Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune"

Transkript

1 Forslag til Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune Plan nr Planbeskrivelse 19. juni 2014, sist revidert 15. desember 2014

2 Bakgrunn Eiendomsutvikling Knut Gundersen fremmer på vegne av DBS AS v/ Tom Kristian Andersen forslag til reguleringsplan for eiendommen Dronningens gate 34 A, gnr 150 bnr 1657, i Kristiansand kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utnyttelse av den eksisterende bygningsmassen til et antall nye boliger og kontorlokaler. Dette innebærer å endre gjeldende reguleringsformål fra allmennyttig formål til kombinert formål bolig/kontor. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger i Kvadraturen i kvartal 46. Nærmeste nabo i øst er Bedehuset og i vest den tidligere «Arbeideren» - Arbeiderforeningens hus. Figur 1 Utsnitt av Knutepunkt-kart for Kvadraturens syd-østre del. På eiendommen er oppført hovedbygning i mur fra 1913 mot Dronningens gate med 3 etasjer høy 1. etasje. I tillegg er det oppført en gårdsbygning med 2 etasjer og flatt tak langs naboeiendommen i øst. Denne ble oppført i Under gårdsplassen er det dessuten i 1965 oppført en produksjonsbygning. 2

3 Figur 2 Utsnitt fra Knutepunkt-kart skråfoto. Eiendommen har tidligere vært benyttet til ulike formål. Frem til 1990 hadde dagsavisen Sørlandet tilhold på eiendommen, med ekspedisjon og kontorer, og med avis-trykkeri i kjelleren og i underetasjen i gårdsbygningen. Etter at avisen ble lagt ned ble eiendommen overtatt av Normisjon, som i tillegg til kontorlokaler etablerte møtelokaler i bygningen. Det er nylig gitt bruksendringstillatelse til boligformål for 1 leilighet i hovedbygningens 2. etasje, hvor det for øvrig tidligere har vært bolig. Figur 3 Planområdet. Grunneiere i planområdet: Navn Adresse Postnr. Poststed Gnr Bnr Tom Kristian Andersen Malmgruvebakken Bærums Verk Benjamin Finnøy Andersen Malmgruvebakken Bærums Verk David Finnøy Andersen Tordenskjolds gate Kristiansand

4 Eksisterende infrastruktur: Området sogner til Tordenskjolds gate skole som har tilfredsstillende dekning. Nærliggende barneskole er også Samfundets skole, og dessuten Kristiansand Kulturskole, som gir barn og unge mulighet til å utvikle seg gjennom kunst. Kulturskolen holder til i Musikken Hus i Kongens gate 54. Det er også god barnehagedekning innen rimelig avstand fra området, med hele 6 barnehager innen en radius på 800 m. De nærmeste er Kløvergården og Sløyden kommunale barnehager og Sentrum åpne barnehage og Revehiet natur-barnehage. Se figur 4 nedenfor. Figur 4 Utsnitt fra Knutepunkt-kart, utvalg: Barnehager, Skoler. Barnehager/private Barnehager/kommunale Barneskoler Videregående skoler Leger, tannleger og kommunens generelle helsetilbud finnes i nærområdet. Kontorer for de aller fleste offentlige tjenester ligger også i Kvadraturen. Byens mangfoldige kulturtilbud er innen gangavstand fra Dronningens gate 34 A. 4

5 Teknisk infrastruktur, slik som vei, vann- og avløpsnett, har god kapasitet. Gode og lett tilgjengelige friområder og lekeplasser finnes innen rimelig avstand, slik som Tresse med lekeplass og ballbane og Bystranda med fine boltreområder. Dessuten er parker som Wergelandsparken og Otterdalsparken (Nupenparken) og severdigheter som Christiansholm Festning og Fiskebrygga, innen grei gangavstand fra Dronningens gate 34 A. Det finnes også gode turmuligheter i gangavstand fra planområdet, slik som Odderøya og Baneheia, med flotte utsiktpunkter og flere badeplasser både i sjø og vann. Se figur 5 nedenfor. Figur 5 Utsnitt fra Knutepunkt-kart, utvalg: Rekreasjon m/ Parker, Badeplasser, Utsiktpunkt, Idrettsanlegg, Severdigheter. Parker Badeplasser Utsiktspunkt Idrettsanlegg Severdigheter 5

6 Kvartalslekeplassen i Tresse i planområdets umiddelbare nærhet, er et meget godt tilbud til barn og unge, både sommer og vinter, men den kan trenge noe oppgradering. Det er godt kollektivtilbud i umiddelbar nærhet, både mot øst og vest ut av sentrum, det samme gjelder overordnet gang-/sykkelveisystem gjennom byen. Området har trygg skolevei til Tordenskjolds gate skole og til Samfundets skole. Planstatus I gjeldende kommuneplan for er området angitt som areal for sentrumsformål og omfattes av hensynssone kulturmiljø. Av kommuneplanens tre satsningsområder, er det først og fremst «Byen det er godt å leve i» som planforslaget vil bidra til realisering av. De nye boligene som planlegges etablert i Dronningens gate 34 A, vil være medvirkende til at byens boligmarked blir velfungerende med god variasjon i leilighetsstørrelser og beliggenhet. Dette bidrar til økt trivsel og trygghet i sentrum og gjør derved byen mer levende også på kveldstid. I den nylig vedtatte kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre Havn er området angitt som bebyggelse og anlegg sentrumsformål. Planområdet omfattes i dag av reguleringsplan for Murbyen, «Murbyplanen», godkjent av Bystyret 17. juni I planen er Dronningens gate 34 A angitt som byggeområde allmennyttig formål og spesialområde bevaring. Se figur 6. Figur 6 Utsnitt av Murbyplanen. Det pågår reguleringsarbeid på naboeiendommene Festningsgata 4 og Dronningens gate 34 «Arbeideren»; plan nr Kvartal 46 del av. Kjøreatkomstløsning for Dronningens gate 34 A må ses i sammenheng med kjøreatkomst for «Arbeideren». Planforslaget Hovedgrep Planforslaget forutsetter endring av reguleringsformålet for eksisterende bygninger på eiendommen. Forslaget innebærer også endring av kommuneplanens angivelse som sentrumsformål og endring av Murbyplanens regulering til «allmennyttig formål». 6

7 Det foretas ingen endringer av fasaden på hovedbygningen mot Dronningens gate, og kommuneplanens angivelse av hensynsone «kulturmiljø» opprettholdes dermed. Likeledes vil Murbyplanens bestemmelse om «spesialområde bevaring» tas vare på og videreføres. Den planlagte formålsendringen vil ikke skape ulemper for eksisterende nabobebyggelse, verken når det gjelder lys- eller solforhold. Det planlegges etablert 4 store leiligheter og 8 mindre leiligheter, i alt 12 boenheter. Kontorlokaler/forretningslokaler etableres i hovedbygningens underetasje. Hovedbygningen mot Dronningens gate planlegges ombygget til kombinert boligformål/kontorformål/forretningsformål. 1. etasje ombygges til 2 leiligheter på hhv. 48 og 49 m2 BRA, 2. etasje får 1 leilighet på 121 m2 BRA, og 3. etasje får 1 leilighet på 121 m2. I loftsetasjen etableres 1 leilighet på 80 m2 BRA. Underetasjen utnyttes til kontorformål/forretningsformål og til teknisk rom. Flere av leilighetene vil få egen balkong. Gårdsbygningen rives og erstattes med ny bygning med bedre tilpasset struktur, etasjehøyder og rominndeling. I 1. og 2. etasje etableres 3 leiligheter à m2 BRA i hver etasje, mens det etableres 1 leilighet på 113 m2 BRA i 3. etasje. Leilighetene i 1. etasje får tilgang til terrasse på bakkeplan, leilighetene i 2. etasje planlegges med store sydvestvendte skyvedører og fransk balkong, mens leiligheten i 3. etasje får egen terrasse på 42 m2. På taket er det felles terrasse på 115 m2. I underetasjen til gårdsbygningen og under gårdsrommet planlegges det garasjeanlegg med parkering for 7 biler og atkomst til trafo. Trafoen må flyttes i forbindelse med utbyggingen av «Arbeideren». Ny plassering utredes i samarbeid med Agder Energi Nett og eiere av nabobygget. Parkeringsanlegget får forbindelse til hovedbygningens underetasje. Parkeringsdekningen per boenhet blir 0,5 p-plass for bil og 2 p-plasser for sykkel. På mesanin i parkeringsanlegget etableres boder. Kjøreatkomst til eiendommen planlegges fra Kongens gate over eiendommene Kongens gate 31 og Festningsgata 4. Kjøreatkomsten blir felles med kjøreatkomsten for «Arbeideren». Det etableres felles heis og trappehus fra parkeringsanlegget med atkomst til hovedbygningens og til gårdsbygningens etasjer. Arealbruk Planområdet er på 494 m2 og foreslås regulert til: Kategori Formål Areal Enhet Bebyggelse og anlegg Kombinert bolig/forretning/kontor 371 m2 Bebyggelse og anlegg Uteoppholdsareal 123 m2 Leilighetsstørrelser, antall boenheter og uteareal per boenhet fremgår av oppstillingene nedenfor. Parkeringsanlegget medregnes ikke. Regulert tomteareal 494 m2 - Bebygd areal ( fotavtrykk ) 371 m2 Uteoppholdsareal på terreng felles 123 m2 + Uteareal terrasser/balkonger etasje 138 m2 + Uteareal felles takterrasse 115 m2 Disponibelt uteoppholdsareal innen delfeltet 376 m2 dvs. ca. 31 m2 per boenhet 7

8 For planområdet settes utnyttelsesgraden til maksimalt 80 % BYA. Bebyggelse, struktur og tiltak Det foretas ombygging i alle etasjene i eksisterende bygning mot Dronningens gate. Eksisterende bevaringsverdige fasade beholdes uendret, med unntak av ekstra takvinduer. Gårdsbygningen forutsettes revet og erstattet med ny bygning med flatt tak. Grønnstruktur Planen omfatter et areal i gårdsrommet som tilrettelegges til felles uteareal for beboerne. Samferdselsanlegg/trafikk Planen omfatter ikke samferdselsanlegg utover eget parkeringsanlegg i underetasje. Teknisk infrastruktur De nye boligene forutsettes å benytte eksisterende ledningsnett for vann og avløp i Dronningens gate, og dette er opplyst å ha tilfredsstillende kapasitet. Eiendommen har felles septiktank med Dronningens gate 34, og det forutsettes at dagens løsning videreføres. Plassering av septiktank og tilkopling til offentlig avløpsnett avklares/avtales med eier av naboeiendommen, og detaljert beskrivelse foretas i teknisk plan. Det samme gjelder beregning, utforming og plassering av fordrøyningsbasseng. Eksisterende nettstasjon i underetasjen må flyttes i forbindelse med utbyggingen av «Arbeideren». Ny plassering utredes i samarbeid med Agder Energi Nett og eiere av nabobygget. Veinavn De nye leilighetene beholder adressen Dronningens gate 34 A. Universell utforming Det tilrettelegges for universell utforming av alle de nye leilighetene. Fra parkeringsanlegget etableres det felles heis til 1., 2., 3. etasje og loftsetasje i hovedbygningen og gårdsbygningen, og til felles takterrasse på gårdsbygningen. Minst 1 av p-plassene utformes som hc-plass. Barn og unges interesser Planområdet har ikke vært i bruk som leke-/aktivitetsområde for barn. Det henvises til kvartalslekeplass i Tresse for barn og unge, med et stort utvalg av lekeapparater og ballbaner, og med skøytebane om vinteren.. Risiko- og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for ROS-analyse følger som vedlegg til planbeskrivelsen. Det er ikke funnet tegn på forhold som bør/må utredes nærmere. Ved oppføring av nybygg i gårdsrommet, etableres radonsperre iht. TK 10. Det foretas registrering av radonnivået i eksisterende bygning, og eventuelle tiltak vurderes og iverksettes ved behov. Miljøkonsekvenser Det kan ikke ses at gjennomføring av planen vil medføre negative miljøkonsekvenser av noen art. Nødvendige gravearbeider vurderes i forhold til ny bygge- og graveforskrift Folkehelse Gjennomføring av plan medfører ikke helseskadelige påvirkninger for naboer eller for beboere i planområdet. All aktivitet i planområdet vil stamme fra bruk av eiendommen til boligformål som ikke gir skadelig eller sjenerende påvirkning. 8

9 Lyd og støy Beregning og vurdering av trafikkstøy viser at fasaden mot Dronningens gate ligger i rød støysone. Iht. kommuneplanen skal leiligheter være gjennomgående der støynivået utenfor fasaden overstiger 55 db(a). Noen soverom legges på den stille siden, og for øvrig skal det gjennomføres støyskjermingstiltak på fasaden mot Dronningens gate som sikrer innendørs støynivå på under 30 db(a). Alle leilighetene vil få uteplass i/mot støyskjermet bakgård i form av balkonger, hage eller takterrasse. Anleggsfasen Byggearbeidene planlegges og gjennomføres iht. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen veileder T Veilederen har anbefalte støygrenser for byggevirksomhet. Kriminalitetsforebyggende Reguleringsplanen medfører ingen endring av bebyggelsesstrukturen. Endring av bruken i det alt vesentlige til boligformål, legger til rette for «legitime aktiviteter» hele døgnet, noe som bidrar til at området/nærmiljøet kan oppleves trygt. Forurensning, energiforbruk og lukt Det er ingen tiltak som foreslås i reguleringsplanen som vil påvirke forurensningssituasjonen eller energiforbruket. Biologisk mangfold Planområdet omfatter ikke naturområder, og reguleringsplanen vil ikke på noen måte påvirke naturforhold. Kulturminner Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet, men Murbyplanen har bestemmelser om bevaring. Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen Det inngås ikke utbyggingsavtale med kommunen for denne planen. Gjennomføring av planforslaget medfører ingen nødvendige kommunale investeringer på sosial, teknisk eller grønn infrastruktur. Planprosess og medvirkning Oppstartsmøte Oppstartsmøte ble holdt 13. november Av viktige tema som ble diskutert, kan nevnes kommuneplanens bestemmelser om parkering og utearealer. Dessuten ble det fremholdt at eventuelt tjenestetilbud i kombinasjon med boliger, ikke kan være virksomhet med matservering eller musikk. Det forutsettes ar kjøreatkomst til eiendommen må anordnes fra Kongens gate, felles med tilstøtende eiendom Arbeideren. Privatrettslig avtale om dette er nødvendig. Tilrettelegging for lek løses ved oppgradering av sandlekeplass og kvartalslekeplass i Tresse. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Varsel om oppstart av planarbeid Skriftlig varsel om igangsetting av reguleringsarbeid ble sendt naboer og offentlige myndigheter 9

10 per 26. november 2013, og annonse ble innsatt i Fædrelandsvennen 29. november Frist for innsendelse av merknader var 31. desember Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer: Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Merknad: Utvidelse av planområdet bør vurderes. Generell påminnelse om vurderinger/beskrivelser av planens virkninger, slik som konsekvenser for barn og unge, og for funksjonshemmede, slik det omtales i Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 om barn og planlegging og T-5/99B om tilgjengelighet for alle. Dessuten pekes på vurdering av støy og forholdet til «bygge- og graveforskriften». ROS-analyse må gjennomføres. Kommentarer: Tatt til etterretning; ved planarbeidet er det lagt vekt på grundig vurdering av ovennevnte forhold. Statens vegvesen Merknad: Det antas at atkomst til eiendommen etableres fra annen gate og at det ikke anlegges parkering utover kommunens maksimumskrav. Kommentarer: Tatt til etterretning. Atkomst er planlagt fra Kongens gate. Antall parkeringsplasser er iht. minimumskravet. Vest-Agder fylkeskommune Plan- og miljøseksjonen Merknad: Det forutsettes at hovedbygningen mot Dronningens gate sikres og at bestemmelsene i Murbyplanen videreføres. Det må vurderes i planarbeidet om reguleringen får konsekvenser for fortau eller gate siden arbeid med oppjustering/fornyelse av Dronningens gate er startet. Kommentarer: Planarbeidet er utført i samsvar med ovennevnte. Reguleringen vil ikke få konsekvenser for fornyelse av Dronningens gate. Agder Energi Nett AS Merknad: Eksisterende nettstasjon/trafokiosk i bygget eies og driftes av Agder Energi Nett. Det stilles krav om fri adkomst til kiosken for betjening, vedlikehold og feilretting. Videre opplyses det at AE Nett AS har rett til å forsyne andre kunder fra kiosken. Kommentarer: Tas til etterretning. Normisjon, eier av naboeiendom Dronningens gate Merknad: Det fremsettes ønske om at tinglyst rett til rømningsvei mellom Dronningens gate 34 A og 36 slettes. Videre ønskes rett til atkomstvei til Bedehusets bakgård for opparbeidelse av parkeringsplasser. Kommentarer: Slettelse av rett til rømningsvei er også ønskelig fra eier av Dronningens gate 34 A, men må vurderes opp mot de andre rømningsveiene som finnes for eiendommen. Forholdet vil bli vurdert under planarbeidet. Eventuell atkomst til Bedehusets bakgård må løses i samarbeid med tilstøtende eiendom(mer). 10

11 Medvirkning Melding om oppstart av planarbeidet er sendt til elevrådene ved Tordenskjolds gates skole og Samfundets skole og til Posebyen Vel og Syd-Kvadraturen Vel. Det er ikke mottatt innspill, bemerkninger eller ønske om medvirkning verken fra skolene eller fra velforeningene. Tiltaket får heller ikke negativ virkning på dagens situasjon i området. Det er gjennomført flere møter med planetatene hvor det er gjort avklaringer som er viktige i planprosessen, og i foreliggende forslag til detaljreguleringsplan fremkommer omforente løsninger for planavgrensning, bebyggelse og grønnstruktur. Forslagsstillers vurdering av planforslaget Tiltaket er et fortettingsprosjekt. Det foreslås 12 nye boenheter på eiendommen som med hensyn til størrelse og utforming, vil gi en bedre utnyttelse av eksisterende bygninger. Planforslaget er under gitte forutsetninger tilfredsstillende gjennomførbart både teknisk og økonomisk. Planbeskrivelse datert 19. juni 2014, sist revidert 15. desember 2014 Eiendomsutvikling Knut Gundersen Vedlegg til planbeskrivelsen - Komplette plantegninger med illustrasjoner datert 8. desember Skjema for ROS-analyse datert 19. juni Soldiagram datert 5. juni

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 - Planforslag datert 5/1 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Byborgvegen 10 Stiklestad eiendom AS Per Anders Røstad Skoleparken 3 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING

Planbeskrivelse PLAN REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Planbeskrivelse PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - ENDRING Arkivsak: 11/1810 Arkivkode: PLANR 334-26 Sakstittel: PLAN 334-26 - REGULERINGSPLAN FOR KOPERVIK SENTRUM - GNR/BNR 58/130 M.FL.

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hausebergveien 11 Gnr 98 bnr 275 Kristiansand kommune

Detaljreguleringsplan for Hausebergveien 11 Gnr 98 bnr 275 Kristiansand kommune Forslag til Detaljreguleringsplan for Hausebergveien 11 Gnr 98 bnr 275 Kristiansand kommune Plan nr. 1005 Planbeskrivelse Dato 19. juli 2014, sist revidert 18. mars 2015 Bakgrunn Eiendomsutvikling Knut

Detaljer

DETALJREGULERING AV RINGVEGEN 1-3, VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR: DATO: 10.04.14

DETALJREGULERING AV RINGVEGEN 1-3, VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR: DATO: 10.04.14 DETALJREGULERING AV RINGVEGEN 1-3, VENNESLA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE PLAN NR: DATO: 10.04.14 1.1 BAKGRUNN Strek Arkitekter AS fremmer på vegne av Roger Aamodt Eiendom AS og VEF Entreprenør AS forslag til

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIGER KIRKEVEGEN GNR. 167 BNR.357 OG 409 LYNGDAL SENTRUM PLANBESTEMMELSER Plankart datert 13.10.2014 Revidert 28.10.14 i hht. 1. gangs beh Plan ID 201405 GENERELT 1 Det planlagte

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2014 REGULERINGSPLAN FOR FJORDGÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 12.09.2014 Navn på plan/tiltak: Fjordgåren Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\, Gårds- og

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09.

REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 30.09. 2014 REGULERINGSPLAN FOR RUUD LEKNES GÅRDEN PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 30.09.2014 Navn på plan/tiltak: Ruud Leknes Gården Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana Adresse\,

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Kom med merknader til forslaget til detaljregulering for Dronningens gate 34A

Kom med merknader til forslaget til detaljregulering for Dronningens gate 34A PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Se adresseliste Vår ref.: 201309669-9 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 18.12.2014 Kom med merknader til forslaget til detaljregulering

Detaljer

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes.

Planforslaget Hvert plantema nedenfor beskrives/ analyseres, og konsekvenser vurderes. Planbeskrivelse Detaljregulering for. Plan nr Dato Bakgrunn Hvem fremmer forslaget på vegne av hvem. Kort om hensikten med planen. Eventuelle politiske vedtak som ligger til grunn for oppstart av planarbeidet.

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Audun Raudes gate 37 i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser Harstad 18.11.2013 hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2 MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 2-5 2. REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 26.08.2011 6-9 3. REGULERINGSPLAN DATERT 26.08.2011

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016, rev 070716

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for deler av Vigeveien/Hertug Skules vei Plan nr Dato 20. august 2011

Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for deler av Vigeveien/Hertug Skules vei Plan nr Dato 20. august 2011 Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for deler av Vigeveien/Hertug Skules vei Plan nr. 1283 Dato 20. august 2011 Bakgrunn Eiendomsutvikling Knut Gundersen fremmer på vegne av Kristiansand Sanitetsforening

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune

Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia, Oslo kommune I HENHOLD TIL LOV OM PLANLEGGING OG BYGGESAKSBEHANDLING 12-8, OPPSTART AV REGULERINGSARBEID BER VI OM AT FØLGENDE PLANSPØRSMÅL BLIR LAGT FREM FOR PLANMYNDIGHETEN I OSLO KOMMUNE: Gnr. 191 bnr. 94, Holmlia,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM Bestemmelser til: Plan nr. Time kommune DETALJREGULERINGSPLAN FOR BOLIG NORD FOR BRUARVEGEN LANGS HÅELVA, UNDHEIM 0457.00 Vedtatt av Time kommunestyre den i sak / Arkivnr: Revidert: 28.04.2016 1 Planens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplanforslag for del av Erik Munks vei 23.02.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks veg. Intensjonen med planforslaget er å rette

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE PER STRAND EIENDOM AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN I HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 Planbeskrivelse hålogaland plankontor as JULI 2016 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1.

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien

1.0 Generelle bestemmelser. 1.1 Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankartet, revidert , detaljreguleringsplanen for Agnefestveien Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for boligblokk, Agnefestveien 40-48, gnr 168, bnr 87, 90, 92, 97 og 47. Plan ID 201206 Rev D, 05.12.16 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Disse bestemmelsene

Detaljer

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse.

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet Planområdet ligger på Hustofta, Skålevik og er et eksisterende område med spredt boligbebyggelse. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Hustofta vest - plan nr. 1337 Dato: 01.10 2013 Rev. 26.03 2014 Rev, 15.10 14 Rev. 28.10 14 1. Bakgrunn Forslaget fremmes av BN-konsult AS på vegne av grunneiere i området.

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSAJON

SØKNAD OM DISPENSAJON SØKNAD OM DISPENSAJON Eiendom: Gnr 163 Bnr 128 Adresse: Kalfarveien 116 Tiltakshaver: Anders Glesnes Tiltakets art: Bruksendring bolig Viser til søknad om tillatelse til tiltak på ovennevnte eiendom. Eiendommen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Dette området har usikre grunnforhold og forslagsstiller bør gjennomføre geoteknisk undersøkelse. Det blir satt som rekkefølgekrav til planen.

Dette området har usikre grunnforhold og forslagsstiller bør gjennomføre geoteknisk undersøkelse. Det blir satt som rekkefølgekrav til planen. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dok. 201502147-46 Saksbehandler Anna Sofia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedato By- og miljøutvalget 10.11.2016 Sigyns vei 3-5, 44/247 - detaljregulering

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu - Planforslag datert 02/11 2012 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Hamremsgrensa terrasse - Sparbu Prosjektpartner Midt Norge AS Per Anders Røstad Finnemarka 11 Arealplanlegger 7600 Levanger Lian vestre,

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune

Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Forslag til reguleringsplan for Gressholman i Harstad kommune Beskrivelse m/bestemmelser hålogaland plankontor a/s Nessevegen 6, 9411 HARSTAD Tlf. 77 07 30 40 Fax. 77 07 35 58 haalogaland.plankontor@c2i.net

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1359 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KJELLBERGVEIEN 2 - GNR 120/88 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG

DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG Dato: 28.01.2016 DETALJREGULERINGSPLAN, GNR. 201 BNR. 62 OG 63 PLANBESKRIVELSE Plan-ID: Arkivsak-ID: Oversiktskart som viser planområdet 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 2 2 Planprosess og medvirkning...

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum

Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum Reguleringsplan Brygga 15 Verdal sentrum - Planforslag datert 24/11 2009 Stiklestad Eiendom Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600 Levanger Tlf: 951 00 141 p-a-ro@online.no Orgnr: 989 278

Detaljer

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE

KRAV TIL INNSENDT MATERIALE KRAV TIL INNSENDT MATERIALE For å effektivisere saksbehandlingen og for å kunne overholde Plan- og bygningslovens frister for saksbehandling, må kommunen stille minstekrav til materialet og grunnlagsdokumentasjonen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

1.1.4 Høyder: Bygget reguleres med eksisterende høyder. For tilbygg mot bakgård fremgår maksimalt tillatt gesimshøyde av plankartet.

1.1.4 Høyder: Bygget reguleres med eksisterende høyder. For tilbygg mot bakgård fremgår maksimalt tillatt gesimshøyde av plankartet. Plan nr. 1444 Reguleringsbestemmelser for Kvartal 47- Kongens gate skole. Detaljregulering. Dato: 16.12.2016 Revidert: 07.03.2017 1 Bebyggelse og anlegg (pbl 12-5 nr. 1) 1.1 Bebyggelse og anlegg - byggeområde

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE

VARSLING OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR STORGATA , LILLEHAMMER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner, se egen adresseliste Dato: 18.5.2017 Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Landskapsarkitektur - Kart og oppmåling Vår saksbehandler:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer