BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245"

Transkript

1 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: Sist revidert: Godkjent: i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: PLANENS FORMÅL Tomten skal tilrettelegges for lavblokk med 3 boenheter. Nedre halvdel tilrettelegges som leke- og aktivitetsområde. Sør for planlagt bebyggelse er det satt av plass til tursti og akebakke. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. Planen skal erstatte reguleringsplan for Brusvehagen vest innenfor planområdet. 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5 og 12-6: Reguleringsformål (PBL 12-5): Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5 nr. 1) - Boligbebyggelse - Lekeplass og balløkke Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL 12-5 nr. 2) - Kommunal veg - Gang-/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal Grønnstruktur (PBL 12-5 nr.3) - Vegetasjonsskjerm - Turveg/akebakke REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST - PLANBESTEMMELSER Side 1 av 6

2 4 FELLESBESTEMMELSER 4.1 Rekkefølgekrav Før igangsettingstillatelse for bygging av boliger kan gis, er det krav om at det utarbeides en Detaljert utomhusplan for lekeområde L1 som skal godkjennes av Gjøvik kommune. Utomhusplan skal vise materialbruk i uteanlegget, bearbeiding av terreng, stigningsforhold, utforming og plassering av lekeapparat, bord og benker, beplantning, eksisterende trær, gjerde, gangareal, osv, jf Før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for bygging av boliger, skal felles Lekeplass L1 er overskjøtes til eiendommer som er brukere av arealet, jf. 5.2 a). Før det kan gis ferdigattest / midlertidig brukstillatelse til nye boliger skal felles lekeog uteoppholdsareal være opparbeidet i samsvar med Illustrasjonsplan for lekeområde L1, datert og godkjent Detaljert utomhusplan for lekeområde L1. Ved ferdigstilling av boliger i vinterhalvåret, kan det gis utsettelse for ferdigstilling av uteoppholdsarealer til påfølgende sommer, senest innen 1. juli. Før det kan gis ferdigattest skal det dokumenteres at vegetasjonsskjerm på VS1 er tilstrekkelig etablert, jf Situasjonsplan Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan. Den skal vise eksisterende og planlagt bebyggelse, plassering og utforming av adkomst, stigningsforhold, parkering- og biloppstillingsplasser, nødvendige overdekte areal og andre markfaste installasjoner. Planen skal videre vise terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, forstøtningsmurer, tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon m.m. (jfr. bestemmelser til kommuneplanens arealdel). 4.3 Utforming Det skal tillegges betydelig vekt på estetisk kvalitet ved utforming av ny bebyggelse og utomhusanlegg. Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og fargesetting, utformes slik at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Valg av utforming og plassering skal medføre så lite behov for tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv som mulig. Ny bebyggelse skal tilpasses slik at det oppnås en helhetsvirkning i forhold til eksisterende tilstøtende bebyggelse og miljø. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig grønnstruktur blir bevart. I områder med enhetlig bebyggelsesmønster (planmessig plassering av bygning i forhold til andre bygninger, veg, eiendomsgrense, møneretning) skal det legges særlig vekt på at ny bebyggelse viderefører områdets typiske egenskaper. Det samme gjelder ved rehabilitering, tilbygg/påbygg og fasadeendring. 4.4 Tekniske anlegg Nytt fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv- /datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST - PLANBESTEMMELSER Side 2 av 6

3 4.5 Overflatevann Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering (LOD). Gjøvik kommune kan kreve egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortleding av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Dette gjelder også for overvann som kommer fra områder utenfor planområdet. Gjøvik kommune vil som hovedregel ikke tillate og føre overvann til kommunalt avløp/overvannsnett, jf. kommuneplanens retningslinje Kap Støy For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, legges til grunn for alle tiltak i områder. Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i Byggteknisk forskrift TEK 10, eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. Ved søknad om rammetillatelse for ny boligbebyggelse som kan være utsatt for støy skal tiltakshaver dokumentere at grenseverdiene ikke overskrides gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og beskrivelse av nødvendige tiltak inngår. Eventuelle støytiltak skal være ferdigstilt før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Ved eventuell etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på estetiske kvalitet. 4.7 Universell utforming Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås. Boliger skal ha god tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne og ha trinnfri adkomst. Alle boenheter med inngang på annet plan enn hovedplan skal forberedes for ettermontering av trappeheis eller løfteplattform. Det skal redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt i forbindelse med byggesaksbehandling. Bygge- og anleggstiltak kan ikke igangsettes før det er dokumentert hvordan nødvendige hensyn er ivaretatt. 4.8 Avkjørsler og parkering Plassering av avkjørsel (vist på plankartet med pil) er bindende. Avkjørsel skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til boligtomt er 5 meter. I tilknytning til avkjørselen skal det fortrinnsvis være mulig å snu aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller felles adkomst. Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan adkomst fra gate til bygning kan tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede dersom dette ikke er ivaretatt ved prosjektert adkomst. 4.9 Uteoppholdsareal Det skal avsettes et privat minsteutoppholdsareal (MUA) på 30 m 2 pr boenhet. Det skal avsettes et eller to felles minsteutoppholdsareal (MUA) på til sammen minimum 200 m 2. Arealet skal tilsåes og det skal etableres en enkel møteplass med bord og benker. Private uteplasser skal ha solinnfall i sommerhalvåret, og skjermes mot støy og biltrafikk. Private og felles leke-og uteoppholdsarel skal ligge skjermet mot vind og kaldluft, og ha områder både med sol og med skygge. Minst 25 % av uteområdet eller uteområdene samlet bør være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn. REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST - PLANBESTEMMELSER Side 3 av 6

4 4.10 Den ubebygde del av tomta og vegetasjon Det skal stå igjen noe trevegetasjon på søndre del av tomten, mot turveg og akebakke. Området rundt planlagt bebyggelse og leke- og aktivitetsområde skal tilsåes Elektromagnetiske felt og radon Det er ikke aktuelt å anlegge ny trafostasjon for området. Det blir strømtilførsel ved jordkabel fra eksisterende strømforsyning. Byggetomta skal isoleres mot Radon, i henhold til Byggteknisk forskrift TEK Energiforsyning og miljø Ny bebyggelse skal tilrettelegges for forsyning med vannbåren varme, luft til vannanlegg, med veggmontert utedel. Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. 5 REGULERINGSFORMÅL BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Boligbebyggelse - lavblokk (B1) a) Utnyttingsgrad Maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) er 30 % av tomtearealet. Den faktiske grad av utnytting skal ikke skille seg vesentlig fra faktisk grad av utnytting på tilstøtende eiendommer og i strøket for øvrig. Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr boenhet. I beregning av % - BYA skal krav til antall biloppstillingsplasser ut over plasser i garasjer /carport medtas med 18 m 2 pr plass. b) Byggehøyder Lavblokk skal ha flatt tak. Tillatt takhøyde fra gjennomsnittlig planert terreng er inntil 8,5 meter. Eventuelt trapperom/fjerde etasje skal være tilbaketrukket og skal maksimum utgjøre 30 % av bygningens grunnflate. Maks kotehøyde for lavblokk er +216,5 moh. Garasje og bod skal ha flatt tak. Tillatt takhøyde fra gjennomsnittlig planert terreng er inntil 2,9 m. Maks kotehøyde for garasje og boder er + 211,5 moh. c) Utforming Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, takform, stiluttrykk, materialbruk og fargesetting, utformes slik at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng. Av hensyn til utsiktsforhold for naboer skal boligbygg plasseres inntil byggegrense i øst og mest mulig på midten av tomta i samsvar med illustrasjonsplan, datert Valg av utforming og plassering skal medføre så lite behov for tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. som mulig. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig grønnstruktur blir bevart. REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST - PLANBESTEMMELSER Side 4 av 6

5 d) Takterrasse På plan 3 kan det det tillates takterrasse på maks 47 m 2 til hver boenhet. Det kreves ikke universelt utformet adkomst til takterrassene. Takterrasser skal utformes slik at de blir til minst mulig sjenanse for nabo. Takterrasser skal i forhold til utforming og størrelse tilpasses slik at den harmonerer med bygget for øvrig. Rekkverk skal enten utføres som en del av vegglivet (parapet) eller med glass/galvanisert stål som er minst mulig reflekterbart. Løst utstyr som følger av takterrassens bruk (parasoller og lignende) skal umiddelbart etter bruk demonteres/fjernes. Det er ikke tillatt å plassere paviljonger/partytelt på takterrasse. Adkomst til takterrasse skal integreres i boligens fasade eller skje via trappeoppgang i boligen. e) Veranda På plan 2 kan det tillates en veranda på inntil 10 m 2 pr. boenhet. På plan 1 kan det tillates en veranda på inntil 10 m 2 pr. boenhet. 5.2 Lekeplass/balløkke (L1) a) Planlagt lekeplass/balløkke skal være felles for Bg1, B og Bb1 i reguleringsplan for Brusvehagen Vest, godkjent , samt for B1 i denne reguleringsplanen. Veileder for leke- og aktivitetsområder utarbeidet av Gjøvik kommune, datert og være veiledende for utforming av lekeplassen. b) Lekeplass/balløkke skal utformes slik: Terrenget skal utformes i samsvar med enkel utomhusplan vedlagt planforslaget og detaljert utomhusplan som skal utarbeides i forbindelse med byggesaksbehandlingen, jf. Rekkefølgekrav 4.2 Lekeplassen skal minimum inneholde ei ball-løkke, en møteplass med bord, sittemøbler/benk og en lekeplass med ei sandkasse på minimum 10 m 2, minimum 3 lekeapparater og 2 naturlige lekeelementer (for eksempel steiner, stubber og tømmerstokker). Lekeplassen skal ha gjerde med tilstrekkelig høyde mellom ball-løkke og vegen. Lekeplassen skal ha tydelig avgrensning mellom felles lekeplass og privat boligområde, for eksempel gjerde eller hekk /trerekke. Enkelte trær/busker skal bevares og inngå som en del av lekeområdet, gjerne benyttes for soneinndeling og skjerming av for eksempel møteplass. Det skal plantes en vegetasjonsskjerm, VS1, mot kommunal veg Brusvevegen. Deler av lekeplassen skal være universelt utformet. Gangadkomst til lekeplass skal skje fra GS1 i nedre del, og via Tv1/ turveg på øvre del. Gangadkomst fra GS1 skal være i henhold til Enkel utomhusplan og være universelt utformet med maks stigning 1:12. c) Der konstruksjoner som for eksempel lekeapparater blir liggende nærmere enn 4 meter fra ledningsnett for vann og avløp, må det foretas spesielle tiltak som må avtales med Gjøvik kommune. REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST - PLANBESTEMMELSER Side 5 av 6

6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 5.3 Veg (V1) a) Avkjøring til boliger på B1 skal skje fra eksisterende kommunal veg Brusvehagen. b) Eksisterende gang- og sykkelveg går i østre del av planområdet. GRØNNSTRUKTUR 5.4 Grønnstruktur Turveg / akebakke (TV1) Turvegen skal opprettholdes som en viktig ferdselsåre fra lekeplass gjennom tilgrensende boligområde og ut til nærliggende veinett. Turvegen kan benyttes som akebakke om vinteren Vegetasjonsskjerm (VS1) Det settes av et areal til vegetasjonsskjerm mellom kommunal veg Brusvehagen og planlagt lekeplass/balløkke, der det skal plantes hekk, eller beholde dagens vegetasjon, jf Annen veggrunn (AV1) Annen veggrunn grøntareal er arealet mellom vegkant og vegens eiendomsgrense RETNINGSLINJER 1. Retningslinje Kulturminneloven 8 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf lov om kulturminner 8. Melding skal snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST - PLANBESTEMMELSER Side 6 av 6

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015

Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Detaljregulering Marviksletta senterområde, planid 1363, bestemmelser Utført: 11.03.2015, rev. 16.03.2015 Antall plankart 5 stk. - plankart for 1.etasje, for 2. etasje, for 3.-8. etasje, for underetasje

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Skarpengland, i Vennesla kommune Plan ID: 2013007 Plankart dato: 28.01.2014 Reguleringsbestemmelser dato: 01.02.2014 Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER...

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 11. juni 2014 revidert 25. mars 2015 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innhold Kapittel I Generelle bestemmelser... 4 1-1 Gjeldende planer... 4 1-1.2 Reguleringsplaner som oppheves... 4

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser

Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Kommuneplan 2015-2026 Utkast til planbestemmelser Foreløpig versjon 10/3 2014 Innhold Innhold... 1 Kap. I Generelle bestemmelser... 3 1-1. Gjeldende planer... 3 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 3

Detaljer