Samisk sosialt arbeid fra ildsjeler til institusjonalisering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samisk sosialt arbeid fra ildsjeler til institusjonalisering?"

Transkript

1 Jan Erik Henriksen Sosionom, cand.polit., førstelektor Høgskolen i Alta E-post: Samisk sosialt arbeid fra ildsjeler til institusjonalisering? Innledning Allerede på sitt første møte i 1956 fremmet komiteen til å utrede samespørsmål oppnevnt konkrete forslag til å bedre helse- og sosialforholdene for den samiske befolkning. Det gjaldt stimuleringstiltak for utdanning av samisktalende helsearbeidere og informasjon på samisk. ( Nou 1985:14). I 1963 fikk medisinstudiet ved Universitet i Bergen to særskilte kvoteplasser for samisktalende. På sosialsiden var man først og fremst opptatt av boligforholdene (Jonassen 1959) og på slutten av 1950-tallet gjennomførte man en boligaksjon for reindriftssamer som senere ble utvidet til å omfatte de samiske kjerneområdene. Det ble i 1962 også opprettet en stilling som samisk heimekonsulent med kontorsted Karasjok. I kom Stortingsmelding nr. 21: Om kulturelle og økonomiske tiltak av særlig interesse for den samisktalende befolkning. På sosialarbeiderutdanningssiden hadde ikke den tidas radikale samekomite kommet med forslag til tiltak. Forslag om bla. styrking av sosialetaten med samisktalende personale kom først i 1969 fra et utvalg oppnevnt av Fylkesmannen i Finnmark ( 1969) og de første kvoteplassene for samiske sosionomstudenter ble opprettet på 1970-tallet. En titt inn i historien til de samiske sosionompionerene forteller at de første som tråkket disse stiene ikke ble motivert av noen stimuleringstitiltak. Nysgjerrighet, utfartstrang, ønsket om bedre lønn og mer kunnskap til å arbeide på trygdekontor, er svarene fra de fem sosionompionerene som jeg har intervjuet om bakgrunn for å velge sosionomutdanning. En stor takk til dem. Formuleringene bærer jeg selv ansvaret for. Også i samiske områder knytter vi opprinnelsen til sosialt arbeid til frivillige organisasjoner- og her trekker jeg frem Samemisjonen som siden oppret- 157

2 telsen av Kistrand pleiehjem i 1903 har gjort en stor innsats (With 1963). Men de første som startet på det man i dag kalles for profesjonelt samisk sosialt arbeid, var samiske menn. Dette i motsetning til både internasjonale og nasjonale fortellinger om sosialt arbeid som et kvinneprosjekt (Zahl 2003). Aller først ute var Johan Abraham Gaski fra Seida, Tana, som startet på sosionomstudiet ved NKSS allerede i 1953, altså året da vi fikk barnevernsloven. Johan «Abo» leverte sin hovedoppgave i I gjennom førte Trygve Ballari, Rustefielbma, Tana, sin utdannelse, og året etter ble Trygves fetter Anders Hans Nordsletta fra Karasjok sosionom. Samtlige tre kommer tilbake til Finnmark i 1965, første året med sosialomsorgsloven. Johan i en nyopprettet stilling som sosialkonsulent hos fylkeslegen i Finnmark, Trygve som felles sosialsjef for Sørøysund og Kvalsund kommuner, mens Anders blir sosialsjef i hjemkommunen Karasjok. Deretter fulgte Regnor Solbakken, Båteng, Tana og Trygves søster Synnøve Ballari Johansen. De er ikke formelt organisert, men oppfatter seg selv i samme båt. På ulike måter vekkes en begynnende kulturanalytisk nysgjerrighet hos disse sosionomene. De møter liten forståelse for det samiske innenfor faget representert ved Norsk sosialarbeiderforbund dannet i 1959 og senere Norsk Sosionomforbund etablert i De søker samarbeid og mer kunnskap bl.a hos Per Mathisen ved Universitetet i Tromsø og professor Vilhelm Aubert ved Universitet i Oslo (Aubert 1969). Pionerene bidrar også i en fylkeskommunal innstilling om sosial- og sysselsettingsproblemene i indre Finnmark (1969). Johan Abraham Gaski, f Seida, Tana Johan «Abo» Gaski kom fra fattige kår, ja de var de fattigste i hele området, minnes han og forteller om hvordan han måtte spise papp i mangel på mat. Men heldigvis hadde de søster Anna i Tana som av og til kunne by ungene på mer næringsrik kost. Johan minnes også at han som liten fikk tuberkulose og lå i vel to år på et hjem i Vadsø. De var fire søsken. Som de fleste familiene før og under krigen drev familien Gaski med selvberging gjennom naturalhushold. Man hadde kanskje noen dyr i fjøset, fisket, drev snarefangst og plukket bær. Johan bodde i en periode hos en slektning i nabokommunen Nesseby. Like etter krigen flyttet han sørover og jobbet bla på en tjærefabrikk og på Lorentsen bokindustri. Han oppholdt seg noen år på Svalbard og bidro i arbeidet med å etablere et velferdsbygg der. Han tok 158

3 de nødvendige realskolefagene som privatist. Johan var politisk interessert og hadde verv i AUF. Johan gikk på Sørmarka folkehøgskole der han også var elevrådsformann. Det var lærere herifra som anbefalte han å søke på sosialskolen som han fullførte i Johan jobbet i mange år på psykiatrisk avdeling på Ullevål sykehus. Etter dette fulgte en mer omflakkende arbeidspraksis. I en periode jobbet han i London der han giftet seg med Kjellaug. Johan oppholdt seg også i California og Canada. Johan forteller at det var Liv Kluge som rektor ved NKSS som senere ringte ham og spurte om ikke han som snakket både samisk, finsk og norsk ville søke på en nyopprettet stilling som sosialkonsulent for Finnmark fylke. Gaski mener selv at denne stillingen var den første i Norge knyttet til Lov om sosial omsorg som kom i Han fikk jobben og reiste nordover i Konsulentstillingen skulle dekke hele fylket i sin tilsynsrolle, og han fikk dermed godt kontakt med sosialsjefene i de ulike kommunene, også de som klienter ringte til ham og klagde på. Gaski ble nok av enkelte oppfattet som radikal i forhold til samiske saker. Selv mener han ikke det. Han forteller imidlertid at han pleide å si ting rett ut og dette kunne nok bidra til en del støy. Synnøve Ballari Johansen forteller at hun og Johan var venner, og hun husker bla en episode der Johan etter endt ferie kom tilbake på arbeidsplassen og fant hele kontoret sitt stuet sammen i et kott. I 1971 forlater Johan «Abo» Finnmark og reiser tilbake til Oslo og til en sosialkontorjobb i kommunen. I dag bor den spreke 80-åringen alene på Skovheim i Oslo. Kona døde for noen år siden, men begge sønnene til Johan bor i Oslo. «Jeg har alltid vært en nysgjerrigper og dette har drevet meg frem og gjort mitt liv til en drøm. Fra fattigdom og kuldegrader på vidda, til 43 varmegrader i California. Den ene sønnen min er lege og den andre advokat. Jeg husker nok ikke alle årstallene så godt. Men kom og besøk meg, da dukker nok flere minner frem,» sier Johan og avslutter samtalen med en joik. Trygve Ballari f Rustefielbma, Tana Trygve Ballari hadde jobbet på trygdekontoret i Tana siden 1957 og fant ut at han hadde lite kunnskaper om møtene med medmenneskene. I januar 1961 begynte han på sosionomlinja på Norges kommunal og sosialskole (NKSS) i Oslo og ble uteksaminert våren Etter utdannelsen sto 159

4 stillingen som sosialsjef ledig i hjemkommunen, men Trygve frasto å søke da han så det vanskelig å forholde seg objektivt og fordomsfri i forhold til innbyggerne i egen hjemkommune. Etter et år i Rikstrygdeverket i Oslo i 1963 for den nyutdannede sosionomen, går turen nordover til kysthospitalet i Tromsø. I 1965 kommer han tilbake til Finnmark og blir felles sosialsjef for Sørøysund og Kvalsund kommuner. Trygve forteller selv at det var i denne perioden at den samisketniske nysgjerrigheten virkelig våknet. «Biafrakrigen på midten av 60-tallet hadde medførte stans i tørrfiskeksporten som bl.a rammet bygda Kokelv i Kvalsund kommune. Befolkningen, som i hovedsak var samisk, levde i en slags symbiose med fiskekjøperen/kjøpmannen. Kjøpmannen sørget for varer til husholdet gjennom hele vinteren. Garantien var fisken de leverte til fiskekjøperen. Fiskekjøperen solgte fisken som var foredlet til tørrfisk og befolkningen ble ajour med kjøpmannen. Så var det hele i gang igjen. Krisen førte til at jeg satt sammen med politikere og utstedte matlapper. Matlappene ble satt inn i stedet for fisken. Faglig kunne jeg gjort mer i den situasjonen. En liten unnskyldning har jeg jo i at jeg også betjente en kommune til. I Kvalsund traff jeg også mennesker som i sine sfærer hadde magier og trolldom som en del av sin virkelighet, også det en reminisens fra forgangne tider.» Det analytiske kulturperspektivet måtte nok nedprioriteres for en opptatt praktiserende sosialarbeider. Men Trygve Ballari hadde dette med seg i bagasjen da han i 1968 flyttet til Alta for å bli sosialsjef. Her begynner et nærmerere samarbeide mellom Trygve, Anders Nordsletta i Karasjok og Regnor Solbakken i Tana. Sistnevnte med kontakter til Universitetsmiljøene i Tromsø og Oslo. Erfaringene som same og som samisk sosialarbeider tar han med seg til Vadsø i 1972 der han overtar sosialkonsulentstillingen etter Johan Gaski. Denne stillingen underlegges fylkesmannen i Finnmark. Under Vadsøperioden kom det samepolitiske sterkere frem, og Trygve var med på å etablere et lokallag av Norske Samers Riksforbund ( NSR). Trygve er opptatt av å få rekruttert samisktalende helse- og sosialarbeidere til førstelinjetjenesten, og i et foredrag (Ballari 1983) sammenligner han sosialsektoren og samesaken som begge sliter med legitimitet. Til begge områdene knyttes det myter og fordommer, og begge områdene har få politiske talspersoner. I 1983 vender Trygve nesen sørover for andre gang, til en stilling som sosialsjef, senere helse- og sosialsjef i Hedrum kommune. Ved kommunesammen slåinga 160

5 i 1988 blir han kommunaldirektør og senere fyller han opp den 40-årige sosionomkarrieren som rådgiver frem til Trygve går av med alderspensjon i I 35 av disse årene har utviklingen av det samiske sosiale arbeidet vært Trygve Ballaris reisefølge. Anders Hans Nordsletta, f Karasjok Anders ble uteksaminert som sosionom ved NKSS til jul I januar 1965 begynner han i stillingen som sosialsjef i hjemkommunen Karasjok. Ganske snart får han kallenavnet sosial-ánde fra folk som oppsøker sosialsjefen. Han oppfatter kallenavnet som en hedersbenevnelse, og navnet brukes den dag i dag. Anders var utdannet som slakter og jobbet ved slakteriet i Karasjok. Han kjørte også anleggsmaskiner før han begynte å jobbe på trygdekontoret. På denne tida giftet han seg og fikk to barn. Tanken om å sørge familien gav tanker om utdannelse og bedre lønn. Hans begynte dermed på en 2,5-årig pendlertilværelse mellom hybelen i Oslo og familiehjemmet i Karasjok. Han tror selv at grunnen til at han valgte sosionomutdannelse ligger i oppveksten. Hans far var en lokal hjelper som ikke kunne si nei til sine medmennesker. Sosial-Ánde kjenner seg igjen på samme måte et ønske om alltid å hjelpe andre. Anders arbeider som sosialsjef i Karasjok i 19 år og 9 måneder. Det at han er født der, kjenner forholdene og snakker samisk, oppfatter han som en ubetinget fordel. Han har ikke opplevd dette med inhabilitet som problematisk, men tror at han som Sosial-Ánde har blitt akseptert og godtatt i lokalsamfunnet. Lokalkunnskapen har medført at han har kunnet forholde seg til og arbeide med menneskene på en annen måte enn en utenifra. Disse erfaringene gir han nyttige analytiske begreper gjennom deltagelse på en toårig langsgående utdanning i transkulturell forståelse og behandling som BUP gjennomførte i I 1984 etableres Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Karasjok, og Anders er blant de første som ansettes i den nye organisasjonen som skal ha et særlig ansvar for å utvikle og betjene de samiske kommunene i Finnmark. BUP bruker mye tid og ressurser på å utvikle samiskrelatert behandlingskompetanse. Her får Anders også en spesialistutdannelse innenfor psykiatri. Sosial-Ánde minnes hvordan de på slutten av 60-tallet og hele 1970-tallet prøvde å ta opp dette med samiske språk og kultur i forhold til klientarbeidet. «Vi prøvde, men møtte liten forståelse. I ettertid ser jeg at kurset i transkulturell forståelse burde ha kommet 15 år tidligere.» 161

6 Synnøve Ballari Johansen f Rustefielbma, Tana Ut fra ønskene om å komme seg ut og «se verden» hadde Synnøve hadde flytta til Oslo. Hun jobbet i Oslo kommune og tok samtidig de nødvendige gymnasfagene for å påbegynne mulige studier. Hun søkte seg til kommunallinjen ved NKSS og ble innkalt til en samtale med daværende rektor Liv Kluge. Kluge anbefalte Synnøve heller å søke på sosiallinjen. Hun tok da sosionomstudiet i perioden , noe hun ikke har angret på. Etter endt utdannelse søkte hun seg tilbake til Finnmark til en jobb som sosialsjef i Berlevåg kommune. Faren var blitt alvorlig syk og familien ønsket at Synnøve var i nærheten. Men både klima- og kommunikasjonsmessig var det ikke alltid enkelt å reise fra Berlevåg til Tana. Også Synnøves samiske tilhørighet ble satt på prøver. Gjennom revyer, avisinnslag og i dagliglivet kom det ytringer om det samiske som Synnøve kjente seg støtt av og som tråkket på hennes samiske røtter. Berlevågperioden i tydeliggjorde nødvendigheten av å begynne å jobbe med slike spørsmål. Hun hadde truffet en friluftsinteressert mann som hadde vært i militærtjeneste i Kautokeino og som ønsket seg tilbake. I 1967 flytta de til Kautokeino, og i de ni årene de bodde der arbeidet Synnøve både på sosialkontoret og på PPD-kontoret. I 1977 flyttet familien til hennes hjemkommune og hun begynte å jobbe på den barnepsykiatriske institusjonen i Langnes, Tana. Hun tok i denne perioden sin kliniske utdannelse. Hun var sentral i arbeidet med å oppheve denne isolasjonistiske særomsorgen og bidro til å flytte institusjonen til Tana Bru som da var etablert som kommunesenter. Fra arbeidet hun i Tana kommune. Høsten 1996 begynte hun å jobbe i voksenpsykiatrien der hun jobbet frem til hun gikk av med alderspensjon i Selv om Synnøve var organisert gjennom Norsk Sosionomforbund på slutten av 1960 tallet og begynnelsen av 70-tallet, opplevde hun NOSO med liten forståelse for det samiske, ja endog av og til som en del av fornorskingen. Mange av de NOSO-organiserte sosialarbeiderne i Finnmark var sørfra. De samiske sosialarbeiderne var aldri formelt organisert, men bidro til å bringe inn samiskrelaterte problemstillinger også i NOSO. Synnøves erfaringer i det flerkulturelle området danner utgangspunktet for refleksjonene uttrykt i artikkelen; «. har alltid levd i fred og fordragelighet med hverandre ( Johansen 1998). 162

7 Tor Regnor Solbakk f Båteng, Tana Regnor Solbakk tar sin sosionomutdannelse i og blir først engasjert som sosialsekretær i daværende Polmak kommune og senere som sosialsjef i Regnor forteller at han arbeidet på trygdekontoret hjemme i Båteng i det som da var Polmak kommune. Ønske om mer kunnskap førte til en søknad til NKSS, og opptaksintervjuet med Bernt Lund var første skritt i sosionomutdannelsen. Regnor trekkes frem som den med kanskje den mest etnisitetsanalytiske iver og som den med kontaktene. Kanskje det skyldes at han utøver sosialt arbeid i «vuggens hjemland», at han er gift med sosionom Turid Uthaug som også er opptatt av samiske spørsmål, eller kanskje mer hans vilje til å påta seg lederoppgaver og forholde seg til den politisk virkelighet. I hvert fall skriver Einar og Sissel Gullichsen (1999): «Inspirert av stortingsvalget i 1953 ble det også gitt elevene mye informasjon om landets styre og stell, og det hele endte opp med at vi avholdt «hemmelige» og høytidelige valg blant elevene. Alle partiene var representert på valgmøter og det var stor spennning ved opptellingene. Jeg kan røpe at Arbeiderpartiet fikk nesten alle stemmene, og Tor Regnor Solbakk ble «statsminister» ved Sirma skole.» I deltar både Regnor og kona Turid som vitenskapelige assistenter for professor V Aubert ved Institutt for samfunnsforskning. Deres jobb er å bidra til kartlegging av sosiale forhold i indre Finnmark og vurdere tiltak, bla. boligaksjonen. Regnor ser i likhet med Steen ( 1961) faren for rotløshet i forbindelse med den raske omstillingen som særlig reindriftssamene gjennomgår. I 1974 blir Solbakk intervjuet i Sosionomen (Kalvemo 1974) om de sosiale problemene i samiske områder. Solbakk kritiserer boligaksjonen for å være en ensidig og utenfrastyrt satsing. Solbakk er redd for at den samiske befolkningen blir avhengig av noe de ikke helt vet hva er. Boligene bygges på anviste boligfelter, boligutgiftene stiger, du må skaffe deg andre inntektskilder og kanskje forandre levemåte. Solbakk etterlyser et utvidet fokus der samiske interesser er selv med på å drøfte samfunnsmessige spørsmål i et lengre perspektiv. I 1971 flytter Regnor Solbakk til Kautokeino og arbeider i dels for Institutt for samfunnsforskning og dels som sosionom ved sosialkontoret før han blir kommunens sosialsjef fram til Han forteller at det var arbeidet med å organisere og å bygge opp det samiske duoddjiarbeidet som 163

8 førte ham til Kautokeino. I perioden får Regnor også muligheter til mer utvidet samepolitisk engasjement gjennom vervet som leder i Norske Samers Riksforbund (NSR). Om ikke statsminister, så går Regnor gradene i Kommunal- og arbeidsdepartmentet, først som byråsjef i 1980 ved kontoret for samordning av samesaker og senere som underdirektør og avdelingsdirektør i samme departement. Her er han frem til 1994 da han igjen vender tilbake til Kautokeino, denne gang som helse- og sosialsjef. Denne stillingen hadde Regnor Solbakk frem til 2005 da han går over i pensjonistenes rekker. Noen refleksjoner For mer enn 50 år siden fikk vi den første samisktalende sosionom utdannet ved NKSS. Senere fulgte fire andre, samtlige fem med hjemmeadresse i Tanadalen. Hvis man skal lete etter samisk sosialt arbeids vugge, finner man den i Tanadalen med NKSS som fødestue og Liv Kluge som jordmor. Primærsosialiseringen skjer ved at disse etter endt utdannelse reiser tilbake til Finnmark og begynner å jobbe i nyopprettede stillinger rundt omkring i fylket jfr den nye sosialomsorgsloven i I sin praksis og i hverdagen utfordres disse pionerene i forhold til samisk språk og kultur, utfordringer som hverken utdannelsen eller sosialomsorgsloven har noen svar på. Og fra politisk og systemverdens hold møtes de med liten forståelse for disse begynnende refleksjonene om nødvendigheten av å knytte etnisitetsanlyse til det sosiale arbeidet. På 1970-tallet utvides antallet sosialarbeiderutdanningssteder, og i 1975 oppstartes en sosionomutdanning ved distriktshøgskolen i Bodø. Rekrutteringa av samiske og samisktalende sosialarbeiderstudenter øker betraktelig også takket være egne kvoterplasser innført 15 år senere enn medisinstudiet. Studiestedene presses etter hvert til å sette samiskrelaterte emner som tema i undervisningen oftest i form av en «samisk uke» gjerne planlagt og utført av de samiske studentene. Etter hvert institusjonaliseres også dette temaet mer, samtidig som kultur- og asymmetrianalyse får en velfortjent oppblomstring. 2 vekttall sosialantropologi blir etterhvert obligatorisk emne i rammeplanen. Det samiske får dermed en større mulighet for å bli tatt opp som tema også ved utdanningene utenom Nord-Norge. Både Alta og Harstad blir etter hvert også utdanningssteder for sosialarbeidere. 164

9 Samtidig med at de kommunale helse- og sosialtjenestene slås sammen i 1984, dannes Samiid Sosialbargiid Searvi (SSS). Sammen med Samisk lege forening og Samisk sykepleieforening avholder de første store samiske helse- og sosialkonferansen i Karasjok i 1986 ( Sami Medica nr ). Konferansen, sammen med opprettelsen av BUP, Karasjok i 1984 og det samiske spesialistlegesenteret i Karasjok, oppfattes av mange som å være grunnsteinene for den 400 sider stor utredningen om helse- og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge ( NOU 1995:6). Oppfølningen av dette grunndokumentet kan nok kritiseres for å ha vekt på helsedelen akkurat som diskusjonene i tilknytning til samekomiteens innstilling i I 1989 etableres Sametinget i Karasjok og Samisk høgskole i Kautokeino. Samme år vedtar både Norsk Sosionomforbund, Norsk Barnvernpedagogforbund og Norsk Vernepleierforbund sitt første samepolitiske program for ( Sosionomen 1990:7). Et enstemmig landsmøte sier at den samiske høgskolen i Kautokeino må tilføres ressurser for på sikt å utvikle en nordisk samisk sosialarbeiderutdanning (Henriksen 1990). Heller ikke denne utviklingen skjer uten kamp for det samiske sosiale arbeidet. Det minoritetsetniske fokuset er etter hvert blitt viktig, og krefter i NOSO mener at disse prosessene er to sider av samme sak som kan ivaretas av et felles minoritetsetnisk utvalg. Men det nedsettes to utvalg, og nytt samepolitisk program for vedtas for det nye FO (Sosionomen 1992:20). Punktet om egen samisk sosialarbeiderutdanning er blitt borte, i stedet snakkes det om.. «i samarbeid og i samråd med samiske institusjoner og organisasjoner.». Programmet har et internasjonalt perspektiv der man bl.a ønsker å arbeide for at flere land ratifiserer ILO-konvensjon 169. Sistnevnte ambisjon kan vel sies å være svært ambisiøs og i ettertid helt urealistisk. Norge fikk sin helse- og sosialplan for den samiske befolkningen selv om de sosialfaglige tiltakene i det vesentligste skjer som prosjekt tildelinger fra Sametinget. Grunnutdanningene er blitt mer multikulturelle i sitt innhold. Vi har fått flere videreutdanninger som fokuserer på kulturanalyse. Flere samiske sosialarbeidere tar hovedfag/master, og det er etter hvert kommet ut en del litteratur om samiske sosiale forhold. Men fremdeles i dag 50 år etter samekomiteens innstilling kan vi se at når vi snakker om samisk helse- og sosialpolitikk, er det helsedelen som er i fokus. Man har opprettet eget senter for samisk helseforskning og Samisk nasjonalt 165

10 kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS). I media (NRK, Sameradio ) står overlege Knut Johnsen frem og krever et eget samisk sykehus. Dette til tross for at faglig analysegruppe for samisk statistikk i siste rapport oppsummerer at det ikke er funnet markante forskjeller i helse mellom den samiske og den ikke-samiske del av befolkningen, slik det er rapportert for noen andre urfolksgrupper (Rapport 1/2009). Selvsagt snakker vi om forskjeller i symbolsk og kapitalmessig legitimitet mellom lege- og sosialarbeiderprofesjon, men jeg tror at det også handler om en annen dimensjon i utviklinga. De samiske helsearbeiderne har i større grad enn sosialarbeiderne hatt fokus på språket og pasientens rett til å få behandling på sitt eget språk. Underforstått i dette ligger en oppfatning om at det kulturelle følger språket. Begreper som morsmål og hjertespråk vekker større gjenklang og gir sannsynligvis større legitimitet i prioriteringsdiskurser. Kirka har jo lenge skjønt dette og krevd og fått gjennomslag for bla at ikke-samisktalende prester får studere samisk språk. Innenfor samisk sosialt arbeid synes man å ha vært mer opptatt av den adskillig mer diffuse kulturanalytiske dimensjonen. Kulturforståelse er et viktig begrep, men byr på store utfordringer når gode prosjektsøknader skal skrives. De samiske helsearbeiderne har nok også vært flinkere til å ta utgangspunkt i den samiske helse- og sosialplanen fra 1995, alliert seg med aktuelle institusjoner og satt ned utvalg med klar og konkret mandat for så å arbeide dette inn i aktuelle beslutningsorganer. Kritisk spissformulert kan man si at innen samisk sosialt arbeid har ildsjelene snakket om og planlagt tiltak, mens de samiske legene har sittet i utvalg med mål å etablere samiske institusjoner. Ildsjeler brennes som kjent raskt ut, og diffusheten i samisk sosialt arbeid synes ikke mindre enn i annet sosialt arbeid. Samisk høgskole utdanner samiske lærere, førskolelærere og journalister, men ingen sosialarbeidere. Det har heller ikke vært reist noe debatt om egen samisk sosialarbeiderutdanning. Sosialarbeiderutdanningene opplever sviktende studentrekruttering også når det gjelder samiske og samisktalende studenter. SSS kan sies å ligget i dvale i de senere år selv om man nå har under etablering et utvidet allsamisk velferdsnettverk ( I hvert fall har vi på samisk sosialarbeiderside ikke vært tilstrekkelig på hugget som premissleverandører ved to av de største «sosialarbeider» reformene, nemlig opprettelsen av BUF etat og NAV. Innenfor beg- 166

11 ge disse nyorganiseringene har man for så vidt tatt grunnlovsparagrafen om at nasjonalstaten Norge er tuftet på to folk, nordmenn og samer, på alvor. BUF region 5 er gitt et nasjonalt ansvar for å ivareta det samiske. Også innen NAV gis samisk språk høy prioritet og har etter en utredning om samisk språk i NAV (NAV ) opprettet en egen telefontjeneste for samisktalende brukere og har også egne samisktalende saksbehandlere ved kontorene i Kautokeino og Karasjok. Men ifølge en telefonsamtale med Magnhild Mathisen ved NAV Finnmark, sliter de med å finne nok kvalifisert personale for de øvrige områdene med samisk bosetting. Også NAV-utredningen har sterk fokus på språk, oversettelse og tolkning. Kulturforståelse, broker virksomhet og etnisk beredskap som sosialt arbeid tradisjonelt har vært opptatt av synes også her å være underkommunisert. Avslutningsvis kan man se litt fremover. Systemverdens forståelse for samesaken synes betraktelig økt siden de samiske sosionompionerene. Men det fremstår i dag et klart behov med en ekstra innsats for å øke rekrutteringa av samiske og samisktalende sosialarbeidere. Innenfor høgere utdanning øker fusjoneringstakten, og det går mot færre og større universiteter. Innenfor det samiske området synes følgende spådom mest sannsynlig. Samisk høgskole blir et urfolksuniversitet, men det tar tid å bygge opp bachelorutdanninger og på de første årene blir det ikke etablert egne samiske helse- og sosialutdanninger. Disse profesjonsstudiene vil bli tilbudt ved tre universitetsmiljøer Universitetet i Nord-Norge (Tromsø, Alta, Harstad) som dekker det nordsamiske området, Universitetet i Nordland (Bodø, Narvik, Nesna) som dekker det lulesamiske området samt Universitetet i Midt Norge som har et særskilt ansvar for det sørsamiske området. Som profesjonsfag med forholdsvis liten forskningsportefølje blir nok denne integreringen å by på ekstra utfordringer for sosialt arbeid som fag. Universitetenes tradisjonelle selvbestemmelse vil også utfordre rammeplanen som styringsredskap. Sett fra et samisk perspektiv synes det derfor nødvendig å sikre samiskrelaterte emner for alle profesjonsutdanninger uansett hvor du måtte ta din utdanning. I dag er antropologi et obligatorisk emne jfr rammeplanen, men dette gjør ikke samiskrelaterte emner obligatoriske. Gjennom kompetansereformen er samiske emner blitt obligatoriske i de nasjonale opplæringsplanene for videregående utdanning, noe som også bør sikres i høgere profesjonsutdanning. Profesjonsutdanning både på bachelor og masternivå vil nok ha en fort- 167

12 satt økende desentralisert og samlingsbasert form. Dette vil kunne føre til mer oppsplittede sosialfaglige miljøer som igjen skal slåss om de samme ressursene med tradisjonelt sterke helsefaglige miljøer. Skal samisk sosialt arbeid lykkes med å etablere seg som et fag, må FoU-arbeidet intensiveres. Det produseres noen masteroppgaver innen samisk sosialt arbeid, vi har et par doktorgradsavhandlinger innen temaet, men ennå ingen professor i samisk sosialt arbeid. Det etableres nå regionale forskningsfond og det arbeides med egne samiske forskningsprogrammer. Dette er viktigere såkorn arenaer for fagets utvikling og institusjonalisering enn det ildsjelpreget som Sametingets årlige prosjekttildelinger til helse og sosialfaglige formål har. Referanser Aubert, V (1969): Ein nasjonal eller sosial minoritet?. Art. i Homme, L R (red): Nordisk nykolonialisme. Samiske problem i dag. Oslo. Ballari, Trygve ( 1983): Sosiale tiltak i forbindelse med vedlikeholdelse av samisk lokalsamfunn, som for eksempel barns oppvekstvilkår, språkrøkt osv. Innlegg i Halonen, L og turi, E (red): De samiske kyst og fjordområder. Rapport fra seminar april 1982 i Lakselv, Diedut nr , Sami instituhtta. Fierbmi - samisk velferdsnettverk. (http://www.nordicwelfare.org/?id=94512) Fylkesmannen i Finnmark (1969): Innstilling vedr. sosial- og sysselsettingsproblemer i indre Finnmark. Gulliksen, Einar & Sissel (1999): Guhkin davvin dávggaid vuolde - Minner fra Sirma Hefte. Utdrag i Lund, Svein (red) (2003): Samisk skolehistorie 1-Sámi skuvlahistorjá 1. Samien skuvle-vaajese 1 Davvi Girji, Karasjok. Henriksen, Jan Erik (1990): En egen samisk sosialarbeiderutdanning? Art. i Sosionomen nr 9/

13 Innstilling (1959:36) fra komiteen til å utrede samespørsmål oppnevnt Johansen, Synnøve Ballari (1998). «..har alltid levd i fred og fordragelighet med hverandre.» problemer i kjølvannet av fornorskningen. Art. i Eidheim, H & Stordahl, V( red): Kulturmøte og terapi i Sápmi. Davvi Girji OS, Karasjok. Jonassen, Øyvind (1959): Sosiale og hygieniske forhold i flyttsamenes basisområde. Art. i Tidskrift for den norske legeforening 79(1959) :3 side Kalvemo, Johs ( 1974): Sosialt problem sett fra majoriteten, men etnisk problem sett fra samenes side. Sosionomen nr 19. NRK, Sameradio Intervju med overlege Knut Johnsen, Universitetssykehuset i Tromsø. NAV: Samisk språk i NAV. Rapport av 23. juni NOU 1985:14: Samisk kultur og utdanning. NOU 1995:6: Plan for helse og sosialtjenester til den samiske befolkningen i Norge. Raporta/Rapport 1/2009: Sámi logut muitalit 2/Samiske tall forteller 2.Kommentert samisk statistikk Sámi allaskuvla Norden. Sami Medica nr Sosionomen 1990: 7 Samepolitisk program Sosionomen 1992: 20 Samepolitisk program Steen, Adolf ( 1961) Alder og aldersproblemer hos samene. Art. i Norske gerontologiske skrifter nr 6, 1961 s

14 Stortingsmelding nr : Om kulturelle og økonomiske tiltak av særlig interesse for den samisktalende befolkning. With, Thor ( 1963): Frivillig sosial innsats blant samene. Samemisjonens tjeneste gjennom 75 år. Art. i Nesheim, A & Eidheim, H (red): Sameliv. Samisk Selskaps Årbok Universitetsforlaget. Zahl, Mari-Anne (2003); Røtter et tilbakeblikk på sosialt arbeid. Art i Zahl, M (red): Sosialt arbeid. Refleksjon og handling. Fagbokforlaget. 170

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

Hvem var vi, hvem er vi, hvem blir vi

Hvem var vi, hvem er vi, hvem blir vi Hvem var vi, hvem er vi, hvem blir vi En profesjon i utvikling Laila G. Aamodt Innledning 12 «Et hovedpoeng for meg har i alle år vært at vi ikke har greid å definere oss sjøl. Andre har definert oss.

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A

To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A To vårdager i Bergen en konferanse om sosialtjenestelovens kapittel 4A Thomas Owren 20. og 21. april arrangerte SOR sin vårkonferanse, i samarbeid med Fylkesmennene i Region Vest og Bergen Kommune. Tema

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud

Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Sametingsmelding om samisk barnehagetilbud Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok/Kárášjohka +47 78 47 40 00 samediggi@samediggi.no www.sametinget.no Sametinget 2013 1. utgave Forsidebilde: Marie Louise Somby

Detaljer

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn

Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn Naushad Ali Qureshi Sosionom, cand.polit., Førstelektor ved Høgskolen i Lillehammer E-post: naushad.qureshi@hil.no Sosialt arbeid og sosialarbeidernes utfordring i et mangfoldig samfunn I denne artikkelen

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger

RAPPORT. for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen. Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger RAPPORT for Sammen om brukerkunnskap - Rusdelen Jeg føler at ansvarsgruppen er mer opptatt av urinen min enn meg selv av Pål Berger Forord Sammen om brukerkunnskap er et prosjekt der brukere, Mental helse

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner

Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Endelig sammen Et magasin om familieinnvandrede kvinner Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Innhold Fakta 4 5 Hvem er familieinnvandrede kvinner? Nettverk 10 12 Det viktige bindeleddet Godkjenning av

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Helse og yrke H. Aschehoug & Co.

Helse og yrke H. Aschehoug & Co. Del av Dette er en elektronisk versjon av læreboka til bruk på skoler som har undertegnet en avtale med Aschehoug forlag for skoleåret 2011/2012. Filene må behandles i henhold til åndsverksloven, og må

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere

Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo Kari Folkenborg Inger Lise Skog Hansen Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge

Rapport. Sjeldne funksjonshemninger i Norge SINTEF A18944 - Åpen Rapport Sjeldne funksjonshemninger i Norge Delprosjekt IV: Personer med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og en sjelden diagnose. Deres erfaringer med tjenesteapparatet - et pilotprosjekt

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer