FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune"

Transkript

1 . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for produksjonsvirksomhet for teknologiindustri og lager tilhørende virksomhetene, samt etablering av dagligvareforretning og servicepregede virksomheter som bank, kiosk og lignende. 2 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med plangrense på plankart sist revidert REGULERINGSFORMÅL Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 25: a) Byggeområder (PBL85 25, 1.ledd nr.1): - Område for forretning - Område for industri/lager b) Offentlige trafikkområder (PBL85 25, 1.ledd nr.3): - Kjøreveg - Annen veggrunn - Bussholdeplass c) Spesialområder (PBL85 25, 1.ledd nr.6): - Parkbelte (i industristrøk) - Frisiktsone ved veg - Naturvernområde - Bevaring av anlegg d) Bebyggelse og anlegg (PBL ): - Industri / lager 4 FELLESBESTEMMELSER Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 4.1 Rekkefølgebestemmelser 1) Før det kan gis brukstillatelse til nybygg i område IL, skal ny avkjørsel fra E134 / Bergmannsveien være etablert i henhold til plankartet. 2) Før det kan gis brukstillatelse til nybygg i område IL med en samlet grunnflate på over kvm, skal støyreduserende tiltak mot de eksisterende boligene langs E134 / Bergmannsveien mellom kryss og kryss Bergmannsveien/Lågendalsveien være gjennomført i henhold til Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T Støyskjermingen til de 5 boligene nord for Bergmannsveien/E 134 skal settes opp på nordsiden av gang- /sykkelvegen og avkjørselen til disse 5 boligene skal samles i en avkjørsel til E 134. Tiltaket skal gjennomføres etter plan godkjent av Statens vegvesen og/eller utbyggingsavtale for tilsvarende. 3) Ved et omfang på totalt 400 ansatte eller mer for virksomheter i området IL skal det gjennomføres sikkerhetstiltak for sykkeltransport langs Sandsværveien, eller en forholdsmessig andel Bestemmelser til reguleringsplan 340R med seinere endringer Side 1 av 5

2 av gjenværende tiltak langs Sandsværveien iht. Sykkelplan for Kongsberg. Dette kan sikres ved innbetaling til infrastrukturfond. 4) Før brukstillatelse gis for nybygg på område IL, skal det være etablert fortau fra Ringveien langs Lågendalsveien som vist i reguleringsplan, samt personalinngang til område IL i dette området. Videre skal det etableres en skjermingsvoll i 2-3 m høyde som vist i reguleringsplanen mot Lågendalsveien som skjerming mot boligområdet på Kongsgårdsmoen. 5) Ved byggesøknader for nybygg i område IL skal det følge en plan som viser en gjennomgående gang- og sykkeltrase for område IL, og det skal bygges sykkelparkeringsplasser ved hver virksomhet iht. krav i parkeringsvedtekt for Kongsberg. 6) Busslommer ved krysset Bergmannsveien/Riksveg 40 med tilhørende personalinngang i sørvest skal være etablert før brukstillatelse gis. 7) Dersom nødadkomsten til område IL sør i planområdet endrer status skal gang- og sykkelvegen sikres planskilt passering av adkomsten. 8) Ved utbygging av området F1 skal eksisterende kraftlinje legges i jordkabel før brukstillatelse gis. 4.2 Søknad om tillatelse til tiltak Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som beskrevet i kommunal vedtekt til PBL 69 nr Kabler og ledninger Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 4.4 Personaladkomster Plassering av adkomster, ikke for kjøretøy (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst, er bindende. 4.5 Nødadkomst Det tillates etablering av nødadkomst og evt. spesialtransport fra Riksveg 40 i sør (se plankart tekst nødadkomst), men denne skal vanligvis være stengt. Dersom denne endrer status skal eksisterende gangveg/sykkelvei bygges planskilt under adkomsten. 4.6 Kulturminner. Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner 8 2.ledd. 4.7 Tilgjengelighet. Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. Alle uteoppholdsarealer skal ha universell utforming. Allment tilgjengelige anlegg skal ha universell utforming slik at de kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig, jfr. rundskriv T-5/ Eiendommen gnr.110 bnr. 84 Eiendommen tillates benyttet til bolig inntil eiendommen i sin helhet tas i bruk til næringsformål. 5 BYGGEOMRÅDER. 5.1 Teknologi-industri / tilhørende lagervirksomheter (IL) Bestemmelser til reguleringsplan 340R med seinere endringer Side 2 av 5

3 I området er det tillatt å oppføre bygg til teknologi-industri med lager. Kun virksomhet uten støy og utslipp kan tillates. b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 80 %. c) Byggehøyder Ny bebyggelse kan ha maksimal høyde på 17 m. I tillegg kommer tekniske rom/ventilasjon på taket når de plasseres inntrukket fra yttervegg/fasaden. Hovedtakformen skal være flate tak. Mindre deler av bygningsvolumene kan ha annen takform. Ny bebyggelse kan ha maksimal byggehøyde på 17 meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I tillegg kan det tillates tekniske rom / ventilasjon på taket med inntil 4 m høyde, når disse er trukket minst like langt inn fra yttervegg / fasade som de er høye. Hovedtakformen skal være flate tak. Mindre deler av bygningsvolumene kan ha annen takform. Innenfor angitt bestemmelsesområde som er vist på plankartet med stiplet strek rundt nordre del av område IL, kan den maksimale byggehøyden for lagerhaller og produksjonshaller som har behov for ekstra stor takhøyde, økes til 22 meter i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Samlet BYA for bygninger med slik økt byggehøyde er avgrenset til maksimalt kvm BYA. d) Plassering og utforming av bygg Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som er vist på plankartet. Nye bygninger skal gis god arkitektonisk utforming. e) Avkjørsler Avkjørselen fra E134/Bergmannsveien skal fungere som primær bilatkomst og publikumsatkomst til området. Avkjørselen mot Rv. 40 i syd som er vist med pil, skal til daglig være stengt og må kun benyttes som nødadkomst eller spesialtransport. Fra området F 1 i nord, mot området IL som er vist med pil, er det ikke tillatt med bilatkomst til området. Denne avkjørsel er tenkt som personalatkomst kun for syklister og fotgjengere. f) Tiltak mot radon Ved oppføring av bygninger for varig opphold skal det gjøres tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen slik at denne blir liggende under tiltaksgrensen på 200 Bq/kbm som årsmiddel for inneluft, dersom det ikke ved målinger/beregninger er sannsynliggjort at konsentrasjonen vil ligge under tiltaksgrensen. 5.2 Forretning (F1). Området skal bebygges med dagligvareforretning. I tillegg kan bebyggelsen inneholde annen servicepregede virksomheter som kiosk, bank frisør og liknende type forretning og kontor. b) Grad av utnytting Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 80 %. c) Byggehøyder Ny bebyggelse kan ha maksimal høyde på 12 m. I tillegg kommer tekniske rom/ventilasjon på taket når de plasseres inntrukket fra fasade. Hovedtakform er flate tak. Mindre deler av bygningsvolumene kan ha annen takform. Bestemmelser til reguleringsplan 340R med seinere endringer Side 3 av 5

4 d) Plassering av bygg Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som er vist på plankartet. e) Utforming av bebyggelse og anlegg Containere og annet anlegg for avfallshåndtering skal bygges inn som en del av bygningene. Utvendig lagring er ikke tillatt. f) Parkering / varelevering Krav til parkering og varelevering som kommunens vedtekter for parkering. g) Adkomst til område IL Gangadkomst til område IL fra område F1, som er vist med pil på plankartet, kan etableres etter behov. h) Parkbelte Mot E 134/Bergmannsveien skal det skraverte området fungere som parkbelte og opparbeides samtidig med utbygging av område F1. i) Jordkabel Eksisterende kraftlinje med luftstrekk over området skal legges som jordkabel. 6 TRAFIKKOMRÅDER Ved opparbeidelse av trafikkområdene mot Bergmannsveien og Lågendalsveien kan det foretas noe endring av grensene mellom de ulike trafikkformålene. 6.1 Kjøreveger og tilgjengelighet. Området skal benyttes til offentlig kjøreveg. b) Vegbredde Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 6.2 Annen veggrunn a) Tilplanting Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 7 SPESIALOMRÅDER 7.1 Parkbelte i industristrøk Eksisterende vegetasjon skal bevares og innarbeides i parkbeltet som skal opprettholdes som et skjermende grøntbelte rundt næringsområdet og skjøttes og suppleres med ny vegetasjon. Det skal fortrinnsvis benyttes stedegen vegetasjon. 7.2 Frisiktsone ved veg I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. Bestemmelser til reguleringsplan 340R med seinere endringer Side 4 av 5

5 7.3 Naturvernområde Området er vernet for å ta vare på eksisterende salamander biotop og skal opprettholdes som det er med normal skjøtsel. Det er ikke tillatt å gjøre terrenginngrep i området. b) Det skal tinglyses at bebyggelse i området ned naturlig tilsig mot tjernet, NV1, ikke skal plasseres slik at ny bebyggelse forurenser området. 7.4 Bevaring av landskap og vegetasjon (kulturlandskap) a) Bevaring av anlegg (kulturminner) I området IL ligger en stein som er registrert som kulturminne som skal bevares. Etter tilråding fra kulturvernmyndighetene kan kommunen godkjenne at steinen flyttes innen området IL. I tillegg til planbestemmelsene gjelder følgende satt som vilkår for vedtak av planen : Det må inngås utbyggingsavtale mellom utbygger og Kongsberg kommune før byggearbeidene igangsettes. Avtalen må inneholde punkter om intern og ekstern tilrettelegging av infrastruktur, bl.a. støyskjermingstiltak. Det skal inngås forpliktende utbyggingsavtale mellom næringsparken og kommunen som ivaretar bruk av alternativ energi ved drift av næringsparken. Rådmannen kan allikevel tillate at byggearbeider påbegynnes dersom det er enighet mellom partene om innholdet i utbyggingsavtalen, og denne blir inngått innen kort tid etter byggestart. Bestemmelser til reguleringsplan 340R med seinere endringer Side 5 av 5

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FV. 21 GANG- OG SYKKELVEG BILBO LINJEVEIEN Detaljregulering Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18. november 2014. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015

Dato: 27.03.2015 revidert 07.05.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTTING TIL DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 PLAN 2010327-01 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71 har Sandnes bystyre

Detaljer

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL MED PLANEN Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SOLA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR KVITHEI, HÅLANDSMARKA. PLANID 0448, DATERT 31.05.14 I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 nr. 71

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2

BF1 til BF4 M T KA Lek. FS SR1 og SR2 SG H1 og H2 Arkivsak : 09/3211 (K2000), 13/00138 (360 o ), 14/00008 (360 o ) Arkivkode : PlanID 1013 Sakstittel : Reguleringsplan for Haslerlia REGULERINGSPLAN FOR HASLERLIA DETALJREGULERING REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 FOR HAMNNES HYTTEFELT OG TURISTANLEGG I SKJERVØY KOMMUNE Saksbehandling: Saksbehandling: Dato 1.gangs behandling i formannskapet Offentlig ettersyn

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert 05.09.08, sist revidert 25.05.09 Utfyllende bestemmelser

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN Planbestemmelser Prosjekt: Fv. 22/ 103 gang- og sykkelveg Lensmann J. Knudsens veg - Øberg skole Plan nr: G-664 Kommune: Halden Region øst Moss kontorsted Bestemmelser er datert:

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring)

Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Bestemmelser- Kommuneplanens arealdel (Andre gangs offentlig ettersyn og høring) Dato for siste revisjon : 11.11 2014 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : Bestemmelsene for kommuneplanen, slik

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl.

10/2135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 102135--- 22 0.31) Reguleringsbestemmelser i tilknytning til Reguleringsplan 0313 for Grannessletta 147, Gnr. 37 Bnr. 98 m. fl. 1medhold av 26 og 27 i Plan- og bygningsloven av 01.07.1986 nr. 71 har Sola

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6)

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone ( 12-5 nr. 6) REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING INDRE TRYSNES, SØGNE KOMMUNE Dato: 20.4.2015 1. AREALFORMÅL Det regulerte området er på plankartet vist med avgrensningslinje og området er regulert til: Bebyggelse

Detaljer

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer)

Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) Områderegulering for Oslo lufthavn, Gardermoen Vedlegg 1 + Vedlegg 2 (Retningslinjer) REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL OMRÅDEREGULERING FOR OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN Stadfestet av Det kongelige

Detaljer

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl.

Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: Griniskogen nordvest Spydeberg sentrum nord Del av gnr. 11 bnr. 2, m. fl. Dato 11.04.2014, revidert 13.08.2014 DETALJREGULERING jf. pbl. 12-3 Oppstart

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer