kort tid. Driftsstans / reparasjoner < 3 uker. Betydelig materielle skader Driftsstans / reparasjoner > 3 uker. Alvorlige skader på materiell. Driftsstans / reparasjoner > 3 mnd. Fullstendig materielle skader Driftsstans / reparasjoner > 1 år Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 4.3. Risikomatrise Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt Meget sannsynlig Sannsynlig Mindre sannsynlig Lite sannsynlig Lav risiko Middels risiko Høy risiko

14 14 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 5 Kartlegging av aktuelle situasjoner / uønskede hendelser I det følgende er det angitt situasjoner eller hendelser som anses som relevante å vurdere fordi de kan representere en potensiell risiko knyttet til regulering og utbygging. Dette er situasjoner eller hendelser som kan inndeles i naturrisiko, virksomhetsrisiko og forsynings- og beredskapsrisiko. Følgende hendelser /situasjoner er ansett for å være aktuelle og inkludere i denne analysen: Naturrisiko Naturrisiko er knyttet til hendelser som naturen selv kan forårsake som skred, flom etc. og som vil innebære en risiko for beboere og materielle verdier etter utbygging. Følgende hendelser er vurdert: Flom, oversvømmelse, ekstremnedbør, isgang Grunnforhold og skred Skogbrann Radon Virksomhetsrisiko Virksomhetsrisiko er knyttet til hendelser som kan innebære en risiko fordi tiltaket vil utløse disse. Dette kan berøre beboere innenfor planområdet, men også eksisterende forhold på og i planområdets omgivelser. Følgende hendelser er vurdert: Håndtering av farlige stoffer Elektromagnetisk stråling Grunnforurensning Luftforurensning Støy Trafikkulykker Skade ved brann Skade på kulturminner Skade på naturmiljø Forsynings- og beredskapsrisiko Dette omfatter kritiske samfunnstjenester knyttet il energi-, vann og avløp, renovasjon, tele, transport og beredskap/ utrykning. Det er forutsatt at forhold som berører forsynings- og beredskapsforhold blir ivaretatt ifb. planleggingen forøvrig.

15 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 15 6 Analyse Arealplanlegging som tar hensyn til ulike farekategorier, er et viktig virkemiddel for å redusere faren for tap og skader fra naturulykker og som en følge av menneske- og virksomhetsbasert virksomhet. Undersøkelser av ulike farer må skje tidligst mulig i planprosessen slik at kunnskapene om faremomentene kan legges som premisser for planarbeidet. En plan skal være forutsigbar. Det er derfor viktig å få kunnskap om et område kan bebygges, eventuelt på hvilke vilkår dette kan skje, før utbygger er kommet for langt i sin planlegging. Det vises i denne sammenheng til kommuneplan for Grimstad kommune /2/ og områdereguleringsplan for "Sjønære arealer i Grimstad sentrum" /3/ som omfatter planbeskrivelse, ROS-analyse og bestemmelser for området som Vesterbukt er en del av. 6.1 Naturrisiko I Plan- og bygningsloven, 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. heter det: "Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak." Byggteknisk forskrift, 7-1.Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger: "(1) Byggverk skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. (2) Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket." NVE har utarbeidet retningslinjer for utbygging i fareområdet langs vassdrag /7/. Disse angir sikkerhetsnivå knyttet til flom, erosjon og ras. Det vises dessuten til Temaveiledning "Utbygging i fareområder" fra Statens bygningstekniske etat /11/ hvor skred, flom, stormflo og radon er omtalt, samt NVEs Retningslinjer /8/. Krav som angår sikkerhet mot skred omfattes dessuten av Byggeteknisk forskrift (TEK 10) /13/. Arealplanlegging som tar hensyn til naturfarer er det viktigste virkemiddelet for å redusere faren for tap og skader fra naturulykker.

16 16 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt Kommunen har ansvaret for at arealene som bygges ut har tilstrekkelig sikkerhet, jf. pbl 68. Kommunen skal på et tidlig tidspunkt i planleggingen ta kontakt med statlige myndigheter som blir berørt, jf. pbl 10-1, 20-2 og For fareområder knyttet til vassdrag gjelder dette først og fremst Fylkesmannen og NVE. NVEs veileder for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag /7/, samt lokale veiledere og anbefalinger bør benyttes i planleggingen Flom, erosjon, isgang Stormflo, havnivåstigning Det er de astronomiske tiltrekningskreftene mellom jorda og månen som skaper flo og fjære. I tillegg spiller også værforholdene en betydelig rolle. Vind og lufttrykk er de to faktorene som har størst påvirkning. Summen av disse kreftene kan gi opptil en meter flo (Tidevannstabeller 2009). Dersom værets virkning på havnivå sammenfaller med springflo kan vi få havnivåer som betydelig overstiger HAT (høyeste astronomiske tidevann). Dette kalles stormflo. DSB har utarbeidet en veileder for håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging /17/. Denne sier følgende: "For ny bebyggelse skal TEK10 legges til grunn. Sikkerhetskravene i TEK annet ledd kan oppnås enten ved å sikre mot oversvømmelse eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene og skader unngås". «Det er definert tre sikkerhetsklasser med ulike stormflonivå (angitt med gjentaksintervall) i TEK10, 7-2 Sikkerhet mot flom og stormflo. De samme sikkerhetskravene som gjelder for flom gjelder også for stormflo. Sikkerhetskravene knyttes til 20-, 200- og 1000-års gjentaksintervall og relaterer seg til observerte stormfloverdier. Stormflotallene i DSBs havnivåstigningsrapport er basert på 100-års gjentaksintervall. Skal tallene brukes som utgangspunkt for å få fram sikkerhetsnivåene i TEK10, må det legges på/trekkes fra en verdi for å beregne 20, 200 og 1000-års stormflo.» Ifølge DSBs Havnivåveileder /17/ s.31 kan det i Grimstad kommune, relativt til år 2000, forventes følgende nivåer for landheving, 100 års stormflo og havnivåstigning: Landheving: 11 cm (år 2050) 22 cm (år 2100) 100 års stormflo: 163 ( ) cm (år 2050)* 216 ( ) cm (år 2100)** Havnivåstigning*: 20 (12-34) cm (år 2050)* 68 (48-103) cm (år 2100)** * Beregnet stigning med usikkerhet mellom -8 til +14 cm. ** Beregnet stigning med usikkerhet mellom -20 til +35 cm.

17 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 17 De deler av planområdet som ligger nær sjøen vil være utsatt for flom ved stormflo og havnivåstigning. Dette må tas hensyn til ved planlegging av nye tiltak på planområdet som skal ha 100-årsflommen som sikkerhetskrav. Planområdet har en varierende kotehøyde rundt 1,0 5,0 m. Terrenget er lavest på sør- og østlige side av planområdet mot eksisterende småbåthavn. Det er områder med kotehøyde under 3 m som er svært utsatt for flom ved stormflo og havnivåstigning. Det er foreløpig ikke utarbeidet flomsonekart for Vesterbukt og tilgrensende områder. Med denne bakgrunnen, og at det i tillegg ikke er fremlagt andre beregninger, kan sannsynligheten for gjentakelsesintervallet ikke vurderes tilstrekkelig. Likevel, med utgangspunkt i planområdets lave høyde over havet, vil risiko for flom/oversvømmelse være tilstede. På bakgrunn av ovenfor nevnte vurderes risiko for flom/oversvømmelse på planområdet som relevant. Risiko for flom/oversvømmelse på grunn av havnivåstigning og stormflo vurderes som relevant for planområdet. Isgang Isgang er i de fleste tilfeller forekommende i elver og innsjøer. Isgang er is i elver og innsjøer som brytes opp på grunn av økt vassføring. Store isbiter vil da være frie til å bevege seg. Dette er størst fare når det skjer i elver, da blir isbitene ført ned elven og kan slik skape store ødeleggelser. Faren for isgang innenfor planområdet er liten. Sjøvann har lavere frysetemperatur, og ved blant annet temperatursvingninger og stormflo kan islagt sjø bli brutt opp. På bakgrunn av at eksisterende topp- kaifront har 1 meter høyde over havet, og plasseringen av eksisterende og nye planlagte bygninger/anlegg på planområdet, antas det at risiko for materielle skader på grunn av isgang vil være liten. Siden planforslaget ikke legger til rette for nye tiltak på området for småbåthavn, og at småbåthavnen ligger utenfor planområdet, er dette ikke tatt med i risikovurderingen. Risiko for skade på grunn av isgang vurderes som lite relevant. Overvann I forbindelse med utbygging er det hensiktsmessig å bevare eller etablere løsninger for overvann og grunnvann slik at forholdene før og etter utbygging blir mest mulig sammenfallende. I et etablert område som Vesterbukt som i dag fremstår med bearbeidet terreng med store deler av arealet liggende under asfalt, vil disse områdene bli ytterligere bearbeidet og etablert med grøntstruktur/vegetasjon/park på store områder. Den tette overflaten som består av asfalt gir en rask avrenning, noe som medfører nødvendigheten for et system som kan fordøye store mengder vann hurtig. Ny vegetasjon kan forsinke dagens avrenningshastighet. Ellers vil dagens overvannshåndtering blir videreført i vannanlegg, eller terrenget blir bearbeidet for å føre overvann mot sjøen. Områdets plassering spiller og en rolle. Vesterbukt ligger langs kystlinjen midt i et mindre nedbørsfelt. Sett i lys av at områdets størrelse, plassering og fremtidig bruk vurderes risiko på grunn av overvann som relevant.

18 18 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt Risiko for flom/oversvømmelse på grunn av en eventuell ikke tilstrekkelig overvannshåndtering vurderes som relevant Grunnforhold og skred Grunnforhold Kvikkleire I følge NGUs databaser består grunnen på store deler av området av båndgneis, grå, lokalt med skarn og magnetitt. Figur 3: Løsmassekart (kilde: ngu.no) I 2008 ble det utført grunnundersøkelser på planområdet av Multiconsult /4/. Undersøkelsene viste at grunnen består i hovedsak av fjell på nordøstlige del av planområdet, mens grunnen på sørvestlige del består av løsmasser (antatt eldre fyllinger) med humusholdig sand/silt/leire. Her ble det ble påtruffet antatt fjell fra dybde 0,7 m 27,2 m. Dybdene er minst ved eksisterende politistasjon/posthus og øker mot sør-sørøst. Løsmassene er registrert med relativt høyt vanninnhold, og grunnvannstanden er registrert i ca 2 m dybde under terreng tilvarerende ca kote +- 0.

19 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 19 På grunn av ovenfornevnte registreringer vurderes risiko for skade på grunn av leire og dårlige grunnforhold som relevant. Figur 4: Boreplan for grunnundersøkelser på sørlige del av planområdet (kilde: Multiconsult, 2008). Risiko for skade på grunn av leire og dårlige grunnforhold vurderes som relevant. Jord/flomskred/utgliding Følgende er hentet fra NVE veileder for forebygging av skredfare i Norge Jordskred og flomskred /9/: "Skredtypene er raske og flomlignende skred av vannmettede løsmasser i bratte skråninger og elveløp. Jordskred utløses i bratte fjellsider der det ligger løsmasser. Jordskred løses normalt ut i skråninger som er brattere enn 30º, men kan også løses ut i skråninger med noe lavere helninger, ned til ca. 20 (i områder uten vegetasjon, skråninger med tynt løsmassedekke på fjelloverflater med liten ruhet, eller som følge av store, uheldige menneskeskapte inngrep). Flomskred er hurtige, flomlignende skred som opptrer langs elve- og bekkeløp, også der det vanligvis ikke er permanent vannføring. Flomskred forekommer i bratte bekke- og elveløp (25-45 ), og starter enten som jordskred i øvre del av skråningen eller som erosjon av løsmasser i elveløpet. Massene som transporteres i

20 20 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt et flomskred kan også komme fra undergraving av skråninger, eller i kombinasjon med sørpeskred, dambrudd og jøkulhlaup (tapping av bredemt sjø). En utglidning er en langsom bevegelse av løsmasser langs et glideplan som kan være flatt eller skjeformet. I denne sammenheng brukes begrepet for å benevne mindre jordskred, grunne (0,5 m 2-3 m) og med liten utstrekning (maks. 30 m.). Utglidning brukes også for å indikere en generell massebevegelse i en skråning og for det første bruddet i et jordskred. De omtales derfor ofte som grunne skred. " Et løsmasseskred (bortsett fra kvikkleire) utløses normalt i skråninger brattere enn grader. Planområdet er relativt flatt med planerte flater. Bratte partier består av fjell og/eller opparbeide områder med støttemurer. Siden sør-sørvestlige del av planområdet består av løsmasser/fyllinger ut mot sjø, kan det være risiko for utgliding tilknyttet slike områder ved høyere belastning på grunnen eller erosjon fra sjøen. Risiko for skade på grunn ved jord-, flomskred eller utgliding vurderes derfor som relevant for planområdet. Risiko for skade på grunn av jordskred/utgliding vurderes som relevant. Steinsprang og fjellskred Selv i Grimstad med moderate fjell vil det alltid være en risiko for at skred kan finne sted. Prognoser for økte nedbørsmengder vil øke sannsynligheten for skred. Det er ikke registrert områder med fare for steinsprang/mindre fjellsprang på eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Risikoen for utløsning av steinsprang og fjellskred vurderes ikke som relevant for Vesterbukt grunnet topografiske forhold og fremtidig planlagte tiltak. Risiko for skade på steinsprang og mindre fjellskred vurderes som lite relevant. Snøskred/isras I de senere år har Grimstad opplevd store snømengder. Problemer knyttet til dette ligger i midlertid på transportnettet. Snøskred utløses normalt av større snømengder ved spesielle værforhold og når det er tilstrekkelig helning på terrenget. Det vurderes som lite sannsynlig at snøskred kan utgjøre en risiko i planområdet på bakgrunn av eksisterende terreng og planlagte tiltak. Risiko for skade på grunn av snøskred/isras vurderes ikke som relevant. Takras (snø/is) mot fortau, sykkelveg, gate Planområdet planlegges for blant annet etablering av bibliotek, park og friområder. Forebygging av takras kan være at nye bygninger monteres med snøfangere på

21 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 21 taket, nye bygninger får slak takvinkel, eller store snømengder/isdannelser på tak blir tatt/skuffet vekk. Dette vil minimere sannsynligheten for takras av snø/is. Det vurderes som mindre sannsynlig at takras kan utgjøre en risiko på planområdet. Risiko for skade på grunn av takras vurderes som mindre relevant Skogbrann Vesterbukt som ligger i sentrum, og er et område med lite vegetasjon. Området er avgrenset av sjøen på østlige side, samt veganlegg på sør, vest og nordlige side. På bakgrunn av ovenfor nevnte vurderes området for å ha liten risiko for skade på grunn av skogbrann. Risiko for skade på grunn av skog- brann vurderes som lite relevant og vil ikke bli vurdert nærmere i denne analysen Radon NGUs aktsomhetskart for radon viser ikke noen spesiell informasjon om planområdet (www.ngu.no). Erfaringer over tid viser også at det generelt er vanskelig å friskmelde områder for radon, og at man generelt alltid bør sikre nybygg mot radon. I Grimstad kommune er det to store granittforekomster og spesielt i Grimstadgranitten er det en del radioaktive mineraler som kan medføre økt nivå av radongass. Tidligere målinger har vist moderate mengder av radongass. Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluft som kan gi forhøyet risiko for helseskade. Statens strålevern anbefaler en tiltaksgrense for radon på 100 Bq/m 3, dvs. en grenseverdi hvor det anbefales at tiltak alltid iverksettes. Økt oppmerksomhet gjennom målinger og tiltak må sikre at konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke blir større enn 200q/m³. Dette medfører at alle nye bygg krever radonforebyggende tiltak (jf. Pbl - TEK ). Risiko for radon vurderes som relevant. 6.2 Virksomhetsrisiko Håndtering av farlige stoffer Oppbevaring og håndtering av farlige stoffer i planområdet Det foreligger ingen spesiell informasjon om at det skal oppbevares eller håndteres farlige stoffer i planområdet. Det er ikke planer om industri/næringsvirksomhet som kan medføre lagring av farlig stoffer (bensinstasjon etc). I dag er det etablert

22 22 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt en ladestasjon for elbil på området, denne anses ikke som et risikomoment. Ved utbygging kan det bli brukt sprengstoff som må lagres og håndteres forsvarlig etter gjeldende lover og forskrifter. Risiko for skade på grunn av oppbevaring og håndtering av farlig stoffer vurderes som lite relevant, bortsett fra eventuelle eksplosiver i perioder med utbygging. Transport av farlig gods Transport av gods vil først og fremst skje på Pharos vei (fv.420). Fv 420 er hovedferdselsåren gjennom Grimstad sentrum, derfor vil det være en risiko ved transport av farlig gods gjennom sentrum på Fv 420. Det legges til grunn at fylkesvegen har fartsgrense på maks 30 km/t og er oversiktlig. Risiko for skade på grunn av transport av farlig gods vurderes som mindre relevant Elektromagnetisk stråling N VE og Statens strålevern har utgitt et informasjonsskriv om bebyggelse nær høyspentanlegg /14/. Det gis bl.a. følgende råd til kommunene: «Kommunene skal i arealplanarbeidet, ved behandling av byggesøknader og ved byggeprosjekter i egen regi være oppmerksom på magnetfeltproblematikken. Kommunen bør ha kjennskap til forskningsstatus og sentralt anbefalte tiltak. I konkrete saker skal de kunne få utført feltberegninger og gjøre vurderinger av eventuelle tiltak. Vi tilråder ikke at kommunene fastsetter egne grenseverdier for magnetfelt» Høyspenningsanlegg i luften og jordkabler med høy spenning vil omgis av elektromagnetiske felt i menneskelig aksjonsradius. Noen studier har vist en økning av risiko for leukemi hos barn som bor så nær høyspentanlegg at magnetfeltet i boligen er over 0,4 µt (mikrotesla). Agder Energi Nett har høyspentkabler og en nettstasjon innenfor planområdet. Det ligger nedgravde høyspentkabler langs Storgaten og fv.420-pharosvei. Nettstasjonen ligger under bakken langs fv Pharosvei nord på planområdet med adkomst fra sør. I forhold til høyspentledninger og nettstasjon kan det være en viss konflikt og risiko knyttet til magnetfeltproblematikk når biblioteket skal bygges om og eventuelt fv.420 skal legges om med nye gang og sykkelveg. Risiko knyttet til elektromagnetisk stråling fra høyspentanlegg vurderes som relevant.

23 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 23 Strålekilder Det foreligger ikke informasjon om at skal være spesielle strålekilder i planområdet. Risiko for skade på grunn av strålekilder vurderes som ikke relevant Grunnforurensning Grunnforurensning kan medføre miljøproblemer ved spredning og helseproblemer for personer som oppholder seg på området. Forurensede masser som må fjernes i forbindelse med byggearbeidene og må transporteres ut av tiltaksområdet kan medføre store kostnader. Ansvar knyttet til grunnforurensning er gitt i kap. 2 i forurensningsforskriften «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider». Et søk i Miljødirektoratets database for grunnforurensning ga ikke noen treff på lokaliteter innenfor planområdet Vesterbukt. Derimot ble det i år 2008 utført miljø teknisk grunnundersøkelse på planområdet av Multiconsult /4/, hvor det ble gravet ni prøvesjakter på sør-sørøstlige del av planområdet (området ved rutebilstasjonen). Undersøkelse ga følgende resultat: "Undersøkelsen viste at massene (under asfaltdekket) i all hovedsak bestod av fyllmasser (sand og stein med varierende innhold av tre- og mursteinsbiter, slagg, glassbiter, jernskrap, o.l.) ned til ca cm under terreng, over antatt naturlig avsatte masser (gammel sjøbunn). Det ble påvist forurensing av tungmetaller (kopper, bly og sink), PAH, PCB og olje på lokaliteten. Det ble foretatt en forenklet risikovurdering (overskridelser STFs normverdier), og resultatet viste overskridelse av normverdiene mht. fluoranten, pyren, benso(a)pyren og sum PAH. Stedsspesifikk risikovurdering ble foretatt og konkluderte med at Miljømål 1 og Miljømål 2 ikke ble ansatt som oppfylt." I forbindelse grunnundersøkelsen ble det og utarbeidet en tiltaksplan med blant annet graveinstruks for graving/flytting av masser på planområdet. Med bakgrunn av ovenfor nevnte vurderes risiko for skade på grunn av forurenset grunn som relevant.

24 24 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt Figur 5: Undersøkelsesområde vises med oransje linje (kilde: Multiconsult, 2008). Risiko for skade på grunn av forurenset grunn vurderes som relevant Luftforurensning Den største kilden til lokal luftforurensning er vegtrafikk med utslipp av eksos og asfaltstøv fra piggdekk. Andre kilder er vedfyring i boliger og industri. Langtransporterte forurensninger fra trafikk og bruk av olje og kull i andre europeiske land bidrar også. Langtransporterte forurensninger bidrar i tillegg til bakkenær ozon og sur nedbør. Det planlegges ikke nye tiltak på planområdet som bidrar til økt luftforurensning, og det foreligger ingen informasjon om annen vesentlig luftforurensning i området. Risiko forbundet med luftforurensing vurderes som mindre relevant Støy/rystelser Støypåvirkningen planområdet blir utsatt for vil hovedsakelig komme fra trafikk. FV. 420 grenser til planområdet og gir fra seg trafikkstøy hele døgnet, men konsentrasjonen er høyest på dagtid. Basert på trafikkprognoser for år 2025 vil store deler av sør-vestlige del av planområdet ha et beregnet støynivå på Lden, og et mindre område i vest ha et beregnet støynivå over 65 Lden. Generelt skal støyforholdene tilfredsstille de til enhver tid gjeldende bestemmelser og retningslinjer, for tiden Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 og krav i Byggtekniske forskrifter (Pbl) med tilhørende grenseverdier i NS I bygg- og anleggsfasen for opparbeiding av planområdet vil kan støy ekstra støy forekomme.

25 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt 25 Per dags dato er det ikke registrert noen rystelser på planområdet i forhold til naturmessige- eller menneskeskapte årsaker (virksomhet). Planforslaget legger ikke til rette for slik virksomhet, bortsett fra det kan forekomme rystelser i bygg- og anleggsfasen. Figur 6: Støykart for fv. 420 (kilde: Statens vegvesen) Risiko forbundet med støy/rystelser vurderes som relevant Trafikkulykker Vesterbukt planlegges hovedsakelig for publikumsrettede formål. Det vil være en god del myke trafikanter som ferdes til-, og innenfor planområdet. Det er registrert totalt 17 trafikkulykker ved Vesterbukt, hvor fem av trafikkulykker har skjedd på planområdet, da i forbindelse med trafikk fra rutebilstasjonen. Alvorligste skadegrad av trafikkulykkene var personer som ble alvorlig skadd, men flesteparten av trafikkulykkene var personer med lettere skader.

26 26 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for detaljreguleringsplan for Vesterbukt Figur 7: Viser registrerte trafikkulykker på og i nærheten av planområdet (kilde: Hovedatkomsten til planområdet vil være knyttet til fv. 420 som har nå en nedjustert øvre fartsgrense på 30 km/t forbi planområdet. Ferdselen for en stor del av de myke trafikantene forventes å komme fra Storgata. I kryssingen mellom Storgata og Pharos vei er det etablert et lyskryss som er med på å senke farten og reduserer dermed risikoen for trafikkulykke mellom kjøretøy og myke trafikanter. Det er viktig at det opprettholdes gode krysningspunkt for fotgjengere og syklister ved fv.420 (Pharosvei). I tillegg vil det være en viss risiko knyttet til trafikk på fv Veien ligger tett inntil planområdet og ulykker her kan i verste fall få konsekvenser for virksomhet og mennesker som oppholder seg på Vesterbukt. På planområdet generelt vil det ikke være trafikk fra motoriserte kjøretøy da rutebilstasjon er avviklet, og eventuelt varelevering er regulert langs eksisterende adkomstveg Storgaten. Risiko forbundet med trafikkulykker vurderes som relevant Skade ved brann Risiko knyttet til brann anses i denne sammenheng i første rekke å være forbundet med fremkommelighet for brannutrykning til området samt slukkevannskapasitet. Fremkommelighet gjelder også for andre utrykningskjøretøy. Planområdet er

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN

MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN MAI 2013 OSCAR TORP HEIMEN ANDELSLAG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR OSCAR TORP HEIMEN ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88

RISIKO- OG 0605 Oslo SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN FET KOMMUNE. Grensev. 88 FET KOMMUNE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 RISIKO- OG 0605 Oslo TLF SÅRBARHETSANALYSE +47 02694 WWW cowi.no (ROS-ANALYSE) REGULERINGSPLAN FORTAU LANGS NEDRUMSVEIEN/ LUNDVEIEN Postboks 6412 Etterstad OPPDRAGSNR.

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse. Forslag reguleringsplan for Viadukten - Møglestu, Lillesand kommune COWI AS Vesterveien 6 4613 Kristiansand Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no LILLESAND KOMMUNE Risiko- og

Detaljer

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde

3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde 3.0 ROS-analyse til reguleringsplan for nybuåsen boligområde SAMMENDRAG Det er identifisert 4 aktuelle hendelser Naturgitt forhold: Steinsprang - Det legges inn krav til tiltak for å unngå hendelser innenfor

Detaljer

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I

Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I Områdereguleringsplan for Nordre del av Gardermoen næringspark I RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) 17.2.2016 Formålet med ROS-analysen Plan- og bygningsloven setter krav om at det skal gjøres

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd II, Røyken kommune COWI AS Bryggeriv. 2 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 69 39 49 00 Telefax 69 39 49 10 www.cowi.no AS Søndre Nærsnes Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Reguleringsplanforslag Nærsnes Syd

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) APRIL 2016 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O - RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse

Byborg Eiendom as. Plankonsulent: ROS analyse ROS Vurdering SE-Arkitektur Forslagstiller: AS Byborg Eiendom as Plankonsulent: ROS analyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Risiko og sårbarhetsvurdering for reguleringsplan Folldalen. Sannsynlighet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) NOVEMBER 2014 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BRÅSET ØST, RØYKEN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Grømheia A051767 Utført av COWI AS. Dato: 10.10.2014 1. Generelt Eventuellehendelsersomplanenforutsetterskalskje er ikke inkludert

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for Felt B7b, Skorpefjell I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

ROS-analyse for Storøynå hytteområde

ROS-analyse for Storøynå hytteområde ROS-analyse for Storøynå hytteområde Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune 3.mai 2012 ROS-vurderinger Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune

JUNI 2014. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) Sirdal kommune JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for Soleiknuten, Sirdal kommune ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no JUNI 2014 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord

Detaljregulering. Massedeponi. Skipsfjord Detaljregulering Massedeponi Skipsfjord Nordkapp Kommune Innspill Fiskeridirektoratet Planlagt deponiområde delvis i gyteområde e ligger Opprinnelig flyttet for deponi er derfor lenger øst og på dypere

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering Åkebergmosen 2 Type hendelse: Sannsynlighet Konsekvens Risiko Kommentar/avbøtende tiltak Vedlegg Naturbasert sårbarhet Ekstremvær/flomfare Sterk vind Nei 1

Detaljer

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo

ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo ROS-kart i ny kommuneplan for Oslo Webjørn Finsland Avdeling for geodata Plan- og temakartenheten Webjorn.finsland@pbe.oslo.kommune.no Vedtatt 23. september 2015 https://www.oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse side 1 av 5 - OG SÅRBARHETSANALYSE TEGLVERKSTOMTA, HASLE gnr./bnr. 122/1 m.fl. VEDLEGG TIL PLANFORSLAG Innledning I henhold til plan- og bygningslovens 4-3 skal det gjennomføres

Detaljer

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE

JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE JANUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR ODDENSENTERET, GRIMSTAD KOMMUNE ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO-

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. 20 -????, Gamleveien 3C Gårds- / bruksnummer 103/24 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, innenfor et område

Detaljer

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden

ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden ROS-analyse, Detaljreguleringsplan for Eidslunden 2017-03-22 Side 1 av 7 1 2017-03-22 ROS-analyse Eidslunden Pål S Gauteplass Håvar Brøndbo Håvar Brøndbo Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert

Detaljer

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter

Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Forslag til Detaljregulering Parkering Nordkapp bo- og servicesenter Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 2 Bakgrunn og formål... 2 Planområdet, eksisterende forhold... 2 Forhold til gjeldende

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato:

ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: ROS-analyse for detaljregulering Brøholtskogen dato: 30.10.2015 Bakgrunn I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune

Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune Klimatilpasning i det daglige arbeidet med plan- og byggesaker i Drammen kommune ROS-analyse for Drammen Kommuneplanen Kommunedelplaner Reguleringsplaner Temakart Veiledere Byggesaker Tilknytning til VA

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN BOLIGFELT KORSBAKKEN GNR./BNR. 23/1, /14, /17, /21, /23, /45, /48, /55 Levanger Kommune Oppdragsgiver Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR Øvre Fjellhaugeveien Skaun kommune planid: 201501 Sammendrag Planområdet ligger i forlengelse av eksisterende boligfelt i Fjellhaugveien, ca. 1 km vest for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR SPENNCON RAIL, RINGERIKE KOMMUNE OPPDRAGSNR.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 ROS-ANALYSE DETALJREGULERING LINS VEG 2 GNR./BNR. 3/21, /30, /379, /380 LEVANGER KOMMUNE Oppdragsgiver: Kjølen & Nydal Bygg AS Utarbeidet av: Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og matrise. TABELL 1: DEFINISJON

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen

BERGEN KOMMUNE. Plannr.: 1201_ Saksnr.: Sist oppdatert: Ard arealplan as Nygårdsgaten Bergen Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 Bergen VEDLEGG ROS-ANALYSE YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M.FL., KOKSTADVEGEN 54 BERGEN KOMMUNE Plannr.: 1201_6316 0000 Saksnr.: 201220140 Sist oppdatert: 19.02.2015 RISIKO

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for detaljreguleringsplan for Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune Risiko og sårbarhetsanalyse. Forslag detaljreguleringsplan Sandesundveien barneskole, Sarpsborg kommune COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4, Kråkerøy 1601 Fredrikstad Sentralbord: +47 02694 www.cowi.no Sarpborg

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID

STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID STATENS VEGVESEN REGION ØST MARS 2015 ROSANALYSE RV.111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A1 TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 010526031 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse ÅS KOMMUNE Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II Utarbeidet av: Magnus Ohren, Rådgiver, Ås kommune 07.09.2015 1 Innledning 1.1 Om ROS-analyser Risiko og sårbarhetsanalyser

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205

ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 2 ROS-ANALYSE for Løvvik Vest, Skånevik PLANID 201205 Vedlegg til Reguleringsplan for Løvik Vest Risiko og sårbarhetsanalyse ROS Planopplysninger Kommune: Navn på planen: Formålet med planen: Etne Detaljert

Detaljer

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2

Værforhold 8. Vindutsatt 9. Nedbørsutsatt 10. Store snømengder Natur- og kulturområder 11. Sårbar flora x 3 2 Reguleringen av Hunnselvas munning, Gjøvik Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Analysen beskriver risiko- og sårbarhetsforhold som kan ha betydning for utbyggingsarealer og trafikkarealer innenfor planen

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag til detaljreguleringsplan, plan nr. XXXX Gårds- / bruksnummer 150/23 m.fl. Lokalisering Planområdet ligger i Lørenskog kommune, langs Losbyvegen til Losby og langs Feiringveien.

Detaljer

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær

Detaljregulering. Deponi. Gjesvær Detaljregulering Deponi Gjesvær Nordkapp Kommune Innhold Planbeskrivelse... 3 Alternativer... 3 Arealformål... 4 Reguleringsbestemmelser... 4 Bestemmelsenes virkeområde... 4 Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen

Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen Risiko- og sårbarhetsanalyse I forbindelse med Detaljregulering for vestsida av Askjevågen I forbindelse med planarbeidet er det utfylt sjekkliste/kontrollspørsmål for miljøkonsekvensanalyse og ROS-analyse.

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLANFORSLAG FOR Dalheiveien, Gnr. 84, Bnr. 188 og del av 39 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN FEBRUAR 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE) FOR DOWN TOWN PORSGRUNN KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstrædet 24 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR

Detaljer

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør.

Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Vigestranda sør. Side 1 8 Dato: 23 06 14 BAKGRUNN I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) 3-1 h og 4-3 skal det utarbeides risikoog sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplaner og kommuneplaner

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse

VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse VEDLEGG 1 Risiko og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan: Skibotn kai, Storfjord kommune Metode En risiko- og sårbarhetsanalyse er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap

Detaljer

B-Consult Prosjekt AS

B-Consult Prosjekt AS VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR BJØRNEMYRVEIEN 35, NESODDEN KOMMUNE: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-analyse) Forslagsstiller: B-Consult Prosjekt AS Tiltakshaver: VY Eiendom AS Dato: 7.05.14 Vurdering

Detaljer

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste.

Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. Ros-analyser: Det er gjennomført en enkel vurdering av temaer i tråd med fylkesmannens sjekkliste. En enkel ROS- analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og en vurdering av hvor

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket

Risiko forårsakes av. Omgivelser Tiltaket Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Rådyrvegen studentboliger Ros-vurderingen i kommuneplanen tar tak i uønskede hendelser, innenfor et planområde og vurdere heten for at de

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Det er gjennomført ROS-analyse som er dekkende for planforslaget i tråd med veileder fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb), Samfunnssikkerhet

Detaljer

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato:

Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Fjære kirke Utført av COWI AS. Dato: 03.03.2016. Revidert: A044050 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan, detaljregulering Svanvågen, Gnr. 25, Bnr. 2 og 118 PLANID: 2015xxxx Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret

Detaljer

2. Metode. 2.1 introduksjon

2. Metode. 2.1 introduksjon 2. Metode 2.1 introduksjon Dokumentet inneholder overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen, vurdering av alle innspill sendt inn i forbindelse med revideringen av kommuneplanen med spesifikk

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise

5. Risikogradering Risikogradering som er basert på sannsynlighet og konsekvens er illustrert i matrise i figur 5.1. Risikomatrise Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Krossen Utført av COWI AS. Dato: 15.01.2016 A054356 1. Generelt Eventuelle hendelser planen forutsetter skal skje er ikke inkludert

Detaljer

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11,

ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN HANDBALLVEGEN 11, Gnr./bnr. 32/93, 138, 82, 157 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Risiko og sårbarhet, tabelloppsett og

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) JUNI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS- ANALYSE) DETALJREGULERINGSPLAN ROLIGHETEN, SARPSBORG KOMMUNE ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.:

Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, NO-7600 Levanger Tel: Fax: Oppdragsnr.: Til: Berg Eiendom as v/arild Berg berg@magneten.no Fra: Norconsult v/ Erling Romstad Erling.Romstad@norconsult.com Dato: 2014-09-25 Reguleringsplan Lensmannsgården, Levanger 1 ORIENTERING Det er satt i

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6

1. Forside. Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 1. Forside Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering plannr 0526 Bedriftsidrettsarena med tilleggsfunksjoner, Forus felt D6 2. Forord Denne risiko og sårbarhetsanalysen av reguleringsplan 0526 i Sola

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:...

1 Innledning Metode Beregnet havnivåstigning Havnivåstigning ved Harstad Skipsindustri Konklusjon...5 Referanser:... Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU og planprogram Harstad skipsindustri Del: KU - Havnivåstigning Dato: 2013-07-02 Skrevet av: Lars Andre Uttakleiv (kartmodell av Kristen Fjeldstad)

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner.

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. FYLKESMANNEN I NORDLAND Kommunal- og beredskapsavdelingen Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. VIKTIG! Denne sjekklista er ikke komplett men den kan brukes som et hjelpemiddel

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016

ROS - AN ALYSE. Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt. Rissa kommune Mars 2016 ROS - AN ALYSE Endring av reguleringsplan Hårberg hyttefelt Rissa kommune Mars 2016 Tiltakshaver: Arne Olav Hårberg Hasselvikveien 1351 7112 HASSELVIKA 1 Innledning Denne ROS-analysen bygger på "Veiledning

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl.

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN, DALJREGULERING Del av Hauane, gnr. 87, bnr.361 m.fl. Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

1 Risiko og sårbarhet

1 Risiko og sårbarhet 1 Risiko og sårbarhet 1.1 ROS-analyse I forbindelse med utarbeidelse av planen er det føres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhet, jf. plan- og bygningsloven 4-3. Analysen er ført av prosjektet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI)

Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) Risiko- og sårbarhetsanalyse Breiset vest Dato: 24.01.12 Utarbeidet av Nord-Aurdal kommune med bistand fra Norges Geotekniske Institutt (NGI) INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Vurdering av

Detaljer

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C

REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C NOVEMBER 2013 RØYKEN EIENDOM AS REGULERING FOR RØYKEN NÆRINGSPARK FELT C ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) OPPDRAGSNR.

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner

Sjekkliste SMART kommune Risiko og sårbarhetsanalyse for reguleringsplaner Sjekkliste SMART kommune Iht. plan - og bygningslovens 28-1 skal grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as,

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE NORD FOR MYRENE SKOLE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Halden Arkitektkontor as, 006.14 ( Analysen er tatt ut av underkapittel 8.3 i plankonsulentens planbeskrivelse. I kapittelet

Detaljer