PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien Fredrikstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut Industrier AS. Det aktuelle arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde. Grunneier ønsker å videreutvikle eiendommen til et helhetlig og moderne område for næring og bolig. Seut Industrier ønsker å sikre fremtidige utvidelsesmuligheter for eksisterende industri og kontorer i nærmiljøet. Planområdet fremstår i dag som nedslitt og svært rotete med containerlagring og dårlig vedlikeholdte bygninger. Det er et stort behov for opprydning av eksisterende forhold. Denne reguleringsplanen vil være et viktig bidrag i så henseende. Vedlagt følger reguleringskart, reguleringsbestemmelser og illustrasjoner. I tillegg vedlegges: - trafikkanalyse Seut Brygge, utarbeidet av Cowi, datert februar memo, Seut Brygge, mulig feil i beregningen, Cowi, datert mars mulighetsstudie for føring av Rv 110 som firefelt, utarbeidet av Cowi, senest datert februar beregning av utendørs lydnivå fra veg-og togtrafikk, Multiconsult, datert januar beregning av luftforurensning fra vegtrafikk, utarbeidet av Multiconsult, datert januar miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2, utarbeidet av Multiconsult, datert 20 februar 08. Planområdet omfatter gnr.210/bnr.67, gnr.210/bnr.712 og del av gnr.210/bnr Eiendommene grenser til Mosseveien i nord og øst, Seut elven i vest og gnr.210/bnr.1388 og gnr.210/bnr.81 i sør. Det foreligger ikke vedtak i saken. Planarbeidet har vært forelagt Fredrikstad kommune, bygningsog reguleringsavdelingen i flere møter. Planutvalget ble informert i møte den Det har også vært avholdt møter med Statens vegvesen, region øst i forbindelse med den planlagte utvidelsen av Rv 110. Varsel om igansetting av reguleringsarbeid ble kunngjort i Demokraten og Fredrikstad Blad den 10 oktober Frist for kommentarer ble satt til torsdag 08 november 2007, fristen ble senere utvidet til torsdag 15 november. Naboer, offentlige etater og myndigheter ble varslet ved brev av den Kopi av kunngjøring og lister over naboer og myndigheter vedlegges. Eksisterende avkjørsler fra planområdet til Rv 110 ønskes stengt senest når 1. brukstillatelse blir gitt til deler av- eller til hele tiltaket. Adkomst som erstatter de eksisterende når bebyggelsen eller deler av denne gis brukstillatelse skal være etablert. Den interne kjørevegen og gang /sykkelvei i planområdet må derfor være ferdig på det samme tidspunktet. Statens vegvesen, region øst og Fredrikstad kommune ønsker en midlertidig løsning der tiltakshaver etablerer mateveien over naboeiendommen i sør frem til planområdet. I den forbindelse ble det sendt nabovarsel, datert , til naboene i sør med gjenpart til Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold,

2 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Statens vegvesen og Fredrikstad kommune. Kopi av nabovarsel og kvittering vedlegges. 2.0 Overordnet planstatus 2.1 Kommuneplanen. Hele planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde. Tiltaket vil være i tråd med intensjonene i kommuneplanen. Eiendommen er i dag uregulert. Ny 4 felts Riksvei, Rv 110, er avsatt i kommuneplanen øst for området. 2.2 Jernbaneverket «Jernbaneverket har utarbeidet langsiktige planer for omlegging av jernbanelinje gjennom Fredrikstad og flytting av stasjonen til Grønli. Det er i dag store kapasitetsproblemer på innfartsåren, RV 110, som går parallelt med jernbanen og det arbeides med analyser og mulighetsstudier for utvikling av veien med tilhørende kryss ved Grønli og St. Croix.» Planarbeidet vil ikke direkte berøre planomrdet. 2.3 Tidligere og nåværende reguleringsplaner. En gang- og sykkelvei over nordre del av planområdet og elven ble regulert i 1994, men planen har ikke kommet til utførelse. Gang/sykkelveien forutsettes nå omregulert og sett i sammenheng med Statens vegvesens, region østs, planer om utvidelse av Riksvei 110. Planlagt gang/sykkelvei over Seut skal kobles til allerede regulerte gangvei langs elven på motstående side av planområdet. Statens vegvesens, region øst, planlegger oppstart av reguleringsarbeide med utvidelsen av Rv 110 allerede i Byggestart er forventet tidligst i Den planlagte utvidelsen av Rv 110 er hensyntatt i det vedlagte materialet. Cowi har på vegne av Seut Industrier og på oppfordring av Statens vegvesen utarbeidet en mulighetsstudie for føring av Rv 110 som firefelt. Notatet vedlegges. Reguleringsplanen for Storveien 5 9, vedtatt av Fredrikstad kommune den grenser til planområdet mot vest og får en sammenfallende planbegrensning i Seut elven. Reguleringsplanen for Storveien 5 9 har også medtatt et offentlig trafikkområde i nord som grenser til det aktuelle planområdet. Reguleringsforslaget for Seut Industrier forholder seg til de ovennevnte grenser. Oppstart av reguleringsarbeide for utvidelse av Rv 110 vil bli igangsatt i løpet av Planprogram strategisk kommunedelplan for FMV-området ble vedtatt av formannskapet Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i november Arbeidet med kommunedelplanen for Fredrikstad byområde er igangsatt. Planen skal sees i sammenheng med planen for FMV-området og skal ha et fokus på en utvidet funksjonsdiskusjon og et utvidet planområde. Planprogrammet for kommunedelplanen, datert , ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist til 10 juni 09. Den nye sentrumsplanen har en foreløpig planavgrensning som også innbefatter Seut Brygge, Mosseveien Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser arbeidet med kommunedelplanen vil få for vårt planområde. Rådmannen har presisert at avgrensning av kommunedelplan for Fredrikstad byområde vil ligge innenfor valgt analyseområde, og at grensene ikke nødvendigvis vil bli sammenfallende. Videre vektlegger Fredrikstad kommune at: «En god plan for Fredrikstad byområde ønskes utarbeidet gjennom god kommunikasjon og samarbeide med grunneiere, representanter for næringslivet, lokalsamfunnsgruppene og berørte seksjoner i Fredrikstad kommune.» Tidligere vedtatt utbygningsprogram for boliger i Fredrikstad kommune er ikke lengre like aktuelt

3 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 og er derfor på det nåværende tidspunkt ikke vurdert i forhold til planområdet. Tilgrensende planer 2.4 Gjeldende parkeringsvedtekter. Parkeringsløsningen med antall parkeringsplasser er basert på Fredrikstad kommunes vedtekter til plan-og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77, vedtekt til 69 nr 3 punkt 3. De samme parkeringsvedtektene foreslåes benyttet også når tiltaket kommer til utførelse. Biloppstillingsplassene skal ha en størrelse som er i samsvar med den til enhver tid gjeldende

4 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven. Det skal avsettes nødvendig parkeringsplasser for bevegelseshemmede, minimum 10% av alle biloppstillingsplasser. 3.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold stedsanalyse Eiendommen har vært benyttet til skipsverftvirksomhet fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til midten av 70-tallet. Det er i hovedsak benyttet to dokker til virksomheten, hhv i nord og sør på eiendommen. Den nordlige slippen ble fylt igjen på 70-tallet. Ved den sørlige dokken er det lagt jernbaneskinner ut i vannet, til å frakte båtene opp og ned fra land. Slippen i sør finnes fortsatt, men jernbaneskinnene er delvis asfaltert over. Det er anlagt brygge langs store deler av tomten. Det ser ikke ut som om det er foretatt utfyllinger på eiendommen. I dag benyttes eiendommene til lagring, vedlikeholdsarbeid og håndtering av containere. 3.1 Planens utstrekning og arealer: Planområdet omfatter gnr.210/bnr.67, gnr.210/bnr.712 og deler av gnr.210/bnr1388. Eiendommene grenser til Riksvei 110 i nord og øst, Seut elven i vest og gnr 210/bnr1388 og bnr.81 i sør. Østfoldbanen går på østsiden av Riksvei 110 og parrallelt med denne. Eiendommen er i dag på ca m². Den planlagte utvidelsen av Riksvei 110 vil redusere eiendommen med ca 3.500m². En stor del av eksisterende bebyggelse vil også måtte rives som følge av veiutvidelsen. Det er ingen verneinterresser knyttet til den eksisterende bygningsmassen. Eksisterende bebyggelse har en samlet brutto gulvflate på ca. 5779m², fordelt på fire bygninger hvorav den eldste er fra 1930-årene. Resterende uteareal utgjør i dag ca m2, før omlegging av Rv 110. Området bærer preg av forfall og fremstår i dag som svært rotete og forsøplet. Utearealet benyttes hovedsaklig til lagring og håndtering av containere. Uteområdene fremstår som lite velholdte med ustelt beplantning, dårlig vedlikeholdt kaiområde og mangelfull utebelysning. Den gamle verftskranen er rusten og trenger utbedring, kranen er i illustrasjonsmaterialet søkt ivaretatt. Det er viktig for senterområdet at arealet transformeres og moderniseres. Industri og kontorbygg 1970 ca. 507m² BYA Industribygg 1930 omb.1950/1960 ca. 3755m² BYA Snekkerverksted ca 250m² BYA Lagerskur ca 200m² BYA sum ca 4712m² BYA 3.2 Egenskaper ved planområdet: Planområdet er forholdsvis flatt med gode solforhold. Området er i øst utsatt for støy fra Rv 110 og jernbanen. I vest grenser planområdet til Seut elven med eksisterende kaiområde og slipper fra tidligere maritim virksomhet. I sør er det eksisterende næringvirksomhet som ønsker videre utvidelsesmuligheter utviklet. Planområdet har i dag to direkte adkomster fra Rv 110. På motstående side av Seut elven, Storveien 5 9 på Onsøy, er det i de siste årene bygget nye

5 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 boligblokker i 3 til 4 etasjer. Boligene forholder seg til elven og den eksisterende sivskogen. Bebyggelsen med grøntområdene vil være svært synlig fra planområdet og viktig utsyn mot vest. Lengre mot sørvest, på Gressviksiden av elven finnes spredt småhusbebyggelse. Ørebekk senter med butikker, bussholdeplasser med mer ligger nordvest for planområdet på motstående side av elven. Det er anlagt en gang/sykkelvei på vestsiden av elven som planlegges viderført frem til Ørebekk. Kommunen vektlegger at det eksisterende gang/sykkelveinettet skal forbindes med planlagt gang/sykkelvei i planområdet. Området skal gjøres mer tilgjengelig for alle og åpnes opp mot elven. Seut elven og planområdets beliggenhet til denne og orienteringen mot vest gir området helt spesielle egenskaper. 3.3 Trafikale forhold. (eksisterende) Dagens Rv 110 er overbelastet som vegstrekning mellom Simo og Ørebekk. Statens vegvesen starter i inneværende år planleggingsarbeid for å endre strekningen til firefeltsvei. Det er i dag to avkjørsler til Rv110 direkte fra eiendommen, en i sør og en lengst i nord. Utkjørslene er lite oversiktlige og utgjør en sikkerhetsfare. Adkomst til de tilgrensende eiendommene i sør skjer fra eksisterende T- kryss ved Mosseveien via en intern matevei. Den interne mateveien ender i dag ved naboeindommen i sør og er pr. i dag ikke ført frem til planområdet. 3.4 Topografi og grunnforhold. Terrenget er relativt flatt, med en helning mot elven. Deler av eiendommen er gruslagt slik at avrenning kan gå direkte til grunnen. I området rundt slippen er det betongdekker. Overflateavrenning skjer dels direkte til elven og dels via sig i grunnen. 3.5 Luftforurensning og utendørs lydnivå. Multiconsult har utarbeidet en rapport vedrørende beregning av luftforuresning for vegtrafikk og beregning av utendørs lydnivå fra veg og togtrafikk. Rapporten vedlegges.

6 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Oversiktskart som viser planområdet 4.0 Beskrivelse av planforslaget Planområdet fremstår i dag som lite tiltalende med containerlagring, dårlig vedlikeholdte bygninger og lite oversiktlige utkjørsler til Rv 110. Området ligger vakkert til ved Seut elven, vestvendt og sentralt i forhold til kommunikasjon og sentrum. En utvikling av eiendommen vil kunne gjøre dette området til noe helt spesielt. Bebyggelsen vil danne inngangsportalen til Fredrikstad fra nord. Planforslaget vil bidra til at området får et løft, blir tilgjengelig for allmenheten og sikrer en arealreserve for videre vekst av tilstøtende maritime virksomheter. Det legges til rette for en kombinasjon av boliger, hotell, arbeidsplasser og servicetilbud.

7 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Planens utstrekning og areal Arealfordeling mellom ulike arealformål i planen følger under: Bebyggelse og anlegg Felt A 3,4 daa Felt B 4,8 daa Annet uteopphold 1,7 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg 2,4 daa Gatetun 1,8 daa Gang- og sykkelvei 0,3 daa Gangveg/gangareal 0,1 daa Annet veiareal 1,6 daa Regulert vannflate 7,5 daa Planområdet totalt 23,7 daa 4.2 Bebyggelsen Området vil være en viktig inngangsportal til Fredrikstad fra nord. Planområdets tilknytning til Seut elven og signaleffekten i forhold til Riksveien gjør at det må stilles strenge krav til bebyggelsens arkitektoniske uttrykk. Området skal gjøres mer tilgjengelig for alle og åpnes opp mot elven. Det etableres en strandpromenade langs Seut i hele planområdets lengde samtidig som det anlegges en liten gjestehavn langs eksisterende kaikant. Lengst nord på planområdet er bebyggelsen trukket lengre mot sør slik at nordre del kan bli et tiltalende grøntområde hvor snuplassen, fremtidig undergang og gangveien over Seut møtes. De vedlagte illustrasjonene viser en sammenhengende bebyggelse som asluttes med et noe høyere bygningsvolum mot nord. Det høye bygningsvolumet vil være et markant landemerke. Bygningsmassen slynger seg parallelt med elven og danner ulike uterom mot øst og vest. Bebyggelsen har et mer lukket og tett fasadeuttrykk mot RV 110 for å ivareta støy fra veien. Fasadene åpnes opp med større vindusarealer, terrasser og balkonger mot vest. Boligene får adkomst fra svalganger som er plassert mot øst. Hotellet er skissert lengst nord i planområdet og utgjør det høye bygningsvolumet. Hotellet er foreløpig vist med 150 rom, type «smart hotell». Hotellet er tenkt tilrettelagt med små og rimelige rom og større rom med kjøkkenmulighet. Rommene vil kunne kobles sammen og utgjøre en liten leilighet. Både når det gjelder antall boliger, størrelse på leilighetene og antall hotellrom vil markedet gi føringer som vil måtte hensyntas når planen kommer til utførelse. Reguleringsforslaget legger derfor opp til ulike formål og en mest mulig fleksibel struktur innenfor en fastsatt BRA. For felt A, byggeområde for kontor, industri og lager er BRA over terreng satt til 4.500m², for felt B, byggeområde for bolig, bevertning, hotell, kontor og forretning er BRA over terreng satt til m².

8 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Det er foreløpig skissert 80 boliger i prosjektet fordelt mellom to-roms leiligheter på ca 60m² og treroms leiligheter i størrelse ca 85m². Boligene er i utgangspunktet tenkt som tilbud for enslige og yngre uten barn. Service- og kontorvirksomhet kan plasseres i de nederste etasjene i felt B, mens felt A avsettes til produksjons, lagervirksomhet og kontor. Reguleringsforslaget innebærer en forholdsvis høy tomteutnyttelse. En slik utnyttelse er berettiget ut fra prosjektets nærhet til sentrum. Den er også nødvendig for at prosjektet skal kunne bære betydelige kostnader til sanering av forurenset grunn og store fundamenteringskostnadet. Prosjektet vil neppe tåle en vesentlig reduksjon i forhold til hva som er vist i illustrasjonsforslaget til reguleringsplanen. 4.4 Trafikale forhold. Dagens Rv 110 er overbelastet som veistrekning mellom Simo og Ørebekk. Statens vegvesen starter i inneværende år planleggingsarbeid for å oppgradere strekningen til firefeltsvei. Planforslaget for Seut brygge hensyntar den planlagte veiutvidelsen og benyttet byggegrenser og begrensninger som oppgitt av Fredrikstad kommune og Statens vegvesen, region øst. Eksisterende avkjørsler til planområdet fra Rv 110 forutsettes stengt senest når 1. brukstillatelse innenfor området gis. All trafikk skal etter den tid ledes via en ny intern matevei i forlengelse av den eksisterende, parallellt med Rv 110. Mateveien ender i en rundkjøring lengst nord i planområdet. Adkomst blir fra dagens T-kryss med Mosseveien. Den eksisterende interne mateveien syd for planområdet til T-krysset ved Gamle Mossevei har en brukbar standard. Kapasiteten på mateveien er vurdert av Cowi til å være tilfredsstillende også når planområdet er ferdig utbygget. Mateveien, den interne kjørevegen, vil bli opparbeidet innenfor planområdet i takt med utbyggingen av dette området. Cowi er forspurt og eksisterende vei har tilstrekkelig kapasitet for utbyggingsområdet. Videre opparbeidelse av kjørevegen fra planområdet i sør til det eksisterende T- krysset bør utføres når de øvrige eiendommene skal utvikles og trafikken økes som en følge av dette. Det er ikke behov for kapasitetsutvidelse på eksisterende vei før naboeiendommene blir videre utbygget. Mateveien er forutsatt å forbli en offentlig vei. Naboen i sør er kontaktet vedrørende tillatelse for kjøring over eiendommen. Den interne mateveien vil også fungere som trasé for sykkeltransport. Det er foreslått regulert gangvei/fortau langs mateveien. Gangveien vil bli videreført over Seut og knyttet til gangveiene på vestsiden av elven i forbindelse med det planlagte reguleringsarbeidet for utvidelsen av Rv 110. Gangveisystemet vil også kobles til en planlagt undergang under Rv 110, dette arbeidet vil bli utført som en del av utbyggingen av ny firefelts vei. Bussholdeplasser er på sikt tenkt plassert ved den planlagte undergangen under utvidet riksvei. I dag er taxiholdeplass og bussholdeplasser plassert på Ørebekk. Planområdet ligger sentralt og med god offentlig kommunikasjon til bysentrum og til omkringliggende områder. Flybussen stopper i dag på Ørebekk.

9 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Grunnforhold. Multiconsult har foretatt en miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen. Undersøkelsen konkluderer med at det finnes forurensete masser i planområdet. Sanering av forurenset grunn kan utføres i forbindelse med den planlagte utbyggingen på eindommen. Etter utbygging vil grøntarealene få minimum 0,3m med rene masser over forurenset grunn. Rapporten vedlegges. 4.6 Parkeringsløsning For felt A, byggeområde for kontor, industri og lager, er det ihht kommunens vedtekter et krav om 10 bilplasser pr.1000m². Dette gir et krav om totalt 45 parkeringsplasser for felt A. 25 av plassene er lagt på området for felles veiareal. Parkeringen er forutsatt på bakkeplan. De resterende 20 plassene plasseres innenfor regulert industriområde utendørs eller som parkeringsanlegg i bygningene. For felt B er det i illustrasjonsprosjektet lagt tilrette for 80 boliger. Boligene har kort vei til offentlig kommunikasjon. Sentrumsplanens krav om minst 1 parkeringsplass pr. boenhet gir et normbehov på 80 plasser. For hotellvirksomheten er det lagt til grunn 150 rom. Vår faktor for disse er 0,2 parkeringsplasser pr rom eller i alt.30 plasser. For næringsvirksomheten på 500m² er det et krav om ca.7 plasser Innenfor felt B vil det etter dette være behov for ca 120 parkeringsplasser. Illustrasjonsprosjektet har et overbygget parkeringsanlegg med 125 plasser under mateveien til snuplassen i nord. Langs mateveien kan det legges tilrette for korttidsparkering av ytterligere 10 biler. Området ligger innenfor grensen til analyseområde i sentrumsplanen. 4.7 Rekreasjonsområder Hoveddelen av uteoppholdsarealene vil ligge inntil Seutelven mot syd-vest og være skjermet mot støy fra RV 110. Ny bebyggelse vil fungere som en støyskjerm for utearealene. Uteområdene blir attraktive med gode solforhold og fritt utsyn til Seutelven. Lengst i nord er det forutsatt et felles grøntområde. Planforslaget legger til rette for felles grøntanlegg/strandpromenade langs Seut frem til eksisterende slipp. Det er kort vei til ballplass på den andre siden av jernbanelinjen. Det planlegges en ny undergang i forbindelse med utvidelsen av RV 110 som vil bidra til trygg forbindelse mellom Seut Brygge og lekearealet. De planlagte boligene retter seg i første rekke mot enslige og par uten barn. Behovet for lekeplasser i umiddelbar nærhet anses ikke å være stort. 4.8 Turveier Den interne mateveien vil også benyttes til sykkelrtransport gjennom planområdet. Det legges til rette for gangforbindelse gjennom området «gatetun» Fra rundkjøringen i nord er det regulert gang/sykkelvei som i fremtiden er tenkt knyttet til en planlagt bro over Seut og en planlagt undergang under riksveien. Planen er å forbinde gang/sykkelveiene med øvrige gangveier i tilgrensende områder. 4.9 Adkomst og tilgjengelighet til uteoppholdsområder Feltene «annet uteopphold» og tilstøtende «annet veiareal» er offentlig tilgjengelige

10 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 uteoppholdsarealer. Områder som på en naturlig måte står i forbindelse med bryggekanten og «annet uteopphold» skal utformes slik at de bedrer publikums tilgang til elven Utomhusplan og uteoppholdsarealer Det sammenhengende uteoppholdsarealet langs Seut utgjør ca 1700m². I tillegg vil deler av områdene avsatt til annet veiareal og vegetasjonsskjerm i nordenden være egnet som friområde. Arealet i nordenden av tomten skal opparbeides som grøntområde. Steder for lek kan opparbeides på de utvidede «plassene» mot elva og på grøntområdet i nordenden av planområdet. Det vil også være plass til lek langs østsiden av den skisserte bebyggelsen på området foreslått til gatetun. Dette området vil bli skjermet mot riksveien og kun være sjenert av trafikk på mateveien til området. Det skal legges vekt på universell utforming, dvs at apparater og anlegg i området skal kunne benyttes på like vilkår av så mange som mulig. Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelsen gis. Utearealene innenfor de ulike feltene bør helst være ferdig opparbeidete før brukstillatelse blir gitt. Dersom midlertidig brukstillatelse blir gitt om vinteren vil det være anledning til å ferdigstille utomhusarbeidene den påfølgende sommeren. Det skal avsettes uteoppholdsarealer for hver boenhet. En tredjedel av uteoppholdsarealet er forutsatt som terrasse/balkong og takhager med en størrelse på ca 10m2 pr leilighet. Reguleringsforslaget legger opp til et uteoppholdsareal på 25m2 pr. boenhet. Planområdet får en forholsvis høy utnyttelse med en bebyggelse som har urbane kvaliteter. Området ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon og nærhet til dagens sentrum. Indre bys norm for uteoppholdsarealer er derfor forutsatt benyttet. Planområdet er medtatt i den nye sentrumsplanen, som ble lagt ut til høring i juni Det er ikke endelig vedtatt om Seut Brygge vil ligge innenfor det fremtidige byområdet. Det ligger en ballplass ca. 200m unna. Ballplassen vil med den nye riksveien få planfri adgang fra boligområdet. Det kan være aktuelt å utvikle felt A som et første byggetrinn. Dette vil være avhengig av næringsvirksomheten lenger syd og deres eventuelle ønske om ekspansjon. Dersom felt A utvikles først, vil det ikke være naturlig å ferdigstille felles grøntarealer eller mateveien i felt B. Utomhusarbeidene i felt B vil først bli ferdig opparbeidet når boligene eller hotellet skal tas i bruk. Ny intern matevei vil måtte ferdigstilles når felt B utvikles eller senest når Rv 110 utvides Infrastruktur Reguleringsområdet skal tilknyttes hovedveinettet med en matevei. I en overgangsfase før riksveien utvides er det forutsatt en midlertidig forbindelse mot den eksisterende mateveien sør for planområdet. Løsningen er vist i reguleringsforslaget. Eksisterende avkjørsler fra riksveg vil bortfalle senest når hele eller deler av tiltaket får brukstillatelse.. Varelevering Varelevering til industrivirksomhetene i felt A vil foregå innenfor feltet. Trafikken vil ikke passere boligområdet. Varelevering til hotellet og evtentuell annen næringsvirksomhet i felt B kan skje via parkeringsanlegget.

11 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Gang- og sykkeladkomster Til Trosvik skole er det 1,1 km å gå eller sykle. Turen passerer under riksveien og gjennom boligområder. Avstanden til Gressvik ungdomsskole er 1,6 km. Heller ikke denne ruten vil krysse sterkt trafikkerte veier. Det er 2 km å gå til Storgata. Kollektivtilbud Området ligger ved en viktig ferdselsåre og har derfor en god kollektivforbindelse med Fredrikstad sentrum. Langdistansetrafikk bruker også de samme stoppestedene (kilde: trafikanten.no). Pr idag er det seks avganger i timen mot sentrum midt på dagen. Det tar rundt fem minutter til bussterminalen og ca ti minutter til jernbanestasjonen med buss. Nettstasjon Det er i dag plassert en trafostasjon i nordenden av området Andre forhold Det er et mål at området i størst mulig grad skal være tilgjengelig for alle. Utearealer og horisontale hovedkommunikasjonsårer vil bli dimensjonert og tilpasset mennesker med ulike funksjonshemninger. Utformingen av ny bebyggelse vil også bli planlagt med tanke på tilrettelegging for alle. Fortau med kantstein vil bidra til at synshemmede lettere kan orientere seg i området. Det legges tilrette for en begrenset gjestehavn langs eksisterende kai. Gjestehavnen vil ikke medføre inngrep i elven i form av mudring, graving, utfylling, moring, pæling eller liknende og vil derfor ikke utløse krav om marinarkeologisk registrering. 5.0 Konsekvenser av planforslaget Tomten har en strategisk plassering og bygningene vil markere ankomsten til Fredrikstad by. En regulering vil føre til en opprusting og opprydding på området med slippområde og kaifront. Her vil allmenheten kunne få enkel tilgang til elva i og omgivelsene kan få servicefunksjoner som butikker og spisesteder i 1. etasje ut mot elva.. En forlenget intern matevei til en felles avkjørsel for hele området rydder opp i dagens mange og farlige avkjørsler. En samlet matevei gjør forholdene klar til en planlagt utvidelse av Rv 110. Syklende og gående vil lettere kunne få sammenhengende, tilrettelagte veiforbindelser til og fra Fredrikstad sentrum. Bygningene vil kunne dempe støy fra motorvei og jernbane i boligområdet på vestsiden av Seutelva. Industrireguleringen av felt A vil sikre plass for vekst og utvikling hos maritime bedrifter som ligger i nabolaget. Forurensningen i bakken vil bli fjernet ved en utbygging og hindre fremtidig sig til elva. 5.1 Planlagt gjennomføring Seut industrier as ønsker å rydde opp på planområdet. Men er avhengige av markedet, salg av boliger og eventuelt hotell før byggearbeidene kan igangsettes.

12 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Konsekvenser for natur og miljø Gjennomføringen av planen vil bety en generell heving av visuell standard i området. Ny bebyggelse vil bli mer synlig for omgivelsene enn eksisterende pga økte byggehøyder. Konsekvensene mht. fjernvirkningen vurderes imidlertid ikke å bli større enn det som kan påregnes utfra ny bruk og nærhet til sentrum. Planforslaget antas å ha liten eller ingen innvirkning på det biologiske mangfold og gir ingen negativ konsekvens. Det er utført en egen beregning av luftforurensning av vegtrafikken. Beregningene viser at planområdet har et luftforurensningsnivå som ligger omkring forskriftskravene ved en hastighet på 60km/t. Dersom hastigheten settes til 80 km/t vil nivået ligge høyere. For å sikre tilfredsstillende innendørs luftkvalitet må det sørges for at inntaksluften ved et anlegg for balansert ventilasjon har god kvalitet. Det er også utført en egen beregning av utendørs lydnivå fra veg og togtrafikk. Seut brygge har en lite gunstig plassering i forhold til vegtrafikken. Det er forholsvis høye trafikktall på begge sider av planområdet. For å oppnå tilfredsstllende lydforhold på utendørs oppholdsarealer kreves ulike tiltak, så som vurdering av plassering av hull i fasadene, bruk av materialer i fasaden, støyskjerm langs Rv 110 og evt. over broen. I sør vil den planlagte bebyggelsen i felt A skjerme for støy fra veien. Bebyggelsen i felt A var ikke medtatt i rapporten og vil virke gunstig inn på støyforholdene. Det er lite vegetasjon innenfor planområdet da dette har vært et gammelt skipsverft. Felles grøntanlegg som planlegges lengst nord på området sammen med opparbeidet gangareal langs Seut vil fremstå som positive elementer. 5.3 Samfunnsmessige konsekvenser Det er 6 barnehager, to barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole innenfor to km avstand fra reguleringsområdet. De planlagte boligene på Seut brygge er rettet mot enslige og par uten barn og vil neppe skape behov for ytterligere plasser i barnbehager eller skoler. Avkjørsel fra dagens Rv 110 vil bli stengt når planområdet opgraderes og før 1. brukstillatelse blir gitt.dette vil gjøre de trafikale forholdene sikrere. Planområdet vil med sin foreslåtte bebyggelse bli en naturlig del av et utvidet bysentrum i Fredrikstad. For felt A og B tillates det en forretningsandel på tilsammen 1.500m2 BRA. Det skal ikke planlegges for kjøpesenter innenfor planområdet. 6.0 Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.1 Naturbasert sårbarhet Ras: Miljøundersøkelsen viser at det er omfattende grunnforurensning på eiendommen. Den helse-og spredningsbasert risikovurderingen for grunnforurensningen, viste behov for tiltak for å nå miljømålene. Sanering av forurenset grunn vil bli utført i forbindelse med utbyggingen som planlegges på eiendommen. Det er påvist at det kan være vanskelig byggegrunn og at det muligens bør gjøres ytterligere undersøkelser før byggingen igangsettes. De ovennevnte punkter er medtatt i

13 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 reguleringsbestemmelsene. Flom: Ingen gulvnivåer, med unntak av parkeringskjeller under mateveien, er lagt lavere enn kote Parkeringskjeller er lagt på kote 0. Spesielle bygningsmessige tiltak vil bli gjort for å sikre vanninntrenging i parkeringskjeller. Elven ligger på havnivå forbi planområdet. Høyder er tatt ut fra NVEs flomsonekart beregnet for 200 års flom. Som anbefalt av NVE er det tatt med en sikkerhetsmargin på 0.3m. Isgang: I og med at elva ligger på havnivå vil det vanskelig bli isgang. Radonstråling: Tiltak mot eventuell stråling av radon vil bli utført i byggefasen. Det foreligger ingen kjente målinger av radonstråling i planområdet. Eventuelle tiltak mot radon vil være av byggeteknisk art for å hindre inntrenging fra undergrunn og fyllmasser. 6.2 Virksomhetsbasert sårbarhet Dagens virksomhet har tatt i bruk de eksisterende verkstedhallene til sandblåsing, bygging og maling av containere samt produksjon av metalldeler. Store deler av eiendommen benyttes ellers til lagringsplass for containere. Dagens virksomhet foregår etter faste rutiner og driften tilfredsstiller nødvendige krav. Samtlige bygninger vil bli revet og forurenset grunn sanert når planområdet transformeres til annen bruk. 6.3 Viktig infrastruktur Strømforsyning: Eiendommen har i dag tilstrekkelig strømforyning, men behovet vil måtte vurderes nærmere i forbindelse med at planområdet bygges ut. Fredrikstad EnergiNett ønsker å uttale seg når reguleringsplanen foreligger og før endelig plan blir godkjent. De opplyser videre at de har fordelingsnett og nettstasjon i området som kan bli berørt av den planlagte utbyggingen. Det må i tillegg, avhengig av effektbehovet, avsettes plass til ny nettstasjon på planområdet. Tomt-alternativt romplassering skal forhåndsgodkjennes av Fredrikstad EnergiNett AS. Det aktuelle området ligger innenfor eksisterende konsesjonsområde for fjernvarme i Fredrikstad. Det anbefales at planområdet knyttes til fjernvarmenettet. Kommunikasjoner: Planområdet ligger sentralt, med adkomst i dag direkte fra Rv110. Disse avkjørslene forutsettes stengt så snart som mulig og senest når planområdet taes i bruk. Ny adkomst blir fra intern matevei fra Mosseveien. Gang og sykkelvei vil også følge denne traseen. Nytt veianlegg vil bidra til økt sikkerhet for gående og kjørende. Når ny bro over Seut og utvidelsen av Rv 110 er fullført, tidligst i 2012, vil det totale gang og sykkelveinettet for hele området være sammenhengende og komplett. 6.4 Drikkevann og avløp Nytt drikkevann og avløpsanlegg vil kobles til offentlig vann- og avløpsnett. 6.5 Terrorisme og sabotasje

14 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Seutbrua er et teoretisk sabotasjemål, men ikke vurdert som noen grunn for å unngå å bygge boliger i nærheten. 6.6 Biologisk mangfold Det er i dag få arealer på reguleringsområdet som representerer noen verdi for biologisk mangfold. Arealene er stort sett enten bebygget, asfaltert eller på annen måte bearbeidet. Unntaket er noen flekker med krattskog ut mot elva. Det er ingen større våtmarksområder på feltet som forsvinner ved en utbygging. 7.0 Samråd- og medvirkningsprosess Det har vært avholdt en rekke møter i saken, bl.a. med Fredrikstad kommune og Statens vegvesen, region Øst. Første orienteringsmøte med Fredrikstad kommune om planarbeidet ble avholdt allerede Etter den tid har det vært avholdt flere møter med ulike avdelinger i kommunen. Det har under planprosessen kommet avgjørende innspill og forutsetninger fra Statens vegvesen og Fredrikstad kommune. Dette gjelder særlig planens begrensning, forholdet til RV110 og den interne mateveien, bebyggelsens karakter, høyder og plassering på tomten. Innspillene er tatt til følge og innarbeidet i det vedlagte reguleringsforslaget. 8.0 Sammendrag av innkomne innspill og hvordan de er ivaretatt Innkomne kommentarer etter varslet oppstart av reguleringsarbeid Igangsetting av reguleringsarbeid ble annonsert i Demokraten og Fredrikstad blad onsdag 10.oktober Frist for kommentarer ble satt til torsdag 08.november Fristen er senere blitt utvidet til torsdag 15.november 2007 for flere berørte parter. De innkomne kommentarene omtales nedenfor i kronologisk rekkefølge: Brannsjefen, 17.oktober 2007 Det forutsettes at 7-28 (vannforsyning til brannslukking) i veil til TEK forskrift til PBL 1997, samt 5-4 og 5-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn følges. Brannkum/ hydrant bør plasseres innenfor meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/ hydranter slik at alle deler av bygningen dekkes. Kapasiteten bør være minimum 50liter/sek. Tilkomstveiene må dimensjoneres for kjøring med brannvesenets materiell og for min. 10 tonns akseltrykk. Kjøreveier må være opparbeidet før det gis tillatelse til innflytting. Brannsjefen anbefaler at alle leiligheter utstyres med husbrannslange og at branncellebegrensende vegger mellom boenheter utføres med brannmotstand EI60. Innkomne bemerkninger vil bli medtatt i det videre prosjekteringsarbeidet. Østfold fylkeskommune, 22.oktober 2007 Videresendt varsel til Norsk Sjøfartsmuseum (kultuminner under vann). Fredrikstad fjernvarme, 22.oktober 2007 Det aktuelle området ligger innenfor eksisterende konsesjonsområde for fjernvarme i Fredrikstad. Det anbefales at prosjektet knyttes til fjernvarmenettet. Det må settes av plass til fjernvarmerør - legges gjerne sammen med vann- og avløpsrør og andre kabler. Nye bygninger i planområdet vil bli knyttet til fjernvarme.

15 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Norsk Sjøfartsmuseum, 25.oktober 2007 Potensial for kulturminner under vann i Seutelva. Det må gjennomføres en marinarkeologisk registrering dersom det utføres for inngrep i elva. Det skal ikke foretaes inngrep i elven. Borg Buss, 31.oktober 2007 Ingen kommentarer. Fredrikstad Energinett AS, 1.november 2007 Nettstasjon og høy- lavspentkabel ligger innenfor reguleringsområdet. Dersom anlegget ønskes flyttet, må utbygger bekoste dette. Nye elektriske forsynlingsanlegg skal bygges iht FEN sine spesifikasjoner. Det må avsettes plass til eventuell ny nettstasjon i planområdet, plasseringen skal godkjennes av Fredrikstad EnergiNett AS. Øsfold fylkeskommune, 2.november 2007 Det er potensial for kulturminner under vann i Seutelven. Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i elven kan det påregnes at NSM vil måtte gjennomføre en marinarkologisk registrering. Reguleringsforslaget åpner ikke for inngrep i Seut elven. Fredrikstad fjernvarme, 5.november 2007 mail som tillegg til brev av den 22/ hvor det opplyses at det må avsettes plass til fjernvarme i de infrastrukturtraseene som planlegges. Punktet vil bli ivaretatt i videre prosjekteringsarbeid. Kystverket Sørøst, 6.november 2007 Ingen merknader. Statens vegvesen, 6.november 2007 Vegbredder (totalt 19 meter for 4-felts vei) + 6,5meter gang- sykkelvei og buffersone. Statens vegvesen regner med oppstart reguleringsarbeid for Rv110 i 2008 slik at byggestart vil være mulig rundt Årsdøgntrafikk for fremtidig Rv110 vil i fremtiden ligge rundt ÅDT - må tas høyde for dette i støyberegningene. Dagens fotgjengerkrysning på opphøyd gangfelt vil erstattes av undergang eller bru - det må settes av areal til dette. Dagens avkjørsler vil stenges ved utvidelse av Rv110. Ny avkjørsel reguleres fra syd via lokal veg gjennom Mosseveien industriområde. Selv før riksveien bygges om, vil Statens vegvesen motsette seg at eksisterende avkjørsler tillates med økt trafikk. Planområdet danner «porten til Fredrikstad» fra nord og det bør derfor legges vekt på høy estetisk kvalitet. Statens vegvesen er i tvil hvorvidt området egner seg til boliger pga støynivået. Det har vært avholdt mange møter med Statens vegvesen senest den Statens vegvesen har igangsatt reguleringsarbeidet med Rv 110 på strekningen Simo- Ørebekk. Det legges tilrette for samordning mellom Seut Brygge og Statens vegvesens fremtidige reguleringsplan. Fredrikstad kommune, 6.november 2007 Utvidelse av vei, gang- sykkelvei og intern adkomstvei. 4 meter bred elvepromenade. Fotgjengerundergang i fortsettelsen av Onsøyveien ved eks jernbaneundergang. Vann- og avløpsledninger krysser eiendommen. Tilgang til kloakkpumpestasjon og annen kommunal infrastruktur må ikke forringes. Bemerkningene er innarbeidet i planforslaget. Jernbaneverket, regional utvikling - Region Øst, 09.november 2007 Jernbanelovens 10; Det er forbudt uten etter avtale med kjørevegens eier å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Grense for byggeområde ligger mer enn 30m fra

16 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 nærmeste spor midtlinje og vil derfor ikke fravike lovens hovedregel om 30m byggegrense for byggninger. Sør i planområdet vil imidlertid den midlertidige regulerte mateveien ligge nærmere enn 30m. Dette forholdet vil opphøre når utvidet Rv 110 er opparbeidet. Østfold fylkeskommune, 15.november 2007 Det må avklares hvorvidt reguleringsformålene er i strid med hverandre i samråd med Fredrikstad kommune. Påpeker behovet for en helhetlig plan for området med føringer for arealbruk, trafikkavvikling, parkering, estetikk, grad av utnytting, bygningsform, grønnstruktur etc avklares. Utvidelse av Rv110 legger begrensninger for eiendommen. Planarbeidet må utarbeides i samsvar med overordnede planer etc. Fylkeskommunen er skeptiske til etablering av boliger på eiendommen (pga trafikk og tomteform). Støyberegninger må utføres. Utvidelse av Rv 110 må ivaretas i planforslaget. Dersom det etableres boliger må trygg skolevei sikres - eventuelt ved en utvidelse av planområdet. Bygningen blir en viktig del av innfarten til Fredrikstad og må således være av høy estetisk kvalitet. Det bør vurderes å opparbeide en gangsone langs Seutelva. Dersom det åpnes for etablering av boliger på eiendommen må utearealer ivaretas og ferdigsstilles samtidig med resten av prosjektet. Prinsipper for universell planlegging må legges til grunn for planleggingen. Grunnundersøkelse må foretas. Risiko for flom må undersøkes. Det er i reguleringsforslaget lagt vekt på ovennevnte punkter. Utearealene vil stå ferdige når boligene taes i bruk, det legges vekt på universell utforming, forholdene er medtatt i vedtektene. Forespurte beregninger og grunnundersøkelser er utført og rapportene er vedlagt reguleringsforslaget. Østfold fylkeskommune vil vurdere planforslaget i mer detalj når det er lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen i Østfold, 16.november 2007 Området representerer innfallsporten til Fredrikstad fra nordvest. Anmoder om at estetikk og tilgjengelighet for allmenn ferdsel og opphold langs elvebredden vektlegges. Miljøvennlige framkomstmiddel bør tilgodeses i planleggingen. Klar henvisning til overordnede planer. Prinsipper for universell utforming bør følges. Undersøke hvorvidt det foreligger forurensing i grunnen. Støyberegninger. Leke- og oppholdsarealer for barn og unge. Fylkesmannen i Østfold vil følge opp ovennevnte punkter når planen foreligger til offentlig ettersyn. Norges vassdrags- og energidirektorat, 20.november 2007 NVE er kjent med at Seutelva kan være flomutsatt. Fare for flom må vurderes i planarbeidet. Påpeker viktigheten av at grunnforhold undersøkes. Vannressurslovens 11 «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset vegetasjonsbelte» Ber om å bli holdt løpende orientert. Gulvnivå i 1. etasje er basert på flomkart fra NVE basert på 200 årsflom med tillegg for en sikkerhetshøyde på 0.3m. Fredrikstad EnergiNett AS, 11.januar 2008 Fredrikstad EnergiNett ønsker tilbakemelding på de konkrete planene vist på et kartunderlag før planen blir godkjent. De opplyser videre at det er en del fordelingsnett i området som kan bli berørt av utbyggingen. Behovet for ny nettstasjon må vurderes og evt plassering må godkjennes av Fredrikstad EnergiNett. Trosvik Lokalsamfunn, 22.januar 2008 Utvalget for Trosvik lokalsamfunn ønsker forskjønning av nærområdene til Vesterelven og Seutelven. De ønsker at det etableres størst mulige friområder og allmenn tilgjengelighet langs elvene og at elvepromenaden fra bysenteret forlenges. Utvalget imøteser planer for fornyelse av området med stor interresse og ser frem til å bli orientert om den videre utviklingen av planene. Trosvik Lokalsamfunn vil bli holdt orientert når planene skal realiseres.

17 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18

18 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 VEDLEGG Følgende vedlegg er vedlagt planbeskrivelsen: 1. Oversiktskart 2. Reguleringskart 3. Reguleringsbestemmelser 4. Planbeskrivelse (dette dokument) 5. Illustrasjoner i form av fotomontasje, typiske snitt, profiler, modell, perspektivskisser. m.m. 6. Annonse igangsatt regulering 7. Varslingsbrev 8. Innkomne uttalelser 9. Referat fra samrådsmøter 10. Utredninger og rapporter 11 Digitalt materiale Fredrikstad: <dato> sist revidert <dato> Forslagsstiller arkitektene as Bogstadveien 7a Oslo For Seut Industrier AS

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning

Planbeskrivelse inkl. konsekvensutredning Planbeskrivelse inkl. utredning Støodden utvikling AS OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Støodden, Kristiansand kommune EMNE DATERT SIST REVIDERT Planbeskrivelse inkl. utredning 6.8.2013 8.10.2013 DOKUMENTKODE

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram

Forord. Planmateriale består av følgende dokumenter: Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Planbeskrivelse Konsekvensutredning Kvalitetsprogram 1 Forord Asplan Viak AS har på vegne av Storebrand Eiendom AS v/ Steen & Strøm og Bratsberg Gruppen AS, utarbeidet forslag til reguleringsplan for Down Town / Porsgrunn sentrum sør med konsekvensutredning.

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer