Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utførende enhet/lab. Antall sider. Kvalitetssikring"

Transkript

1 Rapport radonlab Oppdragsgiver Åsly borettslag v/ Karl Erik Kvalsund Olaf Bulls vei Oslo Utførende enhet/lab. Radonlab AS Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo Tlf , Fax , Tittel Radoninspeksjon av privatboliger. Tiltak mot radon i Olaf Bulls vei 15, 21 og 23, 0765 Oslo. Rapportnr Dato Kundens ref. Karl Erik Kvalsund Antall sider 31 Ant. vedlegg 3 Utførende Kvalitetssikring Daglig leder Jostein Hoftuft, Rådgiver Aleksandar Birovljev, Dr. scient. Sammendrag Radonlabs oppdrag gikk ut på å undersøke mulighetene for tiltak mot radongass i 8 boliger i Olaf Bulls vei 15, 21 og 23, 0765 Oslo. Befaring og målinger ble utført over flere dager i Tiltak mot radon bør gjennomføres hvis årsmiddel radonkonsentrasjon i oppholdsrom er over 100 Bq/m 3 (Statens Strålevern). På grunn av boligens kompleksitet og tilstedeværelse av mange inntrengningsveier for radonholdig jordluft, vil vi foreslå flere mulige tiltak som bør utføres alene eller i kombinasjon for å oppnå tilstrekkelig reduksjon av radonnivåene. Tiltakene er rangert etter hva vi oppfatter som mest effektivt og hensiktsmessig, men rekkefølgen kan forandres på grunn av økonomiske, estetiske og andre hensyn. Etter innføring av tiltak bør det foretas kontrollmålinger med sporfilm i alle rom med betydelig oppholdstid, for å se om ytterligere tiltak er nødvendig. Ut fra de opplysningene som foreligger vil det normalt være tilstrekkelig med tiltak som foreslått. Beskrivelsene av tiltak i denne rapporten er kun skissemessige og det tas forbehold om behov for mulige justeringer av foreslåtte tiltak som følge av tekniske hindringer, rehabilitering, oppussinger, estetiske hensyn etc. Utdrag av rapporten må ikke gjengis uten skriftlig godkjenning fra Radonlab. The report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Radonlab. Forskningsvn. 1B, 0373 Oslo Bankgiro: E-post: Tlf.: Org.nr Internett:

2 Rapportnr.: Side 2 av 31 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Oppdrag Opplysninger Generelt om tiltak som anbefales Radonsug Tetting av luftlekkasjer mot grunn Ventilering Resultater av målinger, observasjoner og anbefalte tiltak Målinger og observasjoner Olaf Bulls vei Leilighet U Leilighet U Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 15: Olaf Bulls vei Leilighet U Olaf Bulls vei Leilighet U Leilighet U Leilighet U Leilighet U Leilighet U Kommentarer til anbefalingene Vedlegg Vedlegg 1: Radonsug ventilering av byggegrunn. Vedlegg 2: Tettetiltak produkter og bruksområder. Vedlegg 3: MiniVent Fleksible friskluftsaggregater.

3 Rapportnr.: Side 3 av 31 1 Bakgrunn 1.1 Oppdrag Radonlabs oppdrag gikk ut på å undersøke mulighetene for tiltak mot radongass i 8 boliger i Olaf Bulls vei 15, 21 og 23, 0765 Oslo. Befaring og målinger ble utført over flere dager i Opplysninger Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i flere boliger i borettslaget vinteren Måleresultatene fra hver enkelt leilighet er presentert i kapitel 3. Statens Stråleverns anbefalinger for eksisterende boliger Tiltak mot radon bør gjennomføres hvis årsmiddel radonkonsentrasjon i oppholdsrom er over 100 Bq/m 3. Radonnivåer skal alltid ligge under maksimumsgrense på 200 Bq/m 3. Radonnivåene skal være så lave som praktisk mulig. Strålevernsforskrift 6. Grenseverdier Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m 3. Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige 200 Bq/m 3 i slike bygninger og lokaler. 2 Generelt om tiltak som anbefales 2.1 Radonsug Tiltaket skaper undertrykk under betongdekket for å stoppe/redusere inntrengning av radonholdig jordgass. Beskrivelse og prinsippskisse for installasjon av radonsug er gitt i vedlegg 1. For innvendige radonsug etableres det er sugepunkt i byggets betongsåle, for utvendige radonsug etableres et sugepunkt i yttervegg ned til fyllmassene under betonggulvet. Uavhengig av plassering av primært sugepunkt hentes løse masser fra grunnen opp slik at det skapes et hulrom under betongdekket. Et rør tilpasses sugepunktet og fører luften til et utkast mot friluft. Tiltaket drives av en tilpasset radonsug-viftemodul som monteres på rørsystemet. Dersom bærevegger i boligen danner et fysisk skille i grunnen, kan det være nødvendig med en forgrening med kanal (by-pass) / sekundert sugepunkt fra primært sugepunkt til pukklag under andre deler av bygget. Man bør forsikre seg om at det ikke er varmekabler eller andre tekniske løsninger i gulvet hvor sugepunkt skal etableres. Generelt bør avkast fra et radonsug ha god avstand til nærmeste dør, ventil eller vindu. Det gjøres oppmerksom på at det finnes flere typer radonsug som passer til forskjellige typer grunn og konstruksjoner. Bestemmelse av type radonsug og dimensjonering må gjøres under forundersøkelse som innebærer prøveboringer og testing som utføres av Radontiltak AS sine montører. 2.2 Tetting av luftlekkasjer mot grunn Generelt kan man i eksisterende boliger ikke forvente å få tilgang til eller avdekke alle aktuelle lekkasjesteder. Derfor er legging av en fast- eller smørbar radonmembran sammenhengende over hele grunnflaten mest effektivt, men sjelden mulig/rimelig i eksisterende boliger. I tillegg befinner trolig flere utettheter seg i sammenføyninger, bak kledning, gulvbelegg eller under andre overflater som det må gjøres en vurdering om det er kostnadseffektivt å åpne disse for å tette.

4 Rapportnr.: Side 4 av 31 Alle tilgjengelige utettheter mot grunnen bør allikvel tettes. Prinsipielt bør alle tettetiltak utføres mot grunnkonstruksjoner som betonggulv og betong/murvegger. Andre materialer er ofte for porøse og lite dimensjonsstabile til at tetting kan utføres effektivt. En del teknikker for tetting i forskjellige situasjoner er illustrert i vedlegg 2 kan benyttes for tetting. Ved eventuell rehabilitering kan det utføres tettetiltak over større deler av gulvflaten. Alle gulvflater og gulvvegg overganger kan f. eks. behandles med radontett påstrykningsmembran (f. eks. RadonGuard). Tetting kan forsterke effekten av andre tiltak som for eksempel radonsug. 2.3 Ventilering Vesentlig økning av luftskifte uten at det skapes undertrykk i inneluften vil kunne redusere radonnivået. Ventilering fortynner radonkonsentrasjon i inneluften. Det må i tillegg sikres god sirkulasjon og tilstrekkelig luftskifte. Alternativ 1. MiniVent. Den beste ventileringsmetoden er mekanisk balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Som en enklere form for denne type ventilering av enkelte rom kan MiniVent aggregater benyttes. MiniVent styrker friskluftsventilering og har mulighet for varmegjenvinning og balanserte trykkforhold. Forslag til plassering av MiniVent er inntegnet i vedlegg 1. For mer informasjon og bestilling av MiniVent se Det gjøres oppmerksom på at montering av MiniVent aggregatene alene vil ikke være tilstrekkelig for å løse radonproblemet i boligen. Naturlig ventilasjon. Boligen er utstyrt med enkelte passive ventiler. For å få gunstig effekt mot radon bør det evt. monteres flere ventiler i vegger og alle ventiler må stå åpne hele tiden. Dette er vanskelig å opprettholde om vinteren på grunn av kulde og trekk. Derfor er dette alternativet ofte minst effektivt, men kan benyttes i evt. kalde rom som f. eks. kjellerboder og lignende. Se foreslått plassering i vedlegg 1. Alternativ 2. Boligventilasjon. Et balansert ventilasjonsanlegg består av et aggregat som plasseres i sekundære rom (bod, loft etc.) og ett kanalnett med til- og fra-luftkanaler og ventiler i alle rom. Det gjøres oppmerksom på at mekanisk ventilering som tiltak mot radongass ofte krever spesiell produktvalg og prosjektering for å maksimere effekt. Et slikt system vil i prinsippet kunne erstatte tiltak nr. 1 (radonsug), men prisen vil være vesentlig høyere og det kan oppstå problemer med plassering og kanalføring. 3 Resultater av målinger, observasjoner og anbefalte tiltak 3.1 Målinger og observasjoner Det ble benyttet 2 stk. Rad7 måleinstrumenter for punktmåling av radonkonsentrasjon (såkalt «radonsniffing»). Instrumentet suger kontinuerlig luft gjennom et kammer hvor måling av stråling fra radon og datterprodukter foretas. Ventiler ble lukket i flere rom under inspeksjonen. Det ble gjort sniffermålinger i flere rom i boligene. Måleresultatene og bilder fra inspeksjonen er vist i delkapitler for hver bolig. Det gjøres oppmerksom på at foretatte korttidsmålinger med elektroniske måleinstrumenter ikke er direkte sammenlignbare med langtidsmålinger med for eksempel sporfilm. Radonkonsentrasjonen er som regel langt høyere i nærheten av inntrengningspunkter enn andre steder i rommet. Hensikten med denne type måling er å lokalisere og kartlegge kilder til inntrengning av radon samt å vurdere ekshalasjonspotensialet av radon i grunnmassene.

5 Rapportnr.: Side 5 av 31 Trykkforskjeller mellom innemiljø og byggegrunnen gir opphav til inntrengning av radonholdig jordgass som produseres i steinmasser under sålen. Gassen siver inn gjennom utettheter i grunnkonstruksjonen. Setninger, tørkesprekker, sammenføyninger, materialer med høy porøsitet, hulltaking i betong til tekniske anlegg er typiske utettheter. Inntrengning av radonholdig jordgass skjer i aktuelle boliger gjennom de utettheter som ble oppdaget, men trolig også gjennom sprekker i betongdekket som ikke kunne observeres ettersom grunnkonstruksjonene er skjult av gulvbelegg etc. Ventileringen i boligene er generelt svak og utilstrekkelig, noe som bidrar til konsentrering av radongassen. Det er målt høye radonnivåer i leilighetenes oppholdsrom og det anbefales derfor å iverksette tiltak for å redusere radonnivåene i boligene. På grunn av boligenes kompleksitet og tilstedeværelse av mange inntrengningsveier for radonholdig jordluft, vil vi foreslå flere mulige tiltak som bør utføres alene eller i kombinasjon for å oppnå tilstrekkelig reduksjon av radonnivåene. Tiltakene er rangert etter hva vi oppfatter som mest effektivt og hensiktsmessig, men rekkefølgen kan forandres på grunn av økonomiske, estetiske og andre hensyn. Etter innføring av tiltak bør det foretas kontrollmålinger med sporfilm i alle rom med betydelig oppholdstid, for å se om ytterligere tiltak er nødvendig. 3.2 Olaf Bulls vei 15 Type bolig: Terrasseblokk. Byggeår: Bygget har tre underetasjer. De to inspiserte leilighetene ligger i tredje underetasje og har både gulv og hele bakveggen mot grunn. 3 leiligheter i tredje underetasje. De to leilighetene er på ca. 110 m 2 hver (brutto). Ingen kjeller. Terreng: Bygning er oppført i skrånende terreng. Fjell finnes bak boligen og er observert bak trapp i tredje underetasje. Trolig stein-fyllmasser under støpt gulv. Konstruksjon: Terrasseblokk oppført med bærende konstruksjoner. Leiligheter har skillende dekker i armert betong. Type oppvarming: gulvvarme og panelovner. Diverse: Betydelig oppholdstid i rom med forhøyet radonkonsentrasjon. Vannforsyning fra vannverk. Vinduer ble byttet vår/sommer 2014 i leilighetene Leilighet U0301 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 1. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 2. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Stue Kjøkken Gjesterom Soverom Tabell 1. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørføring under kjøkkenvask Bad Rørgjennomføring i vegg 682

6 Rapportnr.: Side 6 av 31 3 Soverom Gulv/vegg-overgang Stue Gulv/vegg-overgang 1390 Tabell 2. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Gulvbelegg: o parkett: stue, soverom, gjesterom, entré, bod og kjøkken. o Fliser: bad og wc Varmekabler på bad. Leilighet har både gulv mot grunn og hele bakveggen (kjøkken, bad og bod) er mot grunn. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: spalteventil over vinduer i kjøkken, soverom, gjesterom og stue. o Mekanisk avtrekk på bad, wc, bod og kjøkken uten egen regulator. Terreng

7 Rapportnr.: Side 7 av 31 Bod Bad 2 1 Kjøkken Gjesterom Soverom 3 4 Stue Figur 1: Plantegning av leilighet U0301 i Olaf Bulls vei 15 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av ventiler/minivent (blå rektangler).

8 Rapportnr.: Side 8 av Leilighet U0303 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 3. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 4. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Kjøkken Soverom FO Soverom OL Soverom AL Stue Tabell 3. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørføring under kjøkkenvask 462 Tabell 4. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Leiligheten har et avtrekkssystem som hele tiden skaper undertrykk innendørs. Dette systemet har ingen bryter og kan verken justeres i hastighet eller slås av. Et slikt avtrekkssystem er med på å øke inntrengingen av radonholdig jordluft. Inntrengning av radonholdig jordgass skjer jevnt over i hele leiligheten gjennom, men i hovedsak så ligger hovedproblemet trolig mot ytterveggen ved kjøkken, bad og bod da denne ligger fullstendig under grunn og går mot fjell. Boligen er utstyrt med noen passive spalteventiler over vinduer Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 15: 1. Radonsug: Primært sugepunkt foreslås plassert i på utsiden av blokken, under balkongen til leilighet U302. Under balkongen vil viftemodulen være beskyttet for snø og regn. Det vil kreves termisk isolasjon av viftesystemet. Generelt bør avkast fra et radonsug ha god avstand til nærmeste dør, ventil eller vindu. For å lage sugepunktet bores det et hull i betongveggen skrått inn under leilighet U303 og løse masser fra grunnen hentes opp slik at et hulrom skapes. Et rør tilpasses sugepunktet og føres horisontalt ut av yttervegg i henhold til figur 2. Dersom bærevegger i boligen danner et fysisk skille i grunnen, kan det være nødvendig med en forgrening med kanal (by-pass) / sekundert sugepunkt fra primært sugepunkt til pukklaget under leilighet U301. Dette er tegnet med blå linje i figur 2. Tiltaket drives av en tilpasset radonsug-viftemodul som monteres på rørsystemet. Prinsippskisse for installasjon av radonsug er gitt i vedlegg 1.

9 Rapportnr.: Side 9 av 31 U0303 U0302 U0301 Figur 2: Prinsippskisse for plassering av radonsug under balkonger i Olaf Bulls vei 15. Rødt punkt markerer plassering av borrepunkt/sugepunkt i under balkong gjennom vegg. Rørføring fra sugepunkt (gul linje) føres til pukklag under betonggulv i leilighet U0303 og ut gjennom yttervegg til friluft. Alternative rørføringer og plasseringer kan være mulige. Blå linjer markerer sekunder rørføring om primært sugepunkt ikke skaper undertrykk under U0301. Vær oppmerksom på at skissen er laget etter omtrentlige mål og kan derfor avvike i forhold til virkelig romløsning. Bilde 1: Bilde mot balkong for U0302 hvor plassering av radonsug er planlagt.

10 Rapportnr.: Side 10 av Tetting: Av de tilgjengelige utetthetene som bør tettes er alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad/wc. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene for å vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. I tillegg bør rørgjennomføringer i kassen i trappegangen i tredje underetasje tettes. Dette kan forsterke effekten av eventuelt radonsuget. 3. Ventilasjon: Leilighetene er utstyrt med for få passive ventiler. Alle oppholdsrom i boligene bør øke friskluft-mengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i vegger for å få inn mer luft. Leilighetene bør få tilført nok luft til at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å lage flere ventiler, som drives passivt eller mekanisk. Forslag til plassering av ventiler (eller evt. MiniVent) i leilighet U0301 er inntegnet i figur 1.

11 Rapportnr.: Side 11 av Olaf Bulls vei 21 Type bolig: Terrasseblokk. Byggeår: Bygget har tre underetasjer. Den inspiserte leiligheten ligger i tredje underetasje og har både gulv og vegg mot grunn. Det ligger 3 leiligheter i 3.underetasje. Inspisert leilighet er på ca. 110 m 2 (brutto). Ingen kjeller. Terreng: Bygningen er oppført i skrånende terreng. Trolig stein-fyllmasser under støpt gulv. Konstruksjon: Terrasseblokk oppført med bærende konstruksjoner. Leiligheter har skillende dekker i armert betong. Type oppvarming: gulvvarme og panelovner. Diverse: Betydelig oppholdstid i rom med forhøyet radonkonsentrasjon. Vannforsyning fra vannverk. Vinduer ble byttet vår/sommer 2014 i leilighetene i blokken Leilighet U0301 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 5. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 5. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Stue Kjøkken Biblioteket Soverom Tabell 5. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Gulv/vegg-overgang Stue Gulv/vegg-overgang Bibliotek Gulv/vegg-overgang 660 Tabell 6. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Gulvbelegg: Parkett og fliser. Varmekabler på bad og wc. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: spalteventil over vinduer i kjøkken, soverom, stue og bibliotek. Veggventil i stue. o Mekanisk avtrekk på bad, wc, bod og kjøkken (uten egen regulator).

12 Rapportnr.: Side 12 av 31 Bilder fra inspeksjonen Bilde 2 t.v. Slange fra radonsniffer går ned til overgang mellom gulv/vegg på kjøkken (målepunkt 1), og viste stor inntrengning av radon. Bilde 3 t.h. Rundt rørgjennomføring i vegg ved siden av toalett bør det tettes mot luftlekkasje. Utebod 2 3 Bibliotek Stue Soverom Kjøkken 1 Bad Bod Terreng Figur 3: Plantegning av leilighet U0301 i Olaf Bulls vei 21 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av ventiler/minivent (blå rektangler).

13 Rapportnr.: Side 13 av 31 Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 21: 1. Ventilasjon: Leilighetene er utstyrt med for få passive ventiler. Alle oppholdsrom i boligene bør øke friskluft-mengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i vegger for å få inn mer luft. Leiligheten bør få tilført nok luft til at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å lage flere ventiler. Alternativt kan det monteres MiniVent aggregater. Forslag til plassering av ventiler/minivent i leiligheten er inntegnet i figur 3 2. Tetting: Av de tilgjengelige utetthetene som bør tettes er alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad/wc. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overganger må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. For tetteteknikker se vedlegg Radonsug: Ovennevnte tiltak vi høyst sannsynlig løse problemet. Allikevel gis det herved beskrivelse av en tilleggsløsning med radonsug. Primært sugepunkt for radonsuget kan for eksempel plasseres i bod eller på utsiden av blokken under balkongen. For konkret plassering av radonsug bør det foretas en nærmere befaring. Se generell beskrivelse av radonsug i avsnitt 2.1 eller i vedlegg 1 for flere detaljer.

14 Rapportnr.: Side 14 av Olaf Bulls vei 23 Relevante opplysninger Type bolig: Terrasseblokk. Byggeår: Bygget har tre underetasjer. Tre av de inspiserte leilighetene ligger i tredje underetasje og én ligger i andre underetasje. Ingen kjeller. Terreng: Bygning er oppført i skrånende terreng. Trolig stein-fyllmasser under støpt gulv. Konstruksjon: Terrasseblokk oppført med bærende konstruksjoner. Leiligheter har skillende dekker i armert betong. Type oppvarming: gulvvarme og panelovner. Diverse: Betydelig oppholdstid i rom med moderat forhøyet radonkonsentrasjon. Vannforsyning fra vannverk. Vinduer ble byttet vår/sommer 2014 i leilighetene Leilighet U0301 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 7. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 8. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Stue Kjøkken Kontor Soverom Tabell 7. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørgjennomføring i skap under vask Bad Rørgjennomføring i vegg 580 Tabell 8. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Leiligheten har både gulv mot grunn, og hele bakveggen (kjøkken, bad og bod) er mot grunn. Bruttoareal: ca. 110 m 2. Gulvbelegg: Parkett og fliser. Varmekabler på bad og wc. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: spalteventil over vinduer på kjøkken, kontor, stue og soverom. 1 stk. veggventil i stue. o Mekanisk avtrekk på bad, wc, bod og kjøkken uten egen regulator.

15 Rapportnr.: Side 15 av 31 Bilde fra inspeksjonen Bilde 4. Pågående måling rundt rørgjennomføring under vask på bad (målepunkt 2). Disse rørgjennomføringene i vegg bør tettes. Utebod Soverom Stue Kontor Kjøkken 1 Bad 2 Bod Terreng Figur 4: Plantegning av leilighet U0301 i Olaf Bulls vei 23 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av ventiler/minivent (blå rektangler).

16 Rapportnr.: Side 16 av 31 Anbefalte tiltak: 1. Tetting: Av de tilgjengelige utetthetene som bør tettes er alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad/wc. I tillegg bør hullet i veggen over kranen på kjøkkenet tettes. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. 2. Ventilasjon: Leiligheten er utstyrt med enkelte passive ventiler. Alle oppholdsrom bør øke friskluftmengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i veggene for å få inn mer luft. Leiligheten bør få tilført nok luft slik at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å montere flere ventiler, som drives. Alternativt kan MiniVemt aggregater (vedlegg 3) monteres. Forslag til plassering er gitt i figur Radonsug: Ovennevnte tiltak vi høyst sannsynlig løse problemet. Allikevel gis det herved beskrivelse av en tilleggsløsning med radonsug. Primært sugepunkt for radonsuget kan for eksempel plasseres i bod eller under balkongen på utsiden av blokken. For konkret plassering av radonsug kan det foretas en nærmere befaring. Se generell beskrivelse av radonsug i avsnitt 2.1 eller i vedlegg 1 for flere detaljer.

17 Rapportnr.: Side 17 av Leilighet U0302 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 9. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 10. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Soverom Stue Tabell 9. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørgjennomføring i vegg under vask Stue Gulv/vegg-overgang Soverom Gulv/vegg-overgang Bad Rørgjennomføring i vegg til toalett 917 Tabell 10. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Leilighet har bare gulv mot grunn. Bruttoareal: 72 m 2. Gulvbelegg: Parkett: soverom, stue og kott. Flis: bad og kjøkken. Laminat: entré. Varmekabler på bad og wc. Ventilasjon: o Passiv ventilasjon: naturlig ventilasjon gjennom 1 stk. spalteventil over vindu i soverom og 1 stk. veggventil i stue. o Mekanisk avtrekk på bad uten egen regulator. Bilder fra inspeksjonen Bilde 5 t.v. Pågående måling i hull i vegg under vask på kjøkken (målepunkt 1). Dette hullet og andre rørgjennomføringer bør tettes. Bilde 6 midten Rundt rørgjennomføring i vegg ved siden av toalett bør det tettes mot luftlekkasje (målepunkt 4). Bilde 7 t.h. Måling ved gulv/vegg-overgang i stue (målepunkt 2).

18 Rapportnr.: Side 18 av 31 Bad 4 1 Kjøkken Entre Kott 2 3 Stue Soverom Bod Terrasse Figur 5: Plantegning av leilighet U0302 i Olaf Bulls vei 23 med målepunkter (grønne punkter) og forslag til plassering av minivent (blå rektangler).

19 Rapportnr.: Side 19 av Leilighet U0303 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 11. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 12. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Kjøkken Soverom ST Soverom Stue Tabell 11. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Vaskerom Luke i vegg Kjøkken Under kjøkkenvask 144 Tabell 12. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Inntrengning av radonholdig jordgass skjer trolig jevnt over i hele leiligheten, men i hovedsak så ligger hovedproblemet trolig mot ytterveggen ved kjøkken, bad og bod da denne ligger fullstendig under grunn og går mot fjell. Dette indikeres også ved å se konsentrasjonen målt i målepunkt 2 (tabell 10), som er målt ved denne veggen. Det foreligger planer om å pusse opp kjøkkenet i leiligheten. Leiligheten har både gulv mot grunn og hele bakveggen (kjøkken, bad og kott) er mot grunn. Ventilasjon: o Naturlig ventilasjon: boligen er utstyrt med passive ventiler. o Mekanisk avtrekk: leiligheten har et avtrekkssystem som hele tiden skaper undertrykk innendørs. Dette systemet har ingen bryter, og kan verken justeres i hastighet eller slås av. Et slikt avtrekkssystem er med på å øke inntrengnigen av radonholdig jordluft. Anbefalte tiltak for Olaf Bulls vei 23 - U0302 og U0303: 1. Radonsug: Primært sugepunkt foreslås plassert under balkongen til leilighet U0302 på utsiden av blokken. Her borres det et hull direkte inn veggen under leiligheten, og løse masser fra grunnen hentes opp slik at et hulrom skapes. Et rør tilpasses sugepunktet og føres horisontalt ut av yttervegg i henhold til figur 6. Tiltaket drives av en tilpasset radonsug-viftemodul som monteres på rørsystemet. Dersom bærevegger i boligen danner et fysisk skille i grunnen, kan det være nødvendig med en forgrening med kanal (by-pass) / sekundert sugepunkt fra primært sugepunkt til pukklaget under leilighet U303. Dette er tegnet med blå linje i figur 6. Under balkongen vil viftemodulen være beskyttet for snø og regn. Det vil kreve termisk isolasjon av viftesystemet. Generelt bør avkast fra et radonsug ha god avstand til nærmeste dør, ventil eller vindu. Prinsippskisse for installasjon av radonsug er gitt i vedlegg 1.

20 Rapportnr.: Side 20 av 31 U0303 U0302 U0301 Figur 6: Prinsippskisse for plassering av radonsug under balkonger i Olaf Bulls vei 23. Rødt punkt markerer plassering av borrepunkt/sugepunkt i under balkong gjennom vegg. Rørføring fra sugepunkt (gul linje) føres til pukklag under betonggulv i leilighet U0302 og ut gjennom yttervegg til friluft. Alternative rørføringer og plasseringer kan være mulige. Blå linje markerer sekundær rørføring om primært sugepunkt ikke skaper undertrykk under U0303. Bilde 8: Bilde mot balkong ene i Olaf Bulls vei 23, hvor undersiden av U0303 er nærmest og hvor plassering av radonsug er planlagt under balkongen til U Tetting: De tilgjengelige utetthetene rundt alle rørgjennomføringer på kjøkken og bad bør tettes. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. U0303: Dersom veggen på kjøkkenet fjernes under oppussing anbefales det å tette alle synlige sprekker i betongen samt i gulv-vegg overgangene. Her kan sprekkene i vegg tettes med en butyl-basert fugemasse,

21 Rapportnr.: Side 21 av 31 mens gulv-vegg overgangene tettes med en påstrykbar smøremembran som for eksempel Radonguard. Hullet i veggen på vaskerommet bør lukkes med en luke. Luken er helt tett, både i festet rundt luken og i selve luken. 3. Ventilasjon: Leilighetene er utstyrt med enkelte passive ventiler. Alle oppholdsrom i boligene bør øke friskluft-mengden. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler i veggene for å få inn mer luft. Leilighetene bør få tilført nok luft slik at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. Dette gjøres ved å lage flere ventiler, evt. MiniVenter (vedlegg 3). Forslag til plassering av minivent i leilighet U0301 er inntegnet i figur 5.

22 Rapportnr.: Side 22 av Leilighet U0201 Det er utført langtidsmålinger med sporfilmer i boligen vinteren Resultatene fra disse målingene er presentert i tabell 13. Radonmålinger utført med radonsniffer i løpet av inspeksjonen er presentert i tabell 14. Rom Tidsrom Radonkons (Bq/m 3 ) Årsmiddel (Bq/m 3 ) Kjøkken Soverom Soverom Soverom Stue Tabell 13. Resultater fra sporfilmmålinger utført målesesongen Målepunkt Rom Målested Maks konsentrasjon (Bq/m 3 ) 1 Kjøkken Rørføring under kjøkkenvask 80 Tabell 14. Resultater fra radonmålinger utført med Rad7 under inspeksjonen. Observasjoner og kommentarer: Denne leiligheten ligger ikke på bakkeplan, men har en annen leilighet i etasjen under. Denne leiligheten har sporfilmverdier som ligger under 100 Bq/m 3 med unntak av kjøkkenet. Anbefalte tiltak: 1. Ventilasjon: Ventilasjonen i boligen bør styrkes. Boligen er utstyrt med få passive ventiler. For å få gunstig effekt mot radon bør det monteres flere ventiler på vegger for å øke mengden frisk luft i leiligheten. Leiligheten bør få tilført nok luft slik at det eksisterende avtrekkssystemet ikke skaper undertrykk. 2. Tetting: Alle tilgjengelige utetthetene mot grunn bør tettes. For å avgjøre om det er hensiktsmessig å tette gulv/vegg-overgang må man ta av listene og vurdere om man kan gjøre effektiv tetting. 3. Radonsug: Ovennevnte tiltak vi høyst sannsynlig løse problemet. Allikevel nevnes det herved en tilleggsløsning med radonsug. For konkret plassering av radonsug kan det foretas en nærmere befaring. Se generell beskrivelse av radonsug i avsnitt 2.1 eller i vedlegg 1 for flere detaljer.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV OPPDRAG Lientunet - Radonrådgivning OPPDRAGSNUMMER 21523001 OPPDRAGSLEDER Jan Erik Samdal Straume OPPRETTET AV Jan Erik Samdal Straume DATO Radonrådgivning for Lientunet omsorgsbolig Generelt Sweco Norge

Detaljer

Ulike måter å måle radon på

Ulike måter å måle radon på Radonmåling og,ltak Ulike måter å måle radon på Utvalgsmåling forundersøkelser min 20% Måling med sporfilm Kortidsmåling med sporfilm min. 14 dg kun indikasjon Langtidsmåling med sporfilm min 2-3 mnd Anbefalt

Detaljer

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger

Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Tiltak mot radon i eksisterende bygninger Marius Kvalvik, Siv.Ing. 1 Litt om SINTEF og SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern ble til i 2007 som en fusjon mellom NBI (Norges Byggforskningsinstitutt)

Detaljer

Sikring mot radon i nybygg

Sikring mot radon i nybygg Sikring mot radon i nybygg Bransjetreff 01.02.2017, Norsk Radonforening Marius Kvalvik, Siv.Ing/Forsker SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Litt om SINTEF og SINTEF Byggforsk SINTEF er et av Skandinavias

Detaljer

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage

RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage RAPPORT Tittel: Radon ved Marikollen barnehage oppfølgende målinger Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Garantert radonsikkert bygg!

Garantert radonsikkert bygg! Garantert radonsikkert bygg! Siden oppstarten i 2009 har Radonmannen AS utviklet seg til å bli ledende i Norge innenfor leveranse av forebyggende tiltak mot radon i nye bygg. Kundegruppen består hovedsakelig

Detaljer

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko.

Røyking gir den klart største risikoen for lungekreft, mens radon gir nest størst risiko. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger i kommunene Eigersund, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Lund,

Detaljer

Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Odd Magne Solheim

Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole. Odd Magne Solheim RAPPORT Tittel: Oppdragsgiver: Tiltak mot radon ved Austmarka barne- og ungdomsskole Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter:

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

Måling av radon i skoler og barnehager

Måling av radon i skoler og barnehager Måling av radon i skoler og barnehager Bård Olsen Forum for miljø og helse Fornebu 8. mai 2012 Radon er lett å måle! Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm

Detaljer

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon.

Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger. Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Kjøpsveileder Balansert ventilasjon i boliger Hjelp til deg som skal kjøpe balansert ventilasjon. Balansert ventilasjon i boliger Ventilasjon er viktig og nødvendig for å sikre godt inneklima i boliger.

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Hvorfor skal et hus ha ventilasjon Prosessen der luft byttes ut Mindre fukt CO2 Lukt Illustrasjon: Flexit 2 23.11.2017

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Radonsikring av bygg

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg Weber Radonsystem En radonsperre utgjør en luft- og diffusjonstett barriere som hindrer gjennomtrengning av radon. I de fleste tilfeller består en radonsperre av en membran av asfalt,

Detaljer

Radon Gassen som dreper!

Radon Gassen som dreper! Radon Gassen som dreper! Enda farligere enn tidligere antatt Mål radon - den forårsaker lungekreft Radon finnes i hjemmet, barnehager, skoler og på arbeidsplasser Alfastråler Hva er radon? Radon skyldes

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Radon er lett å måle!

Radon er lett å måle! Måling av radon i boliger, skoler og barnehager Bård Olsen Ullensvang, 26. april 2012 Radon er lett å måle! 1 Anbefaling: Radonmåling i boliger Langtidsmåling om vinteren: Minst to måneder Sporfilm er

Detaljer

Flexit boligventilasjon

Flexit boligventilasjon Flexit boligventilasjon Nå får du opp til 20 000 kr i tilskudd fra Enova for ettermontering av balansert ventilasjon! A FOR ET SUNT INNEMILJØ Hvorfor ventilere? Du er sikkert nøye med hva barna spiser,

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM

Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Radonsikring av bygg Radonsikring av bygg 26-11-2015.indd 1 11/27/2015 9:50:30 AM Om radon Radon er en usynlig og luktfri gass, som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt

Detaljer

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET GRUNN GRUNN Radonsperre systemet generated at BeQRious.com For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Skifte av vinduer ga tettere hus

Skifte av vinduer ga tettere hus Sverre Holøs, Skifte av vinduer ga tettere hus 1 Disposisjon Starrmyra, en representant for rehabiliteringspotensialet Oppgraderingstiltak: vindusskifte Oppfølging og forskerspørsmål Målinger og observasjoner

Detaljer

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør

radonsystemet Komplett radonsperre system Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør radonsystemet Komplett radonsperre system Grunn Delta Radonsperre Radon Komplett RMS 800 Radonsperre Tilbehør Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperrene med tilbehør

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

VENTILASJON VENTILASJON

VENTILASJON VENTILASJON 32 VENTILASJON VENTILASJON Stikkordregister Blås opp en plastpose og legg den i fryseren. Etter en kort stund er posen full av dugg og vanndråper. Vannet kommer ikke ut fordi det ikke finnes ventilasjon.

Detaljer

Effektive radontiltak du kan gjøre selv

Effektive radontiltak du kan gjøre selv Effektive radontiltak du kan gjøre selv En informasjonsbrosjyre om radon og tiltak fra Om radon Radon er en fargeløs, luktfri og smakløs radioaktiv edelgass, og er et datterprodukt av bla. Uran, som naturlig

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Songdalen kommune - Radontiltak

Songdalen kommune - Radontiltak RAPPORT Songdalen kommune - Radontiltak OPPDRAGSGIVER Songdalen kommune EMNE DATO / REVISJON: 30. april 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 313502-RIM-RAP-01 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

Piccolo - det lille energisparende aggregatet

Piccolo - det lille energisparende aggregatet VENTILASJON PÅ NATURENS VILK ÅR SIDEN 1983 0-220 m³/h Piccolo - det lille energisparende aggregatet Piccolo ON -modeller I en leilighet eller en liten bolig er det ofte vanskelig å plassere et ventilasjonsaggregat.

Detaljer

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering

MONTERINGSRÅD 001 GRUNN RADONSPERRE SYSTEMET. Radonsperre systemet SEPTEMBER 2011. For å redusere radoneksponering MONTERINGSRÅD RADONSPERRE SYSTEMET 001 GRUNN Radonsperre systemet 001 GRUNN For å redusere radoneksponering er du helt avhengig av å montere radonsperren korrekt. Les igjennom hele monteringsanvisningen

Detaljer

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS

SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS SLIK FÅR DU GODT INNEKLIMA ETTER OPPUSSING DEL 3: ETTERMONTERING AV VENTILASJON I SMÅHUS Ventilasjon er ingen ny oppfinnelse Hus har sin egen lukt Forventninger til luftkvalitet St. George s Hall 1854.

Detaljer

Feb-mai 06. Vent.rom: 138 Arb.rom: 169. Vent.rom: 53 Arb.rom: 593. Kjøkkensk.: 1490 Tavle: 1125. Okt-des 07. Kjøkkensk.: 504 Tavle: 340.

Feb-mai 06. Vent.rom: 138 Arb.rom: 169. Vent.rom: 53 Arb.rom: 593. Kjøkkensk.: 1490 Tavle: 1125. Okt-des 07. Kjøkkensk.: 504 Tavle: 340. RAPPORT Tittel: Oppdragsgiver: Tiltak mot radon ved Marikollen skole Kongsvinger kommune, Bygg og eiendom Schüsslers vei 4, 2211 Kongsvinger Oppdragsgivers kontaktperson: Jørn Glomnes Forfatter: Odd Magne

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav

8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav 8-34 Ventilasjon 1 Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig, ren uteluft for å tynne ut de forurensningene som tilføres inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik at god

Detaljer

Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3

Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: Dato: Versjon: 1 Side: 1 av 3 Husadresse: Langarinden 120 Boligtype: Enebolig Gnr/Bnr/Snr: 203/94 ID: 9493980 Dato: 2012-05-15 Versjon: 1 Side: 1 av 3 Eier: Atle Vetås Tiltak fasade: Tiltak uteplass: Balansert ventilasjon: Merknad:

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go

LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning. Innovativt system for nybygg og rehabilitering. e² + e go LUNOS boligventilasjon med varmegjenvinning Innovativt system for nybygg og rehabilitering e² + e go Boligventilasjon med og e go i desentralt system varmegjenvinning 2 3 Prinsipp og System Ventilasjon

Detaljer

Termografi som et verktøy i FDV

Termografi som et verktøy i FDV Vedlikehold av bygninger, juni. 2013 Rolf Ekholt Termografi som et verktøy i FDV Termografi kan brukes til så mangt Fuktsøk i kompakte konstruksjoner 04.06.2013 Med kompetanse for det øyet ikke ser 2 Flate

Detaljer

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger

8-34 Ventilasjon. 1. Generelle krav. 2. Ventilasjon i boliger 8-34 Ventilasjon 1. Generelle krav En bygning må tilføres tilstrekkelig mengde ren uteluft for å tynne ut de forurens-ningene som finnes i inneluften. Ventilasjonsanlegg må dimensjoneres og utføres slik

Detaljer

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016

Radon i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 Norsk radonforening Bransjetreff 2017 Ingvild Engen Finne www.nrpa.no i nye boliger Kartlegging i 2008 og 2016 Sammenligner kartlegginger av nye boliger før og

Detaljer

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO

VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO STATENS VEGVESEN VEGTRAFIKKSENTRALEN I OSLO Offentlig kontorbygg OMBYGGING/RENOVERING Totalentreprise Oslo 21-05-12 Side 1 av 15 R a p p o r t T e r m o g r a f e r i n g o g t e t t h e t s p r ø v i

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

Vil du vinne i ROT-markedet?

Vil du vinne i ROT-markedet? Byggtreff Voss 11. januar 2013 Vil du vinne i ROT-markedet? Del 1: Tabber du bør unngå Del 2: Hvilke regler gjelder Anders Kirkhus 1 2 Byggforsk 250 personer Oslo/Trondheim Konsernområde i SINTEF Datterselskap:

Detaljer

Nasjonalt Fuktseminar 2014

Nasjonalt Fuktseminar 2014 Nasjonalt Fuktseminar 2014 Radonsikring Hvordan unngår man at det oppstår fuktskader? John Einar Thommesen, SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1 Fukt og radonsikring Generelt om radon Regelverk

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering

Monteringsråd. radonkomplett50. Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. 001 Grunn. For å redusere radoneksponering 001 Grunn Monteringsråd radonkomplett50 Alt du trenger til 50 m 2 radontett hus. I én og samme pakke. radonsperre 4 x 12,5 m 111 352 lim delta Than 310 ml 110 489 klebebånd Butyl 25 x 2 mm x 22,5 m 111

Detaljer

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv

Uponor Radon System. nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Infrastruktur Uponor Radon System for industri nyhet! En smart og enkel måte og redde liv Uponor Radon System for industri Vi tar helse-trussel på alvor Norge har meget høy konsentrasjon av radongass

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Norsk Radonforening 10.02.2017 Høringssvar til til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 13-5. Radon. Høringssvaret er formulert i vedlagte notat. Se vedlegg NRF høringssvar TEK 17 ver 1.0.doc 09.02.2017 Direktoratet

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system 001 GRUNN Nortett Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn

Monteringsråd. Grunn. delta. radonsperre. Grunn Monteringsråd delta radonsperre Grunn Grunn april 2014 Monteringsveiledning Bruksområde og Radon Komplett benyttes i bruksgruppe B. Radonsperren legges løst på et plant underlag av isolasjonsmateriale.

Detaljer

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn

MONTERINGSRÅD. Grunn DELTA RADONSPERRE. Grunn MONTERINGSRÅD DELTA RADONSPERRE Grunn Grunn APRIL 2013 monteringsveiledning BruksomrÅde Type radonsperre avgjøres av hvor den plasseres. Man skiller mellom tre bruksgrupper: Bruksgruppe a Radonsperren

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17)

Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) Radonmannen AS 10.02.2017 Høringssvar til Forslag til ny byggteknisk forskrift (TEK17) 13-5. Radon. TEK 10 til TEK 17 13-5. Radon Høringssvar fra Radonmannen AS Radonmannen AS gir med dette sitt innspill

Detaljer

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger

Jåsund enebolig. Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Himmel og hav så fint familien kan bo på Tananger Bildet er en illustrasjon og avviker noe i forhold til virkelig terreng/omgivelser. Stiplet linje indikerer fremtidig planlagt bebyggelse. Fredelig. Sentralt.

Detaljer

Bjørn Døsen AS Tlf.: 56 30 66 20. Fasade mot sør. Fasade mot vest. Tegningsliste Tegn.nr Innhold. Fasader mot sør og vest

Bjørn Døsen AS Tlf.: 56 30 66 20. Fasade mot sør. Fasade mot vest. Tegningsliste Tegn.nr Innhold. Fasader mot sør og vest Tegningsliste Tegn.nr Innhold A0 Fasader mot sør og vest A02 Fasader mot nord og øst A03 Hovedetasje A04 Underetasje A05 Loftsetasje og B, D og E A08 og perspektiv A20 Masseberegning REV: REVISJON: 2 02.07.2

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

RADON Forelesning i fag STE6230 VVS- og energiteknikk Integrert Bygningsteknologi - HIN Bjørn R. Sørensen Hva er radon? Radon er en radioaktiv edelgass som dannes ved radioaktiv nedbrytning av uran og

Detaljer

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010

Oslo Gnr. / Bnr.: Nybygget år: 2010 Befaringsdato / Takstdato / Revidert: 04.06.2010 06.06.2010 ... Taksering av Bolig og Næringsbygg Skadetakst og Skjønn Byggeplasskontroll Kvalitetssikring Befaringsprotokoll fra overtakelse ------------, Oslo Generelle opplysninger: Oppdragsgiver: Eiendommens adresse:

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen

BYGGEFIRMA Tiltakshaver Sissel og Thorgeir Bjørkevoll Thomassen Tegningsliste Arknummer A101 Fasader 1 og 2 A103 Planer A104 Underetasje og snitt A120 Masseberegning A102 Fasader 3 og 4 A105 Terrenglinjer i fasade mot Ø og V Fasade mot nord Fasade mot øst 3 08.12.11

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013

Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 Roa barnehage 2740 Roa Att.: Rachel B. Haarberg Kopi: Arne Trøhaugen Elfhild Hansen Kirkenær 06.02.13. Radonmålinger Roa barnehage Moroa, Uroa og Vesleroa 21. 30. januar 2013 1.0 Bakgrunn: Lunner kommune

Detaljer

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING

Falcon S3. Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT. med elektronisk automatikk og patentert termovakt* VENTILASJONSAGGREGATER MED VARMEGJENVINNING Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3 TT med elektronisk automatikk og patentert termovakt* Falcon S3 Kryss L venstremodell: Art. nr. 14350 Nobb nr. 23376429 Falcon S3 Kryss R høyremodell: Art. nr. 14351 Nobb

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus

System Platon. 5:220 April 2005. RadonStop 400. Radon- og fuktsperre for gulv og grunn. Tørre og sunne hus System Platon RadonStop 400 5:220 April 2005 Radon- og fuktsperre for gulv og grunn Tørre og sunne hus Radon Stop Sikker og effektiv radonbeskyttelse! Radon og helsefare Helsefare tilknyttet radon har

Detaljer

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk

Energitiltak: mulig skadeårsak. Sverre Holøs, Sintef Byggforsk Energitiltak: mulig skadeårsak Nasjonalt fuktseminar 2011 Sverre Holøs, Sintef Byggforsk 1 Ja, vi må redusere energibruken 2 Forget the polar bears, can Al Gore save Santa? James Cook Energitiltak: en

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller

Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller GRUNNMUR GUIDEN Veien til en solid og trygg grunnmur med tørr, varm kjeller HVORFOR GRUNNMUR? Alle bygg trenger et fundament som trygt overfører vekten av bygget til grunnen. Fundamentet skal utformes

Detaljer

Radonstråling er dødelig!

Radonstråling er dødelig! Statens strålevern: Hvert år får ca. 300 nordmenn lungekreft som følge av radonstråling. Radonstråling er dødelig! Bygger du forskriftsmessig? radon- og fuktsperre Myk og elastisk for enkel legging Transparent

Detaljer

Jackon Radonsperre system

Jackon Radonsperre system Monteringsanvisning Jackon Radonsperre system G R U N N Tilfredsstiller byggeforskriftenes krav til tiltak mot radon Sunt og trygt inneklima Gjennomtestet og godkjent system Ingen krav til sertifisering

Detaljer

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor?

Inneklimafaktorer. -er lufthastigheten i ventilasjonskanalen for stor? Yrkeshygieniker ved SAGA BHT får innspill om symptomer/plager som ansatte har i innemiljøet. Dette gir grunnlag for hva man bør kartlegge i lokalene, og videre hvilke tiltak som kan vurderes. Listen nedenfor

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste.

GRUNDSET I ELVERUM. Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. Bygd for å vare GRUNDSET I ELVERUM Praktiske og moderne selveierleiligheter på Vestad i Elverum. Trygt og barnevennlig område med kort vei til det meste. GRUNDSET BOLIGFELT I LANDLIGE OMGIVELSER I Grundset

Detaljer

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010

Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Radon boligmålinger i Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Røst, Steigen, Sørfold 2009-2010 Helse og miljøtilsyn Salten IKS,Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Målsetting

Detaljer

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn

MONTERINGSRÅD. grunn NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN. grunn MONTERINGSRÅD NORTETT RMS 800 RADONMEMBRAN grunn grunn APRIL 2013 Generell informasjon Nortett RMS 800 er produsert i myk og fleksibel polypropylen (TPO) som er et sterkt og miljøvennlig materiale. Membranen

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland

Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland Erfaringer med måling av radon i skoler og barnehager i Sør Rogaland Geir Tore Aamdal rådgiver Avdeling miljørettet helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør Rogaland IKS Målinger fjerner ikke radon.

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009

Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. I l so asj t on og ett tthet. Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk-passivhus Fuktighet. Isolasjon og tetthet. tth t Tetthet K.Grimnes, 2009 Bygningsfysikk - fukt FUKT november 09 K.Grimnes, 2009 2 Bygningsfysikk - fukt Fukt i bygg kan komme fra flere steder:

Detaljer

Termografering av Skredbakka 14

Termografering av Skredbakka 14 TERMOGRAFISK UNDERSØKELSESRAPPORT Termografering av Skredbakka 14 UTARBEIDET FOR: BORETTSLAGET SKREDBAKKA Skredbakka 4048 Hafrsfjord Kontroll utført: 02.02.2011 Utendørstemperatur: 4 C Innendørstemperatur:

Detaljer

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X

MULTICONSULT. BID: 163 023 768 Løpenr. Gnr/Bnr: 3020/110. Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11. Eier: Etasje Leilighet: Tiltak påkrevet X MULTICONSULT 812.014-009, F02 Brunlanesveien Larvik BID: 163 023 768 Løpenr Gnr/Bnr: 3020/110 2 Dato 17. mars 2011 Husadresse: Brunlanesgata 11 Eier: Etasje Leilighet: påkrevet X Lisbeth og Runar Hansen

Detaljer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer 1 NY ENEBOLIG Flott familiebolig i to fulle etasjer Detaljer Pris: 4 058 000 kr Adresse: Jerpevegen 5 By/Sted: Elverum Kommune: Elverum Fylke: Hedmark Postnummer: 2411 Finn kode: 90187427 Etasjer: 2 Bruksareal

Detaljer

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn

NORTETT RMS 3500. Grunn. Grunn Monteringsråd NORTETT RMS 3500 Grunn Grunn AUGUST 2014 Generelt Nortett RMS 3500 radonmembran er en SBS modifisert bitumen membran med en polyester armert stamme. Nortett RMS 3500 benyttes til beskyttelse

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2.

ELEKTRO PULS TEKNOLOGIER AS. SPESIALISTER I FLYTTING AV VÆSKER I KAPILLÆRER Og. Elektro- Osmose. Pilotprosjekt no 2. Og Elektro- Osmose Pilotprosjekt no 2 Nummer: P-01-060-R Gjennomført av IKM Laboratorium AS I samarbeid med Elektro Puls Teknolier as. Formåler med denne installasjon av EPS Systemet er å kunne garantere

Detaljer

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system

RADONSYSTEMET. Komplett radonsperre system RADONSYSTEMET Komplett radonsperre system GRUNN NORTETT Radonsperre System er gjennomtestet for bruk i norske boliger. Radonsperren med tilbehør produseres hos ISO-sertifiserte og godkjente bedrifter.

Detaljer

Manglende varme i leiligheter

Manglende varme i leiligheter Manglende varme i leiligheter Bakgrunn: Vi har fått klager om at beboere ikke føler at de har tilstrekkelig med varme i leiligheten. Utbygger sammen med totalentreprenør Veidekke tar dette seriøst og det

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 13-5. Radon

Veiledning om tekniske krav til byggverk. 13-5. Radon 13-5. Radon Publisert dato 01.02.2012 13-5. Radon (1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft

Detaljer

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø

Flexit romventilator. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom. Ren og frisk luft for et sunt innemiljø Flexit romventilator Balansert ventilasjon med varmegjenvinning til enkeltrom Ren og frisk luft for et sunt innemiljø DET FINNES BEDRE KILDER TIL FRISK LUFT FÅ ØKT KOMFORT De gammeldagse klaffventilene

Detaljer

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg.

Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Muligheter for støysvak ventilasjon i nybygg og ved rehabilitering av bygg. Ida Bryn Partner Erichsen & Horgen AS Professor II Høgskolen I Oslo og Akershus ihb@erichsen-horgen.no Tel: 91137649 STØYSVAK

Detaljer

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser

Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Drifts- og Vedlikeholdsinstruks Rehabiliterte terrasser Vestliskrenten Sameie Ragnhild Schibbyesv. 13 0968 Oslo E-post: styret@vestli.no - www.vestli.no Telefon styreleder: 415 02

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

Air Star Light 20 / 30

Air Star Light 20 / 30 Air Star Light 20 / 30 Brukermanual Ver. 1.2 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Light 20 3 Light 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer