PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet Hjemmesider:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn"

Transkript

1 PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet Hjemmesider: Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: tlf Idrettsrådets styremedlemmer og varamedlemmer Idrettslagene i Porsgrunn Telemark Idrettskrets Telemark Bedriftsidrettskrets Porsgrunn, den 12. mars ÅRSMØTE I PORSGRUNN IDRETTSRÅD. Porsgrunn Idrettsråd avholder årsmøte tirsdag 24. mars 2015, kl i Urædd klubbhus på Kjølnes Saksliste: 1. Godkjenne de frammøtte representanter 2. Godkjenning av innkalling, saksliste 3. Velge dirigent og referent, samt 2 repr. til å underskrive referatet 4. Behandle årsmeldingen 5. Behandle revidert regnskap 6. Behandle forslag til arbeidsprogram (handlingsplan) 7. Behandle innkomne forslag 8. Vedta budsjett 9. Valg Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov 2-4 Enkel servering i forbindelse med møtet. Etter årsmøtet blir det et innlegg fra Telemark Idrettskrets v/ org sjef Sondre Fjelldalen. Med hilsen PORSGRUNN IDRETTSRÅD Kjetil Fosse/s, leder

2 Årsberetning for PORSGRUNN IDRETTSRÅD 2014 Styret har i perioden bestått av: Leder Kjetil Fosse Eidanger IL Nestleder Eli-Jeanette Olsen IL Hei Sekretær Anette Sjøboden Stridsklev IL Kasserer Tor-Ragnar Steffensen IF Urædd Styremedlem Roar Moen SK Poseidon Ungdomsrepresentant Marie Moen IF Urædd Styremedlembedrift Stål Wik Sture Telemark Bedr idr krets Varamedlem Lars Høgli Skau Pors IF Varamedlem Ungdomsrepr. Kristine Rype Andersen Pors IF Varamedlem bedrift Atle Knudsen Telemark Bedr idr krets Revisor Thor Hans Østvedt Brevik Idrettslag Vararevisor Bent Salvesen Porsgrunn Roklubb Valgkomité: Brevik Seilforening Porsgrunn Tennisklubb Urædd Allianse Møter: Det er i perioden avholdt 10 styremøter, og det er behandlet 66 saker og skriv. Utover dette er det avholdt møter med administrasjonen i idrettsavdelingen, befaring på idrettsanlegg og møter med idrettslag. Møter i regi av Porsgrunn idrettsråd: Møte med klubbene om vedlikehold av kunstgress: Stål Wik Sture, Kjetil Fosse, Atle Knudsen, Eli-Jeanett Olsen Møte med Urædd allianse: Kjetil Fosse, Anette Sjøboden Lars Skau, Tor- Ragnar Steffensen,Atle Knudsen, Stål Wik Sture. Møte med Arbeiderpartiet: Stål Wik Sture, Atle Knudsen, Eli-Jeanett Olsen Møte med idrettslagene om kommunedelplan: Kjetil Fosse, Stål Wik Sture, Atle Knudsen, Roar Moen

3 Styremedlemmer som har vært med i komiteer og deltatt på møter/konferanser utenfor PIR. Telemarkskonferansen: Eli-Jeanett Olsen Telemark idrettskretsting: Stål Wik Sture, Lars Skau, Kjetil Fosse Regional samling for idrettsrådene: Kjetil Fosse, Lars Skau. Info møte hos If Ørn ang rulleski arena: Kjetil Fosse Møte med Arbeiderparti ang tilrettelegging for funksjonshemmede: Kjetil Fosse Møte med kommunen ang gatebruksplan: Kjetil Fosse Medlemsoversikt. Det er registrert 48 klubber tilsluttet Porsgrunn Idrettsråd i NIFs idrettsregistrering. Dette er 2 færre enn i fjor da Grenland Cricket og Porsgrunn Volleyball ikke lenger er registrert. Disse klubbene har til sammen medlemmer. Dette er en økning i medlemstall på 231 i forhold til I tillegg til ordinære idrettslag kommer bedriftsidrettslagene med 37 lag, og 3093 medlemmer (sist tilgjengelige). Arbeidsområder (i henhold til årets handlingsplan.) Aktivt å arbeide for økte kommunale tilskudd. Det har vært liten bevegelse i størrelsen på kommunale tilskudd i Tilskuddene har kun blitt indexregulert. Følge opp idrettsarbeidet i kommunen. PIR har deltatt på møter i idrettslag og arrangert møter for idrettslag for å ha en arena for diskusjon av de aktuelle temaene møtene har omfattet. Arbeide aktivt for å få ungdoms medbestemmelse i idrettslagene PIR har den siste tiden hatt en aktiv ungdomsrepresentant på møtene som vi synes er veldig positivt. Stipend Porsgrunn kommune har delt ut idrettsstipend til aktive idrettsutøvere i Porsgrunn siden 1994.Dette er fordelt på 116 utøvere som har representert 41 ulike klubber/grupper. Idrettsrådet har i disse årene vært stipendkomité og har stått for utvelgelse av mottakere etter vurdering av innkomne søknader. Det er klubbene som sender inn forslag og data på kandidater. Det ble i 2014 utdelt stipend til 7 kandidater på til sammen kr ,-. Utdeling fant sted på Frisklivsenteret på Kjølnes og følgende fikk stipend: Kristin Lie Aas Iselin Hauen Adrian Tobias Haug Even Pettersen Daniel Møllerop Grenland Ryttersportklubb X n Dart Club Pors Boksegruppe Urædd Friidrett Urædd Bryteklubb

4 Eirik Nielsen Ellen Solli SK Poseidon Porsgrunn Porsgrunn NTN TaeKwon-Do klubb. Kommunedelplan / Spillemidler Porsgrunn Idrettsråd deltar aktivt i prosessen med utarbeidelse av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Porsgrunn for Prioriteringslista i planen rulleres hvert år samtidig med behandling av spillemiddelsøknadene i desember. Dette gjøres politisk etter forutgående behandling i idrettsrådet. Det politiske vedtaket i utvalg for barn, unge og kultur var i tråd med innstillingen fra idrettsrådet. Kommunale driftstilskudd I 2014 ble det fordelt driftstilskudd til 31 idrettslag i kommunen på kr ,- og i tillegg et tilskudd på kr ,- til 19 lag for drift av egne anlegg. Det ble fordelt ,- til vedlikehold av organisasjonseide anlegg til 7 idrettslag. Det ble registrert en del sammenblanding av søknadene mellom drift av anlegg, vedlikehold anlegg og lavterskel/folkehelsetiltak. Det ble fordelt ,- til 8 søknader av lavterskel/folkehelsetiltak. Porsgrunn Idrettsråd har aktivt deltatt i prosessen med tildeling og idrettsrådets innstilling er blitt fulgt videre i administrasjon og i politisk behandling. Lokale aktivitetsmidler (LAM) Det ble i 2014 utdelt kr til 41idrettslag i Porsgrunn som har aktive medlemmer i aldersgruppen 6 19 år og 6 barneidrettsskoler. Midlene tildeles lag etter regler som vedtas på Porsgrunn Idrettsråds årsmøte hvert år. Kurs / kompetanseheving PIR har ved ett par anledninger dette året invitert til kurs i regi av idrettskretsen men disse har dessverre ikke blitt gjennomført pga manglende påmeldte. PIR gjennomførte møte hos Urædd hvor Gyrid Beck holdt foredraget «Det er meg det kommer an på». Andre saker. Samarbeidsavtalen mellom PIR og Porsgrunn Kommune er nå underskrevet. For at dette samarbeidet skal fungere optimalt er det viktig at idrettsavdelingen også i fremtiden opprettholdes på samme nivå som nå. Idrettsavdelingens tilstedeværelse på PIRs møter er viktig for oss. Kommentar. Vi har inntrykk av at idrettsrådet blir tatt på alvor av kommunens administrasjon og politikere. Det er idrettens ansvar at saker av prinsipiell art blir behandlet av idrettsrådet, derfor skal alle idrettslag kontakte idrettsrådet i saker av prinsipiell art som skal behandles i kommunen. PIR takker Telemark Idrettskrets og Porsgrunn kommune idrettsavdelingen, for godt samarbeid i året som er gått.

5 Styret Regnskap blir framlagt på årsmøtet Porsgrunn Idrettsråd Handlingsplan 2015 Porsgrunn Idrettsråd vil prioritere følgende arbeidsoppgaver: Aktivt å arbeide for kommunale tilskudd o Være pådriver for kommunale driftstilskudd på generell basis og til idrettsanleggsdrift. o Arbeide for å vise behovet for økt investeringstilskudd fra kommunen til rehabilitering og nyanlegg for idrettslagene. o Arbeide for at driftstilskuddet fra Porsgrunn kommune kommer opp på samme nivå som sammenlignbare kommuner (kostragruppe 13), jamfør delmål 3 i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Følge opp idrettsarbeidet i kommunen o Møte i utvalg for barn, unge og kultur for å orientere og drøfte idrettsarbeidet i kommunen 1 gang hvert halvår. o Være aktiv pådriver i revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Porsgrunn og sørge for at idrettslagene blir trukket med i prosessen. o Arbeide for at idrettsavdelingen i kommunen opprettholder minimum de ressursene man besitter pr. nå. Gjennomføre en ledersamling for ledere av idrettslag i Porsgrunn. Samtidig kartlegge om det er et ønske om flere møter, og diskutere eventuelt innhold. Kartlegge utnyttelsesgrad av idrettshallene i kommunen, og i samarbeid med Porsgrunn kommune finne tiltak for å øke denne dersom det skulle være nødvendig. Bidra til at idretten er godt synlig ifm. Kommunevalget høsten 2015.

6 FORSLAG TIL ÅRSMØTET 2015 Forslag 1: Styret i Porsgrunn Idrettsråd fremsetter følgende forslag: Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM): Porsgrunn Idrettsråd foreslår at følgende fordelingsnøkkel benyttes i forbindelse med tildeling av lokale aktivitetsmidler 2015: 1. Idrettslag tilsluttet NIF som møter på idrettsrådets årsmøte der kriteriene for tildeling av midlene vedtas, får tildelt et grunnbeløp på kr 3.000,- under forutsetning av at de organiserer aktivitet i aldersgruppen 6 19 år. 2. Resterende beløp deles i to, hvorav 70 % av summen går til hodetilskudd og 30 % går til aktivitet. 3. Hodetilskuddet blir fordelt med ⅓ på aldersgruppen 6 12 år og ⅔ på aldersgruppen år. 4. Hodetilskuddet fordeles etter innrapportering av klubbens aktivitetstall i ovennevnte aldersgrupper pr til NIF. 5. Aktivitetsdelen fordeles etter konkret søknad. Følgende retningslinjer legges til grunn ved fordeling av 30 % av lokale aktivitetsmidler som skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet: o Utstyr som genererer aktivitet. o Aktivitetstilbud som favner over større grupper. o Tilbud som aktiviserer uorganiserte barn og unge. o Tiltak rettet mot likestillingsaspekt og utøvere med spesielle behov. o Idrettskoler for aldersgruppene 6 12 år og år. o Trener- og lederutdanningstiltak. Styret i Porsgrunn Idrettsråd gis mandat til å gjøre eventuelle endringer i de vedtatte kriteriene dersom Kultur- og kirkedepartementets retningslinjer eller Norges Idrettsforbunds anbefalinger for 2015 innebærer at årsmøtets vedtak er i strid med disse. De vedtatte kriteriene gjelder i 2015 slik at representasjon på årets årsmøte er avgjørende for tilskuddsfordelingen. Begrunnelse: Idrettslagene skal selv få være med å bestemme prinsippene for hvordan aktivitetsmidlene skal fordeles innenfor de retningslinjer som departement og NIF setter. I forhold til pkt 1 er det viktig at idrettslagene møter i det viktigste forumet for kommunens idrettslag og det kan derfor forsvare at det legges inn kriterier som i f t tilskudd favoriserer de som tar ansvar og deltar på årsmøtet. Forslag 2: Styret i Porsgrunn Idrettsråd fremsetter følgende forslag: Porsgrunn Idrettsråds årsmøte gir styret fullmakt til å velge representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettsrådet er tilsluttet.

7 Emne: Forslag fra redaksjonskomiteen på Idrettsrådseminaret i Drammen i Januar 2015 Bakgrunn Som et ledd i arbeidet med å utvikle robuste og fungerende idrettsråd ble det arrangert et idrettsrådsseminar i Drammen 25. og 26. januar Over 100 deltakere fra idrettsråd, idrettskretser og idrettsforbund var representert. Hensikten var først og fremst å løfte frem noen saker til idrettstinget. Idrettsrådene har ikke delegater på idrettstinget, vi er derfor avhengige av å ha noen som kan legge frem «våre» saker - en idrettskrets eller et særforbund. Gjennom seminaret har idrettsrådene bevist at vi kan arrangere, gjennomføre, holde budsjett og komme ut med konkrete resultater. Blant temaene som ble tatt opp på seminaret var idrettsrådenes framtid sett i lys av kommunereformen, anleggssamarbeid kommuner mellom og finansiering av idrettsrådene. Akershus idrettskrets har sendt inn forslag til Idrettstinget på to saker som ble besluttet på idrettsrådsseminaret: «1. Organisering Forslag: NIF må i forbindelse med ny kommunestruktur og regionstruktur i Norge involvere alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, i arbeidet med å tilpasse NIFs lov, spesielt 3.2. Begrunnelse: I perioden mellom idrettstinget 2015 og idrettstinget 2019 skal det gjennomføres en omfattende endring i kommunestruktur i Norge. Hvor omfattende den blir for regional struktur er det ikke mulig å si noe om på nåværende tidspunkt. Den politiske linja i NIF er organisert slik at NIF ved idrettsstyret jobber mot Storting og Regjering, idrettskretser mot fylkeskommune og idrettsråd mot kommune. Ved endringer i kommunestruktur og eventuell endring i regionstruktur vil det være behov for å se på strukturen i den politiske linja i NIF for å sikre hensiktsmessig påvirkning på rett nivå. Hvordan strukturen bør være er det for tidlig å si noe om da kommune og regionstrukturen først blir etablert i 2017/2018. En endring i struktur vil også kunne føre til behov for å gjøre endringer i NIFs lov, spesielt 3.2, tingsammensetning. I og med at det forventes større og mer slagkraftige idrettsråd med endringa i kommunestruktur vil det være naturlig å se på hvordan idrettsrådenes plass i organisasjonen og i besluttende organer skal ivaretas. For idrettsrådene vil det være sentralt å få lov til å være involvert i dette arbeidet, fordi idrettsrådene har viktige erfaringer å bidra med inn på alle nivåer i norsk idrett. Forslag: 2. Finansiering av idrettsråd 1. Idrettsrådene tildeles midler gjennom spillemidler fra Norsk Tipping tilsvarende 1 krone pr. innbygger. Tildelingen belastes post 1, og bevilgningen må komme i tillegg til den fordeling som fordeles til NIF sentralt og regionalt. 2. NIF jobber for at KUD endrer LAM-ordningen slik at det på idrettsrådets årsmøte kan vedtas at idrettsrådet kan tildele midler via de lokale aktivitetsmidlene (LAM) med maksimum 3 % til idrettsrådets drift. Begrunnelse:

8 Idrettsrådenes status og finansiering må forsterkes for å kunne forbedre de lokale forutsetninger for idrett i hver kommune. Idrettsrådene er lokalidrettens koordinator inn mot de kommunale myndigheter. Det kreves medvirkning i planprosesser og stor grad av dokumentasjonsarbeid. Ikke minst er det behov for kompetanse og kontinuitet. Idrettsrådene må ha svært god kontakt med idrettslagene i sin kommune for å kunne koordinere og prioritere i ressursfordelingen. I det kommunale systemet forutsettes det at mye av møtevirksomheten kan gjøres på dagtid. Alt dette krever en styrking i form av en administrativ ressurs eller frikjøp av styremedlemmer. Det vises til sluttrapport fra Rolle og arbeidsutvalget (Oslo ) hvor det ble påpekt at ressurser må følge oppgaver. Det er en målsetting å opprettholde og styrke de kommunale midlene til drift av idrettsrådene, men det er viktig å få en finansiering som har flere elementer. De tre elementene bør være: Kommunalt tilskudd Tilskudd via spillemidler Andel av lokale aktivitetsmidler (LAM), maksimum 3 % av totalsum.» Begrunnelse for forslag til vedtak: Som et ledd i arbeidet med å styrke demokratiet i idrettsorganisasjonen ønsker styret i Porsgrunn Idrettsråd årsmøtets fullmakt til å be om at forslag fremmet av Akershus idrettskrets støttes av Telemark idrettskrets sine tingdelegater på Idrettstinget Forslag til vedtak: Årsmøtet i Idrettsrådet i Porsgrunn Idrettsråd ber Telemark Idrettskrets støtte Akershus idrettskrets sine forslag til Idrettstinget Styrets forslag til ny valgkomite: Hanne Bakke Arvesen Hauken IL, leder Jon Skriubakken POL, medlem Kjetil Haugersveen Eidanger IL, medlem

9 Forslag til Budsjett Porsgrunn Idrettsråd 2015 Inntekter 3400 Kommunale tilskudd kr 0, TIK rammetilskudd kr , Renter kr 100,-_ Sum inntekter kr ,- Utgifter 6570 Profileringsutstyr PIR kr 3 000, Møter / kurs kr , Telekostnader kr 1 000, Kjøregodtgjørelse kr 5 000, Gaver / premier kr 2 500,- Sum utgifter kr ,- Underskudd kr , som utgjør driftsunderskudd dekkes inn av bankkonto.

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV

BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV BREDDEFOTBALLENS UTFORDRINGER SETT FRA ET KLUBBPERSPEKTIV INNHOLD INNLEDNING KAPITTEL 1 1 Om Norsk Breddefotballforening KAPITTEL 2 2 Breddeidrettens rammebetingelser 2.1 Spillemidler 2.1.1 Fordeling av

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Når er det ungdommens tur?

Når er det ungdommens tur? Grimstad kommune UNGDOMSPLAN Når er det ungdommens tur? 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 LITT OM INNHOLDET I PLANEN... 5 ET SPØRSMÅL OM PRIORITERING... 6 LESEVEILEDNING... 7 TAKK!... 7 MEDBESTEMMELSE

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer