Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den , Romerikes Blad den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014."

Transkript

1

2 NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig AS med flere Dato plankart: Dato reguleringsbestemmelser : Viktigste eksisterende planstatus: Bolig, forretning, kontor. Planområdets areal: ca. 30 dekar Viktigste foreslåtte reguleringsformål: Bolig/Forretning/Kontor Anslått antall boenheter: ca boenheter Aktuelle problemstillinger: Ingen Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den , Romerikes Blad den Varslingsdato berørte parter: Medvirkning utover varsling (j/n): nei Konsekvensutredningsplikt (j/n): nei Foreligger varsel om innsigelse (j/n): nei 2

3 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN PLANKONSULENT OG FORSLAGSSTILLER BAKGRUNNEN FOR OG HENSIKTEN MED PLANEN PLANSTATUS, SAMT FORHOLD TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER FORHOLD TIL GJELDENDE KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE OG BYPLAN FOR JESSHEIM KONSEKVENSUTREDNING BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET BELIGGENHET, AVGRENSNING OG STØRRELSE. LOKALISERING I FORHOLD TIL SERVICETILBUD EKSISTERENDE BEBYGGELSESSTRUKTUR VEG- OG TRAFIKKFORHOLD ANNEN INFRASTRUKTUR FRILUFTS-, LEKE-OG REKREASJONSOMRÅDER TERRENGFORHOLD, LANDSKAP, VEGETASJON OG SOLFORHOLD GRUNNFORHOLD MILJØBELASTNINGER OMRÅDET ER EKSPONERT FOR VERNEINTERRESSER/KULTURMINNER BIOLOGISK MANGFOLD/VILT/GRØNNSTRUKTUR EIENDOMSFORHOLD PLANPROSESSEN POLITISKE VEDTAK SOM LIGGER TIL GRUNN FØR OPPSTART AV PLANARBEID OPPSTART AV PLANARBEIDET OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMENTARER BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET REGULERINGSFORMÅL TRAFIKK OG ADKOMST PARKERING BEBYGGELSE OG TILTAK ANNEN INFRASTRUKTUR RENOVASJON UTEOPPHOLDSAREAL TERRENGFORHOLD, LANDSKAP, VEGETASJON OG SOLFORHOLD KONSEKVENSER AV TILTAKET BELIGGENHET OG LOKALISERING I FORHOLD TIL SERVICETILBUD EKSISTERENDE BEBYGGELSESSTRUKTUR, ARKITEKTUR OG ESTETIKK VEG- OG TRAFIKKFORHOLD ANNEN INFRASTRUKTUR FRILUFTS-, LEKE- OG REKREASJONSOMRÅDER TERRENGFORHOLD, LANDSKAP, VEGETASJON OG SOLFORHOLD GRUNNFORHOLD MILJØBELASTNINGER OMRÅDET ER EKSPONERT FOR/OMRÅDETS PÅVIRKNING PÅ MILJØET VERNEINTERESSER BIOLOGISK MANGFOLD/VILT/GRØNNSTRUKTUR EIENDOMSMESSIGE FORHOLD OG JURIDISKE KONSEKVENSER TILGJENGELIGHET RISIKO OG SÅRBARHET 21 3

4 1.0 BAKGRUNN 1.1 Plankonsulent og forslagsstiller Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av plankonsulent Arconsult Ove Bøe AS på vegne av forslagsstiller Jessheim Stadion Bolig AS 1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen Planområdet er lokalisert nordvest for krysset Ringvegen/ Trondheimsvegen. Formålet med detaljreguleringen er å erstatte tidligere planer for samme område og legge til rette for videre utbygging av området med gode løsninger for bebyggelse og internveier. 2.0 PLANSTATUS, SAMT FORHOLD TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 2.1 Forhold til gjeldende kommuneplan for Ullensaker kommune og Byplan for Jessheim. I kommuneplan Ullensaker kommune er området avsatt som framtidig boligområder og senterområde. I ny byplan for Jessheim er planområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål nåværende. Utsnitt av byplanens plankart, datert , som viser planområdet markert med blått. 4

5 Planområdet omfattes i dag av flere planer; «Stadionområdet Jessheim gnr/ bnr 135/124 m.fl.», «Gnr. 135/170, m.fl., nordvest for Trondheimsvegen/Ringvegen. «Ull-Kisa»», «Del av Trondheimsvegen Jessheim», samt bebyggelsesplan «Del av BFK-1». Planområdet er i hovedsak regulert til bolig, forretning og kontor. Planområdet, markert med blått, erstatter deler av gjeldende reguleringsplaner. Utsnitt av reguleringsplaner i området. Foreslått planavgrensning er markert med blått. Det er utarbeidet en utbyggingsavtale for planområdet mellom Ullensaker kommune og Ullensaker Kisa Idrettslag, Backe Prosjekt AS samt Eidsvoll Industrier AS, datert Konsekvensutredning Det er i samråd med reguleringsavdelingen i Ullensaker kommune konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning 5

6 3.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 3.1 Beliggenhet, avgrensning og størrelse. Lokalisering i forhold til servicetilbud Planområdet ligger sentralt i eksisterende boligbebyggelse, er på ca 30 dekar og lokalisert nær eksisterende offentlige kommunikasjonsmidler, skoler, barnehager og med gangavstand til alle sentrumsfunksjoner på Jessheim. Planområdet ligger i nærhet til rekreasjonsarealer på Nordbytjernet og i Idrettsparken. Kart som viser planområdet og tilknytning til sentrumsfunksjoner 6

7 3.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur Selve planområdet består i dag av Orbit Arena atføringsbedrift, samt eldre bebyggelse av variert størrelse og utforming. Innenfor planområdet bygges det også leilighetsbygg, Jessheim Park, byggetrinn 4 og Veg- og trafikkforhold Planområdet har i dag adkomst fra Karl Norbecksveg og Trondheimsvegen. Planbestemmelsen i opprinnelig plan stadfester at når hele området er ferdig utbygd, og Trondheimsvegen m.m. er opparbeidet ihht. reguleringsplan for Del av Trondheimsvegen, Jessheim, vedtatt , skal biltrafikken fra hele planområdet fordeles 50/50 til Trondheimsvegen og Karl Norbecks veg. 7

8 3.4 Annen infrastruktur Det er opparbeidet offentlig vann og avløpsnett i området som ny bebyggelse kan tilknyttes. Det ligger en overvannskulvert (D = 1200mm) som går igjennom Gbnr 5/161 m.fl, plasseringen vises på VA-kart. Det er tidligere utarbeidet en egen ROS-analyse for kulverten av Øystein Tufteland i Analysen vedlegges planforslaget. 3.5 Frilufts-, leke-og rekreasjonsområder Planområdet ligger i nærhet til Idrettsparken, Nordbytjernet, samt store skogsarealer som er avsatt i kommuneplan til friområde. Arealene gir mulighet for rekreasjon, lek og turopplevelser hele året. 3.6 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og solforhold Terrenget på planområdet faller ca. 3 meter fra nordvest på kote +201 moh. mot nedre del av planområdet ved kommende rundkjøring i krysset Ringvegen/ Trondheimsvegen i sør-øst på ca. kote moh. Planområdet har gode solforhold og det er ingen kjente spesielle vær- og vindforhold. Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet og minimalt med naturlig vegetasjon. 3.7 Grunnforhold Det er i 2006 utarbeidet en geoteknisk rapport for de sydøstre deler av planområdet av konsulentfirmaet Løvlien Georåd AS. Multiconsult AS har utarbeidet geoteknisk rapport i 2011 for daværende byggetrinn 1-6 innenfor Jessheim Park. Kvartærgeologisk defineres massene i området på Jessheim som en israndavsetning. Massene er avsatt fra isbreenes smeltevann. Det normale i en slik avsetning er at massene varierer fra fine masser i bunn og grovere øverst. De fineste massene avsettes lengst ut i bassenget fra isbreene. Det kan imidlertid forekomme store variasjoner. Dette fordi elveløpene fra isbreene har skiftet løp flere ganger. Kartlagte løsmasser består av sand, siltig sand, silt og siltig leire. Det er ikke påtruffet fjell ved totalsonderinger opp til dybde 34,9m under terreng. Det er ikke registrert grunnvann ved en dybde på 4 meter. Fundamenteringsmetoden kan variere for bebyggelsen innenfor feltet. Byggenes geometri, størrelsen på laster og lastvariasjoner vil kunne påvirke valg av metode. Det er setningsdifferanser som er mest skadelig. Med bakgrunn i dette forutsettes det at geotekniske undersøkelser av de respektive utbyggingsområder utføres i forbindelse med byggesak, og at ansvarsområdet ansvarsbelegges. 3.8 Miljøbelastninger området er eksponert for Planområdet ligger utenfor flystøysonen til Oslo Lufthavn. Både Ringvegen FV 459 og Trondheimsvegen FV 454, grenser til planområdet og har i henhold til Nasjonal vegdatabank en årsdøgntrafikk (ÅDT) på henholdsvis 3200 og Det er utarbeidet en støyvurdering for planområdet av Gert Berg Knudsen datert Vurderingen konkluderer med at området kan bebygges uten vesentlige forbehold. Dersom det legges balkonger mot veg må disse glasses inn, balkonger i fasader vinkelrett mot veg må ha tett rekkverk mot veg. Uteareal skal legges utenfor gul sone ihht. støysonekartet, og innvendig krav til lydnivå dekkes med vanlig utforming og isolering av fasade. Støyvurderingen er vedlagt planforslaget. Det er ingen kjent forurensning av grunnforholdene på eiendommen. 8

9 Planområdet ligger innenfor en sone med høy aktsomhet for Radon i henhold til miljøstatus.no. Kart over aktsomhetsområde for Radon. 3.9 Verneinterresser/kulturminner Det er ingen SEFRAK registrerte eller vernede bygninger/kulturminner i nær tilknytning til eller innenfor planområdet, i henhold til databasen til miljødirektoratet, miljøstatus.no og kommunens kulturminneplan. Det forutsettes at eventuelle kulturminner er avklart i forbindelse med tidligere reguleringsplaner og rullering av kommuneplanens arealdel Biologisk mangfold/vilt/grønnstruktur I henhold til kartverk på miljostatus.no, er det ikke registrert truede eller sårbare plantearter innenfor planområdet Eiendomsforhold Planområdet omfatter eiendommene gnr. 135, bnr.170, 340, 150, 151, 163, 747, 126, 900, 901, m.fl., gnr. 5, bnr. 21 og 161, samt deler av Karl Norbecksveg, Ringvegen og Trondheimsvegen. Planområdet består av følgende eiendommer: Backe Prosjekt AS v 135/150, Ingen bebyggelse. v 135/151, Eksisterende kontor og næringsbygg, planlegges revet på sikt ved etablering av ny nærings- og boligbebyggelse. v 5/161, Hjørnetomt mot Krysset Trondheimsvegen / Ringvegen. Ingen bebyggelse Jessheim Stadion Bolig AS v 135/170, Dekker ca 30% av planområdet. Det står en midlertidig brakkerigg tilhørende utbygging av Jessheim Park på tomten. En mindre del av eiendommen er utbygd med kjøreveg, gangveg og parkeringsplasser. v 135/900 Bygges ut med Jessheim Park trinn 4 v 135/901 Bygges ut med Jessheim Park trinn 5 Privat Grunneier v 135/340, Eksisterende villabebyggelse. Privat Grunneier v 135/ stk eneboliger med tilhørende garasje, planlegges revet ved etablering av ny boligbebyggelse. v 135/747, felles avkjørsel for eiendommer Orbit Arena v 5/21, næringsbygg for Orbit Arena. Ullensaker kommune veigrunn v 221/1, annen veigrunn 9

10 4.0 PLANPROSESSEN 4.1 Politiske vedtak som ligger til grunn før oppstart av planarbeid Det er stilt krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan for eiendommene i gjeldende reguleringsplan «Stadionområdet Jessheim gnr/ bnr 135/124 m.fl.» vedtatt Planarbeidet tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplan, ny byplan for Jessheim, samt en videreføring av tidligere rekkefølgekrav i reguleringsplaner for området. 4.2 Oppstart av planarbeidet Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt til berørte offentlige myndigheter, grunneiere og naboer per brev datert , samt kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad den Frist for å komme med spørsmål eller synspunkter som kunne ha betydning for saken ble satt til I forbindelse med varsel om oppstart kom det 3 innspill fra offentlige instanser, samt 1 innspill fra nabo/privat instans. I reguleringsplanen er føringene fra Ullensaker kommune, samt innkomne merknader søkt ivaretatt. Sammendrag av innkomne merknader med våre kommentarer følger nedenfor. Kopi av alle merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen ved oversendelse til Ullensaker kommune. 4.3 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer. OFFENTLIGE INSTANSER: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert Fylkesmannen anbefaler en parkeringsnorm på 1 plass/100m2 BRA for kontor og arbeidsplassintensiv virksomhet og 1,7 plass/100m2 BRA for detaljhandel. Viser videre til overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i planarbeidet. Kommentar: Innspill ansees ivaretatt i forslaget til planbestemmelser. For forretninger foreslås det maks 1, min 0,5 parkeringsplass pr. 50 m2 bruksareal. For kontor foreslås det maks 1, min 0,5 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal. Planforslaget er vurdert å være i tråd med overordnede føringer. Statens Vegvesen, brev datert Statens Vegvesen forutsetter at en i bestemmelsene til den nye detaljreguleringsplanen viderefører de rekkefølgekravene om tiltak på fylkesvegnettet som inngår i gjeldende reguleringsbestemmelser. Kommentar: I forbindelse med planendringen, er opprinnelig planavgrensning justert. I tråd med dette er planbestemmelsen om trafikkdeling mellom Karl Norbecksveg og Trondheimsvegen oppdatert i samråd med planavdelingen i Ullensaker kommune. Trafikken fra alle delområdene i planen med unntak av B3 og B4 skal gis adkomst fra Trondheimsvegen. Videre er det satt krav i nye planbestemmelser om opparbeidelse av Trondheimsvegen med ny rundkjøring og adkomst/bussnuplass/parkering, før det gis igangsettingstillatelse for felt B2, BFK1, BFK2, BFK3 og BKN1. Vi vurderer således at innspill fra Statens Vegvesen er ivaretatt. 10

11 NABOER/ PRIVATE INSTANSER/ INTERESSEORGANISASJONER: OrbitArena, Brev datert OrbitArena forventer at infrastrukturen i tilknytning til GBNR 5/21 er i tråd med gjeldende avtale, samt at fremtidig bebyggelse på Gbnr 5/161 har en utforming og formål som ikke genererer mer trafikk enn tidligere godkjente planer. Kommentar: Dersom infrastrukturen legges på Gbnr 5/21, vil den utformes ihht gjeldende privaterettslig avtale. Formål for Gbnr 5/161 fra tidligere godkjente plan videreføres. 11

12 5.0 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 5.1 Reguleringsformål I forbindelse med planarbeidet, er opprinnelig planavgrensning justert. Tidligere felt B1 er tatt ut av planen mens eiendommen tilhørende Orbit Arena med Gbnr 5/21, og hjørnetomta i sydøst med Gbnr 5/161 mot ny rundkjøring i krysset Ringvegen/ Trondheimsvegen, er medtatt. Planområdet omfatter totalt ca. 30 dekar og er fordelt på følgende formål: Bebyggelse og anlegg. PBL 12-5, nr. 1 - Boligbebyggelse Blokkbebyggelse, B1-B4, Sosi-kode Bolig/forretning/kontor, BFK1 BFK3, sosi-kode Bolig/kontor/næring, BKN1, sosi-kode 1900 (1113,1310,1300) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. PBL 12-5, nr. 2 - Kjøreveg felles, f_kv1-f_kv2, Sosi-kode Annen Veggrunn Grøntareal, Sosi-kode Parkeringsplasser, P1-P2, Sosi-Kode Gang/sykkelveg, GS1-GS5, Sosi-kode Hensynssone/ Faresone, -høyspentledning, (sosi-kode 370) Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området med forslag til detaljregulering inntegnet. 12

13 13

14 5.2 Trafikk og adkomst Trafikkfordeling og rekkefølgekrav I tråd med ny planavgrensning er planbestemmelsen om trafikkdeling mellom Karl Norbecksveg og Trondheimsvegen oppdatert, dette i samråd med planavdelingen i Ullensaker kommune. Planområdet skal ha adkomst fra Trondheimsvegen og Karl Norbecks veg. Planbestemmelsene regulerer adkomst til området ved at alle delområdene, med unntak av B3 og B4 hvor det er gitt rammetillatelse for ny bebyggelse, gis adkomst fra Trondheimsvegen. Trondheimsvegen med ny rundkjøring og adkomst/bussnuplass/parkering - skal opparbeides i henhold til reguleringsplan for Del av Trondheimsvegen, Jessheim, vedtatt , og byggeplan godkjent av Statens vegvesen og Ullensaker kommune før det gis igangsettingstillatelse for felt BFK1, BFK2, BFK3, B2 og BKN1. Dagens adkomster til Ringvegen skal stenges når eiendommene 135/150, 135/151, 135/340 og 135/ 126 videreutvikles til regulert formål. Regulerte formål til kjøreveg, parkering og gangveg Kjøreveg, parkering og gangveg vest på planområdet, f_kv1, P1, GS1 og GS2 er allerede etablert i forbindelse med utbygging av Jessheim Park trinn 1-3 nord for planområdet, samt Jessheim Park trinn 4-5 som ligger innenfor planområdet. Det er med bakgrunn i dette foreslått å regulere inn etablerte formål. Nord-øst på planområdet reguleres det inn adkomst mot Trondheimsvegen, formål f_kv2. Adkomsten gir god tilknytning mot regulert veg/bussnuplass i reguleringsplan 287, Del av Trondheimsvegen, Jessheim. Gangveg utenfor videreføres innover på planområdet via GS4 og GS5. Videreføringen gir god kommunikasjon mellom planområdet og vegnett/bebyggelse utenfor. Det er i reguleringsbestemmelsene foreslått krav at gangveg GS2,vest på planområdet, skal videreføres frem til GS5 i øst. Dette slik at man får gangforbindelse gjennom hele planområdet. Det er i tillegg foreslått at planområdet skal gis gangadkomst fra Ringvegen og/eller krysset Ringvegen/ Trondheimsvegen. Dette sikrer at det vil bli etablert gode kommunikasjonslinjer mellom bebyggelsen innenfor planområdet og bebyggelsen/gangveger utenfor. 5.3 Parkering Krav til parkering søkes etablert i tråd med ny byplan for Jessheim. Det tas sikte på å legge hovedtyngden av parkeringsplassene i egne parkeringsanlegg under terreng. Eventuelle parkeringsplasser på terreng etableres i egnede arealer som gjesteparkering ved adkomstveier til planområdet. Det vil videre tilrettelegges for parkeringsplasser dimensjonert for kjøretøy til personer med nedsatt funksjonsevne 5.4 Bebyggelse og tiltak Planen legger til rette for sentrumsnær bebyggelse, for strøkstilknyttet næringsvirksomhet, og boliger med høy utnyttelse, samt tilhørende veier, gang- /sykkelvei og fortau. Området skal kunne utbygges trinnvis. Foreslåtte bestemmelser om utnyttelse og høyder er vurdert i tråd med krav til parkering, uteoppholdsareal, lekbart areal for barn på terreng og solforhold, slik at man skaper gode bomiljøer, men som også inkluderer en høy utnyttelse. Det er i vedlagte illustrasjonsplan og solstudie vist hvordan planområdet kan bygges ut i tråd med foreslåtte krav satt i reguleringsbestemmelsene. 14

15 Tilgjengelighet Krav om universell utforming og tilgjengelighet er godt sikret gjennom Byggteknisk forskrift, TEK10. Planområdet vil følgelig utformes etter gjeldende forskrifter. Arkitektur Det er ønskelig å videreføre ny bebyggelse i et tidsriktig utrykk i samsvar med etablert arkitektur i Jessheim Park for øvrig. Det er tenkt variasjon i bygningsvolumer, utforming og materialbruk på en måte som skaper et spennende uttrykk, men som også skaper sammenheng for området. Planlagte utforming av bebyggelsen er videreført til planbestemmelsene som tillater varierende høyde og utnyttelse på ulike delfelt. Bebyggelsen skal få god form og materialbruk. Gesimshøyder Gesimshøyder for de forskjellige delfeltene er basert på eksisterende terrengforhold og bebyggelse, samt planlagte etasjeantall for ny bebyggelse. Det er i tillegg medregnet noe ekstra høyde fordi bebyggelse og plassering i terreng ikke er detaljprosjektert, samt at det er ønskelig å åpne for grønne utearealer på tak som krever ekstra konstruksjonshøyder. Se tabell nedenfor som beskriver foreslått utnyttelse, gesimshøyder og hva dette utgjør i meter over terreng, samt antall leiligheter. Det er videre i dokumentet beskrevet hvert enkelt delfelt nærmere. For å kunne ta i bruk taket på boligbyggene til takterrasser tillates det i tillegg til ovvennevnte kotehøyder nødvendig oppbygg for heis, adkomst til tak samt ventilasjonsinstallasjoner. Dette skal integreres som en del av byggets arkitektur. Utnyttelse For planområdet er det satt en høy utnyttelse, dette da planområdet er sentrumsnært, har gangavstand til viktige sentrumsfunksjoner og rekreasjonsarealer, samt godt kollektivtilbud. Basert på foreslått utnyttelse, anslås det ca boenheter innenfor planområdet. For felt regulert til bolig, og bolig/kontor/næring er utnyttelsen satt til maks % BRA = 160 %, og for felt regulert til BFK (bolig/forretning/kontor) er utnyttelsen satt høyere, dette da feltene henvender seg mot Ringvegen/Trondheimsvegen. Da feltene planlegges å trappes ned i høyde fra øst til vest, gjenspeiles dette videre i mulig utnyttelse for området. Felt BFK1 er satt til maks % BRA = 180 %, Felt BFK2 er satt til maks % BRA = 220 % og Felt BFK3 er satt til maks % BRA = 250%. Sistnevnte er hjørnetomta for planområdet og da denne henvender seg ut mot sentrum er det tenkt en høy utnyttelse med forretning/kontor/bolig i denne delen. Planlagt bebyggelse i planområdet er tenkt tilpasset eksisterende bygninger, Jessheim Park, i nord, og er skilt fra annen eksisterende bebyggelse med Trondheimsvegen, Ringvegen og 15

16 Karl Norbecksveg. Foreslått utnyttelsesgrad og maksimale gesimshøyder er sett i sammenheng med ønsket utbygging og avstand til nabobebyggelse. Som vist i illustrasjonsplanen, er det god avstand fra Jessheim Park trinn 1 til nærmeste bygg. For Jessheim Park trinn 2 er huset nedenfor planlagt med bare 4 etasjer, lagt likt i terrenget og med lik vinkling slik at det vil komme godt med sol på eksisterende utearealer. Jessheim Park trinn 3 har god avstand til nærmeste planlagte hus. Huset er tenkt plassert lavere i terrenget og med 6 etasjer. Illustrasjonsplan målsatt til eksisterende bebyggelsesstruktur. Eksisterende bebyggelse utenfor planområdet har fra 1-5 etasjer og er av varierende bebyggelsesstruktur. Minste avstand fra skissert bebyggelse innenfor planområdet til eksisterende bebyggelse utenfor planområdet i vest er ca. 40 meter, i sør ca. 30 meter og i øst ca. 36meter, se målsatt illustrasjonsplan ovenfor. En høy utnyttelse nær sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt er i samsvar med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Retningslinjene har som hovedmål å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet, bærekraftige byer og tettsteder, reduksjon av transportbehovet og legge til rette for tilstrekkelig boligutbygging i områder med press på boligmarkedet. Da planområdet er tilpasset eksisterende bebyggelse mot nord, og har god avstand til annen eksisterende bebyggelse, samt ligger sentrumsnært, ansees forholdene å ligge godt til rette for en høy utnyttelse. En økt fortetting i sentrumsnære strøk med god tilknytning til kollektivtilbud og servicetilbud er i samsvar med statlige planretningslinjer, byplanen for Jessheim og er samtidig med på å redusere miljøbelastningen. 16

17 Felt BKN1 bolig/kontor/næring. Dette kombinerte formålet er foreslått for å ivareta interessene til eksisterende atføringsbedrift, Orbit Arena. Samtidig i formålet er det integrert mulighet for boligbebyggelse, dette for å åpne for en fremtidig utbygging ihht. ønskelig økt tetthet av boliger/næring/kontorer i nærhet til sentrumsfunksjoner. Eksisterende bebyggelse har 3 etasjer, men det åpnes for 6 etasjer i nye planbestemmelser. Felt B1 Boligbebyggelse Blokkbebyggelse Sameiene for Jessheim Park trinn 1-3 er hjemmelshavere for Felt B1, nord for GS3, som nå reguleres fra formålet bolig/forretning/kontor til boligbebyggelse. Dette gjøres fordi det ikke skal gjenstå mindre deler av eksisterende reguleringsplan og at man binder planområdet sammen med regulerte formål utenfor. Dette resulterer i regulert boligbebyggelse helt frem til regulerte gangveg GS3. Felt B2 Boligbebyggelse Blokkbebyggelse I vedlagte illustrasjonsplan er det på nåværende tidspunkt planlagt 3 boligblokker. Disse er situert slik at man slipper lys inn forbi husene og til utearealer. Høyden tilpasses mot Jessheim Park, trinn 1-3 i nord og er planlagt trappet ned fra 6 etasjer på hus i øst til 4 etasjer på hus i vest. Gesimshøyden er foreslått regulert til maksimalt kote 221, tilsvarende 6 etasjer. Felt B3 og B4 Boligbebyggelse Blokkbebyggelse Feltene bygges nå ut med boliger, totalt 71 leiligheter. Felt B3 er Jessheim Park byggetrinn 4, og B4 er jessheim Park byggetrinn 5. Feltene er medtatt i detaljreguleringen for å gi en helhetlig plan i området vedrørende gangveier, adkomster og kjøremønster. Boligene har tilsvarende fasadeuttrykk som Jessheim Park, trinn 1-3, og har begge 5 etasjer over terreng. Foreslått maksimal gesimshøyde er i henhold til pågående utbygging på 5 etasjer, og er etter nye kotesystemet NN2000 satt til kote 220. Fasade Vest og Sør, Jessheim Park trinn 4 Felt BFK1, BFK2 og BFK3 - bolig/forretning/kontor Feltene henvender seg ut mot Ringvegen og Trondheimsvegen og ansees som mest aktuelle for en kombinasjon av bolig/forretning/kontorer. Dette da forretninger i 1.Etasje kan henvende seg ut mot gate og kontorer kan tilknyttes infrastrukturen for næringsarealene. Det planlegges i tillegg å åpne for boligbebyggelse med mulighet for grønne takterrasser. Feltene planlegges å trappes ned i høyde fra krysset Ringvegen/Trondheimsvegen, felt BFK3 i øst på 7 etasjer, til 4-5 etasjer i vest på BFK1. Dette gjenspeiles videre i foreslått utnyttelse og gesimshøyde. For felt BFK1 er gesimshøyden satt til kote 221, tilsvarende 5 etasjer, BFK2 er satt til kote 223 tilsvarende 6 etasjer og BFK3 er satt til kote 224 tilsvarende 7 etasjer. 17

18 Konseptskisse/illustrasjon av mulige fasader for bolig/forretning/kontor som henvender seg ut mot gateplan ved Ringvegen. Det presiseres at byggene ikke er prosjektert og at utforming av bebyggelse avklares ved rammesøknad. Skissen over viser hvordan boligblokker kan skjermes mot Ringvegen, dette ved å legge de noe høyere i terrenget med en beplantet skråning ned mot vegen. Denne løsningen vil skjerme utearealene til boligene og innsyn fra gateplan. Skissen over viser felt BFK1, BFK2 og BFK3 fra Ringvegen. BFK1 og 2 er vist plassert høyere enn ringvegen slik at utearealer blir skjermet, samtidig som BFK3(hjørnetomta) henvender seg ut mot gateplan i krysset Trondheimsvegen/Ringvegen. Tidligere nevnte kotehøyder er satt med bakgrunn i dette prinsippet. Bebyggelsen med den høyeste kotehøyden/etasjehøyden er også tenkt plassert lavest i terrenget. 18

19 5.5 Annen infrastruktur Bebyggelsen vil bli tilknyttet offentlig vannverk og avløpsnett som har kapasitet for planlagt utbygging, og videre er etablert i nær tilknytning til eiendommen. Det er planlagt miljøvennlige energiløsninger innenfor planområdet. Oppvarmingsbehovet og tappevann dekkes via varmesentraler som drives med biobrensel. Varmen kan distribueres som vannbåren gulvvarme eller via radiatorer. Energiløsningen er medtattt i forslaget til reguleringsbestemmelser hvor det tillates etablering av nødvendig varmesentraler, inkludert nødvendige tekniske installasjoner, bygg, og pipe. Det er i tillegg foreslått at slike installasjoner kan overstige maksimale gesimshøyder, det vil for eksempel være nødvendig å føre pipe over tak på bebyggelsen. Anlegget skal skjermes og integreres som en del av bebyggelsen der det lar seg gjøre. 5.6 Renovasjon Planforslaget sikrer at renovasjonsplan for området utarbeides, samt behandles og godkjennes av VARV-enheten før rammetillatelse gis. Det er planlagt nedgravde avfallsbrønner innenfor planområdet. 5.7 Uteoppholdsareal Bestemmelser om uteoppholdsareal er i tråd med gjeldende byplan, og nedfelt i planbestemmelsenes punkt 6.4 Uteareal/ lekeareal. Det skal avsettes 45 m2 per 100 m2 boligbruksareal til uteoppholdsareal, hvorav minimum 25 m2 skal opparbeides til «lekbart areal» for barn på terreng. Maksimum 5 m2 av privat balkong kan inngå i utregningen. Videre setter bestemmelsene krav om hvor mye som kan legges på lokk/over gateplan og takterrasser, samt utforming av dette med tanke på jorddybde og planting av busker og trær. Da foreslåtte krav er i tråd med gjeldende byplan ansees kravene som dekkende for et godt utemiljø. Det er i tillegg foreslått å se hele planområdet under ett, også sammen med Jessheim Park trinn 1-3, Felt B1 i reguleringsplan Stadionområdet Jessheim gnr/bnr 135/124 m.fl., når det gjelder krav til uteoppholdsareal. Jessheim Park trinn 1-3 har en tinglyst rettighet til å bruke fellesområdene uansett hvilke delfelt de ligger på. Dette er ønskelig å videreføre innenfor planområdet slik at hele området knyttes sammen. Resultatet vil da bli at alle fritt kan velge hvilke lekeplasser og felles uteoppholdsareal de ønsker å bruke. Videre vil det i prosjekteringen åpnes en mulighet for å skape variasjon i området, ved plassering og størrelse på uteareal, som kan passe til forskjellige brukergrupper. Det ansees derfor som viktig at alle fritt kan bruke de fellesarealene de ønsker. Dette vil videre tinglyses som en rettighet for de ulike delfeltene etterhvert som de bygges. 5.8 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og solforhold. Ny bebyggelse er planlagt tilpasset eksisterende terreng og gatenivå, for å gi en naturlig og helhetlig utformelse av området. Snøopplag forutsettes etableres innenfor planområdet i den utstrekning det er praktisk mulig. Solforhold på uteareal sikres gjennom reguleringsbestemmelsene, hvor det er krav at den 1.mai kl skal det være direkte solinnfall på minimum 50 % av godkjent uteareal. 19

20 6.0 KONSEKVENSER AV TILTAKET 6.1 Beliggenhet og lokalisering i forhold til servicetilbud Ettersom ny bebyggelse vil bli en utvidelse og videreføring av eksisterende etablert boligområde, og bygger på byplan og tidligere reguleringsplaner, anses reguleringen ikke å ha negative konsekvenser for nærområdet. Å lokalisere ny bebyggelse nær kollektivtilbud og servicetilbud vil bidra til mindre bilkjøring og dermed redusert miljøbelastning. 6.2 Eksisterende bebyggelsesstruktur, arkitektur og estetikk Ny bebyggelse skal ha god form og materialbruk, og få en harmonisk utførelse med tanke på volum, takform, materialvalg og farge. Det er ønskelig å videreføre ny bebyggelse i et tidsriktig utrykk i samsvar med etablert arkitektur i Jessheim Park, byggetrinn 1-3 som ligger nord for planområdet. Høyden på ny bebyggelse for felt B2 er forsøkt tilpasset mot eksisterende Jessheim Park i nord. Da det er ønskelig med en høy utnyttelse i sentrumsnære områder, samt at planområdet er adskilt annen eksisterende bebyggelse med Trondheimsvegen, Ringvegen og Karl Norbecksveg, kan ikke bebyggelsesstrukturen anses å få særlige konsekvenser for nærområdet. 6.3 Veg- og trafikkforhold Ved utbygging av angitte delfelt skal ny rundkjøring i krysset Trondheimsvegen/Ringvegen opparbeides, samt private utkjøringer til Ringvegen stenges. Detaljreguleringen sikrer med dette en bedre trafikkavvikling og trafikksikkerhet for området. 6.4 Annen infrastruktur Planbestemmelsene sikrer krav til infrastruktur. Ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilknyttes offentlige vann-og avløpsløsninger som ligger i eiendommens umiddelbare nærhet. Anlegget har kapasitet for utbyggingen. Overvannskulverten som går igjennom Gbnr 5/161 m.fl. Vises på VA-kart. Da man kjenner plasseringen av kulverten, samt at VA skal detaljprosjekteres og godkjennes av kommunen, vil kulverten ivaretas og sikres ved prosjektering og ved bygging. Utarbeidet ROS-analyse av Øystein Tufteland i 2005 skal følges. 6.5 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder Detaljreguleringen berører ikke områder brukt til friluft og rekreasjonsområder. Planbestemmelser sikrer at det innenfor planområdet blir avsatt gode områder til lek og uteoppholdsareal. 6.6 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og solforhold. Planområdet har gode solforhold og det er ingen kjente spesielle vær- og vindforhold. Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark innenfor planområdet, og minimalt med naturlig vegetasjon. 6.7 Grunnforhold Allerede utarbeidede geotekniske rapporter og bebyggelse i nærhet av planområdet tilsier at området kan bebygges. Fundamenteringsforhold/ grunnforhold forutsettes utredet i fbm. Søknad om tiltak for bebyggelsen, dette da metode for fundamentering kan variere innenfor området. 20

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: <> Vedtatt av Ullensaker kommune den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: <<SØNDRE DEL AV JESSHEIM PARK/-RINGVEGEN, GBNR. 135/170 M. FL.>> Vedtatt av Ullensaker kommune den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 15.04.2015 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

ROS analyse, datert 15.04.2015

ROS analyse, datert 15.04.2015 Emne: Detaljregulering av Søndre del av Jessheim Park Ringvegen/ Trondheimsvegen, GBNR 135/170,m.fl. Ullensaker kommune. Utarbeidet av: Arconsult Ove Bøe AS Prosjektnr: 13030 Søndre del Jessheim Park,

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR LIERBYEN SENTRUM, FELT B14 OG BFK2. REGULERINGSENDRING (Detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 24. februar 2015 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1.

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 200/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 16.09.2013 DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV KIWI, NORDKISA - SLUTTBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49. Varslingspliktige naboer Berørte parter, Offentlige høringsinstanser 05. september 2014 Vedr.: Varsel om mindre endring av reguleringsplan for "Boligområde Mohagen - del av eiendommene 94/1, 94/9 og 94/49.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-25 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 16.09.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for næring, plan og

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09. Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Rev 0, 20.09.14 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører

ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM. Ordfører ULLENSAKR KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR MEISERUDTUNET, GNR. 81/7 OG 81/124, ALGARHEIM Plan ID: 388 Planen er datert: 22.03.2017 Bestemmelsene er datert: 03.04.2017 Vedtatt

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert.

b) Før det gis igangsettingstillatelse skal eventuelle geotekniske tiltak være prosjektert. Lier kommune REGULERINGSBESTEMMELSER LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR Heggtoppen 5-7 (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.02.15 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum

Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Planbeskrivelse Oppdrag Detajregulering Sauland sentrum Plan id: 082720150001 Figur 1 Flyfoto over Sauland sentrum Rapport Oppdrag Detaljregulering av Sauland sentrum Dokument kode: 082720150001 Emne Planbeskrivelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser

Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser 1 Detaljreguleringsplan for Gbnr. 4/83 4/216 m.fl. (Copp Herre) Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene:. 03.06.2015 Dato for siste revisjon av plankart: 03.06.2015 Bestemmelsene

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR HARESTUA SENTRUM PLAN NUMMER 0533 LUNNER KOMMUNE Dato: 24.05.2011 Sist revidert: dd.mm.åååå Vedtatt av kommunestyret: dd.mm.åååå, sak nr. yy/zz. Roa Ordfører 1 Planens formål

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 Oppdragsgiver Arca Nova AS Rapporttype Reguleringsbestemmelser REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN RØYSÅSEN, B7 PLANID: 369 Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Moss Bystyre: dd.mm.åååå

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR VALNESVIKA. PLAN ID 2013007 Dato for siste behandling i PNM komiteen den. Vedtatt av bystyret i møte den.. Under K. Sak nr... formannskapssekretær 1 GENERELT

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer