Planbeskrivelse. Side 1 av 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse. Side 1 av 13"

Transkript

1 Planbeskrivelse Planens navn: Torskefjordveien 4 boligbebyggelse. Planens ID: 2010/2480 Dato for siste revisjon: Dato for vedtak i kommunestyret: Side 1 av 13

2 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN FOR REGULERINGEN Om forslagsstiller Historikk Mål og ambisjoner Planavgrensning Planer som oppheves Vurdering av kravet til konsekvensutredning Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET Beliggenhet Planstatus Eiendomsforhold Annen relevant informasjon Tilstand og bruk PLANPROSESS OG MEDVIRKNING Om planprosessen Innspillene ifm oppstartsvarsel PLANFORSLAGET Arealbruk Begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Metode Kartlegging av risiko Side 2 av 13

3 6.3 Vurdering av risiko Analyse av aktuelle hendelser BEHANDLING AV PLANFORSLAGET Offentlig ettersyn Innspillene ifm offentlig ettersyn Endringer i planforslaget Side 3 av 13

4 1. Bakgrunn for reguleringen 1.1 Om forslagsstiller Tiltakshaver: - Svein Ingvar Larsen - Grunneier: Hammerfest kommune. Konsulent: - ByggTjeneste AS v/ Ing. Georg Liland - ByggTjeneste AS har tilstrekkelig planfaglig kompetanse, jf krav i pbl 12-3., og har gjennomført planarbeid i kommunen tidligere. 1.2 Historikk - Området / tomten som ligger innenfor denne reguleringsplans formålsgrense, inngår nå i reguleringsplan av for området fra Mellomvannet til Radarveien og har formål Kontor forretningsområde. Omkringliggende område er i planen regulert til Boligformål. - Bygningen på tomten Torskefjordveien 4 - er oppført i I henhold til opplysning fra tidligere eier er bygget opprinnelig oppført som bolig og vært i kombinert bruk som bolig og næring. Opprinnelig reguleringsformål for tomten er ikke kjent, men omkringliggende område var da regulert til Industriformål. - Det er gjort vedtak i Styret for Miljø og Utvikling den om tillatelse til omregulering av Torskefjordveien 4 fra Næring til Boligformål. 1.3 Mål og ambisjoner - Reguleringen har mål å endre formål fra Kontor- forretning, til Bolig. Bygningen har de siste årene ikke vært i bruk til næringsformål. Beliggenheten som enslig næringstomt direkte opp mot et boligområde virker negativt for bruken. - Endring av formål fra næring til bolig vil gi positiv innvirkning på bomiljøet i området. Det vil blant annet føre til reduksjon i biltrafikken og forbedringer til områdets estetiske utforming. - Eiendommen ligger i et etablert boligområde. Det er nært til 2 barnehager og kort skolevei til barneskole. - Friarealet mot FV391 i plan av videreføres ved at denne planens byggegrense mot FV391 legges i eksisterende bygnings veggliv mot sør. Det gis imidlertid tillatelse for oppføring av terrasse og veranda utenfor byggelinjen slik at plassen kan brukes, men ikke bebygges. 1.4 Planavgrensning - Innenfor tomtegrensen for Torskefjord veien 4 gnr 21 bnr. 769 Side 4 av 13

5 1.5 Planer som oppheves - Del av Reguleringsplan for området fra Mellomvannet til Radarveien Vurdering av kravet til konsekvensutredning - Plan utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det vises til Hammerfest kommunens vurdering av Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser - Støy i arealplanlegging T-1442, Avinors kartlegging av støy langs Finnmarksveien. - Det er aktuelt å foreta støyisolerende tiltak i bygningens fasader mot FV Beskrivelse av planområdet 2.1 Beliggenhet - Torskefjordveien Planavgrensning: - Side 5 av 13

6 2.2 Planstatus - Kommunedelplan for Hammerfest av Reguleringsplan av for området fra Mellomvannet til Radarveien. Plan inneholder formålene Bolig, Industri, Kontor-Forretningsområde, Friområde og Offentlige bygninger. - Det er varslet oppstart av utarbeidelse av reguleringsplan for Håja barnehage. Det kan være relevant å se denne reguleringssaken i sammenheng med hverandre. 2.3 Eiendomsforhold - Hjemmel til grunn har Hammerfest kommune. - Hammerfest kommune har bortfestet eiendommen til Svein Ingvar Hoel Larsen - Det finnes ingen tinglyste rettigheter/heftelser som er relevant for plansakien. 2.4 Annen relevant informasjon - Parkering. Hver boenhet skal ha 2 parkeringsplasser på egen tomt hvorav en kan være i garasje. - Byggeskikk og estetikk. Bebyggelsen vil bli malt i en lys farge. Bygningen vil bli oppmyknet med påbygg av terrasser og anlegg av hage med beplantning. Eksisterende asfaltert uteareal blir redusert. - Området gir gode vilkår for barn. I området er det etablert lekeplass, det er nært til 3 barnehager og trygg gangvei til barneskole. - Støy i arealberegning T-1442, Avinors kartlegging av støy langs Finnmarksveien. Det vil bli gjennomført støyisoleringstiltak i fasader mot FV Tilstand og bruk - Tomten er tilnærmet i flatt terreng med grunnforhold bestående av løse grusmasser på fjell. Eksisterende bebyggelse er boliger med fullt utbygget infrastruktur. Tomten har avkjørsel til kommunal vei. - Området brukes i dag til bolig og det er ikke knytte andre interesser til området. 3. Planprosess og medvirkning 3.1 Om planprosessen - Det er gitt tillatelse for oppstart av privat regulering den Det er avholdt oppstartsmøte Varsel om oppstart av planarbeidet er kunngjort med annonse i avis den og brev direkte til berørt naboer. - Planforslag innsendes kommunen i uke 36 innen 27. sept gangs behandling i kommunens planutvalg anslås å skje 3 uker etter mottatt komplett planforslag. Side 6 av 13

7 3.2 Innspillene ifm oppstartsvarsel 1. Statens vegvesen, brev av : - Tomtegrensen nært FV391 med henvisning til veglovens 29 om byggegrenser langs offentlig vei. Dette er ivaretatt i planforslaget ved at byggegrensen er lagt i veggliv på eksisterende bygning langs FV391 - Siktkrav i uregulerte T-kryss, jfr. C-3.15 i Håndbok 017. Siktkravet er ivaretatt og inntegnet på plankartet. - Det vises til gjennomført trafikksikkerhetsvurdering i området og plan for flytting av busslomme fra Seljevikveien til område nærmere Mellomvannet. Kommunen vil i tillegg stramme opp linjeføringen i krysset. Tiltakene vil ikke ha innvirkning på denne plan. 2. Fylkesmannen i Finnmark, brev av : - Konsekvensutredning. Det foreligger utredning fra ansvarlig myndighet, Hammerfest kommune, datert som konkluderer med at tiltaket ikke er i konflikt med kriteriene i 4. Henvisning til hvor denne kan finnes tas med i annonsen. - Estetikk: Planforslaget ivaretar de estetiske hensyn så langt det er mulig tatt i betraktning av planens begrensning og eksisterende bebyggelse. - Grad av utnytting: Grad av utnytting settes til % - BYA = 30 Grad av utnytting føres inn på planen. - Barn og unge: Hensyn til barn og unges interesser er ivaretatt i den utstrekning som er mulig innenfor planens begrensning. Planen vil imidlertid også gi positivt virkning på nærliggende områder. - Universell utforming: Hensyn til universell utforming er ivaretatt i den utstrekning som er mulig innenfor planens begrensning og i forhold til etablerte forhold. - Risiko- og sårbarhetsanalyse: Analyse er utarbeidet og inngår som del av plan. - Radon: Plan omfatter en tomt som er bebygget. Forskriftenes tekniske krav 13-5 skal følges for ny bebyggelse. - Naturmangfoldsloven krav til offentlige etaters beslutning: Kommer ikke til anvendelse da planens begrensning ligger innenfor et allerede opparbeidet område. Side 7 av 13

8 4. Planforslaget 4.1 Arealbruk - Planens arealformål er bolig. Formålsgrensen går i tomtegrensen. Det er 2m byggegrense mot Torskefjordveien, 5m byggegrense mot Seljevikveien og mot FV 391er byggegrensen lagt i veggliv for eksisterende bygning. Det gis imidlertid tillatelse til oppføring av terrasse/balkong utenfor byggegrensen mot FV Ved endring av formålet for tomten fra næring til bolig vil området/tomten inngå som naturlig del av den øvrige boligbebyggelsen. Det er god plass for parkering på tomten og mulighet for garasje. 4.2 Begrunnelse for valgte løsninger Byggegrense mot Torskefjordveien er satt til 2m for å gi mulighet for oppføring av garasje med kort avstand til vei. Hensyn til vinterbruk. Byggegrense mot FV391 er lagt i veggliv for eksisterende bygning for å sikre at arealet mot FV391 ikke bebygges. Det har ikke vært aktuelt å vurdere området for alternative formål. Side 8 av 13

9 4.3 Gjennomføring - Området er ferdig opparbeidet med infrastruktur. - Det er ikke behov for grunnerverv. - Tiltaket gir ingen konsekvenser for omgivelsene. 5. Konsekvenser av planforslaget Planer har ikke konsekvensutredningsplikt. Det vises til Notat av fra ansvarlig myndighet, Hammerfest kommune, som konkluderer med at tiltaket ikke er i konflikt med kriteriene i 4 Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 6. Risiko og sårbarhetsanalyse 6.1 Metode Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet (Revidert utgave januar 2010). Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens: Sannsynlighet Begrep Lite sannsynlig Forklaring Periodisk hendelse Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Enkeltstående hendelse Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende situasjoner, men det eksisterer en teoretisk sjanse for at hendelsen inntreffer. Hendelsen kan inntreffe, men det er mindre sannsynlig. Det er sannsynlig at hendelsen inntreffer. Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år. Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år. Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at hendelsen inntreffer, faren er kontinuerlig til stede. Vurderingen av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige klimaendringer påvirker dette bildet. Konsekvens Begrep Ufarlig En viss fare Kritisk Forklaring Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. Ingen økonomiske konsekvenser. Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. Side 9 av 13

10 Farlig Katastrofalt Moderate økonomiske konsekvenser. Personskade i form av en død eller varige mèn. Alvorlige miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store økonomiske konsekvenser. Risikoforhold vurderes opp mot gjeldende grenseverdier i aktuelle forskrifter/retningslinjer, for eksempel: Skred, flom og stormflo kapittel 7 Byggteknisk forskrift Radon Byggteknisk forskrift Forurensning i grunn kapittel 2 Forurensningsforskriften med vedlegg 1 Luftforurensning - kapittel 7 Forurensningsforskriften Elektromagnetisk stråling 26 i Strålevernforskriften og Statens Stråleverns veiledning til grenseverdier og utredningsmiljø Støy - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 6.2 Kartlegging av risiko Tabell 1. Nr. Risikoforhold Aktualitet Risiko forårsakes av Ja Nei Omgivelsene Plantiltaket 1 Snøskred 2 Steinskred/steinsprang 3 Sørpeskred 4 Jord- og leirskred 5 Oversvømmelse (inkl. x x isgang) 6 Stormflo/havstigning 7 Overvannsflom 8 Erosjon 9 Kvikkleire 10 Dårlig/usikker byggegrunn 11 Sprengingsskader 12 Ekstremvær 13 Brann x x 14 Eksplosjon 15 Forurensing i vann/sjø 16 Forurensning i bunnsedimenter 17 Forurensing i grunn 18 Luftforurensning 19 Radon x x 20 Elektromagnetisk stråling 21 Støy x x 22 Trafikkulykker x x x 23 Smitte 24 Annet Side 10 av 13

11 6.3 Vurdering av risiko Risikodiagram Sannsynlighet Konsekvens Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt Lite sannsynlig 5,13 Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig 21 ROS-analysen viser risiko/sårbarhet hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres. Aktuelle hendelser der risikoen er vurdert som akseptabel (grønt felt i risikodiagrammet) medfører ikke behov for ytterligere tiltak. I de tilfellene der risikoen er vurdert som betydelig (gult felt i risikodiagrammet), skal tiltak vurderes. I de tilfellene der risikoen er vurdert som uakseptabel (rødt felt i risikodiagrammet), skal tiltak gjennomføres for å redusere denne ned til gul eller grønn. 6.4 Analyse av aktuelle hendelser 4 Oversvømmelse inkl. isgang. - Området ligger i nærhet til Mellomvannet og mulighet for oversvømmelse og isgang er vurdert. Risiko for en hendelse vurderes som liten, men kritisk dersom det skulle skje. 13 Brann. - Det er ingen installasjoner i området som fører til økt risiko for brann. 19 Radon. - Det er ikke påvist radon i området. Det vurderes imidlertid som sannsynlig at det likevel kan være radon i området. For ny bebyggelse er det behov for tiltak for å redusere risiko. 21 Trafikkstøy fra FV Sannsynlighet: Meget sannsynlig. Konsekvens: Innvendig støynivå overskrider grenseverdien L ekv <30dBA - Avinors kartlegging av støy langs FV391 i forbindelse med omlegging av Finnmarksveien legges til grunn for tiltak. Tomten ligger innenfor rapportens grense for områder hvor det er nødvendig å utføre tiltak. Side 11 av 13

12 - Det vil bli gjennomført støyisoleringstiltak i fasader mot FV 391. Støyreduserende glass i vinduer og dører i yttervegg. - Ytterligere utredning vurderes som ikke nødvendig. 22 Trafikkulykker. - Reguleringsområdet ligger i et felt med ferdig utbygget infrastruktur. Det er allerede vurdert av kommunen å utføre tiltak i krysset Seljevikveien / FV391 og Statens vegvesen har plan for flytting av busslomme ved FV391. Tiltak for å øke trafikksikerheten i området. - Sannsynligheten for trafikkulykke er vurdert ut fra dette. Side 12 av 13

13 Dette kapittelet fylles ut av kommunen ifm sluttbehandling av planforslaget. 7. Behandling av planforslaget 7.1 Offentlig ettersyn 1.gangs behandling i planutvalget. Kopiere inn vedtaket. Tidsrammer for offentlig ettersyn. Medvirkning i forbindelse med offentlig ettersyn. 7.2 Innspillene ifm offentlig ettersyn Oppsummering av innholdet i alle innspill mottatt ifm offentlig ettersyn. Hvert innspill kommenteres med redegjørelse om hvordan innspillet er ivaretatt i planforslaget. Hvis innspillet ikke er ivaretatt, må dette begrunnes. 7.3 Endringer i planforslaget Redegjøre for eventuelle endringer i planforslaget som følge av offentlig ettersyn. Vis endret forslag til plankart over ½-1 side (alt etter hva som er hensiktsmessig målestokk). Side 13 av 13

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11.

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Dato; 20.01.2014 Vedtatt; 26.02.2014 Planid; 2030 2013012 GENERELT. Oversikt Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø

til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi Florø 09.03.2015 Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til detaljreguleringsplan for Amfi Florø Side 1 av 13 Risiko- og sårbarhetsanalyse Amfi

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014

BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 15 bnr 88 m.fl., Granveien PlanID 63250000 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 28.03.2014 2 INNHOLDSLISTE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER... 5 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING

KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING KONGSGÅRDMOEN SKOLE, KONGSBERG KOMMUNE DETALJREGULERING UTKAST TILP L A N B E S K R I V E L S E DATO:27.09.2013 VEDTATT I KOMMUNESTYRET: FORSLAGSTILLER: Kongsberg kommunale eiendom KF REGULERINGSPLANARBEIDET

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60

Planbeskrivelse. Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Planbeskrivelse Detaljregulering Evje Sentrum PlanId 201303- Gnr. 50, bnr. 20, 203, 605 og 60 Dato 14.11.2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Reguleringsplanprosessen.... 3 1.2 Formål med planen...

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN Oppdragsgiver Telebryggen AS Rapporttype Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for småbåthavn Vikkilen Øst 2015-16.02.2015 PLAN BESKRI VELSE M/ ROS TI L D ETAL JREGULERI N G SMÅBÅTH AVN VI K KI LEN

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer