Prospekt Alta IF Holding AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt Alta IF Holding AS"

Transkript

1 Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum og maksimum aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 01: SAMMENDRAG Beskrivelse av Alta IF Holding AS AKSJEKAPITAL Emisjonen FORMÅLET MED EMISJONEN EMISJONSTEKNISK Kjøp av markedsrettigheter og spillerettigheter fra Alta IF Selskapets ledelse Finansielle forhold... 9 Tabell 1.1: Utvikling i likviditet Risikoforhold... 9 Kapittel 02: RISIKOFORHOLD Unotert aksje Sportslige prestasjoner Forhold knyttet til enkeltspillere og trenerteam Medieavtalen Endringer i overgangssystemer Samarbeidspartnere Verdien av merkevaren Alta IF Pålegg fra nasjonale og internasjonale forbund Kostnadsnivå Kapittel 03: ANSVARSERKLÆRING Styret Tilrettelegger Verdivurdering spillere Kapittel 04: BAKGRUNN FOR EMISJON Kapittel 05: EMISJONSTEKNISKE DATA Nåværende aksjekapital og aksjonærstruktur... 15

4 4 5.2 Formålet med emisjonen Aksjekapitalutvidelsen Emisjonen Minimumstegning Tegning av aksjer Fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjonærer Tildeling av aksjer/overtegning Betaling av aksjer Aksjonærenes rettigheter Overdragelse Omkostninger Kapittel 06: HISTORIKK Selskapet Idrettslaget Tabell 6.1: Historiske resultater 1. divisjon herrer (nivå 2) Stadion og supportere Kapittel 07: FORRETNINGSIDÉ, MÅL OG STRATEGI Forretningsidé Formål og mål SPORTSLIGE MÅL ØKONOMISKE MÅL Strategi Kapittel 08: VIRKSOMHETEN TIL ALTA IF HOLDING AS Innledning Virksomheten Skatt og merverdiavgift Kapittel 09: ALTA IDRETTSFORENING Verdier Organisering og aktiviteter... 23

5 5 9.3 Styret i Alta Idrettsforening Tabell 9.1: Styresammensetning Alta IF (Hovedlaget) Ledelsen i Alta Idrettsforening - Fotball Tabell 9.2: Ledergruppen Alta IF Kapittel 10: FINANSIELL INFORMASJON Kjøp av markedsrettigheter og spillerettigheter fra Alta IF Åpningsbalanse for Selskapet Tabell 10.1: Balanse Tabell 10.2: Egenkapital og gjeld Kommentarer til årsregnskapene Resultatregnskap Balanse Tabell 10.4: Balanse Alta IF Budsjetter BUDSJETT OG PROGNOSER FOR ALTA IF FOTBALL FOR Tabell 10.5: Budsjett og prognose Alta IF Fotball BALANSE FOR ALTA IDRETTSFORENING PER BUDSJETT FOR ALTA IDRETTSFORENING FOTBALL FOR Tabell 10.6: Budsjett Alta IF Barn og Ungdom BUDSJETT AIF HOLDING AS I PERIODEN 2011 TIL Tabell 10.7: Budsjett Alta IF Holding AS MULIGHETER FOR ØKTE INNTEKTER Kostnader Finansiering Tabell 10.8: Utvikling i likviditet Kapittel 11: AVTALER Samarbeidsavtalen med Idrettslaget OMFANG Øvrige avtaler som er overdratt fra Alta IF... 34

6 SPILLERAVTALER Tabell 11.1: A-lagsstallen AVTALER OM LEIE AV KUNSTGRESS, GARDEROBE, TRIBUNE OG LOKALER AVTALEN MED NORSK TOPPFOTBALL MEDIEAVTALEN Kapittel 12: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Aksjekapitalforhøyelse Oversikt over tidligere gjennomførte emisjoner Aksjenes rettigheter og omsettelighet Registrering i verdipapirsentralen Kapittel 13: SKATTEMESSIGE FORHOLD Innledning Fysisk aksjonær bosatt i Norge Skatteplikt ved flytting til utlandet Fysisk aksjonær bosatt i utlandet Aksjonærer i aksjeselskap Formuesskatt Kapittel 14: JURIDISKE FORHOLD Organisasjonsform Avtaler Tvister Kapittel 15: DEFINISJONER/ORDLISTE Tabell 15.1: Definisjoner/ordliste Vedlegg 01: VEDTEKTER FOR ALTA IF HOLDING AS Vedlegg 02: BESTILLINGSBLANKETT FOR PROFESJONELLE INVESTORER Vedlegg 03: BESTILLINGSBLANKETT FOR IKKE-PROFESJONELLE INVESTORER Vedlegg 04: ORGANISASJONSKART... 45

7 7 Kapittel 01: SAMMENDRAG Sammendraget er underordnet den mer detaljerte informasjonen i Prospektet, samt vedleggene. Den enkelte investor oppfordres til å lese Prospektet for å kunne gjøre seg opp en vurdering med hensyn til en eventuell tegning av aksjer i Emisjonen. 1.1 Beskrivelse av Alta IF Holding AS Alta IF Holding AS (heretter Selskapet ) er nystiftet for å forestå den kommersielle delen av elitesatsingen i Alta Idrettsforening ( Alta IF eller Idrettslaget ) i tråd med Samarbeidsavtalen med Alta IF. Alta IF er 100 % eier av Selskapet. Det vil bli satt i gang en prosess for etablering av to datterselskap; Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS, slik at Alta IF Holding AS med sine to datterselskap utgjør en AS-struktur. Alta IF Fotball AS er Idrettslagets formelle avtalepart i Samarbeidsavtalen mellom Idrettslaget og AS-strukturen. Selskapet skal innen utgangen av februar 2011 hente inn inntil 11 millioner kroner i en rettet emisjon for å finansiere overdragelsen av rettigheter og plikter fra Alta IF. Kronologisk er prosessen knyttet til Emisjonen samt relaterte transaksjoner og selskapsetableringer i korte trekk som følger; 1. Emisjon på mellom MNOK 5 og MNOK 11 i Alta IF Holding AS. 2. Oppkapitalisering av to 100 % eide datterselskap av Alta IF Holding AS. Datterselskapene er hhv Alta IF Fotball AS, som skal stå for alt av kommersiell utnyttelse av markeds- og sponsorrettigheter, samt eie og forvalte rettigheter til spillerne, og Alta IF Stadion AS. 3. Gjennomføring av transaksjon der Alta IF overdrar aktiva, hovedsakelig spiller- og markedsrettigheter samt tilknyttede forpliktelser til datterselskapene. 4. Gjennomføring av rettet emisjon i intervallet til aksjer, dvs MNOK, i Alta IF Holding AS. Emisjonen er rettet mot Alta IF. Emisjonskurs blir lik kursen i Emisjonen, dvs. NOK 10,- pr aksje AKSJEKAPITAL Selskapets registrerte aksjekapital før emisjonen er NOK ,- fordelt på 100 aksjer pålydende NOK 1 000,-. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Selskapet har én aksjeklasse og hver aksje gir rett til én stemme. I forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen vil Selskapets styre utarbeide forslag til Generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen fra NOK ,- med NOK ,- til NOK ,- fordelt på aksjer a NOK 10,- ved at NOK ,- overføres til annen egenkapital. 1.2 Emisjonen FORMÅLET MED EMISJONEN Hovedformålet med kapitalutvidelsen er å finansiere kjøp av markeds- og spillerrettigheter fra Alta IF. Samtidig sikres Alta IF en bedre økonomisk plattform for videre satsning. Gjennom Selskapet skal den kommersielle delen av elitesatsingen ytterligere profesjonaliseres og investorene skal i større grad få innflytelse på Idrettslagets elitesatsing. Ved at investorene får større innflytelse forutsettes det også å bli enklere å hente inn ekstern kapital for den sportslige satsningen.

8 1.2.2 EMISJONSTEKNISK Generalforsamlingen i Alta IF Holding AS har ikke vedtatt emisjonen. Styret i Selskapet har initiert emisjonsarbeidet og vil umiddelbart etter tegningsperiodens slutt innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. På bakgrunn av den tegning som mottas og som aksepteres av Selskapets styre, vil Selskapets styre foreslå at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse i tråd med de vilkår som fremgår av Prospektet. Selskapets Aksjekapital planlegges forhøyet med minimum MNOK 5 og maksimum MNOK 11 ved utstedelse av minimum aksjer og maksimum aksjer. Tegningskursen i emisjonen er satt til NOK 10,- pr aksje. Det tilbys tegning av aksjer på følgende måte: a) Profesjonelle investorer: - Antall aksjer minimum aksjer og maksimum aksjer - Tegningskurs NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning aksjer / NOK ,-. b) Ikke-profesjonelle investorer: - Antall aksjer minimum 50 og maksimum Tegningskurs NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning 50 aksjer / NOK 500,- I et tilfelle der samlet interesse blant ikke-profesjonelle investorer overstiger NOK ,- vil Alta IF og/eller andre strategiske investorer vurdere å tilby de som ikke får tildelt aksjer i emisjonen å overta aksjer til ellers samme vilkår i andrehåndsmarkedet. Øvrige vilkår for tegning i emisjonen er beskrevet i kapittel 5. Totalt emisjonsbeløp vil utgjøre minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjelovens 10-4 og 10-5 vil bli foreslått fraveket. Tegningsperioden er fra 21. februar 2011 til og med 4. mars 2011, kl norsk tid. Styret forbeholder seg retten til å forkorte eller forlenge tegningsperioden med inntil 14 dager. 1.3 Kjøp av markedsrettigheter og spillerettigheter fra Alta IF Selskapet vil gjennom sitt heleide datterselskap Alta IF Fotball AS kjøpe markeds- og spillerrettigheter som Alta IF eier. Vederlaget som skal betales er fastsatt av styret ut i fra verdivurderinger foretatt av selskapet selv samt profesjonelle rådgivere som er uavhengig av Alta IF. Alta IF Fotball AS vil kjøpe markedsrettighetene for 10 år med mulighet for forlengelse. 1.4 Selskapets ledelse Selskapets ledelse består av personer med bred og relevant erfaring. Styremedlemmer og daglig leder er nærmere beskrevet i kapittel 9. 8

9 9 Selskapets styre består av; Karl Ivar Kristensen, styreleder Bernt J. Berg, styremedlem Rita Amundsen, Styremedlem Selskapet skal ansette ny daglig leder. 1.5 Finansielle forhold Tabellen viser Selskapets budsjetter for perioden 2010 til og med 2012 slik de ser ut per prospektdato. Aktiviteten inkluderer et årlig driftsbidrag til Alta IF, hovedsakelig til dekning av lønn og sosiale kostnader til spillere og sportslig støtteapparat. Tabellen viser summen av forventede inntekter, kostnader og resultatet i den nye AS-strukturen. Selskapet planlegges finansiert med egenkapital. En fulltegning av emisjonen i februar 2011 vil representere en netto kapitaltilførsel til Selskapet på MNOK 11. Netto kontanter til Idrettslaget i tabellen viser beløpet som skal overføres Idrettslaget til oppgjør av kortsiktig gjeldsom. Utviklingen i Selskapet/AS-strukturens likviditet de nærmeste tre årene forventes som følger: Alta IF Fotball Kontantstrømmer Inngående likviditet Kontanter i emisjon ultimo Netto kontanter i idrettslaget ( ) - - Årsresultat før skatt Avskrivninger Utgående likviditet Tabell 1.1: Utvikling i likviditet Dersom forestående emisjon skulle gi lavere proveny vil tiltak for å øke inntekter, for eksempel gjennom spillersalg eller reduserte kostnader i Selskapet, måtte vurderes. Alternativt kan en ny emisjon gjennomføres. For eksempel vil minimumstegning i emisjon medføre reduksjon i tilgjengelig likviditet på MNOK 6 i forhold til det som fremkommer i Tabell 1.1 ovenfor. Dermed vil Selskapets likviditet bli tilsvarende forverret ved utgangen av året. 1.6 Risikoforhold En tegning av aksjer i Alta IF Holding som beskrevet i dette Prospektet er heftet med risiko. Prospektet inneholder ulike prognoser og antagelser om fremtiden, inkludert i selskapets og ledelsens forventninger om blant annet markedsutvikling, konkurranser, produkter, inntektspotensial samt øvrige forhold som vil kunne ha betydning for Selskapets fremtidige markedsverdier. De sportslige prestasjonene er avgjørende for økonomien i Selskapet. Inntektsnivået er avhengig av divisjon og tabellplassering. Sportslige resultater er i høy grad avhengig av prestasjoner hos enkeltindivider.

10 Dette gjelder både hos spillere og sentrale trenere. Selskapet og Idrettslaget er avhengig av samarbeidspartnere. Dårlig utvikling hos disse vil kunne ha negative konsekvenser hos Selskapet. Det er også usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter fra TV-rettigheter for fotballen. Se for øvrig kapittel 2 som nærmere beskriver risikoen for Selskapet. 10

11 11 Kapittel 02: RISIKOFORHOLD En tegning av aksjer i Alta IF Holding er, som beskrevet i dette Prospektet, heftet med risiko. Prospektet inneholder ulike prognoser og antagelser om fremtiden, inkludert Selskapets og ledelsens forventninger om blant annet markedsutvikling, konkurranse, produkter, inntektspotensial samt øvrige forhold som vil ha betydelig betydning for Selskapets fremtidige markedsverdier. I forbindelse med investering i Selskapet er det naturlig å påpeke enkelte risikomomenter særlig, men gjennomgangen nedenfor gir på ingen måte en fullstendig oversikt over risikoforholdene. Eventuelle investorer bør nøye overveie de nevnte forhold og alle øvrige opplysninger som fremkommer i dette Prospektet når de vurderer en investering i Selskapet. 2.1 Unotert aksje Aksjene vil ikke være notert på børs og vil generelt være vanskeligere å omsette enn børsnoterte papirer. Lavere likviditet kan føre til at selger må gi likviditetsrabatt for å få solgt aksjer, og tilsvarende at kjøpere i tilfelle må strekke seg lengre enn om aksjene hadde hatt større omsetning, for å få tak i en gitt aksjepost. 2.2 Sportslige prestasjoner De sportslige prestasjonene er avgjørende for økonomien i Selskapet. Inntektsnivået er avhengig av divisjon og tabellplassering. Gode sportslige resultater skaper økt publikumsinteresse og dermed høyere billettinntekter, sponsorinntekter og medieinntekter. Gode sportslige resultater gir mulighet for ekstrainntekter i internasjonale turneringer, og sannsynligvis en positiv utvikling på spillerstallen. Dårlige resultater over tid vil også gjøre det vanskelig for Idrettslaget å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for spillere, og dermed redusere muligheten for gode kjøp og salg av spillere. Et nedrykk i divisjon vil kunne innebære en reduksjon i inntekter og kostnader for selskapet. 2.3 Forhold knyttet til enkeltspillere og trenerteam Sportslige resultater er i høy grad avhengig av prestasjoner hos enkeltindivider. Dette gjelder både spillere og trenere. Det er høy risiko for skader som igjen kan sette nøkkelspillere ut av laget og føre til svakere sportslige resultater. I tillegg er det ingen garantier for at spillere vil prestere på et høyt nivå eller at de ikke velger å forlate Alta IF av ulike årsaker. Det vil tilstrebes å sørge for en god bredde i stallen innenfor de økonomiske rammene, og slik redusere avhengigheten av enkeltspillere. 2.4 Medieavtalen Det er usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter fra TV-rettigheter for fotball. Nåværende avtale løper ut Dersom ikke NFF og NTF fremforhandler gode modeller kan dette endre inntektspotensialet for Alta IF Fotball AS. 2.5 Endringer i overgangssystemer Endringer i overgangssystemet kan i vesentlig grad påvirke verdien av spillerrettigheter, som erfart gjennom Bosman-dommen (1995). Slike forhold ligger utenfor Selskapets kontroll, men vil kunne ha konsekvenser for Selskapet.

12 2.6 Samarbeidspartnere Selskapet og Idrettslaget er avhengige av samarbeidspartnere. Svake resultater hos disse vil ha negative konsekvenser for Selskapet selv om lagene fortsatt leverer god (sportslig) verdi for samarbeidspartnere. 2.7 Verdien av merkevaren Alta IF For å bevare og utvikle merkenavnet Alta IF er Selskapet og Alta Idrettsforening tjent med et tett og godt samarbeid. Uenighet og uro kan gi utslag i negativ stemning som kan påvirke de sportslige resultatene og verdien av merkenavnene. 2.8 Pålegg fra nasjonale og internasjonale forbund Alta IF Fotball AS skal i henhold til samarbeidsavtalen med Alta IF drive sin virksomhet etter idrettens lover, instrukser og bestemmelser. Endrede rammebetingelser kan endre forutsetningene for Selskapets virksomhet. Utviklingen mot ytterligere kommersialisering av fotballdrift forventes imidlertid å fortsette. 2.9 Kostnadsnivå Selskapet er avhengig av å tilby konkurransedyktige sportslige og økonomiske betingelser overfor spillere, trenere og administrasjon. Etter at lønnsnivået for spillere og trenere økte kraftig på begynnelsen av tallet har denne utviklingen stoppet opp de siste årene. Alta IF har historisk sett hatt lave driftskostnader og beskjeden administrasjon. Dette vil også bli vektlagt i fremtiden for å motvirke press om å øke kostnadene for å realisere de sportslige ambisjonene på kort sikt. 12

13 13 Kapittel 03: ANSVARSERKLÆRING 3.1 Styret Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i Alta IF Holding AS. Styret bekrefter at de opplysninger som er gitt i prospektet er i samsvar med de faktiske forhold og at de ikke inneholder veiledende eller ufullstendige opplysninger som må tillegges vekt ved bedømmelse av spørsmålet om å akseptere tilbudet. Markedsutvikling og framtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn og må sees i sammenheng med de risikoforhold som er beskrevet i Prospektet. Alta 20. januar Styret i Alta IF Holding AS (sign) 3.2 Tilrettelegger Etter tillatelse fra og i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge har Alta IF utarbeidet dette Prospektet i forbindelse med bestilling av aksjer i Alta IF Holding AS. Informasjonen i Prospektet er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt informasjon som er innhentet av administrasjonen i Selskapet. Prospektet er utarbeidet med sikte på å gi et best mulig grunnlag for å vurdere aksept av tilbudet som Prospektet innebærer. 3.3 Verdivurdering spillere Spillerstallen er ikke vurdert av en ekstern profesjonell part. Regnskapsmessig er spillerstallen bokført til NOK 0,- i balansen. Rettigheten til gevinst ved salg av spillere overføres Selskapet. Investorer som tegner seg i emisjonen gjør dette basert på selvstendige vurderinger av verdi.

14 14 Kapittel 04: BAKGRUNN FOR EMISJON På tross av relativt gode sportslige resultat har Alta IF, som mange fotballklubber, hatt svake økonomiske resultater og dårlig likviditet de senere årene. Årsaken til dette har vært at kostnadsnivået har vært for høyt i forhold til det faktiske inntektsnivået, som har vært lavere enn antatt. Dette har blant annet sammenheng med at markedet for salg av spillere har blitt vesentlige dårligere enn antatt, samt manglende fokus på salgsfremmende tiltak og markedsarbeid. I 2010 har salg av årskort vært dårligere enn forventet og det samme gjelder inntekter fra sponsorer. Disse forholdene kan i en viss grad tilskrives lavkonjunktur som følge av finanskrisen og har ytterligere svekket økonomien selv om kostnadsreduksjoner har vært iverksatt. Alta Idrettsforening har igangsatt arbeidet med å etablere seg som allianseidrettslag. Fotballgruppens omsetning er av en slik størrelse at behovet for endrede styrings- og beslutningssløyfer er nødvendig. Alliansemodellen gir idrettsgrener anledning til å danne eget lag under Alta IF-paraplyen. På årsmøtet i Alta Idrettsforening i mars 2010 ble det enstemmig vedtatt å gi hovedstyret fullmakt til å starte etablering av Selskapet med tilhørende AS-struktur. Alta IF har vedtatt allianseidrettslagsmodellen og Alta IF fotballgruppe vil etablere seg som en egen juridisk enhet, dvs. Alta IF Fotball (heretter kalt idrettslag). Fra 2012 vil Alta IF spille på lisens i Alta IF Fotball. Alta IF Holding AS ble stiftet som Nordlys Stadion AS august 2008, og endret navn på ekstraordinær generalforsamling 13. september 2010 til Alta IF Holding AS. Aksjekapitalen er NOK ,- og Alta Idrettsforening er 100 % eier. Alta IF Holding AS skal nå gjennomføre emisjon på inntil MNOK 11 mot investorer for å kapitalisere opp selskapet Alta IF Fotball AS. Opprettelsen av Alta IF Fotball AS og avtalestrukturen mellom Idrettslaget og Selskapet skal gi en bedre økonomisk plattform for videre fotballsatsing. Gjennom Selskapet skal den kommersielle driften ytterligere profesjonaliseres og investorene vil i større grad få innflytelse på den kommersielle delen av Idrettslagets elitesatsing. At investorene får større innflytelse forutsettes også å virke positivt på mulighetene for å hente inn ekstern kapital for den sportslige satsingen. Idrettslaget breddesatsing skal ikke bli påvirket i negativ retning som følge av reorganiseringen. Den nye modellen ventes heller å skape økt handlingsrom for Alta IF Bredde. Parallelt med emisjonsarbeidet er to heleide datterselskaper under stiftelse. Datterselskapene er henholdsvis Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS. Selskapene skal ha som oppgave å holde rundt og utvikle de aktiva som overdras fra Alta IF. Det overdras rettigheter og plikter knyttet til fotballspillerne og Alta IF Fotball AS får i oppgave å eie og forvalte rettigheter og plikter knyttet til disse, samt markeds- og sponsoraktivitetene. Neste side presentere planlagte selskaps- og samarbeidsstruktur.

15 15 Kapittel 05: EMISJONSTEKNISKE DATA 5.1 Nåværende aksjekapital og aksjonærstruktur Selskapets registrerte aksjekapital før emisjonen er NOK ,- fordelt på 100 aksjer, pålydende NOK 1 000,- per stk. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje gir rett til én stemme. Alta IF er 100 % eier av selskapet. I forbindelse med gjennomføringen av emisjonen vil Selskapets styre utarbeide forslag til generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen til NOK ,- fordelt på aksjer, samt utarbeide forslag til nødvendige vedtektsendringer. Selskapets frie egenkapital på NOK ,- vil da bli tilført annen egenkapital. Det er videre satt i gang en prosess for etablering av to 100 % eide datterselskaper; Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS. 5.2 Formålet med emisjonen Hovedformålet med kapitalutvidelsen er å finansiere kjøp av markeds- og spillerrettigheter fra Alta IF. Samtidig sikres Alta IF en bedre økonomisk plattform for videre satsing på fotball. Gjennom selskapet skal elitesatsingen ytterligere profesjonaliseres, og investorene vil i større grad få innflytelse på den kommersielle delen av Idrettslagets elitesatsing. Ved at investorene får større innflytelse forutsettes det også å bli enklere å hente inn ekstern kapital for den sportslige satsingen. Emisjonsprovenyet på inntil MNOK 11 skal i hovedsak benyttes til å overdra rettigheter og aktiva fra Idrettslaget, samt til forvaltning og utvikling av disse. Kronologisk er prosessen knyttet til Emisjonen, samt relaterte transaksjoner og selskapsetableringer, i korte trekk som følger; 1. Emisjon på mellom MNOK 5 og MNOK 11 i Alta IF Holding AS. 2. Oppkapitalisering av to 100 % eide datterselskap av Alta IF Holding AS. Datterselskapene er hhv Alta IF Fotball AS som skal stå for alt av kommersiell utnyttelse av markeds- og sponsorrettigheter, samt eie og forvalte rettigheter til spillerne og Alta IF Stadion AS. 3. Gjennomføring av transaksjon der Alta IF overdrar aktiva, hovedsakelig spiller- og markedsrettigheter samt tilknyttede forpliktelser til datterselskapene. 4. Gjennomføring av rettet emisjon i intervallet til aksjer, dvs millioner kroner, i Alta IF Holding AS. Emisjonen er rettet mot Alta IF. Emisjonskurs blir lik kursen i Emisjonen, dvs. NOK 10,- per aksje. 5.3 Aksjekapitalutvidelsen Generalforsamlingen i Alta IF Holding AS har ikke vedtatt Emisjonen. Styret i selskapet har initiert emisjonsarbeidet og vil umiddelbart etter tegningsperiodens slutt innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. På bakgrunn av den tegning som mottas og som aksepteres av Selskapets styre, vil styret foreslå at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelsen i tråd med de vilkår som fremgår av Prospektet. Aksjene tegnes av styreleder på vegne av alle tegnerne i generalforsamlingen.

16 5.4 Emisjonen Selskapets aksjekapital planlegges forhøyet med minimum MNOK 5 og maksimum MNOK 11 ved utstedelse av minimum aksjer og maksimum aksjer. Tegningskursen i emisjonen er satt til NOK 10,- pr aksje. Det tilbys tegning av aksjer på følgende måte: a) Profesjonelle investorer: - Antall aksjer: Minimum og maksimum Tegningskurs: NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning: aksjer / NOK ,- 16 b) Ikke profesjonelle investorer: - Antall aksjer: Minimum 50 og maksimum Tegningskurs: NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning: 50 aksjer / NOK 500,- I et tilfelle der samlet interesse blant ikke-profesjonelle investorer overstiger NOK ,- vil Alta IF og/eller andre strategiske investorer vurdere å tilby de som ikke får tildelt aksjer i emisjonen å overta aksjer til ellers samme vilkår i andrehåndsmarkedet. Totalt emisjonsbeløp vil utgjøre minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Tegningsperioden er fra 21. februar 2011 til og med 4. mars 2011, kl norsk tid. Styret forbeholder seg retten til å forkorte eller forlenge tegningsperioden med inntil 14 dager. 5.5 Minimumstegning Det minste antall aksjer som kan tegnes er hhv 50 aksjer for ikke-profesjonelle investorer og aksjer for profesjonelle investorer. 5.6 Tegning av aksjer Bestilling av aksjer skjer ved utfylling av særskilt bestillingsskjema som er vedlagt Prospektet (Vedlegg 2 og 3). Ved bestilling forplikter bestilleren seg til å erverve det antall aksjer som antallet bestilte aksjer gir grunnlag for. Videre gir bestilleren styrets leder ugjenkallelig fullmakt til å tegne det aktuelle antall aksjer og tilrettelegger fullmakt til å belaste investorens bankkonto for et tilsvarende beløp. Bestillingsperioden løper fra 21. februar 2011 til og med 4. mars 2011, kl Selskapet forbeholder seg retten til uten forvarsel å forlenge eller avkorte bestillingsperioden med inntil 14 dager dersom forholdene skulle tilsi det. 5.7 Fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjonærer Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjelovens 10-4 og 10-5 vil bli foreslått fraveket.

17 5.8 Tildeling av aksjer/overtegning Styret i Selskapet vil innen en uke etter tegningsperiodens utløp tildele og tegne aksjer. Styret forbeholder seg retten til fritt å stryke/redusere enhver bestilling uten grunn. Ved overtegning vil bestiller kunne få tildelt færre aksjer enn bestilt. Eventuelle tildelinger av færre aksjer enn bestilt påvirker ikke investorens forpliktelser til å tegne og betale det antall aksjer som tildeles. Melding om tildeling vil bli sendt snarest etter tildelingen til den adresse som fremgår av bestillingsblanketten. 5.9 Betaling av aksjer Innbetaling vil skje ved at den enkelte gjennomfører bestilling ved utfylling og signering av bestillingsblanketten, og gir Sparebank 1 Nord-Norge en engangsfullmakt til å belaste bestillerens oppgitte bankkonto for det beløp som tilsvarer det antall aksjer bestilleren er tildelt. Belastningen forventes å finne sted umiddelbart etter tildeling av aksjer. Bestilling av aksjer kan ikke skje uten korrekt angivelse av bankkonto. Dersom det ikke er dekning på den oppgitte bankkonto, eller det av annen grunn ikke er mulig å belaste kontoen på belastningsdatoen, forbeholder tilrettelegger seg retten til, etter eget skjønn, å fastholde bestillingen, annullere bestillingen eller å selge de tildelte aksjene for bestillers regning og risiko, i tillegg til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser. Av for sent innbetalt beløp svares forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente. Selskapet skal kunne disponere over tegningsbeløpene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret Aksjonærenes rettigheter De tegnede og tildelte aksjer vil gi rett til utbytte og har for øvrig fulle aksjonærrettigheter fra og med det tidspunkt emisjonen er registrert i Foretaksregisteret Overdragelse Selskapets aksjer er fritt omsettelige, uten krav til samtykke fra styret eller forkjøpsrett for de øvrige aksjeeiere Omkostninger Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøyelsen dekkes av Selskapet, bortsett fra honorar til Tilrettelegger som vil dekkes av Sparebank 1 Nord-Norge. Øvrige kostnader ved emisjonen forventes å ligge på rundt NOK ,-. 17

18 18 Kapittel 06: HISTORIKK 6.1 Selskapet Selskapet ble stiftet 13. september 2010 (stiftet under navnet Nordlys Stadion AS, men skiftet navn til AIF Holding) for å forestå den kommersielle delen av elitesatsingen i Alta Idrettsforening ( AIF eller Idrettslaget ) i tråd med Samarbeidsavtalen med Alta Idrettsforening. Alta Idrettsforening er 100 % eier av Selskapet. Det er videre satt i gang en prosess for etablering av et heleid datterselskap, Alta IF Fotball AS, slik at Alta IF Holding med sitt datterselskap utgjør en AS-struktur ( AS-strukturen ). 6.2 Idrettslaget Idrettslaget ble stiftet 29. mai 1927 og er et fleridrettslag. Klubben ble som første fotballag i Finnmark klar for helnorsk seriespill 3. oktober 1993 og debuterte i 1. divisjon (nivå 2) i Alta IF har spilt i 1. divisjon sesongene 1994, 1995, 2003, 2005, 2008, 2009 og I sesongen 2009 oppnådde Alta IF sitt beste resultat i nevnte divisjon med sin 6. plass. Alta IF har sportslig etablert seg i toppfotballen i Norge. Alta IFs damelag debuterte i 1. divisjon (nivå 2) i Laget spilte 1. divisjon i 2010, men skal nå spille i 2. divisjon kommende sesong. Potensialet for utvikling av damefotballen i Finnmark har vært og er god. Det er mange jentespillere som har vært på nasjonale tiltak de senere årene. Resultater 1. divisjon herrer 1993 Alta IF har som første lag fra Finnmark kvalifisert seg til nasjonalt seriespill plass plass plass plass plass plass plass Tabell 6.1: Historiske resultater 1. divisjon herrer (nivå 2) 6.3. Stadion og supportere Den første fotballbanen stod ferdig i 1950 på Aronnes (senere Alta IF Idrettspark). Anlegget består i dag av en kunstgressbane og to gressbaner. I tillegg har Alta kommune bygd Finnmarkshallen med en fotballbane i full størrelse med kunstgressdekke. Finnmarkshallen er i dag Alta IFs hjemmebane for A-lag Herrer og Damer. Finnmarkshallen har en kapasitet på 1100 tilskuere. Steinberget er Alta IFs supporterklubb. Steinberget skaper stor stemning på hjemmekampene, ved hjelp av blant annet egenkomponerte sanger, flagg/bannere og andre effekter.

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169.

NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169. NRP EIENDOM 2012 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 183.824 og maksimum 10.462.169 Emisjonsproveny: Minimum NOK 5.000.013 og maksimum NOK

Detaljer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer

PROSPEKT. Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer PROSPEKT SR EIENDOMSINVEST TYSKLAND II AS Organisasjonsnummer 992 056 428 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjonen) av minimum 500.000 aksjer og maksimum 2.000.000 aksjer Tegningskurs NOK 104,80

Detaljer

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8

Prospekt. k profil 2010. Antall aksjer. Tegningskurs. Tegningsperiode. Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 NOK 12,8 Antall aksjer Minimum 1 000 000 og maksimum 4 000 000 Tegningskurs NOK 12,8 Tegningsperiode Fra 1. november 2011 kl. 12.00 til 30. november 2011 kl. 18.00 k profil 2010 Prospekt UNION Eiendomsinvest Norge

Detaljer

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000.

NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT. Minimumsbestilling: NOK 100.000. Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000. NRP EIENDOM 2015 INVEST AS PROSPEKT NRP Ness, Risan & Partners Minimumsbestilling: NOK 100.000 Antall aksjer: Minimum 400.000 og maksimum 30.000.000 Emisjonsproveny: Minimum NOK 10.000.000 og maksimum

Detaljer

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272

INFORMASJONSMEMORANDUM. PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 INFORMASJONSMEMORANDUM PetroInvest Nord AS ORG. NR.: 893 067 272 Rettet emisjon ved utstedelse av minimum 727.272 aksjer (NOK 7.999.992) og maksimum 1.363.637 aksjer (NOK 15.000.007) med fortrinnsrett

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578

Prospekt. PPN Shippinginvest I AS. Organisasjonsnummer: 989 816 578 Prospekt PPN Shippinginvest I AS Organisasjonsnummer: 989 816 578 En investering i et diversifisert shipping- og offshorefond tilrettelagt av Pareto Private Equity ASA Innbydelse til å delta i mulig emisjon

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 500 000 aksjer og maksimum 4 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis

PROSPEKT. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis PROSPEKT Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 500.000-900.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 104 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 52-93,6 millioner Tegningsperiode Fra og

Detaljer

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com

Prospekt. Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Prospekt Organisasjonsnummer: 914 904 633 www.hurtigruten.com Etterfølgende Emisjon av opp til 113.546.565 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 1,00 til en tegningskurs på NOK 1,00 per aksje, med fortrinnsrett

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921

TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 PROSPEKT TIDE ASA Organisasjonsnummer 912 423 921 Notering av aksjer Notering av 3.333.333 nye aksjer hver pålydende NOK 2 til tegningskurs NOK 46,40 per aksje, rettet mot utvalgte aksjonærer og investorer

Detaljer

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

Prospekt RETTET EMISJON:

Prospekt RETTET EMISJON: Prospekt RETTET EMISJON: Notering av 545 455 egenkapitalbevis i forbindelse med den Rettede Emisjonen plassert 30. oktober 2013 til tegningskurs NOK 110 per egenkapitalbevis. REPARASJONSEMISJON: Tilbud

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av maksimum 1 951 220 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs: NOK 10,25 per aksje

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

REGISTRERINGSPROSPEKT

REGISTRERINGSPROSPEKT REGISTRERINGSPROSPEKT Emisjon Emisjon av 300.000 400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 103 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være inntil NOK 41.2 millioner Tegningsperiode Fra 9. mars

Detaljer

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo

Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig advokat John Christian Elden v/ advokat Håkon Juell Hassel, postboks 434 Sentrum 0103 Oslo Ringerike tingrett Postboks 143 3502 Hønefoss Sak: 08-067722SKJ-RING / 08-073481SKJ-Ring Saksøker: Håkon Ole Waage, Storebø 5392 Storebø, med flere Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Elden DA Ansvarlig

Detaljer

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Sist oppdatert 14.01.2015 Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer