Norwegian Telemedicine AS. Studie. Aase Tveito, Daglig leder. Issue/revision 0/2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norwegian Telemedicine AS. Studie. Aase Tveito, Daglig leder. Issue/revision 0/2"

Transkript

1 Norwegian Telemedicine AS Studie Issue/revision 0/2 Aase Tveito, Daglig leder 30. november 2005

2 Innhold 1 Innledning Hensikt Omfang og arbeidsform Målgruppe for dokumentet Relevante dokumenter Definisjoner og forkortelser Behov hos Helse Finnmark Gjennomgang av kildemateriale Min helsestasjon Telemedisin som samhandlingsredskap Telemedisinsk konferanseløsning mellom sykehus med traumemottak Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Andre relevante prosjekter Typer av løsninger Kommunikasjonsbehov Ved undersøkelse av pasienten Ved utskriving av pasienten Ved opplæring Byråkratisk informasjon Eksisterende løsninger Pakkeløsninger Kommunikasjonsløsninger Diagnostisk utstyr Hva passer hvor? Prosjektforslag Integrasjon av Well Communicator i Tandberg Management Suite Utvikling av nursemaid Markedsmuligheter Noen tall Anbefaling til Arenaprosjektet...8 Studie Page i of i

3 1 Innledning 1.1 Hensikt Organisering av helsevesenet i regionale helseforetak der transportkostnader dekkes over samme budsjett som helsetjenester har ført til et sterkere fokus på praktisk anvendbare telemedisinske løsninger for å spare transport. Etter mange år med små pilotprosjekt er det nå mange løsninger som er klare for å tas i bruk i så stor skala at organisatoriske gevinster kan tas ut. Spesielt er Helse Finnmark interessert i å være utprøvningsarena for løsninger som er klar for storskala utprøving. Mange slike prosjekter er planlagt og det er nødvendig å samordne disse slik at man ikke kaster bort tid og penger på å gjøre dobbeltarbeid. Denne rapporten prøver å skape et overblikk over noen prosjekter som er planlagt og ser på hvordan disse kan bidra til å løse de behov som Helse Finnmark spesielt har i forhold til å redusere transport av pasienter og effektivisere bruken av spesialisthelsetjenestene. Gjennom et Arenaprosjekt støtter Innovasjon Norge bedrifter som vil satse på utvikling av løsninger innenfor telemedisin, og denne rapporten er laget for å peke på noen behov og muligheter som vil være utfyllende og ikke i konflikt med de øvrige prosjektene i Finnmark. 1.2 Omfang og arbeidsform Dette dokumentet er resultatet av 20 timers skrivebordsinnsats, og går ikke i dybden på problemstillingene. Hensikten er å peke på områder der det er fornuftig å begynne. Dokumentet inneholder en kort oversikt over bakgrunnslitteratur, sammen med en presentasjon av behovene i Helse Finnmark og eksisterende løsninger. Vi foreslår å begynne med to forprosjekter med en samlet kostnadsramme på ca NOK, og disse er svært kort beskrevet i kapittel Målgruppe for dokumentet Dette dokumentet er skrevet til internt bruk i Arena-prosjektet og forutsetter at leseren har kunnskap om det prosjektet samt generell kunnskap om telemedisin og helsevesenet. 1.4 Relevante dokumenter R-1) Min Helsestasjon en bredbåndsbasert infrastruktur for hjemmebaserte tjenester, prosjektbeskrivelse R-2) Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark, datert både 05/04/05 og 22/02/05. R-3) Telemedisinsk konferanseløsning mellom sykehus med traumemottak, 31/8 2004, versjon 6b. R-4) Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord, Delutredning om telemedisinske tjenester, kapittel 6, april Definisjoner og forkortelser EKG Elektrokardiogram KOLS Kronisk obstruktiv lungesykdom Studie Side 1 av 1

4 2 Behov hos Helse Finnmark Svært kort oppsummert har Helse Finnmark et behov for å redusere transport av pasienter mellom sykestuer og sykehus og til og fra disse. De ønsker på et tidlig tidspunkt å vurdere pasientens tilstand så godt at de vet hvor han eller hun skal behandles før pasienten flyttes. Til dette vil de trenge: 1) Et godt utbygd nett av videokonferanseutstyr 2) Tilhørende diagnostisk utstyr som for eksempel stetoskop, ultralydapparat, EKG og endoskop 3) Gode rutiner og opplæringsmoduler 4) God båndbredde Det vil være interessant i seg selv å løse problemet for Helse Finnmark, men vi vil også trenge informasjon om overførbarheten av disse løsningene til andre helseforetak, evt også andre markeder. I tillegg til dette vil det være et behov for å sende informasjon om ferdigbehandlede pasienter fra spesialisthelsetjenesten tilbake til lokalmiljøet, opplæring av personell på sykehus og sykestuer og dokumentasjon og journalføring. 3 Gjennomgang av kildemateriale 3.1 Min helsestasjon Min Helsestasjon en bredbåndsbasert infrastruktur for hjemmebaserte tjenester, prosjektbeskrivelse. Min Helsestasjon er en løsning som bruker avansert teknologi hjemme hos pasienten til å hjelpe pasienten å mestre sin kroniske sykdom, i første omgang KOLS og diabetes. Løsningen skal utvikles i prosjektet, men vil bestå av PC som er ferdig konfigurert og et grensesnitt mot TV. Prosjektet er finansiert av HØYKOM. De første enhetene vil være ute hos pasienter i september, og prosjektet vil gå ut året med til sammen ti pasienter 3.2 Telemedisin som samhandlingsredskap Telemedisin som samhandlingsredskap mellom sykehus og sykestuer i Finnmark, datert både 05/04/05 og 22/02/05. Dette er en prosjektsøknad til HØYKOM der man ønsker støtte til å ta i bruk telemedisinske tjenester i rutinedrift. Det er meningen at eksisterende tjenester skal få et løft i volumet ved at man aktivt endrer organisasjonsrutiner, lager gode opplæringspakker og kompletterer utstyr etter behov. I tillegg vil kommunene i prosjektet knyttes til Norsk helsenett, noe som gjør dem i stand til å utveksle helseinformasjon på en sikker måte. Dersom dette prosjektet finansieres og gjennomføres etter planen i dette dokumentet vil arenaprosjektets rolle kunne være å legge til rette for at ustyret som velges og løsningene som utvikles i størst mulig grad leveres av lokale bedrifter, og bidrar til å gjøre disse leverandørene skikket til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt med sine løsninger. 3.3 Telemedisinsk konferanseløsning mellom sykehus med traumemottak Telemedisinsk konferanseløsning mellom sykehus med traumemottak, 31/8 2004, versjon 6b. Studie Side 2 av 2

5 Dette er en simulert studie der man ser på utvalgte kasuistikker og øver på disse både via alminnelig telefonkontakt og utvidet kommunikasjon ved hjelp av videokamera og overføring av sensordata. Dersom denne studien blir gjennomført i henhold til planen vil det bli utplassert videokonferanseutstyr på sykehus i Finnmark samt ved akuttmottaket på UNN. I tillegg får personalet opplæring og øvelse, og det vil bli utarbeidet rutiner og oversikt over hvilke sensorer som er ønskelig å ha. 3.4 Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord, Delutredning om telemedisinske tjenester, kapittel 6, april Dette dokumentet favner svært mange muligheter for bruk av telemedisinske tjenester i Helse Nord, og er som sådan av stor verdi for Arena-prosjektet. Dersom Helse Nord følger disse anbefalingene vil dette kunne ha stor betydning for markedet for telemedisinske løsninger. Dette dokumentet er ikke en plan men et sett med anbefalinger, og det gjenstår å se hva Helse Nord velger å gjøre med det. De viktigste anbefalingene i dette dokumentet handler om jus og takster. Dette er områder hvor industrien kan gjøre lite, men som er bestemmende for våre rammebetingelser, derfor er det svært viktig at disse oppgavene løses av det offentlige. I tillegg anbefales Helse Nord å stimulere til økt bruk av eksisterende løsninger, noe som medføre et økt volum. 3.5 Andre relevante prosjekter er et stort nasjonalt prosjekt som ser på løsninger for samhandling på tvers av forvaltningsområder innenfor pleie og omsorg. Dette vil ha betydning for utprøving av løsninger i hjemmetjenesten og på sykehjem. 4 Typer av løsninger En generisk telemedisinsk løsning består av fem hovedkomponenter: 1) diagnostisk utstyr og en hjelper i pasientenden, 2) software som fanger inn data og eventuelt krypterer disse, 3) en kommunikasjonsløsning, 4) software som tar i mot og eventuelt dekrypterer data i spesialistenden 5) En spesialist som kan gi en respons Figur 1 Generisk telemedisinsk løsning Studie Side 3 av 3

6 Hjelperen til pasienten kan være primærlege, sykepleier, pårørende og i noen tilfeller pasienten selv. Som regel er dette lege eller sykepleier. I noen tilfeller er det ikke nødvendig med en spesialist i andre enden, man kan godt tenke seg løsninger der en sykepleier gir råd og veiledning basert på data samlet inn av pasienten eller pårørende. Dette er det som brukes i for eksempel eksemprosjektet. Telemedisinske løsninger kan deles inn i to hovedgrupper; sanntidsløsninger og offlineløsninger. Overfladisk kan man si at sanntidsløsninger er basert på telefon og videokonferanse mens offlineløsninger er basert på e-post. Begge løsninger kan ha ulikt diagnostisk utstyr tilknyttet, dette må vurderes ut fra de behov og den kompetanse som er tilgjengelig der pasienten undersøkes. I offline-løsninger må det diagnostiske ustyret ha et grensesnitt med en datalagringsenhet, for eksempel en PC. Ved bruk av videokonferanse kan man kanskje bruke et kamera som viser skjermen til det diagnostiske utstyret. Softwaren som tar inn og sender data til rett plass er integrert i videokonferanseutstyret, mens det typisk er Well Communicator for offline-løsninger. 5 Kommunikasjonsbehov Kommunikasjonsbehovene kan deles i fire kategorier: 1) Ved undersøkelse av pasienten lokalt for å formidle informasjon om pasientens tilstand til spesialist 2) Ved utskrivning av pasienten for å formidle informasjon om videre behandling og oppfølging til de som har ansvar lokalt (For eksempel epikrise) 3) Ved opplæring av personell 4) Byråkratisk informasjon som er nødvendig for eksempel for å utløse takster. Økende krav til dokumentasjon og personvern må ivaretas når man etablerer nye rutiner og tar i bruk ny teknologi. Det er utfordrende å lage helhetlige løsninger som ikke krever for mange manuelle operasjoner og dobbeltarbeid, men heller bidrar til å forenkle dokumentasjonsprosesser samtidig som personvernet ivaretas. 5.1 Ved undersøkelse av pasienten Tradisjonelt sendes pasienter til sykehus eller speisalister for undersøkelse med tanke på spesialistbehandling. I noen tilfeller har spesialister reist rundt for å undersøke pasienter i lokalmiljøet. Med telemedisinske løsninger er det mulig å redusere reising og heller flytte informasjon om pasienten. For at dette skal kunne gjøres, må pasientene undersøkes av egnet personell som har egnet utstyr og kompetanse. Vi kan tenke oss flere slike arenaer: 1) På lokalsykehus 2) På distriktsmedisinske sentre 3) På legekontor 4) På sykehjem 5) På helsestasjoner 6) Hjemme hos pasienten selv Det er mange typer diagnostisk utstyr som kan knyttes til den telemedisinske løsningen. Det bør testes ut i et pilotprosjekt hva som er nyttig å bruke på hvert enkelt sted. Studie Side 4 av 4

7 5.2 Ved utskriving av pasienten Når pasienten har vært innlagt på sykehus vil det ofte være nødvendig å endre behandlingstilbudet i hjemkommunen. Dette gjelder i særlig grad eldre pleietrengende og kronisk syke. Klassiske problemer er endringer i medisinering, endringer i behov for tilsyn og behov for hjelpemidler etter for eksempel lårhalsbrudd. Flere prosjekter i regi av NST har pekt på behovet for bedre og raskere kommunikasjon mellom primær og sekundærhelsetjenesten, og løsninger som defineres for Helse Finnmark bør ta dette med fra første stund. 5.3 Ved opplæring Videreutdanning og kompetanseoverføring til helsepersonell har vært et av de mest vellykkede områdene innenfor telemedisin så langt. Ved at videokonferanseutstyr nå spres ut til flere kommuner og steder, vil mulighetene for livslang læring innenfor helsesektoren straks bli bedre. Det er ikke sannsynlig at Arenaprosjektet har en rolle i dette, der er det allerede sterke aktører på banen i Helse Nord. 5.4 Byråkratisk informasjon Spesielt ved bruk av videokonferanse er det et tilleggsbehov for å dokumentere hva som ble gjort og sagt, og hvilke konklusjoner som ble trukket. Det vil være for krevende å lagre hver videokonferansesesjon i sin helhet, og dette vil også bli vanskelig å bruke som underlag for takster og statistisk informasjon. Det er derfor behov for en metode som kan gjøre det enkelt å dokumentere videokonferansesesjoner og knytte disse til journalen. 6 Eksisterende løsninger Det finnes utrolig mange telemedisinske produkter, og det er ikke hensiktsmessig å prøve å lage en oversikt over disse her. De løsningene som er nevnt her, er tatt med fordi de er direkte relevant for de prosjektene vi foreslår. 6.1 Pakkeløsninger Min helsestasjon - Denne er under utvikling og er beskrevet i R-1) mermaid - Denne er i bruk på flere norske skip, og AFCHAN en helhetlig løsning som er utplassert på fnesten 250 steder i Alaska. Den er ikke kommersielt tilgjengelig. Detaljer på NHS-prototype Denne er utviklet av Intel på oppdrag fra NHS i England for å demonstrere mulighetene for hjemmemonitorering av kronisk syke pasienter. Den er ikke klar for kommersiell bruk, og vil antagelig ikke bli det i sin nåværende form. Hensikten med løsningen er å ha et diskusjonsgrunnlag for videre utvikling av slike løsninger. Mobile Care Unit Diagnostic system en konkurrent til mermaid med tilsvarende funksjonalitet. Den er beskrevet i vedlegg 2. Dette er en pakkeløsning som er en direkte konkurrent til mermaid. Den er ennå ikke solgt, men er ute til uttesting i 35 eksemplarer. Prisen vil ligge lavere enn den for mermaid. Det er uklart hvorvidt kommunikasjonsløsningen vil tilfredsstille datatilsynets krav. 6.2 Kommunikasjonsløsninger Well Arena Well Communicator Studie Side 5 av 5

8 Well Multimedia Videokonferanse 6.3 Diagnostisk utstyr EKG Ultralyd Røntgen Endoskop Digitalt kamera Blodtrykksmåler 6.4 Hva passer hvor? Well Arena mermaid / MCU Well Communicator Videokonferanse EKG Ultralyd Røntgen Endoskop Digitalt kamera Blodtrykksmåler Min helsestasjon Lokalsykehus X X X X X X X Distriktsmedisinske sentre X X X X X X X X Legekontor X X X (X) X X Sykehjem X X X X X X X X X Helsestasjoner X X Hjemme X X (X) X X X Ambulanse X X X X Legebil X 7 Prosjektforslag imed foreslår to prosjekter i Helse Finnmark basert på denne analysen og arbeidet med den: 1) Inntregrasjon av Well Communicator i Tandberg management suite. 2) Utvikling av mermaid til å bli nursemaid, et verktøy for hjemmesykepleier for å kommunisere med lege/ sykehus når de er i tvil om riktig behandling av sine pasienter. Studie Side 6 av 6

9 7.1 Integrasjon av Well Communicator i Tandberg Management Suite Dette prosjektet vil i stor grad løse kommunikasjonsbehovet for byråkratisk informasjon. Alle som bruker videokonferanseutstyr til undersøkelse av pasienter vil kunne ha nytt av løsningen. En teknisk beskrivelse av prosjektet er vedlagt. 7.2 Utvikling av nursemaid Gjennom prosjekter ved Kroken Sykehjem har det vært testet bruk av Well Communicator for å sende informasjon til sykehuset. Dette er en god løsning, men det viser seg at det er ganske store opplæringsbehov før løsningen kan tas i bruk. Ved høy utskifting av ansatte, vil det være svært krevende å basere seg på å lære alle opp i bruken av Well Communicator. mermaid-løsningen som i dag leveres av imed, vil med enkle grep kunne gjøres om til et godt verktøy for hjemmesykepleiere. Denne har et overbygg på Well Communicator som forenkler brukergrensesnittet betraktelig, og dette gjør at det er mulig å lære å bruke de nødvendige funksjonene på svært kort tid. Figur 2 mermaids brukergrensesnitt Brukergrensesnittet til mermaid består av store knapper og har bare de oppgavene som er nødvendig for å ta inn å sende data. All annen funskjonalitet er skjult under Status eller Setup. Dermed vil det være enkelt å ta i bruk systemet, samtidig som faktisk funksjonalitet ikke begrenses. mermaid kjører på en vanlig bærbar PC, og kan sende informasjon over for eksempel et GPRS-kort. Dermed vil den ikke være avhengig av noen ting i pasientens hjem. Ved bruk i sykehjem kan alminnelig bredbåndslinje benyttes. Ved å tilpasse mermaid til sykehjemmets eller hjemmesykepleierens behov, vil man kunne løse tre typer kommunikasjonsbehov: Studie Side 7 av 7

10 Diagnostisering av pasienten, Anbefaling for videre behandling etter sykehusopphold Administrativ informasjon som kan brukes til underlag for innkreving av eventuelle takster. 8 Markedsmuligheter Dette kapitlet inneholder lite informasjon, men viser noe om hva vi vil trenge å vite for å kunne vurdere markedsverdien av de to prosjektene. Vår anbefaling er at det gjøres et kort forprosjekt i forhold til kost-nytteverdien av disse løsningene. Intuitivt vil begge være lønnsomme og ha et stort potensiale for innsparinger og forbedringer av pasientbehandlingen både i Finnmark, Nord-Norge for øvrig og på Vestlandet. 8.1 Noen tall Arena Finnmark Norge Sykestue Legekontor Sykehusavdeling Ambulanser Ambulansebåt Legebil Sykehjem Hjemmesykepleiere Tabell 1 Antall steder for utplassering av løsninger 9 Anbefaling til Arenaprosjektet Prosjektene som er beskrevet i avsnittene 7.1 og 7.2 bør utredes videre i hvert sitt forprosjekt. Hvert forprosjekt bør ha følgende leveranser: 1) Prosjektplan med tydelige beskrevne arbeidspakker og milepælsplan 2) Tidsplan 3) Finansieringsplan 4) Intensjonsavtale mellom deltagerne og Helse Finnmark. Forprosjektet til Integrasjonen mellom Tandberg Management Suite og Well Communicator vil, etter det som er anslått fra Well Diagnostics, kreve et ukeverk fra hver av indistripartnerne (Well Diagnostics og Tandberg). Forprosjektet for nursemaid vil kreve ca 1 ukeverk fra imed og 1 fra Well Diagnostics. Helse Finnmark bør være tilgjengelig for praktisk informasjon i forprosjektfasen. I tillegg til disse forprosjektene vil vi anbefale at det tas initiativ til en workshop der man inviterer aktørene fra samtlige prosjekter som er beskrevet i underlagsmaterialet og forteller Studie Side 8 av 8

11 hverandre hva som er status og planer for de ulike prosjektene. Dette vil forenkle arbeidet med å skape en helhet, og kan gi nyttige innspill til alle prosjektene. Studie Side 9 av 9

12 Vedlegg Vedlegg 1: Technical description mermaid Vedlegg 2: Technical description MCU Vedlegg 3: Beskrivelse av prosjekt for integrasjon av Well Communicator og Tandberg Management Suite. Studie Side 10 av 10

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin

MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet. Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin MinHelsestasjon Opplæring og oppfølging av kronikere i hjemmet Tatjana M. Burkow Nasjonalt senter for Telemedisin Hovedmål Å demonstrere og fremskynde hjemmebasert opplæring og oppfølgning av kronikere/pasienter

Detaljer

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF De viktige trendene Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge UNN Verdens nordligste universitetssykehus 450 senger - somatikk 125 senger - psykiatri 72 tekniske senger 80 senger i eget

Detaljer

Grimstad 19. november

Grimstad 19. november Grimstad 19. november Hva er telemedisin? Definisjon fra nasjonalt senter for telemedisin "Telemedisin er: Undersøkelse, overvåkning, behandling og administrasjon av pasienter og opplæring av pasienter

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no

Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål. Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no Telemedisin og desentralisering - noen juridiske spørsmål Leif Erik Nohr Ellen K. Christiansen leif.erik.nohr@telemed.no www.telemed.no/rapporter Siden telemedisin dreier seg om informasjonsdeling mellom

Detaljer

Telemedisinsk trykksårprosjekt

Telemedisinsk trykksårprosjekt Telemedisinsk trykksårprosjekt Helt hjem til pasienten Rehabiliteringskonferansen 2013 og Gunnbjørg Aune 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Detaljer

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT

TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT TELEMEDISINSK SÅRPROSJEKT NSH KONFERANSE OM REHABILITERING 9. Mai 2014 Ingebjørg Irgens 1 Finansiering Tildelt 500 000 kr fra Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet for

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Prosjektplan Elektronisk samhandling

Prosjektplan Elektronisk samhandling Prosjektplan Elektronisk samhandling Heidi Jacobsen 1 BAKGRUNN OG BEHOV...3 2 FORANKRING AV PROSJEKTET...3 3 FORMÅL OG MÅL...3 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET...4 4.1 ALLE LEGEKONTOR I REGIONEN SKAL KUNNE

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com

Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com Lokalmedisinske tjenester hva kan telemedisin bidra med? Steinar.pedersen@telemedicineconsult.com TTC Offentlige helsetjenesten Førde kommune Valdres NST Setesdal regionråd Fylkestannlegen i Troms Vestregionen

Detaljer

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen

Veien fra pilot til drift. Ronny Kristiansen Veien fra pilot til drift Ronny Kristiansen Gode prosjekt Områder på OUS Video Sensor teknologi BAN Body area network Medisinskteknisk utstyr Hvorfor mobile tjenester Reksjoner fra London Eksempler på

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Norsk Telemedisin AS. Teknologiske hjemmebesøk. Arild Stapnes Johnsen Daglig leder

Norsk Telemedisin AS. Teknologiske hjemmebesøk. Arild Stapnes Johnsen Daglig leder Norsk Telemedisin AS Teknologiske hjemmebesøk Arild Stapnes Johnsen Daglig leder Hvorfor teknologiske hjemmebesøk? Flere fordeler: Økt frihet Økt livskvalitet Økt trygghet Økt tilgjengelighet Redusert

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede

Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Hvis det haster.. Refleksjoner om utviklingen av den akuttmedisinske kjede Utfordringsbildet Befolkningsutviklingen/demografi Flere eldre, sentralisering Forventingsgapet Personellutfordringer Færre må

Detaljer

Innovasjon hva er kriteriene?

Innovasjon hva er kriteriene? Innovasjon hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 «Utvikle og lage en vektet indeks av

Detaljer

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013

Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt. 27. - 28. mai 2013 Overvektsepidemien - en felles utfordring Behandling av sykelig overvekt 27. - 28. mai 2013 Hva skal jeg si noe om? Noe av det som regulerer vår virksomhet Lover, forskrifter, retningslinjer, planer osv

Detaljer

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE

VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE VALG OG TILPASNING AV HJELPEMIDLER VED BRUK AV VIDEOKONFERANSE Unn Svarverud, ergoterapeut Sunnaas Bodil Bach - Prosjektleder, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Monica In Farnø, ergoterapeut

Detaljer

TELEMEDISIN I REHABILITERING

TELEMEDISIN I REHABILITERING TELEMEDISIN I REHABILITERING Fra prosjekt til tjeneste? Bodil Helene Bach, rådgiver e-helse og telemedisin, NST Sunnaas sykehus HF Pilotprosjekt Telemedisin som verktøy i samarbeid med førstelinjetjenesten

Detaljer

Helse, Innovasjon, Teknologi

Helse, Innovasjon, Teknologi Helse, Innovasjon, Teknologi -erfaringer med næringsutvikling knyttet til IKT i helse og omsorg gunn-hilde.rotvold@telemed.no Nasjonalt Senter for Telemedisin Kompetansesenter for telemedisin i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

! "!# " $ # # % "$ & '()

! !#  $ # # % $ & '() ! "!# " $ # # % "$ & '() !! Videreføre læring og utvikling i S@mspill 2007 til bred utrulling i kommunesektoren Bedre samarbeidet mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene Finansiering Kombinere

Detaljer

Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune

Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune Telemedisin Agder - TELMA Eirik Abildsnes, MD PhD Kristiansand kommune Foto i presentasjonen: Erling Hægeland T E L M A Felles telemedisinsk løsning på Agder Avstandsoppfølging Personer med kronisk sykdom

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober

På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen. Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober På vei mot digitale helsetjenester til befolkningen Robert Nystuen Healthworld 2013-31. oktober Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst

Regionale e-helseseminarer 2009. Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst Regionale e-helseseminarer 2009 Bodil Bach Rådgiver e-helse og telemedisin, Helse Sør- Øst TEMA NST hva er det? ehelse/telemedisin? Tjenester Videokonferanse Elektroniske løsninger Tjenester hjem Eksempel

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS

Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Direktør May-Britt Nordli, KS Bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren i kommunene Direktør May-Britt Nordli, KS Framtidsbilde Elektronisk informasjonsutveksling over høyhastighetsnett (Timebestilling, epikriser, henvisninger, laboratoriesvar,

Detaljer

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com

Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri. Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com Lokalmedisinske sentre med telemedisinsk vri Bodil Bach Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com TEMA Litt bakgrunn TTC og NST hva er det? Samhandlingsformer og muligheter Eks: Lokalmedisinsk

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten

Skjervøy kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten Skjervøy kommune Elektronisk meldingsutveksling mellom legekontor og virksomhetene innefor pleie- og omsorgstjenesten 01.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester

Fosen distriktsmedisinske senter IKS - Felles arena for utvikling av helsetjenester Felles arena for utvikling av helsetjenester 7 Fosenkommuner Fosen DMS IKS St. Olavs Hospital Bedre tjenester for store pasientgrupper Bedre utnytting av helseressurser/ samfunnsressurser Bedre samlet

Detaljer

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk

Det er derfor etablert to delprosjekter i tilegg til sengeplassene Ambulant KØH Telemedisinsk samhandling. Trykk Østre Agder kommunene har gått sammen om å etablere Kommunal øyeblikkelig hjelp KØH. Det er etablert 10 KØH senger på Myratunet og det er under oppstart 2 senger på Frivoltun. Erfaringer hittil viser at

Detaljer

25.08.2015. Mestringsteknologier: - for å bedre kunne mestre egen helse. Helsedirektoratet definerer fire teknologiområder:

25.08.2015. Mestringsteknologier: - for å bedre kunne mestre egen helse. Helsedirektoratet definerer fire teknologiområder: HVORDAN KAN OMSORGSTEKNOLOGI BRUKES I SPESIALISTHELSETJENESTE N? A L F H E N R I K A N D R E A S S E N FA G D I R E K T Ø R, H E L S E B E R G E N Omsorgsteknologi: Aktuelle bruksområder spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer 5. juni 2013 Eva M. Møller Ass. programleder Støtte til samhandling Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse

Detaljer

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta.

Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Fagseminar om samhandling 9. og 10. juni 2010 i Alta. Workshop 2009 Oppsummering og nye utfordringer Workshop 2009 - Gruppe 1 Det er inngått nye samarbeidsavtaler mellom kommunene og Helse Finnmark om

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid

Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT. Eva M. Møller Magne Høgelid Realisering av samhandlingsreformen krav og forventninger til IKT Eva M. Møller Magne Høgelid Utfordringer i helsesektoren Kapasitet Kvalitet Effektivitet Hvordan skal IKT hjelpe oss å løse disse utfordringene?

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene

ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene ved seniorrådgiver Ellen Strålberg Nasjonale mål og strategier for elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenestene Tema for foredraget 1. Samhandling! 2. S@mspill 2007 strategi for elektronisk samhandling

Detaljer

Hvorfor er det sånn? 19.05.11

Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvorfor er det sånn? 19.05.11 Hvordan er det? Hva ønsker pasientene av IT løsninger? Henger politikk og handlingsplaner sammen? Har helsevesenet omstillingsvilje? Hva skjer utenom det etablerte offentlige

Detaljer

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for.

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for. Notat Utarbeidet av: Finn Arthur Forstrøm, AGENDA Dato: 1. mars 2010 Emne: HELSE OG SAMHANDLINGSREFORM. NOEN FORHOLD OG PROBLEMSTILLINGER DET BØR TAS STANDPUNKT TIL. Innledning Helse, pleie og omsorg er

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sårbehandling via MMS

Sårbehandling via MMS Sårbehandling via MMS Statusrapport november 2012 1. Bakgrunn for prosjektet: I Listerregionen er det avdekket behov for enklere kommunikasjon mellom fagpersoner i primær- og spesialisthelsetjenesten mht

Detaljer

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Tatjana Burkow Eva Henriksen Fri Flyt, 16. juni 2009 Motivasjon Økende antall personer med kroniske sykdommer Helsemessig

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Velferdsteknologi for oppfølging av KOLS-pasienter i hjemmet

Velferdsteknologi for oppfølging av KOLS-pasienter i hjemmet Parallellsesjon 3C: Velferdsteknologi Velferdsteknologi for oppfølging av KOLS-pasienter i hjemmet HelsIT 2011, Trondheim, 29. september 2011 Jarl Reitan, Forskningsleder, produktdesigner, SINTEF Teknologi

Detaljer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer

Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Teknologistøtte i sykehjem; muligheter og utfordringer Ingrid Svagård, forskningsleder Helse og omsorgsteknologi, Avdeling Instrumentering, SINTEF IKT Konferanse for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene?

Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Samhandling rundt eldre hjemmeboende pasienter. Hvordan få til et helhetlig pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene? Sykehus Kommune Gjøvik 20.09.2012 Tove Røsstad, overlege Trondheim kommune / stipendiat

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis

Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis Delavtale 4.3.6. Delavtale om kunnskapsoverføring, faglige nettverk, hospitering, forskning og praksis (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 6 og 7) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i

Detaljer

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren

HEALTHGUIDE. Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HEALTHGUIDE Et effektivt verktøy for opplæring og individuell egenmestring For å tilrettelegge for best mulig læring for pasientene

Detaljer

IKT-støttet samhandling sett fra et kommunalt ståsted

IKT-støttet samhandling sett fra et kommunalt ståsted IKT-støttet samhandling sett fra et kommunalt ståsted Kommuneoverlege Helge Garåsen, Trondheim kommune HelsIT 2009 Kostnadsveksten er voldsom både i stat og i kommune 2009-tall 2004-tall Sykehus 103 mrd

Detaljer

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Dekanmøtet på Svalbard Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Dekanmøtet på Svalbard Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin S v a b a d 2 6 0 5 0 9 H m Kan telemedisin redusere avstander og utnytte den ekspertisen som finnes i nordområdene? N m m Dekanmøtet på Svalbard 25.05.09 Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling

Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Presentasjon Senter for telemedisin og samhandling Per Waardal Bergen kommune okt 2010 per.waardal@bergen.kommune.no IKT /tekn oppgaver Systemkoordinasjon av fagsystemet i helse og omsorg/pasientjorunalen

Detaljer

Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning

Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning Sikker legemiddelhåndtering for den aldrende befolkning Jarl Reitan, Forskningsleder, produktdesigner,, Avdeling Helse, Gruppe innovasjon og helseteknologi Ansvarlig for kunnskapsutvikling i InnoMed Agenda

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus

Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Foto: Colourbox Hvordan snakke bedre med pasienten? Pasientopplevelser med fastlege og sykehus Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Februar 2017 Målgruppe og utvalg Landsrepresentativt

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE

LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE LYNGDAL KOMMUNE ELIN K SAMSPILLKOMMUNE Prosjektbeskrivelse Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.1. Status:... 3 1.2 Forankring i strategier/planer... 3 1.2.1 Statlig

Detaljer

Prosjekteriets dilemma:

Prosjekteriets dilemma: Prosjekteriets dilemma: om samhandling og læring i velferdsteknologiprosjekter med utgangspunkt i KOLS-kofferten Ingunn Moser og Hilde Thygesen Diakonhjemmet høyskole ehelseuka UiA/Grimstad, 4 juni 2014

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Velferdsteknologi i Helse og omsorg Hovedpunkt fra mandatet som det er satt fokus på Hvordan kan dagens teknologi bidra til å understøtte effektmålet for

Detaljer

rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06

rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06 En primærleges rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06 Min bakgrunn flere års erfaring med IKT utviklet web-basert

Detaljer

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen. Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen Helsetorgmodellen Et samhandlingsverktøy for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen 1 2 3 4 Haugesund sjukehus, Haugland og Karmøy DPS, HSH (kampus Haugesund), Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter

Detaljer

Nye samhandlingsformer

Nye samhandlingsformer Nye samhandlingsformer Et pilotprosjekt mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus, bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene og St. Hanshaugen, og Sykehjemsetaten i Oslo kommune Gardermoen 24-25. november 2009

Detaljer

Telemedisin som samhandlingsredskap muligheter og utfordringer

Telemedisin som samhandlingsredskap muligheter og utfordringer 35 ILLUSTRASJONSFOTO Telemedisin som samhandlingsredskap muligheter og utfordringer AV ELLEN RYGH I mitt arbeid med telemedisin jobber jeg med helsetjenesteutvikling, slik at pasientene kan få tilgang

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS

Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Åpen Linje Rett hjem! Flemming Hegerstrøm Daglig leder og Gründer i Hospital IT AS Hospital IT Hospital IT er leverandør av utstyr, programvare og tjenester til helsesektoren Bedriften er spesialisert

Detaljer

Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen. Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011

Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen. Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011 Telemedisin i Nord Gudbrandsdalen Sammendrag av sluttrapport 31. desember 2011 Forfattere Bodil Bach, Tromsø Telemedicine Consult Inge Johansen, Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter Vigdis Rotlid Vestad,

Detaljer

Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten?

Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Medfører elektronisk meldingsutveksling styrket samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten? Line Melby, HelsIT, 25. sept. 2007 Disposisjon Bakgrunn Case: Fyrtårn Stavanger Problemstillinger

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre Viken HF,

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august

På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen. Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august På vei mot digitale helsetjenester 3l befolkningen Robert Nystuen CIO Forum It- helse - 22. august Vestre Viken ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum,

Detaljer

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon?

Klara Borgen, Prosjektleder. Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Klara Borgen, Prosjektleder Samtykkebasert kjernejournal En løsning for utlevering av informasjon? Fyrtårn Trondheim Sikker formidling av opplysninger om legemiddelbruk mellom personell i forskjellige

Detaljer

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis

Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Orkdalsmodellen - samhandling i praksis Anne Kari Knudsen Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge European Palliative Care Research Centre, PRC 1 Hva er Orkdalsmodellen? Utvikling og standardisering

Detaljer

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus

Avtale. mellom. XX kommune UNN HF. Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus Xx KOMMUNE Avtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Ledsageravtalen Side 1 av 5 1. Parter

Detaljer

«En pasientsentrert helsetjenestemodell» for helhetlige pasientforløp «The chronic Care model»

«En pasientsentrert helsetjenestemodell» for helhetlige pasientforløp «The chronic Care model» «En pasientsentrert helsetjenestemodell» for helhetlige pasientforløp «The chronic Care model» Gro Berntsen, MD, Dr.med Møter mellom kulturer - regional helsefaglig utdanningskonferanse i nord 24.april

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Medtek Norge. Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015

Medtek Norge. Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015 Medtek Norge Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015 Medtek Norge Velferdsteknologiutvalg Tirsdag 9. juni kl 09.00 10.30 1) Referat fra møtet i LFH Velferdsteknologiutvalg 23.april 2) Navneendring til Medtek

Detaljer

Gjennomgang av KØH prosjektet i Østre Agder

Gjennomgang av KØH prosjektet i Østre Agder Gjennomgang av KØH prosjektet i Østre Agder Risør kommune, Helse og omsorgskomiteen 13. august 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand Vegårshei Gjerstad

Detaljer

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme

Kommunetilknytninger til helsenett. Leif-Petter Strømme Kommunetilknytninger til helsenett Leif-Petter Strømme Hvem er DGI? I 2004 ble prosjektet Digitale Gardermoregionen gjennomført for å forberede dannelsen av selskapet med følgende viktige milepæler: Et

Detaljer

Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester

Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester Sunnaas modellen Utfordringer, muligheter og overføringsverdier relatert til innføring av telemedisinske tjenester Bodil Bach Bodil Bach, Seniorrådgiver, Tromsø Telemedicine Consult Bodil.bach@telemedicineconsult.com

Detaljer

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år?

Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å bo hjemme lengst mulig: Hvilke behov, planer og strategier har man i kommunene? Hvor er kommunene om fem år? Å møte fremtida med velferdsteknologi 28.10.2010 Ingvild Røe, pleie- og omsorgsrådgiver Inger

Detaljer