Prospekt Alta IF Holding AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt Alta IF Holding AS"

Transkript

1 Prospekt Alta IF Holding AS Emisjon av minimum og maksimum aksjer Tegningskurs NOK 10,- pr. aksje Tegningsperiode 21. februar til 4. mars

2 2

3 3 Innholdsfortegnelse Kapittel 01: SAMMENDRAG Beskrivelse av Alta IF Holding AS AKSJEKAPITAL Emisjonen FORMÅLET MED EMISJONEN EMISJONSTEKNISK Kjøp av markedsrettigheter og spillerettigheter fra Alta IF Selskapets ledelse Finansielle forhold... 9 Tabell 1.1: Utvikling i likviditet Risikoforhold... 9 Kapittel 02: RISIKOFORHOLD Unotert aksje Sportslige prestasjoner Forhold knyttet til enkeltspillere og trenerteam Medieavtalen Endringer i overgangssystemer Samarbeidspartnere Verdien av merkevaren Alta IF Pålegg fra nasjonale og internasjonale forbund Kostnadsnivå Kapittel 03: ANSVARSERKLÆRING Styret Tilrettelegger Verdivurdering spillere Kapittel 04: BAKGRUNN FOR EMISJON Kapittel 05: EMISJONSTEKNISKE DATA Nåværende aksjekapital og aksjonærstruktur... 15

4 4 5.2 Formålet med emisjonen Aksjekapitalutvidelsen Emisjonen Minimumstegning Tegning av aksjer Fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjonærer Tildeling av aksjer/overtegning Betaling av aksjer Aksjonærenes rettigheter Overdragelse Omkostninger Kapittel 06: HISTORIKK Selskapet Idrettslaget Tabell 6.1: Historiske resultater 1. divisjon herrer (nivå 2) Stadion og supportere Kapittel 07: FORRETNINGSIDÉ, MÅL OG STRATEGI Forretningsidé Formål og mål SPORTSLIGE MÅL ØKONOMISKE MÅL Strategi Kapittel 08: VIRKSOMHETEN TIL ALTA IF HOLDING AS Innledning Virksomheten Skatt og merverdiavgift Kapittel 09: ALTA IDRETTSFORENING Verdier Organisering og aktiviteter... 23

5 5 9.3 Styret i Alta Idrettsforening Tabell 9.1: Styresammensetning Alta IF (Hovedlaget) Ledelsen i Alta Idrettsforening - Fotball Tabell 9.2: Ledergruppen Alta IF Kapittel 10: FINANSIELL INFORMASJON Kjøp av markedsrettigheter og spillerettigheter fra Alta IF Åpningsbalanse for Selskapet Tabell 10.1: Balanse Tabell 10.2: Egenkapital og gjeld Kommentarer til årsregnskapene Resultatregnskap Balanse Tabell 10.4: Balanse Alta IF Budsjetter BUDSJETT OG PROGNOSER FOR ALTA IF FOTBALL FOR Tabell 10.5: Budsjett og prognose Alta IF Fotball BALANSE FOR ALTA IDRETTSFORENING PER BUDSJETT FOR ALTA IDRETTSFORENING FOTBALL FOR Tabell 10.6: Budsjett Alta IF Barn og Ungdom BUDSJETT AIF HOLDING AS I PERIODEN 2011 TIL Tabell 10.7: Budsjett Alta IF Holding AS MULIGHETER FOR ØKTE INNTEKTER Kostnader Finansiering Tabell 10.8: Utvikling i likviditet Kapittel 11: AVTALER Samarbeidsavtalen med Idrettslaget OMFANG Øvrige avtaler som er overdratt fra Alta IF... 34

6 SPILLERAVTALER Tabell 11.1: A-lagsstallen AVTALER OM LEIE AV KUNSTGRESS, GARDEROBE, TRIBUNE OG LOKALER AVTALEN MED NORSK TOPPFOTBALL MEDIEAVTALEN Kapittel 12: AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRFORHOLD Aksjekapitalforhøyelse Oversikt over tidligere gjennomførte emisjoner Aksjenes rettigheter og omsettelighet Registrering i verdipapirsentralen Kapittel 13: SKATTEMESSIGE FORHOLD Innledning Fysisk aksjonær bosatt i Norge Skatteplikt ved flytting til utlandet Fysisk aksjonær bosatt i utlandet Aksjonærer i aksjeselskap Formuesskatt Kapittel 14: JURIDISKE FORHOLD Organisasjonsform Avtaler Tvister Kapittel 15: DEFINISJONER/ORDLISTE Tabell 15.1: Definisjoner/ordliste Vedlegg 01: VEDTEKTER FOR ALTA IF HOLDING AS Vedlegg 02: BESTILLINGSBLANKETT FOR PROFESJONELLE INVESTORER Vedlegg 03: BESTILLINGSBLANKETT FOR IKKE-PROFESJONELLE INVESTORER Vedlegg 04: ORGANISASJONSKART... 45

7 7 Kapittel 01: SAMMENDRAG Sammendraget er underordnet den mer detaljerte informasjonen i Prospektet, samt vedleggene. Den enkelte investor oppfordres til å lese Prospektet for å kunne gjøre seg opp en vurdering med hensyn til en eventuell tegning av aksjer i Emisjonen. 1.1 Beskrivelse av Alta IF Holding AS Alta IF Holding AS (heretter Selskapet ) er nystiftet for å forestå den kommersielle delen av elitesatsingen i Alta Idrettsforening ( Alta IF eller Idrettslaget ) i tråd med Samarbeidsavtalen med Alta IF. Alta IF er 100 % eier av Selskapet. Det vil bli satt i gang en prosess for etablering av to datterselskap; Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS, slik at Alta IF Holding AS med sine to datterselskap utgjør en AS-struktur. Alta IF Fotball AS er Idrettslagets formelle avtalepart i Samarbeidsavtalen mellom Idrettslaget og AS-strukturen. Selskapet skal innen utgangen av februar 2011 hente inn inntil 11 millioner kroner i en rettet emisjon for å finansiere overdragelsen av rettigheter og plikter fra Alta IF. Kronologisk er prosessen knyttet til Emisjonen samt relaterte transaksjoner og selskapsetableringer i korte trekk som følger; 1. Emisjon på mellom MNOK 5 og MNOK 11 i Alta IF Holding AS. 2. Oppkapitalisering av to 100 % eide datterselskap av Alta IF Holding AS. Datterselskapene er hhv Alta IF Fotball AS, som skal stå for alt av kommersiell utnyttelse av markeds- og sponsorrettigheter, samt eie og forvalte rettigheter til spillerne, og Alta IF Stadion AS. 3. Gjennomføring av transaksjon der Alta IF overdrar aktiva, hovedsakelig spiller- og markedsrettigheter samt tilknyttede forpliktelser til datterselskapene. 4. Gjennomføring av rettet emisjon i intervallet til aksjer, dvs MNOK, i Alta IF Holding AS. Emisjonen er rettet mot Alta IF. Emisjonskurs blir lik kursen i Emisjonen, dvs. NOK 10,- pr aksje AKSJEKAPITAL Selskapets registrerte aksjekapital før emisjonen er NOK ,- fordelt på 100 aksjer pålydende NOK 1 000,-. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Selskapet har én aksjeklasse og hver aksje gir rett til én stemme. I forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen vil Selskapets styre utarbeide forslag til Generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen fra NOK ,- med NOK ,- til NOK ,- fordelt på aksjer a NOK 10,- ved at NOK ,- overføres til annen egenkapital. 1.2 Emisjonen FORMÅLET MED EMISJONEN Hovedformålet med kapitalutvidelsen er å finansiere kjøp av markeds- og spillerrettigheter fra Alta IF. Samtidig sikres Alta IF en bedre økonomisk plattform for videre satsning. Gjennom Selskapet skal den kommersielle delen av elitesatsingen ytterligere profesjonaliseres og investorene skal i større grad få innflytelse på Idrettslagets elitesatsing. Ved at investorene får større innflytelse forutsettes det også å bli enklere å hente inn ekstern kapital for den sportslige satsningen.

8 1.2.2 EMISJONSTEKNISK Generalforsamlingen i Alta IF Holding AS har ikke vedtatt emisjonen. Styret i Selskapet har initiert emisjonsarbeidet og vil umiddelbart etter tegningsperiodens slutt innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. På bakgrunn av den tegning som mottas og som aksepteres av Selskapets styre, vil Selskapets styre foreslå at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse i tråd med de vilkår som fremgår av Prospektet. Selskapets Aksjekapital planlegges forhøyet med minimum MNOK 5 og maksimum MNOK 11 ved utstedelse av minimum aksjer og maksimum aksjer. Tegningskursen i emisjonen er satt til NOK 10,- pr aksje. Det tilbys tegning av aksjer på følgende måte: a) Profesjonelle investorer: - Antall aksjer minimum aksjer og maksimum aksjer - Tegningskurs NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning aksjer / NOK ,-. b) Ikke-profesjonelle investorer: - Antall aksjer minimum 50 og maksimum Tegningskurs NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning 50 aksjer / NOK 500,- I et tilfelle der samlet interesse blant ikke-profesjonelle investorer overstiger NOK ,- vil Alta IF og/eller andre strategiske investorer vurdere å tilby de som ikke får tildelt aksjer i emisjonen å overta aksjer til ellers samme vilkår i andrehåndsmarkedet. Øvrige vilkår for tegning i emisjonen er beskrevet i kapittel 5. Totalt emisjonsbeløp vil utgjøre minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjelovens 10-4 og 10-5 vil bli foreslått fraveket. Tegningsperioden er fra 21. februar 2011 til og med 4. mars 2011, kl norsk tid. Styret forbeholder seg retten til å forkorte eller forlenge tegningsperioden med inntil 14 dager. 1.3 Kjøp av markedsrettigheter og spillerettigheter fra Alta IF Selskapet vil gjennom sitt heleide datterselskap Alta IF Fotball AS kjøpe markeds- og spillerrettigheter som Alta IF eier. Vederlaget som skal betales er fastsatt av styret ut i fra verdivurderinger foretatt av selskapet selv samt profesjonelle rådgivere som er uavhengig av Alta IF. Alta IF Fotball AS vil kjøpe markedsrettighetene for 10 år med mulighet for forlengelse. 1.4 Selskapets ledelse Selskapets ledelse består av personer med bred og relevant erfaring. Styremedlemmer og daglig leder er nærmere beskrevet i kapittel 9. 8

9 9 Selskapets styre består av; Karl Ivar Kristensen, styreleder Bernt J. Berg, styremedlem Rita Amundsen, Styremedlem Selskapet skal ansette ny daglig leder. 1.5 Finansielle forhold Tabellen viser Selskapets budsjetter for perioden 2010 til og med 2012 slik de ser ut per prospektdato. Aktiviteten inkluderer et årlig driftsbidrag til Alta IF, hovedsakelig til dekning av lønn og sosiale kostnader til spillere og sportslig støtteapparat. Tabellen viser summen av forventede inntekter, kostnader og resultatet i den nye AS-strukturen. Selskapet planlegges finansiert med egenkapital. En fulltegning av emisjonen i februar 2011 vil representere en netto kapitaltilførsel til Selskapet på MNOK 11. Netto kontanter til Idrettslaget i tabellen viser beløpet som skal overføres Idrettslaget til oppgjør av kortsiktig gjeldsom. Utviklingen i Selskapet/AS-strukturens likviditet de nærmeste tre årene forventes som følger: Alta IF Fotball Kontantstrømmer Inngående likviditet Kontanter i emisjon ultimo Netto kontanter i idrettslaget ( ) - - Årsresultat før skatt Avskrivninger Utgående likviditet Tabell 1.1: Utvikling i likviditet Dersom forestående emisjon skulle gi lavere proveny vil tiltak for å øke inntekter, for eksempel gjennom spillersalg eller reduserte kostnader i Selskapet, måtte vurderes. Alternativt kan en ny emisjon gjennomføres. For eksempel vil minimumstegning i emisjon medføre reduksjon i tilgjengelig likviditet på MNOK 6 i forhold til det som fremkommer i Tabell 1.1 ovenfor. Dermed vil Selskapets likviditet bli tilsvarende forverret ved utgangen av året. 1.6 Risikoforhold En tegning av aksjer i Alta IF Holding som beskrevet i dette Prospektet er heftet med risiko. Prospektet inneholder ulike prognoser og antagelser om fremtiden, inkludert i selskapets og ledelsens forventninger om blant annet markedsutvikling, konkurranser, produkter, inntektspotensial samt øvrige forhold som vil kunne ha betydning for Selskapets fremtidige markedsverdier. De sportslige prestasjonene er avgjørende for økonomien i Selskapet. Inntektsnivået er avhengig av divisjon og tabellplassering. Sportslige resultater er i høy grad avhengig av prestasjoner hos enkeltindivider.

10 Dette gjelder både hos spillere og sentrale trenere. Selskapet og Idrettslaget er avhengig av samarbeidspartnere. Dårlig utvikling hos disse vil kunne ha negative konsekvenser hos Selskapet. Det er også usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter fra TV-rettigheter for fotballen. Se for øvrig kapittel 2 som nærmere beskriver risikoen for Selskapet. 10

11 11 Kapittel 02: RISIKOFORHOLD En tegning av aksjer i Alta IF Holding er, som beskrevet i dette Prospektet, heftet med risiko. Prospektet inneholder ulike prognoser og antagelser om fremtiden, inkludert Selskapets og ledelsens forventninger om blant annet markedsutvikling, konkurranse, produkter, inntektspotensial samt øvrige forhold som vil ha betydelig betydning for Selskapets fremtidige markedsverdier. I forbindelse med investering i Selskapet er det naturlig å påpeke enkelte risikomomenter særlig, men gjennomgangen nedenfor gir på ingen måte en fullstendig oversikt over risikoforholdene. Eventuelle investorer bør nøye overveie de nevnte forhold og alle øvrige opplysninger som fremkommer i dette Prospektet når de vurderer en investering i Selskapet. 2.1 Unotert aksje Aksjene vil ikke være notert på børs og vil generelt være vanskeligere å omsette enn børsnoterte papirer. Lavere likviditet kan føre til at selger må gi likviditetsrabatt for å få solgt aksjer, og tilsvarende at kjøpere i tilfelle må strekke seg lengre enn om aksjene hadde hatt større omsetning, for å få tak i en gitt aksjepost. 2.2 Sportslige prestasjoner De sportslige prestasjonene er avgjørende for økonomien i Selskapet. Inntektsnivået er avhengig av divisjon og tabellplassering. Gode sportslige resultater skaper økt publikumsinteresse og dermed høyere billettinntekter, sponsorinntekter og medieinntekter. Gode sportslige resultater gir mulighet for ekstrainntekter i internasjonale turneringer, og sannsynligvis en positiv utvikling på spillerstallen. Dårlige resultater over tid vil også gjøre det vanskelig for Idrettslaget å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for spillere, og dermed redusere muligheten for gode kjøp og salg av spillere. Et nedrykk i divisjon vil kunne innebære en reduksjon i inntekter og kostnader for selskapet. 2.3 Forhold knyttet til enkeltspillere og trenerteam Sportslige resultater er i høy grad avhengig av prestasjoner hos enkeltindivider. Dette gjelder både spillere og trenere. Det er høy risiko for skader som igjen kan sette nøkkelspillere ut av laget og føre til svakere sportslige resultater. I tillegg er det ingen garantier for at spillere vil prestere på et høyt nivå eller at de ikke velger å forlate Alta IF av ulike årsaker. Det vil tilstrebes å sørge for en god bredde i stallen innenfor de økonomiske rammene, og slik redusere avhengigheten av enkeltspillere. 2.4 Medieavtalen Det er usikkerhet knyttet til fremtidige inntekter fra TV-rettigheter for fotball. Nåværende avtale løper ut Dersom ikke NFF og NTF fremforhandler gode modeller kan dette endre inntektspotensialet for Alta IF Fotball AS. 2.5 Endringer i overgangssystemer Endringer i overgangssystemet kan i vesentlig grad påvirke verdien av spillerrettigheter, som erfart gjennom Bosman-dommen (1995). Slike forhold ligger utenfor Selskapets kontroll, men vil kunne ha konsekvenser for Selskapet.

12 2.6 Samarbeidspartnere Selskapet og Idrettslaget er avhengige av samarbeidspartnere. Svake resultater hos disse vil ha negative konsekvenser for Selskapet selv om lagene fortsatt leverer god (sportslig) verdi for samarbeidspartnere. 2.7 Verdien av merkevaren Alta IF For å bevare og utvikle merkenavnet Alta IF er Selskapet og Alta Idrettsforening tjent med et tett og godt samarbeid. Uenighet og uro kan gi utslag i negativ stemning som kan påvirke de sportslige resultatene og verdien av merkenavnene. 2.8 Pålegg fra nasjonale og internasjonale forbund Alta IF Fotball AS skal i henhold til samarbeidsavtalen med Alta IF drive sin virksomhet etter idrettens lover, instrukser og bestemmelser. Endrede rammebetingelser kan endre forutsetningene for Selskapets virksomhet. Utviklingen mot ytterligere kommersialisering av fotballdrift forventes imidlertid å fortsette. 2.9 Kostnadsnivå Selskapet er avhengig av å tilby konkurransedyktige sportslige og økonomiske betingelser overfor spillere, trenere og administrasjon. Etter at lønnsnivået for spillere og trenere økte kraftig på begynnelsen av tallet har denne utviklingen stoppet opp de siste årene. Alta IF har historisk sett hatt lave driftskostnader og beskjeden administrasjon. Dette vil også bli vektlagt i fremtiden for å motvirke press om å øke kostnadene for å realisere de sportslige ambisjonene på kort sikt. 12

13 13 Kapittel 03: ANSVARSERKLÆRING 3.1 Styret Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med Emisjonen i Alta IF Holding AS. Styret bekrefter at de opplysninger som er gitt i prospektet er i samsvar med de faktiske forhold og at de ikke inneholder veiledende eller ufullstendige opplysninger som må tillegges vekt ved bedømmelse av spørsmålet om å akseptere tilbudet. Markedsutvikling og framtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn og må sees i sammenheng med de risikoforhold som er beskrevet i Prospektet. Alta 20. januar Styret i Alta IF Holding AS (sign) 3.2 Tilrettelegger Etter tillatelse fra og i samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge har Alta IF utarbeidet dette Prospektet i forbindelse med bestilling av aksjer i Alta IF Holding AS. Informasjonen i Prospektet er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt informasjon som er innhentet av administrasjonen i Selskapet. Prospektet er utarbeidet med sikte på å gi et best mulig grunnlag for å vurdere aksept av tilbudet som Prospektet innebærer. 3.3 Verdivurdering spillere Spillerstallen er ikke vurdert av en ekstern profesjonell part. Regnskapsmessig er spillerstallen bokført til NOK 0,- i balansen. Rettigheten til gevinst ved salg av spillere overføres Selskapet. Investorer som tegner seg i emisjonen gjør dette basert på selvstendige vurderinger av verdi.

14 14 Kapittel 04: BAKGRUNN FOR EMISJON På tross av relativt gode sportslige resultat har Alta IF, som mange fotballklubber, hatt svake økonomiske resultater og dårlig likviditet de senere årene. Årsaken til dette har vært at kostnadsnivået har vært for høyt i forhold til det faktiske inntektsnivået, som har vært lavere enn antatt. Dette har blant annet sammenheng med at markedet for salg av spillere har blitt vesentlige dårligere enn antatt, samt manglende fokus på salgsfremmende tiltak og markedsarbeid. I 2010 har salg av årskort vært dårligere enn forventet og det samme gjelder inntekter fra sponsorer. Disse forholdene kan i en viss grad tilskrives lavkonjunktur som følge av finanskrisen og har ytterligere svekket økonomien selv om kostnadsreduksjoner har vært iverksatt. Alta Idrettsforening har igangsatt arbeidet med å etablere seg som allianseidrettslag. Fotballgruppens omsetning er av en slik størrelse at behovet for endrede styrings- og beslutningssløyfer er nødvendig. Alliansemodellen gir idrettsgrener anledning til å danne eget lag under Alta IF-paraplyen. På årsmøtet i Alta Idrettsforening i mars 2010 ble det enstemmig vedtatt å gi hovedstyret fullmakt til å starte etablering av Selskapet med tilhørende AS-struktur. Alta IF har vedtatt allianseidrettslagsmodellen og Alta IF fotballgruppe vil etablere seg som en egen juridisk enhet, dvs. Alta IF Fotball (heretter kalt idrettslag). Fra 2012 vil Alta IF spille på lisens i Alta IF Fotball. Alta IF Holding AS ble stiftet som Nordlys Stadion AS august 2008, og endret navn på ekstraordinær generalforsamling 13. september 2010 til Alta IF Holding AS. Aksjekapitalen er NOK ,- og Alta Idrettsforening er 100 % eier. Alta IF Holding AS skal nå gjennomføre emisjon på inntil MNOK 11 mot investorer for å kapitalisere opp selskapet Alta IF Fotball AS. Opprettelsen av Alta IF Fotball AS og avtalestrukturen mellom Idrettslaget og Selskapet skal gi en bedre økonomisk plattform for videre fotballsatsing. Gjennom Selskapet skal den kommersielle driften ytterligere profesjonaliseres og investorene vil i større grad få innflytelse på den kommersielle delen av Idrettslagets elitesatsing. At investorene får større innflytelse forutsettes også å virke positivt på mulighetene for å hente inn ekstern kapital for den sportslige satsingen. Idrettslaget breddesatsing skal ikke bli påvirket i negativ retning som følge av reorganiseringen. Den nye modellen ventes heller å skape økt handlingsrom for Alta IF Bredde. Parallelt med emisjonsarbeidet er to heleide datterselskaper under stiftelse. Datterselskapene er henholdsvis Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS. Selskapene skal ha som oppgave å holde rundt og utvikle de aktiva som overdras fra Alta IF. Det overdras rettigheter og plikter knyttet til fotballspillerne og Alta IF Fotball AS får i oppgave å eie og forvalte rettigheter og plikter knyttet til disse, samt markeds- og sponsoraktivitetene. Neste side presentere planlagte selskaps- og samarbeidsstruktur.

15 15 Kapittel 05: EMISJONSTEKNISKE DATA 5.1 Nåværende aksjekapital og aksjonærstruktur Selskapets registrerte aksjekapital før emisjonen er NOK ,- fordelt på 100 aksjer, pålydende NOK 1 000,- per stk. Aksjekapitalen er fullt innbetalt. Selskapet har én aksjeklasse, og hver aksje gir rett til én stemme. Alta IF er 100 % eier av selskapet. I forbindelse med gjennomføringen av emisjonen vil Selskapets styre utarbeide forslag til generalforsamlingen om å nedsette aksjekapitalen til NOK ,- fordelt på aksjer, samt utarbeide forslag til nødvendige vedtektsendringer. Selskapets frie egenkapital på NOK ,- vil da bli tilført annen egenkapital. Det er videre satt i gang en prosess for etablering av to 100 % eide datterselskaper; Alta IF Fotball AS og Alta IF Stadion AS. 5.2 Formålet med emisjonen Hovedformålet med kapitalutvidelsen er å finansiere kjøp av markeds- og spillerrettigheter fra Alta IF. Samtidig sikres Alta IF en bedre økonomisk plattform for videre satsing på fotball. Gjennom selskapet skal elitesatsingen ytterligere profesjonaliseres, og investorene vil i større grad få innflytelse på den kommersielle delen av Idrettslagets elitesatsing. Ved at investorene får større innflytelse forutsettes det også å bli enklere å hente inn ekstern kapital for den sportslige satsingen. Emisjonsprovenyet på inntil MNOK 11 skal i hovedsak benyttes til å overdra rettigheter og aktiva fra Idrettslaget, samt til forvaltning og utvikling av disse. Kronologisk er prosessen knyttet til Emisjonen, samt relaterte transaksjoner og selskapsetableringer, i korte trekk som følger; 1. Emisjon på mellom MNOK 5 og MNOK 11 i Alta IF Holding AS. 2. Oppkapitalisering av to 100 % eide datterselskap av Alta IF Holding AS. Datterselskapene er hhv Alta IF Fotball AS som skal stå for alt av kommersiell utnyttelse av markeds- og sponsorrettigheter, samt eie og forvalte rettigheter til spillerne og Alta IF Stadion AS. 3. Gjennomføring av transaksjon der Alta IF overdrar aktiva, hovedsakelig spiller- og markedsrettigheter samt tilknyttede forpliktelser til datterselskapene. 4. Gjennomføring av rettet emisjon i intervallet til aksjer, dvs millioner kroner, i Alta IF Holding AS. Emisjonen er rettet mot Alta IF. Emisjonskurs blir lik kursen i Emisjonen, dvs. NOK 10,- per aksje. 5.3 Aksjekapitalutvidelsen Generalforsamlingen i Alta IF Holding AS har ikke vedtatt Emisjonen. Styret i selskapet har initiert emisjonsarbeidet og vil umiddelbart etter tegningsperiodens slutt innkalle til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet. På bakgrunn av den tegning som mottas og som aksepteres av Selskapets styre, vil styret foreslå at generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelsen i tråd med de vilkår som fremgår av Prospektet. Aksjene tegnes av styreleder på vegne av alle tegnerne i generalforsamlingen.

16 5.4 Emisjonen Selskapets aksjekapital planlegges forhøyet med minimum MNOK 5 og maksimum MNOK 11 ved utstedelse av minimum aksjer og maksimum aksjer. Tegningskursen i emisjonen er satt til NOK 10,- pr aksje. Det tilbys tegning av aksjer på følgende måte: a) Profesjonelle investorer: - Antall aksjer: Minimum og maksimum Tegningskurs: NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning: aksjer / NOK ,- 16 b) Ikke profesjonelle investorer: - Antall aksjer: Minimum 50 og maksimum Tegningskurs: NOK 10,- pr aksje - Minimumstegning: 50 aksjer / NOK 500,- I et tilfelle der samlet interesse blant ikke-profesjonelle investorer overstiger NOK ,- vil Alta IF og/eller andre strategiske investorer vurdere å tilby de som ikke får tildelt aksjer i emisjonen å overta aksjer til ellers samme vilkår i andrehåndsmarkedet. Totalt emisjonsbeløp vil utgjøre minimum NOK ,- og maksimum NOK ,-. Tegningsperioden er fra 21. februar 2011 til og med 4. mars 2011, kl norsk tid. Styret forbeholder seg retten til å forkorte eller forlenge tegningsperioden med inntil 14 dager. 5.5 Minimumstegning Det minste antall aksjer som kan tegnes er hhv 50 aksjer for ikke-profesjonelle investorer og aksjer for profesjonelle investorer. 5.6 Tegning av aksjer Bestilling av aksjer skjer ved utfylling av særskilt bestillingsskjema som er vedlagt Prospektet (Vedlegg 2 og 3). Ved bestilling forplikter bestilleren seg til å erverve det antall aksjer som antallet bestilte aksjer gir grunnlag for. Videre gir bestilleren styrets leder ugjenkallelig fullmakt til å tegne det aktuelle antall aksjer og tilrettelegger fullmakt til å belaste investorens bankkonto for et tilsvarende beløp. Bestillingsperioden løper fra 21. februar 2011 til og med 4. mars 2011, kl Selskapet forbeholder seg retten til uten forvarsel å forlenge eller avkorte bestillingsperioden med inntil 14 dager dersom forholdene skulle tilsi det. 5.7 Fortrinnsrett til tegning for eksisterende aksjonærer Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjelovens 10-4 og 10-5 vil bli foreslått fraveket.

17 5.8 Tildeling av aksjer/overtegning Styret i Selskapet vil innen en uke etter tegningsperiodens utløp tildele og tegne aksjer. Styret forbeholder seg retten til fritt å stryke/redusere enhver bestilling uten grunn. Ved overtegning vil bestiller kunne få tildelt færre aksjer enn bestilt. Eventuelle tildelinger av færre aksjer enn bestilt påvirker ikke investorens forpliktelser til å tegne og betale det antall aksjer som tildeles. Melding om tildeling vil bli sendt snarest etter tildelingen til den adresse som fremgår av bestillingsblanketten. 5.9 Betaling av aksjer Innbetaling vil skje ved at den enkelte gjennomfører bestilling ved utfylling og signering av bestillingsblanketten, og gir Sparebank 1 Nord-Norge en engangsfullmakt til å belaste bestillerens oppgitte bankkonto for det beløp som tilsvarer det antall aksjer bestilleren er tildelt. Belastningen forventes å finne sted umiddelbart etter tildeling av aksjer. Bestilling av aksjer kan ikke skje uten korrekt angivelse av bankkonto. Dersom det ikke er dekning på den oppgitte bankkonto, eller det av annen grunn ikke er mulig å belaste kontoen på belastningsdatoen, forbeholder tilrettelegger seg retten til, etter eget skjønn, å fastholde bestillingen, annullere bestillingen eller å selge de tildelte aksjene for bestillers regning og risiko, i tillegg til å gjøre gjeldende andre misligholdsbeføyelser. Av for sent innbetalt beløp svares forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente. Selskapet skal kunne disponere over tegningsbeløpene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret Aksjonærenes rettigheter De tegnede og tildelte aksjer vil gi rett til utbytte og har for øvrig fulle aksjonærrettigheter fra og med det tidspunkt emisjonen er registrert i Foretaksregisteret Overdragelse Selskapets aksjer er fritt omsettelige, uten krav til samtykke fra styret eller forkjøpsrett for de øvrige aksjeeiere Omkostninger Omkostninger i forbindelse med kapitalforhøyelsen dekkes av Selskapet, bortsett fra honorar til Tilrettelegger som vil dekkes av Sparebank 1 Nord-Norge. Øvrige kostnader ved emisjonen forventes å ligge på rundt NOK ,-. 17

18 18 Kapittel 06: HISTORIKK 6.1 Selskapet Selskapet ble stiftet 13. september 2010 (stiftet under navnet Nordlys Stadion AS, men skiftet navn til AIF Holding) for å forestå den kommersielle delen av elitesatsingen i Alta Idrettsforening ( AIF eller Idrettslaget ) i tråd med Samarbeidsavtalen med Alta Idrettsforening. Alta Idrettsforening er 100 % eier av Selskapet. Det er videre satt i gang en prosess for etablering av et heleid datterselskap, Alta IF Fotball AS, slik at Alta IF Holding med sitt datterselskap utgjør en AS-struktur ( AS-strukturen ). 6.2 Idrettslaget Idrettslaget ble stiftet 29. mai 1927 og er et fleridrettslag. Klubben ble som første fotballag i Finnmark klar for helnorsk seriespill 3. oktober 1993 og debuterte i 1. divisjon (nivå 2) i Alta IF har spilt i 1. divisjon sesongene 1994, 1995, 2003, 2005, 2008, 2009 og I sesongen 2009 oppnådde Alta IF sitt beste resultat i nevnte divisjon med sin 6. plass. Alta IF har sportslig etablert seg i toppfotballen i Norge. Alta IFs damelag debuterte i 1. divisjon (nivå 2) i Laget spilte 1. divisjon i 2010, men skal nå spille i 2. divisjon kommende sesong. Potensialet for utvikling av damefotballen i Finnmark har vært og er god. Det er mange jentespillere som har vært på nasjonale tiltak de senere årene. Resultater 1. divisjon herrer 1993 Alta IF har som første lag fra Finnmark kvalifisert seg til nasjonalt seriespill plass plass plass plass plass plass plass Tabell 6.1: Historiske resultater 1. divisjon herrer (nivå 2) 6.3. Stadion og supportere Den første fotballbanen stod ferdig i 1950 på Aronnes (senere Alta IF Idrettspark). Anlegget består i dag av en kunstgressbane og to gressbaner. I tillegg har Alta kommune bygd Finnmarkshallen med en fotballbane i full størrelse med kunstgressdekke. Finnmarkshallen er i dag Alta IFs hjemmebane for A-lag Herrer og Damer. Finnmarkshallen har en kapasitet på 1100 tilskuere. Steinberget er Alta IFs supporterklubb. Steinberget skaper stor stemning på hjemmekampene, ved hjelp av blant annet egenkomponerte sanger, flagg/bannere og andre effekter.

19 19 Kapittel 07: FORRETNINGSIDÉ, MÅL OG STRATEGI 7.1 Forretningsidé Selskapet har følgende forretningsidé: Utnytte og videreutvikle potensialet som ligger i Samarbeidsavtalen med Idrettslaget kommersielt gjennom profesjonell forretningsdrift og aktiv spillerforedling. Inntektspotensialet skal videreutvikles, og gevinster realiseres, gjennom å legge til rette for gode sportslige resultater for Idrettslaget og utvide markedet for utnyttelse av merkevaren som Idrettslaget representerer. 7.2 Formål og mål Selskapets formål er å fremme sportslig utvikling av elitesatsingen i Alta Idrettsforening og lønnsom drift av Selskapet gjennom å kjøpe økonomiske rettigheter til kontrakter med fotballspillere, å inneha slike rettigheter og forvalte disse for videresalg til norske eller utenlandske klubber. Selskapets formål er videre å kommersielt utvikle og utnytte Idrettslagets markedsrettigheter knyttet til elitesatsingen, samt det som for øvrig står i forbindelse hermed SPORTSLIGE MÅL Selskapet har som mål at Alta IF A-lag Herrer stabilt skal plassere seg blant de seks øverste lagene på tabellen i den norske 1. divisjon (Adeccoligaen). Selskapet skal sammen med Idrettslaget sikre rekruttering av egenutviklede spillere til Alta IFs A-lag. Rekruttering gjennom egenutvikling skal virke stimulerende på talentene i Alta IF og regionen (Nord-Norge). Samarbeidet mellom Selskapet og Idrettslaget skal skape et sportslig miljø som gir Alta IF gode forhold for å drive breddefotball, og som gagner fotballmiljøet i landsdelen. Damelaget skal etablere seg i 1. divisjon og være satsingsklubben på damesiden i Finnmark. Alta IF skal etablere seg som det nest beste laget i Nord-Norge på herresiden og beste laget i Nord-Norge på damesiden. Alta IF har også et mål om å bli blant topp 5 i norsk toppfotball på bruk av unge spillere ØKONOMISKE MÅL Oppnåelse av de sportslige målene skal bidra til at Selskapet gjennom sine kommersielle aktiviteter basert på Samarbeidsavtalen skal kunne oppnå, i forhold til risiko, en rimelig avkastning på investert kapital gjennom verdistigning på aksjene og etter hvert gjennom utbytte til Selskapets aksjonærer. Øvrige økonomiske mål: Drift: Positivt driftsresultat for elitesatsingen Spillersalg: Gevinst ved salg av spillere

20 7.3 Strategi Selskapet vil legge til grunn at hele Finnmark og Nord-Norge anses som lokalt markedsområde. Det skal legges vekt på rekruttering av spillere fra hele landsdelen, og Alta IF skal være det naturlige førstevalget for fylkets mest lovende fotballtalenter. Talentene skal tas godt vare på og foredles, og laget skal tilstrebe høyest mulig andel av spillere fra Finnmark og Nord-Norge. Den lokale forankringen skal bidra til stolthet, bedre publikumsoppslutning og et større og bedre marked for kommersiell utnyttelse av merkevaren som Idrettslaget representerer. Større vekt på lokal rekruttering fra fylket og landsdelen og videreforedling av talentene skal bidra til økte inntekter fra omsetning av spillerrettigheter. Samarbeidspartnerne skal gis god og synlig verdi for sin støtte. Aktiviteten skal tilpasses inntekter til enhver tid og dette skal bidra til å øke Idrettslagets anseelse og verdi som merkevare. Det skal tilstrebes å stabilisere inntektene ved at det inngås avtaler med lengre tidshorisont. Selskapet skal bidra til å videreutvikle Alta Idrettsforening ved å: Ha et kompetent styre og ledelse som kan se og gjennomføre nødvendige tiltak Sørge for en økonomi i Selskapet som gjør det mulig å gjennomføre nødvendige tiltak Sørge for svært god rekruttering av talenter fra landsdelen og et svært godt opplegg for videreforedling av disse talentene til etablerte 1. divisjonsspillere, blant annet gjennom samarbeid med idrettslinjene på videregående skole (AVG) og Høgskolen i Finnmark (HiF) Legge til rette for trivsel og videre utvikling av spillerne i stallen Utvide markedet for de største inntektsområdene basert på merkevaren Alta IF Øke publikumsoppslutningen, blant annet gjennom at flere spillere fra landsdelen blir en sentral del av stallen Investere i utstyr og tiltak for å bedre kampopplevelsen for publikum 20

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

Forretningsplan HFK AS

Forretningsplan HFK AS Forretningsplan HFK AS Innholdsfortegnelse: Historikk og nåsituasjon... 3 Trender og utfordringer... 3 Forretningsidé... 4 Målsetninger... 4 Virksomhetens hovedmål... 4 Virksomhetens delmål...4 Forretningsområder...

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.

Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap. 1. Hjemmel Disse bestemmelsene er gitt med hjemmel i NFFs Lov 8-4, jf. 8-2 og NIFs Lov

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 255 Arkivsaksnr: 2008/1093-160 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 13.01.2015 Kommunestyret 19.01.2015 Emisjon TrønderEnergi AS

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted:

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTAL SPORTS ONLINE AS Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Total Sports Online AS ( Selskapet ), som vil finne sted: 19. august 2008

Detaljer

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006

NORSK VEKST FORVALTNING ASA. Ordinær generalforsamling. 22. juni 2006 Ordinær generalforsamling 22. juni 2006 Året 2005 hovedpunkter Norsk Vekst Forvaltning ASA eier 50% av forvaltningsselskapet NVF AS Forvaltningsvirksomheten ble med virkning fra 1.1.2005 utkontraktert

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sandnes Sparebank. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sandnes Sparebank Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sandnes Sparebank ( Banken ) per

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen»)

Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») Versjon datert: 13. november 2014 Samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS (heretter kalt «Avtalen») 1. Organisering av klubben Vålerenga Fotball Elite (VFE) er en selvstendig

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning ÅRSREGNSKAP 2015 ORG.NR. 992921218 ÅRSREGNSKAP 2015 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Autorisert regnskapsførerselskap RESULTATREGNSKAP Noter 2015 2014 The Kavli Foundation 10 885 400 Bidrag 36 673 299 1 000 000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS

B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS B 4/13 Forslag til vedtektsendringer i TrønderEnergi AS Behandlet av Møtedato Saknr 1 Styret i TrønderEnergi AS 08.02.2013 B 4/13 Forslag til vedtak Framlagte forslag til vedtak ble vedtatt med tillegg

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANKEN VEST 18. NOVEMBER 2015 KL 14.00 Det innkalles herved til møte i representantskapet i Sparebanken Vest for første gangs behandling av forslag om nedsettelse

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Til aksjeeierne i Aqua Bio Technology ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Aqua Bio Technology ASA,

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank

Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Fortrinnsrettsemisjon i Aurskog Sparebank Viktig informasjon til deg som eier i Aurskog Sparebank TEGNINGSRETTER SOM IKKE ER BENYTTET TIL Å TEGNE NYE EGENKAPITALBEVIS I BANKEN ELLER ER SOLGT INNEN UTLØPET

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA tirsdag 1. november 2011 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE

PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Side 1 Postboks 567 3605 Kongsberg Telefon: 93039263 www.ilskrim.no Dato: 19.06.2012 PARTNERKLUBBAVTALE MELLOM IL SKRIM ALLIANSEIDRETTSLAG OG IL SKRIM HÅNDBALL ELITE Partnerklubbavtalen regulerer samarbeidsform

Detaljer

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser

Tegningsinnbydelse. Sparebanken Møre. Meddelelser Tegningsinnbydelse Sparebanken Møre Meddelelser Denne Tegningsinnbydelsen er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av en rettet emisjon mot grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Møre ( Banken ) per

Detaljer

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Estatia Resort AS

Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Estatia Resort AS Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Estatia Resort AS (organisasjonsnummer 856 519 422) avholdt fredag 12. desember 2008 på selskapets forretningskontor i Drammen, klokken 14.00. Det forelå

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Halden Cykleklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salg klubbtøy 132 370 162 455 Sponsorinntekter 100 000 90 000 Stevneinntekter 90 566 52 809 Offentlig tilskudd/refusjon 111 162 135 503

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2014 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015

STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 STRATEGIPLAN FOR TUIL TROMSDALEN FOTBALL 2012-2015 Trygg. Utviklende. Inkluderende. Langsiktig. Side 1 INNLEDNING Styret i TUIL Tromsdalen Fotball vedtok i 2010 at det skulle gjennomføres en strategiprosess

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BOLIGUTLEIE HOLDING II AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Boligutleie Holding II AS den 20. mai 2014 kl. 09.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA

GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA GENERALFORSAMLING i Torghatten ASA holdes tirsdag 12.mai 2015 kl. 13:00 på Thon Hotel i Brønnøysund SAKSLISTE 1. Konstituering 2. Godkjennelse av årsregnskap, årsberetning og utbytte for 2014 3. Forslag

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer