SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SEILFLYHÅNDBOKEN (NHB-D)"

Transkript

1 SEILFLYHÅNDBOKEN REVISJONSLISTE Revisjoner Side 1 av 2 REVISJONER Revisjon nr. Revisjon dato Innført dato Innført av (sign) mai mai 2001 S/NLF/NAK

2 Revisjoner Side 2 av 2 SEILFLYHÅNDBOKEN REVISJONSLISTE Revisjon nr. Revisjon dato Innført dato Innført av (sign)

3 SEILFLYHÅNDBOKEN KONTROLLISTE Kontrolliste Side 1 av 2 KONTROLLISTE Nedenstående kontrolliste viser hvilken utgave som er den siste gyldige per kapittel. Når nye revisjoner mottas, ajourføres nedenstående med revisjonsdato og utgavenummer. Hvis det er endringer innen et kapittel utgis hele kapitlet i en ny utgave. Alle endringer i Seilflyhåndboken skal føres inn i revisjonslisten. Kapittel Dato Utgave Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni Kapittel juni

4 Kontrolliste Side 2 av 2 SEILFLYHÅNDBOKEN KONTROLLISTE

5 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 1 av FORORD seilflyhåndboken (SFHB)/(Norsk Aero Klubb Håndbok - Del D ) for Seilflyseksjonen/Norges luftsportsforbund/norsk Aero Klubb (S/NLF/NAK) har som formål å gjøre kjent og formalisere for alle medlemmer og berørte myndigheter de regler og bestemmelser som til enhver tid gjelder for den totale virksomhet innenfor organisasjonens rammer. SFHB utgjør et hovedelement i Seilflyseksjonens internkontrollsystem ved å beskrive de nødvendige administrative verktøy som sikrer at virksomheten er organisert og drevet i samsvar med myndighetenes rammeforskrifter og seksjonenes interne bestemmelser. SFHB skal være gjenstand for kritisk vurdering minst en gang årlig på om bestemmelsene er relevante og effektive for sine formål. Det er seksjonsstyrets ansvar at så skjer. SFHB reflekterer de forpliktelser som seksjonens medlemskap i nasjonale og internasjonale organisasjoner til enhver tid måtte kreve. SFHB utarbeides, godkjennes og utgis av Seksjonsstyret og sanksjoneres formelt av Årsmøtet i Seilflyseksjonen. Kapittel 01 i SFHB er et ekstrakt av NAKs interne kvalitetshåndbok som beskriver NAKs rolle i luftfartssystemet, samt den enkelte klubb og utøver sin rolle i dette. Denne håndboka er skrevet i Adobe Framemaker 5.5. Brødtekst er satt i Times, 11pt. Overskrifter er satt i Times Bold, hhv. 14 pt. og 11 pt.

6 Kapittel 00 Side 2 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV 2.0 GENERELT Alle seilflyklubber tilsluttet S/NLF/NAK og samtlige instruktører er pliktige til å være i besittelse av en til enhver tid gyldig SFHB med de siste revisjoner innført og være kjent med innholdet i denne. 2.1 UTARBEIDELSE OG REVISJON AV SEILFLYHÅNDBOKEN Seilflyseksjonens styre har ansvar for at denne seilflyhåndbok foreligger i ajourført revisjon med hensyn til myndighetenes bestemmelse gitt i lov eller forskrift, og bestemmelse gitt som årsmøtevedtak i Seilflyseksjonen. Revisjonsdato skal klart fremgå i toppteksten (headingen) av det enkelte kapittel. Seilflyseksjonens styre skal av eget tiltak vurdere revisjon av SFHB minst 1 gang årlig. Nedsatte fagkomiteer fungerer her som Seksjonsstyrets rådgivende organ. I saksforhold nærmere bestemt av årsmøtet, kan styret treffe vedtak, hvoretter vedtaket blir å revidere inn i seilflyhåndboken som gjeldene for Seilflyseksjonen. Slikt vedtak skal sanksjoneres av førstkommende årsmøte. Administrativ leder/seilfly, forestår det praktiske revisjonsarbeidet etter instruksjon av styret. Straks revisjon er foretatt, skal angjeldende kapittel oversendes til Luftfartstilsynet (LT) som del av det formelle grunnlag for tilsyn med seilflyutøvelsen i Norge og samtlige pliktige innehavere av SFHB. Revisjonsoversikt med dato for siste revisjon av det enkelte kapittel skal være ajourført og tilgjengelig ved henvendelse til NAK og Seilflyseksjonens web-sider på Internett. Når SFHB foreligger i en ny utgave, skal alle som er pålagt å inneha SFHB gjøres oppmerksom på dette gjennom vår informasjonsbulletin. 2.2 MANDAT NAK har i henhold til avtale med Luftfartstilsynet ansvaret for at seilflyvirksomheten innenfor S/NLF/ NAK er planlagt, organisert og utført i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av Lov om luftfart, Bestemmelser for Sivil Luftfart (BSL) i sin alminnelighet, samt rammeforskriftene BSL D 4-1 og BSL D 4-6. Seilflyseksjonen utarbeider og utgir interne bestemmelser i SFHB som kreves for seilflyvirksomheten ifølge BSL'enes rammebestemmelser. Ut over seksjonens egne interne bestemmelser gjengitt i denne SFHB, må den enkelte utøver av seilflyging forholde seg til de øvrige BSLer, AIP, AIC osv, som annet luftfartspersonell, i de tilfeller der dette er påkrevet. BSLer som inneholder bestemmelser av betydning for seilflyvirksomheten er tatt med som vedlegg i denne SFHB. Det poengteres at det er den enkelte seilflyklubb og seilflyutøver sitt ansvar å forvisse seg om hvilke bestemmelser som til enhver tid gjelder. I så henseende er den revisjonstjenesten som S/NLF/NAK påtar seg i denne SFHB, en service til sine medlemmer. Det er den enkelte seilflyutøver sin plikt og ansvar å forholde seg til de publikasjoner og bestemmelser som er utgitt av LV og som har betydning for utøvelse av seilflyvirksomhet. Se for øvrig kapittel 02. Det er der beskrevet hvilke publikasjoner og bestemmelser klubbene skal være i besittelse av eller ha tilgang til. Bestemmelsene i SFHB gjelder alle utøvere av seilflyvirksomhet innen S/NLF/NAK og dens tilsluttede klubber.

7 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 3 av INNHOLD: Revisjonsliste Kontrolliste Kapittel 00 Kapittel 01 Kapittel 02 Kapittel 03 Kapittel 04 Kapittel 05 Kapittel 06 Kapittel 07 Kapittel 08 Kapittel 09 Vedlegg Forord mv. Innholdsfortegnelse Definisjoner og forkortelser Utdrag av NAKs Kvalitetshåndbok Myndighetsbestemmelser Administrative bestemmelser Operative bestemmelser og instrukser Tekniske bestemmelser Utdanningsbestemmelser Flytrygging Forsikring Konkurranse og rekordbestemmelser S/NLF/NAK vedlegg, samt utdrag av BSL-bøker Detaljert innholdsfortegnelse finnes foran i de respektive kapitlene.

8 Kapittel 00 Side 4 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV 4.0 VEDLEGG Det er ingen vedlegg til denne håndboken. Seilflyseksjonen distribuerer aktuelle skjemaer og formularer. Disse skal være tilgjengelige på seksjonens internettsider

9 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 5 av DEFINISJONER: For definisjoner som går ut over denne SFHB, se gjeldende BSL. 5.1 FLYGING: Utøvelse av flyging, utøvelse av seilflyging, forberedelse til flyging med seilfly. 5.2 REGULERT FLYGING: Flyging der klubb, organisator, grunneier, luftraffikktjenesten, myndigheter eller andre har gitt ut ekstra regler for flyvirksomheten, utover de bestemmelser og regler som gjelder for flyging med seilfly. 5.3 ORGANISERT FLYGING: Flyging der en organisator er tilstede og leder flygingen. 5.4 OPPVISNINGSFLYGING: Flyging som er annonsert og /eller utført i forbindelse med et offentlig arrangement, for et publikum. 5.5 DEMONSTRASJONSFLYGING: Flyging der en demonstrerer seilflyging, seilfly eller utstyr etter avtale, for kunder, tilskuere, massemedia, eller for offentlige instanser. 5.6 KONKURRANSEFLYGING: Flyging utført av deltakere i en seilflykonkurranse. 5.7 SKOLEFLYGING: seilflyging i forbindelse med opplæring eller utsjekker. 5.8 FRIFLYGING: Flyging der flygeren ikke er pålagt, eller prøver å utføre øvelser som er gitt av andre. 5.9 PRIVAT FLYGING: Flyging på hjemstedet, privat grunn eller på et annet sted enn der den lokale seilflyklubb normalt opererer SNITTFLYGING Bevisst utførte manøvrer med et luftfartøy som medfører en brå forandring av luftfartøyets stilling, en uvanlig stilling eller en brå fartsendring UTELANDING: En kontrollert landing på et jorde, vei eller et annet sted enn der det vanligvis blir foretatt landinger SIKKER STIGEHASTIGHET: Den hastighet som flyet må holde for å operere med nødvendig sikkerhetsmargin over flyets steilehastighet/minimum kontrollhastighet.

10 Kapittel 00 Side 6 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV 5.13 SEILFLYGER: Innehaver av flygebevis på seilfly. Kvalifisert utøver med rettigheter til selvstendig flyging innenfor de rammer som er gitt i disse bestemmelser. En flyger skal være kvalifisert til å ivareta sin egen og andres sikkerhet under flyging. Flygeren innehar gyldig flygebevis for seilfly FARTØYSJEF: Den flyger som er ansvarlig for luftfartøyets føring og sikkerhet under flygetiden INSTRUKTØR: Flyger som er kvalifisert og godkjent til å gi utdanning i seilflyging i henhold til disse bestemmelser ELEV (FLYGEELEV): Utøver med elevbevis (R1, H1 eller V1) på seilfly under utdannelse til å bli seilflyger i henhold til disse bestemmelser. En elev under utdannelse til flygebevis på seilfly flyr under tilsyn av seilflyinstruktør ved soloflyginger. Elev kan ikke medbringe passasjer eller kvittere for gjennomført Daglig Inspeksjon (D.I.) på seilfly ETTERSYN: Foreskrevne vedlikeholdstiltak som omfatter kontroll før flyging, daglig eller periodisk inspeksjon og tilstandsovervåkning. Ettersyn omfatter også komplette motorskift, skifting av propeller, instrumenter og andre utbyttbare enheter, samt nødvendig kontroll, funksjonsprøver og justeringer og i spesielle tilfeller, prøveflyging av seilflymateriell LUFTFARTSVERKET: Faginstitusjon under Samferdselsdepartementet som besørger samfunnets behov for luftfartsmessig infrastruktur som flyplasser og luftromstjenester/atc i Norge LUFTFARTSTILSYNET: Statens uavhengige tilsynsmyndighet for luftfart. Fører tilsyn med at alle aktørene i luftfartssystemet som er tildelt en driftstillatelse til luftfart/ luftfartsrelatert virksomhet, utøver denne i hht. lover og forskrifter KONTROLLERT LUFTROM: Et luftrom av bestemte dimensjoner der det ytes flygekontroll- tjenester for kontrollerte flyginger VFR-FORHOLD Værforhold uttrykt i sikt, avstand til skyer og skydekkehøyde som er lik med eller bedre enn angitte minstekrav INTERNKONTROLL: Alle systematiske tiltak som er nødvendige for å sikre at seilflyvirksomheten er planlagt, organisert og drevet i samsvar med krav fastsatt i og i medhold av lover, forskrifter og interne regelverk.

11 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 7 av NATT Det tidsrom hvor solen står mer enn 6 grader under horisonten.

12 Kapittel 00 Side 8 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV

13 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV Kapittel 00 Side 9 av 10

14 Kapittel 00 Side 10 av 10 SEILFLYHÅNDBOKEN FORORD MV BLANK

15 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 1 av 14 INNHOLD KAPITTEL INNLEDNING Formål Ansvar Oppdatering RAMMENE FOR NORSK AERO KLUBBs VIRKSOMHET RAMMEBETINGELSER FRA MYNDIGHETER Generelt Luftfartslovgivningen Avtaleverket mellom LT og NAK Internkontroll RAMMEBETINGELSER FRA NAKs EGEN ORGANISASJON NAKs lovverk NAKs MÅL OG STRATEGIER OVERORDNEDE MÅL INTERNE MÅL OG KRAV ORGANISASJON OG ANSVARSSTRUKTUR Generelt Politisk/Administrativ ledelse Faglig /funksjonell ledelse Lokal ledelse Faglig godkjenning av personell Styrende dokumentasjon Ansvarsstruktur NAKs Representantskapsmøte NLFs ting NAKs Hovedstyre NLFs Styre Seksjoner og seksjonsstyrer Generalsekretæren Kvalitetssjef Sekretariat Informasjonssjef Seksjonene Generelt Seilflyseksjonen VERIFIKASJON OG TILSYN Kvalitetsrevisjoner Kvalitetsinspeksjoner Ledelsens gjennomgang HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 14

16 Kapittel 01 Side 2 av 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK

17 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 3 av 14 Kvalitetshåndboken for Norsk Aero Klubb er det overordnede styringsdokument for NAKs operative og administrative virksomhet. Den beskriver rammene for NAKs virksomhet, organisering, ledelses- og styringsprinsipper, rutiner og prosedyrer samt fordeling av ansvar og myndighet. Kvalitetshåndboken utgjør et element i NAKs samlede håndboksystem, som består av: Del A Kvalitetshåndboken Del B Motorflyhåndboken Del C Mikroflyhåndboken Del D Seilflyhåndboken Del E HG/PG-Håndboken Del F Fallskjermhåndboken (utgis senere) Del G Modellflyhåndboken (utgis senere) Del H Ballonghåndboken (utgis senere) Kvalitetshåndboken danner rammevilkår og forutsetninger for NAKs sentrale organisasjon, dvs tillitsvalgte og ansatte knyttet til disse funksjoner. De respektive faghåndbøker danner tilsvarende rammevilkår og forutsetninger for utøvelse av de respektive seksjoners primære aktiviteter. Ansvar for etablering og oppdatering av Kvalitetshåndboken påhviler Generalsekretæren. Ansvar for etablering og oppdatering av Faghåndbøkene påhviler Administrativ leder/styret innen hver seksjon. Det forutsettes at alle i NAKs organisasjon aktivt og lojalt følger de retningslinjer som er beskrevet, og praktiserer disse i utførelsen av sine oppgaver og aktiviteter. NAKs Håndboksystem skal være et enkelt, praktisk og levende verktøy for gjennomføring av arbeidsoppgaver og luftsportsaktiviteter, og vil bli oppdatert ved behov. Det som står beskrevet i dette kapittel er et ekstrakt av NAKs Kvalitetshåndbok som den enkelte utøver av fly- og luftsportsaktiviteter i regi av NAK skal ha kjennskap til.

18 Kapittel 01 Side 4 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK 1.0 INNLEDNING 1.1 FORMÅL Formålet med kvalitetshåndboken er å gi en overordnet beskrivelse av Norsk Aero Klubbs (NAKs) virksomhet, samt de forutsetninger og rammevilkår som gjelder for denne. Kvalitetshåndboken beskriver dessuten NAKs overordnede målsetting, organisering og fordeling av ansvar innad i organisasjonen, samt de rutiner og prosedyrer som anvendes. Håndboken etablerer et felles grunnlag for ledelse, styring, arbeidsmåter og oppfølging av virksomheten. Den beskriver dette direkte, eller refererer til NAKs styrende dokumentasjon. 1.2 ANSVAR Ansvarlig for utarbeidelse og oppdatering, samt innarbeiding av Kvalitetshåndboken i NAKs organisasjon er Generalsekretær etter fullmakt fra Hovedstyret. 1.3 OPPDATERING Oppdatering av Kvalitetshåndboken skjer kapittelvis ved behov. En samlet revisjon av håndboken foretas årlig, innen 31. desember.

19 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 5 av RAMMENE FOR NORSK AERO KLUBBS VIRKSOMHET 2.1 RAMMEBETINGELSER FRA MYNDIGHETER Generelt NAK skal opprettholde et faglig profesjonelt, seriøst og tillitsfullt forhold til både lokale og sentrale myndigheter Luftfartslovgivningen All luftfartsvirksomhet innen NAK er underlagt Lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (Lfl.) med tilhørende forskrifter. Med hjemmel i Lfl. 9-1 kan LT gi forskrifter på teknisk og operativt område for luftfartøyer og luftfartsanlegg. Slike forskrifter er gitt i Bestemmelse for Sivil Luftfart (BSL). Forskrifter som gjelder særlig for ikke-ervervsmessig luftfart er gitt i bl. a. BSL B 1, BSL C 9 og BSL D 3. Med hjemmel i Lfl har LT i BSL D 4 og BSL B 5 fastsatt forskrifter for luftfart og flymateriell av særlig art. Disse BSLer utgjør rammeforskrifter for NAKs aktiviteter Avtaleverket mellom LT og NAK For en del luftfart av særlig art har LT og NAK inngått en rammeavtale om forvaltning av egne aktiviteter som delegerer til NAK ansvaret med å forestå adgangskontroll og tilsyn med en del av de aktivitetene NAK organiserer. Dette tilsynet bygger på den kompetanse som er opparbeidet innenfor NAK og som NAK har tilgang til gjennom sin internasjonale virksomhet. Rammeavtalen består av: Memorandum Hovedavtale Del I Tilleggsavtaler (TA) for hver aktivitet Hver tilleggsavtale inngår som en del av ovennevnte rammeavtale. Rammeavtalen og tilleggsavtalen delegerer arbeidsoppgaver til NAK, mens Luftfartstilsynet forvalter myndighetsansvaret Internkontroll Forskrift om Internkontroll fastsatt ved kgl res. 22. mars 1991, stiller krav til vår virksomhet om et systematisk, målrettet og dokumentert arbeid med helse, miljø og sikkerhet. I henhold til Forskrift om Internkontroll er vi av myndighetene pålagt å ha oversikt over alle de lover og forskrifter vår virksomhet omfattes av, og sikre at krav fastsatt i eller i medhold av disse til enhver tid etterleves. 2.2 RAMMEBETINGELSER FRA NAKs EGEN ORGANISASJON NAKs lovverk NAKsomfrivilligorganisasjonharegneloverfastsattavNAKsrepresentantskap. Loveneregulerer alle interne forhold som; formål, medlemskap, kontingenter, organisering, ledelse, habilitet, straffe og appellbestemmelser, hederstegn og bestemmelser om lovendring og oppløsning av forbundet. Forslag til endringer i loven kan fremmes av en klubb, seksjon eller av hovedstyret. NAKs hovedstyre fremmer sin innstilling til representantskapsmøtet, etter innhentet vurdering fra NAKs lovutvalg. Et ordinært eller ekstraordinært representantskapsmøte fatter beslutning om lovendring med 2/3 flertall. Norges Luftsportsforbund (NLF) har tilsvarende lov som fastsettes av NLFs Ting etter en tilsvarende endringsprosedyre som for NAKs lov. NLFs lov inneholder bestemmelser for organisering og drift av

20 Kapittel 01 Side 6 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK de fagseksjoner som er tilsluttet NLF. Loven og endringer i loven for NLF skal godkjennes av Norges Idrettsforbund. De fagseksjoner som ikke er tilsluttet NLF har egne lover (Ref NAKs lov 8-2) som fastsettes av seksjonsårsmøtet etter tilsvarende prosedyre som for NAKs lov. Seksjonenes lover og endringer i lovene skal godkjennes av NAKs hovedstyre. Lovene for NAK, NLF og seksjonene skal ikke være i konflikt med myndighetsforskrifter. 3.0 NAKs MÅL OG STRATEGIER 3.1 OVERORDNEDE MÅL NAKs ledelses- og styringsprinsipper er viktige forutsetninger for at vi skal kunne oppnå våre overordnede mål. Målene er utformet med utgangspunkt i vår visjon. Ledelses- og styringsprinsippene er dessuten viktige faktorer som skal bidra til at vi oppfyller alle krav myndighetene stiller til oss og vår virksomhet. Visjon: Norsk Aero Klubb skal samle interesserte over hele landet til arbeid for flyging, luftsport og luftfartens utvikling i Norge. Vår viktigste oppgave er å sørge for optimale vilkår for ikke- kommersiell flyging og luftsport i Norge. Våre mål er: å være en representativ og samfunnsnyttig organisasjon for all ikke- kommersiell flyging og luftsport i Norge. Vi skal være den ledende organisasjon på dette felt i Norge. å holde alle NAKs elementer sammen og sørge for at de som er utenfor bringes inn. Det skal være bedre å være inne i NAK enn utenfor. å aktivisere ungdom i klubb arbeide og opplæring innen alle NAKs interessefelt. å drive vår virksomhet kostnadseffektivt og med de samme kvalitetskrav som en hvilken som helst annen bedrift. arbeide for profesjonalitet i alt arbeide med sikkerhet og miljø, i nært og velstrukturert samarbeide med de berørte myndigheter. 3.2 INTERNE MÅL OG KRAV Grunnleggende krav til NAKs virksomhet som skal reflekteres i våre ledelses- og styringsprinsipper er: NAK og NLF skal innfri avtalte krav og forventninger hos medlemmer, klubber, myndigheter og andre som benytter seg av organisasjonens tjenester og produkter. Oppfølging av krav og mål til produkter og tjenester skal skje gjennom beskrevne arbeidsprosesser, i samsvar med endrede behov og krav fra medlemmer, klubber og myndigheter. Alle aktiviteter i organisasjonen skal planlegges og utføres med sikte på å unngå farlige situasjoner som kan føre til skader på liv og eiendom. Hver leder, medarbeider, medlem og tillitsvalgt har ansvar for at deres arbeidsoppgaver utføres i samsvar med fastlagte fremgangsmåter og inngåtte avtaler. Virksomheten skal drives tilstrekkelig lønnsomt til at organisasjonen kraftfullt kan videreutvikles for å ivareta sin rolle under skiftende rammevilkår.

21 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 7 av ORGANISASJON OG ANSVARSSTRUKTUR 4.1 GENERELT NAK er organisert i 7 forskjellige fag-seksjoner, med faglig/funksjonelt ansvar for gjennomføring og oppfølging av sine respektive aktiviteter i samsvar med seksjonenes og NAKs håndbøker. Motorflyseksjonen Fallskjermseksjonen Seilflyseksjonen Mikroflyseksjonen Hang- og Paragliding seksjonen. (HG/PG) Modellflyseksjonen Ballongseksjonen Fag-seksjonene omfatter ca. 270 lokale klubber. Av disse er ca. 130 av klubbene gjennom de tre seksjonene Fallskjerm, Seilfly og HG-/PG tilsluttet Norges Luftsportsforbund (NLF). Norges Luftsportforbund er et særforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF). NAK, NLF og hver enkelt lokalklubb er hver for seg selvstendige juridiske personer. Fagseksjonene er avdelinger, og ikke selvstendige juridiske personer. Forholdet mellom NAK og NLF er regulert ved egen avtale Politisk/Administrativ ledelse NAK sentralt ledes politisk/administrativt av et hovedstyre valgt av et representantskap (jfr. NAKs lov kap. 6) som har ansvaret for at representantskapets beslutninger gjennomføres, at alle saker blir behandlet og at forbundets virksomhet drives på en økonomisk sunn og forsvarlig måte (jfr. NAKs lov kap. 7). Den valgte lederen for hver av NAKs fagseksjoner er medlem av hovedstyret. Driften av NAK ivaretas av et sekretariat ledet av NAKs generalsekretær (jfr. NAKs lov kap. 9). Generalsekretæren har ansvaret for forbundets daglige virksomhet med de fullmakter hovedstyret har gitt. Politisk/Administrativ Organisasjon Norsk Aero Klubb (NAK) Norges Luftsportsforbund (NLF) NLF'S TING NAK'S REPRESENTANTSKAPSMØTE NLF'S STYRE NAK'S HOVEDSTYRE NAK/NLF'S SEKRETARIAT UTVALG OG KOMMITEER Fallskjem Seksjonen Seilfly Seksjonen HG/PG Seksjonen Motorfly Seksjonen Mikrofly Seksjonen Ballong Seksjonen Modellfly Seksjonen Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre Seksjonsstyre 30 Klubber 3400 medlemmer 35 Klubber 1700 medlemmer 70 Klubber 2500 medlemmer 76 Klubber 3800 medlemmer 40 Klubber 900 medlemmer 7 Klubber 50 medlemmer 30 Klubber 1100 medlemmer

22 Kapittel 01 Side 8 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Den politisk/administrative organisasjon skal, i alle spørsmål som gjelder drift og utførelse av luftsportsaktiviteter som er regulert av rammeavtalen mellom NAK og LV og som det er inngått tilleggsavtale for, fungere innenfor det regelverk og de rammer som er gitt av NAKs faglig/funksjonelle ledelse, som igjen forholder seg til regelverk nedfelt i avtaler og krav fra luftfartsmyndighetene Faglig /funksjonell ledelse NAKs forskjellige aktiviteter er operativt organisert i egne seksjoner med sine egne lover (jfr. NAKs lov kap. 8), jfr ovenfor. Hver fagseksjon har et styre valgt av representanter for de av NAKs lokalklubber som driver fagseksjonens aktivitet. Hvert seksjonsstyre oppnevner operativt ansvarlig fagpersonell som fastsatt i de respektive tilleggsavtalene 1, samt de faglige komiteer/utvalg som er nødvendige for styring og utvikling av regelverket og tilsyn med disse aktivitetene. Seksjonenes daglige drift ivaretas av seksjonsansatt ansvarlig fagpersonell innen NAKs sekretariat, med støtte fra seksjonenes faggrupper, styrets arbeidsutvalg og godkjent fagpersonell ute i klubbene. Fagansvarlig personell i seksjonene, som er tillagt oppgaver som inngår i en tilleggsavtale, rapporterer administrativt/ konsultativt til generalsekretæren. Generalsekretæren har koordineringsansvaret for NAKs relasjon til luftfartsmyndighetene for de aktiviteter som inngår i tilleggsavtalene. Faglig/funksjonell organisasjon Norsk Aero Klubb Norges Luftsportsforbund NAK/NLF'S PRESIDENTSKAP GENERALSEKRETÆR SEKRETARIAT - Resepsjon - Regnskap - Informasjon - Medlems service KVALITETSJEF FAGKOMMITEER OG UTVALG Fagsjef Fallskjerm Fagsjef Seilfly Fagsjef HG/PG. Fagsjef Motor Admin. leder Mikro Fagsjef Ballong Fagsjef Modell Klubb leder Skolesjefer Flygesjefer Teknisk leder Klubb leder Miljøansvarlig Klubb leder Skolesjefer Flygesjefer Teknisk leder Klubb leder Miljøansvarlig Skoleleder KAF Teknisk leder Klubbleder Miljøansvarlig Lokal ledelse NAKs lokalklubber forestår den praktiske drift og utøvelse av de enkelte aktiviteter. Det valgte styre i hver klubb er ansvarlig for å oppnevne det sentralt foreskrevne ansvarlige fagpersonell for styring og kontroll med aktiviteten, og for at aktiviteten drives overensstemmende med både forskrifter, 1.Gjelder for de aktiviteter som inngår i rammeavtalen mellom NAK og LV og som det er opprettet tilleggsavtale.

23 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Kapittel 01 Side 9 av 14 bestemmelser og regelverk. Fagansvarlig personell i klubbene, som ivaretar oppgaver som inngår i en tilleggsavtale mellom NAK og LT, har selvstendig rapporteringsplikt til fagansvarlig personell på seksjonsnivå, og svarer i denne sammenheng ikke til sitt lokale styre. Anm.: For aktivitet i klubber hvor klubben er tildelt en tillatelse direkte fra LT (for eksempel skoletillatelse på motorfly) gjelder ikke denne rapporteringsplikten. Seksjonens fag-ansvarlige personell har i slike tilfeller en koordinerende og rådgivende funksjon Faglig godkjenning av personell Med faglig godkjent personell forstås personer med definert ansvar for beskrivelse og oppfølging av rammer, retningslinjer, rutiner og prosedyrer knyttet til operativ utførelse av de enkelte fagseksjoners primære aktiviteter. Hvilke funksjoner som krever slik godkjenning, og hvilke krav som gjelder i hvert enkelt tilfelle skal være spesifisert i de respektive håndbøker. 4.2 STYRENDE DOKUMENTASJON NAKs styrende dokumentasjon utgjøres av Kvalitetshåndbokens definerte samling av NAK-sentrale felles håndbøker og seksjonshåndbøker med rutiner, arbeidsmetoder, ansvarsfordeling og andre krav til hvordan arbeidsoppgavene skal utføres, sammen med bakenforliggende lovverk og bestemmelser. 4.3 ANSVARSSTRUKTUR De respektive ansvarsområder og arbeidsoppgaver i NAKs organisasjon er definert i det følgende: NAKs Representantskapsmøte NAKs representantskapsmøte er forbundets høyeste myndighet og avholder ordinært møte en gang hvert år i mars/april måned. Representantskapet består av samtlige seksjonsstyrer valgt på de respektive seksjoners årsmøter. Hvert av styrene har en (1) stemme pr påbegynt 500 medlemmer i seksjonen pr 1. januar i det året representantskapsmøtet avholdes. Representantskapet velger president og første visepresident for forbundet samt de komiteer og utvalg som loven har fastsatt NLFs ting NLFs høyeste myndighet er tinget som avholdes hvert år. Tinget består av forbundsstyret og et antall representanter fra seksjonene etter en skala basert på antall medlemmer i klubbene innen den enkelte seksjon, samt en representant fra hver særkrets/særutvalg. Tinget velger forbundsstyre og de komiteer og utvalg loven har fastsatt. Anm: Det er opprettet en egen avtale mellom NAK og NLF hvor fordeling av oppgaver og ansvar beskrives. Avtalens 8, siste avsnitt lyder: "NAK ivaretar koordinering av samtlige luftsportsgreners felles forhold til myndighetene, primært Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet" NAKs Hovedstyre Hovedstyret er NAKs høyeste myndighet mellom representantskapsmøtene og består av president, 1. og 2. visepresident og ett styremedlem fra hver seksjon. President og 1. visepresident velges av NAKs representantskapsmøte. 2. visepresident er lederen i Norges Luftsportsforbund valgt på NLFs ting. Styremedlemmer er lederne for hvert av seksjonsstyrene valgt på de respektive seksjonsårsmøtene.

24 Kapittel 01 Side 10 av14 14 SEILFLYHÅNDBOKEN UTDRAG AV NAKs KVALITETSHÅNDBOK Hovedstyrets oppgaver (NAK's lov 7-4) er bl.a. å iverksette vedtak fattet på representantskapsmøtet, besørge den alminnelige forvaltning og ansette generalsekretær NLFs Styre NLF ledes og forpliktes av styret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. Styret består av president, visepresident og 5 styremedlemmer valgt på forbundstinget. Styret skal bl.a. iverksette forbundstingets og overordnede idrettsledds vedtak og bestemmelser og forestå den daglige administrasjon, representasjon og utøvelse av faglig myndighet Seksjoner og seksjonsstyrer For hver aktivitet Hovedstyret har godkjent er det opprettet egen seksjon. Seksjonene er en sammenslutning av de klubber som driver aktivitet innen seksjonens virkefelt. En seksjons myndighet omfatter saker av organisatorisk og teknisk art innenfor vedkommende seksjons virkefelt. Hovedstyret kan omstøte vedtak fattet av en seksjons årsmøte eller seksjonsstyre som gjelder NAK eller som vil ha direkte betydning for en annen seksjon. Seksjonsårsmøtet er seksjonens høyeste myndighet. Seksjonsårsmøtet består av seksjonsstyret og et antall representanter fra hver av klubbene tilsluttet seksjonen basert på klubbens medlemstall. Årsmøtet velger seksjonsstyret som består av leder, nestleder og minimum 3 styremedlemmer. Seksjonsstyret leder seksjonens arbeide mellom seksjonsårsmøtene, oppnevner fagkomiteer og ansetter nødvendige funksjonærer i samråd med generalsekretæren Generalsekretæren Generalsekretæren i Norsk Aero Klubb (NAK) og Norges Luftsportsforbund (NLF) rapporterer til Hovedstyret i NAK og styret i NLF, formelt representert ved Presidentskapet, dvs presidenten og første visepresident i NAK, sammen med presidenten i NLF. Generalsekretæren ivaretar følgende ansvarsområde: Daglig drift av NAK/NLF og deres fagseksjoner. Faglig/Funksjonelt ansvar for organisasjonens operative aktiviteter i relasjon til luftfartsmyndighetene. Økonomiplanlegging og -styring. Informasjon og samfunnskontakt. Virksomhetsutvikling. Kvalitetssikring. Administrativ effektivisering. Det formelle arbeidsgiveransvar for alle ansatte i NAK-systemet Kvalitetssjef Kvalitetssjefen rapporterer til Generalsekretær, og ivaretar følgende ansvarsområde: Etablering og ajourhold av et vel fungerende kvalitetssikringssystem i samsvar med kravene i ISO Være pådriver i organisasjonens arbeide med utvikling og forbedring av kvalitetsstyring. Utvikling og ajourhold av verktøy og metoder for kvalitets- og sikkerhetsarbeide. Utarbeide planer og prosedyrer for intern og ekstern kvalitetsrevisjon. Gjennomføre interne og eksterne kvalitetsrevisjoner i samsvar med godkjente planer og prosedyrer.

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER

Kapittelinndeling. Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET. Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittelinndeling Kapittel 01 SIKKERHETSSYSTEMET Kapittel 02 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Kapittel 03 OPERATIVE BESTEMMELSER Kapittel 04 UTDANNING AV MIKROFLYGERE Kapittel 05 TEKNISKE BESTEMMELSER Kapittel

Detaljer

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E

HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E HÅNDBOK FOR HANGGLIDING OG PARAGLIDING NHB E Revisjon 6.2 gyldig fra 1.3.2013 side 1 KAPITTELOVERSIKT Revisjonsliste side 3 Revisjonsoversikt; forskjell fra 6.0 til 6.1 side 4 Revisjonsoversikt; forskjell

Detaljer

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.2 Gyldig fra: 01.05.2015 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE MODELLFLYHÅNDBOKEN 1. SIKKERHETSSYSTEMET... 3 1.1 SIKKERHETSSYSTEMET...

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND

5 NORGES STYRKELØFTFORBUND Versjon 5 NORGES STYRKELØFTFORBUND KLUBB OG REGION KOMITEEN Organisasjons håndbok ORGANISASJONSHÅNDBOKA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 POLICY... 3 1.2 FORMÅLSPARAGRAF... 3 1.3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN...

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383. Vernetjenesten. Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 383 Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Januar 1984 6. opplag. Endringer: Kommentaren til «Former for opplæring» på side 31 er

Detaljer

Innhold. Luftfartsdirektørens beretning 3. For at du skal føle deg trygg i luften 4. Luftfartstilsynets satsingsområder

Innhold. Luftfartsdirektørens beretning 3. For at du skal føle deg trygg i luften 4. Luftfartstilsynets satsingsområder Årsmelding 2001 Innhold Luftfartsdirektørens beretning 3 For at du skal føle deg trygg i luften 4 Luftfartstilsynets satsingsområder 1. Flysikkerhet etter 11. september 6 2. Risikoanalyser bedrer sikkerheten

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015

Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015 Langtidsplan for motorflyseksjonen 2013-2015 Innledning Seksjonens langtidsplan inngår som del av forbundets langtidsplan for perioden, og beskriver hvordan seksjonen skal arbeide innen de enkelte områdene

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET INTERNKONTROLL PLEIE- OG OMSORG I BODØ KOMMUNE Februar 2008 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave for revisor i henhold til kommunelovens 60 nr. 7. Formålet med

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse

Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse SAKSLISTE Vedlegg A Begivenheter Utarbeidet ny lov for EFK, Pawnee kondemnert, gjennomført åpen dag og NATO øvelse Strategier og tiltak for året: Videreutvikle felles WEB portal for EFK www.efk.no tatt

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid

Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid VEILEDER Departementenes systematiske samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid Veileder 2015 Versjon 1.0 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox.com ISBN:

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet

Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet Standarder for tilsyn i Lotteri- og stiftelsestilsynet 5.oktober 2011 5. oktober 2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Lotteri- og stiftelsestilsynets virksomhet... 4 1.2 Tilsyn... 5 1.3 Standarder

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer