Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Quatro Invest AS / LPO Arkitekter. ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280. Utgave: 03 Dato: 2010-06-24"

Transkript

1 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave: 03 Dato:

2 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 Utgave/dato: 03 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Reguleringsplan for utvidelse av Hvitstenveien 280 Oppdragsbeskrivelse: ROS-analyser Oppdragsleder: Hans Ola Fritzen Fag: Plan Tema By- og tettstedsutvikling Leveranse: ROS-analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen Kristin Strand Amundsen

3 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien FORORD ROS-analysen er gjennomført av rådgiver Anne Merete Andersen og sivilingeniør Kristin Strand Amundsen,. Karen Rognstad, LPO Arkitekter, har bistått med informasjon om planen/tiltaket. Sandvika, Anne Merete Andersen Temaansvarlig Kristin Strand Amundsen Kvalitetssikrer

4 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 4

5 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn Metode Overordnet risikosituasjon Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak Kilder...14

6 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien 280 6

7 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien BAKGRUNN En risiko- og sårberhetsanalyse (ROS-analyse) skal utarbeides i tilknytning til planforslag i henhold til Pbl 4-3. Hensikten med ROS-analysen er å forebygge skade og tap av liv og helse, og å redegjøre for hvordan samfunnssikkerheten i vid forstand er ivaretatt i og ved planområdet. Reguleringsplanforslaget omfatter eiendommen gnr./bnr. 6/814, Hvitstenveien 280. Hensikten med planarbeidet er å sikre mulighet for utvidelse av dagens virksomhet i Hvitstenveien 280. Området brukes i dag til lager, lett produksjon og kontor for små om mellomstore håndverks- og næringsbedrifter. Lagervirksomheten skal utvides og det planlegges tilhørende kontor for ca. 140 ansatte, hvorav ca. 130 vil være håndverkere som har kontorplass i tillegg til at de leier lager, og ca. 10 vil være ansatte i administrasjonen. Det åpnes for at flere mindre håndverksbedrifter kan etablere seg på tomten og dra nytte av felles kontorfunksjoner. Figur 1 Utsnitt av kommuneplanens arealdel Området omfatter areal som er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel vest for Vestby kirke. I tillegg omfatter planområdet et areal vest for næringsområdet som i kommuneplanens arealdel er vist som LNF-område. Reguleringsplanforslaget skal også sikre mulighet for etablering av offentlig gang- og sykkelvei på vestsiden av Hvitstenveien samt vegetasjonsskjerm langs Hvitstenveien.

8 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien METODE Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB 1. Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan, tilhørende illustrasjoner og utredninger. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter. Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men som ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen Aktuelt? og kun unntaksvis kommentert. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig (4) kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede Sannsynlig (3) kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig) Mindre sannsynlig (2) kan skje (ikke usannsynlig; ca hvert 10. år) Lite sannsynlig (1) det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 100. år Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning mm 1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig 2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins 3. Alvorlig Behandlingskrevende skader 4. Svært alvorlig Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd Midlertidig/behandlingskrevende skade Langvarig miljøskade System settes ut av drift over lengre tid; alvorlig skade på eiendom System settes varig ut av drift; uopprettelig skade på eiendom Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994), Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001) og Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2010).

9 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien Tabell 1 Matrise for risikovurdering Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig Sannsynlig 2. Mindre sannsynlig 1. Lite sannsynlig Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene v/ Kristin Strand Amundsen og Anne Merete Andersen har gjennomført analysen på grunnlag av foreliggende temautredninger (kulturminner, biologisk mangfold, trafikk), tilgjengelig grunnlagsmateriale og kontakt med fagpersoner. 3 OVERORDNET RISIKOSITUASJON Vestby kommune har utarbeidet en ROS-analyse for kommunen i 1999 som ble revidert i Dette er et internt dokument som ligger til grunn for kommunens beredskap. ROSanalysen tar bl.a. for seg naturfenomener og slår fast at kommunen hverken er skred- eller flomutsatt. 4 UØNSKEDE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i Tabell 2. Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Natur- og miljøforhold Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 1. Masseras/-skred Nei Området ligger under marin grense. Områdets helning tilsier liten sannsynlighet for jordskred. Fjerning av vegetasjon kan gjøre massene mindre stabile. 2. Snø-/isras Nei 3. Flomras Nei 4. Elveflom Nei 5. Tidevannsflom Nei

10 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 6. Radongass Ja 2 3 Det er ikke gjort radonmålinger i inneluft i eller nær området. Beregnet bakkekonsentrasjon av uran og løsmassenes permeabilitet tilsier middels aktsomhet for radon. Vær, vindeksponering. Er området: 7. Vindutsatt Nei 8. Nedbørutsatt Nei Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 9. Sårbar flora Ja 1 2 Biofokus har gjennomført biomangfoldsregistrering. Sumpskog vest i planområdet berøres ikke av utbyggingen. Store gamle furutrær ved eksisterende lager ivaretas i planens bestemmelser. 10. Sårbar fauna/fisk Ja 1 2 Biofokus har gjennomført biomangfoldsregistrering. De store furutrærne kan være habitat for flere truede insektsarter. Trærne bør bevares. Ivaretas i planen. 11. Verneområder Nei 12. Vassdragsområder Nei 13. Fornminner (Afk) Nei Akershus fylkeskommune har gjort undersøkelser på tomten. Ingen funn. 14. Kulturminne/-miljø Nei Akershus fylkeskommune har gjort undersøkelser på tomten. Ingen funn. Menneskeskapte forhold Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 15. Vei, bru, knutepunkt Ja 3 2 Se trafikkanalyse angående behov for tiltak i tilstøtende veisystem pga. økt trafikk. Det forutsettes at tiltak i Hvitstenveien X Kirkeveien gjennomføres. Det legges til rette for gang- og sykkelvei langs Hvitstenveien. 16. Havn, kaianlegg Nei 17. Sykehus/-hjem, kirke Nei 18. Brann/politi/sivilforsvar Ja 1 3 Adkomst for utrykningskjøretøy ok. Det må etableres 180 m 3 basseng for vann til brannslukning. Dette sikres i

11 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak planen. 19. Kraftforsyning Nei Skal bruke eksisterende kraftforsyning. Det antas at denne er god nok. Det står en nettstasjon like nord for eksisterende lager. Langs planavgrensingen mot nord ble det for noen år siden gravd ned nytt lednings- og kabelnett. 20. Vannforsyning Nei Skal ikke knyttes til offentlig vannforsyning. Har egen borebrønn på tomta som skal brukes. 21. Forsvarsområde Nei 22. Tilfluktsrom Nei 23. Område for idrett/lek Ja 1 1 Dagens skogsområde vest i 24. Park; rekreasjonsområde Ja 1 1 planområdet nedbygges. Det er ikke kjent at dette brukes til lek og rekreasjon i dag. 25. Vannområde for friluftsliv Nei Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 26. Akutt forurensning Nei Deler av området har tidligere vært lager for heimevernet. Ingen indikasjoner på at det skal være fare for akutt forurensning. Kjemikalier fraktes gjennom området til billakkeringsfirma på Hagen gård. 27. Permanent forurensning Nei 28. Støv og støy; industri Nei 29. Støv og støy; trafikk Nei Ikke støyømfintlig bebyggelse. 30. Støy; andre kilder Ja 1 1 Det brukes helikopter i planområdet i dag. Dette gir ikke mer støy enn man kan få hvor som helst hvor man kan bruke helikopter ihht. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. 31. Forurenset grunn Ja 1 3 Eksisterende bygninger har tidligere vært lagerbygg for heimevernet med oppbevaring av transportmateriell, klær og våpen, men ikke ammunisjon. Trolig liten risiko for forurensning i grunnen. Man bør likevel

12 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak være oppmerksom på eventuell forurensning av grunn der det skal bygges kjeller. 32. Forurensning i sjø/vassdrag Nei 33. Høyspentlinje (em stråling) Nei Kabler er nedgravd i bakken like utenfor planområdet. 34. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Ja 1 3 På naboeiendom ca. 300 m fra planområdet er det billakkering/verksted. 35. Avfallsbehandling Nei 36. Oljekatastrofeområde Nei Medfører planen/tiltaket: 37. Fare for akutt forurensning Ja 1 3 Bebyggelsen er ikke koplet til offentlig avløp i dag, men det vil bli lagt til rette for det i utbyggingen av området, slik at dette kan tilkoples ledningsnettet som er planlagt ført frem ved bygging av den nye gangog sykkelvegen. I mellomtiden vil det eksisterende Biovacanlegget på tomten bli utvidet etter behov. 38. Støy og støv fra trafikk Ja 1 1 Trafikkøkningen fra utbyggingen vil ikke påføre boliger langs veiene i området økt støynivå. 39. Støy og støv fra andre kilder Nei 40. Forurensning til sjø/vassdrag Nei 41. Risikofylt industri mm (kjemikalier/eksplosiver osv) Nei Transport. Er det risiko for: 42. Ulykke med farlig gods Ja 1 3 I utgangspunktet ikke fra virksomheten på tomten, men mulig transport gjennom tomten. Adkomst inkl. levering av kjemikalier gjennom planområdet. Planforslaget viser sideforskjøvete avkjørsler til de to delområden. Viktig med siktforhold i hht. krav til/fra avkjørslene fra veien gjennom planområdet for å unngå slike ulykker. Dette er ivaretatt i planen. 43. Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området Nei

13 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak Trafikksikkerhet 44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 2 2 Pr. i dag egen avkjørsel til eksisterende lagerområde. Denne stenges og samlokaliseres med adkomst til Hagen og Vestbybråten. Trafikksikkerheten i området påvirkes i liten grad av tiltaket forutsatt at tiltak gjennomføres i krysset som anbefalt i trafikkanalysen. 45. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Økt biltrafikk pga utbyggingen gir økt risiko for myke trafikanter. Ved bygging av gang- og sykkelvei bedres trafikksikkerheten i forhold til dagens situasjon. 46. Andre ulykkespunkter Ja 2 2 Trafikksikkerheten i området påvirkes i liten grad av tiltaket. Andre forhold 47. Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 48. Er det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? 49. Regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for usikker is, endringer i vannstand mm 50. Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 51. Gruver, åpne sjakter, steintipper etc Nei Nei Nei Nei Nei Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 52. Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring Ja 1 3 Barna i området har skoleskyss, men myke trafikanter krysser unntaksvis planområdet. Det må tas generelt hensyn til trygge forbindelser for myke trafikanter i anleggsfasen.

14 ROS-analyse reguleringsplan Hvitstenveien Tabell 3 Endelig risikovurdering Sannsynlighet: Konsekvens: 1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 4. Svært sannsynlig 3. Sannsynlig Mindre sannsynlig 44, Lite sannsynlig 23, 24, 30, 38 9, 10 18, 31, 34, 37, 42, Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Det er ikke vurdert å være noen slike hendelser ved vurdering av planen. Forøvrig er det viktig å gjennomføre de tiltakene som er forutsatt/foreslått. Det gjelder: Nr. 6 Radongass: Eventuelle tiltak mot radongass bør vurderes i prosjekteringen av bygg med kontorarbeidsplasser. Nr. 15 Vei, bru og knutepunkt: Trafikkutredningen påpeker behov for tiltak i et kryss som følge av trafikkøkningen fra tiltaket. Nr. 45 Ulykke med gående / syklende: Hvistenveien brukes ikke som skolevei forbi planområdet, da barna som bor i området har skoleskyss. Noen av de større barna sykler vår/høst. Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelvei langs Hvitstenveien. Siden Hvitstenveien vil få økt trafikk som følge av tiltaket bør denne gang- og sykkelveien realiseres så tidlig som mulig. Et midlertidig tiltak kan være nedsettelse av fartsgrensen til 40 km/t og fartsdempende tiltak i påvente av at gang- og sykkelveien kommer til utførelse. 5 KILDER Hvitstenveien 280 Trafikkutredning, Asplan Viak 2010 Notat angående biomangfoldregistrering ved Hvitstenveien 280 i Vestby, Biofokus 2010 Rapport fra registrering av automatiske fredete kulturminner, Akershus fylkeskommune 2010 Planbeskrivelse/oppsummering fra medvirkningsmøte for barn og unge, e-post fra Karen Rognstad, LPO

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C. Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE OMREGULERING AV TEVLINGVEIEN 4C Vedlegg 5 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Emne: Omregulering av Tevlingveien 4C. Risiko og Sårbarhetsanalyse. Kommentar: Forfatter: Prosjektnr: Asplan Viak: Jan Martin Ståvi

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse. Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse Utgave: endelig Dato: 2011-05-13 Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund

ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Oppdragsgiver: Oppdrag: ODDGEIR RYENG ROS-analyse for detaljregulering for Tubukta - Hafsund Dato: 2015-01-27 Skrevet av: Lars Krugerud Kvalitetskontroll: Susanna Grimsæth 1. BAKGRUNN I følgeplan-og bygningslovens

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Planid. Vedtatt. Melhus

Planid. Vedtatt. Melhus Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Holdeplasser Fv 740 Sykehjemm Arkivsak Planid Vedtatt Forslag ved: X Offentlig ettersyn, dato: Sluttbehandling, dato: 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Bakgrunn

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark

Krogstad Miljøpark AS Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark Utgave: 1 Dato: 2009-08-06 Risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplan Krogstad Miljøpark 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn:

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 1 Oppdragsgiver Rom eiendom AS Rapporttype ROS-analyse 07.03.14 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3 NASJONAL PLAN ID: 01061103 2 Oppdragsnr.: 1350000053 Oppdragsnavn:

Detaljer

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER

ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA 2D LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype ROS-analyse 2013-09-04 ROS-ANALYSE LAKSEVÅG, GNR. 124, BNR. 402 M. FL. LODDEFJORD. VESTRE VADMYRA

Detaljer

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet.

Analysen skal kartlegge uønskede forhold og hendelser i og i nærheten av planområdet. UTARBEIDELSE AV RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Gjerdrum kommune Bakgrunn: 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko-

Detaljer

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag

Oppstart detaljregulering for sydlig del av Tunvegen borettslag Solem Arkitektur AS Erling Skakkes gt 49 b, 7012 Trondheim Tel 73 53 70 70 Faks 73 53 70 80 Epost: post@solemarkitektur.no www.solemarkitektur.no NO 942 024 290 MVA Grunneiere/naboer/høringsparter. Deres

Detaljer

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune

Prosjektnr.: 859.11b. Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune Prosjektnr.: 859.b Områderegulering for Engelsrudhagen Nannestad kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 07.0.203, revidert 23.0.203 Risiko- og sårbarhetsanalyse, områdereguleringfor Engelsrudhagen

Detaljer

Prosjektnr.: 1066.13a

Prosjektnr.: 1066.13a Prosjektnr.: 1066.13a Endring reguleringsplan for Furuset senter, Dal (Folkeparken) Eidsvoll kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 02.04.2014 1 Innhold 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger... 2 2. Metode...

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg.

VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset. Høringsutgave DETALJREGULERING. PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg. DETALJREGULERING Høringsutgave VEDLEGG A7 Risiko- og sårbarhetsanalyse Prosjekt: E39 Harestadkrysset PLAN-ID 2013002 PLAN-ID 2013002 Kommune: Randaberg Kommune: Randaberg Region vest Stavanger kontorstad

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer