Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon"

Transkript

1 Radon og helse: Regjeringens nasjonale strategi mot radon Will Standring NGU Seminar om hydrogeologi og miljøgeokjemi - 3. februar 2010, Trondheim

2 Innhold Radon og helseeffekter 2009: Et veiskille i norsk radonarbeid Regjeringens nasjonale strategi for reduksjon av radoneksponering i Norge Strålevernets nye anbefalinger for radon Implementering av regjeringens strategi

3 Radon Radon Radioaktiv edel gass som gir ut α-stråling Relativ kort halveringstid 3,8 dager 5,49 MeV Dannes kontinuerlig i berggrunnen fra uran Døtrene (Po-218 og Po-214) utgir også α- stråling (hhv 6,00 og 7,69 MeV) med korte halveringstider (hhv 3 min og 164 mikrosek) kilde: holbert faculty.asu.edu Kilder til radon i inneluft? Byggegrunnen Vann fra borebrønn Byggematerialer Radonkonsentrasjonen i inneluft måles i Bq/m 3 kilde:

4 Skader ved alfapartikkel-stråling Inhalasjon fører til bestråling av luftveiene Alfapartikler er tett ioniserende - stoppes raskt i vev/ deponerer mye energi Denne brå oppbremsingen fører til stor skade i cellen(e) som treffes En enkelt alfapartikkel kan transformere en celle til en kreftcelle Skadesannsynlighet er derfor lineært avhengig av antall alfapartikler

5 Studier av radon og lungekreft Årsak til lungekreft blant gruvearbeidere Humant carcinogen, IARC 1988 De 11 største gruvestudiene ( arbeidere) ble vurdert av BEIR VI i Radon i boliger - lungekreft: Epidemiologiske studier Tre større fellesstudier ( ) viste en lineær sammenheng mellom radoneksponering og lungekreftrisiko, også ved lave nivåer dvs i den allmenne befolkningen fellesstudiene korrigerte for bl.a. røykevaner de tre fellesstudiene samsvarer godt Gruvedata og fellesstudier gir et stort vitenskapelig materiale: radoneksponering gir økt risiko for lungekreft

6 Studier av radon og lungekreft prosent økning i risiko for lungekreft pr. 100 Bq m -3 økning i radoneksponering i boliger (med 95% konfidens-intervall) studie antall studier inkludert antall lungekreft tilfeller antall kontroll individer eksponerings periode (år) Basert på målte radonverdier Ink. alle individer Begrenset (i) Basert på langtids snitt radon (ii) Europeisk 13 7,148 14, (3 16) 9 (3 18) 16 (5 31) N-amerikansk 7 3,662 4, (0 20) 18 (2 43) - Kinesisk 2 1,050 1, (1 36) 32 (7 91) (iii) - vektet gjennomsnitt av disse tre studier 22 11,860 21, (8 12) - ~20 (iv) gruvearbeid. 11 2,787 Ikke med <0,5 WL (vi) relevant (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (v) - - bare individer som hadde 1 evt. 2 boliger i eksponeringsperioden og med minst 20 år datadekning. med årlig variasjon i radonmålinger tatt i betraktning. bare individer som hadde 1 bolig i eksponeringsperioden estimert i AGIR (2009) for å indikere forventet effekt av fjerning bias pga årlig variasjon i radonkonsentrasjoner. bare med gruvearbeiderne som hadde kumulative eksponering <50 WLM se vedlegg 1 for terminologi forklaring (WL og WLM) Kilde: oversatt fra Radon and Public Health. Report from the independent Advisory Group on Ionising Radiation. HPA UK (2009)

7 Radon og røyking Fellesstudiene viser at: den relative økning i lungekreftrisiko fra en gitt radoneksponering er like stor for en røyker og en ikke-røyker absolutt radonrisiko er høyere for røykere enn for ikke-røykere majoriteten av lungekrefttilfeller som induseres av radon er forårsaket av en synergieffekt av røyking i kombinasjon med radoneksponering disse lungekrefttilfellet ikke ville ha skjedd dersom personen enten ikke hadde røkt eller ikke hadde vært eksponert for radon Kumulativ absolutt risiko for dødelighet pga lungekreft fram til alder av 75 år versus langsiktig gjennomsnitt radon konsentrasjon i inneluft for røykere, eks-røykere og aldri-røykere i Storbritannia Kilde: oversatt fra Radon and Public Health. Report from the independent Advisory Group on Ionising Radiation. HPA UK (2009)

8 Radon og andre helseeffekter Flere studier: Leukemi hos barn Hjerte-karsykdom Magekreft Multippelsklerose (MS) Hudkreft Sprikende resultater Ingen bevis for å avkrefte andre helseeffekter forårsaket radoneksponering

9 RR Frekvens (antall) Radonrisiko i Norge 4,5 4 Relativ risiko som funksjon av radonkonsentrasjon Frekvensfordeling, landsomfattende kartlegging 2000/2001 (tot målinger) 3, ,5 2 1, Midlere radonkonsentrasjon (Bq/m 3 ) Relativ risiko øker proporsjonalt med radoneksponering uten en nedre terskelverdi Intervall (radonkonsentrasjon Bq/m 3 ) Radonnivåene i norske boliger er lognormalt fordelt De fleste bor ved lave eller moderate nivåer

10 Hvordan redusere radonrisiko i Norge? I Norge dør ca 300 mennesker årlig med radon som årsak Ca 70 % av radondødsfallene skyldes radonnivåer under 200 Bq/m 3 For å redusere antallet krefttilfeller fra radon vesentlig, må derfor alle radonnivåer senkes; ikke bare de høye nivåene Alle radonnivåer betyr da radon i inneluft i flere kategorier bygninger: skoler, barnehager, sykehus, arbeidsplasser osv. Dvs den kumulativ radoneksponering til befolkningen skal reduseres

11 Et veiskille i norsk radonarbeid i 2009 Regjeringens strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge, 1. juli Strålevernet endrer sine anbefalinger for radon, 11. sept De nordiske strålevernmyndighetene offentliggjør radonkonsensus, 15. sept WHO Handbook on Indoor Radon publiseres, 21. sept Strålevernforskriften revideres: Grenseverdier Teknisk forskrift til PBL revideres: Radonforebyggende tiltak i nye bygg og grenseverdi

12 Nasjonal radonstrategi Regjeringens nye radonstrategi ble lagt frem 1. juli 2009 Basert på rapport fra Arbeidsgruppen for samordnet innsats mot radon ( ) Todelt mål: alle bygninger i Norge under gitte grenseverdier for radon radonkonsentrasjonene så lave som praktisk mulig Inndelt i delstrategier med egne målsetninger og tiltak for ulike deler av radonarbeidet

13 Delstrategier Radon i plan og arealplanlegging Radon i forbindelse med oppføring av nye bygninger Radon i eksisterende boliger Lokalsamfunn i Norge med særdeles alvorlige radonproblemer Radon i bygninger og lokaler der allmennheten har adgang herunder skoler og barnehager Radon i arbeidslokaler

14 Delstrategier mål 1 Radon i plan og arealplanlegging Radon skal vektlegges på en systematisk og tilstrekkelig måte ved all areal planlegging. Radon i forbindelse med oppføring av nye bygninger Nye bygninger som føres opp i Norge skal ha så lav radonkonsentrasjoner som praktisk mulig og alltid under 200 Bq/m 3. Radon i eksisterende boliger Andelen boliger med radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m 3 skal reduseres betraktelig innen Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon skal reduseres betraktelig innen 2020, og en stor andel av boligmassen skal ha oppnådd så lav radonkonsentrasjoner som praktisk mulig.

15 Delstrategier mål 2 Lokalsamfunn i Norge med særdeles alvorlige radonproblemer Alle norske lokalsamfunn i kategorien radon ekstremområder kartfestes Forsvarlige helseforhold for innbyggerne i slike lokalsamfunn er sikret gjennom nødvendig tiltak. Radon i bygninger og lokaler der allmennheten har adgang Andelen bygninger med radonkonsentrasjoner over gitt maksimumsgrenseverdi (200 Bq/m 3 ) er betraktelig redusert innen Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon er betraktelig redusert innen 2020, og en stor andel av bygningene har oppnådd så lave radonnivåer som pratisk mulig. Alle skoler og barnehager har radonkonsentrasjoner under gitt maksimumsgrenseverdi. Radon i arbeidslokaler Norske arbeidsplassers bygnings- og utstyrsmessige forhold skal ha radonkonsentrasjoner som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, ut fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

16 Strålevernets nye anbefalinger for radon 1 Strålevernet publiserte sine nye anbefalinger for radon : Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 100 Bq/m 3 Så lave nivåer som mulig tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m 3 Alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonmålinger utføres som langtidsmålinger i vinterhalvåret med sporfilmmetoden Radonreduserende tiltak i eksisterende bygninger er årsaksspesifikke, rettes mot identifiserte radonkilder og søker å oppnå så lave som mulige radonnivåer etter tiltak Tiltaksgrense på 100 Bq/m 3 Begrepet tiltaksgrense defineres som den grenseverdi hvor Strålevernet anbefaler at tiltak alltid iverksettes. Dersom årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefaler Strålevernet at effektive radonreduserende tiltak som etterstreber å senke radonnivåene iverksettes så snart som mulig. Tiltak bør utføres etter gitte standarder. Det anbefales også at radonmålinger gjentas etter at tiltak er iverksatt, for å påse at effekten av tiltakene er tilstrekkelig.

17 Strålevernets nye anbefalinger for radon 2 Strålevernet publiserte sine nye anbefalinger for radon : Så lave nivåer som mulig tiltak også aktuelt under tiltaksgrensen Begrepet tiltaksgrense definerer ikke en grenseverdi hvor man kan konkludere at radonnivåer under grensen er trygge nivåer der tiltak ikke anbefales eller ikke har noen hensikt. Dersom målinger avdekker radonnivåer som ligger under tiltaksgrensen, men hvor det anses som mulig å oppnå en vesentlig reduksjon av nivåene gjennom gitte tiltak, bør slike tiltak vurderes iverksatt. Dette vil sikre at radonnivåer blir så lave som mulig, i tråd med Strålevernets fremste anbefaling for radon. Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m 3 Begrepet maksimumsgrense defineres som den grenseverdi som Strålevernet vurderer at alle oppholdsrom i alle bygninger må tilfredsstille. Dersom radonmålinger avdekker årsmiddelverdier høyere enn maksimumsgrensen, anbefales det at (om nødvendig gjentatte) radonreduserende tiltak iverksettes, med påfølgende radonmålinger, helt inntil radonkonsentrasjonene er så lave som praktisk mulig og under maksimumsgrensen.

18 Strålevernsforskriften: høringsfrist var Saklig virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og utvinning av strålekilder. Forskriften omfatter også menneskelig aktivitet som i seg selv innebærer forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene eller som leder til slik stråling. Dette omfatter blant annet radon i eksisterende bygninger og lokaler hvor mennesker kan oppholde seg. Forskriften gjelder ikke a) radon og annen forhøyet naturlig stråling i boliger og fritidsboliger hvor eier selv bor eller oppholder seg b) arbeidsgivers plikter i forhold til radonnivåer i arbeidslokaler c) transport av strålekilder i den utstrekning dette er regulert av annet regelverk d) elektriske apparater og komponenter som utilsiktet frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke overstiger 1 μsv/t fra tilgjengelige overflater, eller at maksimal energi på den strålingen som produseres, ikke overstiger 5 kev e) bruk av forbrukerartikler inneholdende svake ikke-ioniserende strålekilder, med mindre disse er omfattet av 4 bokstav j f) radioaktive stoffer og radioaktivt avfall i den utstrekning de omfattes av forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. 6. Grenseverdier Spesifikke grenseverdier skal gjelde for individer som blir eksponert for stråling. Øvre grenseverdier for yrkeseksponering fremgår av 30 og 34. Øvre grenseverdi for eksponering av allmennheten og arbeidstakere som ikke er yrkeseksponerte, er 1mSv/år for ioniserende stråling. En virksomhet skal planlegge strålingen og sine skjermingstiltak, slik at det ikke skjer eksponering til allmennheten fra virksomheten som kan innebære at individ blir eksponert for mer enn 0,25 msv/år. Øvre grenseverdier for eksponering av allmennheten og arbeidstakere som ikke er yrkeseksponerte er regulert i 34 for ikke-ioniserende stråling. Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m 3. Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige 200 Bq/m 3 i slike bygninger og lokaler.

19 Strålevernsforskriften: høringsfrist var Saklig virkeområde Forskriften kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og utvinning av strålekilder. Forskriften omfatter også menneskelig aktivitet som i seg selv innebærer forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene eller som leder til slik stråling. Dette omfatter blant annet radon i eksisterende bygninger og lokaler hvor mennesker kan oppholde seg. Forskriften gjelder ikke a) radon og annen forhøyet naturlig stråling i boliger og fritidsboliger hvor eier selv bor eller oppholder seg Departementets plan er at regulering av radon for skoler, barnehager b) arbeidsgivers plikter i forhold til radonnivåer i arbeidslokaler c) transport av strålekilder i den utstrekning dette er regulert av annet regelverk d) elektriske apparater og komponenter som utilsiktet frambringer røntgenstråling, dersom dosen ved normal bruk ikke overstiger 1 μsv/t fra tilgjengelige overflater, eller og at maksimal utleieboliger energi på den strålingen skal som tre produseres, i kraft ikke overstiger fra kev e) bruk av forbrukerartikler inneholdende svake ikke-ioniserende strålekilder, med mindre disse er omfattet av 4 bokstav j f) radioaktive stoffer og radioaktivt avfall i den utstrekning de omfattes av forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktive stoffer og radioaktivt avfall. 6. Grenseverdier Spesifikke grenseverdier skal gjelde for individer som blir eksponert for stråling. Øvre grenseverdier for yrkeseksponering fremgår av 30 og 34. Øvre grenseverdi for eksponering av allmennheten og arbeidstakere som ikke er yrkeseksponerte, er 1mSv/år for ioniserende stråling. En virksomhet skal planlegge strålingen og sine skjermingstiltak, slik at det ikke skjer eksponering til allmennheten fra virksomheten som kan innebære at individ blir eksponert for mer enn 0,25 msv/år. Øvre grenseverdier for eksponering av allmennheten og arbeidstakere som ikke er yrkeseksponerte er regulert i 34 for ikke-ioniserende stråling. Radonreduserende tiltak skal iverksettes i barnehager, skoler mv. som er omfattet av forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i skoler, barnehager mv. 2, dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m 3. Tilsvarende gjelder for boliger hvor eier ikke bor eller oppholder seg. Radonnivået skal uansett ikke overstige 200 Bq/m 3 i slike bygninger og lokaler.

20 Ny TEK: høringsfrist var Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 8-11 Radon Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluften skal ikke overstige 200 Bq/m 3. Bygning beregnet for varig opphold av mennesker skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Det gis unntak for krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften.

21 Implementering av nasjonal radonstrategi Regjeringens radonstrategi påpekte at: Strålevernet skal opprette en koordineringsgruppe for oppfølging av ny nasjonal radonstrategi. Koordineringsgruppen skal ha deltakere fra sektorer med virkemidler på radonområdet. Strategiens tidsplan er Koordinering av radonarbeidet er viktig for: Sikre at arbeid blir gjort i en hensiktsmessig rekkefølge Sikre at ikke ulike prosjekter gjør samme arbeid Sikre koordinering med pågående prosjekter (Eks. EU prosjekt RADPAR)

22 Implementering av nasjonal radonstrategi Strålevernet har tatt initiativ til et oppstartsmøte for Styrings- og implementeringsgruppen (SIG). SIG oppgaver i 2010 er: fremstiller en handlingsplan for implementering oppretter rådgivende grupper og referansegrupper for å bistå SIG oppretter arbeidsgrupper for separate deler av implementeringsarbeidet koordinerer og leder arbeidsgruppene rapporterer til en tverrdepartemental styringsgruppe arbeider for at implementeringen av delstrategiene forankes godt i de berørte departementene (HOD, AID, KRD, MD, NHD)

23 Implementering av nasjonal radonstrategi SIGs medlemmer: Arbeidstilsynet Helsedirektoratet Husbanken Nasjonalt folkehelseinstitutt Norges geologiske undersøkelse Statens arbeidsmiljøinstitutt Statens bygningstekniske etat Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bærum kommune Oslo kommune Røyken kommune Statens strålevern

24 Implementering av nasjonal radonstrategi Innspill sendt til HOD mht en overordnet handlingsplan samt et skisse over ressursbehov prosjekter påbegynt: Et samarbeid med NGU: Radontrygge byggeråstoffer. Et samarbeid med SINTEF Byggforsk: pilotprosjekt om standardisert måleteknikker for skoler og barnehager. For å lykkes trenger vi et tverrsektoriell engasjement med støtte fra de berørte departementene.

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS

Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet. Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS Friske hus gir Friske mennesker! Trygghetsmagasinet Et infomagasin utgitt av Radon Norge AS 1 Kjære kunde! Friske hus gir Friske mennesker! Velkommen til vårt nye Trygghetsmagasin Vi i Radon Norge blir

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Bygningstekniske konsekvenser

Bygningstekniske konsekvenser Nye radonkrav i TEK10 Bygningstekniske konsekvenser Jonas Holme, Knut Noreng og Bjørn Petter Jelle 1 Radon Radon Radioaktiv edelgass som gir α- stråling Halveringstid 38 3,8 dager Dannes kontinuerlig fra

Detaljer

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet

Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Kommuneplan 2011-2022 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Temanotat - Risiko og sårbarhet Innledning...2 1. Generelle vurderinger...3 2. Flom...4 Flom knyttet til Mjøsa...4 Flom knyttet til mindre vassdrag...5

Detaljer

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003

Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Strålevern Rapport 2006:7 Tiltak mot radon i privatboliger Oppsummering av tiltak under Nasjonal kreftplan 1999-2003 Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse:

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen

STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ. Tema: Status for Sentrum Øst, Torp Øst, Vestfoldbanen v/ kommunalsjefen STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Møteinnkalling Møtested: Møterom teknisk Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle befaringer Behandling av saker starter tidligst kl. 1600. Tema: Status for

Detaljer

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4

FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 INNHOLD FORORD 3 KARTLEGGING AV NATURLIG RADIOAKTIVITET FRA TIDLIGERE GRUVEVIRKSOMHET 4 REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR ATOMSIKKERHET OG MILJØ - FREMDRIFT I 2007 6 IAEAS GJENNOMGANG AV HALDENREAKTOREN 8

Detaljer

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling

Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Strålevern Rapport 2005:15 Yrkeseksponering i Norge Ioniserende stråling Ikke-ioniserende stråling Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Sekse Tonje, Paulsen

Detaljer

StrålevernRapport 2015:2. Årsrapport 2014

StrålevernRapport 2015:2. Årsrapport 2014 StrålevernRapport 2015:2 Årsrapport 2014 Årsrapport med regnskap 2014 Referanse: Statens strålevern, Årsrapport med regnskap 2014. StrålevernRapport 2015:2. Østerås, 2015. Emneord: Årsrapport og årsregnskap

Detaljer

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler

Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Rundskriv IS-8/2013 Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie

Detaljer

Anbefalte faglige normer for inneklima

Anbefalte faglige normer for inneklima Anbefalte faglige normer for inneklima Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet 2 Innholdsfortegnelse Forord -..... 5 Kap. 1 - Generelt om inneklima

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Kartlegging av radon i 114 kommuner

Kartlegging av radon i 114 kommuner StrålevernRapport 2001:6 Kartlegging av radon i 114 kommuner Kort presentasjon av resultater Terje Strand Katrine Ånestad Line Ruden Gro Beate Ramberg Camilla Lunder Jensen Anniken Heiberg Wiig Georg Thommesen

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern rapport 2009:7 Miljørettet helsevern kjemiske, fysiske og biologiske miljøforholds betydning for helse i vårt land og fordelingen av disse Redaktør Caroline Fleten Bidragsytere Per Nafstad Hein Stigum

Detaljer

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 8. Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 8 Veileder for bruk av optisk stråling til medisinsk og kosmetisk behandling Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Revidert 22. juni 2012 Forskrift om strålevern og bruk av

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Forslag til ny folkehelselov

Forslag til ny folkehelselov Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen Høringsnotat Forslag til ny folkehelselov Samhandlingsreformen 2 Innholdsfortegnelse Del I Innledning... 12 1 Innledning... 12 2 Høringsnotatets

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer

Kartlegging av radon i. Melhus kommune

Kartlegging av radon i. Melhus kommune Kartlegging av radon i Melhus kommune Radon 2000/2001 Vinteren 2000/2001 ble det gjennomført en fase 1-kartlegging av radon i inneluft i Melhus kommune, i forbindelse med den landsomfattende undersøkelsen

Detaljer

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg

Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Strålevern Rapport 2005:8 Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1332 Østerås Norway Referanse: Saxebøl G. (Leder av arbeidsgruppa).

Detaljer

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10

Høringsnotat. Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Høringsnotat 25. februar 2015 Saksnr. 15/1248 Eksisterende bygg Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 Forslag til endringer i Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr 488 og

Detaljer

Årsrapport 1994. MftH- StrålevernRapport 1995;^ Statens strålevern NO9500025

Årsrapport 1994. MftH- StrålevernRapport 1995;^ Statens strålevern NO9500025 MftH- StrålevernRapport 1995;^ NO9500025 o Årsrapport 1994 Statens strålevern Norwegian Radiation Protection Authority Postboks 55 N-1345 Østerås Norway StrålevernRapport 1995:2 o Årsrapport 1994 Referanse:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer