FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2"

Transkript

1 FET KOMMUNE BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR: LEIKVIN GOLFPARK DEL 2 Planen er datert , revidert Bestemmelsene er datert , revidert Plan med bestemmelser er vedtatt av kommunestyret: Sted Dato Ordfører Bestemmelser i reguleringsplan iht pbl REGULERINGSPLANFORMÅL 1.1. Planens formål Formålet med reguleringsplanen er å regulere til 9-hulls kortspillbane og treningsområde på arealene innenfor planområdet. Samtidig skal hensynet til gårdenes verneverdier, kulturmiljøverdier, naturverdier og friluftsliv ivaretas. Alle tiltak innenfor planområdet som innebærer andre formål enn landbruksdrift skal utføres på en slik måte at det med enkle grep kan tilbakeføres til landbruksformål I planen er det regulert til følgende formål: 1. Bebyggelse og anlegg Golfbane Bebyggelse og anlegg Kombinert formål 1900 Kombinasjon av formålene: 1. Bebyggelse og anlegg - Frittliggende småhusbebyggelse Bebyggelse og anlegg Administrasjon Bebyggelse og anlegg Bevertning Bebyggelse og anlegg Lager Bebyggelse og anlegg Undervisning Landbruks- natur- og friluftsformål Landbruksformål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Gang- og sykkelveg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Annen veggrunn, grøft Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Parkering Landbruks-, natur- og friluftsformål Landbruksformål

2 2. FELLESBESTEMMELSER 2.1. Jordloven Jordlovens 9 og 12 skal gjelde innenfor planområdets avgrensning Estetikk Vedlagt alle søknader om tiltak, herunder både bebyggelse og tekniske anlegg, skal det redegjøres for tiltakets estetiske kvaliteter. Dette kan gjøres skriftlig, eller ved hjelp av illustrasjoner, plan, snitt, fasader el Tilrettelegging for funksjonshemmede Der terrenget tillater det skal universell utforming tilstrebes i størst mulig grad Gjerder Gjerder over 1 m, støttemurer og lignende bygningsmessige tiltak skal godkjennes av kommunen Støy Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 skal gjelde Geoteknikk Ved søknad om tillatelse for tiltak skal det foreligge en geoteknisk vurdering av byggegrunnen. Vurderingen skal foretas av fagkyndig. Utbygging skal skje i henhold til anbefalinger i disse vurderingene. Det forutsettes at de krav som fastsettes er i tråd med gjeldende lover og forskrifter Overvann Takvann og overflatevann skal tas hånd om på egen eiendom. Naturlig infiltrering i grunnen bør etterstrebes der det er mulig Radon Dersom radonfaren ikke er avkreftet ved søknad om bygging av nye bygninger ment for varig opphold, skal det gjøres tiltak mot radonstråling Automatisk fredete kulturminner Før iverksettingen av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan skal det foretas arkeologiske utgravinger av følgende automatisk fredete kulturminnelokaliteter, id , del av id , id innenfor planområdet. Den delen av id (ett stolpehull) som befinner seg innenfor angjeldende reguleringsplan er allerede tilstrekkelig undersøkt, og det er ikke stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes Anleggsfasen Utbygger er ansvarlig for at det ikke oppstår unødvendige støy- og støvplager for omgivelsene, og at vann og grunn som berøres av utbyggingen ikke blir forurenset. Utbygger plikter å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at anleggsarbeidet ikke medfører uakseptabel helse- og miljørisiko, og at anleggsarbeidet ikke medfører forurensningsspredning eller fare for skade på helse og miljø. Byggherreforskriftenes krav til HMS legges til grunn. 2

3 2.11. Atkomst Rett til atkomst er vist med piler på plankartet. Eiendom gnr/bnr 40/3 (L2) har rett til atkomst over P1 og TUN2 som vist med pil på plankartet. 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 3.1. Byggeområde for golfbane (GB1) Type byggeområde Området opparbeides som golfbane. I området kan det opparbeides interne driftsveger for golfbanen og turveger Illustrasjonsplan Området skal opparbeides i henhold til illustrasjonsplan datert Situasjonsplan Ved søknad om byggetillatelse skal det legges ved tegninger som viser tiltakets plassering og tilpasning til terrenget og omgivelsene Vegetasjon Vegetasjon på udyrkede arealer skal i størst mulig grad søkes bevart. Ved etablering av ny vegetasjon langs jordekanter, som buffer mellom golfbane og bebyggelse og på golfbanearealet, skal det brukes stedegne arter Matjord Matjord må ikke tildekkes ved etablering av greener, bunkere, veger mm, men skiftes ut med mindre verdifulle masser. Matjord som flyttes, skal ikke fjernes fra området, men legges ved siden av inngrepene. Ved tilbakeføring skal de tilførte massene fjernes igjen før matjorda legges tilbake Terrenginngrep Terrenginngrep skal sikre et helhetlig naturlig bilde av terrenget og kulturlandskapet. Terrenginngrep, herunder massetilførsel og planering, skal begrenses til et minimum av nødvendighet. Dersom slike inngrep skal gjøres, skal de gjøres på en slik måte at områdene på en enkel måte kan tilbakeføres til landbruk. Eventuelle nye bekkeløp og dammer skal konstrueres og dimensjoneres av fagkyndige slik at det ikke oppstår hydrauliske virkninger i form av endrede flomforhold og økt erosjon Skilting Det skal skiltes for å ivareta allmenn ferdsel i området og av hensyn til sikkerheten Bruk utenom sesong Utenom golfsesongen skal området kunne benyttes til friluftsområde for allmennheten. Unntatt er områder som er spesielt utsatt for slitasje, som greener og teer. Disse områdene kan avgrenses med midlertidig gjerde e.l. Dersom spesielle klimatiske forhold tilsier det kan alle spilleflatene stenges for allmenn ferdsel. Nett eller lignende brukt i driftssesongen skal tas ned etter hver sesong. 3

4 Tilbakeføring til landbruk Dersom golfbanen opphører skal egnede områder tilbakeføres til landbruk innen tre år. I en krisesituasjon, og/eller hvis matvaresituasjonen tilsier det, skal reguleringsformålet tilbakeføres til landbruksformål dersom beredskapsmyndighetene krever det. Det skal utarbeides en tilbakeføringsplan som viser hvor matjorda er lagret, hvilke arealer som kan dyrkes opp umiddelbart og hvilke arealer som må bearbeides før de kan dyrkes opp. Praktisk gjennomføring av tilbakeføringen og ansvarsforhold skal beskrives Ledningsanlegg Alle ledningsanlegg under tidligere jordbruksareal skal legges godt under plogdybde eller minimum 80 cm under bakken der terrenget tillater det Miljøplan For området regulert til golf skal det utarbeides miljøplan. Miljøplanen skal bl.a. være en registrering, planlegging og dokumentasjon av tiltak som gjelder miljømessige forhold. Godkjent gjødselplan, sprøytejournal og skjøtselsplan er blant elementene som skal presenteres periodisk for landbrukskontoret i kommunen Byggeområde for kombinert formål (TUN 1-2) - Frittliggende småhusbebyggelse (1111) - Undervisning (1162). Formål undervisning skal i denne planen forstås som småskala undervisning, eksempelvis «inn på tunet» eller annen form for gruppeundervisning. - Administrasjon (1166) - Bevertning (1330) - Lager (1350) - Landbruksformål (5110) Type byggeområde Området og bebyggelsen skal brukes til følgende formål: - Bolig - Bygninger knyttet til landbruksdrift - Bygninger knyttet til drift av golfanlegget - Administrasjon knyttet opp til golf, landbruk, bevertning og undervisning - Bygninger knyttet til bevertning og undervisning All næring, bevertning, administrasjon, lager og andre driftsbygg skal være tilknyttet golf, landbruk eller undervisning Type bebyggelse bevaring av gårdstunet Anleggets preg som gårdstun skal bevares. Bygninger og anlegg må ikke benyttes til formål som etter kommunenes eller kulturminnemyndighetenes skjønn er uforenelig med områdets og bygningenes kulturhistoriske, arkitektoniske eller miljømessig verdi Bygg, kulturminne SEFRAK-registrerte bygg Søknad om tiltak på bygninger som i plankartet er markert med linjetype «Bygg, kulturminne SEFRAKbygning» skal vurderes spesielt iht kap Situasjonsplan Ved søknad om byggetillatelse skal det legges ved tegninger som viser tiltakets/bebyggelsens plassering og tilpasning til terrenget og omgivelsene. På bebyggelse må materialvalg, takvinkel, og hvordan bygget 4

5 generelt er tilpasset omgivelsene jfr. reguleringsbestemmelsenes punkt og punkt 5.3 Hensyn kulturmiljø komme fram. Dette kan gjøres ved hjelp av illustrasjonstegninger, snitt, 3D el Byggehøyder Mønehøyden på driftsbygninger kan være inntil 10 m og gesimshøyden inntil 8 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Mønehøyden på bolighus kan være inntil 7 m og gesimshøyden inntil 5 m over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Dette skal ses i sammenheng med SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 4.1. Veganleggene (Kjøreveg 2011, Gang- og sykkelveg 2015, Annen veggrunn, grøft 2019) Bestemmelser i reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Løkenveien, vedtatt er gjeldende Parkering (P1) Ved opparbeiding av parkeringsplass P1 skal det gjøres avbøtende tiltak/beplantning som i størst mulig grad skjuler parkeringen sett fra vest, slik at parkeringsarealet blir et skånsomt inngrep i kulturlandskapet. Parkering (P1) skal være privat formål. 5. HENSYNSSONER 5.1. Høyspenningsanlegg (H370) Innenfor hensynssone A3) faresone, høyspenningsanlegg, er det ikke tillatt med oppføring av bygg eller anlegg egnet for varig opphold Hensyn landskap (H550) Kantvegetasjon langs bekkene skal bevares, og det skal ikke gjøres inngrep innenfor sonen. Unntaket er at det kan anlegges bruer/klopper for å sikre fremkommeligheten til golfspillere og turgåere over bekker, men plassering av slike skal vurderes nøye og det skal leveres detaljplan ved søknad om tillatelse. Nye bruer/klopper må utformes slik at det ikke oppstår unødvendig forringelse av naturelementer eller uheldige hydrauliske virkninger i form av redusert flomavledning eller økt erosjon. Golfklubben/baneselskapet har rett/plikt til å drive forsvarlig skjøtsel i kantsonene. Skjøtselen skal ha som hensikt å sikre åpenhet langs bekkedragene og skal tilsvare det som har vært naturlig resultat av landbruksdriften Bevaring kulturmiljø (H570) Formål Hensynssonen har som formål å bevare og videreutvikle klyngetunet Løkengårdene som et kulturhistorisk og miljømessig kulturmiljø. Tiltak som virker skjemmende og som kommer i konflikt med hensynssonens målsetting tillates ikke. 5

6 Kulturminnemyndighetene skal uttale seg ved eventuelle søknader om tiltak, nybygg, gjenoppføringer, terrengendringer og andre tiltak som kan ha betydning for kulturmiljøet og kulturlandskapet Bestående bygninger Bestående bygninger kan utbedres, moderniseres og ombygges forutsatt at bygningens eksteriør tilpasses klyngetunet med tanke på formgiving, detaljering, materialbruk og farge. For driftsbygninger tillates det ikke en form for ombygging som gjør at bygningen ikke kan tilbakeføres til landbruksrelatert virksomhet. Bebyggelse innenfor klyngetunet som anses som kulturhistorisk eller arkitektonisk verneverdig skal vurderes spesielt med tanke på bevaring. Denne bestemmelsen gjelder ikke bygninger, eller deler av bygninger, av nyere dato. For de bygninger / deler av bygninger som anses som bevaringsverdige skal eksisterende mønehøyde, gesimshøyde, takform, etasjetall og fasadeuttrykk beholdes. Alle arbeider på eksteriøret, inklusive utskiftinger og reparasjoner er meldepliktige med unntak av rene vedlikeholdsarbeider. Ved utbedring av bevaringsverdige bygninger skal man se til at bygningsdeler så langt som mulig blir bevart (fundamenter, fasadekledning, vinduer, listverk, taktekking, eldre konstruktive deler, samt utvendige dører og andre detaljer). Der utskifting er nødvendig, skal så lite som mulig av eldre bygningsdeler skiftes. Der normalt vedlikehold krever utskifting, bør nye bygningsdeler med hensyn til former, detaljer, materialer, farger o.a. være lik det som erstattes. Eventuell tilbakeføring til mer opprinnelig utseende skal baseres på historisk kildemateriale Riving Bebyggelse innenfor klyngetunet som anses som kulturhistorisk eller arkitektonisk verneverdig tillates ikke revet. Denne bestemmelsen gjelder ikke bygninger, eller deler av bygninger, av nyere dato. En bygning markert på plankartet med linjetype «Bygg, kulturminne SEFRAK-bygning» må vurderes spesielt i forhold til dette. Selv om en bygning er SEFRAK-registrert er ikke dette ensbetydende med at hele bygningen er verneverdig. Dette må vurderes i hver enkelt sak jfr Nybygg Såfremt områdets arkitektoniske og/eller miljømessige kvaliteter ikke forringes, kan kommunen tillate gjenoppbygning av tidligere bygninger, oppføring av tilbygg eller supplerende bebyggelse tilpasset det eksisterende bygningsmiljøet i plassering, dimensjonering, formgiving, detaljering, materialbruk og farge. Før søknad om tillatelse for slike tiltak kan behandles må det foreligge en samlet situasjonsplan som viser bygninger og uteanlegg. Dersom et skadet/revet bygg erstattes med nybygg, kan kommunen sette som vilkår om at evt. ny bygning skal gjenoppføres på samme sted med samme kotehøyde på gulv, gesims og mønehøyde, takvinkel og møneretning som det opprinnelige bygget. En gjenoppbygning bør skje på dokumentert grunnlag (dvs. ved hjelp av tidligere fotografier og/el. tegninger). Gjenreiste bygg/nybygg skal enten være i form av våningshus, eller utformes slik at de med enkle grep kan fungere til landbruksrelatert virksomhet Terreng Eksisterende terreng, hage, enger og øvrig vegetasjon av betydning for kulturmiljøet skal søkes bevart Reklame og skilting Det tillates ikke reklame på bygninger. Skilt på eksempelvis klubbhus eller henvisninger tillates, men skiltingen skal tilpasses (underordnes) bygningsmassen og godkjennes av kommunen. 6

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN

EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN EKSEMPLER PÅ UTFYLLENDE BESTEMMELSER I KOMMUNEPLAN 31.3.2014 Forslag til utfyllende bestemmelser til hjelp i kommuneplanarbeidet. Generelle bestemmelser Plankrav a) I nåværende og fremtidige områder for

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026

KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANBESTEMMELSER NORDREISA KOMMUNE 2014-2026 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjon gjelder 1 26.11.2013 Etter 1. høring 2 17.02.2014 Etter 2. høring 2 Innhold 1. Generelle bestemmelser...

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal

1 GENERELT. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL 12-5, 2.LEDD NR2) - Kjøreveg - Veg - Gang/sykkelveg - Annen veggrunn - grøntareal BØ KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR EVJUDALEN Dato: 31.1.11 Kommunestyrets godkjenning: 31.1.11 1 GENERELT 1.1 Arealet innenfor planens begrensning er regulert til: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 30.01.2013, senest endret 08.04.2014. Byplankontoret Planident: r20100088 Arkivsak: 11/44867 Litlgråkallen-Kobberdammen-Fjellsætra, områderegulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 05.05.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift.

De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver og kursiv skrift. UTFYLLENDE BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 2022 De juridiske bindende bestemmelsene er angitt med vanlig skrift, paragrafer og tall. Retningslinjer er angitt med bokstaver

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205

S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: 23.09.2009 Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

1 AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 29.1.2009 Utleggelse offentlig ettersyn: 28.2.2009-22.4.2009 Vedtak Hol Kommune: Reguleringsbestemmelser (revidert ihht. THU vedtak, 2011-03-16, sak 17/11) Reguleringsplan

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS

KJØPSINFORMASJON. Selger/byggherre : Skomrak AS. Entreprenør : BRG Entreprenør AS. Arkitekt : JoB Arkitekter AS VEDLEGG 1 KJØPSINFORMASJON Selger/byggherre : Skomrak AS Entreprenør : BRG Entreprenør AS Arkitekt : JoB Arkitekter AS Eiendom : Parsell av gnr 173 Bnr 1 i Lyngdal kommune Totalt omfatter prosjektet inntil

Detaljer