3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold"

Transkript

1 ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier mv. I henhold til plan- og bygningsloven 4-3 skal planmyndigheten, ved utarbeidelse av planer for utbygging, påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Formålet med denne analysen er å gi en overordnet framstilling av virkningen av revisjonen av kommuneplanens arealdel kan ha på samfunnssikkerheten. Det er nylig vedtatt Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland 2012 og det henvises til denne for temaer som ikke er omfattet av risiko- og sårbarhetsanalysen for revisjon av kommuneplanens arealdel. 2. Status Lunner kommune har i samarbeid med Gran og Jevnaker kommuner utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland 2012 og for de arealrelaterte temaene er denne grunnlaget for risiko- og sårbarhetsanalysen for revisjon av kommuneplanens arealdel. I løpet av kommuneplanperioden har kommunen gjort seg en del erfaringer når det gjelder saksområder knyttet til risiko- og sårbarhet, men det er ikke utført noen spesifikke undersøkelser eller kartlegginger i forhold til relevante temaer. I forbindelse med saksbehandling av planer og enkeltsaker har kommunen blitt gjort kjent med bl.a områder med forurenset grunn, områder som kan være utsatt for oversvømmelser, trafikksikkerhetsforhold, sårbarhet ift drikkevannskilder m.m. I gjeldende kommuneplanperiode kan vi ikke si at det har oppstått spesielle større uønskede hendelser, men mer intens nedbør og sterkere og mer vind har ført til lokale oversvømmelser, økt massetransport i vassdrag og mindre ødeleggelser. Det har vært problemer med overvann og kapasitet på ledningsnett, trafikkulykker og branner. 3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold Naturgitte forhold Lunner har et innlandsklima med varme somre og kalde vintre. Området har ikke stor hyppighet av sterk vind, men sterk vind kan forekomme av og til å forårsake ødeleggelser i forhold til vindfall skog som igjen kan føre til strømbrudd. 1

2 Det faller ca mm nedbør i Lunner pr år. I perioder om våren og forsommeren kan det forekomme langvarige tørkeperioder med relativt høy temperatur og dermed tørker skog og mark ut med stor skogbrannfare som resultat. De siste årene har nedbørsmengden sommerstid økt betraktelig parallelt med økt vind. Det forekommer store snømengder, noe som rammer bl.a samferdsel og kraftforsyning i tillegg til skade på bygninger. I tettbygde områder har det vist seg at intenst regn gir større vannmengder enn det de de naturlige eller etablerte avløpene greier å ta unna, med bl.a skader på bygninger og veger som resultat og økt partikkeltransport bl.a i Vigga. En del av dette skyldes asfalterte flater. Ved utbygginger må det vurderes om det skal gjennomføres tiltak som tar hånd om overvannet på en bedre måte f.eks ved fordrøyningsbassenger, grønne tak, infiltrasjonsanlegg og større grad av kantsoner langs vann og vassdrag. I området omkring Vigga er det i reguleringsplan for del av Roa sentrum kartlagt flomsoner. Det er registrert utløsningsområder for steinsprang ved Grua (Olsknappen og Milsteinsberget), Bjørgeseterfjellet og Svartberget. Det er også spredte, mindre registreringer ellers i kommunen. Snøskredfare er registrert i de samme områdene som er registrert for steinsprang i tillegg til en del mindre tilgjengelige områder i utmark. Det er ikke kjent at det har gått snøskred av noen størrelse fram til i dag. Berggrunn og løsmasser kan avgi radongass til inneluft i bygninger. Det ble gjort en kartlegging av radongass i eksisterende bygninger i perioden Dette var en kartlegging der innbyggere meldte seg på til kommunen og kommunen sto for distribusjon av måleutstyr. Dette resulterte således ikke i noe fullstendig dekkende kart for Lunner, men det ble målt en del høye verdier som tilsa at det var hensiktsmessig å ta forhåndsregler i forhold til radon i boliger. I Byggteknisk forskrift 13-5 er det innført krav ift sikring mot radongass ved utbygging. Infrastruktur I arealdelen til kommuneplanen ligger det noen byggeområder som er såpass store at de vil generere en betydelig trafikkøkning i sine nærmiljøer. Uønskede hendelser som følge av trafikkøkning ved utbygging og når områdene er utbygd, kan dreie seg om materielle skader, personskader og død, ulykker med farlig gods, nedsatt framkommelighet for utrykningskjøretøyer, støy og redusert luftkvalitet. Det har i konsekvensutredningen til kommuneplanen vært vurdert trafikksikkerhet for hvert innspill og der en har sett at trafikkøkningen vil bli betydelig som følge av utbygging, er det stilt krav om trafikksikringstiltak i forbindelse med utbygging. I forbindelse med trafikksikring av skoleveg har kommunen i mange år fulgt prinsippet om at tiltakene starter med utgangspunkt i skolen og bygges utover slik at 2

3 områdene nærmest skolen blir gjort trafikksikre først. Disse fysiske trafikksikringstiltakene, som f.eks gang- og sykkelveger, fartshumper m.m, følges opp gjennom en prioritering i kommunedelplan teknisk og innspill til handlingsplan for fylkesveger. Det er mye gjennomgangstrafikk i Lunner både på rv 4 og rv 35 spesielt i forbindelse med helgetrafikken. Dette kan skape utfordringer med kødannelser spesielt i området der rv 4 og rv 35 møtes i rundkjøringa på Roa. Kødannelse kan føre til redusert framkommelighet for utrykningskjøretøyer og større fare for ulykker. Tuneller på riksvegnettet i Lunner fører til økt beredskapsbehov i forhold til risiko for ulykker i tunnel. Det er under planlegging ny rv 4 mellom Roa og Gran grense. Høgspentlinjer og transformatorstasjoner kan medføre helseskadelig elektromagnetisk stråling. Det går flere større kraftlinjer gjennom kommunen, bla Vinstralinja og Fåberg-Røykåslinja som begge går i nord-sør-retning gjennom kommunen. Vinstralinja som er den vestligste linja går i stor grad gjennom de bebygde områdene og gir utfordringer i forhold til eksisterende bebyggelse. Tidligere bruk av områder Ved bygge- og gravetiltak i områder hvor det er kjente grunnforurensninger eller mistanke om at dette kan forekomme, må det utarbeides en tiltaksplan i iht. Forurensningsforskriften kap 2. I Lunner kommune er det foreløpig ikke mange kartlagte områder med forurenset grunn, men når det i forbindelse med gravearbeider blir avdekket forurensede masser som kan lagres på stedet, vil disse bli lagt inn i grunnforurensningsdatabasen til Klif. De største kjente forekomstene av forurensent grunn i Lunner kommune er den gamle kommunale søppelplassen på Harestua og tungmetallholdige masser (fra bergindustrien) i Vaskeridalen på Grua. Generelt er det grunn til å tro at det er forurensede masser på tomter for nedlagte bensinstasjoner, områder for tankanlegg, nedlagte sagbruk, nedlagte gartnerier m.m. Ved riving av eldre bygg må det tas hensyn til at det kan ha vært lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Omgivelser Vannmagasiner og regulerte vassdrag kan medføre risiko ved dambrudd. Det er ingen dammer (kraftforsyning) i nærheten av Lunner kommune som har potensiale for stor skade ved dambrudd jmf Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland Etablering av ny næringsvirksomhet og utbygging av større boligområder kan innebære økt støybelastning for omgivelsene. Det kan være utfordringer mhp å sikre uteområder for lek og rekreasjon mot støy og krav om støytiltak må påregnes. 3

4 Terrengformasjoner som bratte skråninger og skrenter kan utgjøre en fare for bebyggelse og aktiviteter i noen områder. Hva slags type aktivitet det legges opp til vil avgjøre hva som er akseptabel risiko og hvilke tiltak som må til for å sikre området. Ulovlig virksomhet Terrorhandlinger eller/ulykker som er forårsaket med overlegg er vurdert i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland Ellers kan drikkevannsforsyning, offentlige bygg og institusjoner være objekter som er utsatt ift sabotasje eller terror. Naturområder og kulturminner Databasene og karttjenestene Naturbase og Artskart er tilgjengelige på internett og disse gir oversikt over registrerte naturtyper og artsforekomster. Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009 og det er et krav i loven at ved offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet, skal hensynet til naturmangfold vurderes og vektlegges. I konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel er temaet naturmangfold vurdert spesielt og områder hvor det er konflikt med viktige verdier er silt ut. I områder hvor kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet ikke er tilstrekkelig kjent, kan kommunen kreve at det må foretas en kartlegging før en evt utbygging. Forskrift om utvalgte naturtyper trådte i kraft i I Lunner kommune er naturtypene kalksjø, slåttemark og hule eiker omfattet av forskriften. I tillegg er forskrift for prioritert art dragehode aktuell da det er flere forekomster av dette i Lunner. Vannforskriften (EUs vanndirektiv) legger føringer for forvaltningen av vassdrag og hovedmålet er å oppnå god kjemisk og økologisk status i vannforekomstene. I tillegg gir Vannressursloven og flere forskrifter regler og føringer for bl.a kantsoner og inngrep i vassdrag. Innspill om utbyggingsområder som kommer i konflikt med vassdrag er silt ut i forbindelse med konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel. Forslag om utbygging i områder hvor det er registrerte automatisk fredede kulturminner er silt ut i forbindelse med konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel. I forbindelse med regulering av utbyggingsområder må imidlertid hensynet til eventuelle kulturminner avklares ytterligere. Det kan ikke utelukkes at det er kulturminner i områder som ikke er kjent pr i dag og kulturminnelovens krav om stans i bygge- og gravearbeider ved funn av automatisk fredede kulturminner må følges. Naturressurser Utbygging av områder i eller i nærheten av løsmasseforekomster og steinbrudd kan påvirke mulighetene for utnyttelse av disse ressursene. Støy og støv fra uttakene kan medføre konflikter i forhold til nærliggende bebyggelse. I kommuneplanens arealdel har en vurdert mulig framtidig utvidelse av området for Lunner pukkverk og det er i 4

5 forbindelse med justering av Markagrensa sett på muligheter for framtidig utvidelse av Hadeland pukkverk ved Stryken. I arealdelen for kommuneplanen er det ikke lagt opp til ny bolig- eller hyttebebyggelse i nærheten av eksisterende pukkverk/løsmassetak. I Lunner er det to kommunale og ett privat vannverk hvor det er lagt inn restriksjonssoner og klausuleringsbestemmelser for nedslagsfeltene. Restriksjonssonene er lagt inn i plankartet. Det er ikke lagt opp til endringer i arealbruken innenfor restriksjonssonene, men eksisterende arealbruk, ulykker med kjøretøy, utslipp fra oljetanker m.m kan være kritiske i disse områdene og kan medføre alvorlige og uopprettelige skader på drikkevannsforsyningen. Forurensning av drikkevannsforsyningen er vurdert i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland Strategiske områder/funksjoner Utbygging av infrastruktur som veger og vann- og avløpsledninger vil være nødvendig for de fleste av byggeområdene. I Lunner kommune er det et stort antall private drikkevannsbrønner og disse vil kunne bli påvirka av ny og endra arealbruk og økt aktivitet i områdene. For en del av de nye byggeområdene hvor det legges offentlig vann- og avløpsledninger kan det medføre at eksisterende bebyggelse i området kan koble seg til offentlig infrastruktur. Bensinstasjoner og tankanlegg for olje og gass og ulykker med farlig gods er eksempler på virksomhet og aktivitet som medfører risiko for større utslipp. Det menes her utslipp i større mengder. Områder for idrett/leik, rekreasjonsområder, turveger, stier og løyper er viktige for folkehelse og bokvalitet og må ivaretas ved detaljplanlegging av områder. Å tilrettelegge for snarveger gjennom boområder vil også være viktig i denne sammenheng. Ny og endret arealbruk vil i noen områder komme i konflikt med stier og løyper og avbøtende tiltak må vurderes i forbindelse med regulering. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging legger føringer for mulighetene for å omdisponere friområder til andre formål og dette vil være spesielt viktig å huske på ved fortetting av områder. 4. Metodikk Risiko er definert som kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvensene av denne hendelsen. Metodikken for inndeling i klasser av sannsynlighet og konsekvenser tar utgangspunkt i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland 2012 og rapporten Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen (DSB 2011). Revisjon av kommuneplanens arealdel legger til rette for ny og endret arealbruk. Hensikten med ROS-analysen er å identifisere uønskede hendelser som er knyttet til 5

6 den nye eller endrede arealbruken, vurdere sannsynligheten for at hendelser kan inntreffe og konsekvensen av hendelsene dersom de inntreffer. Med bakgrunn i risikoen som avdekkes knyttet til arealbruken, blir det foreslått avbøtende tiltak. Sannsynlighet: Ved vurdering av sannsynlighet er sannsynligheten gruppert i 4 intervaller i likhet med ROS-analyse for Hadeland Tabell 1: Sannsynlighet 1. Meget sannsynlig Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang pr år 2. Sannsynlig Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år 3. Mindre sannsynlig Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av år 4. Lite sannsynlig Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pr 100 år Tabell 2: Konsekvens: Konsekvenser er vurdert ut fra temaene mennesker (liv og helse), ytre miljø og økonomi og gradert i likhet med ROS-analyse for Hadeland Tabell konsekvenser Liv og helse Ytre miljø Økonomiske verdier/produksjonstap* 1. Ufarlig Ingen personskader/sykdomstilfeller Ingen miljøskader Skader opp til kr 2. En viss fare Få og små personskader/sykdomstilfeller 3. Kritisk Få men alvorlige personskader/sykdomstilfeller 4. Farlig Opp til 5 døde, opp til 20 alvorlig skadde/syke 5. Katastrofal Mer enn 5 døde, mer enn 20 alvorlig skadde/syke Mindre miljøskader Omfattende miljøskader Alvorlige miljøskader Svært alvorlige og langvarige miljøskader Skader mellom 0,1 og 1 mill. kr Skader mellom 1 og 10 mill kr Skader mellom 10 og 100 mill kr Skader over 100 mill kr *det er samfunnets samlede økonomiske konsekvenser som er vurdert Kategorisering av risiko Risiko er kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens, samt fargekoder for kategorisering av risiko. 6

7 Tabell 3: Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 4.Lite sannsynlig 3.Mindre sannsynlig 2.Sannsynlig 1.Meget sannsynlig Tabell 4: Kategorisering av risikoer Grønn Gul Rød Akseptabel risiko arealene kan benyttes som planlagt uten ekstra tiltak Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak må vurderes før arealene tas i bruk Uakseptabel risiko risikoreduserende tiltak må iverksettes før arealene tas i bruk 5. Analyseobjekter Ny eller endret arealbruk i kommuneplanens arealdel legges til grunn for vurderinger av risiko og sårbarhet. Områder for boligbebyggelse Nr Områdenavn Antall daa Antall boenheter 2D Boliger Grua Østhagan-Nyseter ca-tall 7H Boliger langs Gjøvikbanen fra Harestua stoppested til Myrvoll K Boliger langs østside av fv 16 sør for dagens Harestua st Boligtomt Oppdalslinna Boliger sør for Grua kapell Tilleggsareal til garasje 0,2 52 Eksisterende boligtomt 1 1 7

8 Blistenvegen 55 Eksisterende boligtomt Maurtvedtgutua 59 Eksisterende boligtomt Kjørkevegen Bolig langs fv16 Harestua A Bolig Folkets Hus-tomta Kalvsjø B Bolig langs Nysetervegen Grua C Bolig nord for Gamleskolen bhg Grua Bolig Maurtvedtgutua Bolig langs Brovollvegen Tillegg boligeiendom Haukåsen Harestua 0,1 89 Bolig Leikvinvegen Roa 2, Boliger Kilstadgutua, S.Oppdalen 104 Tilleggsareal bolig Blåsbortvegen Roa Boligformål Solvang Lunner Tillegg bolgeiendom Røyskattlia Harestua 107 Bolig mellom fv 16 og Stubbengvegen Harestua 0, Boliger Ballangrud gård 10 5 E Eksisterende boligtomt Heierenga, N.Oppdalen 1 1 G Bolig Bratlievegen, S.Oppdalen 1 1 I Bolig Munkerudvegen, S.Oppdalen 2,5 2 J Bolig Muttastien, Grua 3 3 M Bolig Tangenvegen, Kloppa 5,5 8 N Bolig Stubbengevegen Harestua 7 8 8

9 Områder for fritidsbebyggelse Nr Områdenavn Ant daa 1C Hytter Nordstrandkollen 5 8A Hytter Mylla 5 8B Hytter Mylla 15 8C Hytter Mylla 17 8D Hytter Mylla 14 15B Hytte Skjerva 1 68A + 68B Hytter Beltern Hytter Mylla Hytte Ø.Karlstjern Hytter Mylla 45 Områder for næring Nr Områdenavn Ant daa 1B 7E Parkering,servering, leiligheter ved Nordstrandkrysset Svea Næringsvirksomhet Biomoen Vestbygda G Næring Vestbygda Lagerareal Grua 1 77C Grua RA endres til kombiformål Kun bygget 103 Utleieboliger ifbm næringsvirksomhet Vestbygda 108 Utvidelse av Lunner pukkverk 2 95,2 9

10 Områder for allmennyttige formål Nr Områdenavn Ant daa 7D Utvidelse av Solobservatoriet 63 Områder for parkeringsformål Nr Områdenavn Ant daa 7B Utvidelse av p- plass ved Svartbekken 5 LNF-områder Landbruks-, natur- og friluftsområder avsettes som LNF-områder i planen. I disse områdene gjelder et generelt byggeforbud. Vassdrag Vassdrag avsettes som naturområder i planen. Det er byggeforbud i 100metersona til verna vassdrag og kalksjøer og 50 meter byggeforbud for øvrig og i helårsvannførende elver og bekker. Infrastruktur Det planlegges ny rv 4 fra Roa til Gran grense og vedtatt veglinje ar lagt inn i plankartet. Idrettsanlegg Det er ikke foreslått nye idrettsanlegg. 10

11 Kommentar Risiko Økonomiske verdier/produksjonstap Ytre miljø Liv og helse Sannsynlighet 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel Risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i ny eller endret arealbruk i planperioden. Analysen er en samlet vurdering for alle områder med ny eller endret arealbruk Analyseskjema: Emne Forhold eller uønsket hendelse Aktu elt Ja/Nei Konsekvenser 1. Naturgitte forhold Er det områder i arealplanen som er utsatt for: 1.1 Snø- eller steinskred/steinsprang? 1.2 Utglidning av løsmasser? 1.3 Flom/oversvømmelse? 1.4 Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk og overvann? JA JA JA JA Radon i grunnen? JA Vindutsatt? NEI 1.7 Annet? (Angi) 2. Infrastruktur Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 2.1 Hendelser på veg? JA

12 2.2 Hendelser på jernbane? 2.3 Hendelser på vann/elv? JA NEI 2.4 Hendelser i lufta? NEI Dersom det går høgspentlinjer ved/gjennom området: 2.5 Påvirkes området av magnetiske felt fra el.linjer? 2.6 Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? JA NEI Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende, kjørende innenfor området: 2.7 Til forretning/serviceanlegg? 2.8 Til anlegg for idrettsog friluftsformål? 2.9 Til busstopp/kollektive forbindelser? JA JA JA Roa stasjon Brannberedskap: 2.10 Omfatter området spesielt farlige anlegg? 2.11 Har området utilstrekkelig brannvannsforsyning (mengde og trykk) 2.12 Har området bare én mulig adkomstrute for brannbil? NEI JA I noen tilfeller kan en ha problemer, men stort sett er det tilstrekkelig JA I bygda har en flere adkomstruter. Det er kun noen områder i 12

13 skogen som har kun èn mulig adkomstrute 3. Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: 3.1 Gamle fyllplasser? JA Skytebaner? JA Ny eller endret arealbruk kommer ikke i konflikt med skytebaner 3.3 Industrivirksomhet NEI 3.4 Lagerplass for farlige stoffer (petroleumsprodukter, kjemikalier) NEI 3.5 Annet (angi) 4. Omgivelser 4.1 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med spesiell fare for usikker is? 4.2 Er det regulerte vassdrag i nærheten som kan føre til varierende vannstand i elveløp? 4.3 Medfører tiltaket økt støybelastning, eller er det virksomhet i området som kan medføre støybelastning? 4.4 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare? JA Gjerdingen JA Gjerdingen JA JA Områder ved Milsteinsberget og Bjørgeseterfjellet 4.5 Annet (angi) 5. Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger: 13

14 5.1 Er tiltaket i seg selv et sabotasjemål? 5.2 Finnes det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? NEI JA Vannforsyning 6. Naturområder og kulturminner Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 6.1 Vassdragsmiljø JA Utvalgt naturtype kalksjø 6.2 Kulturlandskap JA Naturressurser 8. Strategiske områder/funks joner 6.3 Sårbar flora/fauna, artsforekomster og naturtyper 6.4 Automatisk fredede kulturminner 7.1 Kan tiltaket redusere mulighetene for utnyttelse av løsmasser/mineralske ressurser? 7.2 Er det drikkevannsressurser/int eresser i området, herunder nedbørsfelt og sikringssone for grunnvannsressurser? Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 8.1 Veg, bru, bane, knutepunkt JA JA JA Hadeland pukkverk på Stryken JA JA Grua, større utb.omr gir økt trafikk 8.2 Sjukehus, kirke NEI 8.3 Brann, politi, sivilforsvar NEI 8.4 Kraftforsyning NEI 8.5 Vannforsyning JA Drikkevannskilder JA

15 8.7 Tilfluktsrom NEI Ikke vurdert 8.8 Områder for idrett/leik 8.9 Park- og rekreasjonsområder, turveger/stier JA JA Risikomatrise Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 4.Lite sannsynlig Mindre sannsynlig 2.Sannsynlig Meget sannsynlig Risikomatrisen tar utgangspunkt i høyeste verdi når det gjelder konsekvenstemaene «Liv og helse», «Ytre miljø» og «Økonomiske verdier/produksjonstap». 7. Avbøtende tiltak Med avbøtende tiltak menes tiltak som kan redusere risiko, forebygging og beredskap. Områder med fare, risiko eller sårbarhet er avmerket som hensynssoner i plankartet. Detaljerte ROS-analyser skal inngå i all arealplanlegging, jf. Plan- og bygningsloven. Dette innebærer at det ved område- eller detaljregulering skal utarbeides ROSanalyser. Normalt er det forslagstiller som utarbeider ROS-analyse. Følgende temaer er avsatt som fare- og risikosoner på plankartet eller i temakart (juridisk bindende): -Fare- og risikosone skred -Fare- og risikosone høgspent -Fare- og risikosone radon 15

16 -Faresone forurensa grunn Hensynssoner: -Hensynssone naturmiljø (naturtyper, verneområder, nedbørfelt til kalksjøer) -Hensynssone kulturminner (+Pilgrimsleden og Bergenske kongeveg) Båndlegging: -Båndlegging etter lov om kulturminner Følgende temaer er avsatt i temakart (veiledende): -Jordbruk -Friluftsliv (turstier) -Trafikksikkerhet -Barnetråkk Risiko for uønskede hendelser må reduseres ved å utføre tiltak. Noen tiltak kan redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse oppstår, mens andre tiltak kan redusere konsekvensen av den uønskede hendelsen. Noen hendelser kan ikke forebygges tilstrekkelig eller utelukkes selv om det iverksettes tiltak. Hendelser som er merket som røde og gule i analyseskjemaet innebærer at tiltak må iverksettes før arealene tas i bruk. Mange hendelser og tiltak må avklares i forbindelse med regulering av et område, mens andre må ivaretas gjennom behandling av byggesaker. For å finne ut hvilke tiltak mot uønskede hendelser som er aktuelle å gjennomføre, legger en til grunn ulike lover og forskrifter. Hva som regnes som akseptabel risiko følger til en viss grad bestemmelser som er angitt i lover eller forskrifter og i bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel. Ut over dette er en del akseptkriterier angitt i ulike veiledere og retningslinjer hvor faglige og skjønnsmessige vurderinger og erfaring legges til grunn. 16

17 Rød risiko: Hendelse Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Akseptkriterie Flom/oversvømmelse Flom i elv/bekk, lukket bekk, overvann Utbyggingsområder inne i tettstedene kan komme i konflikt med områder med fare for oversvømmelse langs mindre elver og bekker da det her ikke er lagt til grunn byggeforbudsone til vassdrag. Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller byggesaker på de aktuelle områdene må det tas hensyn til fare for oversvømmelse. Det er NVE retningslinjer 2/2011 (NVE 2011) som legges til grunn for regulering og byggetiltak i områder med fare for oversvømmelse. I planen for øvrig er det byggeforbudsone på 100 m omkring verna vassdrag og kalksjøer og 50 m til øvrige innsjøer og elver/bekker med helårsvannføring. Mindre vassdrag og overvann må ivaretas tilstrekkelig ved regulering og i byggesaksbehandling. Overvann kan være en utfordring i alle byggeområder og fortetting i sentrums-/tettstedsområder kan gi utfordringer ift overvann. Veiledere ift overvannshåndtering legges til grunn for planlegging av tiltak, eksempelvis NORVAR prosjektrapport 144/2005 Veiledning i overvannshåndtering (NORVAR 2005) TEK PBL 28-1 NVE retningslinjer 2/2011 TEK TEK 10 kap VI PBL 28-1 Forurensningsloven 22 NVE retningslinjer 2/2011 NORVAR prosjektrapport 144/

18 Radon i grunnen Hendelser på veg Utnyttelse av løsmasser og mineralske ressurser Radonverdier over tiltaksgrensa kan forekomme i hele kommunen. Byggteknisk forskrift stiller krav om tiltak mot radon i forbindelse med oppføring av nye bygg for opphold. Ihht Byggteknisk forskrift 13-3 skal det for nye byggverk (bygning for varig opphold) gjennomføres tiltak mot inntrenging av radon og legges til rette for eventuelle ytterligere tiltak ved behov. Måling av radon og ytterligere tiltak mot radon må vurderes for eksisterende bygninger, ved bruksendring etc. Krav om sikring mot radon kan tas inn i planbestemmelser ved regulering. De større utbyggingsprosjektene på Grua medfører stor trafikkøkning og det forutsettes at det bygges nødvendig fortau/gangvegsløsninger og kryssutbedringer ved en utbygging. Denne forutsetningen gjelder også der det i dag ikke er tilstrekkelig sikring for myke trafikanter. Utbedringer av veger, kryssløsninger og tiltak for myke trafikanter kan sikres med rekkefølgebestemmelser ved regulering. Det er relativt mye farlig gods som fraktes på rv 4 og rv 35 og jernbanen i følge DSB sin kartlegging av farlig gods i Ulykker med farlig gods vil få store konsekvenser. Markagrensa som er synliggjort på plankartet begrenser i en viss grad mulighetene for ytterligere utnyttelse av steinressursene ved Hadeland pukkverk på Stryken. Steinen i dette området er av god kvalitet. TEK Rammeplan for avkjørsler ved fylkesvegene 18

19 Gul risiko: Hendelse Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Akseptkriterie Hendelser på jernbane Naturlige terrengformasjoner Sabotasje/terror Drikkevannsressurser Strategiske funksjoner: Veg, bru, bane, knutepunkt Både Bergensbanen (godstog) og Gjøvikbanen går gjennom tettbebyggelsen på Roa i til dels bratt terreng og hendelser på jernbanen, f.eks i forbindelse med avsporing, kan få relativt store konsekvenser. Det er relativt mye farlig gods som fraktes på jernbane og veg i Lunner jmf DSB sin kartlegging av farlig gods i Milsteinsberget, Olsknappen og Bjørgeseterfjellet er eksempler på naturlige terrengformasjoner som kan utgjøre en fare mhp fallulykker, steinsprang og utrasninger. Det er i Skrednett.no avmerket fareområder for de nevnte terrengformasjonene i tillegg til mindre skrenter og skråninger og de aktuelle områdene er derfor avsatt som hensynssoner. Drikkevannsanlegg, offentlige institusjoner Offentlig drikkevannsforsyningen og privat drikkevannsforsyning i form av overflatebrønner og borebrønner. Aktiviteter, uhell og ulykker som medfører utslipp til grunn kan føre til store og uopprettelige skader på drikkevannsforsyningen. Restriksjonssoner på plankartet. Egne bestemmelser for restriksjonssonene som sier hva slags aktivitet som aksepteres i området. Utbygging på Harestua og Grua slik planen legger opp til vil mest sannsynlig øke persontrafikken på Gjøvikbanen. Ny rv 4 planlegges mellom Roa og Gran grense. TEK PBL 28-1 Drikkevannsforskriften 19

20 Strategiske områder: vannforsyning Strategiske funksjoner: Drikkevannskilder Dagens kommunale drikkevannskilder har god nok kapasitet til å kunne forsyne en befolkningsvekst som planen legger opp til. Det er evt utbedringer og utskiftning av enkeltkomponenter i vannsystemet som må skiftes ut etter hvert som vannbehovet øker. Private brønner må ivaretas ved utbygging. Drikkevannsforskriften Grønn risiko Hendelse Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Akseptkriterie Snø- eller steinskred/steinsprang Utglidning av løsmasser Elektromagnetiske felt Bruk av transportnettet Det er registrert fareområde for skred ved bl.a Milsteinsberget, Olsknappen, Bjørgeseterfjellet, Svartberget. Det er ikke lagt opp til utbygginger i disse fareområdene. Områdene er avsatt som hensynssone. I utbyggingsområder i bratt terreng, må det gjøres geotekniske vurderinger av hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko for utglidning. Vurderingene gjøres i forbindelse med regulering og byggesaksbehandling. Utglidning av løsmasser kan være en fare i forbindelse med jernbanen. Høgspentanlegg er markert som hensynssone i planen på temakart. Det er i kommuneplanbestemmelsene lagt inn bestemmelser i forhold til byggeforbud på 30 og 50 m til høgspent. Sentrumsutvikling og fortetting fører til behov for sikring av myke trafikanter, f.eks på Grua. Adkomst til Roa stasjon har ikke fortau/gangveg 20 TEK PBL 28-1 TEK PBL 28-1 Statens strålevern Rammeplan for avkjørsler

21 Brannvannsforsyning Adkomstrute for brannbil Gamle fyllplasser og forurensa grunn og det vil være et behov for å få dette på plass. Når det etableres nye samlingspunkter og utfartspunkter, så vil det være viktig å etablere trafikksikre løsninger, eksempelvis utfart i forbindelse med bruk av skiløypenettet. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig brannvannsforsyning. En benytter brannhydranter i tettbygd strøk og tankbiler i spredtbygde strøk. Det er viktig at brannhydranter og påkoblingspunkter for øvrig for brannvann er i orden til en hver tid. Områdene i bygda har flere mulige adkomstruter, men det kan være områder i skogen som kun har èn mulig adkomstrute og dette medfører en risiko i forhold til å ikke kunne nå fram til evt hyttebebyggelse eller til skogbranner. Kjente grunnforurensninger er Harestua gamle fyllplass og tungmetallholdige masser i Vaskeridalen og langs Sveselva som stammer fra bergverksindustrien på Grua. Det kan ikke utelukkes at det er forurenset grunn på steder der det tidligere har vært industri/verkstedvirksomhet og lagerplasser for oljeprodukter/kjemikalier. Det må påregnes at det må utarbeides tiltaksplaner i forbindelse med en del byggetiltak. Rekkefølgebestemmelser ved regulering kan sikre at det blir tatt hensyn til grunnforurensning før en utbygging. langs fylkesvegene Brannloven Brannloven TEK Forurensningsforskriften kap 2 PBL

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Risiko- og sårbarhetsanalyse Lunner kommune Kommuneplan 2013-2024 Risiko- og sårbarhetsanalyse Høringsutgave: 25.10.2012, sak 106/12 Referanse: Referanse: 08/2026-432 Arkivkode: 142 Sakstittel: Revisjon av kommuneplan for Lunner Samfunnsdel

Detaljer

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Risiko- og sårbarhetsanalyse

Lunner kommune. Kommuneplan 2013-2024. Risiko- og sårbarhetsanalyse Lunner kommune Kommuneplan 2013-2024 Risiko- og sårbarhetsanalyse Høringsutgave: 20.06.2013, sak 47/13 Referanse: Referanse: 13/516- Arkivkode: 142 Sakstittel: Revisjon av kommuneplan for Lunner Samfunnsdel

Detaljer

Kommuneplan Arealdelen 2013-2020 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. Forslag 03.12.13

Kommuneplan Arealdelen 2013-2020 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. Forslag 03.12.13 Kommuneplan Arealdelen 2013-2020 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Forslag 03.12.13 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Status... 3 3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 3 4. Metodikk... 6

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Risiko og sårbarhetsanalyse

Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Risiko og sårbarhetsanalyse Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko og sårbarhetsanalyse 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Status... 5 3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold... 5 Naturgitte forhold... 5 Infrastruktur...

Detaljer

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra "Ufarlig" til "Katastrofal".

Betegnelser for konsekvens er vurdert i fem kategorier, med vurdering fra Ufarlig til Katastrofal. Vedlegg 1: ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsundersøkelse: Reguleringsplan Trolldalen Utført av COWI AS. Dato: 13.12.2013 20.05.2014. Revidert: 04.06.2015 A034645 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL.

HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR HOTEL SVERRE, GNR.111, BNR. 870, 872 M.FL. PLAN NR. 2014 132, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JULI 2015 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting til forslag

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Vedlegg til plan Detaljregulering Kollen Øvre, planid: 2017001» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Kollen Øvre. Gbnr: 18/19 m.fl. 1.0 Innledning Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE LUNNER KOMMUNE DETALJPLAN FOR NYE NORDSTRANDKOLLEN. PLAN-ID 13/1473 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 17.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 4 3. ANALYSE...

Detaljer

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Ølsjølien hytteforening. DETALJPLAN FOR NYE ØLSJØLIEN HYTTEOMRÅDE ETNEDAL KOMMUNE. PLAN-ID 20140118 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 03.3.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN...

Detaljer

Vurdering av risiko og sårbarhet

Vurdering av risiko og sårbarhet Vurdering av risiko og sårbarhet Nedenfor gis en oversikt over kategoriseringen og akseptgrad ved ulike kombinasjoner, som benyttes ved risikoanalysen. Sannsynlighetskategori 1. Lite sannsynlig Sjeldnere

Detaljer

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD

FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD FORSLAG TIL DETALJREGULERING For FELT B2.1, BRATTEBØ GÅRD Gnr. 33, bnr. 1006 PLAN NR. 2005 309-07, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE April 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR

DETALJREGULERINGSPLAN FOR ADRESSE COWI AS Kongensgate 12 3603 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR BAKKEDALEN IDRETTS- OG SKOLEOMRÅDE PLANID 412 ULLENSAKER KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde

Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) Plan 1034 Detaljregulering for Hauknesodden friluftsområde Emne Naturgitte forhold Forhold eller uønsket hendelse snø-, is-, jord-, fjell- eller steinskred?

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Søgne kommune Risiko og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Tangvall S Søgne kommune 1. INNLEDNING Søgne kommune utarbeider en kommunedelplan for Tangvall. Det er krav om konsekvensutredning og ros analyse.

Detaljer

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE JEVNAKER KOMMUNE DETALJPLAN FOR KONGEHAUGEN. PLAN NR. 65 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 28.6.2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. ANALYSE... 4 3.1. Endelig

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21

REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F6 HELLSENNINGEN, GBNR 89/26 OG 88/21 PLANID 0540R081 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO FOR

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

DEL 5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2024 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

DEL 5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2024 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE DEL 5 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2011-2024 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Kommuneplanens arealdel godkjent av kommunestyret 21.06.12 Sist revidert 15.05.12 (Risiko- og sårbarhetsanalyse sist revidert 04.10.11)

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Vedlegg til plan Liaset hyttegrend i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Liaset/Liaberget hytteområde i Nes. Gbnr: 84/28, 86/8 m.fl. Hallingkonsult a.s. 17.12.13. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune

Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for gbn.32/12 og del av 32/1 på Fagerheim Bamble kommune 07.06.17 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan

Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommunedelplan for Vassfjellet Tanem-Tulluan Utarbeidet av forslagsstiller Klæbu kommune Dato: 20.02.2015 Bakgrunn Analysen er knyttet til forslag til kommunedelplan for Vassfjellet,

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13

ROS vurdering av kommunale areal-, regulerings-, og bebyggelsesplaner. Side 1 av 13 Side 1 av 13 ROS analyse for: Utvidelse Blaker barnehage Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering Sannsynlighet Merknad Høy Middels Lav Naturgitte forhold Er området utsatt for steinras eller jord-/leire-/løsmasseskred?

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE

ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype ROS-analyse 2014-06-05 ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE ROS- ANALYSE 3 (7) ÅS SKOG VEST ROS- ANALYSE Oppdragsnr.: 1350001271 Oppdragsnavn: Reguleringsendring Ås skog

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7

REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 ADRESSE COWI AS Hvervenkastet 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR F8 HELLSENNINGEN, GBNR 89/11, 94/1 OG 88/7 PLANID 0540R082 SØR-AURDAL KOMMUNE DATO

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET

NOTAT 1. RISIKO OG SÅRBARHET NOTAT Oppdrag Detaljregulering for Klinkenberghagan Kunde Lier Eiendomsselskap KF Notat nr. 00 Dato 2016/12/19 Til Lier kommune Fra Rambøll Kopi 1. RISIKO OG SÅRBARHET 1.1 Hensikt og metode Hensikten med

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Vedlegg til plan Detaljregulering Eitjernhaugen HV4-HV5b» i Flå kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Eitjernhaugen HV4-HV5b. Gbnr:29/5 og 29/75 m.fl. Hallingkonsult a.s. 20.10.16. 1.0 Innledning Hensikten

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Vedlegg til plan "Lyseren hytteområde i Nes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Lyseren hytteområde i Nes. Gbnr: 58/48, 61/7, 86/30 m.fl. Hallingkonsult a.s. 2.1.2013. 1.0 Innledning Hovedformålet

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

Barnehage, Varatun Gård

Barnehage, Varatun Gård FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage, Varatun Gård Del av gnr. 69, bnr. 29 PLAN NR. 2011 115, SANDNES KOMMUNE Vedlegg 6 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE mars 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE i tilknytting

Detaljer

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret

Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Detaljregulering for Stordalen hyttefelt/skaret Plannummer: 201503 [Dato] VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området Stordalen

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 Sted helhet arkitektur shark.as Risiko- og sårbarhetsanalyse Gnr. 141bnr. 1 Del av Drømtorp gård. Detaljregulering utvidelse av forretning / lager i Kjeppestadveien 44. Utarbeidet av Shark AS

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE DETALJPLAN REGULERINGSENDRING ELSTANGEN BARNEHAGE. PLAN NR. 201403 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 14.8.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3.

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien. Tynset kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Detaljregulering av fortau i Holmengata og Idrettsveien Tynset kommune Tynset, 11.11.16 1. Innledning I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene, ved utarbeidelse

Detaljer

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan:

VÅGAN KOMMUNE Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Sett kryss i «ja» eller «nei»-kolonnen for alle spørsmål i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE ROS-ANALYSE Reguleringplan for VERKET SKOLE, ROS-ANALYSE oppdatert: 12.10.2016 Nome Kommune planlegger en nytt reguleringsplan

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

HOLE KOMMUNE. Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_ RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE HOLE KOMMUNE Detaljplan for Vik sør. Gnr 193, bnr 43 Hole kommune PLAN 0612_201404. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 16.9.2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1

Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER , ROS ANALYSE 1 Justert etter vedtak i hovedutvalget for overordnet planlegging 05.01.15 KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2015-2030, ROS ANALYSE 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Halvarp, Porsgrunn kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner som legger

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? NEI Se punkt 2.2.1

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljert reguleringsplan for Kromviki, g.nr. 160 b.nr. 5, Vinje kommune 1. Generelt Plan- og bygningsloven forutsetter i 4.3 at det blir utarbeidet ROS-analyse for arealplaner

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse

Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Plan 1768, Workinnmarka B3-B5, detaljregulering BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter Workinnmarka 3B-5B, og går ut på detaljregulering av området med bakgrunn

Detaljer

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse

Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Sjekkliste risiko og sårbarhetsanalyse EMNE FORHOLD ELLER UØNSKET HENDELSE VURDERING JA/NEI MERKNAD Naturforhold Er området utsatt for snø eller steinskred? JA Se punkt 2.4.4

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana

Barnehage og skole, Skoleveien, Hana FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien, Hana Gnr. 38, bnr. 423 m.fl. PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SEPTEMBER 2013 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den

Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den Risiko- og sårbarhetsundersøkelse Ludeflaten 6/486 og 6/690 m.fl. i Vennesla kommune Utført av Trollvegg Arkitektstudio AS den 29.09.2015 1. Generelt Eventuelle hendelser som planen forutsetter skal skje

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter

BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter VEDLEGG TIL REGULERINGSPLAN FOR LÅVETOMTA, NESODDEN KOMMUNE, AKERSHUS: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS - analyse) BoKlokt as Grindaker as landskapsarkitekter 28.04.14 Vurdering av risiko/sannsynlighet

Detaljer

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag. Rapporttype. ROS-analyse. Dato xx-xx ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brandbu Tingelstad Almenning / Lygnalia Grunneierlag Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-xx-xx ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) Oppdragsnr.: 4110099 Oppdragsnavn: ROS-analyse Dokument nr.: [Tekst]

Detaljer

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE

ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE ROS-ANALYSE DETALJREGULERING RUD VEST RØYKEN KOMMUNE Trondheim, 24.01.2013 1 OMRÅDET OG TILTAKET Kort beskrivelse av området og tiltaket Solem Arkitektur AS er engasjert av Trygve Rud til å fremme reguleringsplan

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN «Detaljreguleringsplan for Tarberg hytteområde gnr. 62 bnr. 2» ( PLAN-ID: 201606) 1. Bakgrunn Ved utarbeiding av planar for utbygging stiller plan- og bygningslova krav

Detaljer

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7

Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sjekklisten er gjennomgått i forbindelse med følgende arealplan: Detaljregulering for Torggata 7 Sett kryss i ja eller nei -kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt

Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Detaljregulering for Nord- Nesje hyttefelt Plannummer: 201502 Utarbeidet 19.03.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4 2. Vurdering av området

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Øvre Ranten hyttegrend, planid: 01201406. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Øvre Ranten hyttegrend i Nes. Gbnr: 56/54 m.fl. Hallingkonsult

Detaljer

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS. Rapporttype. ROS-analyse. Dato ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Lemminkainen Norge AS /Kolo Veidekke AS Rapporttype ROS-analyse Dato 2013-01-21 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 3 (7) FEIL! DET ER INGEN TEKST MED DEN ANGITTE STILEN I DOKUMENTET. ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR FAGERLUND NÆRINGSOMRÅDE Sist revidert: 29.08.16 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536060 Arkivsak: 1514/16 METODE OG FORUTSETNINGER 2 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3

DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 FERGELI EIENDOM ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FERGELI FELT F1,F2,F3 og RF1 Fergeli Eiendom Innholdsfortegnelse 1 Sjekkliste... 3 2 VIRKNINGER/UTFYLLENDE KOMMENTARER... 4 2.1.1 Løsmasseskred... 4 2.1.2 Snøskred...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Vedlegg til plan Vestlia fjelltak i Nes kommune, planid: 01201302: Risiko- og sårbarhetsanalyse for Vestlia Fjelltak Gbnr: 62/70 m.fl. Hallingkonsult a.s. 1.3.17 1.0 Innledning Hensikten med planen er

Detaljer

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE

SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Skeikampen Pluss BA, Follebu skiklubb, Gausdal Skilag, Tretten Skiskytterlag og Vestringen IL Rapporttype ROS-analyse 2014-08-27 SKEIKAMPEN SKISTADION ROS-ANALYSE "[Sett inn bilde (størrelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE SWS Eiendom AS DETALJPLAN FOR SKINNERUD NORD. GEITHUS. MODUM KOMMUNE PLAN ID 201402. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. 20.1.2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Vedlegg til plan Detaljreguleringsplan for Nystølen, planid: 01201603. Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan Nystølen i Nes. Gbnr: 58/62 m.fl. Hallingkonsult a.s. 8.3.17 1.0 Innledning

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - Reguleringsplan for Torstad Boligområde, planid: 509-903-14 Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB samt reguleringsplanveilederen fra Miljøverndepartementet.

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet

Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Hans Kr Rønningen Fagansvarlig samfunnssikkerhet Formål Samfunnssikkerhet i arealplanlegging Fremme god arealbruk og samfunnsutvikling Kartlegge risiko og sårbarhet der nytt areal tas i bruk I eksisterende

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERINGSPLAN FOR HILMARFELTET SØR, TROLLVIK, LENVIK KOMMUNE, PLAN ID 19310345 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Dato: 04.04.2016 2 BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Planforslaget omfatter et nytt boligfelt

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 02.06.14 Tiltakshavere: Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag Røstad, 7600 Levanger Innherred Helsehus AS Ankolmvegen 17b, 7604 Levanger 2 Risiko og sårbarhetsanalyse Helge

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Østvold boligfelt trinn 2 Gjøvik kommune Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Prosjektnr: 12144 Oppdragsbeskrivelse: Detaljreguleringsplan for nytt boligområde

Detaljer

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områdereguleringsplan for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 08.01.2016 VEDLEGG 1: Risiko- og sårbarhetsanalyse 2 Innholdsfortegnelse 1. Risiko- og sårbarhetsanalyse... 4

Detaljer

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet

Bakgrunn for reguleringsplansaken. Planområdet Bakgrunn for reguleringsplansaken I henhold til ny plan og bygningslov (2009) kan det utarbeides områderegulering der det er stilt krav om det i kommuneplanen eller kommunen selv finner behov for å gi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Granhaugåsen, gbnr 128/76, 77 m.fl. Eidsvoll kommune BAKGRUNN OG NØKKELOPPLYSNINGER Hensikten med planarbeidet er å regulere ovennevnte tomter til boligformål,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: , utarbeidet , revidert Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljregulering for Bryggegården, Plan-ID: 1621201604, utarbeidet 03.01.2017, revidert 06.02.2017. Uønskede hendelser/forhold, konsekvenser og tiltak Tenkelige hendelser,

Detaljer