REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune

2 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen Innledning Planområdet Planavgrensning Formålet med planarbeidet Gjeldende planer i området Naturgitte forhold Landskap Biologisk mangfold Menneskeskapte forhold Kulturminner Bebyggelse Infrastruktur Grøntområder Helse i plan Universell utforming Folkehelse Risiko og sikkerhet Flom Ras Radon Elektromagnetisk stråling Støy Barn og unges interesser Planforslaget Bebyggelse og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Grønnstruktur Landbruks-, natur og friluftsområder Bruk og vern av sjø og vassdrag Hensynssoner Sikringssoner Støysoner Faresoner Særlige hensyn til landskap og grønnstruktur, bevaring av natur- eller kulturmiljø Landbruksfaglig vurdering BK-1 ved Eggeelva Rosendal - B/T-3, Naturområde-2 og P Arealforbruk Alternative forslag Storlinna Storlinna

3 Bakgrunn og formål for planleggingen Innledning Vedtak om oppstart av reguleringsplanarbeid for Brandbu sentrum i Gran kommune, ble fattet av Fast utvalg for plansaker i februar 2009 i henholdt til Plan- og bygningsloven av Planoppgaven ble vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger, kapittel II. Planen faller ikke inn under forskriftens 2 om planer som alltid skal konsekvensutredes. I følge forskriftens 3, pkt. 1-g, skal reguleringsplaner for utvikling av by- og tettstedsområder vurderes etter forskriftens 4. Ved vurdering av om planen faller inn under begrepet i forskriftens 3 pkt. 1-g, skal det legges til grunn at bestemmelsen gjelder for mer omfattende planer der siktepunktet er å tilrettelegge for større utbygginger eller plangrep med sikte på transformasjon av by- og tettstedsområder. I dette tilfelle er hovedformålet med planarbeidet ikke å tilrettelegge for store nye bolig- eller næringsområder eller vesentlige transformasjoner av eksisterende, men å se på mulighetene innenfor allerede utbygde områder og gi føringer med hensyn til blant annet arealbruk (formål), utnyttelsesgrad (fortetting) og byggehøyder, samt ivareta behov for adkomst, gangstrøk og fri- og friluftsarealer. Planen ble derfor vurdert til heller ikke å falle inn under forskriftens 3. Planforslaget ble fremmet etter henhold til Plan- og bygningsloven av 2008 som trådte i kraft 1. juli Planforslaget ble behandlet av Planutvalget og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Det lå ute til offentlig ettersyn i perioden Planområdet Brandbu er et handels- og skolested i Gran beliggende sentralt i Gran kommune. Brandbu sentrum, også kalt Brua, har lang historie som handelssted og oppstod i området rundt Augedalsbrua. Brua er et svært gammelt kryssningssted over Vigga. Her møttes den gamle og nye Bergenske hovedveg, og Høgkorsvegen (Kjølvegen) gikk herfra over til Toten. Stedet var også skysstasjon. Pilegrimsleden krysser Vigga over brua i dag og fortsetter nordover langs Kjølvegen. Planavgrensning Opprinnelig ble planområdet i hovedtrekk avgrenses av fv.34 i vest fra Bergstjernet i sør til og med renseanlegget i nord. Mot øst mot gårdene Bjørke. Se oversiktskart. Innsigelser knyttet til Vigga fremmet i forbindelse med offentlig ettersyn, har ført til at planområdet er delt i to langs Storlinna som går i sørøstlig retning ca. midt i planområdet. Denne planbeskrivelsen omhandler videre området på - 3 -

4 nord-østsiden av Storlinna, men det beskrives en del forhold utenfor planområdet som er av betydning for helheten. Området på sør-vestsiden av Storlinna vil bli behandlet som en egen plan etter at forholdene tilknyttet innsigelsene er avklart. Området er noe endret i forhold til hva som ble varslet ved oppstart. Arealene øst for ny idrettstadion på Rosendal ble tatt ut av planområdet, mens en eiendom sør for Skjerva ble tatt inn i planområdet etter ønske fra Oppland fylkeskommune, kulturvern. Planutvalget vedtok å ta ut dyrka marka på Dælen søndre ved utleggelse til offentlig ettersyn. Formålet med planarbeidet Hovedformålet med planarbeidet er å se på mulighetene og gi føringer for utviklingen innenfor planområdet i en helhetlig sammenheng, også sett i forhold til omlandet Brandbu skal være sentrum for. Videre å få et oppdatert planverk for området som blant annet legger til rette for nødvendige flomsikringstiltak. Gjeldende planer i området Gjeldende reguleringsplan for Brandbu sentrum er godkjent i Senere er det godkjent reguleringsendringer i 2005 ( Del av Brandbu sentrum ), i 2006 ( Storlinna 38 m.fl. ) og i 2009 (Kjølvegen). Planarbeidet vil også berøre områder som er underlagt reguleringsplan for Brandbu bygningsdistrikt, stadfestet 1950 og reguleringsplan for Brandbu øst, stadfestet Naturgitte forhold Landskap Brandbu sentrum ligger i bunnen av dalen på begges sider av elva Vigga. Elva renner fra sørøst mot nordvest. Tre sideelver kommer inn fra øst; Skjerva (i sør), Gullåa og Eggeelva (i nord). Bebyggelsen er hovedsakelig omkranset av jordbruksarealer av høy verdi. Biologisk mangfold Det er ikke kjent lokaliteter med spesiell verdi med hensyn til biologisk mangfold innenfor planområdet. Skjerva, Gullåa og Eggeelva renner imidlertid ut i Vigga som er gyteelv for storaurestammen i Randsfjorden på strekningen opp til Rosendalsdammen, like utenfor planområdet. Det må påregnes at arealene knyttet til kantvegetasjonen langs elvene er viktige leveområder for mange arter. Menneskeskapte forhold Kulturminner Innenfor planområdet var det registrert et fornminneområde bestående av 2 gravrøyser (ID3851) beliggende på eiendommen Rosendal, like sør for idrettshallen. For øvrig var det ikke kjente funn av fornminner innenfor planområdet, men like utenfor nord for ungdomsskolen. De arkeologiske undersøkelser har påvist en gravhaug på tunet til Rosendal (ID130589) og en nord for Bergslia (ID130606), samt et røysfelt i Størenslunden (ID132513). Det er også funnet flere røyser i området sør for ID3851, men disse er utenfor planområdet. Det er foretatt sjakting i dyrket mark på Rosendalsjordet. I den forbindelse ble det funnet flere kokegroper og spor av gamle dyrkningslag (ID130608, og ). Disse er frigitt av Riksantikvaren under forutsetning av at det foretas arkeologiske undersøkelser. Pilegrimsleden kommer inn i planområdet over Augedalsbrua og følger Kjølvegen ut av planområdet. Innenfor området er det en del bygninger registrert i SEFRAK (SEkreteriat For Registrering Av faste Kulturminner). Oppland fylkeskommune har bedt om at det legges inn hensynssoner for enkelte områder med tanke på områdebevaring for å sikre viktige bygningsmiljø

5 Bebyggelse I sentrumsområdet (bilde) har bebyggelsen en moderat målestokk med hus med 2-3 etasjer, inntil 4 etasjers høyde. Langs Storlinna er bebyggelsen plassert i relativt stor avstand fra vegen, noe som gir området en åpen karakter. Områden som omkranser sentrumskjernen preges av boligbebyggelse med innslag av næringsvirksomhet og skoler, hvor husene hovedsakelig er inntil 2 etasjer. Boligbebyggelsen utenom sentrumskjernen er i stor grad eneboliger, med enkelte innslag av flermannsboliger. Storlinna Infrastruktur Vegsystemet innen planområdet har varierende funksjon. Fv.34 (tidligere rv.34) som går et stykke vest for planområdet, har funksjon som gjennomfartsveg, men er samtidig en meget viktig tilfartsveg til Brandbu både fra sør og fra nord. Nesten 60% av trafikken sørfra på fv.34 svinger av mot Brandbu. Fv.240 (tidligere rv.240) er en viktig tilfartsåre inn fra vest, som også har noe gjennomfartstrafikk. Storlinna som er kommunal veg, har også en betydelig funksjon som tilførselsveg fra sør. Fra øst kommer Kjølvegen og fra nord fv.44 Eggelinna. Trafikktellinger gjort i Storlinna og Orhagavegen, samt tall fra vegdatabanken for riks- og fylkesvegene, viser at det ikke er avviklingsproblemer i området. Trafikken sørfra inn i Brandbu sentrum er fordelt på Orhagavegen (over brua ved brannstasjon) og på Storlinna. Storlinna fungerer som hovedgate gjennom sentrum. Det er i dag langsgående parkering langs gatas østside. Gata er slitt, parkeringen er dårlig definert og inntrykket av gata er utflytende. Langsgående beplantning er imidlertid med på å gi et klarere definert gaterom. Parkering: Det er etablert en rekke med skråstilte parkeringsplasser mellom fortauet og forretningene øst for Storlinna. Ved Sentrumsgården, torget, COOP og Seigerudbygget er det etablerte parkeringsplasser som er tilgjengelig for brukere av sentrum. Bak Folkets hus er det et stort areal som benyttes til parkering, men som har lav standard. Også ved Botorget, Kiwi og ved meieribebyggelsen er det et betydelig antall kundeparkeringsplasser. I tillegg benyttes utstillingsplassen sør for Vigga ved brannstasjonen, til parkering i forbindelse med spesielle arrangement. Skolene har tilstrekkelig parkeringskapasitet, mens idrettsanleggene med fordel kunne hatt flere plasser tilgjengelig i forbindelse med større arrangement. Gang-/sykkelveger: Det er et godt utbygd nett av fortau, gang-/sykkelveger og stier innen planområdet. Det mangler fortau langs Nobels gate opp til ungdomsskolen. Det er under opparbeidelse fortau langs Kjølvegen. Grøntområder Størenslund er et sentralt friområde/park med friluftsscene som er relativ stort sett i forhold til Brandbus størrelse. Det er grønne belter langs. Idrettsanlegget som ligger inntil Størenslund, er også en del av grøntstrukturen

6 For øvrig er det noen små grønne lunger, men i sentrumskjernen er det begrenset. Det er imidlertid en del trær og beplantning som gjør at Storlinna gjennom sentrum har et grønt preg. Helse i plan Universell utforming Det er en del utfordringer knyttet til universell utforming i Brandbu sentrum. Fortauene mangler ledelinjer og kryssningspunktene med vegene er til dels vanskelige med manglende nedsenkning av kantsteiner. Videre benyttes fortausarealene noen steder til reklameplakater og annet møblement, plassert slik at de hindrer framkommeligheten for rullestolbrukere og svaksynte. Det bør derfor utformes retningslinjer for plassering av reklame etc. på fortau. Mange forretninger er også dårlig tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette går på adkomstpartier som er dårlig markert og/eller ikke har trinnfri adkomst, samt manglende ledelinjer og til dels trange forhold inne. Størenslunden Folkehelse Det et godt utbygd nett av gang-/sykkelveger, fortau og turstier i og inn mot Brandbu sentrum. Det er således god anledning til å bevege seg i området uten bruk av motoriserte framkomstmiddel. Videre er det gode muligheter for utøvelse av idrett inn planområdet. Se også kapittelet Risiko og sikkerhet nedenfor. Risiko og sikkerhet Flom Brandbu sentrum er flomutsatt. Vigga og sideelvene har til tider stor vannføring og det er spesielt høstflom i forbindelse med kraftige regnskyld som gir problemer. NVE har utarbeidet flomsonekart og en rapport som viser alternative løsninger for flomsikringstiltak. Målsetningen er å sikre Brandbu sentrum mot en 200-års flom. Eventuelle framtidige klimaendringer kan føre til at flomnivå vil opptre oftere enn hvert 200 år. Ras Det er ikke kjent områder med særskilt rasfare. Sidene av Eggeelva har en helning (1:2) som gjør at ras kan oppstå. Høydeforskjellen der er imidlertid kun ca. 15 m på det største. Radon Brandbu ligger i et område hvor det er påvist høye konsentrasjoner av radon. Tiltak mot radon må derfor kreves ved nye byggetiltak

7 Elektromagnetisk stråling Det går noen kraftledninger gjennom planområdet. Dette er 22 kv linjer med relativt liten strømstyrke og begrenset magnetfelt. Støy Enkelte områder innen planområdet er utsatt for trafikkstøy. Storlinna er vegen med størst trafikkbelastning. Det er ingen boligbebyggelse innenfor rød sone (støynivå over 65 db Lden). Barn og unges interesser Mange barn og unge har interesser innen planområdet. Området omfatter skoleanlegg og idrettsanlegg. Barn og unges interesser er relativ godt ivaretatt i området i dag og dette videreføres i planforslaget. Det er et godt utbygd gang-/sykkelvegnett i området og det er tilrettelagt kollektivknutepunkt. I tillegg legges det til rette for etablering av tryggere gangløsninger både langs Kjølvegen og Nobels gate. Den mye benyttede gangstien mellom ungdomsskolen og Kjølvegen sikres gjennom planen. Planforslaget legger til rette for etablering av ny idrettsstadion / friidrettsanlegg og sikrer de grønne områdene som benyttes av barn og unge. Planforslaget Nedenfor følger en beskrivelse av de enkelte formål i reguleringsplanforslaget. Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse (BF) Områdene omfatter eksisterende boligområder med eneboligbebyggelse. Det er vurdert slik at disse områdene bør beholde sin karakter. Enkelte steder vil det være rom for fortetting med nye eneboliger, men i hovedsak er områdene å betrakte som ferdig utbygd. Det er foreslått en BYA=25% og høyde inntil 8 m. Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse (BK) Områdene er med unntak av BK-1, eksisterende utbygde områder med innslag av flermannsboliger. Det er rom for fortetting enkelt steder. BK-1 er et området hvor det står et midlertidig godkjent bygg som benyttes til verksted/lager. Det er delvis (søndre del) regulert til byggeområde i gjeldende plan, mens nordre del er LNF-område i gjeldende arealdel til kommuneplan. Området ligger inntil en relativt bratt skråning hvor grunnforholdene er ukjente. Det er derfor vist fareområde og krav om grunnundersøkelser før ytterligere bebyggelse kan oppføres. Området omfatter ikke dyrket mark. Utbygging av området vil gi en mellom grense mellom byggesonen og landbruksområdene. Området ligger svært sentralt til innenfor byggeområdet i Brandbu og egner seg derfor godt til utbygging sett i forhold til areal- og transportplanlegging. Det er fortau eller gangveg mot sentrum og skoler. Området ligger i gangavstand fra skoler og butikker. Det kan ikke ses vesentlige negative konsekvenser, men det kreves utarbeidet en detaljreguleringsplan for å avklare bebyggelsesmønster og adkomstforhold. Adkomst må løses fra Storlinna over tilstøtende eiendom. BK-2 er lite utnyttet og det foreslås at området kan utnyttes bedre. BK-7 består av 3 relativt romslige eneboligtomter som planutvalget vedtok å foreslå BYA=50% for. Det anses dermed at det bør gis bestemmelser som tillater konsentrert bebyggelse. Det er foreslått en BYA=35% eller 50% og høyde inntil 8 m for BK-områdene og det tillates rekkehus, to- eller firemannsboliger, kjedede eneboliger og lignende

8 Sentrumsformål Byggeområdene langs Storlinna fra Centrumsgården til Kjølvegen er vist med sentrumsformål. Her foreslås det å tillate bygg for varierte sentrumsfunksjoner som forretninger, kontorer, tjenesteyting og boliger. Det tillates ikke boliger på gateplan. Det foreslås BYA=80 og høyde inntil 13 m. Gesimshøyden mot gate skal være minimum 8 m. Bebyggelsen skal plasseres i formålsgrensa mot Storlinna (byggelinje). Undervisning Området til Hadeland videregående skole Brandbu (BVS) er vist som undervisningsformål. Virksomheten ved BVS opphører når nye Hadeland videregående skole på Gran tas i bruk. Det er valgt å vise området til BVS som rent undervisningsformål med tanke på at det kan bli etableret en ny barneskole i Brandbu. Det er ikke avgjort hvor den eventuelle nye barneskolen skal ligge, men dette arealet er så aktuelt at undervisningsformålet foreslås beholdt. Idrettsanlegg / Idrettsstadion Eksisterende idrettsanlegg på Rosendal med idrettshallen og driftsbygningen, samt tennisbanen nord for ungdomsskolen er vist som idrettsanlegg. I tillegg er det vist et areal på ca. 34 daa. for nytt regionalt friidrettsanlegg på Rosendalsjordet. Det tillates etablert bygninger som skal tjene reguleringsformålet. Rosendalsjordet Energianlegg (Trafo) En eksisterende trafostasjon vises med formål energianlegg. Bolig / forretning / kontor (B/F/K) Sentrumsbebyggelsen med kombinert bruk utenfor sentrumskjernen, vises som kombinert formål. For områdene langs Storlinna kreves det at det etableres min. 50 % boliger regnet i bruksareal (BRA). Det tillates imidlertid ikke boliger på gateplan mot Storlinna. Tillatt utnyttelsesgrad varierer fra BYA=40-50% (se plankart) og maksimal høyde fra 8-12 m (se bestemmelser). Bolig / tjenesteyting (B/T) I B/T-1 ligger et hus som er i kommunal eie (Apotekergården) og som benyttes til forskjellige typer kommunale og allmennyttige funksjoner. Det åpnes også for at det kan nyttes til boligformål. B/T-2 er i dag benyttet til ungdomsskole. Det er diskusjon om etablering av ny barneskole i Brandbu og det vises derfor en kombinert bruk som viser området for tjenesteyting (undervisning) i kombinasjon med konsentrert boligbebyggelse, men med rekkefølgebestemmelse som ikke åpner for boligbygging før skolen eventuelt avvikles. B/T-3 ligger på Rosendal og utgjør arealet mellom det nye idrettsanlegget og Storlinna. Området foreslås åpnet for en kombinasjon av boliger og tjenesteyting. Spesielt ønskelig er det med virksomheter som kan knytte sin virksomhet mot idrettsanlegget. Det kan også tillates etablering av en kiosk med inntil 50 m 2 salgsflate innen området. Dette kan bli et tilbud til brukerne av idrettsanleggene. Området B/T-3 er vist som område båndlagt for regulering til utbyggingsformål i gjeldende arealdel til kommuneplan. Båndleggingen er imidlertid utgått. Det er i dag dyrket mark, men det vil imidlertid bli et smalt restareal mellom idrettsanlegget og Storlinna hvor muligheten for landbruksdrift vil bli betydelig redusert. Området ligger svært sentralt til innenfor byggeområdet i Brandbu og egner seg derfor svært godt til utbygging sett i forhold til areal- og transportplanlegging. Det er fortau langs Storlinna og området ligger i gangavstand fra skoler og butikker. Det forutsettes en relativt høy - 8 -

9 utnyttelse av området i form av tett bebyggelse. Det stilles krav om detaljreguleringsplan for å avklare bebyggelsesmønster og adkomstforhold. Det foreslås maks. BYA=50% og høyde inntil 8 m for B/T-1 og 2 og 10 m for B/T-3. I B/T-3 skal gesimshøyden ikke overskride 7 m. For område B/T-2 foreslås maks. BYA=25% så lenge området benyttes til skole. For område B/T-3 kreves en minimum BYA=30%. Bolig / kontor (B/K) I området tillates kombinert bruk av bolig og kontor. Det tillates ikke forretninger. Det foreslås BYA=30% og høyde inntil 8 m. Bolig / næring (B/N) Området B/N omfatter tunet på gården Rosendal. På grunn av den registrert gravhaugen på tunet vil det i svært liten grad være mulig med ny bebyggelse innen området. I området tillates kombinert bruk av bolig og næringsvirksomhet, inkl. privat tjenesteyting. For B/N kreves at all ny bebyggelse skal godkjennes av kulturminnemyndighetene. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Formålet omfatter areal hvor motorisert ferdsel tillates, både private og offentlige. Følgende veger har offentlig drift; Storlinna/Eggelinna (Fv.44) er fylkeskommunale. Storlinna (fra kryss med Eggelinna og sørover), Vikavegen, Kjølvegen, Nobels gate, Snarvegen, Parkvegen, Jens Røislies veg og Ringvegen er kommunale veger. Vegsystemet fungerer i dag tilfredsstillende og det anses ikke å være prekære behov for endringer. Dette støttes av gjennomførte tellinger i området. Det foreslås å skape klarere definisjoner av kantparkeringen langs Storlinna gjennom etablering av rabatter ved kryss og fotgjengeroverganger, slik at det går tydeligere fram hvor det kan parkeres. Fortau I tillegg til eksisterende fortau vises det nytt fortau langs Kjølvegen i tråd med nylig godkjent reguleringsplan. Fortauet blir bygd i løpet av Det avsettes også areal for fortau langs Nobels gate fra Storlinna til ungdomsskolen. Fortauet er ikke detaljprosjektert og arealbehovet er dermed ikke avklart. Det må derfor påregnes endringer. Fortauene langs Storlinna beholdes der de er, men det foreslås å øke bredden på fortauet på strekningen mellom Parkvegen og utkjøringen fra bussholdeplassen ved den videregående skolen. Gang-/sykkelveg Formålet viser eksisterende anlegg. Annen veggrunn Områdene omfatter areal som ikke er beregnet for trafikk av kjørende eller gående, slik som rabatter, grøfter, skjæringer og fyllinger. Parkeringsplass (P) Innenfor planområdet er det en rekke parkeringsplasser. Noen inngår i byggeområdene, mens resten vises med formål parkeringsplass

10 Grønnstruktur Naturområde Noen områder er vist som naturområder. Dette er områder det er ønskelig beholder en grønn profil, men hvor det ikke er ordinær landbruksdrift. Turveg Fra ungdomsskolen til Kjølvegen er det en etablert tursti som benyttes som skoleveg. Denne foreslås det å sikre gjennom reguleringsplanen. På deler av strekningen benyttes den som landbruksveg, noe som forslag til bestemmelser ivaretar. Park Noen områder er vist som parker. Det største er Størenslunden hvor det er en friluftsscene og et amfi. Området deles av en gangveg fra ungdomsskolen til sentrum og det går en snarveg mellom sentrum og den videregående skolen gjennom området. I området er det også en balløkke. Området foran det tidligere tinghuset er privat eid, for øvrig er områdene kommunale. Flomvoller i naturområde Det forutsettes etablering av et omfattende flomverk for å sikre Brandbu sentrum mot en 200-års flom. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle klimaendringer som kan føre til at flomnivået vil opptre oftere. Vollene varierer i høyde fra en halv meter til 2 meter. Der hvor det er nødvendig med større arealinngrep for å etablere flomsikringstiltak er det vist område for Naturområde i kombinasjon med Annet særskilt angitt anlegg flomvoll. I områdene kan det etableres turstier. Landbruks-, natur og friluftsområder Landbruk Formålet omfatter landbruksområder som inneholder utmarks- og/eller beiteområder, eventuelt i kombinasjon med dyrket mark. Jordbruk Formålet omfatter områder som i hovedsak er dyrket mark. Friluftsområde Et område langs østsiden av Gullåa, nord for Nobels gate, foreslås regulert til friluftsområde. Området ses i sammenheng med landbruksområdene og turstien mellom ungdomsskolen og Kjølvegen, i nord. Det åpnes for etablering av tursti i området. Vern av kulturminner / kulturmiljø Sørøst for idrettshallen, hovedsakelig på eiendommen Rosendal, ligger et fornminneområde bestående av to gravrøyser. Videre er det påvist sannsynlige gravrøyser i Størenslunden. Inne på tunet på Rosendal er den haug som sannsynligvis er en gravhaug. Gravminner er automatisk fredet etter lov om kulturminner og det vises med verneformål. Det er vist hensynssoner i områdene rundt gravminnene. Bruk og vern av sjø og vassdrag Friluftsområde Skjerva, Gullåa og Eggeelva vises som friluftsområde i vassdrag

11 Hensynssoner Sikringssoner Frisiktssoner (H140_) I kryss mellom veger vises frisiktslinjer og - soner for å sikre gode siktforhold. Frisiktssoner vises kun der hvor de berører andre formål enn vegformål. Støysoner Støy fra trafikk behandles i forhold til retningslinje T-1442 Støy i arealplansaker. Støysoner er beregnet for de mest trafikkerte vegene i området. Sonene er ikke vist på plankartet, kun grensene. Dette fordi standard opptegningsmåte for sonene er tilsvarende andre hensynssoner og plankartet blir dårlig lesbart med støysonene påtegnet. rød sone (over 65 db Lden), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. gul sone (over 55 db Lden) er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Statens vegvesen har utarbeidet støysonekart som viser henholdsvis rød og gul støysone. Støysonene er av generell karakter og gir derfor ikke noe detaljert bilde av situasjonen. De må ses på som et signal om en føre var holdning og at grundigere beregninger må utføres. Det er også vist gul støysonegrense langs de kommunale innfartsvegene sør for sentrum. Trafikken i Storlinna er på nivå med fv. 34, men hastigheten er lavere. Sonene er laget på grunnlag av en enkel beregning og gir ikke en detaljert oversikt. Det ligger ingen eksisterende boligbebyggelse eller annen støyfølsom bebyggelse innenfor rød sone. Byggegrensene i planforslaget er foreslått slik at ny støyfølsom bebyggelse ikke tillates i disse områdene. Reguleringsbestemmelsene setter krav om dokumentasjon på akseptable støyforhold og støysonene må dermed sjekkes ut i forbindelse med søknader om tiltak. Faresoner Ras- og skredfare (H310_Rasfare) Nord for Kjølvegen, i overgangen mellom dyrket mark og bebyggelsen, er det en bratt skråning hvor det er usikkerhet knyttet til grunnforholdene. Skråningen sammen med områdene ovenfor og nedenfor er derfor vist som fareområde. Det tillates ikke tiltak i området før det foreligger geotekniske undersøkelser som viser at tiltaket er forsvarlige. Flomfare (H320_Flomfare) Områder som er utsatt i forbindelse med en 200-årsflom i henhold til dagens situasjon uten flomsikringstiltak, er vist som fareområder. Alle tiltak innenfor flomfaresonen og områder som ligger inntil 0,3 m høyere i terrenget, skal vurderes i henhold til flomsonekart godkjent av NVE 15. juni 2007 og NVE s retningslinjer. Dersom tiltaket er innenfor flomutsatt område skal det sikres mot flom. Når flomsikringstiltak er gjennomført vil fareområdet reduseres. Det skal også gjøres en vurdering av tiltak som ligger mindre enn 2,5 m over flomsonegrensen, hvor det er fare for at vann kan trenge inn i kjellere. Høyspenstanlegg (H370_Kraftlinje) Langs de eksisterende høyspentlinjene innenfor planområdet vises det faresoner. Innenfor hensynssonene skal alle tiltak godkjennes av linjeeier

12 Særlige hensyn til landskap og grønnstruktur, bevaring av natur- eller kulturmiljø Hensyn til grønnstruktur (H540_Kantvegeta) Det vises hensynssoner på 3 m med bestemmelser om ivaretakelse av kantvegetasjonen langs elvene, i alle byggeområdene med unntak av BK-1. Det anses å dekke det eksisterende vegetasjonsbelte, jfr. vannressurslovens 11. Kommunen anser at krav om tetthet og høyde i vegetasjonsbeltet i byggeområdene vil ha liten hensikt fordi grunneiere vil ved vanlig vedlikehold (gressklipping) hindre at tettheten øker, jfr. at vannressurslovens 11 kun gjelder opprettholdelse av eksisterende vegetasjon, samt at øvrige inngrep må godkjennes av kommunen. BK-1 er i dag bebygd med et eldre verkstedbygg som på det nærmeste står ca. 7 m fra elva. Langs elva er det et vegetasjonsbelte på i underkant av 5 m mellom elva og verkstedlokales opparbeidede uteareal. Det foreslås derfor at hensynssonen vises med 5 m bredde fra sør og forbi eksisterende bygg og 6 m videre forbi BK-1. For øvrig vises hensynssoner på 6 m i øvrige områder, men med enkelte lokale tilpasninger mot dyrket mark, veger og andre konstruksjoner og anlegg. Bevaringsverdige kulturmiljø (H570_Kulturvern) Områdene rundt de automatiske fredede fornminnene, et i Størenslunden, et sør for idrettshallen og et ved tunet på Rosendal, vises som hensynssoner kulturvern. Disse områdene skal hindre at det gjøres tiltak som blir virkende utilbørlig skjemmende på fornminnene. Bebyggelsen i tilknytning til tunet på Rosendal (område B/N) betegnes som bevaringsverdig og gis samme bestemmelser som for områder merket H570_Bygningsmi. Bevaringsverdige bygningsmiljø (H570_Bygningsmi) Noen områder og bygninger som har kulturhistorisk verdi vises som hensynssoner (bevaring av kulturmiljø). Innenfor disse områdene er det eldre bebyggelse som framstår som interessante miljøer eller enkeltbygninger. Følgende områder er benevnt som bevaringsverdige bygningsmiljøer av Oppland fylkeskommune, kulturvern: Området nederst i Eggelinna og vest for Storlinna ved Eggeelvas utløp. Området med Storlinna 50, 52 og 54, samt apotekergården og eiendommen nord for denne. Området rundt Rosendalsbrua. Området øst for Storlinna ved Skjerva, samt verkstedet vest for Storlinna på nordsiden av Skjerva. Av disse områdene er deler av områdene rundt Augedalsbrua og Rosendalsbrua ansett som regionalt viktige, og dermed grunnlag for innsigelse dersom de ikke sikres med bevaring i reguleringsplanen. I reguleringsplanforslaget er det vist bevaringshensyn på de fleste av disse områdene. Planutvalget vedtok å ikke foreslå bevaring av Storlinna 50, 52 og 54. Det begrunnes med ønske om fortetting av det sentrumsnære boligområdet som vil bety flere boliger i sentrum

13 Pilegrimsleden (H570_Pilegrimsl) Leden vises som en hensynssone for å synliggjøre traséen gjennom planområdet, samt hindre at det gjøres tiltak som er uheldig for leden. Landbruksfaglig vurdering Følgende vurdering er gjort av Landbrukskontoret for Hadeland, for de områdene hvor det foreslås omdisponering av landbruksarealer som tidligere ikke er avklart. BK-1 ved Eggeelva Arealet er ikke klassifisert i Landbruksplanen. Arealets beskaffenhet, størrelse og beliggenhet, gjør at det ikke kan nyttes til landbruksformål. Arealet ligger inneklemt mellom bebyggelse og en bratt skråning. Rosendal - B/T-3, Naturområde-2 og P-11 I Landbruksplanen er hele arealet av Rosendal, ca. 53 da, klassifisert som B-jord. Av dette skal ca. 16 daa, øst og syd for idrettsanlegget, fortsatt være LNF-områder. Ca. 25 daa er allerede tillatt omdisponert til idrettsformål. Restarealet mellom veg og idrettsanlegg utgjør ca. 12 daa. Ved en eventuell ny klassifisering, etter at det er avsatt areal til idrettsanlegg, ville dette arealet blitt nedklassifisert til C-jord på grunn av arealets størrelse og beliggenhet. Arealet ligger sentrumsnært og er omgitt av areal for offentlig formål (Hadeland videregående skole avd. Brandbu), idrettsanlegg, boligområde og veg. Beliggenheten gjør at det lett vil oppstå driftsmessige ulemper ved tradisjonell landbruksdrift på arealet. En framtidig, naturlig grense mellom områder for utbygging og LNF-formål, vil være østgrense for det nye friidrettsanlegget. Arealforbruk Totalt vises 37 daa. dyrket mark klassifisert som B-jord, til utbyggingsformål i planforslaget. Av dette er 25 daa. tidligere tillatt omdisponert. Videre vises 5 daa. uklassifisert skogsmark til utbyggingsformål. Tabellen nedenfor viser omfanget av omdisponering av jordbruksarealer som følge av planforslaget (områder med status som LNF-områder i gjeldende kommuneplan, som foreslås til ulike utbyggingsformål). Område Dyrket mark, B-jord Tidligere frigitt Omdisponering av B-jord Omdisponering av uklassifisert skogsgrunn Idrettsstadion 25 daa X 0 0 B/T daa 12 daa 0 BK daa Totalt 37 daa 25 daa 12 daa 5 daa

14 Alternative forslag I løpet av planprosessen har det kommet innspill som ikke er tatt til følge i planforslaget, men av en slik karakter at de må omtales. Storlinna 50 Det er fremmet et privat forslag til reguleringsplan for Storlinna 50 som foreslår å benytte eiendommen til boligformål i form av lavblokkbebyggelse med 16 boenheter. Eiendommen er i dag bebygd med et bolighus og har tidligere vært benyttet til kombinasjon av bolig og legekontor. Det er registret en boenhet på eiendommen. Den planlagte boligbebyggelsen er i form av en bygning med til sammen 16 leiligheter, fordelt på to plan. Leilighetene har hver en størrelse på ca 55 m 2, og alle har livsløpsstandard. Det vil være 8 leiligheter på hvert plan, og i midten av bygningen vil det være et avlangt åpent fellesareal med glasstak, på ca 240 m 2. Bebyggelsen defineres som en lavblokk. Bygningen har en grunnflate på ca. 800 m 2. Til sammenligning har dagens bygning på eiendommen en grunnflate på ca. 160 m 2. Arealet mellom bebyggelsen og Storlinna hvor det i dag er en karakteristisk forhage, foreslås i stor grad benyttet til parkering. Storlinna 50 representerer sammen med Storlinna 52 og 54, et tidstypisk boligmiljø. Bebyggelsen er tilbaketrukket fra Storlinna med representative hager foran og en markert trerekke langs vegen. De 3 eiendommene markerer innkjøringen til Brandbu sentrum og det er et klart skille på bebyggelsens struktur når man passerer Storlinna 50 og kommer inn til sentrumsbebyggelsen. Dersom man tillater å endre karakter på Storlinna 50 bør det vurderes om det også skal tillates å gjøre det samme med nr. 52 og 54. Det vil i så fall gi en helt annen adkomstopplevelse til Brandbu sentrum fra sør, med store parkeringsarealer istedenfor grønne hager, selv om trerekken langs vegen eventuelt opprettholdes. Oppland fylkeskommune påpeker at området er interessant sett i et historisk perspektiv. Det representere et boligmiljø med bebyggelse på romslige tomter med godt opparbeidede forhager. De foreslår å bevare områdets preg gjennom områdebevaring (hensynssone)

15 Storlinna 46 Storlinna 46 er bebygd med et kombinert forretnings- og boligbygg. Boligene ligger i andre etasje og har sine uteoppholdsarealer vendt vekk fra Storlinna i et bilfritt miljø. Adkomst fra parkering er via trapp eller heis. Det er ønske fra boligseksjonseiere i Storlinna 46 å etablere en adkomstveg til nordøstsiden (baksiden) av Storlinna 46 via eiendommen til sparebanken. De har ikke kommet til enighet med nabo om tillatelse til å etablere vegen og ønsker at kommunen regulerer inn en adkomstveg. Dersom det ikke oppnås frivillig avtale om adkomstvegen må grunn eksproprieres for at vegen skal kunne etableres. En adkomstveg til baksiden av Storlinna 46 vil endre miljøet på uteoppholdsarealene på en uheldig måte. Videre vil det hindre sparebanken i å utvide bebyggelsen på sin eiendom. Dagens godkjente adkomstløsning med heis og trapp anses å være tilfredsstillende i forhold til universell utforming. Det anbefales derfor at det ikke reguleres inn ny adkomstveg som forutsetter bruk av ekspropriasjon for å gjennomføre tiltaket. Dersom grunneierne kommer til enighet om etablering for eksempel av en gangadkomst, anses ikke planforslaget å være til hinder for det

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet.

Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på plankartet. Reguleringsbestemmelser Detaljreguleringsplan for Stussli boligfelt Stussli (PlanID): 201501 BYKLE KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert 05.10.15 Revidert: Versjon: 1.1 1. GENERELT Disse bestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT

REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT REGULERINGSBESTEMMELSER SKOGLY BOLIGFELT Gnr. 82 bnr. 119, 388, 400, 433, m.fl. Ørland kommune Oppdragsgiver: Rædergård Entreprenør AS Industrigata 7 7130 Brekstad Utarbeidet av: Bestemmelser til detaljregulering

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune.

Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. EIGERSUND KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for Hellvik Sentrum Gnr.60, Bnr. 724 m.fl., Eigersund kommune. Datert: 05.02.13 Sist revidert: (xx.xx.xxxx) Kommunestyrets vedtak: dato (xx.xx.xxxx), saksnr (xx/xxxx)

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TROMSDALEN IDRETTSPARK (REVIDERT) - PLAN NR. 1832

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TROMSDALEN IDRETTSPARK (REVIDERT) - PLAN NR. 1832 Tromsø kommune BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TROMSDALEN IDRETTSPARK (REVIDERT) - PLAN NR. 1832 Dato: 26.06.2002 Dato for siste revisjon: 20.08.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune

Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune Reguleringsbestemmelser. Detaljreguleringsplan, Nodeland Syd Delfelt 1 og barnehage, i Songdalen kommune PlanID: 201404 Plankart dato: Rev A 22.08.2014 Reguleringsbestemmelser dato: Rev A 22.08.2014 1

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: 03.09.2015 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbestemmelser Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-28 Arkivkode: PLAN 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1 Generelt Regulert område er vist på plankart med foreløpig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD,

Porsgrunn kommune. Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Reguleringsbestemmelser KJØLNES NORD, Plan ID: 250 Dato for siste revisjon av plankartet: 25.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 16.10.2014 1 GENERELT 1.1 Virkeområde Bestemmelsene gjelder

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta

Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Planbestemmelser Detaljreguleringsplan for Voldstadsletta Referanse: 12/414-13 Arkivkode: PLAN 0533-2011-0001 Kommunestyret 19.05.2011, K-sak 33/11 Mindre endring 07.12.2011, DS FSKAP 39/11 Mindre endring

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195

RÆLINGEN KOMMUNE. Reguleringskart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Plan nr: 195 RÆLINGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til: Reguleringsplan for Rælingen kirke og bygdetun med omkringliggende områder Jfr. Plan- og bygningsloven 12-6 og 12-7 fra 2008 Reguleringskart er datert 10.09.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012.

1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart sist revidert 22.6.2012. Bestemmelser Områderegulering Kyrkjebygd Åseral kommune Revidert i tråd med vedtak i kommunestyret 31.5.2012, sak nr. 12/37 1 Fellesbestemmelser 1.1 Plankart Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

"Fredriksten festning"

Fredriksten festning Plan nr: G-712 Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for "Fredriksten festning" Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 28.09.2016 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde

Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Reguleringsbestemmelser Glenna turistområde Administrasjonens forslag til endringer er markert med rødt DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER JEVNAKER KOMMUNE DETALJ PLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR 65. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato 30.7.2014 Sist revidert 28.6.2017 Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå sak nn/åå Jevnaker...... dd.mm.åååå... ordfører

Detaljer

HAMNINGA - SMØRLYKJA

HAMNINGA - SMØRLYKJA Plan-ID: 20170X Hamninga - Smørlykja DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKJA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 23.01.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 23.01.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Detaljreguleringsplan Snåsa skole og samfunnshus ID REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljreguleringsplan Snåsa skole og samfunnshus ID REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan Snåsa skole og samfunnshus ID 2014001 REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 31.10.2016 Saksbehandling: 1.gang det faste utvalg for plansaker Offentlig ettersyn i perioden

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring

PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring Fauske kommune PLANBESTEMMELSER til detaljregulering for Strømsnes sentrum - endring SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Kunngjøring om igangsatt planlegging 01.06.2010 RHB 1.gangs behandling

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL.

Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. Arkivsak: 15/709 Arkivkode: PLANR 3027 Sakstittel: PLAN 3027 - DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. ALTERNATIV B (endringene

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU PLANBESKRIVELSE Gran kommune 29.09.2009 HØRINGSFORSLAG Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning... - 3

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR HAUGERENGA -DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 17/11-2010 Sist revidert: 20/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: 19/06-2011 Definisjoner: - PBL Plan og bygningsloven - BYA

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU PLANBESKRIVELSE Gran kommune 10.09.2009 HØRINGSFORSLAG Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning... - 3

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune

Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Myrmo boligfelt Bjugn kommune PlanID: 16270124 Planen er datert; 17.03.2015 Sist revisjon av planen; Siste revisjon av planbestemmelsene; VEDTATT AV BJUGN

Detaljer

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL.

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Arkivsak: 16/2635 Arkivkode: PLANR 4073 Sakstittel: PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. HTM 27.04.2017 I.

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealet utnyttes som vist på plankartet. Detaljreguleringsplan for MYLLARSVEIEN GNR. 13 BNR. 46 MFL EIGERSUND KOMMUNE PlanID Datert: 17.01.12 Sist revidert: 13.12.12 Kommunestyrets vedtak: - REGULERINGSBESTEMMELSER GENERELT 1 Det planlagte området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28042016, rev. 07072016,

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN. Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jf.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN. Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål, jf. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR ÅRETTA VED RØYSLIMOEN Dato: 19.02.2016 1. GENERELT 1.01 Det regulerte området er vist på plankart datert 19.02.2016. 1.02 Arealene innenfor planområdet

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN

FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN Dato: 3.5.2010 Rev A: 10.6.2010 Rev B: 2.12.2010 Rev C: 11.1.2011 Rev D: 26.5.2011 Revidert iht. kommunestyrets vedtak 9.2.2011 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DUNIHAGEN/EKELI

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer