Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring"

Transkript

1 Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf , Fax , Tittel Radoninspeksjon av privatboliger. Tiltak mot radon i Olaf Bulls vei 15, 21 og 23, 0765 Oslo. Rapportnr Dato Kundens ref. Karl Erik Kvalsund Antall sider 31 Ant. vedlegg 3 Utførende Kvalitetssikring Daglig leder Jostein Hoftuft, Rådgiver Aleksandar Birovljev, Dr. scient. Sammendrag Radonlabs oppdrag gikk ut på å undersøke mulighetene for tiltak mot radongass i 8 boliger i Olaf Bulls vei 15, 21 og 23, 0765 Oslo. Befaring og målinger ble utført over flere dager i Tiltak mot radon bør gjennomføres hvis årsmiddel radonkonsentrasjon i oppholdsrom er over 100 Bq/m 3 (Statens Strålevern). På grunn av boligens kompleksitet og tilstedeværelse av mange inntrengningsveier for radonholdig jordluft, vil vi foreslå flere mulige tiltak som bør utføres alene eller i kombinasjon for å oppnå tilstrekkelig reduksjon av radonnivåene. Tiltakene er rangert etter hva vi oppfatter som mest effektivt og hensiktsmessig, men rekkefølgen kan forandres på grunn av økonomiske, estetiske og andre hensyn. Etter innføring av tiltak bør det foretas kontrollmålinger med sporfilm i alle rom med betydelig oppholdstid, for å se om ytterligere tiltak er nødvendig. Ut fra de opplysningene som foreligger vil det normalt være tilstrekkelig med tiltak som foreslått. Beskrivelsene av tiltak i denne rapporten er kun skissemessige og det tas forbehold om behov for mulige justeringer av foreslåtte tiltak som følge av tekniske hindringer, rehabilitering, oppussinger, estetiske hensyn etc. Utdrag av rapporten må ikke gjengis uten skriftlig godkjenning fra Radonlab. The report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Radonlab. Forskningsvn. 1B, 0373 Oslo Bankgiro: E-post: Tlf.: Org.nr Internett:

2 Rapportnr.: Side 2 av 31 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Oppdrag Opplysninger Generelt om tiltak som anbefales Radonsug Tetting av luftlekkasjer mot grunn Ventilering Resultater av målinger, observasjoner og anbefalte tiltak Målinger og observasjoner Olaf Bulls vei Leilighet U Leilighet U Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 15: Olaf Bulls vei Leilighet U Olaf Bulls vei Leilighet U Leilighet U Leilighet U Leilighet U Leilighet U Kommentarer til anbefalingene Vedlegg Vedlegg 1: Radonsug ventilering av byggegrunn. Vedlegg 2: Tettetiltak produkter og bruksområder. Vedlegg 3: MiniVent Fleksible friskluftsaggregater.

3 Rapportnr.: Side 3 av 31 1 Bakgrunn 1.1 Oppdrag Radonlabs oppdrag gikk ut på å undersøke mulighetene for tiltak mot radongass i 8 boliger i Olaf Bulls vei 15, 21 og 23, 0765 Oslo. Befaring og målinger ble utført over flere dager i Opplysninger Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i flere boliger i borettslaget vinteren Måleresultatene fra hver enkelt leilighet er presentert i kapitel 3. Statens Stråleverns anbefalinger for eksisterende boliger Tiltak mot radon bør gjennomføres hvis årsmiddel radonkonsentrasjon i oppholdsrom er over 100 Bq/m 3. Radonnivåer skal alltid ligge under maksimumsgrense på 200 Bq/m 3. Radonnivåene skal være så lave som praktisk mulig. Strålevernsforskrift 6. Grenseverdier Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m 3. Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige 200 Bq/m 3 i slike bygninger og lokaler. 2 Generelt om tiltak som anbefales 2.1 Radonsug Tiltaket skaper undertrykk under betongdekket for å stoppe/redusere inntrengning av radonholdig jordgass. Beskrivelse og prinsippskisse for installasjon av radonsug er gitt i vedlegg 1. For innvendige radonsug etableres det er sugepunkt i byggets betongsåle, for utvendige radonsug etableres et sugepunkt i yttervegg ned til fyllmassene under betonggulvet. Uavhengig av plassering av primært sugepunkt hentes løse masser fra grunnen opp slik at det skapes et hulrom under betongdekket. Et rør tilpasses sugepunktet og fører luften til et utkast mot friluft. Tiltaket drives av en tilpasset radonsug-viftemodul som monteres på rørsystemet. Dersom bærevegger i boligen danner et fysisk skille i grunnen, kan det være nødvendig med en forgrening med kanal (by-pass) / sekundert sugepunkt fra primært sugepunkt til pukklag under andre deler av bygget. Man bør forsikre seg om at det ikke er varmekabler eller andre tekniske løsninger i gulvet hvor sugepunkt skal etableres. Generelt bør avkast fra et radonsug ha god avstand til nærmeste dør, ventil eller vindu. Det gjøres oppmerksom på at det finnes flere typer radonsug som passer til forskjellige typer grunn og konstruksjoner. Bestemmelse av type radonsug og dimensjonering må gjøres under forundersøkelse som innebærer prøveboringer og testing som utføres av Radontiltak AS sine montører. 2.2 Tetting av luftlekkasjer mot grunn Generelt kan man i eksisterende boliger ikke forvente å få tilgang til eller avdekke alle aktuelle lekkasjesteder. Derfor er legging av en fast- eller smørbar radonmembran sammenhengende over hele grunnflaten mest effektivt, men sjelden mulig/rimelig i eksisterende boliger. I tillegg befinner trolig flere utettheter seg i sammenføyninger, bak kledning, gulvbelegg eller under andre overflater som det må gjøres en vurdering om det er kostnadseffektivt å åpne disse for å tette.

4 Rapportnr.: Side 4 av 31 Alle tilgjengelige utettheter mot grunnen bør allikvel tettes. Prinsipielt bør alle tettetiltak utføres mot grunnkonstruksjoner som betonggulv og betong/murvegger. Andre materialer er ofte for porøse og lite dimensjonsstabile til at tetting kan utføres effektivt. En del teknikker for tetting i forskjellige situasjoner er illustrert i vedlegg 2 kan benyttes for tetting. Ved eventuell rehabilitering kan det utføres tettetiltak over større deler av gulvflaten. Alle gulvflater og gulvvegg overganger kan f. eks. behandles med radontett påstrykningsmembran (f. eks. RadonGuard). Tetting kan forsterke effekten av andre tiltak som for eksempel radonsug. 2.3 Ventilering Vesentlig økning av luftskifte uten at det skapes undertrykk i inneluften vil kunne redusere radonnivået. Ventilering fortynner radonkonsentrasjon i inneluften. Det må i tillegg sikres god sirkulasjon og tilstrekkelig luftskifte. Alternativ 1. MiniVent. Den beste ventileringsmetoden er mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Som en enklere form for denne type ventilering av enkelte rom kan MiniVent aggregater benyttes. MiniVent styrker friskluftsventilering og har mulighet for varmegjenvinning og balanserte trykkforhold. Forslag til plassering av MiniVent er inntegnet i vedlegg 1. For mer informasjon og bestilling av MiniVent se Det gjøres oppmerksom på at montering av MiniVent aggregatene alene vil ikke være tilstrekkelig for å løse radonproblemet i boligen. Naturlig ventilasjon. Boligen er utstyrt med enkelte passive ventiler. For å få gunstig effekt mot radon bør det evt. monteres flere ventiler i vegger og alle ventiler må stå åpne hele tiden. Dette er vanskelig å opprettholde om vinteren på grunn av kulde og trekk. Derfor er dette alternativet ofte minst effektivt, men kan benyttes i evt. kalde rom som f. eks. kjellerboder og lignende. Se foreslått plassering i vedlegg 1. Alternativ 2. Boligventilasjon. Et balansert ventilasjonsanlegg består av et aggregat som plasseres i sekundære rom (bod, loft etc.) og ett kanalnett med til- og fra-luftkanaler og ventiler i alle rom. Det gjøres oppmerksom på at mekanisk ventilering som tiltak mot radongass ofte krever spesiell produktvalg og prosjektering for å maksimere effekt. Et slikt system vil i prinsippet kunne erstatte tiltak nr. 1 (radonsug), men prisen vil være vesentlig høyere og det kan oppstå problemer med plassering og kanalføring. 3 Resultater av målinger, observasjoner og anbefalte tiltak 3.1 Målinger og observasjoner Det ble benyttet 2 stk. Rad7 måleinstrumenter for punktmåling av radonkonsentrasjon (såkalt «radonsniffing»). Instrumentet suger kontinuerlig luft gjennom et kammer hvor måling av stråling fra radon og datterprodukter foretas. Ventiler ble lukket i flere rom under inspeksjonen. Det ble gjort sniffermålinger i flere rom i boligene. Måleresultatene og bilder fra inspeksjonen er vist i delkapitler for hver bolig. Det gjøres oppmerksom på at foretatte korttidsmålinger med elektroniske måleinstrumenter ikke er direkte sammenlignbare med langtidsmålinger med for eksempel sporfilm. Radonkonsentrasjonen er som regel langt høyere i nærheten av inntrengningspunkter enn andre steder i rommet. Hensikten med denne type måling er å lokalisere og kartlegge kilder til inntrengning av radon samt å vurdere ekshalasjonspotensialet av radon i grunnmassene.

5 Rapportnr.: Side 5 av 31 Trykkforskjeller mellom innemiljø og byggegrunnen gir opphav til inntrengning av radonholdig jordgass som produseres i steinmasser under sålen. Gassen siver inn gjennom utettheter i grunnkonstruksjonen. Setninger, tørkesprekker, sammenføyninger, materialer med høy porøsitet, hulltaking i betong til tekniske anlegg er typiske utettheter. Inntrengning av radonholdig jordgass skjer i aktuelle boliger gjennom de utettheter som ble oppdaget, men trolig også gjennom sprekker i betongdekket som ikke kunne observeres ettersom grunnkonstruksjonene er skjult av gulvbelegg etc. Ventileringen i boligene er generelt svak og utilstrekkelig, noe som bidrar til konsentrering av radongassen. Det er målt høye radonnivåer i leilighetenes oppholdsrom og det anbefales derfor å iverksette tiltak for å redusere radonnivåene i boligene. På grunn av boligenes kompleksitet og tilstedeværelse av mange inntrengningsveier for radonholdig jordluft, vil vi foreslå flere mulige tiltak som bør utføres alene eller i kombinasjon for å oppnå tilstrekkelig reduksjon av radonnivåene. Tiltakene er rangert etter hva vi oppfatter som mest effektivt og hensiktsmessig, men rekkefølgen kan forandres på grunn av økonomiske, estetiske og andre hensyn. Etter innføring av tiltak bør det foretas kontrollmålinger med sporfilm i alle rom med betydelig oppholdstid, for å se om ytterligere tiltak er nødvendig. 3.2 Olaf Bulls vei 15 Type bolig: Terrasseblokk. Byggeår: Bygget har tre underetasjer. De to inspiserte leilighetene ligger i tredje underetasje og har både gulv og hele bakveggen mot grunn. 3 leiligheter i tredje underetasje. De to leilighetene er på ca. 110 m 2 hver (brutto). Ingen kjeller. Terreng: Bygning er oppført i skrånende terreng. Fjell finnes bak boligen og er observert bak trapp i tredje underetasje. Trolig stein-fyllmasser under støpt gulv. Konstruksjon: Terrasseblokk oppført med bærende konstruksjoner. Leiligheter har skillende dekker i armert betong. Type oppvarming: gulvvarme og panelovner. Diverse: Betydelig oppholdstid i rom med forhøyet radonkonsentrasjon. Vannforsyning fra vannverk. Vinduer ble byttet vår/sommer 2014 i leilighetene Leilighet U0301 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 1. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 2. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Stue Kjøkken Gjesterom Soverom Tabell 1. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørføring under kjøkkenvask Bad Rørgjennomføring i vegg 682

6 Rapportnr.: Side 6 av 31 3 Soverom Gulv/vegg-overgang Stue Gulv/vegg-overgang 1390 Tabell 2. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Gulvbelegg: o parkett: stue, soverom, gjesterom, entré, bod og kjøkken. o Fliser: bad og wc Varmekabler på bad. Leilighet har både gulv mot grunn og hele bakveggen (kjøkken, bad og bod) er mot grunn. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: spalteventil over vinduer i kjøkken, soverom, gjesterom og stue. o Mekanisk avtrekk på bad, wc, bod og kjøkken uten egen regulator. Terreng

7 Rapportnr.: Side 7 av 31 Bod Bad 2 1 Kjøkken Gjesterom Soverom 3 4 Stue Figur 1: Plantegning av leilighet U0301 i Olaf Bulls vei 15 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av ventiler/minivent (blå rektangler).

8 Rapportnr.: Side 8 av Leilighet U0303 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 3. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 4. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Kjøkken Soverom FO Soverom OL Soverom AL Stue Tabell 3. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørføring under kjøkkenvask 462 Tabell 4. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Leiligheten har et avtrekkssystem som hele tiden skaper undertrykk innendørs. Dette systemet har ingen bryter og kan verken justeres i hastighet eller slås av. Et slikt avtrekkssystem er med på å øke inntrengingen av radonholdig jordluft. Inntrengning av radonholdig jordgass skjer jevnt over i hele leiligheten gjennom, men i hovedsak så ligger hovedproblemet trolig mot ytterveggen ved kjøkken, bad og bod da denne ligger fullstendig under grunn og går mot fjell. Boligen er utstyrt med noen passive spalteventiler over vinduer Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 15: 1. Radonsug: Primært sugepunkt foreslås plassert i på utsiden av blokken, under balkongen til leilighet U302. Under balkongen vil viftemodulen være beskyttet for snø og regn. Det vil kreves termisk isolasjon av viftesystemet. Generelt bør avkast fra et radonsug ha god avstand til nærmeste dør, ventil eller vindu. For å lage sugepunktet bores det et hull i betongveggen skrått inn under leilighet U303 og løse masser fra grunnen hentes opp slik at et hulrom skapes. Et rør tilpasses sugepunktet og føres horisontalt ut av yttervegg i henhold til figur 2. Dersom bærevegger i boligen danner et fysisk skille i grunnen, kan det være nødvendig med en forgrening med kanal (by-pass) / sekundert sugepunkt fra primært sugepunkt til pukklaget under leilighet U301. Dette er tegnet med blå linje i figur 2. Tiltaket drives av en tilpasset radonsug-viftemodul som monteres på rørsystemet. Prinsippskisse for installasjon av radonsug er gitt i vedlegg 1.

9 Rapportnr.: Side 9 av 31 U0303 U0302 U0301 Figur 2: Prinsippskisse for plassering av radonsug under balkonger i Olaf Bulls vei 15. Rødt punkt markerer plassering av borrepunkt/sugepunkt i under balkong gjennom vegg. Rørføring fra sugepunkt (gul linje) føres til pukklag under betonggulv i leilighet U0303 og ut gjennom yttervegg til friluft. Alternative rørføringer og plasseringer kan være mulige. Blå linjer markerer sekunder rørføring om primært sugepunkt ikke skaper undertrykk under U0301. Vær oppmerksom på at skissen er laget etter omtrentlige mål og kan derfor avvike i forhold til virkelig romløsning. Bilde 1: Bilde mot balkong for U0302 hvor plassering av radonsug er planlagt.

10 Rapportnr.: Side 10 av Tetting: Av de tilgjengelige utetthetene som bør tettes er alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad/wc. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene for å vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. I tillegg bør rørgjennomføringer i kassen i trappegangen i tredje underetasje tettes. Dette kan forsterke effekten av eventuelt radonsuget. 3. Ventilasjon: Leilighetene er utstyrt med for få passive ventiler. Alle oppholdsrom i boligene bør øke friskluft-mengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i vegger for å få inn mer luft. Leilighetene bør få tilført nok luft til at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å lage flere ventiler, som drives passivt eller mekanisk. Forslag til plassering av ventiler (eller evt. MiniVent) i leilighet U0301 er inntegnet i figur 1.

11 Rapportnr.: Side 11 av Olaf Bulls vei 21 Type bolig: Terrasseblokk. Byggeår: Bygget har tre underetasjer. Den inspiserte leiligheten ligger i tredje underetasje og har både gulv og vegg mot grunn. Det ligger 3 leiligheter i 3.underetasje. Inspisert leilighet er på ca. 110 m 2 (brutto). Ingen kjeller. Terreng: Bygningen er oppført i skrånende terreng. Trolig stein-fyllmasser under støpt gulv. Konstruksjon: Terrasseblokk oppført med bærende konstruksjoner. Leiligheter har skillende dekker i armert betong. Type oppvarming: gulvvarme og panelovner. Diverse: Betydelig oppholdstid i rom med forhøyet radonkonsentrasjon. Vannforsyning fra vannverk. Vinduer ble byttet vår/sommer 2014 i leilighetene i blokken Leilighet U0301 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 5. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 5. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Stue Kjøkken Biblioteket Soverom Tabell 5. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Gulv/vegg-overgang Stue Gulv/vegg-overgang Bibliotek Gulv/vegg-overgang 660 Tabell 6. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Gulvbelegg: Parkett og fliser. Varmekabler på bad og wc. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: spalteventil over vinduer i kjøkken, soverom, stue og bibliotek. Veggventil i stue. o Mekanisk avtrekk på bad, wc, bod og kjøkken (uten egen regulator).

12 Rapportnr.: Side 12 av 31 Bilder fra inspeksjonen Bilde 2 t.v. Slange fra radonsniffer går ned til overgang mellom gulv/vegg på kjøkken (målepunkt 1), og viste stor inntrengning av radon. Bilde 3 t.h. Rundt rørgjennomføring i vegg ved siden av toalett bør det tettes mot luftlekkasje. Utebod 2 3 Bibliotek Stue Soverom Kjøkken 1 Bad Bod Terreng Figur 3: Plantegning av leilighet U0301 i Olaf Bulls vei 21 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av ventiler/minivent (blå rektangler).

13 Rapportnr.: Side 13 av 31 Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 21: 1. Ventilasjon: Leilighetene er utstyrt med for få passive ventiler. Alle oppholdsrom i boligene bør øke friskluft-mengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i vegger for å få inn mer luft. Leiligheten bør få tilført nok luft til at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å lage flere ventiler. Alternativt kan det monteres MiniVent aggregater. Forslag til plassering av ventiler/minivent i leiligheten er inntegnet i figur 3 2. Tetting: Av de tilgjengelige utetthetene som bør tettes er alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad/wc. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overganger må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. For tetteteknikker se vedlegg Radonsug: Ovennevnte tiltak vi høyst sannsynlig løse problemet. Allikevel gis det herved beskrivelse av en tilleggsløsning med radonsug. Primært sugepunkt for radonsuget kan for eksempel plasseres i bod eller på utsiden av blokken under balkongen. For konkret plassering av radonsug bør det foretas en nærmere befaring. Se generell beskrivelse av radonsug i avsnitt 2.1 eller i vedlegg 1 for flere detaljer.

14 Rapportnr.: Side 14 av Olaf Bulls vei 23 Relevante opplysninger Type bolig: Terrasseblokk. Byggeår: Bygget har tre underetasjer. Tre av de inspiserte leilighetene ligger i tredje underetasje og én ligger i andre underetasje. Ingen kjeller. Terreng: Bygning er oppført i skrånende terreng. Trolig stein-fyllmasser under støpt gulv. Konstruksjon: Terrasseblokk oppført med bærende konstruksjoner. Leiligheter har skillende dekker i armert betong. Type oppvarming: gulvvarme og panelovner. Diverse: Betydelig oppholdstid i rom med moderat forhøyet radonkonsentrasjon. Vannforsyning fra vannverk. Vinduer ble byttet vår/sommer 2014 i leilighetene Leilighet U0301 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 7. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 8. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Stue Kjøkken Kontor Soverom Tabell 7. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørgjennomføring i skap under vask Bad Rørgjennomføring i vegg 580 Tabell 8. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Leiligheten har både gulv mot grunn, og hele bakveggen (kjøkken, bad og bod) er mot grunn. Bruttoareal: ca. 110 m 2. Gulvbelegg: Parkett og fliser. Varmekabler på bad og wc. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: spalteventil over vinduer på kjøkken, kontor, stue og soverom. 1 stk. veggventil i stue. o Mekanisk avtrekk på bad, wc, bod og kjøkken uten egen regulator.

15 Rapportnr.: Side 15 av 31 Bilde fra inspeksjonen Bilde 4. Pågående måling rundt rørgjennomføring under vask på bad (målepunkt 2). Disse rørgjennomføringene i vegg bør tettes. Utebod Soverom Stue Kontor Kjøkken 1 Bad 2 Bod Terreng Figur 4: Plantegning av leilighet U0301 i Olaf Bulls vei 23 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av ventiler/minivent (blå rektangler).

16 Rapportnr.: Side 16 av 31 Anbefalte tiltak: 1. Tetting: Av de tilgjengelige utetthetene som bør tettes er alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad/wc. I tillegg bør hullet i veggen over kranen på kjøkkenet tettes. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. 2. Ventilasjon: Leiligheten er utstyrt med enkelte passive ventiler. Alle oppholdsrom bør øke friskluftmengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i veggene for å få inn mer luft. Leiligheten bør få tilført nok luft slik at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å montere flere ventiler, som drives. Alternativt kan MiniVemt aggregater (vedlegg 3) monteres. Forslag til plassering er gitt i figur Radonsug: Ovennevnte tiltak vi høyst sannsynlig løse problemet. Allikevel gis det herved beskrivelse av en tilleggsløsning med radonsug. Primært sugepunkt for radonsuget kan for eksempel plasseres i bod eller under balkongen på utsiden av blokken. For konkret plassering av radonsug kan det foretas en nærmere befaring. Se generell beskrivelse av radonsug i avsnitt 2.1 eller i vedlegg 1 for flere detaljer.

17 Rapportnr.: Side 17 av Leilighet U0302 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 9. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 10. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Soverom Stue Tabell 9. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørgjennomføring i vegg under vask Stue Gulv/vegg-overgang Soverom Gulv/vegg-overgang Bad Rørgjennomføring i vegg til toalett 917 Tabell 10. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Leilighet har bare gulv mot grunn. Bruttoareal: 72 m 2. Gulvbelegg: Parkett: soverom, stue og kott. Flis: bad og kjøkken. Laminat: entré. Varmekabler på bad og wc. Ventilasjon: o Passiv ventilasjon: naturlig ventilasjon gjennom 1 stk. spalteventil over vindu i soverom og 1 stk. veggventil i stue. o Mekanisk avtrekk på bad uten egen regulator. Bilder fra inspeksjonen Bilde 5 t.v. Pågående måling i hull i vegg under vask på kjøkken (målepunkt 1). Dette hullet og andre rørgjennomføringer bør tettes. Bilde 6 midten Rundt rørgjennomføring i vegg ved siden av toalett bør det tettes mot luftlekkasje (målepunkt 4). Bilde 7 t.h. Måling ved gulv/vegg-overgang i stue (målepunkt 2).

18 Rapportnr.: Side 18 av 31 Bad 4 1 Kjøkken Entre Kott 2 3 Stue Soverom Bod Terrasse Figur 5: Plantegning av leilighet U0302 i Olaf Bulls vei 23 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av minivent (blå rektangler).

19 Rapportnr.: Side 19 av Leilighet U0303 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 11. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 12. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Kjøkken Soverom ST Soverom Stue Tabell 11. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Vaskerom Luke i vegg Kjøkken Under kjøkkenvask 144 Tabell 12. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Inntrengning av radonholdig jordgass skjer trolig jevnt over i hele leiligheten, men i hovedsak så ligger hovedproblemet trolig mot ytterveggen ved kjøkken, bad og bod da denne ligger fullstendig under grunn og går mot fjell. Dette indikeres også ved å se konsentrasjonen målt i målepunkt 2 (tabell 10), som er målt ved denne veggen. Det foreligger planer om å pusse opp kjøkkenet i leiligheten. Leiligheten har både gulv mot grunn og hele bakveggen (kjøkken, bad og kott) er mot grunn. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: boligen er utstyrt med passive ventiler. o Mekanisk avtrekk: leiligheten har et avtrekkssystem som hele tiden skaper undertrykk innendørs. Dette systemet har ingen bryter, og kan verken justeres i hastighet eller slås av. Et slikt avtrekkssystem er med på å øke inntrengnigen av radonholdig jordluft. Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 23 - U0302 og U0303: 1. Radonsug: Primært sugepunkt foreslås plassert under balkongen til leilighet U0302 på utsiden av blokken. Her borres det et hull direkte inn veggen under leiligheten, og løse masser fra grunnen hentes opp slik at et hulrom skapes. Et rør tilpasses sugepunktet og føres horisontalt ut av yttervegg i henhold til figur 6. Tiltaket drives av en tilpasset radonsug-viftemodul som monteres på rørsystemet. Dersom bærevegger i boligen danner et fysisk skille i grunnen, kan det være nødvendig med en forgrening med kanal (by-pass) / sekundert sugepunkt fra primært sugepunkt til pukklaget under leilighet U303. Dette er tegnet med blå linje i figur 6. Under balkongen vil viftemodulen være beskyttet for snø og regn. Det vil kreve termisk isolasjon av viftesystemet. Generelt bør avkast fra et radonsug ha god avstand til nærmeste dør, ventil eller vindu. Prinsippskisse for installasjon av radonsug er gitt i vedlegg 1.

20 Rapportnr.: Side 20 av 31 U0303 U0302 U0301 Figur 6: Prinsippskisse for plassering av radonsug under balkonger i Olaf Bulls vei 23. Rødt punkt markerer plassering av borrepunkt/sugepunkt i under balkong gjennom vegg. Rørføring fra sugepunkt (gul linje) føres til pukklag under betonggulv i leilighet U0302 og ut gjennom yttervegg til friluft. Alternative rørføringer og plasseringer kan være mulige. Blå linje markerer sekundær rørføring om primært sugepunkt ikke skaper undertrykk under U0303. Bilde 8: Bilde mot balkong ene i Olaf Bulls vei 23, hvor undersiden av U0303 er nærmest og hvor plassering av radonsug er planlagt under balkongen til U Tetting: De tilgjengelige utetthetene rundt alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad bør tettes. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. U0303: Dersom veggen på kjøkkenet fjernes under oppussing anbefales det å tette alle synlige sprekker i betongen samt i gulv-vegg overgangene. Her kan sprekkene i vegg tettes med en butyl-basert fugemasse,

21 Rapportnr.: Side 21 av 31 mens gulv-vegg overgangene tettes med en påstrykbar smøremembran som for eksempel Radonguard. Hullet i veggen på vaskerommet bør lukkes med en luke. Luken er helt tett, både i festet rundt luken og i selve luken. 3. Ventilasjon: Leilighetene er utstyrt med enkelte passive ventiler. Alle oppholdsrom i boligene bør øke friskluft-mengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i veggene for å få inn mer luft. Leilighetene bør få tilført nok luft slik at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å lage flere ventiler, evt. MiniVenter (vedlegg 3). Forslag til plassering av minivent i leilighet U0301 er inntegnet i figur 5.

22 Rapportnr.: Side 22 av Leilighet U0201 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 13. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 14. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Kjøkken Soverom Soverom Soverom Stue Tabell 13. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørføring under kjøkkenvask 80 Tabell 14. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Denne leiligheten ligger ikke på bakkeplan, men har en annen leilighet i etasjen under. Denne leiligheten har sporfilmverdier som ligger under 100 Bq/m 3 med unntak av kjøkkenet. Anbefalte tiltak: 1. Ventilasjon: Ventilasjonen i boligen bør styrkes. Boligen er utstyrt med få passive ventiler. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler på vegger for å øke mengden frisk luft i leiligheten. Leiligheten bør få tilført nok luft slik at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. 2. Tetting: Alle tilgjengelige utetthetene mot grunn bør tettes. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. 3. Radonsug: Ovennevnte tiltak vi høyst sannsynlig løse problemet. Allikevel nevnes det herved en tilleggsløsning med radonsug. For konkret plassering av radonsug kan det foretas en nærmere befaring. Se generell beskrivelse av radonsug i avsnitt 2.1 eller i vedlegg 1 for flere detaljer.

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Tiltakene er delt opp som følger:

Tiltakene er delt opp som følger: Fartein Valens vei Interesselag Veileder for energitiltak Erfaringer, råd og veiledning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Sammendrag COWI har utført en energivurdering

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Tyrikollen Boligsameie

Tyrikollen Boligsameie S.nr. 957 911 Tyrikollen Boligsameie TILSTANDSVURDERING TRINN 1 utarbeidet av: oktober 2013 Generell tilstandsvurdering trinn 1 Side 1.2 TILSTANDSVURDERING TYRIKOLLEN BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning

Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning 34 Prosjektrapport 22 Prosjektrapport 34 Peter G. Schild Nasjonal undersøkelse av boligventilasjon med varmegjenvinning Emneord:

Detaljer

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING

UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER VÅTROMSREHABILITERING Bjerkedalen Borettslag UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER og VÅTROMSREHABILITERING Rapport fra ProBygg AS Gjennomrustet soilrør Avkappet avløpsrør. Stor gjengroing. Gjenværende godstykkelse i snittflaten

Detaljer

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I

BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. D 15.09.09 A-120315 BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN TRINN I HH/juni 2010.........................................................................................................................

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør

Sandsli borettslag. Rehabilitering. Informasjon fra styret og entreprenør Sandsli borettslag Rehabilitering Informasjon fra styret og entreprenør Informasjon fra styret Vi er nå godt i gang med rehabiliteringen og arbeidet skrider raskt frem. Styret ønsker, i samråd med Stoltz

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING

7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING Du bygger Vi tar oss av resten 7 TEMAHEFTE ENERGI- OPPGRADERING September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse gjennom

Detaljer

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag

TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR. Thv. Meyers gate 62 Borettslag TILSTANDSVURDERING TRINN 1 FOR Thv. Meyers gate 62 Borettslag OKTOBER 2005 THV. MEYERSGATE 62 BORETTSLAG - TILSTANDSVURDERING Utført av: OBOS Prosjekt A/S v / Niels H. Riddervold Adresse: Postboks 6666,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 444 Veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Utgitt mars 1991 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo April 1993 Avsnittet «norsk

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus

Isola Radonsikring. Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Isola Radonsikring Komplett og sikker radonbeskyttelse! Tørre og sunne hus Generelt om radon og helsefare Radon - en usynlig fiende! Helsefare tilknyttet radon har i de senere år fått stadig økt fokus.

Detaljer