3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold"

Transkript

1 ROS-analyse for kommuneplanens arealdel 1. Innledning Plan- og bygningsloven av 2008 sier at all planlegging skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier mv. I henhold til plan- og bygningsloven 4-3 skal planmyndigheten, ved utarbeidelse av planer for utbygging, påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Formålet med denne analysen er å gi en overordnet framstilling av virkningen av revisjonen av kommuneplanens arealdel kan ha på samfunnssikkerheten. Det er nylig vedtatt Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland 2012 og det henvises til denne for temaer som ikke er omfattet av risiko- og sårbarhetsanalysen for revisjon av kommuneplanens arealdel. 2. Status Lunner kommune har i samarbeid med Gran og Jevnaker kommuner utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland 2012 og for de arealrelaterte temaene er denne grunnlaget for risiko- og sårbarhetsanalysen for revisjon av kommuneplanens arealdel. I løpet av kommuneplanperioden har kommunen gjort seg en del erfaringer når det gjelder saksområder knyttet til risiko- og sårbarhet, men det er ikke utført noen spesifikke undersøkelser eller kartlegginger i forhold til relevante temaer. I forbindelse med saksbehandling av planer og enkeltsaker har kommunen blitt gjort kjent med bl.a områder med forurenset grunn, områder som kan være utsatt for oversvømmelser, trafikksikkerhetsforhold, sårbarhet ift drikkevannskilder m.m. I gjeldende kommuneplanperiode kan vi ikke si at det har oppstått spesielle større uønskede hendelser, men mer intens nedbør og sterkere og mer vind har ført til lokale oversvømmelser, økt massetransport i vassdrag og mindre ødeleggelser. Det har vært problemer med overvann og kapasitet på ledningsnett, trafikkulykker og branner. 3. Utfordringer og beskrivelse av aktuelle risikoforhold Naturgitte forhold Lunner har et innlandsklima med varme somre og kalde vintre. Området har ikke stor hyppighet av sterk vind, men sterk vind kan forekomme av og til å forårsake ødeleggelser i forhold til vindfall skog som igjen kan føre til strømbrudd. 1

2 Det faller ca mm nedbør i Lunner pr år. I perioder om våren og forsommeren kan det forekomme langvarige tørkeperioder med relativt høy temperatur og dermed tørker skog og mark ut med stor skogbrannfare som resultat. De siste årene har nedbørsmengden sommerstid økt betraktelig parallelt med økt vind. Det forekommer store snømengder, noe som rammer bl.a samferdsel og kraftforsyning i tillegg til skade på bygninger. I tettbygde områder har det vist seg at intenst regn gir større vannmengder enn det de de naturlige eller etablerte avløpene greier å ta unna, med bl.a skader på bygninger og veger som resultat og økt partikkeltransport bl.a i Vigga. En del av dette skyldes asfalterte flater. Ved utbygginger må det vurderes om det skal gjennomføres tiltak som tar hånd om overvannet på en bedre måte f.eks ved fordrøyningsbassenger, grønne tak, infiltrasjonsanlegg og større grad av kantsoner langs vann og vassdrag. I området omkring Vigga er det i reguleringsplan for del av Roa sentrum kartlagt flomsoner. Det er registrert utløsningsområder for steinsprang ved Grua (Olsknappen og Milsteinsberget), Bjørgeseterfjellet og Svartberget. Det er også spredte, mindre registreringer ellers i kommunen. Snøskredfare er registrert i de samme områdene som er registrert for steinsprang i tillegg til en del mindre tilgjengelige områder i utmark. Det er ikke kjent at det har gått snøskred av noen størrelse fram til i dag. Berggrunn og løsmasser kan avgi radongass til inneluft i bygninger. Det ble gjort en kartlegging av radongass i eksisterende bygninger i perioden Dette var en kartlegging der innbyggere meldte seg på til kommunen og kommunen sto for distribusjon av måleutstyr. Dette resulterte således ikke i noe fullstendig dekkende kart for Lunner, men det ble målt en del høye verdier som tilsa at det var hensiktsmessig å ta forhåndsregler i forhold til radon i boliger. I Byggteknisk forskrift 13-5 er det innført krav ift sikring mot radongass ved utbygging. Infrastruktur I arealdelen til kommuneplanen ligger det noen byggeområder som er såpass store at de vil generere en betydelig trafikkøkning i sine nærmiljøer. Uønskede hendelser som følge av trafikkøkning ved utbygging og når områdene er utbygd, kan dreie seg om materielle skader, personskader og død, ulykker med farlig gods, nedsatt framkommelighet for utrykningskjøretøyer, støy og redusert luftkvalitet. Det har i konsekvensutredningen til kommuneplanen vært vurdert trafikksikkerhet for hvert innspill og der en har sett at trafikkøkningen vil bli betydelig som følge av utbygging, er det stilt krav om trafikksikringstiltak i forbindelse med utbygging. I forbindelse med trafikksikring av skoleveg har kommunen i mange år fulgt prinsippet om at tiltakene starter med utgangspunkt i skolen og bygges utover slik at 2

3 områdene nærmest skolen blir gjort trafikksikre først. Disse fysiske trafikksikringstiltakene, som f.eks gang- og sykkelveger, fartshumper m.m, følges opp gjennom en prioritering i kommunedelplan teknisk og innspill til handlingsplan for fylkesveger. Det er mye gjennomgangstrafikk i Lunner både på rv 4 og rv 35 spesielt i forbindelse med helgetrafikken. Dette kan skape utfordringer med kødannelser spesielt i området der rv 4 og rv 35 møtes i rundkjøringa på Roa. Kødannelse kan føre til redusert framkommelighet for utrykningskjøretøyer og større fare for ulykker. Tuneller på riksvegnettet i Lunner fører til økt beredskapsbehov i forhold til risiko for ulykker i tunnel. Det er under planlegging ny rv 4 mellom Roa og Gran grense. Høgspentlinjer og transformatorstasjoner kan medføre helseskadelig elektromagnetisk stråling. Det går flere større kraftlinjer gjennom kommunen, bla Vinstralinja og Fåberg-Røykåslinja som begge går i nord-sør-retning gjennom kommunen. Vinstralinja som er den vestligste linja går i stor grad gjennom de bebygde områdene og gir utfordringer i forhold til eksisterende bebyggelse. Tidligere bruk av områder Ved bygge- og gravetiltak i områder hvor det er kjente grunnforurensninger eller mistanke om at dette kan forekomme, må det utarbeides en tiltaksplan i iht. Forurensningsforskriften kap 2. I Lunner kommune er det foreløpig ikke mange kartlagte områder med forurenset grunn, men når det i forbindelse med gravearbeider blir avdekket forurensede masser som kan lagres på stedet, vil disse bli lagt inn i grunnforurensningsdatabasen til Klif. De største kjente forekomstene av forurensent grunn i Lunner kommune er den gamle kommunale søppelplassen på Harestua og tungmetallholdige masser (fra bergindustrien) i Vaskeridalen på Grua. Generelt er det grunn til å tro at det er forurensede masser på tomter for nedlagte bensinstasjoner, områder for tankanlegg, nedlagte sagbruk, nedlagte gartnerier m.m. Ved riving av eldre bygg må det tas hensyn til at det kan ha vært lekkasjer fra nedgravde oljetanker. Omgivelser Vannmagasiner og regulerte vassdrag kan medføre risiko ved dambrudd. Det er ingen dammer (kraftforsyning) i nærheten av Lunner kommune som har potensiale for stor skade ved dambrudd jmf Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland Etablering av ny næringsvirksomhet og utbygging av større boligområder kan innebære økt støybelastning for omgivelsene. Det kan være utfordringer mhp å sikre uteområder for lek og rekreasjon mot støy og krav om støytiltak må påregnes. 3

4 Terrengformasjoner som bratte skråninger og skrenter kan utgjøre en fare for bebyggelse og aktiviteter i noen områder. Hva slags type aktivitet det legges opp til vil avgjøre hva som er akseptabel risiko og hvilke tiltak som må til for å sikre området. Ulovlig virksomhet Terrorhandlinger eller/ulykker som er forårsaket med overlegg er vurdert i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland Ellers kan drikkevannsforsyning, offentlige bygg og institusjoner være objekter som er utsatt ift sabotasje eller terror. Naturområder og kulturminner Databasene og karttjenestene Naturbase og Artskart er tilgjengelige på internett og disse gir oversikt over registrerte naturtyper og artsforekomster. Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009 og det er et krav i loven at ved offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfoldet, skal hensynet til naturmangfold vurderes og vektlegges. I konsekvensutredningen til kommuneplanens arealdel er temaet naturmangfold vurdert spesielt og områder hvor det er konflikt med viktige verdier er silt ut. I områder hvor kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet ikke er tilstrekkelig kjent, kan kommunen kreve at det må foretas en kartlegging før en evt utbygging. Forskrift om utvalgte naturtyper trådte i kraft i I Lunner kommune er naturtypene kalksjø, slåttemark og hule eiker omfattet av forskriften. I tillegg er forskrift for prioritert art dragehode aktuell da det er flere forekomster av dette i Lunner. Vannforskriften (EUs vanndirektiv) legger føringer for forvaltningen av vassdrag og hovedmålet er å oppnå god kjemisk og økologisk status i vannforekomstene. I tillegg gir Vannressursloven og flere forskrifter regler og føringer for bl.a kantsoner og inngrep i vassdrag. Innspill om utbyggingsområder som kommer i konflikt med vassdrag er silt ut i forbindelse med konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel. Forslag om utbygging i områder hvor det er registrerte automatisk fredede kulturminner er silt ut i forbindelse med konsekvensutredning for kommuneplanens arealdel. I forbindelse med regulering av utbyggingsområder må imidlertid hensynet til eventuelle kulturminner avklares ytterligere. Det kan ikke utelukkes at det er kulturminner i områder som ikke er kjent pr i dag og kulturminnelovens krav om stans i bygge- og gravearbeider ved funn av automatisk fredede kulturminner må følges. Naturressurser Utbygging av områder i eller i nærheten av løsmasseforekomster og steinbrudd kan påvirke mulighetene for utnyttelse av disse ressursene. Støy og støv fra uttakene kan medføre konflikter i forhold til nærliggende bebyggelse. I kommuneplanens arealdel har en vurdert mulig framtidig utvidelse av området for Lunner pukkverk og det er i 4

5 forbindelse med justering av Markagrensa sett på muligheter for framtidig utvidelse av Hadeland pukkverk ved Stryken. I arealdelen for kommuneplanen er det ikke lagt opp til ny bolig- eller hyttebebyggelse i nærheten av eksisterende pukkverk/løsmassetak. I Lunner er det to kommunale og ett privat vannverk hvor det er lagt inn restriksjonssoner og klausuleringsbestemmelser for nedslagsfeltene. Restriksjonssonene er lagt inn i plankartet. Det er ikke lagt opp til endringer i arealbruken innenfor restriksjonssonene, men eksisterende arealbruk, ulykker med kjøretøy, utslipp fra oljetanker m.m kan være kritiske i disse områdene og kan medføre alvorlige og uopprettelige skader på drikkevannsforsyningen. Forurensning av drikkevannsforsyningen er vurdert i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland Strategiske områder/funksjoner Utbygging av infrastruktur som veger og vann- og avløpsledninger vil være nødvendig for de fleste av byggeområdene. I Lunner kommune er det et stort antall private drikkevannsbrønner og disse vil kunne bli påvirka av ny og endra arealbruk og økt aktivitet i områdene. For en del av de nye byggeområdene hvor det legges offentlig vann- og avløpsledninger kan det medføre at eksisterende bebyggelse i området kan koble seg til offentlig infrastruktur. Bensinstasjoner og tankanlegg for olje og gass og ulykker med farlig gods er eksempler på virksomhet og aktivitet som medfører risiko for større utslipp. Det menes her utslipp i større mengder. Områder for idrett/leik, rekreasjonsområder, turveger, stier og løyper er viktige for folkehelse og bokvalitet og må ivaretas ved detaljplanlegging av områder. Å tilrettelegge for snarveger gjennom boområder vil også være viktig i denne sammenheng. Ny og endret arealbruk vil i noen områder komme i konflikt med stier og løyper og avbøtende tiltak må vurderes i forbindelse med regulering. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging legger føringer for mulighetene for å omdisponere friområder til andre formål og dette vil være spesielt viktig å huske på ved fortetting av områder. 4. Metodikk Risiko er definert som kombinasjonen av sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvensene av denne hendelsen. Metodikken for inndeling i klasser av sannsynlighet og konsekvenser tar utgangspunkt i Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland 2012 og rapporten Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen (DSB 2011). Revisjon av kommuneplanens arealdel legger til rette for ny og endret arealbruk. Hensikten med ROS-analysen er å identifisere uønskede hendelser som er knyttet til 5

6 den nye eller endrede arealbruken, vurdere sannsynligheten for at hendelser kan inntreffe og konsekvensen av hendelsene dersom de inntreffer. Med bakgrunn i risikoen som avdekkes knyttet til arealbruken, blir det foreslått avbøtende tiltak. Sannsynlighet: Ved vurdering av sannsynlighet er sannsynligheten gruppert i 4 intervaller i likhet med ROS-analyse for Hadeland Tabell 1: Sannsynlighet 1. Meget sannsynlig Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang pr år 2. Sannsynlig Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år 3. Mindre sannsynlig Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av år 4. Lite sannsynlig Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang pr 100 år Tabell 2: Konsekvens: Konsekvenser er vurdert ut fra temaene mennesker (liv og helse), ytre miljø og økonomi og gradert i likhet med ROS-analyse for Hadeland Tabell konsekvenser Liv og helse Ytre miljø Økonomiske verdier/produksjonstap* 1. Ufarlig Ingen personskader/sykdomstilfeller Ingen miljøskader Skader opp til kr 2. En viss fare Få og små personskader/sykdomstilfeller 3. Kritisk Få men alvorlige personskader/sykdomstilfeller 4. Farlig Opp til 5 døde, opp til 20 alvorlig skadde/syke 5. Katastrofal Mer enn 5 døde, mer enn 20 alvorlig skadde/syke Mindre miljøskader Omfattende miljøskader Alvorlige miljøskader Svært alvorlige og langvarige miljøskader Skader mellom 0,1 og 1 mill. kr Skader mellom 1 og 10 mill kr Skader mellom 10 og 100 mill kr Skader over 100 mill kr *det er samfunnets samlede økonomiske konsekvenser som er vurdert Kategorisering av risiko Risiko er kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens, samt fargekoder for kategorisering av risiko. 6

7 Tabell 3: Sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 4.Lite sannsynlig 3.Mindre sannsynlig 2.Sannsynlig 1.Meget sannsynlig Tabell 4: Kategorisering av risikoer Grønn Gul Rød Akseptabel risiko arealene kan benyttes som planlagt uten ekstra tiltak Akseptabel risiko risikoreduserende tiltak må vurderes før arealene tas i bruk Uakseptabel risiko risikoreduserende tiltak må iverksettes før arealene tas i bruk 5. Analyseobjekter Ny eller endret arealbruk i kommuneplanens arealdel legges til grunn for vurderinger av risiko og sårbarhet. Områder for boligbebyggelse Nr Områdenavn Antall daa Antall boenheter 2D Boliger Grua Østhagan-Nyseter ca-tall 7H Boliger langs Gjøvikbanen fra Harestua stoppested til Myrvoll K Boliger langs østside av fv 16 sør for dagens Harestua st Boligtomt Oppdalslinna Boliger sør for Grua kapell Tilleggsareal til garasje 0,2 52 Eksisterende boligtomt 1 1 7

8 Blistenvegen 55 Eksisterende boligtomt Maurtvedtgutua 59 Eksisterende boligtomt Kjørkevegen Bolig langs fv16 Harestua A Bolig Folkets Hus-tomta Kalvsjø B Bolig langs Nysetervegen Grua C Bolig nord for Gamleskolen bhg Grua Bolig Maurtvedtgutua Bolig langs Brovollvegen Tillegg boligeiendom Haukåsen Harestua 0,1 89 Bolig Leikvinvegen Roa 2, Boliger Kilstadgutua, S.Oppdalen 104 Tilleggsareal bolig Blåsbortvegen Roa Boligformål Solvang Lunner Tillegg bolgeiendom Røyskattlia Harestua 107 Bolig mellom fv 16 og Stubbengvegen Harestua 0, Boliger Ballangrud gård 10 5 E Eksisterende boligtomt Heierenga, N.Oppdalen 1 1 G Bolig Bratlievegen, S.Oppdalen 1 1 I Bolig Munkerudvegen, S.Oppdalen 2,5 2 J Bolig Muttastien, Grua 3 3 M Bolig Tangenvegen, Kloppa 5,5 8 N Bolig Stubbengevegen Harestua 7 8 8

9 Områder for fritidsbebyggelse Nr Områdenavn Ant daa 1C Hytter Nordstrandkollen 5 8A Hytter Mylla 5 8B Hytter Mylla 15 8C Hytter Mylla 17 8D Hytter Mylla 14 15B Hytte Skjerva 1 68A + 68B Hytter Beltern Hytter Mylla Hytte Ø.Karlstjern Hytter Mylla 45 Områder for næring Nr Områdenavn Ant daa 1B 7E Parkering,servering, leiligheter ved Nordstrandkrysset Svea Næringsvirksomhet Biomoen Vestbygda G Næring Vestbygda Lagerareal Grua 1 77C Grua RA endres til kombiformål Kun bygget 103 Utleieboliger ifbm næringsvirksomhet Vestbygda 108 Utvidelse av Lunner pukkverk 2 95,2 9

10 Områder for allmennyttige formål Nr Områdenavn Ant daa 7D Utvidelse av Solobservatoriet 63 Områder for parkeringsformål Nr Områdenavn Ant daa 7B Utvidelse av p- plass ved Svartbekken 5 LNF-områder Landbruks-, natur- og friluftsområder avsettes som LNF-områder i planen. I disse områdene gjelder et generelt byggeforbud. Vassdrag Vassdrag avsettes som naturområder i planen. Det er byggeforbud i 100metersona til verna vassdrag og kalksjøer og 50 meter byggeforbud for øvrig og i helårsvannførende elver og bekker. Infrastruktur Det planlegges ny rv 4 fra Roa til Gran grense og vedtatt veglinje ar lagt inn i plankartet. Idrettsanlegg Det er ikke foreslått nye idrettsanlegg. 10

11 Kommentar Risiko Økonomiske verdier/produksjonstap Ytre miljø Liv og helse Sannsynlighet 6. Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel Risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunkt i ny eller endret arealbruk i planperioden. Analysen er en samlet vurdering for alle områder med ny eller endret arealbruk Analyseskjema: Emne Forhold eller uønsket hendelse Aktu elt Ja/Nei Konsekvenser 1. Naturgitte forhold Er det områder i arealplanen som er utsatt for: 1.1 Snø- eller steinskred/steinsprang? 1.2 Utglidning av løsmasser? 1.3 Flom/oversvømmelse? 1.4 Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk og overvann? JA JA JA JA Radon i grunnen? JA Vindutsatt? NEI 1.7 Annet? (Angi) 2. Infrastruktur Kan utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området? 2.1 Hendelser på veg? JA

12 2.2 Hendelser på jernbane? 2.3 Hendelser på vann/elv? JA NEI 2.4 Hendelser i lufta? NEI Dersom det går høgspentlinjer ved/gjennom området: 2.5 Påvirkes området av magnetiske felt fra el.linjer? 2.6 Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master? JA NEI Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende, kjørende innenfor området: 2.7 Til forretning/serviceanlegg? 2.8 Til anlegg for idrettsog friluftsformål? 2.9 Til busstopp/kollektive forbindelser? JA JA JA Roa stasjon Brannberedskap: 2.10 Omfatter området spesielt farlige anlegg? 2.11 Har området utilstrekkelig brannvannsforsyning (mengde og trykk) 2.12 Har området bare én mulig adkomstrute for brannbil? NEI JA I noen tilfeller kan en ha problemer, men stort sett er det tilstrekkelig JA I bygda har en flere adkomstruter. Det er kun noen områder i 12

13 skogen som har kun èn mulig adkomstrute 3. Tidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter: 3.1 Gamle fyllplasser? JA Skytebaner? JA Ny eller endret arealbruk kommer ikke i konflikt med skytebaner 3.3 Industrivirksomhet NEI 3.4 Lagerplass for farlige stoffer (petroleumsprodukter, kjemikalier) NEI 3.5 Annet (angi) 4. Omgivelser 4.1 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten med spesiell fare for usikker is? 4.2 Er det regulerte vassdrag i nærheten som kan føre til varierende vannstand i elveløp? 4.3 Medfører tiltaket økt støybelastning, eller er det virksomhet i området som kan medføre støybelastning? 4.4 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare? JA Gjerdingen JA Gjerdingen JA JA Områder ved Milsteinsberget og Bjørgeseterfjellet 4.5 Annet (angi) 5. Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger: 13

14 5.1 Er tiltaket i seg selv et sabotasjemål? 5.2 Finnes det potensielle sabotasje- /terrormål i nærheten? NEI JA Vannforsyning 6. Naturområder og kulturminner Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 6.1 Vassdragsmiljø JA Utvalgt naturtype kalksjø 6.2 Kulturlandskap JA Naturressurser 8. Strategiske områder/funks joner 6.3 Sårbar flora/fauna, artsforekomster og naturtyper 6.4 Automatisk fredede kulturminner 7.1 Kan tiltaket redusere mulighetene for utnyttelse av løsmasser/mineralske ressurser? 7.2 Er det drikkevannsressurser/int eresser i området, herunder nedbørsfelt og sikringssone for grunnvannsressurser? Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 8.1 Veg, bru, bane, knutepunkt JA JA JA Hadeland pukkverk på Stryken JA JA Grua, større utb.omr gir økt trafikk 8.2 Sjukehus, kirke NEI 8.3 Brann, politi, sivilforsvar NEI 8.4 Kraftforsyning NEI 8.5 Vannforsyning JA Drikkevannskilder JA

15 8.7 Tilfluktsrom NEI Ikke vurdert 8.8 Områder for idrett/leik 8.9 Park- og rekreasjonsområder, turveger/stier JA JA Risikomatrise Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt 4.Lite sannsynlig Mindre sannsynlig 2.Sannsynlig Meget sannsynlig Risikomatrisen tar utgangspunkt i høyeste verdi når det gjelder konsekvenstemaene «Liv og helse», «Ytre miljø» og «Økonomiske verdier/produksjonstap». 7. Avbøtende tiltak Med avbøtende tiltak menes tiltak som kan redusere risiko, forebygging og beredskap. Områder med fare, risiko eller sårbarhet er avmerket som hensynssoner i plankartet. Detaljerte ROS-analyser skal inngå i all arealplanlegging, jf. Plan- og bygningsloven. Dette innebærer at det ved område- eller detaljregulering skal utarbeides ROSanalyser. Normalt er det forslagstiller som utarbeider ROS-analyse. Følgende temaer er avsatt som fare- og risikosoner på plankartet eller i temakart (juridisk bindende): -Fare- og risikosone skred -Fare- og risikosone høgspent -Fare- og risikosone radon 15

16 -Faresone forurensa grunn Hensynssoner: -Hensynssone naturmiljø (naturtyper, verneområder, nedbørfelt til kalksjøer) -Hensynssone kulturminner (+Pilgrimsleden og Bergenske kongeveg) Båndlegging: -Båndlegging etter lov om kulturminner Følgende temaer er avsatt i temakart (veiledende): -Jordbruk -Friluftsliv (turstier) -Trafikksikkerhet -Barnetråkk Risiko for uønskede hendelser må reduseres ved å utføre tiltak. Noen tiltak kan redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse oppstår, mens andre tiltak kan redusere konsekvensen av den uønskede hendelsen. Noen hendelser kan ikke forebygges tilstrekkelig eller utelukkes selv om det iverksettes tiltak. Hendelser som er merket som røde og gule i analyseskjemaet innebærer at tiltak må iverksettes før arealene tas i bruk. Mange hendelser og tiltak må avklares i forbindelse med regulering av et område, mens andre må ivaretas gjennom behandling av byggesaker. For å finne ut hvilke tiltak mot uønskede hendelser som er aktuelle å gjennomføre, legger en til grunn ulike lover og forskrifter. Hva som regnes som akseptabel risiko følger til en viss grad bestemmelser som er angitt i lover eller forskrifter og i bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel. Ut over dette er en del akseptkriterier angitt i ulike veiledere og retningslinjer hvor faglige og skjønnsmessige vurderinger og erfaring legges til grunn. 16

17 Rød risiko: Hendelse Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Akseptkriterie Flom/oversvømmelse Flom i elv/bekk, lukket bekk, overvann Utbyggingsområder inne i tettstedene kan komme i konflikt med områder med fare for oversvømmelse langs mindre elver og bekker da det her ikke er lagt til grunn byggeforbudsone til vassdrag. Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller byggesaker på de aktuelle områdene må det tas hensyn til fare for oversvømmelse. Det er NVE retningslinjer 2/2011 (NVE 2011) som legges til grunn for regulering og byggetiltak i områder med fare for oversvømmelse. I planen for øvrig er det byggeforbudsone på 100 m omkring verna vassdrag og kalksjøer og 50 m til øvrige innsjøer og elver/bekker med helårsvannføring. Mindre vassdrag og overvann må ivaretas tilstrekkelig ved regulering og i byggesaksbehandling. Overvann kan være en utfordring i alle byggeområder og fortetting i sentrums-/tettstedsområder kan gi utfordringer ift overvann. Veiledere ift overvannshåndtering legges til grunn for planlegging av tiltak, eksempelvis NORVAR prosjektrapport 144/2005 Veiledning i overvannshåndtering (NORVAR 2005) TEK PBL 28-1 NVE retningslinjer 2/2011 TEK TEK 10 kap VI PBL 28-1 Forurensningsloven 22 NVE retningslinjer 2/2011 NORVAR prosjektrapport 144/

18 Radon i grunnen Hendelser på veg Utnyttelse av løsmasser og mineralske ressurser Radonverdier over tiltaksgrensa kan forekomme i hele kommunen. Byggteknisk forskrift stiller krav om tiltak mot radon i forbindelse med oppføring av nye bygg for opphold. Ihht Byggteknisk forskrift 13-3 skal det for nye byggverk (bygning for varig opphold) gjennomføres tiltak mot inntrenging av radon og legges til rette for eventuelle ytterligere tiltak ved behov. Måling av radon og ytterligere tiltak mot radon må vurderes for eksisterende bygninger, ved bruksendring etc. Krav om sikring mot radon kan tas inn i planbestemmelser ved regulering. De større utbyggingsprosjektene på Grua medfører stor trafikkøkning og det forutsettes at det bygges nødvendig fortau/gangvegsløsninger og kryssutbedringer ved en utbygging. Denne forutsetningen gjelder også der det i dag ikke er tilstrekkelig sikring for myke trafikanter. Utbedringer av veger, kryssløsninger og tiltak for myke trafikanter kan sikres med rekkefølgebestemmelser ved regulering. Det er relativt mye farlig gods som fraktes på rv 4 og rv 35 og jernbanen i følge DSB sin kartlegging av farlig gods i Ulykker med farlig gods vil få store konsekvenser. Markagrensa som er synliggjort på plankartet begrenser i en viss grad mulighetene for ytterligere utnyttelse av steinressursene ved Hadeland pukkverk på Stryken. Steinen i dette området er av god kvalitet. TEK Rammeplan for avkjørsler ved fylkesvegene 18

19 Gul risiko: Hendelse Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Akseptkriterie Hendelser på jernbane Naturlige terrengformasjoner Sabotasje/terror Drikkevannsressurser Strategiske funksjoner: Veg, bru, bane, knutepunkt Både Bergensbanen (godstog) og Gjøvikbanen går gjennom tettbebyggelsen på Roa i til dels bratt terreng og hendelser på jernbanen, f.eks i forbindelse med avsporing, kan få relativt store konsekvenser. Det er relativt mye farlig gods som fraktes på jernbane og veg i Lunner jmf DSB sin kartlegging av farlig gods i Milsteinsberget, Olsknappen og Bjørgeseterfjellet er eksempler på naturlige terrengformasjoner som kan utgjøre en fare mhp fallulykker, steinsprang og utrasninger. Det er i Skrednett.no avmerket fareområder for de nevnte terrengformasjonene i tillegg til mindre skrenter og skråninger og de aktuelle områdene er derfor avsatt som hensynssoner. Drikkevannsanlegg, offentlige institusjoner Offentlig drikkevannsforsyningen og privat drikkevannsforsyning i form av overflatebrønner og borebrønner. Aktiviteter, uhell og ulykker som medfører utslipp til grunn kan føre til store og uopprettelige skader på drikkevannsforsyningen. Restriksjonssoner på plankartet. Egne bestemmelser for restriksjonssonene som sier hva slags aktivitet som aksepteres i området. Utbygging på Harestua og Grua slik planen legger opp til vil mest sannsynlig øke persontrafikken på Gjøvikbanen. Ny rv 4 planlegges mellom Roa og Gran grense. TEK PBL 28-1 Drikkevannsforskriften 19

20 Strategiske områder: vannforsyning Strategiske funksjoner: Drikkevannskilder Dagens kommunale drikkevannskilder har god nok kapasitet til å kunne forsyne en befolkningsvekst som planen legger opp til. Det er evt utbedringer og utskiftning av enkeltkomponenter i vannsystemet som må skiftes ut etter hvert som vannbehovet øker. Private brønner må ivaretas ved utbygging. Drikkevannsforskriften Grønn risiko Hendelse Planlagt arealbruk og aktuelle tiltak Akseptkriterie Snø- eller steinskred/steinsprang Utglidning av løsmasser Elektromagnetiske felt Bruk av transportnettet Det er registrert fareområde for skred ved bl.a Milsteinsberget, Olsknappen, Bjørgeseterfjellet, Svartberget. Det er ikke lagt opp til utbygginger i disse fareområdene. Områdene er avsatt som hensynssone. I utbyggingsområder i bratt terreng, må det gjøres geotekniske vurderinger av hvilke tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko for utglidning. Vurderingene gjøres i forbindelse med regulering og byggesaksbehandling. Utglidning av løsmasser kan være en fare i forbindelse med jernbanen. Høgspentanlegg er markert som hensynssone i planen på temakart. Det er i kommuneplanbestemmelsene lagt inn bestemmelser i forhold til byggeforbud på 30 og 50 m til høgspent. Sentrumsutvikling og fortetting fører til behov for sikring av myke trafikanter, f.eks på Grua. Adkomst til Roa stasjon har ikke fortau/gangveg 20 TEK PBL 28-1 TEK PBL 28-1 Statens strålevern Rammeplan for avkjørsler

21 Brannvannsforsyning Adkomstrute for brannbil Gamle fyllplasser og forurensa grunn og det vil være et behov for å få dette på plass. Når det etableres nye samlingspunkter og utfartspunkter, så vil det være viktig å etablere trafikksikre løsninger, eksempelvis utfart i forbindelse med bruk av skiløypenettet. I de aller fleste tilfeller er det tilstrekkelig brannvannsforsyning. En benytter brannhydranter i tettbygd strøk og tankbiler i spredtbygde strøk. Det er viktig at brannhydranter og påkoblingspunkter for øvrig for brannvann er i orden til en hver tid. Områdene i bygda har flere mulige adkomstruter, men det kan være områder i skogen som kun har èn mulig adkomstrute og dette medfører en risiko i forhold til å ikke kunne nå fram til evt hyttebebyggelse eller til skogbranner. Kjente grunnforurensninger er Harestua gamle fyllplass og tungmetallholdige masser i Vaskeridalen og langs Sveselva som stammer fra bergverksindustrien på Grua. Det kan ikke utelukkes at det er forurenset grunn på steder der det tidligere har vært industri/verkstedvirksomhet og lagerplasser for oljeprodukter/kjemikalier. Det må påregnes at det må utarbeides tiltaksplaner i forbindelse med en del byggetiltak. Rekkefølgebestemmelser ved regulering kan sikre at det blir tatt hensyn til grunnforurensning før en utbygging. langs fylkesvegene Brannloven Brannloven TEK Forurensningsforskriften kap 2 PBL

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ANDEBU KOMMUNE Detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet ROS-analyse ROS-analyse Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres ved utarbeidelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 Risiko- og sårbarhetsanalyse Detaljreguleringsplan for Lillesand Senter- etappe 1 13.03.2013 Torhild Hessevik Eikeland Innhold 1. Innledning... 3 2. Metode... 4 3. Gjennomføring og organisering... 5 4.

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 42 Eidsvoll plass/ Gjøvik barnehage Metode og forutsetninger Iht. plan- og bygningsloven 4-3 skal risiko- og sårbarhetsanalyse alltid gjennomføres

Detaljer

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN.

Sjøkanten Senter Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analyse Planid. PID 525. Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN. Planid. PID 525 ROS-ANALYSE Risiko- og sårbarhetsanalyse DETALJREGULERINGSPLAN for SJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M. oktober 2013 2 Oppdragsgivere: Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom

ROS-ANALYSE. Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka. Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom ROS-ANALYSE Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsgiver: Nordre Land kommune v/teknisk Drift og Eiendom Rapportnavn: Risiko- og sårbarhetsanalyse, Reguleringsplan for Landmovegen, Dokka Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo

ROS-ANALYSE I AREMARK KOMMUNE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK. Areal+, p. 12015, pmo TORGETMOSEN - STRØMSMOSEN torvuttak i Aremark kommune. ROS-analyse ROS-ANALYSE FOR TORGETMOSEN-STRØMSMOSEN TORVUTTAK I AREMARK KOMMUNE Areal+, p. 12015, pmo 2 Oppdragsgiver: DEGERNES TORVSTRØFABRIKK AS,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedlegg 4: Risiko- og sårbarhetsanalyse for kommuneplanens arealdel NORDREISA KOMMUNE 2013-2025 Analyseobjektet fro Risiko- og sårbarhetsanalyse er kommunens totale areal. For å

Detaljer

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE

BRYGGA LOSJI. BIODDGATEN 2-4 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Brygga Losji Rapporttype Vedlegg til detaljregulering 2012-12-13 BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE ROS-AALYSE 2 (17) BRYGGA LOSJI. BIODDGATE 2-4 ROS-AALYSE Oppdragsnr.: 8120298 Oppdragsnavn:

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp

531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Oppdragsgiver: Oppdrag: Statens vegvesen 531194 Bussholdeplass m.m. ved Sletten bybanestopp Del: Dato: 2013-04-26 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Kjersti Møllerup Subba Christian Frønsdal ROS-ANALYSE INNHOLD

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005

Veileder for gjennomføring av. ROS-analyse. ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet. Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 1 Veileder for gjennomføring av ROS-analyse ved utvikling av områder for fritidsbebyggelse i høyfjellet Fylkesmannen i Vest-Agder 2005 2 ROS-analyse for utvikling av fritidsbebyggelse i høyfjellet Innhold

Detaljer

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsgiver DKM Drammen Rapporttype ROS-analyse 2011-03-22 BOLSTADGATA 16, SANDE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (17) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Oppdragsnr.: 1100745 Oppdragsnavn:

Detaljer

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø

E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplan med konsekvensutredning. Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø E39 Ålgård - Hove Sårbarhetsanalyse E39 Ålgård - Hove Kommunedelplan med konsekvensutredning Deltemarapport Sårbarhetsanalyse Deltemarapport kulturminner og kulturmiljø 2011-09-15 Oppdragsnr.: 5101693

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Revisjon av kommuneplanens arealdel 2015-2026 Planbeskrivelse Sist revidert 12.05.15. Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Ajourføring av planen 3. Endringer som ikke krever særlig utredning av konsekvenser

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen.

Formålet med reguleringsplanen er å detaljregulere for spredt og konsentrert småhusbebyggelse i tråd med formål i kommuneplanen. 1. Bakgrunn og nøkkelopplysninger Risiko og sårbarhetsanalyse for Strandlia vest er utarbeidet i henhold til plan og bygningslovens 4 3. Analysen skal vise alle risiko og sårbarhetsforhold som har betydning

Detaljer