Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse."

Transkript

1 Spesifikasjon REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG INSTRUKSANSVARLIG BESKRIVELSE GENERELT DEFINISJONER: OMFANG: GJENNOMFØRING: TEFT TILSYNSRAPPORTEN Ingen til stede ved revisjon HELSEINSTITUSJONER SPESIELLE KRAV VED KONTROLL AV HELSEINSTITUSJONER LANDBRUK REFERANSE: VEDLEGG: Hensikt og omfang Spesifikasjon skal sikre at revisjon av andre virksomheter gjennomføres på en systematisk og ensartet måte i henhold til gjeldende lover og forskrifter for forvaltningsområde. Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. 2 Instruksansvarlig Ansvar for å utarbeide og vedlikeholde denne spesifikasjonen er tillagt leder i DLE. Sakkyndig selskap(sks) har ansvar for å implementere spesifikasjonen i virksomhetens internkontroll system. 3 Beskrivelse 3.1 Generelt SKS er ansvarlig for å utføre revisjon av andre virksomheter i henhold til denne spesifikasjon. Prosedyrer bygger på Styrende dokumenter for tilsynsmyndighetene. 3.2 Definisjoner: - Tilsyn: Kontroll og reaksjon. - Kontroll: En undersøkelse av status i henhold til krav gitt i medhold av lov eller forskrift. Kontrollen kan gjennomføres på stedet ved revisjon og inspeksjon, eller ved

2 Spesifikasjon: Side 2 av 10 at det stilles krav om innsendelse av dokumentasjon, prøver og lignende til tilsynsmyndighetene. - Revisjon: systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessige for å oppnå målene. En revisjon vil normalt omfatte gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner. - Inspeksjon: kontrollaktivitet som ikke er revisjon. Inspeksjon skal normalt være en planlagt og systematisk gjennomgang av utvalgte risikoforhold i virksomheten for å fastslå om virksomheten oppfyller krav gitt i medhold av lov eller forskrift. - Verifikasjon: bekreftelse ved å undersøke og fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt (NS-EN ISO 9000:2000). Aktiviteten inngår i revisjon, inspeksjon og produktkontroll. - Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. - Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning. Referanse: Styrende dokumenter for tilsyn Versjon 6 - TeFT: Tema for tilsyn. Obligatorisk sjekkpunkter gitt i instruks fra DSB. Gjeldende TeFT ligger i tilsynssystemet ELSA på aktuelle resultatområder. 3.3 Omfang: Revisjon skal utføres i det omfang som er gitt av Instruks for DLE og Nettselskapet/DLEs områdefordeling. 3.4 Gjennomføring: SKS varsler og gjennomfører revisjon iht. til retningslinjer gitt i instruks, tilsynsplan og føringer fra DLE. Tilsyn skal som utgangspunkt varsles med orienteringsbrev og sendes minst 14 dager før gjennomføring. Tema for revisjonen skal synliggjøres i orienteringsbrevet og forankres opp i mot gjeldende TeFT, instruks og tilsynsplan for DLE. Det skal fremgå av varsel hvem som skal gjennomføre tilsynet. Gjeldende TeFT ligger i tilsynssystemet på aktuelle resultatområder og benyttes i revisjon. Bedriftsnummeret(BEDR) til virksomheten benyttes for utplukk og rapportering. Ved enkeltmannsforetak eller andre organisasjoner uten BEDR-nummer må organisasjonsnummeret(org) brukes. Når vi reviderer virksomheten er det bedriften (BEDR) og ikke foretaket (ORG) vi reviderer. I et foretak (ett ORG nr.) med mange underliggende BEDR-nummer i samme hus og som benytter samme HMS system, skal det kun skrives en revisjonsrapport med ett saksnummer. Det gis åpning for at det i et foretak som har et variert virkeområde og flere BEDR-nummer kan skrives flere revisjonsrapporter. Det må da være reelle revisjoner og at det er utført egne/separate revisjoner. Det er ikke akseptert å opprette mange tilsynssaker i tilsynssystemet med henvisning til en revisjonsrapport. Når flere enkeltmannsforetak utøver arbeid på samme arbeidsplass og de har utarbeidet et felles HMS-system hvor ansvar og oppgaver er beskrevet, skal det i utgangspunktet kun

3 Spesifikasjon: Side 3 av 10 skrives en revisjon med ett saksnummer. Det må utvises skjønn og det må kun rapporteres reelle, gjennomførte revisjoner. Det er ikke akseptert å opprette mange tilsynssaker i tilsynssystemet med henvisning til en revisjonsrapport som sendes sammenslutningen. Det forutsettes at SKS har oversikt over avvik og tilbakemeldinger fra sist revisjon for å verifisere at virksomheten har tilpasset seg, laget skriftlige rutiner og tatt rutiner i bruk. Føringer gitt i instruks for DLE for resultat området og TeFT skal følges. Prosedyrer bygger på «Styrende dokumenter for tilsynsmyndighetene» og de til enhver tid gjeldene rutiner som tilhørere instruksen for DLE. Det skal som hovedregel gjennomføres både en revisjon av HMS-systemet og en verifikasjon av anlegget. - Tilsynspersonell skal vise nødvendig respekt, SKS representerer DLE. - Tilsynspersonell skal legitimere seg. I tillegg til ID-kort fra egen virksomhet, skal IDkort utstedt av Hafslund bæres synlig og fremvises ved ett hvert tilsynsbesøk. - Fullmakt utstedt av Hafslund Nett, DLE ved DLE-ansvarlig, skal ved tilsynsbesøk fremlegges på forespørsel. - Noter hvem som er til stede ved revisjon (skal inn i tilsynssystemet). - Tilsynspersonell kontrollerer alle de obligatoriske punktene som er angitt i TeFT-en. - På de punktene hvor det er funnet avvik skal dette registreres. - De punktene som ikke er kontrollert, eller hvor punktet ikke var tilgjengelig for kontroll, så skal dette angis under «Registrer funn». - Hvis det ikke avdekkes avvik, kan saken avsluttes. - Dersom det er avdekket avvik, skal tilsynsobjektet gjøres oppmerksom på disse avvikene. - Tilsynspersonell informerer, ved behov, virksomheten om HMS/Internkontroll for elektrisk anlegg og utstyr, og gir fra seg brosjyre som er tilpasset virksomheten. - SKS skal gi skriftlig tilbakemelding (rapport) til tilsynsobjektet om resultatet av tilsynet, også der det ikke er avdekket avvik - Avvikene skrives i en egen tilsynsrapport og tilsynsobjektet forhåndsvarsles om mulig vedtak. Nettselskapets tilsynssystem skal brukes ved saksbehandling. Legge til grunn brukerveiledning for tilsynssystemet ved registrering og innrapportering av tilsyn. 3.5 TeFT De generelle sjekklistene angir minstekrav til hva en revisjon skal omfatte og skal benyttes av alle (eventuelt med egne tillegg). Sjekklistene angir også de kontrollpunktene som det skal rapporteres på til DSBs sentrale resultatdatabase. Sjekklistene angir hvilke forhold som skal vurderes under en revisjon, men det vil være opp til den enkelte inspektør å vurdere omfanget av revisjonen knyttet til det enkelte kontrollpunktet og om dette er relevant eller ikke sett i forhold til det konkrete tilsynsobjektet. Eventuelle forhold som ikke er funnet relevante skal rapporteres i ELSA og det må kunne redegjøres for ved DLE sin oppfølging av SKS. Gjeldende TeFT ligger i tilsynssystemet på aktuelle resultatområder. DLE vil kunne foreta stikkprøver på utførte kontroller og saksbehandling.

4 Spesifikasjon: Side 4 av Tilsynsrapporten Tilsynsrapporten etter revisjon skal informere om avvikene som er avdekket, og vise til hvilke forskriftskrav som det er avvik fra, og med henvisning til konkret forskrift, paragraf og det konkrete kravet, sammen med en kort gjengivelse av kravet. Det er kun avvik som tilhører virksomhetens HMS-system virksomheten som skal rapporteres. Fysiske feil/mangler på det elektriske anlegget rapporteres i en egen verifikasjonsrapport. Rapportene skal ikke inneholde forslag til løsning. Det skal i kommentar feltet til avvik hvor virksomheten mangler skriftlige rutiner, kreve at virksomheten «etablerer skriftlig rutine og implementerer denne i virksomheten». Finner inspektør ingen avvik skal tilsynsobjektet ha en skriftlig melding om dette. Det skal i innledende kommentar informeres om hvem som var tilstede fra virksomheten og SKS, og hovedkonklusjon etter revisjon. Rapporten skrives og sendes kunden innen 5 virkedager. DLE oppfordrer SKS å rapportere tilsyn som er utført i siste halvdel av desember, raskere enn 5. virkedager og helst innen utløpet av 31. desember. Rapporten signeres av den som har gjennomført tilsynet. Når man er på et tilsyn, og kommer til et foretak (ORG) med flere underliggende bedrifter (BEDR) som benytter samme HMS system, opprettes det en tilsynstype Virksomhet knyttet til annet HMS-system for de BEDR nummer som ikke blir benyttet til rapportering. Viser til veiledning Ingen til stede ved revisjon Er ingen til stede ved varslet revisjon, rapporterer SKS dette i tilsynssystemet med å krysse av «Kunde ikke hjemme» i «Eier, kunde og saksinformasjon» bildet og sender tilsynsrapport. I de tilfeller det kan være nødvendig å treffe vedtak om å pålegge virksomhetens representanter å være til stede, skal DLE orienteres med begrunnelse på hvorfor revisjon må gjennomføres. Et eventuelt Vedtak om pålegg til stede, treffes av DLE. 4 Helseinstitusjoner SKS skal delta på samtidig tilsyn ved somatiske sykehus når DSB ber om det. For øvrig skal det føres tilsyn med helseinstitusjoner med en frekvens som samsvarer med risikoklassen anleggene er plassert i. Ved omprioritering av aktiviteter for dette området utarbeides en rapport som sendes DSB- TRØ. 4.1 Spesielle krav ved kontroll av helseinstitusjoner I helseinstitusjoner finnes det pasienter/klienter som ofte trenger spesiell oppmerksomhet hvis man driver kontroll i rom de befinner seg i. Ta alltid kontakt med ledelsen på den avdelingen dere skal kontrollere for å informere om deres oppdrag og spør om det er spesielle hensyn dere må ta på det enkelte rom. Psykiatri, infeksjon spesielt syke eller dødende. Diskuter ikke fag over hodet på pasienten. Fortell hvorfor du er der og at det er en rutinekontroll. Skulle en finne feil, ta kontakt med personalet utenfor pasientrommet. Personlig hygiene

5 Spesifikasjon: Side 5 av 10 I helseinstitusjoner er det ofte svekkede mennesker personer man omgås. Disse kan ha betydelig nedsatt motstandskraft mot infeksjoner, noe som betyr at man må være ekstra nøye med personlig hygiene. Noen pasienter kan en infeksjon som kan være ubehagelig å pådra seg. Det er normalt ikke farlig dersom man følger de regler som gjelder på vedkommende sted. Apparathygiene Det utstyret dere tar med inn i en helse institusjon kan også være infisert. Er måleutstyr og annet utstyr brukt i «urene» områder, må utstyret rengjøres. For å være på den sikre siden, spør betjeningen hvordan de rengjør overflaten på det utstyret de bruker i de områdene dere skal kontrollere. Husk å rengjøre utstyret etter bruk. Er det tvil, utfør ikke målinger inne hos pasienten. Taushetsplikten Taushetsplikten er lovbestemt for alle som utfører et arbeid innenfor en helseinstitusjon. Det medfører at det er straffbart å fortelle om pasienter som befinner seg der. Utførelse - kontakt med en ansvarlig i avdelingen(spørre etter avd. sykepleier) - banke på døren til pasientrom - hilse - presentere seg - eventuelt legitimere seg - eventuelt ta på frakk, sko overtrekk, hansker - respekt for pasientens bluferdighet/sjenanse - personlig hygiene, blant annet håndvask - utstyrshygiene Gjentagende avvik ift. forskrift om håndtering av medisinsk utstyr etter sist revisjon Har helseinstitusjonen avvik som ikke er lukket eller det avdekkes identiske avvik som er meldt rettet etter sist revisjon og som angår forskrift om håndtering av medisinsk utstyr, skal det vurderes å korte ned frist for tilbakemelding slik at vedtak blir sendt ut etter 3 uker. Dette gjøres ved å endre Frist for retting i Eier kunde og saksinformasjon ved rapportering samt å endre Purrefrist dato i Oppfølging tilsyn etter at rapport er godkjent utskrevet. Videre må systemansvarlig hos SKS eller DLE kontaktes for å forandre tilsynsstatus i saken til Påminnelse 2. Legg inn en kommentar i Oppfølg tilsyn bildet slik at DLE fanger opp hvorfor kortere saksbehandling er valg. Nyanser av tidligere avvik følger vanlig saksgang. 5 Landbruk DSB oppfordrer DLE til å samordne tilsyn med andre tilsynsetater innenfor dette resultatområdet. Driftsbygninger med dyr og bygninger med tørkeanlegg skal prioriteres. Hygiene Følg bondens anvisninger angående hygiene. Rengjør måleinstrumenter og utstyr etter bruk slik at smitte unngås mellom landbruk med husdyr og at dere ikke drar med dere «urent» utstyr til andre kontroller.

6 Spesifikasjon: Side 6 av 10 6 Referanse: Styrende dokumenter for tilsynsmyndighetene Gjeldende instruks DSB 7 Vedlegg: Veiledning til rapportering av tilsynstype revisjon_2

7 Spesifikasjon: Side 7 av 10 Veiledning til rapportering av tilsynstype Virksomhet knyttet til annet HMS-system Når man er på et tilsyn, og kommer til et foretak (ORG) med flere underliggende bedrifter (BEDR) som benytter samme HMS system, skal følgende gjøres i Elsa under innrapportering. Har her tatt SMART CLUB AS som et eksempel. Under revisjonen kommer det frem at både BEDR og BEDR , som er i samme hus og underlagt samme ORG nummer, benytter seg av samme HMS system. Man rapporterer som vanlig på det valgte BEDR nummer, i dette eksempelet BEDR (Noter dette saksnummeret, det skal brukes senere). For å få oppdatert sist kontrollert dato på begge BEDR nummer har vi valgt å innføre en tilsynstype (Virksomhet knyttet til annet HMS-system) som synligjør dette. Hent derfor opp den andre bedriften i Spes tilsyn (her BEDR )og planlegg denne på følgende måte.

8 Spesifikasjon: Side 8 av 10 Velg «Virksomhet knyttet til annet HMS-system» som tilsynstype Velg «Tilsyn med andre virksomheter 20XX» som sjekkliste Før inn saksnummer på opprinnelig sak Gjelder dette for flere underliggende bedrifter gjøres dette også for disse. (husk også der å tilknytte saksnummer på opprinnelig sak).

9 Spesifikasjon: Side 9 av 10 Når man rapporterer disse tilsynene med tilsynstype «Virksomhet knyttet til annet HMS-system» gjøres følgende: Man går inn på «Endre Eier, Kunde og saksinformasjon» og legger inn riktig anleggstype og hvem som var tilstede ved tilsynet fra bedriften. Deretter trykker man lagre og kommer tilbake i innrapporteringsbildet. «Scroll» seg helt ned på siden, trykker lagre også her. Rapporten er nå blitt registrert uten feil og mangler og klar for utskrift. På utskrifter velger man varsel.

10 Spesifikasjon: Side 10 av 10 Man merker av det/de saksnummer man skal skrive ut, og trykk «skriv ut valgte» Velg deretter «Ja, utskriften er i orden» (trenger ikke fysisk å skrive ut rapporten). Saken er nå avsluttet, uten feil og mangler. Det som er viktig, er at man kan se av tilsynstypen (Virksomhet knyttet til annet HMS-system), at dette tilsynet er gjennomført sammen med et annet.

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato: Daglig leder: Hvordan

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer