1 Vedlegg 1: Regionale beskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Vedlegg 1: Regionale beskrivelser"

Transkript

1 Vedlegg Denne delen av dokumentet omfatter kun vedlegg til Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Vedleggene til denne planen består av Regionale beskrivelser som er en beskrivelse av forventet befolkning og anleggsstatistikk for de ulike regionene. Videre finnes det statistikk for anleggsdekning og medlemstall for idretts og friluftslivsorganisasjoner før det vises oversiktskart over fylkets 11er kunstgressbaner, 11er gressbaner, svømmehaller og idrettshaller. Innhold 1 Vedlegg 1: Regionale beskrivelser Vestregionen Follo Nedre Romerike Øvre Romerike Vedlegg 2: Begrepsavklaringer og definisjoner Vedlegg 3: Anleggsdekning i kommunene Vedlegg 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK Vedlegg 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner Vedlegg 6: Kart Fotballbaner gress Fotballbaner kunstgress Flerbrukshaller Svømmehaller

2 1 Vedlegg 1: Regionale beskrivelser I dette vedlegget omtales forventet befolkingsutvikling og anleggsdekning for de større anleggstypene som er beskrevet nedenfor innen de enkelte regionene Vest, Follo, Nedre Romerike og Øvre Romerike. I følge Telemarksforskning Næringsanalyse for Akershus 2009 er Akershus nummer tre av 19 fylker når det gjelder befolkningsvekst de tre siste årene. Fylket har den høyeste innflyttingen innenlands, og det tredje høyeste fødselsoverskuddet. Akershus har også forholdsvis høy innvandring, og er her på sjetteplass av fylkene. Akershus har den fjerde høyeste veksten i antall arbeidsplasser av fylkene. Veksten i offentlige arbeidsplasser er høyest av alle fylkene, mens veksten i antall arbeidsplasser i privat næringsliv er femte høyest. Næringslivet i Akershus har den beste lønnsomheten av alle fylkene. Akershus har den sjette høyeste nyetableringsaktiviteten. Bedriftenes vekst i omsetning og verdiskaping er lav, faktisk tredje lavest blant fylkene. Næringslivsindeksen som måler den samlede næringsutviklingen i fylkene, viser at Akershus kommer på sjetteplass. Øvre og Nedre Romerike er de mest attraktive regionene i landet, og trekker til seg innflyttere fra alle grupper. Follo er også attraktiv, men har stor utflytting av unge voksne. Vestregionen har ikke innflytting fra andre regioner tross god vekst i arbeidsplasser. Den samme undersøkelsen viser videre at Akershus er et av seks fylker som ikke har hatt nedgang i befolkningen i noen år siden 1951, og i 2008 økte den totale befolkningen i fylket med 9058 personer, noe som tilsvarer 1,75 %. Fra år 2000 har Akershus, tett fulgt av Oslo, hatt den høyeste befolkningsveksten av samtlige fylker i Norge med en vekst på 14,6 %. På lang sikt har Follo og Vestregionen hatt den største befolkningsveksten, her kommer Romeriksregionene noe etter. De siste årene har derimot Romerikskommunene, og spesielt Øvre Romerike, hatt den største befolkningsveksten. Siden 1960 er det kommunene Oppegård, Rælingen, Asker og Lørenskog som har hatt den største veksten, med en dobling av innbyggertall de fra Hurdal, Aurskog Høland og Nes er kommunene med svakest vekst totalt i denne perioden. For de tre sistnevnte har imidlertid veksten tatt seg merkbart opp det siste tiåret, mens Hurdal har opplevd en liten nedgang. I perioden har Ullensaker hatt den klart høyeste prosentvise befolkningsøkningen. Også de andre Øvre Romerikekommunene, med unntak av Hurdal, har hatt en stor vekst i perioden. Det antas at Gardermoenutbyggingen er en sterk medvirkende årsak til dette. Sørum, Vestby, Ås, Enebakk og Skedsmo er andre kommuner som utmerker seg med en sterk befolkningsøkning de siste årene. Befolkningen totalt i Akershus øker jevnlig. Tabellen nedenfor viser utviklingen over den siste planperioden 2

3 Økning fra 2005 til 2010 i Akershus totalt antall og prosent Under 13 år , år , år , år , år ,0 67 år og over ,9 Sum valgte aldre ,6 Befolkningsutvikling i Akershus Som tabellen nedenfor viser er det for perioden 2010 til 2020 er det ventet en ytterligere økning av Akershusbefolkningen. 02 Akershus Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Forventet befolkningsøkning i perioden Anleggsdekning Med begrepet anleggsdekning i regionen menes i dette dokumentet antall større anlegg pr innbyggere. Anleggstypene er begrenset til fotballbaner 11-er, idrettshaller og svømmehaller. Disse tre anleggstypene er vurdert spesielt, siden dette er anlegg som har svært stor betydning for den organiserte idrettsaktiviteten, og for befolkningen generelt. Det er også disse anleggene som i størst grad er aktuelle i forhold til sektorplanen. Dekningstallet vil fortelle noe om hvordan de respektive regioner er utbygd, og kan være med på å gi indikasjoner på hvor ressursene bør settes inn. Anleggsinformasjon er hentet fra kkd-idrettsanlegg.no og etter kontakt med de ulike kommunene. Tall for befolkning er hentet fra SSB og Akershus fylkeskommunes egne tall for befolkningsberegninger. Alle tall vedrørende befolkning er beregnet ut fra Fotballanlegg Med fotballanlegg menes her alle baner med mål på 90 x 60 m og større, med banedekke av grus, gress eller kunstgress. Idrettshaller Her er beregningene basert på antall innendørs aktivitetsflater på størrelse med en håndballbane (40x20m) i flerbrukshaller. Svømmehaller Denne kategorien omfatter svømmebasseng 12, 5 meter eller mer. 3

4 1.1 Vestregionen Denne regionen består av kommunene Asker og Bærum, med til sammen innbyggere pr Samlet areal er 292,9 km2. Vestområdet er en liten region i areal, men tett befolket. Til sammen utgjør de to kommunene kun 6 % av Akershus fylkes flateinnhold, men hele 31 % av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Vestområdet er den klart tettest befolkede region i fylket. 1. januar 2010 var befolkningstettheten 566 innbyggere pr. km 2, sammenlignet med et fylkesgjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. I tabell 1 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 2 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for vestområdet. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Vest Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 1: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder i Vestregionen Asker og Bærum Vekst 2010 til 2012 Vekst 2013 til 2014 Prosent i Prosent i Prosent Prosent i Aldersgrupper region fylket Avvik i region Fylket Avvik Under 13 år 3,5 3,1 0,4 1,8 1,4 0, år -0,1 1,4-1,5 0,7 0,4 0, år 0,3 3,5-3,2-0,6 0,8-1, år -1,1 1,2-2,3 0,2 0,4-0, år 5,2 4,9 0,3 1,4 1,4-0,1 67 år og over 5,7 7,7-2,0 4,2 5,1-0,9 Sum valgte aldre 2,5 3,5-1,0 1,3 1,5-0,2 Tabell 2: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent Tallene i tabellen viser at vestområdet forventes å ha en liten nedgang i første del av planperioden, spesielt for alderen år. For den siste delen av perioden vil befolkningsveksten ligge omtrent på fylkesgjennomsnittet. Det vil for perioden være en årlig befolkningsvekst på ca 1,3 %. 4

5 Anleggssituasjon ANLEGGSTYPE ANTALL ANLEGG I REGIONEN ANLEGGS- DEKNING I REGIONEN ANTALL ANLEGG I FYLKET Fotballanlegg 57 3, ,6 Flerbruksflater 21 1,2 76 1,4 (idrettshall) Svømmehaller 11 0,7 68 1,3 Tabell 3: Anleggsdekning i vestområdet, pr innbyggere ANLEGGS- DEKNING I FYLKET Tallene i tabellen viser en markert underdekning av disse typene idrettsanlegg. Spesielt fotballanlegg ligger på et lavere nivå enn fylkesgjennomsnittet. Vestkommunene har gjennom forrige planperiode fått et løft på antall spilleflater med kunstgress og har derfor økt kapasiteten noe. Det planlegges også ytterligere fem kunstgressanlegg i regionen for kommende periode. Som vist tidligere, er vestområdet den regionen som har klart størst befolkningstetthet. Det er en generell tendens at anleggsdekningen vil variere omvendt proporsjonalt med befolkningstettheten i et område. Dette er med på å forklare enkelte forskjellene på anleggsdekningen i de ulike regionene. 1.2 Follo Denne regionen består av kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Regionen hadde innbyggere pr Samlet areal er 586,7 km 2. Folloregionen er den tredje største regionen i fylket. Til sammen har de syv kommunene 12 % av Akershus fylkets flateinnhold, og 21,5 % av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Folloregionen har en lavere befolkningstetthet enn Vest, men markant høyere enn de to Romeriksregionene. Pr hadde regionen 197 innbyggere pr. km 2, mot 109 innbyggere pr. km 2 for fylket som helhet. I tabell 4 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 5 er det vist en oversikt over forventet prosentvis endring i befolkningstallene for Folloregionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Follo Under 13 år år år år år år og over Sum valgte å aldre Tabell 4: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder 5

6 Follo Vekst 2010 til 2012 Vekst 2013 til 2014 Aldersgruppe Region Fylket Avvik Region Fylket Avvik Under 13 år 3,1 3,1 0,0 1,0 1,4-0, år -1,4 1,4-2,8 0,4 0,4 0, år 3,9 3,5 0,4 0,6 0,8-0, år 2,3 1,2 1,1 0,6 0,4 0, år 4,5 4,9-0,4 1,1 1,4-0,3 67 år og over 9,4 7,7 1,7 5,5 5,1 0,4 Sum valgte aldre 3,8 3,5 0,3 1,4 1,5-0,1 Tabell 5: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, i prosent I forhold til fylket som helhet er Folloregionen omtrent på gjennomsnittet, og regionen kan vente en befolkningsvekst på om lag 1,7 % pr år i perioden. Anleggssituasjonen ANLEGGSTYPE ANTALL ANLEGG I REGIONEN ANLEGGS- DEKNING I REGIONEN ANTALL ANLEGG I FYLKET Fotballanlegg 51 4, ,6 Hallflater 19 1,6 76 1,4 (Idrettshaller) Svømmehaller 13 1,1 68 1,3 Tabell 6: Anleggsdekning i Folloregionen, pr innbyggere ANLEGGS- DEKNING I FYLKET Tallene i tabellen viser at Folloregionen ligger rundt fylkesgjennomsnittet for alle anleggstypene. Dette viser at regionen har en noe bedre anleggsdekning enn ved revidering av forrige plan. 1.3 Nedre Romerike Region Nedre Romerike består av kommunene Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Enebakk, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. Nedre Romerike hadde pr innbyggere. Samlet areal er 1982,5 km 2. Nedre Romerike er en av de to store regionene i areal, til sammen har de åtte kommunene 40,3 % av Akershus fylkes areal, og 31 % av fylkets befolkning. Befolkningsutvikling Nedre Romerike er sammen med Øvre Romerike den regionen med lavest befolkingstetthet. Pr var det en befolkningstetthet på 84 innbyggere pr. km 2, mot fylkets gjennomsnitt på 109 innbyggere pr. km 2. Nedre Romerike er preget av svært store ulikheter mellom kommunene når det gjelder areal, befolkningstetthet og reiseavstand. Aurskog-Høland kommune har i overkant av 50 % av regionens areal, men bare 10 % av befolkningen. Lørenskog og Skedsmo kommune har imidlertid en befolkningstetthet nesten på høyde med Vestområdet. I motsetning til forrige planperiode regnes Enebakk kommune som en del av Nedre Romerike. Dette kan være med å skape enkelte forskjeller i tabeller i forhold til sektorplanen for

7 I tabell 7 vises den forventede befolkningsveksten framover i antall personer etter alder. I tabell 8 er det vist en oversikt over årlig forventet prosentvis endring i befolkningstallene for regionen. Her er prognosetallene splittet etter aldersgrupper, og sammenlignet med tilsvarende forventning for fylket som helhet. Nedre Romerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 7: Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder Nedre Romerike Vekst 2010 til 2012 Vekst 2013 til 2014 Aldersgruppe Region Fylket Avvik Region Fylket Avvik Under 13 år 2,7 3,1-0,4 1,6 1,4 0, år 4,3 1,4 2,9-0,2 0,4-0, år 4,5 3,5 1,0 1,5 0,8 0, år 1,9 1,2 0,7 0,6 0,4 0, år 4,3 4,9-0,5 1,5 1,4 0,0 67 år og over 9,2 7,7 1,5 5,6 5,1 0,5 Sum valgte aldre 3,9 3,5 0,3 1,6 1,5 0,2 Tabell 8: Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder, prosent I henhold til tabellen forentes det små avvik i forhold til fylkets totale gjennomsnitt. Nedre Romerike kan vente en befolkningsvekst i underkant av 1,7 % pr år i perioden framover. Regionen er sammen med Follo den regionen som ligger nærmest fylkesgjennomsnittet i forhold til befolkningstilveksten. Anleggssituasjonen ANLEGGSTYPE ANTALL ANLEGG I REGIONEN ANLEGGS- DEKNING I REGIONEN ANTALL ANLEGG I FYLKET Fotballanlegg 78 4, ,6 Idrettshaller 23 1,4 76 1,4 Svømmehaller 32 1,9 68 1,3 Tabell 9: Anleggdekning i Nedre Romerike, pr innbyggere ANLEGGS- DEKNING I FYLKET Som det fremgår av tabellen ligger anleggsdekningen i regionen omtrent likt med anleggsdekningen i fylket. I forhold til forrige planperiode er imidlertid anleggsdekningen gått noe ned. Det er imidlertid grunn til å understreke at den tidligere omtalte ulikheten i kommunestruktur innen regionen medfører store variasjoner fra kommune til kommune når det gjelder dekningsgraden av idrettsanlegg. De forholdsvis store avstandene vanskeliggjør imidlertid 7

8 utnytting av ledig kapasitet. Det er også en forholdsvis stor kommunevis forskjell på dekningsgraden. Dette kommer fram under vedlegg 3 Anleggsdekning i kommunene. 1.4 Øvre Romerike Regionen består av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Regionen hadde pr innbyggere. Samlet areal er 2054,4 km 2. Øvre Romerike er den største av regionene i utstrekning, men minst i andel befolkning. Til sammen har fylket 41,8 % av flateinnhold i Akershus, men kun 16 % av befolkningen. Befolkningsutvikling Prognosen for befolkningsutvikling viser en årlig vekst på omlag 2,4 % på Øvre Romerike i planperioden Befolkningstilveksten er den klart sterkeste i fylket, med en forventet økning i folketall som ligger 1 % over gjennomsnittet for Akershus årlig frem til 2012, for så å avta noe. Regionen er samtidig den mest spredtbygde regionen, med lange reiseavstander. Pr er befolkningstettheten på Øvre Romerike 43 innbyggere pr. km 2. Øvre Romerike Under 13 år år år år år år og over Sum valgte aldre Tabell 10 Forventet befolkningstilvekst i antall personer etter alder Øvre Romerike Vekst 2010 til 2012 Vekst 2013 til 2014 Aldersgrupper Prosent i regionen Prosent i fylket Avvik Prosent i regionen Prosent i fylket Avvik Under 13 år 3,2 3,1 0,1 0,8 1,4-0, år 3,0 1,4 1,6 1,1 0,4 0, år 7,1 3,5 3,6 2,2 0,8 1, år 2,4 1,2 1,2 0,2 0,4-0, år 5,9 4,9 1,1 1,9 1,4 0,5 67 år og over 6,9 7,7-0,8 5,4 5,1 0,3 Sum valgte aldre 4,5 3,5 1,0 1,6 1,5 0,1 Tabell 11 Årlig forventet befolkningstilvekst etter alder Øvre Romerike Øvre Romerike kan framover i perioden vente seg den største befolkningsveksten i fylket på om lag 1,9 % pr år. Befolkningsøkningen er forventet å avta noe fra og med

9 Anleggssituasjonen ANLEGGSTYPE ANTALL ANLEGG I REGIONEN ANLEGGS- DEKNING I REGIONEN ANTALL ANLEGG I FYLKET Fotballanlegg ,6 Flerbruksflater 13 1,5 76 1,4 (Idrettshaller) Svømmehaller 12 1,4 68 1,3 Tabell 12 Anleggsdekning på Øvre Romerike, pr innbyggere ANLEGGS- DEKNING I FYLKET Øvre Romerike har gjennomgående god anleggsdekning i forhold til fylkesgjennomsnitt for de anleggstyper som er vurdert. Allikevel må en være oppmerksom på at dette kan skyldes en veldig god dekning i noen kommuner og en dårlig i andre. Et eksempel kan være Nannestad som har en høy dekning på flerbrukshaller, mens Ullensaker har lav dekning. Dette vises nærmere i vedlegg 3 Anleggsdekning i kommunene. Generelt er det rimelig å anta at noe av forklaringen på de høye dekningstallene for Øvre Romerike finnes i bosettingsmønsteret. Erfaring viser at anleggsdekning gjerne er omvendt proporsjonal med befolkningstetthet, og årsaken til dette er sannsynligvis et ønske om tilgjengelighet og rimelig nærhet til anleggene. Den store befolkningsøkningen har som ventet utløst behov for en del nye anlegg, særlig i konsentrerte utbyggingsområder. 9

10 2 Vedlegg 2: Begrepsavklaringer og definisjoner I det følgende gis en liten oversikt over ulike begreper og deres definisjon / betydning i Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Definisjonene er i stor grad hentet fra ulike stortingsmeldinger og andre offentlige publikasjoner. Egenorganisert aktivitet: Fysisk aktivitet utenom organiserte lag og foreninger. Folkehelse: Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å opprettholde bedre og fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Friluftslivsanlegg: Anlegg i friluft som er berettiget spillemidler. Omfatter f.eks. dagsturhytter, turveier, turløyper, turstier, og aktivitetsområder / sanitæranlegg tilknyttet badeplasser. Fysisk aktivitet: All kroppslig bevegelse produsert av skjellettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå. Idrett: Aktivitet i form av konkurranse eller trening i den organiserte idretten Nasjonalanlegg: Anlegg for internasjonale idrettsarrangementer. Har ett slikt anlegg i Akershus, Årungen rostadion. Nærmiljøanlegg: Anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Ordinære anlegg: Anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Rehabilitering av anlegg: Istandsetting av anlegget som skal gi vesentlig funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon. Spillemidler: Overskudd fra spillevirksomhetene i Norsk tipping som fordeles med 45, 5 % til idrettsformål, 36,5 % til kulturformål og 18 % til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner som ikke er tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Universell utforming: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. 10

11 3 Vedlegg 3: Anleggsdekning i kommunene 11

12 4 Vedlegg 4: Medlemstall og aktivitetsstall i idrettslag organisert i NIF/AIK 12

13 5 Vedlegg 5: Medlemmer friluftlivsorganisasjoner Medlemskap i friluftsorganisasjoner i Akershus Navn på organisasjon Antall medlemmer i 2010 i Akershus Natur og Ungdom Akershus 701 NJFF Akershus Norges Klatreforbund 1028 Bærumsmarkas Venner 580 DNT Oslo og Omegn H Akershus 621 Naturvernforbundet 2816 Norsk Ornitologisk Forening * 665 Norges Speiderforbund 2487 KFUK/KFUM speiderne 1019 Skiforeningen Syklistenes Landsforening, 1751 Sørmarkas Venner Østmarkas Venner 3664 Norges Padleforbund 7447 Frognmarkas Venner 1000 SUM medlemmer *Dette er en av foreningene knyttet til SABIMA. Disse foreningene hat totalt 3820 medlemmer i Oslo og Akershus. 13

14 6 Vedlegg 6: Kart 6.1 Fotballbaner gress 14

15 6.2 Fotballbaner kunstgress 15

16 6.3 Flerbrukshaller 16

17 6.4 Svømmehaller 17

Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013

Vedlegg ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013 Vedlegg ANLEGG FO IDETT, FILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKESHUS 2010 2013 3 Vedlegg Dette dokumentet tar for seg vedlegg til Sektorplan om anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2010 2013.

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn

Attraktivitet og næringsutvikling Frogn Attraktivitet og næringsutvikling Frogn 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike

Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Næringsutvikling og attraktivitet i Skedsmo / Romerike Innspill til Kunnskapsbyen Forum 26. februar 2009 telemarksforsking.no 1 Arbeidsplasser Regional utvikling Befolkning Flytting Fødselsbalanse Innvandring

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetspyramiden Attraktivitetspyramiden Om Nes hva kjennetegner kommunen? Hvordan har utviklingen vært? Kommuneplanseminar Gran 31 mai 2012 Knut Vareide Utviklingen i Telemark er analysert, og hver enkelt region. Metodene

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim andre kvartal 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med andre kvartal 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2017 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2011-2030 Innledning Befolkningen i Akershus og Oslo utgjorde per 01.01 i 2010 1 123 400 personer, eller om lag 23 prosent av Norges totale befolkning.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2014 for Trondheimsregionen

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer Trondheim 2013 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2013 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2014 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2014 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Regional. Besøk. Basis. Bosted Ugunstig struktur Høy attraktivitet Regional Besøk Basis Gunstig struktur Bosted Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 193 331 189 370 187 327 184 474

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer første kvartal 2017 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med første kvartal 2017 for Trondheimsregionen

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med tredje kvartal 2016 for Trondheimsregionen

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret

Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetsbarometeret Pandagruppens seminar: Statistikk og indikatorer i regionale analyser 5. mars 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale

Detaljer

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking

Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Telemarksforsking Er Skedsmo/Lillestrøm attraktiv? Knut Vareide Telemarksforsking 5,0 54 000 0,03 1,2 Årlig vekst Endring andel 4,0 Folketall 49 000 44 000 0,03 0,02 Andel av Norge 1,0 3,0 39 000 0,02 08 0,8 2,0 34 000

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheim, Trondheimsregionen og andre storbykommuner/-regioner.

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse Follo. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Follo Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Follorådet. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer 2016 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med 2016 for Trondheimsregionen og andre storbyregioner. Statistikken

Detaljer

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015

Skedsmo Dømt til vekst. Lillestrøm 9. januar 2015 Skedsmo Dømt til vekst Lillestrøm 9. januar 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Næringsanalyse for Øvre Romerike

Næringsanalyse for Øvre Romerike Næringsanalyse for Øvre Romerike Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 21/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utvikling. Rapporten er laget

Detaljer

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030

Oslo kommune. Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Oslo kommune Befolkningsframskrivning for Akershus og Oslo 2010-2030 Forord Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune står overfor store utfordringer i den regionale utviklingen. Kommunene

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging

Kulturdepartementets rolle i anleggsutbygging s rolle i Avd.dir. Ole Fredriksen 25. Februar 2016 - Bergen 1 s rolle i Statlig idrettspolitikk Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjon idrett og fysisk aktivitet for alle.

Detaljer

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus. Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking Samfunnsutvikling i Oslo/Akershus Forsker Anja Hjelseth, Telemarksforsking 1 Introduksjon 2 Ekspertutvalget og samfunnsutvikling Regjeringens ekspertutvalg viser til følgende samfunnsmessige hensyn og

Detaljer

2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552

2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552 Spillemidler idrett. Prosent Tildelt År Idrett i mill 2013 47,9 % 1.640 Økning fra 2013 2014 56,0 % 1.918 278 2015 64,0 % 2.192 552 Spillinntekter Vår bidragsyter. Norsk-tipping 1. halvår 2013 1. halvår

Detaljer

Næringsanalyse Akershus

Næringsanalyse Akershus Næringsanalyse Akershus Knut Vareide Telemarksforsking-Bø - arbeidsrapport 20/2007 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den niende rapporten i en serie årlige

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Akershus KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 23/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Akershus.

Detaljer

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017

Muligheter i ny arbeidsregion. Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Muligheter i ny arbeidsregion Nina Solli, regiondirektør NHO Oslo og Akershus 26. Oktober 2017 Medlemmene i NHO Oslo og Akershus Et mangfoldig næringsliv i hovedstadsregionen NHO Oslo og Akershus har over

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus

Næringsanalyse for Akershus Næringsanalyse for Akershus A Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den syvende

Detaljer

Spillemidler til friluftsformål

Spillemidler til friluftsformål Avd.dir. Ole Fredriksen Fredrikstad 1 Spillemidler til idrettsformål 2 Hovedfordeling 2012 Post 1 Idrettsanlegg 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 697 535 000 1.2 Anleggspolitisk program 50 000 000 1.3 Anlegg

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom boligbyggingen i Akershus ? Utgave: B Dato:

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom boligbyggingen i Akershus ? Utgave: B Dato: Akershus Fylkeskommune Hvor kom boligbyggingen i Akershus 2000-2010? Utgave: B Dato: 2010-12-21 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom boligbyggingen i Akershus

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Lørenskog KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 13/2012 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Lørenskog.

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Befolkningsendringer i Trondheim tredje kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk til og med tredje kvartal 2015 for Trondheim, Trondheimsregionen

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Næringsanalyse for Akershus. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet

Næringsanalyse for Akershus. Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet Næringsanalyse for Akershus Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 40/2008 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune og er den

Detaljer

Spillemiddelordningen

Spillemiddelordningen 2016 Avdeling for sivilsamfunn og idrett v/fagdirektør Åsmund Berge Hovedfordelingen 2016 post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg 1 275 299 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene 1 197 299 000 Post 1.2 Anleggspolitisk

Detaljer

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog

Akershus. Knut Vareide. Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet. 23. Januar 2013 Lørenskog Akershus Regional analyse befolkning, næringsutvikling og attraktivitet 23. Januar 2013 Lørenskog Knut Vareide Telemarksforsking har forsket på regional utvikling i en årrekke, og har utviklet et sett

Detaljer

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD)

Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) Delavtale 4 kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) mellom Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog,

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2013 Innbetalt skogfond Skogfond skoger

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2014 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer

Bosted. Regional analyse Akershus

Bosted. Regional analyse Akershus Bosted Bedrift Besøk Regional analyse Akershus KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 60/2012 Tittel: Regional analyse Akershus Undertittel: TF-notat nr: 60/2012 Forfatter(e): Knut Vareide og

Detaljer

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt

Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Anleggssituasjonen i Telemark utvikling og utfordringer/muligheter for fylket vårt Overordnede utfordringer for Telemark Befolkning Folketallet i Telemark var 173 037 per 1. januar 2017. Telemark er blant

Detaljer

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Akershus. Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Akershus Innovasjon, næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen

Detaljer

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025. Asplan Viak H2004-046. våren 2005 650 000 625 000 600 000 575 000 550 000 525 000 500 000 475 000 450 000 2004 2009 2014 2019 2024 AKERSHUS FYLKESKOMMUNE BEFOLKNINGS- FRAMSKRIVNING I AKERSHUS 2004-2025 Asplan Viak H2004-046 våren 2005

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Forsidefoto: Snorre Synnestvedt Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2010 Innbetalt skogfond Skogfond skoger under

Detaljer

Næringsanalyse for Lørenskog

Næringsanalyse for Lørenskog Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr. 04/2009 TF-notat Tittel: Næringsanalyse for TF-notat nr: 04-2009 Forfatter : Knut Vareide Dato: 20. Januar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Næringsanalyse for Skedsmo

Næringsanalyse for Skedsmo Næringsanalyse for Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE Arbeidsrapport nr. 24/2008 TF-arbeidsrapport Tittel: Næringsanalyse for TF-arbeidsrapport: 24-2008 Forfatter(e): Knut Vareide

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier Økonomiplan 2015-2018 - vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier 13.11.2014 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling

Detaljer

Befolkningsvekst rundt Oslo

Befolkningsvekst rundt Oslo Befolkningsvekst rundt Oslo Over halvparten av landets befolkningsvekst det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra Oslo. Regionen har både innvandringsoverskudd, nettoinnflytting fra resten av landet

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Sektorplan OM ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013

Sektorplan OM ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013 Sektorplan OM ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET I AKERSHUS 2010 2013 2 SEKTORPLAN IDRETT Sektorplanen er lagt ut på fylkeskommunens nettside www.akershus.no Design Fete typer Foto forside

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2015 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer