BELØNNING FOR Å BO. Paul Pedersen: Innledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BELØNNING FOR Å BO. Paul Pedersen: Innledning"

Transkript

1 Paul Pedersen: BELØNNING FOR Å BO Ingress: I 1990 ble det opprettet en egen Tiltakssone i Finnmark og Nord-Troms der en rekke særegne person- og bedriftsrettede virkemidler ble iverksatt. Bakgrunnen var regionens kroniske mangel på høyt utdannet arbeidskraft og en tiltakende krise i regionens næringsliv. Målet var å gjenreise vekstkraften i regionen, og virkemidlene ble en satsning på både person- og bedriftsrettede tiltak. I de første årene etter 1990 så det ut som om tiltakene virket. Etter 1994 økte imidlertid utflyttingen igjen og nådde i 1997 det høyeste nivå i etterkrigstiden, til tross for tiltakene. Artikkelen viser at en del av de positive virkninger før 1994 ikke skyldtes tiltakene, men konjunktursvigninger. Tiltakene har likevel hatt positive effekter, men da kun på spesifikke områder i arbeidsmarkedet. Innledning Å sikre en livskraftig bosetting i Finnmark har langt tilbake vært ansett som et nasjonalt ansvar (Lund 1981, Eriksen og Niemi 1982). Foruten mer overordnede velferdspolitiske argumenter har regionens kulturelle særtrekk, ødeleggelsene under 2. verdenskrig, forsvarsmessige hensyn og hensynet til ressurs- og miljøforvaltning dannet premisser for bruk av spesielle virkemidler. Introduksjonen av spesielle virkemidler har skjedd på bakgrunn av en eller annen krisedefinisjon. Slik også med det sett av tiltak som kom til å utgjøre virkemidlene i Tiltakssonen. Det er her snakk om to typer av kriser, en personalkrise og en mer generell krise i regionens næringsliv. Disse ledet hen mot to ulike sett av virkemidler. Personalkrisen ble mer og mer synlig i takt med veksten spesielt i offentlig sektor på 1970 og 1980-tallet. De mest synlige tegn var en stor og økende mangel på personell med høyere utdanning og en usedvanlig stor gjennomtrekk i de stillinger som en var i stand til å besette. Dette gjaldt for lærere (Jørgensen og Jensen 1978, Eikeland 1993, 1997), førskolelærere (Pedersen og Pettersen 1983), leger, sykepleiere, og andre personer med høyere utdanning i offentlig tjenesteyting og administrasjon (Myrland 1982, Finstad 1983, 1995, Kolsrud 1996). Konsekvensene var et utilstrekkelig og manglende servicetilbud på en rekke viktige felter, og en forvaltning preget av lav kyndighet og kontinuitet. På slutten av 1970-tallet var personalkrisen i grunnskolen blitt såpass utålelig at den såkalte virkemiddelordningen ble iverksatt ved grunnskoler med lav lærerdekning. 1 Fram mot midten av 1980-tallet økte mangelen på fagfolk over et bredt spekter av stillinger i offentlig sektor til tross for en utbygging av et permanent høgskoletilbud i regionen på 1970 og 1980-tallet. Stadig flere tok til ordet for at noe måtte gjøres, og det på bred basis for å sikre befolkningen kompetente tjenester på viktige stillingsområder (Aune 1996). Dette dannet bakgrunnen for at Finnmark og Nord-Troms ble en egen utdanningspolitisk region i 1988 der det absolutt sterkeste virkemidlet var Nedskrivingssordningen for studielån (St. prp nr ). 1 Kjernen i ordningen var et lønnetilskudd som enten kunne taes ut som en lønnsbonus eller også som et års studiepermisjon etter et visst antall år. For flere detaljer se Eikeland m.fl Oppstarten av en og senere to ekstraordinære lærerskoleklasser ved Alta gymnas underlagt Tromsø lærerhøgskole i 1963 var det første forsøk på å bedre dekningen av lærere i regionen i etterkrigstiden, men da med tradisjonelle virkemidler.

2 Mens de to første tiltakene hadde sin bakgrunn i utålelige tilstander i offentlig sektor, var bakgrunnen for iverksettingen av Tiltakssonen en mer generelle krisen i regionens råstoffbaserte næringsliv. Fallende sysselsetting, sterke svingninger i sysselsettingen både etter sesong og fra år til år og stor temporær arbeidsledighet, hadde medført høy nettoutflytting gjennom mesteparten av 1980-tallet. (Pedersen og Andersen 1995, Arbo og Hershoug 1996, Finstad 1995, Pedersen og Andersen 2001). Ambisjonene bak dette tiltaket var intet mindre enn å gjenreise vekstkraften i regionen, (St.prp. nr ). For å oppnå dette mente en det var nødvendig å satse på både person- og bedriftsrettede virkemidler. De allerede eksisterende personrettede virkemidler ble derfor styrket og utvidet og en rekke bedriftsrettede virkemidler satt i verk. I første omgang så tiltakene så ut til og virke. Nettoutflyttingen falt, tilgangen på kvalifisert arbeidskraft bedret seg, sysselsettingen økte etter innføringen av Tiltakssonen i 1990 og folketallet i Tiltakssonen steg igjen for første gang på meget lenge. Etter 1994 går utviklingen i en helt annen retning. Den totale sysselsetting falt, i alle fall til utgangen av 1998, til tross for massive bedriftsrettede tiltak. Dette skjedde under en høykonjunktur der forutsetningene for sysselsettingsvekst skulle være de beste. Nettoutflyttingen økte særlig etter 1994 og kuliminerte i Nettoutflyttingen lå da på det høyeste nivå i etterkrigstiden og folketallet sank sterkere enn i de verste kriseårene på 1980-tallet. I korte trekk angir dette bakgrunnen for artikkelens hovedtema. Mer spesifikt tar vi sikte på å besvare tre hovedspørsmål: 1. I hvilken grad har tiltakene hatt effekt? 2. I fall de har hatt effekter, hvor sterke har disse effekten vært? 3. Hva kan forklare det brå skifte i effektbildet fra midten av tallet. Vi vil konsentrerer oss om effekten av de personrettede virkemidler. Indirekte vil også det viktigste aspekt ved de bedriftsrettede tiltak, evnen til å skape sysselsettingsvekst, bli undersøkt og kommentert. Før vi kan gå nærmere inn på de spørsmål som er reist, må vi gi en kort beskrivelse av tiltakene, og gi en nærmere spesifikasjon av de områder der en særlig forventet virkninger. Tiltakenes art De personrettede tiltak rettet seg mot tilbudssiden i arbeidsmarkedet. I 1990 bestod de personrettede tiltak av tre hovedelementer. Nedskriving av studielån som ga 10% avskriving pr år med en øvre grense på kr pr år, skattelette fra rundt kr kr for inntekter mellom kr kr og ekstra barnetrygd på kr 3600 pr barn 2. I ordningen inngikk også et mindre tiltak, et stipend til elever som måtte bo uten for heimen mens de tok videregående utdanning. Tiltakene var kumulative. For en personer med studielån og maksimal nedskriving ga tiltakene en skattefri tilleggsinntekt på rundt kr. 2 I tillegg kunne en oppnå lønnsbonus om enn arbeidet som lærere ved virkemiddelskoler. Denne ordningen var lukurativ og omfattet mange på slutten av 1980-tallet. Ordningen ble bevisst svekket ved regelendringer og antallet tiltakspersoner sank sterkt på 1990-tallet ettersom lærerdekningen ble sterkt forbedret. Senere på 1990-tallet ble også førskolelærere omfattet av ordningen.

3 kr For en familie med to inntekter, to barn og maksimal nedskriving av studielån ville dette gi en økning i familieinntekten på om lag skattefrie kroner, noe avhengig av familieinntekt og fradrag ved skatteligningen. Personer uten barn og studielån måtte nøye seg med det skatteletten ga, og den fungerte slik at jo mindre en tjente, jo mindre ble støtten eller fordelen. Den økonomiske fordelen av de personrettede virkemidler er imidlertid betydelig svekket over tid, bl.a. som følge av utilstrekkelig indeksregulering. Nedskrivingsbidraget er svekket med 25% i forhold til 1998 og med rundt 33% i forhold til år Også verdien av barnetrygden er redusert med 14% i forhold til 1998 og med 20% i forhold til år 2000 (Pedersen og Andersen 2001). Denne svekkelsen har skjedd samtidig med at leieprisene i kommunale boliger og særlig i det private markedet har steget sterkt i takt med den sterke stigningene i byggekostnadene. Endelig har prisene på flyreiser steget særlig sterkt. Dette har ytterligere svekket fordelene ved å bo og arbeide i Tiltakssonen. De bedriftsrettede tiltak var rettet inn mot etterspørselssiden i arbeidsmarkedet. De bedriftsrettede tiltak omfattet fritak for arbeidsgiveravgift, reduksjon i avgiften på forbruk av elektrisk kraft og fritak for investeringsavgiften for bygg- og anleggsinvesteringer (Eikeland og Pedersen 1997). Ved at disse ga bedriftene kostnadsreduksjoner sammenlignet med bedrifter i andre regioner, håpet en at dette ville medføre økte investeringer og derved økt etterspørsel etter arbeidskraft. Arbeidsmarkedet i regionen var jo både preget av stor mangel og stor ledighet, dvs klassiske mis- match problemer (Colbjørnsen 1986). Overskudd på arbeidskraft i et felt lot seg ikke uten videre konvertere til et annet felt. Tiltakenes formål og begrunnelse Både de personrettede og de bedriftsrettede tiltak ble i sin tid ansett som sterke politiske virkemidler. Siden de innebar særfordeler for en region, ble de relativt utførlig begrunnet. De mest overordnede begrunnelser for tiltakene ble gitt ved innføringen av Tiltakssonen i De personrettede og de bedriftsrettede tiltakene skulle samlet bidra til en bærekraftig utvikling i Tiltakssonen som i sin tur skulle stoppe eller i alle fall redusere den demografiske uttappingen som var særlig sterk rundt midten av 1980 (St.prp. nr ). Den mest eksplisitte begrunnelsen for de personrettede tiltak ble gitt ved innføringen av Nedskrivingssordningen i Tiltakene som da gjaldt var ment å ha både rekrutterende, stabiliserende og motiverende virkninger (St. prp nr ). De skulle avhjelpe den akutte mangel på kvalifisert arbeidskraft ved å tiltrekke seg høyt utdannet personell som ellers ville ha bosatt seg utenfor regionen. De skulle videre virke såpass attraktivt at det aktivt bremset utflytting av den kvalifiserte arbeidskraften som til enhver tid befant seg i regionen - altså et stabiliserende element. Og sist, men ikke minst viktig, tiltakene skulle være et generelt virkemiddel for å stimulere befolkningen i regionen til i større grad å ta høyere utdanning. Ved innføringen av Tiltakssonen i 1990 gjentas disse begrunnelsene, og de suppleres med begrunnelser av innovativ karakter. Nå legges det også vekt på at en oppegående offentlig sektor er en viktig tilrettelegger, for å få til en bærekraftig lokal næringsutvikling. Målet var en kompetent og erfaren offentlig sektor. Også kompensatoriske og

4 legitimitetsbegrunnelser har en viss vekt i samband med argumentasjonen for at skattelette og økt barnetrygd skulle inngå i de personrettede tiltak. 3 Kombinasjonen av både bedriftsrettede og personrettede tiltak, sammen med tiltakenes generelle og langsiktige karakter, representerte noe nytt i norsk distriktspolitikk. Ved hjelp av disse to hovedgrep håpet en å få i gang endogene prosesser som på sikt skulle bidra til en akseptabel demografisk utvikling. For å gjennomføre tiltakene ble det satt inn betydelige ressurser. Prislappen på tiltakene var i 1998 beregnet til å ligge mellom 1,7 milliarder og 1,1 milliarder avhengig av hvilken avgiftssone en sammenligner med. De personrettede tiltak utgjorde 683 millioner hvor av skatteletten utgjorde brorparten, rundt 500 millioner (Eikeland 1999). Det dreier seg med andre ord om en betydelig ressursinnsats. Effekter Om tiltakene virket slik en håpet, skulle en kunne avlese disse virkningene på makronivå, dvs i form av økt sysselsetting, en dempet nettoutflytting og i det minste - en stabilisering av befolkningsutviklingen. For å kunne si noe om effektene av tiltakene, er det avgjørende å skille mellom hva som er effekter av tiltakene og hva som er effekter av andre faktorer som har preget utviklingen i Tiltakssonen uavhengig av tiltakene. Å trekke et absolutt skille på dette punkt er knapt mulig, grunnet komplekse samspillseffekter. Vi kommer imidlertid et stykke på vei ved å sammenligne utviklingstrekk i Tiltakssonen før og etter at tiltakene ble iverksatt, og ved å sammenligne utviklingstrekk i Tiltakssonen med utviklingen i naboområder der tiltakene ikke virker. Dette er vår første innfallsvinkel. Målet er på den ene siden å mynte ut effekter av overordnede strukturelle utviklingstrekk som virker uavhengig av tiltakene, og på den annen side, effekter som på en eller annen måte kan tilskrives tiltakene. Med overordnede strukturtrekk sikter vi først og fremst til konjunktursvingninger. Det er tre hovedgrunner til å fokusere på disse. Konjunkturskifter har umiddelbare og sterke virkninger på mobilitetsnivået og mobilitetsmønstret. Konjunkturkriser demper i alminnelighet den geografiske mobiliteten betydelig, til tross for at selve krisen produserte et høyt antall arbeidsledige som vanligvis er en meget høymobile gruppe (Stamblø 1995, Barth og Yin 1996) 4. Hovedgrunnen til dette er at mobiliteten i krisetider synker sterkt blant de yrkesaktive. Et usikkert arbeidsmarked med høy arbeidsledighet virker inn på de som har jobber i den forstand at de i større grad enn ellers holder på de jobber de har. Siden de yrkesaktive ved alle konjunkturkriser etter krigen har utgjort mer enn 9/10 av arbeidsstyrken, er det adferdsendringene i denne gruppen som preger flyttemønstret. Disse virkningene finner vi igjen ved alle konjunkturelle kriser av betydning i etterkrigstiden (Aukrust 1965, Østby 1975, Stambøl 1995). For det andre representerer konjunkturkriser kriser i deler av næringslivet, der innskrenkninger, nedlegginger, omlokaliseringer og nyetableringer endrer den geografiske fordelingen av sysselsettingen som også virker direkte inn på mobilitetsmønstret. For det tredje avføder konjunkturkriser gjerne spesielle politiske tiltak, spesielt innen arbeidsmarkedspolitikken, utdanningspolitikken og næringspolitikken som kan ha betydelige regionale effekter både av mobilitetsdempende og 3 At de personrettede tiltak kun kom akademikere til gode (de som tjenete godt fra før) slik det stort sett gjorde før 1990, var i følge tidligere fylkesmann i Finnmark, Andreas Aune, et betydelig legitimitetssproblem (Aune 1996). 4 Arbeidsledige har rundt dobbelt så høy mobilitetsrate som yrkesaktive (Stambøl 1995, Barth og Yin 1997)

5 mobilitetsfremmende art. Ut over konjunktursvigninger griper også demografiske faktorer inn først og fremst endringer i størrelsen på årskull. For å beskrive og fange inn effektene av de konjunkturelle svingninger anvender vi utviklingen i sysselsettingen og utviklingen i arbeidsledigheten som sentrale indikatorer. For å fange inn effekter av politiske mottiltak anvender vi endringene i tiltaks-, elev- og studentbefolkningen. For å måle de samlede effekter anvender vi dels endringer i flyttemønstret og befolkningsutviklingen i regionen. Endringer i flyttemønstret genereres grunnleggende sett av endringer på arbeids- og utdanningsmarkedet, samt av demografiske bakgrunnsfaktorer. Endringer i flyttemønstret reflekterer derfor underliggende samfunnsmessige transformasjoner. Endringene i flyttemønstret over tid (utflyttinger og innflyttinger) kan sees på som vår sentrale avhengige variabel, mens endringene på arbeids- og utdanningsmarkedet, demografiske bakgrunnsfaktorer og andre inngrep som virker inn på tilbuds- og etterspørselssiden i arbeidsmarkedet, er våre uavhengige variabler. Retningen i endringene på den avhengige variabel (nettoflyttingene) bestemmer så i sin tur på kort og mellomlang sikt i hovedsak hvordan befolkningsutviklingen arter seg i et område. Befolkningsutviklingen kan betraktes som en avledet avhengig variabel. Vår andre innfalsvinkel er en undersøkelse av mulige effekter av de personrettede tiltak på individnivå og hvordan disse varierer etter personlige bakgrunnsvariabler. Dette gjøres via tre ulike tilnærminger. Vi undersøker først om tiltakene har påvirket rekrutteringen (kvantitativt og kvalitativt) av nye årskull av arbeidstakere i Tiltakssonen over tid. Dette gjøres ved å sammenligne rekrutteringsmønstret til personer med middels og høyere utdanning som begynte i arbeid i Tiltakssonen i årene 1990, 1994 og 1998 og som hadde studielån i Statens lånekasse. Deretter undersøker vi bostabiliteten - om og hvordan den forandrer seg over tid for 1990-kullet henholdsvis 4 år og 8 år etter at de begynte i jobb i Tiltakssonen. Vår tredje tilnærming tar sikte på å måle eventuelle effekter av konjunkturomslaget etter Dette gjøres ved å sammenligne bostabiliteten til to kohort 4 år etter at de begynte i arbeid i Tiltakssonen, et i en nedgangskonjunktur (1990-kohortet) og et i en oppgangskonjunktur (1994-kohortet). Effektene vil bli drøftet og vurdert ut fra de forhåpninger en hadde til tiltakene, dvs både i forhold til tiltakenes rekrutterende, stabiliserende og motiverende virkninger. Dernest vil effektene vurderes i forhold til ulike arbeidsmarkedsfelt siden tiltakene åpenbart virker forskjellig i forhold til ens plassering i arbeidsmarkedet. Vi vil skille mellom tre arbeidsmarkedsfelter: Ekspertfeltet, fagarbeiderfeltet og en restgruppe som vi har kalt kombinasjonsfeltet. Data De økologiske data som ligger til grunn for de sammenligninger som er foretatt over tid og på tvers av regioner baserer seg i hovedsak på data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det dreier seg om data dels fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregistret, flyttestatistikken, arbeidsmarkedsstatistikken og personalstatistikken. Data om antall arbeidsledige og beholdningen av ledige stillinger for perioden er levert av Arbeidsdirektoratet. Analysen av de personrettede tiltak bygger i hovedsak på tre hovedkilder: Lånekassen, Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Arbeidsdirektoratet. Våre basisdata er opplysninger om 3 årskull av tiltaksdeltakere (1990-,1994- og 1998 kullet) til sammen rundt 4000 personer. Disse data skriver seg fra Lånekassens database over deltakere i tiltaket. På oppdrag fra NORUT Samfunnsforskning AS, har SSB koblet til opplysninger om bosted, utdanning, viktigste arbeidsforhold, yrkesstatus, næring og arbeidstid for alle år i undersøkelsesperioden. Våre data er meget fullstendige og der det er frafall har vi ikke

6 funnet nevneverdige avvik fra populasjonen. Ut fra de tester vi har foretatt har vi konkludert med at validiteten av våre data er høy (Pedersen og Andersen 2001). Generelle og spesielle utviklingstrekk En av de hyppigst brukte konjunkturindikatorer er graden av arbeidsledighet. I figur 1 ser vi hvordan de to store konjunkturkriser etter 1980 preget arbeidsmarkedet. Konjunkturvekslingen på tallet gjentar seg så å si på 1990-tallet, men dypere og mer langvarig. Vi ser imidlertid at arbeidsledigheten i Finnmark ikke går ned i takt med hva som skjer på landsbasis etter Av figur 2 ser vi videre hvordan konjunkturvekslingene gjennom ulike virkninger på arbeidsmarkedet genererte tilnærmet det samme flyttemønstret i Tiltakssonen på 1990-tallet som på 1980-tallet til tross for tiltakene. Hva mer er: Flyttemønstret i Tiltakssonen og i Nord-Norge som helhet, er i hovedsak det samme i hele tidsrommet etter 1980 (Pedersen og Andersen 2001) og trendskiftet i flyttemønstret på slutten av 1980-tallet kommer i forkant av tiltakene. Nedgangen i utflyttingen etter 1987 er derfor i hovedsak en virkning av konjunkturendringene og ikke av tiltakene. Stigningen i arbeidsledigheten etter 1987 ble forsterket av demografiske faktorer. De spesielt store fødselskull fra slutten av 1960 og begynnelsen av 1970-tallet var klare for arbeidsmarkedet da konjunkturnedgangen satte inn i Disse kull møtte et arbeidsmarked i sterkt fall. Av tabell 1 ser vi at sysselsettingen falt med 9% i privat sektor mellom , mens det var en vekst i offentlig sektor. De som ble ledige i privat sektor var i hovedsak ikke kvalifisert for å gå inn i de ledige stillinger i offentlig sektor. Arbeidsledigheten steg derfor sterkt, jf. Figur 1. Utviklingen i Tiltakssonen løper helt parallelt med utviklingen i landsdelen som helhet. Fra 1990-til 1993 er imidlertid sysselsettingsveksten betydelig sterkere særlig i privat sektor i Tiltakssonen enn i Nord-Norge. Dette var imidlertid langt fra nok til å sysselsette de store ungdomskull som kom ut på arbeidsmarkedet mellom Siden konjunkturkrisen ble landsomfattende var Figur 1 Utviklingen i arbeidsledigheten i Finnmark og riket Arbeidsledige i Norge Arbeidsledige i Finnmark Kilde: Pedersen og Andersen (2001).

7 Figur 2. Inn- og utflyttinger i Tiltakssonen Innflytting Kilde: Pedersen og Andersen (2001). Utflytting det små muligheter for de arbeidsledige å flytte fra arbeidsledigheten. Arbeidsledigheten fortsatte derfor å stige i Tiltakssonen, dog langt mer avdempet enn mellom Bruttoledigheten nådde sitt høyeste nivå etter krigen og lå på fra 9-11% i hele perioden , jf. figur 7. Dette var rundt 3 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Blant personer mellom år var hver fjerde person enten arbeidsledig eller på arbeidsmarkedstiltak i Dette skjedde samtidig som det var stor etterspørsel etter høyt utdannet arbeidskraft i Tiltakssonen.

8 Tabell 1. Endringer i den totale sysselsettingen i Tiltakssonen og Nord-Norge som helhet , og Absolutte tall og prosentvis endring Tiltakssonen Privat sektor % ,4% ,0% Offentlig sektor 547 3,7% 443 2,9% ,2 % Totalt ,3% ,3 % ,4% Nord-Norge Privat sektor ,5% % ,5 Offentlig sektor ,9% % 459 0,5% Totalt ,6% ,0% ,3% Kilde: Arbeidsgiver og arbeidstakerregistret. Spesialtabeller, SSB Den høye arbeidsledigheten særlig blant de unge medførte politiske inngrep i arbeidsmarkedet. For å lette omstillinger og hindre framtidige skadevirkninger av høy ledighet, ble det satt inn massive arbeidsmarkedstiltak sammen med utdanningspolitiske tiltak (Aamot 1991, Try 1998). Resultatet av disse tiltak var at det fram til 1994 skjer en sterk opphopning av høymobile grupper, dels i ledighets- og tiltaksbefolkningen og dels i elev- og studentbefolkningen. Også på dette punkt er utviklingen i Tiltakssonen og i landsdelen som helhet i hovedsak den samme (Pedersen og Andersen, 1999, 2001). Høsten 1993 endret konjunkturbildet seg igjen. En begynnende høykonjunktur var i emning og den vokste i de kommende år relativt raskt til en av de sterkeste høykonjunkturer i etterkrigstiden. Dette skapte en ekstraordinær sterk sysselsettingsvekst først i Oslo og Akershus, og ganske snart også langs begge sider av Oslofjorden mot Sørlandet og mot svenskegrensen. Denne utviklingen står i sterk kontrast til hva som skjer i Tiltakssonen og til dels også i Nord-Norge som helhet. I motsetning til hva som var tilfellet i de første år ( ) etter at virkemidlene i Tiltakssonen var satt ut i livet, taper Tiltakssonen arbeidsplasser etter Dette skjer i en periode (høykonjunktur) der forutsetningene for sysselsettingsvekst skulle være de beste. Utviklingen i Tiltakssonen er særegen. I Tiltakssonen går sysselsettingen ned med 2,4% mellom mot en vekst på 3% i landsdelen som helhet. Konsekvensen var at nettoarbeidsledigheten økte, mens den gikk ned i landet ellers, jf. fig 1. Vurdert ut fra bosettingsmålsettingen for regionen oppstod den verst tenkelige situasjonen: En stor ledighets-, tiltaks- og studentbefolkning og et regionalt arbeidsmarked i stagnasjon og nedgang kombinert med en sterk vekst i sysselsettingen i andre landsdeler. Resultatet ble da også en sterk stigning i utflyttingen slik det går fram av figur 2. I 1997 nådde nettoutflytingen det høyeste nivå etter krigen og det til tross for tiltakene. I samfunnsvitenskapen brukes befolkningsutviklingen i et område ofte som en indikator på regionens sunnhetstilstand. Siden bevaringen av bosettingsmønstret her til lands også kan sies å være regionalpolitikkens mest konkrete mål (Hansen og Selstad 1988), kan

9 befolkningsutviklingen også sees som en indikator på regionalpolitikkens suksess. Sammenligner vi befolkningsutviklingen i Tiltakssonen med befolkningsutviklingen i naboområdet 5 framtrer følgende mønster. I Tiltakssonen framtrer tidsperioden fra begynnelsen av 1980-tallet og fram til 1987/88 som en sterk nedgangsperiode også sammenlignet med naboområdene. Mellom snur utviklingen og befolkningen i Tiltakssonen øker, en utvikling som er særegen for Tiltakssonen. Etter 1994 snur utviklingen igjen og folketallet faller sterkere enn under høykonjunkturen på midten av 1980-tallet. Den samme tendensen kan registreres i naboområdene, men ikke i samme grad. Figur 3 Befolkningsutviklingen i Tiltakssonen og Rest-Troms Tiltakssonen Troms utenom TS og Tromsø by Kilde: Kilde: Pedersen og Andersen (2001). Ut fra de indikatorer vi har nyttet for å beskrive utviklingen, har de spesielle virkemidler som ble iverksatt i Tiltakssonen ikke medført en særlig annen utvikling enn det vi finner i landsdelen ellers på 1990-tallet. Det som har preget hovedlinjene i utviklingen i Tiltakssonen er de samme strukturelle føringer som har preget utviklingen i Nord-Norge ellers. Går vi mer detaljert til verks kan vi likevel peke på seks trekk som i noen grad skiller utviklingen i Tiltakssonen fra utviklingen i landsdelen ellers og disse trekk kan på ulike måter knyttes til virkninger av tiltakene. 1. De innenlandske innflyttinger til Tiltakssonen er mindre preget av konjunktursvingninger enn for landsdelen som helhet Befolkningsutviklingen mellom var mer positiv i Tiltakssonen enn i naboområdene. 3. Dette løper sammen med en sterkere sysselsettingsvekst i privat sektor mellom mot en nedgang i landsdelen som helhet. 5 Naboområdet er alle kommunene i Troms utenom de som inngår i Tiltakssonen med unntak av Tromsø by. 6 For landsdelen som helhet faller antall innflyttinger svakt, men jevnt etter 1988, mens innflyttingene til Tiltakssonen ligger om lag på samme nivå gjennom hele 1990-tallet (Pedersen og Andersen 1999).

10 4. Dekningen av særlig kvalifisert arbeidskraft bedres sterkt, særlig fram til midten av 1990-tallet (Pedersen og Andersen 2001). 5. Etter 1994 har Tiltakssonen en negativ sysselsettingsutvikling, mens resten av Nord- Norge har hatt en svak, men positiv sysselsettingsutvikling. 6. Utflyttingen fra Tiltakssonen holder seg på et høyere nivå enn for landsdelen som helhet (Pedersen og Andersen 2001). Tiltakene har med andre ord satt sine spor på mer spesifikke samfunnsområder. I det følgende skal vi se nærmere på hva disse effekter består i. Rekruttering I figur 4 har vi vist antall nyrekrutterte i tiltaket i årene 1990,1994 og Ekspertfeltet i arbeidsmarkedet i Tiltakssonen knytter seg nesten i sin helhet til offentlig sektors mange virksomheter innen undervisning, helse, politi, forsvar og annen offentlig forvaltning og tjenesteyting. Dette feltet er nesten enerådende når det gjelder rekrutteringen av personer med høyere utdanning. Ekspertfeltet er så å si ikke konjunkturpåvirket da de aller fleste stillingene befinner seg i offentlig sektor. Sysselsettingen i dette arbeidsmarkedsfeltet økte gjennom hele 1980-tallet, og feltet fortsatte å vokse også under lavkonjunkturperioden ( ) med over 1000 sysselsatte 8. Blant personer med høyere utdanning steg antall rekrutterte sterkt fram til Det å ta arbeid i Tiltakssonen var såpass attraktivt at det skjedde en stor innflytting av høyt utdannet arbeidskraft til regionen. Med et visst unntak i 1994 var rundt 70% av de med Figur 4. Antall nyrekrutterte i tiltaket etter bostedsbakgrunn og utdanningsnivå i 1990-, og 1998-kullet LU 1990 LU 1994 LU 1998 HU 1990 HU 1994 HU 1998 Fra TS Innflytter LU= lav utdanning. HU= høy utdanning 7 Med nyrekrutterte menes alle som begynte i arbeid i løpet av året, hadde lån i Lånekassen og bosted i Finnmark. 8 Ut fra utdanningsnivået til befolkningen i Tiltakssonen har vi anslått at ekspertarbeidsmarkedet utgjør rundt 10-11% av befolkningen i arbeidsfør alder i De personer som utgjør vårt materiale tilsvarer mellom 6-7% av befolkningen mellom år.

11 Kilde: Pedersen og Andersen (2001). universitets- og høyskoleutdanning innflytter i samtlige årskull på 1990-tallet, jf figur 4. Disse innflyttingene kom fra hele landet og ikke minst fra storbyområder. I 1990-kullet flyttet 27% inn fra Oslo og Akershus og hele 44% fra Østlandet samlet. Hovedparten av disse var godt voksne (gjennomsnittsalder på 30 år), ikke sjelden med samboere og barn. Vi har videre vist at de aller fleste gikk inn i offentlig sektor, ja i 1998-kullet var så mange som 90% å finne i offentlig og privat tjenesteyting. Denne sterke tilstrømningen av høyt utdannet arbeidskraft fylte ikke bare de mange ubesatte stillinger, men maktet også nesten fullt ut å dekke de mange nyopprettede stillinger. Dette viser vår undersøkelse av endringer i dekningsgraden i barnehagesektoren, skolesektoren og i helsesektoren (Pedersen og Andersen 2001). Tabell 2 Nyregistrerte i tiltaket i 1990,1994 og 1998 etter bosted 2 år før rekruttering Universitetsog høgskole utdanning Videregående utdanning Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Oslo/Akershus Østlandet ellers Totalt N Andel fra Tiltakssonen Kilde: Pedersen og Andersen (2001). I barnehagesektoren skjedde det en sterk forbedring i dekningen til tross for stor nasjonal mangel. Det samme skjedde i skolesektoren fram til Senere har dekningen ikke bedret seg, snarere kan vi registrere en liten forverring i takt med den stadig større mangelen på lærere i det nasjonale arbeidsmarked. I kommunehelsetjeneste kan det registreres en markant forbedring i dekningen av helsefaglig personell i løpet av tallet. Dette gjelder både for leger, helsesøstre, sykepleiere, jordmødre og fysioterapeuter. Dette har skjedd til tross for sterk stillingsekspansjon og en økende mangel på landsbasis i alle fall hva angår sykepleiere og leger. Innen Sosial- og Barnevernstjenesten er situasjonen den samme. Kun 7% av samtlige stillinger var ubesatte i På regionens to sykehus har det skjedd en kraftig forbedring i dekningen av sykepleiere og jordmødre. 18% av stillingene var vakante i 1990 mot 3% i For fysioingeniører, bioingeniører og radiografer var det ingen vakante stillinger i 1998 mot 9% i Blant administrativt kontorpersonale og blant personer med driftsfunksjoner var det så å si ingen mangel i 1998.

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Olje- og energidepartementet Utredning av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Temarapport 9 - A Olje- og energidepartementet

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 // Rapport 2 // 2014 Omverdensanalyse 2014 Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025 NAV Juni 2014 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo Rapporten er tilgjengelig

Detaljer

Flytting og bofasthet i Finnmark

Flytting og bofasthet i Finnmark Rapport 2009:9 Flytting og bofasthet i Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Ivar Lie Inge Berg Nilssen Forsidebilde: Vardø Øksfjord Kiberg Bergsfjord Foto: Vigdis Nygaard Tittel: Forfattere: Flytting

Detaljer

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 2007/26. Notater

Notater. Even Høydahl. Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 2007/26. Notater 2007/26 Notater Even Høydahl Notater Sekundærflytting og økonomisk selvhjulpenhet Flyktninger bosatt i Norge i 1995-2003 Avdeling for personstatistikk/seksjon for befolkningsstatistikk 2 Innhold Innhold...

Detaljer

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning ØF-rapport nr. 10/2008 Ringsaker mot 2030 Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning av Tor Selstad og Per Kristian Alnes 1 Tittel: Ringsaker mot 2030. Struktur og dynamikk i næringsliv og befolkning

Detaljer

ARBEIDSMARKEDS POLITIKKEN I EN BRYTN"INGSTID

ARBEIDSMARKEDS POLITIKKEN I EN BRYTNINGSTID "Hanne Bogen Thore K. Karlsen ARBEIDSMARKEDS POLITIKKEN I EN BRYTN"INGSTID Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak.fafo-rapport nr. 096 @.Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert

Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet Økonomiske analyser 5/2005 Effekten av regional arbeidsmarkedsmobilitet for sysselsettingsvekst i økonomien totalt og for kunnskapsbasert tjenesteyting * Lasse

Detaljer

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater

En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Rapport 7/2003 Nyutdannedes regionale tilpasning En analyse av bosettingsmønster og arbeidsmarkedstilpasning blant nyutdannede kandidater Clara Åse Arnesen ISBN 82-7218-478-8 ISSN 0807-3635 GCS AS Oslo

Detaljer

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland

Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland Samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering i Nordland SALDO 2014 SAMFUNNSREGNSKAP FOR LIKESTILLING OG DISKRIMINERING I NORDLAND SALDO 2014 Utarbeidet av KUN senter for kunnskap og likestilling

Detaljer

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende

Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Aleneboendes levekår Boforhold Arne S. Andersen 2. Boforhold Trangt og dyrt for mange av de yngre aleneboende Færre yngre aleneboende er selveiere, flere av de eldre. Bare de yngste bor trangt, mange eldre

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon

ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE. Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon ØF-Rapport nr. 09/2000 FRA PLØYE TIL PLEIE Hedmark fra landbruk til tjenesteproduksjon av Hugo Birkelund, Morten Ørbeck og Kristian Lein REVIDERT UTGAVE Forord I denne rapporten drøftes struktur og utfordringer

Detaljer

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund

Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Noen kommentarer til rapporten fra Det Norske Veritas om forventede effekter ved flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund Arbeidet med denne kommentaren har vært ledet av Rogalandsforskning og gjennomført

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene?

Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene H ÅKON H ØST S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER UNIFOB

Detaljer

Analyse av utdanningstøtteordningene

Analyse av utdanningstøtteordningene R Analyse av utdanningstøtteordningene Rapport 2013-07 Proba-rapport nr. 2013-07, Prosjekt nr. 11061 ISSN: 1891-8093 AUG/SK, KAL, 20. Januar 2013 Offentlig Rapport 2013-07 Analyse av utdanningstøtteordningene

Detaljer

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn?

Frafall i høyere utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Frafall i utdanning Utdanning 25 Frafall i utdanning: Hvilken betydning har sosial bakgrunn? Arne Mastekaasa og Marianne Nordli Hansen, ISS, UiO Innledning I etterkrigstiden har det vært en sterk økning

Detaljer

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet

6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Utdanning 2011 Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Liv Anne Støren, NIFU 6. Ut av videregående med ulik kompetanse de første årene på arbeidsmarkedet Hvordan er situasjonen

Detaljer

Kompetente og konkurransedyktige regioner

Kompetente og konkurransedyktige regioner Kapittel 7: Kompetente og konkurransedyktige regioner Dagens utviklingsregime er kunnskapsorientert. Det innebærer at utvikling av kunnskapsbasen gjennom forskning er næringspolitikkens fremste langsiktige

Detaljer

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere

Ungdomsarbeidsledighet i Norden. En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet i Norden En studie av rettigheter og tiltak for unge arbeidssøkere Ungdomsarbeidsledighet

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer