PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune"

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut Industrier AS. Det aktuelle arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde. Grunneier ønsker å videreutvikle eiendommen til et helhetlig og moderne område for næring og bolig. Seut Industrier ønsker å sikre fremtidige utvidelsesmuligheter for eksisterende industri og kontorer i nærmiljøet. Planområdet fremstår i dag som nedslitt og svært rotete med containerlagring og dårlig vedlikeholdte bygninger. Det er et stort behov for opprydning av eksisterende forhold. Denne reguleringsplanen vil være et viktig bidrag i så henseende. Vedlagt følger reguleringskart, reguleringsbestemmelser og illustrasjoner. I tillegg vedlegges: - trafikkanalyse Seut Brygge, utarbeidet av Cowi, datert februar memo, Seut Brygge, mulig feil i beregningen, Cowi, datert mars mulighetsstudie for føring av Rv 110 som firefelt, utarbeidet av Cowi, senest datert februar beregning av utendørs lydnivå fra veg-og togtrafikk, Multiconsult, datert januar beregning av luftforurensning fra vegtrafikk, utarbeidet av Multiconsult, datert januar miljøteknisk grunnundersøkelse, fase 1 og 2, utarbeidet av Multiconsult, datert 20 februar 08. Planområdet omfatter gnr.210/bnr.67, gnr.210/bnr.712 og del av gnr.210/bnr Eiendommene grenser til Mosseveien i nord og øst, Seut elven i vest og gnr.210/bnr.1388 og gnr.210/bnr.81 i sør. Det foreligger ikke vedtak i saken. Planarbeidet har vært forelagt Fredrikstad kommune, bygningsog reguleringsavdelingen i flere møter. Planutvalget ble informert i møte den Det har også vært avholdt møter med Statens vegvesen, region øst i forbindelse med den planlagte utvidelsen av Rv 110. Varsel om igansetting av reguleringsarbeid ble kunngjort i Demokraten og Fredrikstad Blad den 10 oktober Frist for kommentarer ble satt til torsdag 08 november 2007, fristen ble senere utvidet til torsdag 15 november. Naboer, offentlige etater og myndigheter ble varslet ved brev av den Kopi av kunngjøring og lister over naboer og myndigheter vedlegges. Eksisterende avkjørsler fra planområdet til Rv 110 ønskes stengt senest når 1. brukstillatelse blir gitt til deler av- eller til hele tiltaket. Adkomst som erstatter de eksisterende når bebyggelsen eller deler av denne gis brukstillatelse skal være etablert. Den interne kjørevegen og gang /sykkelvei i planområdet må derfor være ferdig på det samme tidspunktet. Statens vegvesen, region øst og Fredrikstad kommune ønsker en midlertidig løsning der tiltakshaver etablerer mateveien over naboeiendommen i sør frem til planområdet. I den forbindelse ble det sendt nabovarsel, datert , til naboene i sør med gjenpart til Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold,

2 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Statens vegvesen og Fredrikstad kommune. Kopi av nabovarsel og kvittering vedlegges. 2.0 Overordnet planstatus 2.1 Kommuneplanen. Hele planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområde. Tiltaket vil være i tråd med intensjonene i kommuneplanen. Eiendommen er i dag uregulert. Ny 4 felts Riksvei, Rv 110, er avsatt i kommuneplanen øst for området. 2.2 Jernbaneverket «Jernbaneverket har utarbeidet langsiktige planer for omlegging av jernbanelinje gjennom Fredrikstad og flytting av stasjonen til Grønli. Det er i dag store kapasitetsproblemer på innfartsåren, RV 110, som går parallelt med jernbanen og det arbeides med analyser og mulighetsstudier for utvikling av veien med tilhørende kryss ved Grønli og St. Croix.» Planarbeidet vil ikke direkte berøre planomrdet. 2.3 Tidligere og nåværende reguleringsplaner. En gang- og sykkelvei over nordre del av planområdet og elven ble regulert i 1994, men planen har ikke kommet til utførelse. Gang/sykkelveien forutsettes nå omregulert og sett i sammenheng med Statens vegvesens, region østs, planer om utvidelse av Riksvei 110. Planlagt gang/sykkelvei over Seut skal kobles til allerede regulerte gangvei langs elven på motstående side av planområdet. Statens vegvesens, region øst, planlegger oppstart av reguleringsarbeide med utvidelsen av Rv 110 allerede i Byggestart er forventet tidligst i Den planlagte utvidelsen av Rv 110 er hensyntatt i det vedlagte materialet. Cowi har på vegne av Seut Industrier og på oppfordring av Statens vegvesen utarbeidet en mulighetsstudie for føring av Rv 110 som firefelt. Notatet vedlegges. Reguleringsplanen for Storveien 5 9, vedtatt av Fredrikstad kommune den grenser til planområdet mot vest og får en sammenfallende planbegrensning i Seut elven. Reguleringsplanen for Storveien 5 9 har også medtatt et offentlig trafikkområde i nord som grenser til det aktuelle planområdet. Reguleringsforslaget for Seut Industrier forholder seg til de ovennevnte grenser. Oppstart av reguleringsarbeide for utvidelse av Rv 110 vil bli igangsatt i løpet av Planprogram strategisk kommunedelplan for FMV-området ble vedtatt av formannskapet Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort i november Arbeidet med kommunedelplanen for Fredrikstad byområde er igangsatt. Planen skal sees i sammenheng med planen for FMV-området og skal ha et fokus på en utvidet funksjonsdiskusjon og et utvidet planområde. Planprogrammet for kommunedelplanen, datert , ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist til 10 juni 09. Den nye sentrumsplanen har en foreløpig planavgrensning som også innbefatter Seut Brygge, Mosseveien Det er foreløpig usikkert hvilke konsekvenser arbeidet med kommunedelplanen vil få for vårt planområde. Rådmannen har presisert at avgrensning av kommunedelplan for Fredrikstad byområde vil ligge innenfor valgt analyseområde, og at grensene ikke nødvendigvis vil bli sammenfallende. Videre vektlegger Fredrikstad kommune at: «En god plan for Fredrikstad byområde ønskes utarbeidet gjennom god kommunikasjon og samarbeide med grunneiere, representanter for næringslivet, lokalsamfunnsgruppene og berørte seksjoner i Fredrikstad kommune.» Tidligere vedtatt utbygningsprogram for boliger i Fredrikstad kommune er ikke lengre like aktuelt

3 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 og er derfor på det nåværende tidspunkt ikke vurdert i forhold til planområdet. Tilgrensende planer 2.4 Gjeldende parkeringsvedtekter. Parkeringsløsningen med antall parkeringsplasser er basert på Fredrikstad kommunes vedtekter til plan-og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77, vedtekt til 69 nr 3 punkt 3. De samme parkeringsvedtektene foreslåes benyttet også når tiltaket kommer til utførelse. Biloppstillingsplassene skal ha en størrelse som er i samsvar med den til enhver tid gjeldende

4 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven. Det skal avsettes nødvendig parkeringsplasser for bevegelseshemmede, minimum 10% av alle biloppstillingsplasser. 3.0 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold stedsanalyse Eiendommen har vært benyttet til skipsverftvirksomhet fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til midten av 70-tallet. Det er i hovedsak benyttet to dokker til virksomheten, hhv i nord og sør på eiendommen. Den nordlige slippen ble fylt igjen på 70-tallet. Ved den sørlige dokken er det lagt jernbaneskinner ut i vannet, til å frakte båtene opp og ned fra land. Slippen i sør finnes fortsatt, men jernbaneskinnene er delvis asfaltert over. Det er anlagt brygge langs store deler av tomten. Det ser ikke ut som om det er foretatt utfyllinger på eiendommen. I dag benyttes eiendommene til lagring, vedlikeholdsarbeid og håndtering av containere. 3.1 Planens utstrekning og arealer: Planområdet omfatter gnr.210/bnr.67, gnr.210/bnr.712 og deler av gnr.210/bnr1388. Eiendommene grenser til Riksvei 110 i nord og øst, Seut elven i vest og gnr 210/bnr1388 og bnr.81 i sør. Østfoldbanen går på østsiden av Riksvei 110 og parrallelt med denne. Eiendommen er i dag på ca m². Den planlagte utvidelsen av Riksvei 110 vil redusere eiendommen med ca 3.500m². En stor del av eksisterende bebyggelse vil også måtte rives som følge av veiutvidelsen. Det er ingen verneinterresser knyttet til den eksisterende bygningsmassen. Eksisterende bebyggelse har en samlet brutto gulvflate på ca. 5779m², fordelt på fire bygninger hvorav den eldste er fra 1930-årene. Resterende uteareal utgjør i dag ca m2, før omlegging av Rv 110. Området bærer preg av forfall og fremstår i dag som svært rotete og forsøplet. Utearealet benyttes hovedsaklig til lagring og håndtering av containere. Uteområdene fremstår som lite velholdte med ustelt beplantning, dårlig vedlikeholdt kaiområde og mangelfull utebelysning. Den gamle verftskranen er rusten og trenger utbedring, kranen er i illustrasjonsmaterialet søkt ivaretatt. Det er viktig for senterområdet at arealet transformeres og moderniseres. Industri og kontorbygg 1970 ca. 507m² BYA Industribygg 1930 omb.1950/1960 ca. 3755m² BYA Snekkerverksted ca 250m² BYA Lagerskur ca 200m² BYA sum ca 4712m² BYA 3.2 Egenskaper ved planområdet: Planområdet er forholdsvis flatt med gode solforhold. Området er i øst utsatt for støy fra Rv 110 og jernbanen. I vest grenser planområdet til Seut elven med eksisterende kaiområde og slipper fra tidligere maritim virksomhet. I sør er det eksisterende næringvirksomhet som ønsker videre utvidelsesmuligheter utviklet. Planområdet har i dag to direkte adkomster fra Rv 110. På motstående side av Seut elven, Storveien 5 9 på Onsøy, er det i de siste årene bygget nye

5 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 boligblokker i 3 til 4 etasjer. Boligene forholder seg til elven og den eksisterende sivskogen. Bebyggelsen med grøntområdene vil være svært synlig fra planområdet og viktig utsyn mot vest. Lengre mot sørvest, på Gressviksiden av elven finnes spredt småhusbebyggelse. Ørebekk senter med butikker, bussholdeplasser med mer ligger nordvest for planområdet på motstående side av elven. Det er anlagt en gang/sykkelvei på vestsiden av elven som planlegges viderført frem til Ørebekk. Kommunen vektlegger at det eksisterende gang/sykkelveinettet skal forbindes med planlagt gang/sykkelvei i planområdet. Området skal gjøres mer tilgjengelig for alle og åpnes opp mot elven. Seut elven og planområdets beliggenhet til denne og orienteringen mot vest gir området helt spesielle egenskaper. 3.3 Trafikale forhold. (eksisterende) Dagens Rv 110 er overbelastet som vegstrekning mellom Simo og Ørebekk. Statens vegvesen starter i inneværende år planleggingsarbeid for å endre strekningen til firefeltsvei. Det er i dag to avkjørsler til Rv110 direkte fra eiendommen, en i sør og en lengst i nord. Utkjørslene er lite oversiktlige og utgjør en sikkerhetsfare. Adkomst til de tilgrensende eiendommene i sør skjer fra eksisterende T- kryss ved Mosseveien via en intern matevei. Den interne mateveien ender i dag ved naboeindommen i sør og er pr. i dag ikke ført frem til planområdet. 3.4 Topografi og grunnforhold. Terrenget er relativt flatt, med en helning mot elven. Deler av eiendommen er gruslagt slik at avrenning kan gå direkte til grunnen. I området rundt slippen er det betongdekker. Overflateavrenning skjer dels direkte til elven og dels via sig i grunnen. 3.5 Luftforurensning og utendørs lydnivå. Multiconsult har utarbeidet en rapport vedrørende beregning av luftforuresning for vegtrafikk og beregning av utendørs lydnivå fra veg og togtrafikk. Rapporten vedlegges.

6 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Oversiktskart som viser planområdet 4.0 Beskrivelse av planforslaget Planområdet fremstår i dag som lite tiltalende med containerlagring, dårlig vedlikeholdte bygninger og lite oversiktlige utkjørsler til Rv 110. Området ligger vakkert til ved Seut elven, vestvendt og sentralt i forhold til kommunikasjon og sentrum. En utvikling av eiendommen vil kunne gjøre dette området til noe helt spesielt. Bebyggelsen vil danne inngangsportalen til Fredrikstad fra nord. Planforslaget vil bidra til at området får et løft, blir tilgjengelig for allmenheten og sikrer en arealreserve for videre vekst av tilstøtende maritime virksomheter. Det legges til rette for en kombinasjon av boliger, hotell, arbeidsplasser og servicetilbud.

7 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Planens utstrekning og areal Arealfordeling mellom ulike arealformål i planen følger under: Bebyggelse og anlegg Felt A 3,4 daa Felt B 4,8 daa Annet uteopphold 1,7 daa Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg 2,4 daa Gatetun 1,8 daa Gang- og sykkelvei 0,3 daa Gangveg/gangareal 0,1 daa Annet veiareal 1,6 daa Regulert vannflate 7,5 daa Planområdet totalt 23,7 daa 4.2 Bebyggelsen Området vil være en viktig inngangsportal til Fredrikstad fra nord. Planområdets tilknytning til Seut elven og signaleffekten i forhold til Riksveien gjør at det må stilles strenge krav til bebyggelsens arkitektoniske uttrykk. Området skal gjøres mer tilgjengelig for alle og åpnes opp mot elven. Det etableres en strandpromenade langs Seut i hele planområdets lengde samtidig som det anlegges en liten gjestehavn langs eksisterende kaikant. Lengst nord på planområdet er bebyggelsen trukket lengre mot sør slik at nordre del kan bli et tiltalende grøntområde hvor snuplassen, fremtidig undergang og gangveien over Seut møtes. De vedlagte illustrasjonene viser en sammenhengende bebyggelse som asluttes med et noe høyere bygningsvolum mot nord. Det høye bygningsvolumet vil være et markant landemerke. Bygningsmassen slynger seg parallelt med elven og danner ulike uterom mot øst og vest. Bebyggelsen har et mer lukket og tett fasadeuttrykk mot RV 110 for å ivareta støy fra veien. Fasadene åpnes opp med større vindusarealer, terrasser og balkonger mot vest. Boligene får adkomst fra svalganger som er plassert mot øst. Hotellet er skissert lengst nord i planområdet og utgjør det høye bygningsvolumet. Hotellet er foreløpig vist med 150 rom, type «smart hotell». Hotellet er tenkt tilrettelagt med små og rimelige rom og større rom med kjøkkenmulighet. Rommene vil kunne kobles sammen og utgjøre en liten leilighet. Både når det gjelder antall boliger, størrelse på leilighetene og antall hotellrom vil markedet gi føringer som vil måtte hensyntas når planen kommer til utførelse. Reguleringsforslaget legger derfor opp til ulike formål og en mest mulig fleksibel struktur innenfor en fastsatt BRA. For felt A, byggeområde for kontor, industri og lager er BRA over terreng satt til 4.500m², for felt B, byggeområde for bolig, bevertning, hotell, kontor og forretning er BRA over terreng satt til m².

8 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Det er foreløpig skissert 80 boliger i prosjektet fordelt mellom to-roms leiligheter på ca 60m² og treroms leiligheter i størrelse ca 85m². Boligene er i utgangspunktet tenkt som tilbud for enslige og yngre uten barn. Service- og kontorvirksomhet kan plasseres i de nederste etasjene i felt B, mens felt A avsettes til produksjons, lagervirksomhet og kontor. Reguleringsforslaget innebærer en forholdsvis høy tomteutnyttelse. En slik utnyttelse er berettiget ut fra prosjektets nærhet til sentrum. Den er også nødvendig for at prosjektet skal kunne bære betydelige kostnader til sanering av forurenset grunn og store fundamenteringskostnadet. Prosjektet vil neppe tåle en vesentlig reduksjon i forhold til hva som er vist i illustrasjonsforslaget til reguleringsplanen. 4.4 Trafikale forhold. Dagens Rv 110 er overbelastet som veistrekning mellom Simo og Ørebekk. Statens vegvesen starter i inneværende år planleggingsarbeid for å oppgradere strekningen til firefeltsvei. Planforslaget for Seut brygge hensyntar den planlagte veiutvidelsen og benyttet byggegrenser og begrensninger som oppgitt av Fredrikstad kommune og Statens vegvesen, region øst. Eksisterende avkjørsler til planområdet fra Rv 110 forutsettes stengt senest når 1. brukstillatelse innenfor området gis. All trafikk skal etter den tid ledes via en ny intern matevei i forlengelse av den eksisterende, parallellt med Rv 110. Mateveien ender i en rundkjøring lengst nord i planområdet. Adkomst blir fra dagens T-kryss med Mosseveien. Den eksisterende interne mateveien syd for planområdet til T-krysset ved Gamle Mossevei har en brukbar standard. Kapasiteten på mateveien er vurdert av Cowi til å være tilfredsstillende også når planområdet er ferdig utbygget. Mateveien, den interne kjørevegen, vil bli opparbeidet innenfor planområdet i takt med utbyggingen av dette området. Cowi er forspurt og eksisterende vei har tilstrekkelig kapasitet for utbyggingsområdet. Videre opparbeidelse av kjørevegen fra planområdet i sør til det eksisterende T- krysset bør utføres når de øvrige eiendommene skal utvikles og trafikken økes som en følge av dette. Det er ikke behov for kapasitetsutvidelse på eksisterende vei før naboeiendommene blir videre utbygget. Mateveien er forutsatt å forbli en offentlig vei. Naboen i sør er kontaktet vedrørende tillatelse for kjøring over eiendommen. Den interne mateveien vil også fungere som trasé for sykkeltransport. Det er foreslått regulert gangvei/fortau langs mateveien. Gangveien vil bli videreført over Seut og knyttet til gangveiene på vestsiden av elven i forbindelse med det planlagte reguleringsarbeidet for utvidelsen av Rv 110. Gangveisystemet vil også kobles til en planlagt undergang under Rv 110, dette arbeidet vil bli utført som en del av utbyggingen av ny firefelts vei. Bussholdeplasser er på sikt tenkt plassert ved den planlagte undergangen under utvidet riksvei. I dag er taxiholdeplass og bussholdeplasser plassert på Ørebekk. Planområdet ligger sentralt og med god offentlig kommunikasjon til bysentrum og til omkringliggende områder. Flybussen stopper i dag på Ørebekk.

9 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Grunnforhold. Multiconsult har foretatt en miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen. Undersøkelsen konkluderer med at det finnes forurensete masser i planområdet. Sanering av forurenset grunn kan utføres i forbindelse med den planlagte utbyggingen på eindommen. Etter utbygging vil grøntarealene få minimum 0,3m med rene masser over forurenset grunn. Rapporten vedlegges. 4.6 Parkeringsløsning For felt A, byggeområde for kontor, industri og lager, er det ihht kommunens vedtekter et krav om 10 bilplasser pr.1000m². Dette gir et krav om totalt 45 parkeringsplasser for felt A. 25 av plassene er lagt på området for felles veiareal. Parkeringen er forutsatt på bakkeplan. De resterende 20 plassene plasseres innenfor regulert industriområde utendørs eller som parkeringsanlegg i bygningene. For felt B er det i illustrasjonsprosjektet lagt tilrette for 80 boliger. Boligene har kort vei til offentlig kommunikasjon. Sentrumsplanens krav om minst 1 parkeringsplass pr. boenhet gir et normbehov på 80 plasser. For hotellvirksomheten er det lagt til grunn 150 rom. Vår faktor for disse er 0,2 parkeringsplasser pr rom eller i alt.30 plasser. For næringsvirksomheten på 500m² er det et krav om ca.7 plasser Innenfor felt B vil det etter dette være behov for ca 120 parkeringsplasser. Illustrasjonsprosjektet har et overbygget parkeringsanlegg med 125 plasser under mateveien til snuplassen i nord. Langs mateveien kan det legges tilrette for korttidsparkering av ytterligere 10 biler. Området ligger innenfor grensen til analyseområde i sentrumsplanen. 4.7 Rekreasjonsområder Hoveddelen av uteoppholdsarealene vil ligge inntil Seutelven mot syd-vest og være skjermet mot støy fra RV 110. Ny bebyggelse vil fungere som en støyskjerm for utearealene. Uteområdene blir attraktive med gode solforhold og fritt utsyn til Seutelven. Lengst i nord er det forutsatt et felles grøntområde. Planforslaget legger til rette for felles grøntanlegg/strandpromenade langs Seut frem til eksisterende slipp. Det er kort vei til ballplass på den andre siden av jernbanelinjen. Det planlegges en ny undergang i forbindelse med utvidelsen av RV 110 som vil bidra til trygg forbindelse mellom Seut Brygge og lekearealet. De planlagte boligene retter seg i første rekke mot enslige og par uten barn. Behovet for lekeplasser i umiddelbar nærhet anses ikke å være stort. 4.8 Turveier Den interne mateveien vil også benyttes til sykkelrtransport gjennom planområdet. Det legges til rette for gangforbindelse gjennom området «gatetun» Fra rundkjøringen i nord er det regulert gang/sykkelvei som i fremtiden er tenkt knyttet til en planlagt bro over Seut og en planlagt undergang under riksveien. Planen er å forbinde gang/sykkelveiene med øvrige gangveier i tilgrensende områder. 4.9 Adkomst og tilgjengelighet til uteoppholdsområder Feltene «annet uteopphold» og tilstøtende «annet veiareal» er offentlig tilgjengelige

10 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 uteoppholdsarealer. Områder som på en naturlig måte står i forbindelse med bryggekanten og «annet uteopphold» skal utformes slik at de bedrer publikums tilgang til elven Utomhusplan og uteoppholdsarealer Det sammenhengende uteoppholdsarealet langs Seut utgjør ca 1700m². I tillegg vil deler av områdene avsatt til annet veiareal og vegetasjonsskjerm i nordenden være egnet som friområde. Arealet i nordenden av tomten skal opparbeides som grøntområde. Steder for lek kan opparbeides på de utvidede «plassene» mot elva og på grøntområdet i nordenden av planområdet. Det vil også være plass til lek langs østsiden av den skisserte bebyggelsen på området foreslått til gatetun. Dette området vil bli skjermet mot riksveien og kun være sjenert av trafikk på mateveien til området. Det skal legges vekt på universell utforming, dvs at apparater og anlegg i området skal kunne benyttes på like vilkår av så mange som mulig. Utomhusplanen skal være godkjent før igangsettingstillatelsen gis. Utearealene innenfor de ulike feltene bør helst være ferdig opparbeidete før brukstillatelse blir gitt. Dersom midlertidig brukstillatelse blir gitt om vinteren vil det være anledning til å ferdigstille utomhusarbeidene den påfølgende sommeren. Det skal avsettes uteoppholdsarealer for hver boenhet. En tredjedel av uteoppholdsarealet er forutsatt som terrasse/balkong og takhager med en størrelse på ca 10m2 pr leilighet. Reguleringsforslaget legger opp til et uteoppholdsareal på 25m2 pr. boenhet. Planområdet får en forholsvis høy utnyttelse med en bebyggelse som har urbane kvaliteter. Området ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon og nærhet til dagens sentrum. Indre bys norm for uteoppholdsarealer er derfor forutsatt benyttet. Planområdet er medtatt i den nye sentrumsplanen, som ble lagt ut til høring i juni Det er ikke endelig vedtatt om Seut Brygge vil ligge innenfor det fremtidige byområdet. Det ligger en ballplass ca. 200m unna. Ballplassen vil med den nye riksveien få planfri adgang fra boligområdet. Det kan være aktuelt å utvikle felt A som et første byggetrinn. Dette vil være avhengig av næringsvirksomheten lenger syd og deres eventuelle ønske om ekspansjon. Dersom felt A utvikles først, vil det ikke være naturlig å ferdigstille felles grøntarealer eller mateveien i felt B. Utomhusarbeidene i felt B vil først bli ferdig opparbeidet når boligene eller hotellet skal tas i bruk. Ny intern matevei vil måtte ferdigstilles når felt B utvikles eller senest når Rv 110 utvides Infrastruktur Reguleringsområdet skal tilknyttes hovedveinettet med en matevei. I en overgangsfase før riksveien utvides er det forutsatt en midlertidig forbindelse mot den eksisterende mateveien sør for planområdet. Løsningen er vist i reguleringsforslaget. Eksisterende avkjørsler fra riksveg vil bortfalle senest når hele eller deler av tiltaket får brukstillatelse.. Varelevering Varelevering til industrivirksomhetene i felt A vil foregå innenfor feltet. Trafikken vil ikke passere boligområdet. Varelevering til hotellet og evtentuell annen næringsvirksomhet i felt B kan skje via parkeringsanlegget.

11 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Gang- og sykkeladkomster Til Trosvik skole er det 1,1 km å gå eller sykle. Turen passerer under riksveien og gjennom boligområder. Avstanden til Gressvik ungdomsskole er 1,6 km. Heller ikke denne ruten vil krysse sterkt trafikkerte veier. Det er 2 km å gå til Storgata. Kollektivtilbud Området ligger ved en viktig ferdselsåre og har derfor en god kollektivforbindelse med Fredrikstad sentrum. Langdistansetrafikk bruker også de samme stoppestedene (kilde: trafikanten.no). Pr idag er det seks avganger i timen mot sentrum midt på dagen. Det tar rundt fem minutter til bussterminalen og ca ti minutter til jernbanestasjonen med buss. Nettstasjon Det er i dag plassert en trafostasjon i nordenden av området Andre forhold Det er et mål at området i størst mulig grad skal være tilgjengelig for alle. Utearealer og horisontale hovedkommunikasjonsårer vil bli dimensjonert og tilpasset mennesker med ulike funksjonshemninger. Utformingen av ny bebyggelse vil også bli planlagt med tanke på tilrettelegging for alle. Fortau med kantstein vil bidra til at synshemmede lettere kan orientere seg i området. Det legges tilrette for en begrenset gjestehavn langs eksisterende kai. Gjestehavnen vil ikke medføre inngrep i elven i form av mudring, graving, utfylling, moring, pæling eller liknende og vil derfor ikke utløse krav om marinarkeologisk registrering. 5.0 Konsekvenser av planforslaget Tomten har en strategisk plassering og bygningene vil markere ankomsten til Fredrikstad by. En regulering vil føre til en opprusting og opprydding på området med slippområde og kaifront. Her vil allmenheten kunne få enkel tilgang til elva i og omgivelsene kan få servicefunksjoner som butikker og spisesteder i 1. etasje ut mot elva.. En forlenget intern matevei til en felles avkjørsel for hele området rydder opp i dagens mange og farlige avkjørsler. En samlet matevei gjør forholdene klar til en planlagt utvidelse av Rv 110. Syklende og gående vil lettere kunne få sammenhengende, tilrettelagte veiforbindelser til og fra Fredrikstad sentrum. Bygningene vil kunne dempe støy fra motorvei og jernbane i boligområdet på vestsiden av Seutelva. Industrireguleringen av felt A vil sikre plass for vekst og utvikling hos maritime bedrifter som ligger i nabolaget. Forurensningen i bakken vil bli fjernet ved en utbygging og hindre fremtidig sig til elva. 5.1 Planlagt gjennomføring Seut industrier as ønsker å rydde opp på planområdet. Men er avhengige av markedet, salg av boliger og eventuelt hotell før byggearbeidene kan igangsettes.

12 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN / Konsekvenser for natur og miljø Gjennomføringen av planen vil bety en generell heving av visuell standard i området. Ny bebyggelse vil bli mer synlig for omgivelsene enn eksisterende pga økte byggehøyder. Konsekvensene mht. fjernvirkningen vurderes imidlertid ikke å bli større enn det som kan påregnes utfra ny bruk og nærhet til sentrum. Planforslaget antas å ha liten eller ingen innvirkning på det biologiske mangfold og gir ingen negativ konsekvens. Det er utført en egen beregning av luftforurensning av vegtrafikken. Beregningene viser at planområdet har et luftforurensningsnivå som ligger omkring forskriftskravene ved en hastighet på 60km/t. Dersom hastigheten settes til 80 km/t vil nivået ligge høyere. For å sikre tilfredsstillende innendørs luftkvalitet må det sørges for at inntaksluften ved et anlegg for balansert ventilasjon har god kvalitet. Det er også utført en egen beregning av utendørs lydnivå fra veg og togtrafikk. Seut brygge har en lite gunstig plassering i forhold til vegtrafikken. Det er forholsvis høye trafikktall på begge sider av planområdet. For å oppnå tilfredsstllende lydforhold på utendørs oppholdsarealer kreves ulike tiltak, så som vurdering av plassering av hull i fasadene, bruk av materialer i fasaden, støyskjerm langs Rv 110 og evt. over broen. I sør vil den planlagte bebyggelsen i felt A skjerme for støy fra veien. Bebyggelsen i felt A var ikke medtatt i rapporten og vil virke gunstig inn på støyforholdene. Det er lite vegetasjon innenfor planområdet da dette har vært et gammelt skipsverft. Felles grøntanlegg som planlegges lengst nord på området sammen med opparbeidet gangareal langs Seut vil fremstå som positive elementer. 5.3 Samfunnsmessige konsekvenser Det er 6 barnehager, to barneskoler, en ungdomsskole og en videregående skole innenfor to km avstand fra reguleringsområdet. De planlagte boligene på Seut brygge er rettet mot enslige og par uten barn og vil neppe skape behov for ytterligere plasser i barnbehager eller skoler. Avkjørsel fra dagens Rv 110 vil bli stengt når planområdet opgraderes og før 1. brukstillatelse blir gitt.dette vil gjøre de trafikale forholdene sikrere. Planområdet vil med sin foreslåtte bebyggelse bli en naturlig del av et utvidet bysentrum i Fredrikstad. For felt A og B tillates det en forretningsandel på tilsammen 1.500m2 BRA. Det skal ikke planlegges for kjøpesenter innenfor planområdet. 6.0 Risiko- og sårbarhetsanalyse 6.1 Naturbasert sårbarhet Ras: Miljøundersøkelsen viser at det er omfattende grunnforurensning på eiendommen. Den helse-og spredningsbasert risikovurderingen for grunnforurensningen, viste behov for tiltak for å nå miljømålene. Sanering av forurenset grunn vil bli utført i forbindelse med utbyggingen som planlegges på eiendommen. Det er påvist at det kan være vanskelig byggegrunn og at det muligens bør gjøres ytterligere undersøkelser før byggingen igangsettes. De ovennevnte punkter er medtatt i

13 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 reguleringsbestemmelsene. Flom: Ingen gulvnivåer, med unntak av parkeringskjeller under mateveien, er lagt lavere enn kote Parkeringskjeller er lagt på kote 0. Spesielle bygningsmessige tiltak vil bli gjort for å sikre vanninntrenging i parkeringskjeller. Elven ligger på havnivå forbi planområdet. Høyder er tatt ut fra NVEs flomsonekart beregnet for 200 års flom. Som anbefalt av NVE er det tatt med en sikkerhetsmargin på 0.3m. Isgang: I og med at elva ligger på havnivå vil det vanskelig bli isgang. Radonstråling: Tiltak mot eventuell stråling av radon vil bli utført i byggefasen. Det foreligger ingen kjente målinger av radonstråling i planområdet. Eventuelle tiltak mot radon vil være av byggeteknisk art for å hindre inntrenging fra undergrunn og fyllmasser. 6.2 Virksomhetsbasert sårbarhet Dagens virksomhet har tatt i bruk de eksisterende verkstedhallene til sandblåsing, bygging og maling av containere samt produksjon av metalldeler. Store deler av eiendommen benyttes ellers til lagringsplass for containere. Dagens virksomhet foregår etter faste rutiner og driften tilfredsstiller nødvendige krav. Samtlige bygninger vil bli revet og forurenset grunn sanert når planområdet transformeres til annen bruk. 6.3 Viktig infrastruktur Strømforsyning: Eiendommen har i dag tilstrekkelig strømforyning, men behovet vil måtte vurderes nærmere i forbindelse med at planområdet bygges ut. Fredrikstad EnergiNett ønsker å uttale seg når reguleringsplanen foreligger og før endelig plan blir godkjent. De opplyser videre at de har fordelingsnett og nettstasjon i området som kan bli berørt av den planlagte utbyggingen. Det må i tillegg, avhengig av effektbehovet, avsettes plass til ny nettstasjon på planområdet. Tomt-alternativt romplassering skal forhåndsgodkjennes av Fredrikstad EnergiNett AS. Det aktuelle området ligger innenfor eksisterende konsesjonsområde for fjernvarme i Fredrikstad. Det anbefales at planområdet knyttes til fjernvarmenettet. Kommunikasjoner: Planområdet ligger sentralt, med adkomst i dag direkte fra Rv110. Disse avkjørslene forutsettes stengt så snart som mulig og senest når planområdet taes i bruk. Ny adkomst blir fra intern matevei fra Mosseveien. Gang og sykkelvei vil også følge denne traseen. Nytt veianlegg vil bidra til økt sikkerhet for gående og kjørende. Når ny bro over Seut og utvidelsen av Rv 110 er fullført, tidligst i 2012, vil det totale gang og sykkelveinettet for hele området være sammenhengende og komplett. 6.4 Drikkevann og avløp Nytt drikkevann og avløpsanlegg vil kobles til offentlig vann- og avløpsnett. 6.5 Terrorisme og sabotasje

14 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Seutbrua er et teoretisk sabotasjemål, men ikke vurdert som noen grunn for å unngå å bygge boliger i nærheten. 6.6 Biologisk mangfold Det er i dag få arealer på reguleringsområdet som representerer noen verdi for biologisk mangfold. Arealene er stort sett enten bebygget, asfaltert eller på annen måte bearbeidet. Unntaket er noen flekker med krattskog ut mot elva. Det er ingen større våtmarksområder på feltet som forsvinner ved en utbygging. 7.0 Samråd- og medvirkningsprosess Det har vært avholdt en rekke møter i saken, bl.a. med Fredrikstad kommune og Statens vegvesen, region Øst. Første orienteringsmøte med Fredrikstad kommune om planarbeidet ble avholdt allerede Etter den tid har det vært avholdt flere møter med ulike avdelinger i kommunen. Det har under planprosessen kommet avgjørende innspill og forutsetninger fra Statens vegvesen og Fredrikstad kommune. Dette gjelder særlig planens begrensning, forholdet til RV110 og den interne mateveien, bebyggelsens karakter, høyder og plassering på tomten. Innspillene er tatt til følge og innarbeidet i det vedlagte reguleringsforslaget. 8.0 Sammendrag av innkomne innspill og hvordan de er ivaretatt Innkomne kommentarer etter varslet oppstart av reguleringsarbeid Igangsetting av reguleringsarbeid ble annonsert i Demokraten og Fredrikstad blad onsdag 10.oktober Frist for kommentarer ble satt til torsdag 08.november Fristen er senere blitt utvidet til torsdag 15.november 2007 for flere berørte parter. De innkomne kommentarene omtales nedenfor i kronologisk rekkefølge: Brannsjefen, 17.oktober 2007 Det forutsettes at 7-28 (vannforsyning til brannslukking) i veil til TEK forskrift til PBL 1997, samt 5-4 og 5-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn følges. Brannkum/ hydrant bør plasseres innenfor meter fra inngangen til hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/ hydranter slik at alle deler av bygningen dekkes. Kapasiteten bør være minimum 50liter/sek. Tilkomstveiene må dimensjoneres for kjøring med brannvesenets materiell og for min. 10 tonns akseltrykk. Kjøreveier må være opparbeidet før det gis tillatelse til innflytting. Brannsjefen anbefaler at alle leiligheter utstyres med husbrannslange og at branncellebegrensende vegger mellom boenheter utføres med brannmotstand EI60. Innkomne bemerkninger vil bli medtatt i det videre prosjekteringsarbeidet. Østfold fylkeskommune, 22.oktober 2007 Videresendt varsel til Norsk Sjøfartsmuseum (kultuminner under vann). Fredrikstad fjernvarme, 22.oktober 2007 Det aktuelle området ligger innenfor eksisterende konsesjonsområde for fjernvarme i Fredrikstad. Det anbefales at prosjektet knyttes til fjernvarmenettet. Det må settes av plass til fjernvarmerør - legges gjerne sammen med vann- og avløpsrør og andre kabler. Nye bygninger i planområdet vil bli knyttet til fjernvarme.

15 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 Norsk Sjøfartsmuseum, 25.oktober 2007 Potensial for kulturminner under vann i Seutelva. Det må gjennomføres en marinarkeologisk registrering dersom det utføres for inngrep i elva. Det skal ikke foretaes inngrep i elven. Borg Buss, 31.oktober 2007 Ingen kommentarer. Fredrikstad Energinett AS, 1.november 2007 Nettstasjon og høy- lavspentkabel ligger innenfor reguleringsområdet. Dersom anlegget ønskes flyttet, må utbygger bekoste dette. Nye elektriske forsynlingsanlegg skal bygges iht FEN sine spesifikasjoner. Det må avsettes plass til eventuell ny nettstasjon i planområdet, plasseringen skal godkjennes av Fredrikstad EnergiNett AS. Øsfold fylkeskommune, 2.november 2007 Det er potensial for kulturminner under vann i Seutelven. Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i elven kan det påregnes at NSM vil måtte gjennomføre en marinarkologisk registrering. Reguleringsforslaget åpner ikke for inngrep i Seut elven. Fredrikstad fjernvarme, 5.november 2007 mail som tillegg til brev av den 22/ hvor det opplyses at det må avsettes plass til fjernvarme i de infrastrukturtraseene som planlegges. Punktet vil bli ivaretatt i videre prosjekteringsarbeid. Kystverket Sørøst, 6.november 2007 Ingen merknader. Statens vegvesen, 6.november 2007 Vegbredder (totalt 19 meter for 4-felts vei) + 6,5meter gang- sykkelvei og buffersone. Statens vegvesen regner med oppstart reguleringsarbeid for Rv110 i 2008 slik at byggestart vil være mulig rundt Årsdøgntrafikk for fremtidig Rv110 vil i fremtiden ligge rundt ÅDT - må tas høyde for dette i støyberegningene. Dagens fotgjengerkrysning på opphøyd gangfelt vil erstattes av undergang eller bru - det må settes av areal til dette. Dagens avkjørsler vil stenges ved utvidelse av Rv110. Ny avkjørsel reguleres fra syd via lokal veg gjennom Mosseveien industriområde. Selv før riksveien bygges om, vil Statens vegvesen motsette seg at eksisterende avkjørsler tillates med økt trafikk. Planområdet danner «porten til Fredrikstad» fra nord og det bør derfor legges vekt på høy estetisk kvalitet. Statens vegvesen er i tvil hvorvidt området egner seg til boliger pga støynivået. Det har vært avholdt mange møter med Statens vegvesen senest den Statens vegvesen har igangsatt reguleringsarbeidet med Rv 110 på strekningen Simo- Ørebekk. Det legges tilrette for samordning mellom Seut Brygge og Statens vegvesens fremtidige reguleringsplan. Fredrikstad kommune, 6.november 2007 Utvidelse av vei, gang- sykkelvei og intern adkomstvei. 4 meter bred elvepromenade. Fotgjengerundergang i fortsettelsen av Onsøyveien ved eks jernbaneundergang. Vann- og avløpsledninger krysser eiendommen. Tilgang til kloakkpumpestasjon og annen kommunal infrastruktur må ikke forringes. Bemerkningene er innarbeidet i planforslaget. Jernbaneverket, regional utvikling - Region Øst, 09.november 2007 Jernbanelovens 10; Det er forbudt uten etter avtale med kjørevegens eier å oppføre bygning eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling innen 30 meter fra nærmeste spors midtlinje, dersom ikke annet følger av reguleringsplan. Grense for byggeområde ligger mer enn 30m fra

16 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 nærmeste spor midtlinje og vil derfor ikke fravike lovens hovedregel om 30m byggegrense for byggninger. Sør i planområdet vil imidlertid den midlertidige regulerte mateveien ligge nærmere enn 30m. Dette forholdet vil opphøre når utvidet Rv 110 er opparbeidet. Østfold fylkeskommune, 15.november 2007 Det må avklares hvorvidt reguleringsformålene er i strid med hverandre i samråd med Fredrikstad kommune. Påpeker behovet for en helhetlig plan for området med føringer for arealbruk, trafikkavvikling, parkering, estetikk, grad av utnytting, bygningsform, grønnstruktur etc avklares. Utvidelse av Rv110 legger begrensninger for eiendommen. Planarbeidet må utarbeides i samsvar med overordnede planer etc. Fylkeskommunen er skeptiske til etablering av boliger på eiendommen (pga trafikk og tomteform). Støyberegninger må utføres. Utvidelse av Rv 110 må ivaretas i planforslaget. Dersom det etableres boliger må trygg skolevei sikres - eventuelt ved en utvidelse av planområdet. Bygningen blir en viktig del av innfarten til Fredrikstad og må således være av høy estetisk kvalitet. Det bør vurderes å opparbeide en gangsone langs Seutelva. Dersom det åpnes for etablering av boliger på eiendommen må utearealer ivaretas og ferdigsstilles samtidig med resten av prosjektet. Prinsipper for universell planlegging må legges til grunn for planleggingen. Grunnundersøkelse må foretas. Risiko for flom må undersøkes. Det er i reguleringsforslaget lagt vekt på ovennevnte punkter. Utearealene vil stå ferdige når boligene taes i bruk, det legges vekt på universell utforming, forholdene er medtatt i vedtektene. Forespurte beregninger og grunnundersøkelser er utført og rapportene er vedlagt reguleringsforslaget. Østfold fylkeskommune vil vurdere planforslaget i mer detalj når det er lagt ut til offentlig ettersyn. Fylkesmannen i Østfold, 16.november 2007 Området representerer innfallsporten til Fredrikstad fra nordvest. Anmoder om at estetikk og tilgjengelighet for allmenn ferdsel og opphold langs elvebredden vektlegges. Miljøvennlige framkomstmiddel bør tilgodeses i planleggingen. Klar henvisning til overordnede planer. Prinsipper for universell utforming bør følges. Undersøke hvorvidt det foreligger forurensing i grunnen. Støyberegninger. Leke- og oppholdsarealer for barn og unge. Fylkesmannen i Østfold vil følge opp ovennevnte punkter når planen foreligger til offentlig ettersyn. Norges vassdrags- og energidirektorat, 20.november 2007 NVE er kjent med at Seutelva kan være flomutsatt. Fare for flom må vurderes i planarbeidet. Påpeker viktigheten av at grunnforhold undersøkes. Vannressurslovens 11 «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset vegetasjonsbelte» Ber om å bli holdt løpende orientert. Gulvnivå i 1. etasje er basert på flomkart fra NVE basert på 200 årsflom med tillegg for en sikkerhetshøyde på 0.3m. Fredrikstad EnergiNett AS, 11.januar 2008 Fredrikstad EnergiNett ønsker tilbakemelding på de konkrete planene vist på et kartunderlag før planen blir godkjent. De opplyser videre at det er en del fordelingsnett i området som kan bli berørt av utbyggingen. Behovet for ny nettstasjon må vurderes og evt plassering må godkjennes av Fredrikstad EnergiNett. Trosvik Lokalsamfunn, 22.januar 2008 Utvalget for Trosvik lokalsamfunn ønsker forskjønning av nærområdene til Vesterelven og Seutelven. De ønsker at det etableres størst mulige friområder og allmenn tilgjengelighet langs elvene og at elvepromenaden fra bysenteret forlenges. Utvalget imøteser planer for fornyelse av området med stor interresse og ser frem til å bli orientert om den videre utviklingen av planene. Trosvik Lokalsamfunn vil bli holdt orientert når planene skal realiseres.

17 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18

18 PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN /18 VEDLEGG Følgende vedlegg er vedlagt planbeskrivelsen: 1. Oversiktskart 2. Reguleringskart 3. Reguleringsbestemmelser 4. Planbeskrivelse (dette dokument) 5. Illustrasjoner i form av fotomontasje, typiske snitt, profiler, modell, perspektivskisser. m.m. 6. Annonse igangsatt regulering 7. Varslingsbrev 8. Innkomne uttalelser 9. Referat fra samrådsmøter 10. Utredninger og rapporter 11 Digitalt materiale Fredrikstad: <dato> sist revidert <dato> Forslagsstiller arkitektene as Bogstadveien 7a Oslo For Seut Industrier AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009

ØKERN TÅRNPLASS. SEUT Brygge illustrasjoner til reguleringsplan NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD DATO: 30.11.2009 NY INNGANGSPORTAL TIL FREDRIKSTAD FRA NORD FRITT TILGJENGELIG GRØNTOMRÅDE I NORD, KNUTEPUNKT FOR FOTGJENGERE OG SYKLISTER SKULPTURELL UTFORMET SIGNALBYGG UTSYN NEDOVER ELVEN FERDSEL LANGS VANNET Følgende

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL.

Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Planbeskrivelse 4016-1 GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR. 143/13 MFL. Arkivsak: 11/910 Arkivkode: PLANR 4016-1 Sakstittel: PLAN 4016-1 - REGULERINGSPLAN FOR GUNNARSHAUG - ENDRING FOR GNR/BNR 143/13 M.FL. Dato:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER

DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Dato: 10.6.2014 Vedlegg... DETALJREGULERING FOR SJØSIDEN KJØPESENTER Planbeskrivelse Varsel Planoppstart Navn på plan/tiltak: Reguleringsendring for del av Sjøsidenkvartalet Kommune: Vefsn kommune Stedsnavn:

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KAIGT. 2, GNR/ BNR 8/, VADSØ Dato:... 11.11.14 Dato for siste revisjon:... * Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I medhold av plan-

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for del av Kniveåsen boligfelt gnr 34 bnr 39 i Drammen kommune 1.0 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Block Watne AS. 1.2 Eiendoms og eierforhold Følgende eiendom(mer)

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser

DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID Planbestemmelser DETALJREGUELRING FOR SMÅVOLLAN PARK PLANID 16482016004 Planbestemmelser Kunngjøring av planoppstart: 14.03.2016 Behandling 1. gang i NPM utvalg: 27.03.2017 Offentlig ettersyn og høring: 23.08.2017 06.10.2017

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite

Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Teknisk komite HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2574-14 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 16.06.2016 Offentlig ettersyn - Forslag til ny plan for Storhaugen gnr 92 bnr 1 mfl. Utvalg Møtedato

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Reguleringsplan 2007132

Reguleringsplan 2007132 Reguleringsplan 2007132 Godkjent 23.10.2012 Plan Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 1 Den: Ordføreren i Sandnes Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for industriområde,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Vedlegg 15 Kommentarer til innspill og merknader i forbindelse med varsel om oppstart Høringsperioden var 10.10.2015-20.11.2015. Det var ved høringsfristens utløp kommet inn til sammen 14 kommentarer og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE,

REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, REGULERINGSBESTEMMELSER BARNEHAGE GJEMBLE SØNDRE, Gnr./bnr. 3/7, 3/486 Levanger kommune Oppdragsgiver: Kjølen og Nydal Bygg AS Reemyra 7620 Skogn Utarbeidet av Bestemmelser i tilknytning til reguleringsplan

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan

Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan Bestemmelser til detaljplan for boligbygging i Skarsfjell, Lyefjell. Time kommune plan 1121.0407.00 Rev. 16.10.10 Rev. 28.01.10 Rev. 28.09.09 Rev. 18.09.09 Rev. 26.05.09 Dato: 25.03.09 Formål: 1 Bolig

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune

Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM. Meldal kommune Bestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR MELDAL SENTRUM Meldal kommune Forord Forslag til reguleringsplan for Meldal sentrum er utarbeidet av Plankontoret etter oppdrag fra Meldal kommune. Meldal kommune har

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro

Varsel om oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for eiendom 108/478 m.fl., Sjøskogenveien 2, Vinterbro Vi setter SPOR www.spor.no Til berørte naboer og etater Deres ref.: Vår ref : 140815 Prosjekt: Sjøskogenvn 2, Vinterbro Dato: 15. august 2014 Sak: Regulering Saksbeh.: Aashild Mariussen Varsel om oppstart

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. REGULERINGSPLAN FOR SAMVIRKEGÅRDEN Dato:... 29.10.08 Dato for siste revisjon:... 16.10.09 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * I I medhold

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR STORSKOG GRENSEOVERGANGSSTED SØR-VARANGER KOMMUNE PlanID: 2012007 Arkivsaksnr: 11/2211 Dato: 13.08.12 Revidert: Varsel om oppstart: 31.01.12, 28.03.12

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for 0103 R0405 Fetsund Brygge, gnr 19 bnr 7 m.fl

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for 0103 R0405 Fetsund Brygge, gnr 19 bnr 7 m.fl Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for 0103 R0405 Fetsund Brygge, gnr 19 bnr 7 m.fl Siste revisjon av bestemmelsene: 25. september 2006 Avholdt forhåndskonferanse: 18. august 2004 Kunngjort oppstart

Detaljer

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9

PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 PLANBESKRIVELSE BODØ INDRE HAVN FELT 9 Stadssalg Eiendom AS siv. Ark. Sara Ezeta INNHOLD 1. Oppdragsgiver. 1.2 Bakgrunn 1.2.1 Eiendom og eierforhold 1.2.2 Planlegger-opplysninger om kompetanse/godkjenning

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer