Sopra Steria Group Datahotellet innovasjon, kvalitet og effektivitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sopra Steria Group 2015. Datahotellet innovasjon, kvalitet og effektivitet"

Transkript

1 Sopra Steria Group 2015 Datahotellet innovasjon, kvalitet og effektivitet

2 Forord Denne rapporten oppsummerer et prosjekt som har gjennomført en undersøkelse blant brukerne av «Datahotellet» ( Prosjektet er gjennomført av Sopra Steria (konsulent Vidar Degrum), med bistand fra Difi. Seniorrådgiver Øystein Åsnes har vært prosjekteier. Analysens formål har vært å identifisere hvordan brukere av Datahotellet benytter tjenesten til å understøtte sin virksomhets innovasjon, kvalitetsheving og effektivisering. Vi vil takke alle som har stilt opp i møter og intervjuer og som på den måten har bidratt med kunnskap, erfaringer og synspunkter: - Fagekspertise drift & forvaltning Datahotellet, Difi - Sluttbrukere av Datahotellet for utfyllende kommentarer til spørreundersøkelsen Oslo 7. mai 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 Sammendrag og konklusjoner Bakgrunn og metode Statistikk og Data Kundevekst og datatrafikk Populære datasett Formål med prosjektet Sammendrag og konklusjoner Sammendrag, «SWOT» analyse Informasjonsinnhenting Kontakt mot tredjeparts leverandører Spørreundersøkelse (web) Møter og intervjuer Kvalitetssikring Oppdragets gjennomføringsperiode Definisjoner Interessenter Analyse Sopra Steria Group av 38

3 3.1 Brukerhistorie Vedlegg 1: Spørreundersøkelse web Vedlegg 2: Analyse spørreundersøkelse web Vedlegg 3: Skjema dybdeintervju sluttbrukere Vedlegg 4: Produktutvikling og innovasjonsforslag Sopra Steria Group av 38

4 Sammendrag og konklusjoner Datahotellet ( er en gratis tjeneste fra Difi hvor dataeiere kan publisere egne datasett uten å måtte gjøre investeringer i ny infrastruktur eller ny programvare. For viderebrukere betyr datahotellet at data som tidligere kun har vært tilgjengelig som regneark (eller ikke tilgjengelig i det hele tatt), blir gjort tilgjengelig gjennom et standardisert spørregrensesnitt (API) som leverer flere populære formater. Oppsummert er brukerne klart positive til de tjenestene som Datahotellet tilbyr. Brukernes positive holdning gjelder for de tre sentrale områdene hvor brukerne finner anvendelse for Datahotellets tjenester: Datahotellet er delaktig i generering av inntekter (salg) for virksomhetene Virksomhetenes prosesser effektiviseres vha. Datahotellet Datahotellet bidrar til kvaliteten i virksomhetens produkter og tjenester Datahotellets (og derigjennom Difis) største utfordring omhandler virksomhetenes (økende) avhengighet av Datahotellets tilgjengelighet og ytelse. En mulig formell Risiko- og Sårbarhetsanalyse («ROS) anbefales gjennomført. «ROS»-analysen vil gi svaret på om teknisk løsning og forvaltningsapparat («tilbud») er avstemt opp mot brukernes behov («etterspørsel») for oppetid, ytelse, brukerstøtte mv. 1. Bakgrunn og metode I Norge utgjør fellesføringene for statlig sektor i 2011 det formelle startskuddet for arbeidet med åpne data. Disse sier at etatene, så langt det lar seg gjøre, skal gjøre tilgjengelig sine rådata i maskinlesbare format. Målet er at hele forvaltningen skal være med. Åpne offentlige data er data fra offentlig sektor gjort tilgjengelige i et slikt format at de kan videre brukes i nye sammenhenger. Å åpne opp data er tuftet i følgende formål for statsforvaltningen: Effektivisering og innovasjon: Gjennom åpne data deles kunnskap både i og på tvers av offentlig og privat sektor. Deling av offentlige data legger til rette for mer samordning og kreativitet. Sopra Steria Group av 38

5 Næringsutvikling: Fritt tilgjengelige data skaper et nytt marked i form av applikasjoner og nye tjenester som inneholder offentlig informasjon. Demokratisering: Med åpne data gis innbyggerne lettere tilgang til beslutningsgrunnlag og prioriteringer i offentlig sektor. En slik åpenhetskultur inkluderer et bredere publikum i de politiske prosessene. Gjennomsiktighet: Med åpne data gis alle bredere innsikt i offentlige prosesser. Dette kan bidra til å styrke tilliten til offentlig sektor og det politiske systemet. Difis datahotell har vært i drift siden 2011 og tilbyr åpne distribusjoner av offentlige data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Formålet med tjenesten er todelt: 1. Å gi forvaltningen et tilbud om distribusjon av åpne data gjennom et programmeringsgrensesnitt (API) dersom de ikke selv har mulighet til dette 2. Å tilby videre brukerne av åpne data APIer for å gjøre det enklere å konsumere åpne offentlige datasett på en effektiv måte 1.1 Statistikk og Data Kundevekst og datatrafikk Gjennom årene som Datahotellet har vært operativt og statistikkmålinger har vært utført, så kan en klar vekst i antall besøk observeres. Det er visse utfordringer innenfor et kalenderår med å klart identifisere veksten måned for måned. En sannsynlig årsak til dette er sesongmessige variasjoner i løpet av kalenderåret. De to påfølgende tabellene viser Enhetsregisterets utvikling i antall sideoppslag på Datahotellet, samt antall ganger det komplette datasettet er blitt lastet ned som brukerens lokale kopi. Sopra Steria Group av 38

6 Enhetsregisteret, sideoppslag Enhetsregisteret, nedlastinger Populære datasett Under er vist de 10 hyppigst besøkte og nedlastede registrene hittil i 2015 (pr 1.april) på Datahotellet: Datasett Antall sideoppslag hittil i 2015 (1.jan 1.april) Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) Sopra Steria Group av 38

7 Underenheter (Brønnøysundregistrene) Norske mottakere i OpenPEPPOL («ELMA Participants» - Difi) Koblingstabell kommune - kommunenummer Næringskoder i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) Idrettsanlegg (Kulturdepartementet) Bomstasjoner (Statens Vegvesen) Organisasjonsformer i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) Kvalitet på nett, oversikt (Difi) Koblingstabell fylke - fylkesnummer Enhetsregisteret er det klart dominerende datasettet som brukerne benytter. Også kodeverk (f.eks. næringskoder og organisasjonsformer) som benyttes sammen med enhetsregistreret er mye brukt) 1.2 Formål med prosjektet Prosjektets arbeid og formål fremkommer nedenfor: 1. Identifisere hvem som bruker datahotellet, og hvilke tjenester og forretningsprosesser dataene blir benyttet i. 2. Vurderinger av hva den åpne distribusjonen av enhetsregisteret, foretaksregisteret og tilstøtende datasett har hatt å si for innovasjon, verdiskaping, effektivisering og kvalitet i produktene de inngår i og herunder anslå de kvalitative og kvantitative gevinstene. 3. Identifisere behov knyttet til funksjonalitet og innhold som ikke er dekket av tjenesten i dag, og hva en eventuell utvidet satsing på tjenesten vil bety for brukerne. 4. Presentere resultatet av arbeidet i en skriftlig rapport (docx), samt trekke ut essensen av denne i en digital presentasjon (pptx). Datagrunnlaget skal legges ved i åpne maskinlesbare formater der det er hensiktsmessig. 1.3 Sammendrag og konklusjoner Respondenter fra brukerundersøkelsen sier følgende: Nesten halvparten angir at Datahotellet er «Svært viktig eller viktig» for virksomheten Halvparten svarer at Datahotellet genererer inntekter for virksomheten, direkte eller indirekte. Nesten 4 av 10 angir at Datahotellet benyttes til forbedring av virksomhetens interne liv: Heve effektiviteten og/eller kvaliteten i forretningsprosesser Halvparten mener datasettene har bidratt «i større eller mindre grad» til innovasjon og verdiskaping. Sopra Steria Group av 38

8 Så mye som en tredjedel av respondentene vurderer bidraget innen effektivisering til å være «svært stort» eller «stort». 7 av 10 sier at «datasettene har bidratt i større eller mindre grad til kvaliteten i virksomhetens produkter og tjenester» 6 av respondentene fra spørreundersøkelsen har tilhold i privat sektor, er banker/finansforetak, mens tilhører statsforvaltningen Brukerne er godt fornøyde med teknisk og forvaltningsmessig kvalitet for Datahotellet o Forbedringspunkter som det pekes på innen forvaltning er bruker- og systemdokumentasjon, samt kommunikasjon om driftsstatus Det ligger en implisitt risiko for Difis del i det faktum at ca. en tredjedel av respondentene mener nedetid på Datahotellet utover en arbeidsdag vil medføre problemer for deres virksomhet. Vi deler under en kundes vurdering av Datahotellets betydning for hans virksomhet: «Vår virksomhet (:mediekonsern) bruker åpne data fra Datahotellet for å berike våre analyser og rapporteringsløsninger. Kombinasjonen av interne transaksjonsdata og f.eks. selskapsinformasjon fra Enhetsregisteret via Datahotellet lar oss forstå våre annonsørkunder bedre, og gir oss dypere innsikt i annonsemarkedet. Som en datadrevet organisasjon ser vi et stort potensiale i åpne data - ikke bare for utforming av nye løsninger, men også for kvalitetssikring og forbedring av eksisterende prosesser.» Sammendrag, «SWOT» analyse Under er tekstlige funn og konklusjoner fra Kapittel 1.2 presentert i en SWOT matrise. «Strengths» «Weaknesses» Inntektsgenerende. Effektiviserende. Hever kvaliteten Funksjonalitet Kvaliteten på Teknisk tjeneste Kvaliteten på Forvaltningstjeneste Foretrukken datakilde (vs. 3.part System- og Brukerdokumentasjon Driftskommunikasjon: vedlikeholdsvinduer, oppdaterte datasett, mv. Tilby (gratis) flere av tjenestene som eksempelvis er betalbare på Infotorgtjenester Forslag data.norge.no undersøkelsen (vedlegg 4) Brukernes (implisitte) krav og forventninger til oppetid, ytelse, Brukerstøttes åpningstid,. «Opportunities» «Threats» Sopra Steria Group av 38

9 1.4 Informasjonsinnhenting Følgende metoder for informasjonsinnhenting og analyser er blitt benyttet i oppdraget: - Kontakt mot mulige tredjeparts leverandører av Datahotellets kopierte datasett og applikasjonsgrensesnitt - Web basert spørreundersøkelse (Questback) - Dybdeintervju mot enkelte virksomheter Kontakt mot tredjeparts leverandører Difi kjenner i liten grad til sluttbrukerne av de datasett og grensesnittapplikasjoner som er tilgjengelige på Datahotellet. Dette har to hovedårsaker; - Brukere trenger ikke autentisere seg (brukernavn, passord, kontaktinfo) på noen måte inn mot Datahotellet - Tredjepartsleverandører kan fritt velge å kopiere/publisere eller på andre måter gjøre tilgjengelig innhold opprinnelig fra Datahotellet via tredjepartens egne kanaler for publisering: Nettsider, FTP, epost, osv Spørreundersøkelse (web) Prosjektet etablerte en spørreundersøkelse vha. verktøyet Questback. [Vedlegg 1] Undersøkelsen ble pilotert til 5 stk. respondenter i Difi, før endelig versjon ble publisert mandag 12.januar. Undersøkelsen har vært tilgjengelig for respondentene i perioden 12. januar 9.februar. Det ble ikke kartlagt i brukerundersøkelsen om brukernes «5 på topp» e.l. hva gjaldt de(t) spesifikke datasett som brukerne benytter seg av. Følgende aktiviteter ble gjennomført med formål å spre kjennskapen til web undersøkelsen om Datahotellet, og derigjennom øke antallet respondenter som besvarte undersøkelsen: - Kobling mellom spørreundersøkelse om data.norge.no og datahotellet: Respondent til data.norge.no undersøkelsen fikk på slutten av web spørreskjemaet spørsmål om han/hun var bruker også av Datahotellet. Hvis respondenten svarte ja, så fikk han/hun umiddelbart spørsmål om å også delta på en undersøkelse om Datahotellet - Difi har informasjon om hvilke IP-adresser som står bak volumet av datatrafikk inn til Datahotellet, Basefarm har størst volum. Basefarm ble følgelig forespurt om de hadde mulighet til å publisere informasjon om spørreundersøkelsen vedrørende hotellet til sine sluttbrukere, men Difi fikk Sopra Steria Group av 38

10 negativt svar fra Basefarm på denne henvendelsen. Det ble videre besluttet å ikke gjøre en tilsvarende tilnærming mot øvrige aktører tilsvarende Basefarm. - Difi besitter informasjon om enkelte av sluttbrukerne av Datahotellet i form av registrering hos brukerstøtte med henvendelser/spørsmål og innmelding av mulige feil. - Brønnøysundregistrene (Brreg) ble kontaktet med forespørsel om de satt på kontaktinfo rundt antatte brukere av Datahotellets tjenester. (Brukere som eksempelvis hadde kontaktet Brreg vedrørende Enhetsregisteret, tilsvarende register tilgjengelig på Datahotellet) - Brukerne ble informert om undersøkelsen gjennom nyhetsartikkel på data.norge.no og på twitter og facebook Det ble mottatt totalt 18 besvarelser til spørreundersøkelsen. Hvorvidt dette antallet er tilstrekkelig for å kunne generalisere resultat fra undersøkelsen til å kunne sies å være gjeldende for hele populasjonen, så må eksempelvis følgende spørsmål kunne svares bekreftende: Er utvalget (respondentene i spørreundersøkelsen) representative i forhold til populasjonen av brukere av Datahotellet? o For å ha en formening om representativitet/generalisering til en populasjon må det samtidig eksistere en formening om karakteristika ved populasjonen. Dette prosjektet har ikke klart å identifisere beskrivelser eller antagelser rundt populasjonen. Vi kan derfor ikke argumentere for at spørreundersøkelsen er representativ/er ikke representativ for populasjonen, i betydning representativitet som statistisk begrep og metode. Det vi kan konkludere med er derimot at vi kjenner oppfatningen av Datahotellets tjenester og leveransekvalitet gjennom svar fra 18 brukere. Vi kan videre konkludere at svarene fra disse 18 respondentene er den beste oppfatningen vi har vedrørende populasjonens vurdering av Datahotellets tjenester og leveransekvalitet Møter og intervjuer Vi har gjennomført 3 stk. intervjuer med identifiserte sluttbrukere som har vært villige til å bli kontaktet for et utdypende intervju. Intervjuskjemaet fulgte spørreundersøkelsens oppbygging og struktur: (se Vedlegg 3) Bekrefte funn og tentative konklusjoner fra spørreundersøkelsen Gi ytterligere innspill rundt de mer tekstlige besvarelsene av spørreundersøkelsen: Dette gjaldt spesielt Intervjuene ble gjennomført som semi-strukturerte dybdeintervjuer. Det ble utarbeidet en samtaleguide for intervjuene. Guiden tok utgangspunkt i resultatene fra spørreundersøkelsen, med fokus mot de områder hvor utdyping var ønskelig. Intervjuene ble hovedsakelig gjennomført av en person i prosjektet. Referatet utarbeidet i etterkant inngår i denne rapportens totale observasjoner, analyser og konklusjoner. Intervjuobjektenes besvarelse er behandlet konfidensielt i denne rapporten, og all informasjon har blitt samlet og aggregert til et helhetsbilde. Sopra Steria Group av 38

11 1.4.4 Kvalitetssikring Denne rapporten har vært fremlagt til gjennomsyn og kommentarer fra følgende personer i Difi: Seniorrådgiver Øystein Åsnes Medio februar ble det gjort en fremlegging av indikative funn fra spørreundersøkelsen for «SAR» grupperingen m.fl. i Difi. Innspill og kommentarer fra denne fremleggingen ble tatt hensyn til i de påfølgende dybdeintervjuene av brukere Oppdragets gjennomføringsperiode Oppdraget er gjennomført i perioden november 2014 til mars Definisjoner Datahotellet Datasett APIer Web-API Åpne data Distribusjon Publiseringstjeneste for åpne offentlige datasett driftet av Difi Et datasett er en samling med data, for eksempel i form av en tabell, liste eller en database som kan gjøres tilgjengelig som en nedlastbar fil, og/eller nåes via et Web-API. API er et trebokstavs akronym for engelsk Application Programming Interface, på norsk applikasjonsgrensesnitt, som betegner et grensesnitt i en programvare slik at spesifikke deler av denne kan aktiviseres (kjøres) fra en annen programvare Et Web API gjør at dataprogrammer kan gjøre oppslag i et datasett ved hjelp av World Wide Web. For eksempel kan et datasett over bomstasjoner i Norge bli gjort tilgjengeleg for utviklere gjennom en web-api, slik at et dataprogram kan bruke kommunenummer for å hente en liste over alle bomstasjoner i en kommune. Data som er fritt tilgjengelig for bruk og videre bruk av alle, både mennesker og maskiner. Dataeiere kan ikke kreve mer enn at man navngir og/eller deler videre på samme vilkår. En distribusjon er en spesifikk måte å gjøre et datasettet tilgjengelig på. Hvert datasett kan være tilgjengelig på flere måter, for eksempel i ulike format eller fra ulike nettadresser. Eksempel på distribusjoner kan være nedlastbar CSV-fil, et API eller en RSS-strøm. Sopra Steria Group av 38

12 2 Interessenter Flere interessentgrupper er involvert i Datahotellet: Myndighetene (Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Difi, eventuelt andre offentlige aktører): Interessentgrupperingen diskuteres ikke ytterligere i denne rapporten utover det som fremkommer innledningsvis i Kapittel 1. Leverandører til Datahotellet (dette er alle virksomheter som ser det som formålstjenlig å levere innhold til Datahotellet): Denne interessentgruppen er ikke behandlet og analysert i denne rapporten. Sluttbrukere av Datahotellet (dette er virksomheter og enkeltpersoner som av ulike behov og med ulike formål aksesserer Datahotellets innhold): Det er sluttbrukernes oppfatning av Datahotellet som er kartlagt og analysert i denne rapporten. 3 Analyse Den «typiske bruker» slik han/hun fremkommer i spørreundersøkelsen er karakterisert nedenfor. Karakteristikkene er hentet fra undersøkelsens enkeltstående spørsmål, og er referert med klammeparanteser. Det enkelte spørsmål fra undersøkelsen analyseres deretter i større detalj. 3.1 Brukerhistorie «Et privat foretak laster ned sin egen kopi av Datahotellets datasett, og/eller gjør oppslag mot Datahotellet. [1, 3]. Dette gjør brukeren av tre grunner i hovedsak; generere inntekter/salg, kostnadsbesparende tiltak i form av effektivisering, eller for å heve kvaliteten på interne prosesser. [2] Hvordan benytter så «den typiske bruker» datasettene på Datahotellet? «Alle mulige varianter» er svaret (frittstående, kobling mot interne data og kobling mot andre eksterne datakilder.) [4] For «den typiske bruker» så er Datahotellet «Svært viktig eller viktig» for hans virksomhet. [14] Vår bruker har stor tillit til selve den tekniske tjenesten som Datahotellet utgjør, han er glad og fornøyd med oppetid, ytelse og kvaliteten på brukerstøtte. [16, 17, 19, 20] Sopra Steria Group av 38

13 Brukeren har to forbedringsforslag; Datahotellets dokumentasjon kan bli bedre, samme gjelder driftskommunikasjon. [18, 21] Brukeren har (implisitte) forventninger til leveransekvalitet (oppetid, ytelse, mv.) som Difi må/bør ta hensyn til i en evt. ROS-analyse [27] Spm 1: Tilhørighet sektorer Som det fremkommer av grafen har ca. 6 tilhold i det private næringsliv, mens statsforvaltningen utgjør 5 45% 4 35% 25% 2 15% 5% Private aksjeselskaper mv. - (2100) Personlige foretak og næringsdrivende - ( ) Banker, inkl. Norges Bank - ( ) Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring - (4900) Statsforvaltningen - (6100) Annet Spm 2: I hovedsak, hvordan benytter virksomhetene datasettene? Nesten en tredjedel svarer at Datahotellet genererer inntekter for virksomheten, direkte eller indirekte. Nesten 4 av 10 angir at Datahotellet benyttes til forbedring av virksomhetens interne liv: Heve effektiviteten og/eller kvaliteten i forretningsprosesser (som ikke omhandler inntektsgenering) Sopra Steria Group av 38

14 35% 25% 2 15% 5% I inntektsgenererende prosesser: salg, markedsføring, o.l. (Datasettene inngår IKKE i de tjenestene og produktene vi tilbyr kunder og andre eksterne aktører) I inntektsgenererende prosesser: salg, markedsføring, o.l. (Datasettene INNGÅR i de tjenestene og produktene vi tilbyr kunder og andre eksterne aktører) For å effektivisere våre interne prosesser (F.eks. fylle ut automatisk adressekontaktinfo o.l.) For å heve kvaliteten påannen bruk, vennligst gi våre interne prosesser en kort beskrivelse: (f.eks sikre riktige adresser på kunder og leverandører, sjekke for innmeldte konkurser, o.l.) Spm 3: Hvordan får virksomheten tak i datasettene? Svarene fordeler seg jevnt mellom de som laster ned egne datasettkopier fra Datahotellet, vs. de som gjør oppslag mot Datahotellet. Dette er de to dominerende kategoriene. (Summen av prosentene er mer enn 100. Dette skyldes at spørsmålet ga mulighet til å krysse av mer enn et alternativ pr respondent.) Vi laster ned vår egen kopi av datasett fra Difis Datahotell Vi gjør oppslag mot Difis Datahotell Vi benytter datasett tilgjengelige fra en annen side enn Difis Datahotell Ikke aktuelt/vet ikke Annet, vennligst gi en kort beskrivelse: Spm 4: Hvordan benytter virksomheten datasettene? Sopra Steria Group av 38

15 Vi observerer at det er mangeartet bruk av datasettene. Virksomhetene kobler datasett til både annen intern informasjon så vel som andre eksterne datakilder. Dataene benyttes også i like stor grad som frittstående datakilde, evt. kombineres med andre datasett tilgjengelig på Datahotellet Vi bruker datasettene som en frittstående og uavhengig datakilde Vi kobler datasett til hverandre Vi kobler datasett til vår egen interne informasjon Vi kobler datasett til annen ekstern informasjon Vet ikke Spm 5: Brukes datasett for å generere inntekter til virksomheten? Omtrent halvparten oppgir at datasett benyttes til å generere inntekter til virksomheten. Datahotellet er altså for mange av brukerne et bidrag til virksomhetens omsetning. 45% 4 35% 25% 2 15% 5% Ja, i svært stor grad Ja, til en viss grad Nei, ikke i noen særlig grad Nei, i liten grad Nei, i svært liten grad / ikke i det hele tatt Ikke aktuelt/vet ikke Sopra Steria Group av 38

16 Spm 6: Er det mulig å anslå årlig inntektstap om datasettene ikke lenger var tilgjengelig? Vi ser at det tyngdepunktet i besvarelsen for dette spørsmålet ligger lenger til høyre enn for spørsmål 5, med en betydelig større andel «Ikke aktuelt/vet ikke». Dette er som forventet, da spm 5 etterspør inntektsbetydning i kvalitative termer, mens spm 6 etterspør inntektsbetydning i kvantitativ form. Det er mer (arbeids)krevende for respondenten å kvantitativt vurdere datasettenes betydning for inntektene. 5 45% 4 35% 25% 2 15% 5% Årlig tap 2-5 mill. Årlig tap mill. Årlig tap Årlig tap mindre enn Ingen tap Ikke aktuelt/vet ikke Spm 7: Har tilgjengelige datasett bidratt til innovasjon og verdiskaping i din virksomhet? Halvparten mener datasettene har bidratt i større eller mindre grad til innovasjon og verdiskaping. Vi må kunne sies å ha våre ord i behold når vi da slår fast at Datahotellet er en viktig bidragsyter hos virksomhetene i forretnings -og produktutviklingens ulike faser fra den spede idegenerering til distribusjon av det konkrete ferdigstilte produkt/tjeneste. Sopra Steria Group av 38

17 35% 25% 2 15% 5% Ja, i svært stor grad Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Nei, ikke i noen særlig grad Ikke aktuelt/vet ikke Spm 8: Kan du si KORT hvordan Datahotellet har gitt "bidrag til innovasjon og verdiskaping"? Respondentene fremhever bl.a. at tilgang på datasett gir økt fleksibilitet i utprøving av produkter, det å se muligheten i reelle data: «Vi får mer mulighet til å prøve ut ideer og metoder»,»datahotellet har latt oss få et "utenfra-inn"-blikk på markedet, slik at vi kan gjøre analyser på mer enn bare vår egen kundebase..» Spm 9: Vil du si at datasettene som er tilgjengelig har bidratt til effektivisering i din virksomhet/ virksomhetens produkter og tjenester? To tredjedeler av besvarelsene oppgir at «Ja, datasettene har bidratt til effektivisering i virksomheten i større eller mindre grad» Så mye som en tredjedel vurderer bidraget innen effektivisering til å være «svært stort» eller «stort». Datahotellet fremstår derfor som en vesentlig bidragsyter og en sentral ressurs i virksomhetenes arbeid med intern effektivisering av sine prosesser. Sopra Steria Group av 38

18 35% 25% 2 15% 5% Ja, i svært stor grad Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Nei, ikke i noen særlig grad Nei, i liten grad Nei, i svært liten grad / ikke i det hele tatt Ikke aktuelt/vet ikke Spm 10: Kan du si KORT hvordan Datahotellet har gitt "bidrag til effektivisering"? Respondentene fremhever det enkle og effektive i å kunne hente data fra et sted / anvende ferdige APIer for prosessering av data. «slipper å punche masse navn og adresser.» «Et API er enklere å bruke enn å utvikle egne scrappere for å hente data fra andre websider» «..Automatisert utfylling av (webbaserte) skjema for organisasjoner (adresser mv.) «Automatisert utfylling/vasking av registre i saksbehandlingsverktøyet Public360.» Spm 11: Kan du anslå et eventuelt årlig effektivitetstap (i NOK) hvis datasettene ikke lenger var tilgjengelig? Halvparten svarer «Ikke aktuelt/vet ikke». Dette står ved første øyekast i kontrast til den overveiende positive besvarelsen på spm 9, som også omhandlet effektivisering. Som nevnt under det spørsmålet var en tredjedel av den oppfatning at Datahotellets bidrag til virksomhetens effektivisering til å være «svært stort» eller «stort». Dog, svarene under spm 9 og spm 11 trenger likevel ikke implisere at respondentene er inkonsistente i sine besvarelser. Drøftelsen gjort under spm 6 gjelder også for spm 11, denne gang for effektivitet: spm 9 etterspør effektivitetsbetydning i kvalitative termer, mens spm 11 etterspør effektivitetsbetydning i kvantitativ form. Det er mer (arbeids)krevende for respondenten å kvantitativt vurdere datasettenes betydning for effektiviteten. Sopra Steria Group av 38

19 Årlig tap 2-5 mill. Årlig tap mill. Årlig tap Årlig tap mindre enn Ingen tap Ikke aktuelt/vet ikke Spm 12: Vil du si at datasettene som er tilgjengelig har bidratt til kvaliteten i din virksomhet/ virksomhetens produkter og tjenester? 7 av 10 sier seg enig i dette, datasettene har bidratt i større eller mindre omfang til å sikre kvaliteten. Nesten en tredjedel angir at datasettene har bidratt i «svært stor grad» eller «stor grad» til å sikre kvaliteten i virksomhetens produkter og tjenester. Datahotellet fremstår derfor som en vesentlig bidragsyter i virksomhetenes arbeid med intern kvalitetssikring. 45% 4 35% 25% 2 15% 5% Ja, i svært stor grad Ja, i stor grad Ja, til en viss grad Nei, ikke i noen særlig grad Nei, i liten grad Nei, i svært liten grad / ikke i det hele tatt Ikke aktuelt/vet ikke Spm 13: Kan du si KORT hvordan Datahotellet har gitt "bidrag til kvalitet"? Respondentene fremhever hvordan kobling av ulike kildedata sikrer riktig angivelse av postadresser, mv. «.Jeg bruker orgnr som koblingsnøkkel og får dermed eksakt samme navn og adresse som i Brønnøysund» Sopra Steria Group av 38

20 «Automatisk oppdatering for kunden når de logger inn for å gi en bedre datakvalitet både hos oss og f.eks Norid.» Spm 14: Alt i alt, hvor viktig vil du si at Datahotellet er for din virksomhet? Nesten halvparten angir at Datahotellet er «Svært viktig eller viktig» for virksomheten. Under en femtedel mener Datahotellet er «Lite viktig eller Ikke viktig i det hele tatt». Denne svarfordelingen må sies å være klar. Besvarelsen på dette oppsummerende spørsmålet anses å være konsistent med spørsmålene 7, 9 og 12 som også ga et klart og entydig svar på at: «Ja, Datahotellet understøtter innovasjon og verdiskaping, effektivisering og kvalitetsheving». 45% 4 35% 25% 2 15% 5% Svært viktig Viktig Noe viktig Lite viktig Spm 15: Kan du gi en KORT begrunnelse for ditt svar på "alt i alt, hvor viktig Datahotellet er for din virksomhet"? Svarene varierer mellom bruk av Datahotellet i effektiviseringsøyemed, eller inntektsgenererende aktiviteter: Effektivisering: «Jeg bruker organisasjonsnummer som koblingsnøkkel og får dermed eksakt samme navn og adresse som i Brønnøysund. Slipper masse punching.» Inntektsgenerering: «Vi videreselger datasett / API'er og ønsker åpne data som en del av disse..»offentlige data er viktige for vår virksomhet: Både for kvalitetssikring av data (adresser mv). Verdiøkende/Inntektsgenerering ved å koble offentlige data til øvrige datakilder.» Spm 16: Hvordan opplever du Datahotellets driftsstabilitet og oppetid? Over 8 er «Tilfreds eller Svært tilfreds» med driftsstabiliteten og oppetiden. Sopra Steria Group av 38

21 Ingen er «litt eller mye» misfornøyd med tilgjengeligheten og stabiliteten Nøytral Tilfreds Svært tilfreds Spm 17: Hvordan opplever du Datahotellets respons og ytelse (for eksempel søk og eksport)? Det er samme høye tilfredshet med Datahotellets respons og ytelse som det var for Datahotellets driftsstabilitet og oppetid under spm 16: Mer enn 8 er «Tilfreds eller Svært tilfreds» med opplevd respons/ytelse. Ingen er «litt eller mye» misfornøyd med respons og ytelse. Den tekniske leveransen fra Datahotellet fremstår derfor som stabil, robust, og med en ytelse tilpasset brukernes behov Nøytral Tilfreds Svært tilfreds Spm 18: Hva synes du om tilgjengelig bruker- og systemdokumentasjon for Datahotellet? Spm 16/17 omhandlet den rent tekniske tjenesten fra Datahotellet. Her var respondentene entydig positive. For bruker- og systemdokumentasjon for Datahotellet gir brukerne oss beskjed om at vi har et forbedringspotensiale (I hvert fall sammenlignet med den tekniske tjenesten). I dybdeintervju gjennomført med virksomheter er det fremkommet konkrete forbedringsforslag: «Bruker- og Sopra Steria Group av 38

22 systemdokumentasjonen kan inneholde hvordan kan data integreres; eksempelvis mot «WordPress» Svært lite tilfreds Lite tilfreds Nøytral Tilfreds Svært tilfreds Spm 19: Hvordan opplever du «åpningstiden» for Datahotellets brukerstøtte og support? Innenfor den mer funksjonelle leveransen av Datahotellets tjenesteleveranse så kan vi som for den tekniske leveransen presentere overveiende positive tall. Nesten 6 er «Tilfreds eller Svært Tilfreds». Heller ikke her noen som er «Svært lite eller lite tilfreds». For å balansere det «positive» regnskapet noe, så legger vi til at 4 av respondentene dog er «Nøytrale». 4 av 10 opplever altså ikke brukerstøttes åpningstid som hverken spesielt positiv eller spesielt negativ Nøytral Tilfreds Svært tilfreds Spm 20: Hva synes du om responstid og kvaliteten i brukerstøttes tilbakemeldinger og feilhåndtering? Nesten halvparten angir at brukerstøttes «leveransekvalitet» er «Tilfredsstillende eller Svært tilfredsstillende» Nesten halvparten angir «Nøytral» Sopra Steria Group av 38

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo

Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Åpne data fra BRREG Svein Erik Grønmo Definisjon Åpne data Fire egenskaper kjennetegner åpne data: De er tilgjengelig for alle De er i maskinlesbare formater De er gratis De kan fritt gjenbrukes/viderebrukes

Detaljer

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo

01.12.2011. Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse. Visjon og hovedmål. Svein Erik Grønmo Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål 1 Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Notat om Norge digitalt og Norvegiana

Notat om Norge digitalt og Norvegiana mai 2015 Notat om Norge digitalt og Norvegiana Rammer og forutsetninger Dette notatet tar for seg problemstillinger som er aktuelle for samhandling mellom Norvegiana og Norge digitalt i et fremtidig digitalt

Detaljer

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011

Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Brukerundersøkelse for konkurransetilsynet.no 2011 Rapport fra brukerundersøkelse på konkurransetilsynet.no 2011 1. Bakgrunn Informasjonsstaben ønsker å vite mer om hvordan befolkningen bruker og vurderer

Detaljer

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE

UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE UIB - BRITA BRUKERUNDERSØKELSE Hovedrapport 2012 KORT OM UNDERSØKELSEN Metode: Web-undersøkelse: E-mail via lenke Utvalg: Ansatte ved UiB Antall intervju: n=684 Svarprosent: 34 % Datainnsamlingsperiode:

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Åpne data under åpne lisenser

Åpne data under åpne lisenser Åpne data under åpne lisenser - en vinn-vinn strategi for offentlig sektor Presentasjonen er en moderert versjon av den som ble vist på Digisams konferanse Öppna kulturarvsdata i Norden, 24.4.2013 Kristin

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH

Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH Brukerdokumentasjon IS-0515 Brukerveiledning for vedlikehold og registrering i RESH FORORD FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde informasjon i RESH. Alle virksomheter

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

SSA-V Bilag 1. Vedlikeholdsavtalen (SSA-V) Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Vedlikeholdsavtalen (SS-V) Bilag : Kundens kravspesifikasjon SS-V Bilag Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.8 08.2 20 Dokumentet som ble sendt ut på innspillsrunden

Detaljer

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse

Svein Erik Grønmo / Steinar Ekse Åpne data / Steinar Ekse Visjon og hovedmål Vi skal være verdensledende til beste for norsk næringsliv og forvaltning Vi skal være en tillitskapende myndighetsutøver og datakilde Vi skal gjøre næringslivets

Detaljer

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon

KF Avviksbehandling. KF Avviksbehandling. avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling avvikshåndtering i din organisasjon KF Avviksbehandling KF Avviksbehandling effektiviserer og automatiserer flyten av avviksskjema i kommuner og fylkeskommuner. Elektronisk innmelding

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi

Strategi for data.norge.no. Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Strategi for data.norge.no Datadelingsforum 29.04.2014 Øystein Åsnes, Difi Bakgrunn 2 år sidan lansering Behov for å løfte brukaropplevinga Ny europeisk standard for datakatalogar Behov for å desentralisere

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Oslo, 29.06.2012 Kartlegging av praksis for deling av offentlige data SAK.nr: 2012/0602 Til øverste ansvarlige leder Digitutvalget ber med dette

Oslo, 29.06.2012 Kartlegging av praksis for deling av offentlige data SAK.nr: 2012/0602 Til øverste ansvarlige leder Digitutvalget ber med dette Oslo, 29.06.2012 Kartlegging av praksis for deling av offentlige data SAK.nr: 2012/0602 Til øverste ansvarlige leder Digitutvalget ber med dette virksomheten svare på kartlegging av praksis for deling

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012

Ipsos MMI Erik Griffin 1. november 2012 Erik Griffin 1. november 20 Kartlegging av kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og det norske OECD kontaktpunkt blant tillitsvalgte i bedrifter med flernasjonal virksomhet 1. Om

Detaljer

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen?

Hvordan ser norske virksomheters bruk av sosiale medier ut i dag og i morgen? Rapport: Norske virksomheters bruk av sosiale medier September 2009 Leif Henrik Husom, Perceptor AS Edgar Valdmanis, Dataforeningen Merete Berg, Steria Oslo, 22.09.2009 1 Hvordan ser norske virksomheters

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett

Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett Standard for beskrivelse av datakataloger og datasett Anne Gro Hustoft Teknologiforum, 11. november Åpne data (Open Knowledge Foundation) Bakgrunn Fra manuell registrering av åpne datasett til aggregering

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Erfaringer med lisensiering av meteorologiske data

Erfaringer med lisensiering av meteorologiske data Erfaringer med lisensiering av meteorologiske data Kristin Lyng IT-jurist ved met.no Juridisk seminar, 12.12.2012 kristin.lyng@met.no // @kristinlyng Bilder/illustrasjoner fra met.no, yr.no og Kristin

Detaljer

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet

AGENDA. Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter. Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse. Annet AGENDA 01 02 03 Gjennomgang av utkast til løsningskonsepter Plan og arbeidsform frem mot endelig leveranse Annet Behov fra samfunnsøkonomisk analyse 1. Et antall alternative løsningskonsepter som skiller

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mgxxe

DIGITAL INFRASTRUKTUR. Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mgxxe DIGITAL INFRASTRUKTUR Oslo byarkiv/ Digitalt Museum http://shar.es/1mgxxe Hva er verdien i digital infrastruktur? Hvordan kan du og din organisasjon bruke infrastrukturen til å formidle? Norsk Teknisk

Detaljer

Åpne data og juridiske problemstillinger

Åpne data og juridiske problemstillinger Åpne data og juridiske problemstillinger Seminar DIFI 12. desember 2012 advokat Eva I.E. Jarbekk Hva er data? Alt fra stillingsannonser, hendelser og nyhetsmeldinger, til kart, regnskap, statistikk og

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Data.norge.no 2 år. Øystein Åsnes NOKIOS 30. oktober 2013

Data.norge.no 2 år. Øystein Åsnes NOKIOS 30. oktober 2013 Data.norge.no 2 år Øystein Åsnes NOKIOS 30. oktober 2013 30. oktober 2013 September 2011 Opne data Data som er fritt tilgjengeleg for bruk og vidarebruk av alle, både menneske og maskiner Dataeigarar kan

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN

SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Oppdragsgiver Statens bygningstekniske etat Rapporttype Rapport - spørreundersøkelse 211-4-8 SPØRREUNDERSØKELSE DET POLITISKE EIERSKAP TIL EIENDOMSFORVALTNINGEN Foto: Nye Stokkan ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang

Agenda. Difi og DFØ. Historien om elektronisk faktura. Standard prosesser. Formater og status. Kom i gang Agenda Difi og DFØ Historien om elektronisk faktura Standard prosesser Formater og status Kom i gang Regjeringen Regjeringen Solberg KMD - Kommunal- og moderniseringsdepartementet Finansdepartementet Jan

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel

Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Nasjonal løsning for elektronisk faktura og e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Olav Kristiansen, prosjektleder - elektronisk faktura, Difi Per Martin Jøraholmen seksjonssjef, DFØ

Detaljer

Samle inn eller samhandle om statistiske data?

Samle inn eller samhandle om statistiske data? 1 Samle inn eller samhandle om statistiske data? Statistisk sentralbyrå En institusjon som teller Fakta om SSB 932 ansatte per 30.06.2013 573 Oslo 359 Kongsvinger I tillegg Ca. 170 intervjuere (70 årsverk)

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi

Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi Policy vedrørende informasjonskapsler og annen tilsvarende teknologi 1. Hva omfavner denne policyen? Denne policyen dekker dine handlinger hva angår Tikkurila sine digitale tjenester. Policyen dekker ikke

Detaljer

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER

REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER REGISTRERING I FRIVILLIGHETSREGISTERET VEILEDNING FOR FOR NJFF S FORENINGER 1. Logg inn i Altinn Den som skal registrere foreningen må identifisere seg. Det tilbys flere muligheter. Finn fram en av følgende

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

Åpne offentlige data

Åpne offentlige data Åpne offentlige data STRATEGI FOR ÅPNE DATA 15.07.2013 Brønnøysundregistrene Innhold 1 Innledning... 3 2 Åpne data Beskrivelse... 3 2.1 Viderebruk av offentlige data... 4 3 Åpne data Bakgrunn... 4 4 Brønnøysundregistrenes

Detaljer

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål?

Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Næringslivsregister - registrere din bedrift på Eidsvoll kommunes Innbyggerportål? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Her har vi laget en mulighet til å finne et så fullstendig som mulig, næringslivsregister

Detaljer

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK

VARSEL OM VEDTAK NORLI/LIBRIS KOMMENTARER OG FORSLAG TIL AVHJELPENDE TILTAK Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 Bergen Att.: Jostein Skår/Christian Lund OFFENTLIG VERSJON Vår ref: Deres ref: Oslo, 13. februar 2011 Saksansvarlig advokat: Trond Sanfelt VARSEL OM VEDTAK

Detaljer

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring)

Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Veiledning om tilsynets praksis vedrørende virksomhetenes målstyring (veiledning om målstyring) Utgivelsesdato: 07.06.2010 1 Bakgrunn...2 2 Hensikt...2 3 Omfang...2 4 Sentrale krav...2 5 Generelt om målstyring...4

Detaljer

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår

Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Enhetsregisteret Utviklingsplan 2016 Første halvår Endringer i denne versjon Tiltaket felles løsning for «Innrapportering for frivillig sektor» er ferdig utviklet og er tatt ut av planen. Tiltaket «Løsning

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon

Metoder for bedre samhandling. erfaringer fra Semicolon Metoder for bedre samhandling erfaringer fra Semicolon Norstella/RNeF-seminar Oslo, 27. august 2009 Terje Grimstad, Karde Karde AS Innovasjon, rådgivning og ledelse Innhold 1. Litt om Semicolon-prosjektet

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3

Vanlige spørsmål. GallupPanelet. TNS Panel-app. TNS Juni 2015 v.1.3 Vanlige spørsmål Innhold 1 Hvor kan man laste ned appen 1 2 Vanlige spørsmål 03-19 3 Begrensninger i GallupPanel-app v. 2.3.2 20 4 Kontakt oss 21 2 Hvor kan man laste ned GallupPanel-appen? For ios kan

Detaljer

ASSS TTU høstsamling 2015. Oslo, 3-4 november 2015

ASSS TTU høstsamling 2015. Oslo, 3-4 november 2015 ASSS TTU høstsamling 2015 Oslo, 3-4 november 2015 ASSS ASSS; samarbeid mellom KS og de ti mest folkerike kommunene Vedtekter som regulerer samarbeidet Oslo er ny lederkommune i ASSS (overtar etter Kristiansand)

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Lufthavner Norge, 2015

Lufthavner Norge, 2015 EPSI Rating om Lufthavner Norge, 2015 Sammendrag EPSI Rating www.epsi-norway.org Om EPSI Rating EPSI Rating en ledende leverandør av uavhengige kundetilfredshetsanalyser, og er å anse som en ekstern revisor

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013

Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Kundetilfredshet skadeforsikring Norge 2013 Hovedresultater fra EPSI sin kundetilfredshetsstudie av skadeforsikring i Norge presenteres under. Analysen av forsikringsbransjen i Norge baserer seg på 2500

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling

Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester. Faglig veileder for byggesaksbehandling Kvalitetskartlegging av kommunale tjenester Faglig veileder for byggesaksbehandling Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 5 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 5 5 Analyse

Detaljer

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005

Brukerundersøkelse. Utført blant 600 domeneabonnenter i mars 2005 Brukerundersøkelse Utført blant 6 domeneabonnenter i mars Om undersøkelsen Utført av TNS Gallup i samarbeid med Post- og teletilsynet på oppdrag fra UNINETT Norid 6 av (1 %) tilfeldig uttrukne domeneabonnenter

Detaljer

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009

Rapport. Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Rapport Tilfredshetsundersøkelse desember 2009 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 07.01.10 Dokument etablert HN 0.1.0 14.01.10 Utkast til rapport ferdigstilt HN 0.9.0 05.02.10 Dokument

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Åpent alle veier. 13.10.2011 Roar Skålin, IT-direktør ved Meteorologisk institutt. E-post: roar.skalin@met.no Bilder/illustrasjoner fra met.

Åpent alle veier. 13.10.2011 Roar Skålin, IT-direktør ved Meteorologisk institutt. E-post: roar.skalin@met.no Bilder/illustrasjoner fra met. Åpent alle veier 13.10.2011 Roar Skålin, IT-direktør ved Meteorologisk institutt E-post: roar.skalin@met.no Bilder/illustrasjoner fra met.no Hvordan lager vi et værvarsel? WMS Kjøring og overvåking av

Detaljer

Artsdatabanken og åpen datadeling

Artsdatabanken og åpen datadeling Artsdatabanken og åpen datadeling Artsdatabanken vil dele data under åpne lisenser, med mindre sterke motargumenter kan dokumenteres for å gjøre unntak. En fremtidsrettet strategi for åpenhet og åpen lisensiering

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Utvikling Doffin 2015-2016

Utvikling Doffin 2015-2016 Utvikling Doffin 2015-2016 Plan for forbedringer av Doffin for perioden 2015 til 2016 24 juni 2015 Skisse på Doffin TED KGV Publiserte kunngjøringer Varslingstjeneste Lage kunngjøringer Registrere interesse

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer