SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)"

Transkript

1 SEILFLYHÅNDBOKEN REVISJONSLISTE Revisjoner Side 1 av 2 REVISJONER Revisjon nr. Revisjon dato Innført dato Innført av (sign) mai mai 2001 S/NLF/NAK

2 Revisjoner Side 2 av 2 SEILFLYHÅNDBOKEN REVISJONSLISTE Revisjon nr. Revisjon dato Innført dato Innført av (sign)

3 SEILFLYHÅNDBOKEN KONTROLLISTE Kontrolliste Side 1 av 2 KONTROLLISTE Nedenstående kontrolliste viser hvilken utgave som er den siste gyldige per kapittel. Når nye revisjoner mottas, ajourføres nedenstående med revisjonsdato og utgavenummer. Hvis det er endringer innen et kapittel utgis hele kapitlet i en ny utgave. Alle endringer i Seilflyhåndboken skal føres inn i revisjonslisten. Kapittel Dato Utgave Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni

4 Kontrolliste Side 2 av 2 SEILFLYHÅNDBOKEN KONTROLLISTE

5 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 1 av FORORD seilflyhåndboken (SFHB)/(Norsk Aero Klubb Håndbok - Del D ) for Seilflyseksjonen/Norges luftsportsforbund/norsk Aero Klubb (S/NLF/NAK) har som formål å gjøre kjent og formalisere for alle medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for den totale virksomhet innenfor organisasjonens rammer. SFHB utgjør et hovedelement i Seilflyseksjonens internkontrollsystem ved å beskrive de nødvendige administrative verktøy som sikrer at virksomheten er organisert og drevet i samsvar med myndighetenes rammeforskrifter og seksjonenes interne bestemmelser. SFHB skal være gjenstand for kritisk vurdering minst en gang årlig på om bestemmelsene er relevante og effektive for sine formål. Det er seksjonsstyrets ansvar at så skjer. SFHB reflekterer de forpliktelser som seksjonens medlemskap i nasjonale og internasjonale organisasjoner til enhver tid måtte kreve. SFHB utarbeides, godkjennes og utgis av Seksjonsstyret og sanksjoneres formelt av Årsmøtet i Seilflyseksjonen. Kapittel 01 i SFHB er et ekstrakt av NAKs interne kvalitetshåndbok som beskriver NAKs rolle i luftfartssystemet, samt den enkelte klubb og utøver sin rolle i dette. Denne håndboka er skrevet i Adobe Framemaker 5.5. Brødtekst er satt i Times, 11pt. Overskrifter er satt i Times Bold, hhv. 14 pt. og 11 pt.

6 Kapittel 00 Side 2 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV 2.0 GENERELT Alle seilflyklubber tilsluttet S/NLF/NAK og samtlige instruktører er pliktige til å være i besittelse av en til enhver tid gyldig SFHB med de siste revisjoner innført og være kjent med innholdet i denne. 2.1 UTARBEIDELSE OG REVISJON AV SEILFLYHÅNDBOKEN Seilflyseksjonens styre har ansvar for at denne seilflyhåndbok foreligger i ajourført revisjon med hensyn til myndighetenes bestemmelse gitt i lov eller forskrift, og bestemmelse gitt som årsmøtevedtak i Seilflyseksjonen. Revisjonsdato skal klart fremgå i toppteksten (headingen) av det enkelte kapittel. Seilflyseksjonens styre skal av eget tiltak vurdere revisjon av SFHB minst 1 gang årlig. Nedsatte fagkomiteer fungerer her som Seksjonsstyrets rådgivende organ. I saksforhold nærmere bestemt av årsmøtet, kan styret treffe vedtak, hvoretter vedtaket blir å revidere inn i seilflyhåndboken som gjeldene for Seilflyseksjonen. Slikt vedtak skal sanksjoneres av førstkommende årsmøte. Administrativ leder/seilfly, forestår det praktiske revisjonsarbeidet etter instruksjon av styret. Straks revisjon er foretatt, skal angjeldende kapittel oversendes til Luftfartstilsynet (LT) som del av det formelle grunnlag for tilsyn med seilflyutøvelsen i Norge og samtlige pliktige innehavere av SFHB. Revisjonsoversikt med dato for siste revisjon av det enkelte kapittel skal være ajourført og tilgjengelig ved henvendelse til NAK og Seilflyseksjonens web-sider på Internett. Når SFHB foreligger i en ny utgave, skal alle som er pålagt å inneha SFHB gjøres oppmerksom på dette gjennom vår informasjonsbulletin. 2.2 MANDAT NAK har i henhold til avtale med Luftfartstilsynet ansvaret for at seilflyvirksomheten innenfor S/NLF/ NAK er planlagt, organisert og utført i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av Lov om luftfart, Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) i sin alminnelighet, samt rammeforskriftene BSL D 4-1 og BSL D 4-6. Seilflyseksjonen utarbeider og utgir interne bestemmelser i SFHB som kreves for seilflyvirksomheten ifølge BSL'enes rammebestemmelser. Ut over seksjonens egne interne bestemmelser gjengitt i denne SFHB, må den enkelte utøver av seilflyging forholde seg til de øvrige BSLer, AIP, AIC osv, som annet luftfartspersonell, i de tilfeller der dette er påkrevet. BSLer som inneholder bestemmelser av betydning for seilflyvirksomheten er tatt med som vedlegg i denne SFHB. Det poengteres at det er den enkelte seilflyklubb og seilflyutøver sitt ansvar å forvisse seg om hvilke bestemmelser som til enhver tid gjelder. I så henseende er den revisjonstjenesten som S/NLF/NAK påtar seg i denne SFHB, en service til sine medlemmer. Det er den enkelte seilflyutøver sin plikt og ansvar å forholde seg til de publikasjoner og bestemmelser som er utgitt av LV og som har betydning for utøvelse av seilflyvirksomhet. Se for øvrig kapittel 02. Det er der beskrevet hvilke publikasjoner og bestemmelser klubbene skal være i besittelse av eller ha tilgang til. Bestemmelsene i SFHB gjelder alle utøvere av seilflyvirksomhet innen S/NLF/NAK og dens tilsluttede klubber.

7 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 3 av INNHOLD: Revisjonsliste Kontrolliste Kapittel 00 Kapittel 01 Kapittel 02 Kapittel 03 Kapittel 04 Kapittel 05 Kapittel 06 Kapittel 07 Kapittel 08 Kapittel 09 Vedlegg Forord mv. Innholdsfortegnelse Definisjoner og forkortelser Utdrag av NAKs Kvalitetshåndbok Myndighetsbestemmelser Administrative bestemmelser Operative bestemmelser og instrukser Tekniske bestemmelser Utdanningsbestemmelser Flytrygging Forsikring Konkurranse og rekordbestemmelser S/NLF/NAK vedlegg, samt utdrag av BSL-bøker Detaljert innholdsfortegnelse finnes foran i de respektive kapitlene.

8 Kapittel 00 Side 4 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV 4.0 VEDLEGG Det er ingen vedlegg til denne håndboken. Seilflyseksjonen distribuerer aktuelle skjemaer og formularer. Disse skal være tilgjengelige på seksjonens internettsider

9 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 5 av DEFINISJONER: For definisjoner som går ut over denne SFHB, se gjeldende BSL. 5.1 FLYGING: Utøvelse av flyging, utøvelse av seilflyging, forberedelse til flyging med seilfly. 5.2 REGULERT FLYGING: Flyging der klubb, organisator, grunneier, luftraffikktjenesten, myndigheter eller andre har gitt ut ekstra regler for flyvirksomheten, utover de bestemmelser og regler som gjelder for flyging med seilfly. 5.3 ORGANISERT FLYGING: Flyging der en organisator er tilstede og leder flygingen. 5.4 OPPVISNINGSFLYGING: Flyging som er annonsert og /eller utført i forbindelse med et offentlig arrangement, for et publikum. 5.5 DEMONSTRASJONSFLYGING: Flyging der en demonstrerer seilflyging, seilfly eller utstyr etter avtale, for kunder, tilskuere, massemedia, eller for offentlige instanser. 5.6 KONKURRANSEFLYGING: Flyging utført av deltakere i en seilflykonkurranse. 5.7 SKOLEFLYGING: seilflyging i forbindelse med opplæring eller utsjekker. 5.8 FRIFLYGING: Flyging der flygeren ikke er pålagt, eller prøver å utføre øvelser som er gitt av andre. 5.9 PRIVAT FLYGING: Flyging på hjemstedet, privat grunn eller på et annet sted enn der den lokale seilflyklubb normalt opererer SNITTFLYGING Bevisst utførte manøvrer med et luftfartøy som medfører en brå forandring av luftfartøyets stilling, en uvanlig stilling eller en brå fartsendring UTELANDING: En kontrollert landing på et jorde, vei eller et annet sted enn der det vanligvis blir foretatt landinger SIKKER STIGEHASTIGHET: Den hastighet som flyet må holde for å operere med nødvendig sikkerhetsmargin over flyets steilehastighet/minimum kontrollhastighet.

10 Kapittel 00 Side 6 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV 5.13 SEILFLYGER: Innehaver av flygebevis på seilfly. Kvalifisert utøver med rettigheter til selvstendig flyging innenfor de rammer som er gitt i disse bestemmelser. En flyger skal være kvalifisert til å ivareta sin egen og andres sikkerhet under flyging. Flygeren innehar gyldig flygebevis for seilfly FARTØYSJEF: Den flyger som er ansvarlig for luftfartøyets føring og sikkerhet under flygetiden INSTRUKTØR: Flyger som er kvalifisert og godkjent til å gi utdanning i seilflyging i henhold til disse bestemmelser ELEV (FLYGEELEV): Utøver med elevbevis (R1, H1 eller V1) på seilfly under utdannelse til å bli seilflyger i henhold til disse bestemmelser. En elev under utdannelse til flygebevis på seilfly flyr under tilsyn av seilflyinstruktør ved soloflyginger. Elev kan ikke medbringe passasjer eller kvittere for gjennomført Daglig Inspeksjon (D.I.) på seilfly ETTERSYN: Foreskrevne vedlikeholdstiltak som omfatter kontroll før flyging, daglig eller periodisk inspeksjon og tilstandsovervåkning. Ettersyn omfatter også komplette motorskift, skifting av propeller, instrumenter og andre utbyttbare enheter, samt nødvendig kontroll, funksjonsprøver og justeringer og i spesielle tilfeller, prøveflyging av seilflymateriell LUFTFARTSVERKET: Faginstitusjon under Samferdselsdepartementet som besørger samfunnets behov for luftfartsmessig infrastruktur som flyplasser og luftromstjenester/atc i Norge LUFTFARTSTILSYNET: Statens uavhengige tilsynsmyndighet for luftfart. Fører tilsyn med at alle aktørene i luftfartssystemet som er tildelt en driftstillatelse til luftfart/ luftfartsrelatert virksomhet, utøver denne i hht. lover og forskrifter KONTROLLERT LUFTROM: Et luftrom av bestemte dimensjoner der det ytes flygekontroll- tjenester for kontrollerte flyginger VFR-FORHOLD Værforhold uttrykt i sikt, avstand til skyer og skydekkehøyde som er lik med eller bedre enn angitte minstekrav INTERNKONTROLL: Alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at seilflyvirksomheten er planlagt, organisert og drevet i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av lover, forskrifter og interne regelverk.

11 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 7 av NATT Det tidsrom hvor solen står mer enn 6 grader under horisonten.

12 Kapittel 00 Side 8 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV

13 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 9 av 10

14 Kapittel 00 Side 10 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV BLANK

15 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 1 av 14 INNHOLD KAPITTEL INNLEDNING Formål Ansvar Oppdatering RAMMENE FOR NORSK AERO KLUBBs VIRKSOMHET RAMMEBETINGELSER FRA MYNDIGHETER Generelt Luftfartslovgivningen Avtaleverket mellom LT og NAK Internkontroll RAMMEBETINGELSER FRA NAKs EGEN ORGANISASJON NAKs lovverk NAKs MÅL OG STRATEGIER OVERORDNEDE MÅL INTERNE MÅL OG KRAV ORGANISASJON OG ANSVARSSTRUKTUR Generelt Politisk/Administrativ ledelse Faglig /funksjonell ledelse Lokal ledelse Faglig godkjenning av personell Styrende dokumentasjon Ansvarsstruktur NAKs Representantskapsmøte NLFs ting NAKs Hovedstyre NLFs Styre Seksjoner og seksjonsstyrer Generalsekretæren Kvalitetssjef Sekretariat Informasjonssjef Seksjonene Generelt Seilflyseksjonen VERIFIKASJON OG TILSYN Kvalitetsrevisjoner Kvalitetsinspeksjoner Ledelsens gjennomgang HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 14

16 Kapittel 01 Side 2 av 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK

17 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 3 av 14 Kvalitetshåndboken for Norsk Aero Klubb er det overordnede styringsdokument for NAKs operative og administrative virksomhet. Den beskriver rammene for NAKs virksomhet, organisering, ledelses- og styringsprinsipper, rutiner og prosedyrer samt fordeling av ansvar og myndighet. Kvalitetshåndboken utgjør et element i NAKs samlede håndboksystem, som består av: Del A Kvalitetshåndboken Del B Motorflyhåndboken Del C Mikroflyhåndboken Del D Seilflyhåndboken Del E HG/PG-Håndboken Del F Fallskjermhåndboken (utgis senere) Del G Modellflyhåndboken (utgis senere) Del H Ballonghåndboken (utgis senere) Kvalitetshåndboken danner rammevilkår og forutsetninger for NAKs sentrale organisasjon, dvs tillitsvalgte og ansatte knyttet til disse funksjoner. De respektive faghåndbøker danner tilsvarende rammevilkår og forutsetninger for utøvelse av de respektive seksjoners primære aktiviteter. Ansvar for etablering og oppdatering av Kvalitetshåndboken påhviler Generalsekretæren. Ansvar for etablering og oppdatering av Faghåndbøkene påhviler Administrativ leder/styret innen hver seksjon. Det forutsettes at alle i NAKs organisasjon aktivt og lojalt følger de retningslinjer som er beskrevet, og praktiserer disse i utførelsen av sine oppgaver og aktiviteter. NAKs Håndboksystem skal være et enkelt, praktisk og levende verktøy for gjennomføring av arbeidsoppgaver og luftsportsaktiviteter, og vil bli oppdatert ved behov. Det som står beskrevet i dette kapittel er et ekstrakt av NAKs Kvalitetshåndbok som den enkelte utøver av fly- og luftsportsaktiviteter i regi av NAK skal ha kjennskap til.

18 Kapittel 01 Side 4 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK 1.0 INNLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med kvalitetshåndboken er å gi en overordnet beskrivelse av Norsk Aero Klubbs (NAKs) virksomhet, samt de forutsetninger og rammevilkår som gjelder for denne. Kvalitetshåndboken beskriver dessuten NAKs overordnede målsetting, organisering og fordeling av ansvar innad i organisasjonen, samt de rutiner og prosedyrer som anvendes. Håndboken etablerer et felles grunnlag for ledelse, styring, arbeidsmåter og oppfølging av virksomheten. Den beskriver dette direkte, eller refererer til NAKs styrende dokumentasjon. 1.2 ANSVAR Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering, samt innarbeiding av Kvalitetshåndboken i NAKs organisasjon er Generalsekretær etter fullmakt fra Hovedstyret. 1.3 OPPDATERING Oppdatering av Kvalitetshåndboken skjer kapittelvis ved behov. En samlet revisjon av håndboken foretas årlig, innen 31. desember.

19 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 5 av RAMMENE FOR NORSK AERO KLUBBS VIRKSOMHET 2.1 RAMMEBETINGELSER FRA MYNDIGHETER Generelt NAK skal opprettholde et faglig profesjonelt, seriøst og tillitsfullt forhold til både lokale og sentrale myndigheter Luftfartslovgivningen All luftfartsvirksomhet innen NAK er underlagt Lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (Lfl.) med tilhørende forskrifter. Med hjemmel i Lfl. 9-1 kan LT gi forskrifter på teknisk og operativt område for luftfartøyer og luftfartsanlegg. Slike forskrifter er gitt i Bestemmelse for Sivil Luftfart (BSL). Forskrifter som gjelder særlig for ikke-ervervsmessig luftfart er gitt i bl. a. BSL B 1, BSL C 9 og BSL D 3. Med hjemmel i Lfl har LT i BSL D 4 og BSL B 5 fastsatt forskrifter for luftfart og flymateriell av særlig art. Disse BSLer utgjør rammeforskrifter for NAKs aktiviteter Avtaleverket mellom LT og NAK For en del luftfart av særlig art har LT og NAK inngått en rammeavtale om forvaltning av egne aktiviteter som delegerer til NAK ansvaret med å forestå adgangskontroll og tilsyn med en del av de aktivitetene NAK organiserer. Dette tilsynet bygger på den kompetanse som er opparbeidet innenfor NAK og som NAK har tilgang til gjennom sin internasjonale virksomhet. Rammeavtalen består av: Memorandum Hovedavtale Del I Tilleggsavtaler (TA) for hver aktivitet Hver tilleggsavtale inngår som en del av ovennevnte rammeavtale. Rammeavtalen og tilleggsavtalen delegerer arbeidsoppgaver til NAK, mens Luftfartstilsynet forvalter myndighetsansvaret Internkontroll Forskrift om Internkontroll fastsatt ved kgl res. 22. mars 1991, stiller krav til vår virksomhet om et systematisk, målrettet og dokumentert arbeid med helse, miljø og sikkerhet. I henhold til Forskrift om Internkontroll er vi av myndighetene pålagt å ha oversikt over alle de lover og forskrifter vår virksomhet omfattes av, og sikre at krav fastsatt i eller i medhold av disse til enhver tid etterleves. 2.2 RAMMEBETINGELSER FRA NAKs EGEN ORGANISASJON NAKs lovverk NAKsomfrivilligorganisasjonharegneloverfastsattavNAKsrepresentantskap. Loveneregulerer alle interne forhold som; formål, medlemskap, kontingenter, organisering, ledelse, habilitet, straffe og appellbestemmelser, hederstegn og bestemmelser om lovendring og oppløsning av forbundet. Forslag til endringer i loven kan fremmes av en klubb, seksjon eller av hovedstyret. NAKs hovedstyre fremmer sin innstilling til representantskapsmøtet, etter innhentet vurdering fra NAKs lovutvalg. Et ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte fatter beslutning om lovendring med 2/3 flertall. Norges Luftsportsforbund (NLF) har tilsvarende lov som fastsettes av NLFs Ting etter en tilsvarende endringsprosedyre som for NAKs lov. NLFs lov inneholder bestemmelser for organisering og drift av

20 Kapittel 01 Side 6 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK de fagseksjoner som er tilsluttet NLF. Loven og endringer i loven for NLF skal godkjennes av Norges Idrettsforbund. De fagseksjoner som ikke er tilsluttet NLF har egne lover (Ref NAKs lov 8-2) som fastsettes av seksjonsårsmøtet etter tilsvarende prosedyre som for NAKs lov. Seksjonenes lover og endringer i lovene skal godkjennes av NAKs hovedstyre. Lovene for NAK, NLF og seksjonene skal ikke være i konflikt med myndighetsforskrifter. 3.0 NAKs MÅL OG STRATEGIER 3.1 OVERORDNEDE MÅL NAKs ledelses- og styringsprinsipper er viktige forutsetninger for at vi skal kunne oppnå våre overordnede mål. Målene er utformet med utgangspunkt i vår visjon. Ledelses- og styringsprinsippene er dessuten viktige faktorer som skal bidra til at vi oppfyller alle krav myndighetene stiller til oss og vår virksomhet. Visjon: Norsk Aero Klubb skal samle interesserte over hele landet til arbeid for flyging, luftsport og luftfartens utvikling i Norge. Vår viktigste oppgave er å sørge for optimale vilkår for ikke- kommersiell flyging og luftsport i Norge. Våre mål er: å være en representativ og samfunnsnyttig organisasjon for all ikke- kommersiell flyging og luftsport i Norge. Vi skal være den ledende organisasjon på dette felt i Norge. å holde alle NAKs elementer sammen og sørge for at de som er utenfor bringes inn. Det skal være bedre å være inne i NAK enn utenfor. å aktivisere ungdom i klubb arbeide og opplæring innen alle NAKs interessefelt. å drive vår virksomhet kostnadseffektivt og med de samme kvalitetskrav som en hvilken som helst annen bedrift. arbeide for profesjonalitet i alt arbeide med sikkerhet og miljø, i nært og velstrukturert samarbeide med de berørte myndigheter. 3.2 INTERNE MÅL OG KRAV Grunnleggende krav til NAKs virksomhet som skal reflekteres i våre ledelses- og styringsprinsipper er: NAK og NLF skal innfri avtalte krav og forventninger hos medlemmer, klubber, myndigheter og andre som benytter seg av organisasjonens tjenester og produkter. Oppfølging av krav og mål til produkter og tjenester skal skje gjennom beskrevne arbeidsprosesser, i samsvar med endrede behov og krav fra medlemmer, klubber og myndigheter. Alle aktiviteter i organisasjonen skal planlegges og utføres med sikte på å unngå farlige situasjoner som kan føre til skader på liv og eiendom. Hver leder, medarbeider, medlem og tillitsvalgt har ansvar for at deres arbeidsoppgaver utføres i samsvar med fastlagte fremgangsmåter og inngåtte avtaler. Virksomheten skal drives tilstrekkelig lønnsomt til at organisasjonen kraftfullt kan videreutvikles for å ivareta sin rolle under skiftende rammevilkår.

21 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 7 av ORGANISASJON OG ANSVARSSTRUKTUR 4.1 GENERELT NAK er organisert i 7 forskjellige fag-seksjoner, med faglig/funksjonelt ansvar for gjennomføring og oppfølging av sine respektive aktiviteter i samsvar med seksjonenes og NAKs håndbøker. Motorflyseksjonen Fallskjermseksjonen Seilflyseksjonen Mikroflyseksjonen Hang- og Paragliding seksjonen. (HG/PG) Modellflyseksjonen Ballongseksjonen Fag-seksjonene omfatter ca. 270 lokale klubber. Av disse er ca. 130 av klubbene gjennom de tre seksjonene Fallskjerm, Seilfly og HG-/PG tilsluttet Norges Luftsportsforbund (NLF). Norges Luftsportforbund er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF). NAK, NLF og hver enkelt lokalklubb er hver for seg selvstendige juridiske personer. Fagseksjonene er avdelinger, og ikke selvstendige juridiske personer. Forholdet mellom NAK og NLF er regulert ved egen avtale Politisk/Administrativ ledelse NAK sentralt ledes politisk/administrativt av et hovedstyre valgt av et representantskap (jfr. NAKs lov kap. 6) som har ansvaret for at representantskapets beslutninger gjennomføres, at alle saker blir behandlet og at forbundets virksomhet drives på en økonomisk sunn og forsvarlig måte (jfr. NAKs lov kap. 7). Den valgte lederen for hver av NAKs fagseksjoner er medlem av hovedstyret. Driften av NAK ivaretas av et sekretariat ledet av NAKs generalsekretær (jfr. NAKs lov kap. 9). Generalsekretæren har ansvaret for forbundets daglige virksomhet med de fullmakter hovedstyret har gitt. Politisk/Administrativ Organisasjon Norsk Aero Klubb (NAK) Norges Luftsportsforbund (NLF) NLF'S TING NAK'S REPRESENTANTSKAPSMØTE NLF'S STYRE NAK'S HOVEDSTYRE NAK/NLF'S SEKRETARIAT UTVALG OG KOMMITEER Fallskjem Seksjonen Seilfly Seksjonen HG/PG Seksjonen Motorfly Seksjonen Mikrofly Seksjonen Ballong Seksjonen Modellfly Seksjonen Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre 30 Klubber 3400 medlemmer 35 Klubber 1700 medlemmer 70 Klubber 2500 medlemmer 76 Klubber 3800 medlemmer 40 Klubber 900 medlemmer 7 Klubber 50 medlemmer 30 Klubber 1100 medlemmer

22 Kapittel 01 Side 8 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Den politisk/administrative organisasjon skal, i alle spørsmål som gjelder drift og utførelse av luftsportsaktiviteter som er regulert av rammeavtalen mellom NAK og LV og som det er inngått tilleggsavtale for, fungere innenfor det regelverk og de rammer som er gitt av NAKs faglig/funksjonelle ledelse, som igjen forholder seg til regelverk nedfelt i avtaler og krav fra luftfartsmyndighetene Faglig /funksjonell ledelse NAKs forskjellige aktiviteter er operativt organisert i egne seksjoner med sine egne lover (jfr. NAKs lov kap. 8), jfr ovenfor. Hver fagseksjon har et styre valgt av representanter for de av NAKs lokalklubber som driver fagseksjonens aktivitet. Hvert seksjonsstyre oppnevner operativt ansvarlig fagpersonell som fastsatt i de respektive tilleggsavtalene 1, samt de faglige komiteer/utvalg som er nødvendige for styring og utvikling av regelverket og tilsyn med disse aktivitetene. Seksjonenes daglige drift ivaretas av seksjonsansatt ansvarlig fagpersonell innen NAKs sekretariat, med støtte fra seksjonenes faggrupper, styrets arbeidsutvalg og godkjent fagpersonell ute i klubbene. Fagansvarlig personell i seksjonene, som er tillagt oppgaver som inngår i en tilleggsavtale, rapporterer administrativt/ konsultativt til generalsekretæren. Generalsekretæren har koordineringsansvaret for NAKs relasjon til luftfartsmyndighetene for de aktiviteter som inngår i tilleggsavtalene. Faglig/funksjonell organisasjon Norsk Aero Klubb Norges Luftsportsforbund NAK/NLF'S PRESIDENTSKAP GENERALSEKRETÆR SEKRETARIAT - Resepsjon - Regnskap - Informasjon - Medlems service KVALITETSJEF FAGKOMMITEER OG UTVALG Fagsjef Fallskjerm Fagsjef Seilfly Fagsjef HG/PG. Fagsjef Motor Admin. leder Mikro Fagsjef Ballong Fagsjef Modell Klubb leder Skolesjefer Flygesjefer Teknisk leder Klubb leder Miljøansvarlig Klubb leder Skolesjefer Flygesjefer Teknisk leder Klubb leder Miljøansvarlig Skoleleder KAF Teknisk leder Klubbleder Miljøansvarlig Lokal ledelse NAKs lokalklubber forestår den praktiske drift og utøvelse av de enkelte aktiviteter. Det valgte styre i hver klubb er ansvarlig for å oppnevne det sentralt foreskrevne ansvarlige fagpersonell for styring og kontroll med aktiviteten, og for at aktiviteten drives overensstemmende med både forskrifter, 1.Gjelder for de aktiviteter som inngår i rammeavtalen mellom NAK og LV og som det er opprettet tilleggsavtale.

23 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 9 av 14 bestemmelser og regelverk. Fagansvarlig personell i klubbene, som ivaretar oppgaver som inngår i en tilleggsavtale mellom NAK og LT, har selvstendig rapporteringsplikt til fagansvarlig personell på seksjonsnivå, og svarer i denne sammenheng ikke til sitt lokale styre. Anm.: For aktivitet i klubber hvor klubben er tildelt en tillatelse direkte fra LT (for eksempel skoletillatelse på motorfly) gjelder ikke denne rapporteringsplikten. Seksjonens fag-ansvarlige personell har i slike tilfeller en koordinerende og rådgivende funksjon Faglig godkjenning av personell Med faglig godkjent personell forstås personer med definert ansvar for beskrivelse og oppfølging av rammer, retningslinjer, rutiner og prosedyrer knyttet til operativ utførelse av de enkelte fagseksjoners primære aktiviteter. Hvilke funksjoner som krever slik godkjenning, og hvilke krav som gjelder i hvert enkelt tilfelle skal være spesifisert i de respektive håndbøker. 4.2 STYRENDE DOKUMENTASJON NAKs styrende dokumentasjon utgjøres av Kvalitetshåndbokens definerte samling av NAK-sentrale felles håndbøker og seksjonshåndbøker med rutiner, arbeidsmetoder, ansvarsfordeling og andre krav til hvordan arbeidsoppgavene skal utføres, sammen med bakenforliggende lovverk og bestemmelser. 4.3 ANSVARSSTRUKTUR De respektive ansvarsområder og arbeidsoppgaver i NAKs organisasjon er definert i det følgende: NAKs Representantskapsmøte NAKs representantskapsmøte er forbundets høyeste myndighet og avholder ordinært møte en gang hvert år i mars/april måned. Representantskapet består av samtlige seksjonsstyrer valgt på de respektive seksjoners årsmøter. Hvert av styrene har en (1) stemme pr påbegynt 500 medlemmer i seksjonen pr 1. januar i det året representantskapsmøtet avholdes. Representantskapet velger president og første visepresident for forbundet samt de komiteer og utvalg som loven har fastsatt NLFs ting NLFs høyeste myndighet er tinget som avholdes hvert år. Tinget består av forbundsstyret og et antall representanter fra seksjonene etter en skala basert på antall medlemmer i klubbene innen den enkelte seksjon, samt en representant fra hver særkrets/særutvalg. Tinget velger forbundsstyre og de komiteer og utvalg loven har fastsatt. Anm: Det er opprettet en egen avtale mellom NAK og NLF hvor fordeling av oppgaver og ansvar beskrives. Avtalens 8, siste avsnitt lyder: "NAK ivaretar koordinering av samtlige luftsportsgreners felles forhold til myndighetene, primært Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet" NAKs Hovedstyre Hovedstyret er NAKs høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene og består av president, 1. og 2. visepresident og ett styremedlem fra hver seksjon. President og 1. visepresident velges av NAKs representantskapsmøte. 2. visepresident er lederen i Norges Luftsportsforbund valgt på NLFs ting. Styremedlemmer er lederne for hvert av seksjonsstyrene valgt på de respektive seksjonsårsmøtene.

24 Kapittel 01 Side 10 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Hovedstyrets oppgaver (NAK's lov 7-4) er bl.a. å iverksette vedtak fattet på representantskapsmøtet, besørge den alminnelige forvaltning og ansette generalsekretær NLFs Styre NLF ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. Styret består av president, visepresident og 5 styremedlemmer valgt på forbundstinget. Styret skal bl.a. iverksette forbundstingets og overordnede idrettsledds vedtak og bestemmelser og forestå den daglige administrasjon, representasjon og utøvelse av faglig myndighet Seksjoner og seksjonsstyrer For hver aktivitet Hovedstyret har godkjent er det opprettet egen seksjon. Seksjonene er en sammenslutning av de klubber som driver aktivitet innen seksjonens virkefelt. En seksjons myndighet omfatter saker av organisatorisk og teknisk art innenfor vedkommende seksjons virkefelt. Hovedstyret kan omstøte vedtak fattet av en seksjons årsmøte eller seksjonsstyre som gjelder NAK eller som vil ha direkte betydning for en annen seksjon. Seksjonsårsmøtet er seksjonens høyeste myndighet. Seksjonsårsmøtet består av seksjonsstyret og et antall representanter fra hver av klubbene tilsluttet seksjonen basert på klubbens medlemstall. Årsmøtet velger seksjonsstyret som består av leder, nestleder og minimum 3 styremedlemmer. Seksjonsstyret leder seksjonens arbeide mellom seksjonsårsmøtene, oppnevner fagkomiteer og ansetter nødvendige funksjonærer i samråd med generalsekretæren Generalsekretæren Generalsekretæren i Norsk Aero Klubb (NAK) og Norges Luftsportsforbund (NLF) rapporterer til Hovedstyret i NAK og styret i NLF, formelt representert ved Presidentskapet, dvs presidenten og første visepresident i NAK, sammen med presidenten i NLF. Generalsekretæren ivaretar følgende ansvarsområde: Daglig drift av NAK/NLF og deres fagseksjoner. Faglig/Funksjonelt ansvar for organisasjonens operative aktiviteter i relasjon til luftfartsmyndighetene. Økonomiplanlegging og -styring. Informasjon og samfunnskontakt. Virksomhetsutvikling. Kvalitetssikring. Administrativ effektivisering. Det formelle arbeidsgiveransvar for alle ansatte i NAK-systemet Kvalitetssjef Kvalitetssjefen rapporterer til Generalsekretær, og ivaretar følgende ansvarsområde: Etablering og ajourhold av et vel fungerende kvalitetssikringssystem i samsvar med kravene i ISO Være pådriver i organisasjonens arbeide med utvikling og forbedring av kvalitetsstyring. Utvikling og ajourhold av verktøy og metoder for kvalitets- og sikkerhetsarbeide. Utarbeide planer og prosedyrer for intern og ekstern kvalitetsrevisjon. Gjennomføre interne og eksterne kvalitetsrevisjoner i samsvar med godkjente planer og prosedyrer.

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)

SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D) FORORD MV Kapittel 00 Side 1 av 10 1.0 FORORD seilflyhåndboken (SFHB)/(Norsk Aero Klubb Håndbok - Del D ) for Seilflyseksjonen/Norges luftsportsforbund/norsk Aero Klubb (S/NLF/NAK) har som formål å gjøre

Detaljer

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET

Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Innhold: 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.1 DEFINISJON... 2 1.1.2 TILSYN MED SIKKERHETSSYSTEMET... 2 1.1.2.1 Daglig tilsyn... 2 1.1.2.2 Kvalitetsrevisjoner...

Detaljer

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1

Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 Utdrag fra Mikroflyhåndboken, rev 6.1 All flyging med mikrolette luftfartøy i Norge innenfor NLF/Mikroflyseksjonens sikkerhetssystem skal foregå i henhold til Mikroflyhåndboka som tar utgangspunkt i BSL

Detaljer

Retningslinjer For. 1. Navn

Retningslinjer For. 1. Navn Retningslinjer For Disse retningslinjene gjelder internt arbeid i klubben og vil til en hver tid være underlagt klubbens formelle lov (Basislovnormen for Idrettslag). Opprettet 2005. 1. Navn Klubbens navn

Detaljer

Hjelpeinstruktørutdannelsen.

Hjelpeinstruktørutdannelsen. Hjelpeinstruktørutdannelsen. Informasjon som tar for seg hjelpinstruktørutdannelsen og veien videre til å bli hovedinstruktør. Skrevet mai 2003 av Arne H. Hillestad, Fagsjef / NLF Instruktørutdannelsen,

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb

Statutter for NTH Flyklubb. NTH Flyklubb Statutter for NTH Flyklubb NTH Flyklubb 2012 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Kapittel 06 FLYTRYGGING

Kapittel 06 FLYTRYGGING Kapittel 06 FLYTRYGGING Innhold: 6.0 INNLEDNING...2 6.0.1 SIKKERHETSSYSTEM...2 6.1 FLYTRYGGINGSARBEIDET...2 6.1.1 FLYTRYGGINGSRÅDET...2 6.1.2 HAVARIKOMITÉEN I MIKROFLYSEKSJONEN...2 6.1.3 RAPPORTERING AV

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb

Statutter for NTNU Flyklubb. NTNU Flyklubb Statutter for NTNU Flyklubb NTNU Flyklubb 2015 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTNU Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber.

Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund. Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema for klubber. Hangglider og paragliderseksjonen/norges Luftsportforbund Rapport fra årlig revisjon av klubb, Ihht BSL D 4-7, 4 Sikkerhetssystem Hangglider og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportforbund Revisjonsskjema

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO

KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO KLUBBHÅNDBOK FOR ELVERUM FLYKLUBB MIKRO INNHOLD Side 1 Gyldighetsområde... 4 2 Revisjon status... 4 3 Generell informasjon... 5 3.1 Mikroflyseksjonens sentral informasjon... 5 3.2 Bruk av klubbhus... 5

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

FRIHET OG SPENNING! Mål og strategier for Norges Luftsportforbund

FRIHET OG SPENNING! Mål og strategier for Norges Luftsportforbund FRIHET OG SPENNING! og strategier for Norges Luftsportforbund Luftsportsforbundets formål er å fremme luftsport i Norge og representere norsk luftsport internasjonalt. NLF organiserer følgende idretter

Detaljer

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000

Statutter for NTH Flyklubb. 1. januar, 2000 Statutter for NTH Flyklubb 1. januar, 2000 1 1 Statutter for flyging med flygebevis 1. All flyaktivitet som er forbundet med NTH Flyklubb skal skje i samsvar med følgende regelverk: Lov om luftfart Bestemmelser

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Teori til trinn SP 2

Teori til trinn SP 2 Teori til trinn SP 2 Tema: Regelverk. SP 1 - Bakkeglidning SP 2 - Høydeglidning Aerodynamikk og praktisk flygning Trekkraft, stabilitet, manøvrering, mikrometeorologi og regelverk Høydeflygning Regelverk

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen

Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Protokoll Styremøte i Modellflyseksjonen Møte 03/11 Styremøte avholdt 12. november 10.00 16.00 2011 Avinors lokaler, Gardermoen Deltakere: Fra Styret: Asle Sudbø (leder) Haagen Valanes (nestleder) Svein

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8

Eksternhøring - Forskrift om flyging med mikrolett luftfartøy, BSL D 4-8 Adresseliste Vår saksbehandler: Vår referanse: Vår dato: Christian Wadahl 200403471-4/505/CUH 30. september Uhlen 2004 Telefon direkte: Deres referanse: Deres dato: 23317867 Eksternhøring - Forskrift om

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970

VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 VEDTEKTER HAMAR JANITSJARSKOLE STIFTET 02.04.1970 Gjeldende vedtekter er vedtatt av Representantskapet 30.01.2012 Vedtatt av: Dato: Endring av: Representantskapet 30.01.2012 Endringer i 4.2, 5.2, 5.5,

Detaljer

Protokoll NLFs styre. Møte 03/15. Avholdt 6. mai 2015 Møllergata 39, Oslo NORGES LUFTSPORTFORBUND. Deltakere:

Protokoll NLFs styre. Møte 03/15. Avholdt 6. mai 2015 Møllergata 39, Oslo NORGES LUFTSPORTFORBUND. Deltakere: Protokoll NLFs styre NORGES LUFTSPORTFORBUND Møte 03/15 Avholdt 6. mai 2015 Møllergata 39, Oslo Deltakere: Styret: Rolf Liland, president Tor Schaathun, 1. visepresident Mariann Moen, 2. visepresident

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

RAPPORT. Flygeforhold: VMC

RAPPORT. Flygeforhold: VMC RAPPORT Postboks 8, 2027 KJELLER Telefon: 64 84 57 60 RAP: 05/2000 Telefaks: 64 84 57 70 Avgitt: 8. februar 2000 Luftfartøy -type og reg.: Brditschka HB-21-2400, SE-TUM og Piper Cherokee Archer II PA-28-181,

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975

Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtekter for Elverum Flyklubb Stiftet 12.04.1975 Vedtektene er i overensstemmelse med "Lovhefte for Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité" utgave 1999. 1. FORMÅL a. Klubbens formål er ved samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Denne er separat for hvert kapittel, og starter på side 1 innenfor hvert kapittel. Dette er gjort for å forenkle oppdateringen av nye versjoner.

Denne er separat for hvert kapittel, og starter på side 1 innenfor hvert kapittel. Dette er gjort for å forenkle oppdateringen av nye versjoner. Kapittelinndeling Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 05 TEKNISKE BESTEMMELSER Kapittel

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Ledermøte i Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund «Det store bildet»

Ledermøte i Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund «Det store bildet» Ledermøte i Motorflyseksjonen Norges Luftsportforbund «Det store bildet» Oversikt over egen organisasjons oppbygning (NLF) og forbundets styringsmekanismer. Hva NLF og dets seksjoner må forholde seg til

Detaljer

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012.

Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening. Vedtekter. Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening Vedtekter Vedtatt med endringer sist på årsmøte 16. februar 2012. 1 Navn og formål Foreningens navn er Halden & Omegn Jeger- og Fiskerforening, forkortet Halden

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Velkommen til Vingtor

Velkommen til Vingtor Velkommen til Vingtor VINGTOR RC CLUB er en modellflyklubb for Oslo og omegn. På disse sidene ønsker vi å presentere klubben nærmere og vise litt av hva den har å tilby. Klubben har lang tradisjon innen

Detaljer

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07

Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 Ubekreftet sammendrag fra plandokumenter og tekstendringer gitt i kommunestyre-vedtak - sak. 53/07 av 18.06.07 og sak. 73/07 av 25.10.07 Regler for IØM Fossum - pr. 25.10.07 1. Bruksbegrensninger : 1.1

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Presentasjon for folkemøtet den 21. mars 2011, Øvre Eiker Rådhus. Olav S. Monsson Leder av Hovedstyret, Drammen Flyklubb

Presentasjon for folkemøtet den 21. mars 2011, Øvre Eiker Rådhus. Olav S. Monsson Leder av Hovedstyret, Drammen Flyklubb Presentasjon for folkemøtet den 21. mars 2011, Øvre Eiker Rådhus Olav S. Monsson Leder av Hovedstyret, Drammen Flyklubb Luftsport er samfunnsnyttig Fastslått av TØI-rapport nr. 1111/2010: Luftsporten er

Detaljer

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011)

LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) LOVER FOR GEOMATIKKBEDRIFTENE (Vedtatt i generalforsamling 7. mars 2001, sist endret 6. april 2011) Foreningens navn er Geomatikkbedriftene Som medlemmer av foreningen kan opptas alle norske firmaer som

Detaljer

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB

VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB VEDTEKTER HEIMDAL ROTARYKLUBB Artikkel 1 - Definisjoner. 1. Styre: Styret i vedkommende klubb. 2. Styremedlem: Et medlem av klubbens styre. 3. Medlem: Et medlem, unntatt æresmedlem, av klubben. 4. RI:

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi.

2.2 - PFF skal ivareta og fremme kunnskap om privat fysioterapi. Vedtekter gjeldende fra 13.03.2012 1 - DEFINISJON Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, med initialene PFF, er et frivillig og partipolitisk nøytralt forbund. PFF er en sammenslutning av offentlig

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009.

Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Regler lett utstyr gyldig fra 1 februar 2009. Regelverksendringer gyldig fra 1 februar 2009. Dette er nye regler som gjelder sammen med Håndbok NHB-E Revisjon 05, 15.4.2005 Dette omfatter: Regler for lettvekstutstyr Regler for speedgliding Regler

Detaljer