Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord"

Transkript

1 Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord Rapport fra prosjektgruppe oppnevnt av Helse Nord RHF 2. mai

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag Begrunnelser og mål for arbeidet Arbeidsprosessen i prosjektgruppen Rapportens oppbygging Foreslåtte tiltak... 9 Kapittel 1 Bakgrunn og mandat for arbeidet Prosjektets begrunnelse Mandat Avgrensning og forståelse av mandatet Deltakere Prosess og milepæler i prosjektet Kapittel 2 Det verdimessige, helsepolitiske og faglige grunnlaget for arbeidet Nærhet til helsetjenester som verdi Nyere helsepolitiske signaler Desentralisering som styrking av sørge for ansvaret Faglige forutsetninger for desentralisering Krav til systemkvalitet ved desentralisering av tjenester Oppsummering Kapittel 3 Øvrige planer og utredninger som har betydning Planarbeid i fylkeskommunene som berører desentralisering av spesialisthelsetjenesten Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Faglige planer og føringer fra Helse Nord Kapittel 4 Internasjonale erfaringer Generell innledning New Zealand- modellen Mål og strategier i Skottland: Erfaringer fra England (og USA) Oppsummering Kapittel 5 Status for desentraliserte spesialisthelsetjenester i Organisatoriske former for desentralisering Tjenester som ytes desentralt i regi av helseforetakene Ambulering innen somatisk virksomhet Ambulering innenfor psykisk helsevern Desentraliserte tjenester utenfor sykehus Generelt om DMS-modeller/enheter

3 5.3.2 DMS-enheter i Helse Nord Alta helsesenter Sonjatun helsesenter Brønnøysund spesialistpoliklinikk og helsesenter Prosjekt DMS i Midt-Troms (Lenvik helsesenter) Troms Militære Sykehus (TMS) Spesialistlegesenteret i Karasjok Sykestuer Tjenester som ytes i regi av privatpraktiserende avtalespesialister Lokalisering av avtalene Ambulering av avtalespesialister Aktivitet Telemedisin Kapittel 6. Telemedisinske løsninger Delutredning om telemedisinske tjenester Sammendrag og anbefalinger Innledning Mandat og tilnærming Rapportens oppbygging Helsenett - en forutsetning for bruk av telemedisin Support Båndbredde MCU (Multipoint Control Unit) tjenesten Meldingsutveksling Helsekompetanse.no Fagområder Røntgen teleradiologi Psykiatri Hud ØNH Øye Teledialyse Fødeselsomsorg Kreft Patologi Kardiologi Barn Rehabilitering Akuttmedisin Hemmere og fremmere

4 Kapittel 7 Status for økonomiske og personellmessige modeller og virkemidler Innledning Økonomi Syketransport Beregningsmodell for gevinst og kostnader ved desentralisering av tilbud Beregning av kostnader per ambuleringsdag før netto reiseutgifter Beregning av netto sparte reiseutgifter Økonomiske beregninger for telemedisinske tjenester Investeringer Avtalemessige reguleringer for ambulerende helsepersonell Ansatte i helseforetakene Private avtalespesialister Innleie via vikarbyrå Oppsummering Rekrutteringsutfordringer Kapittel 8 Analyse av polikliniske konsultasjoner i Helse Nord Innledning Poliklinikk i Helse Nord i dag Geografiske ulikheter - Poliklinikkforbruk Grunnlaget for en desentralisert spesialisthelsetjeneste Vurdering av pasientgrunnlaget Oppsummering Kapittel 9 Vurderinger rundt hvilke tjenester som egner seg for desentralisering Innledning Grunnholdning Hemmende faktorer Egnede pasientgrupper Telemedisinens muligheter Potensialet for desentralisering Oppsummering per vurderingsgruppe Kirurgi Ortopedi Indremedisin Hud Øye Øre-nese-hals Gynekologi Nevrologi Revmatologi Pediatri Psykiatri (VOP og BUP) Radiologi Oppsummering av innspill fra kommunelegefora Kapittel 10 Veiledning og kompetanseheving i helsetjenesten ved desentralisering/ ambulering Beskrivelse av status og opplæringserfaringene i dag Ved distriktsmedisinske sentre og andre arenaer for desentraliserte spesialisthelsetjenester I primærhelsetjenesten og omsorgstjenesten

5 I forholdet mellom 3 og 2-linjetjenesten Helsepersonellets behov for kontinuerlig fagutvikling Generelt behov for opplæring/veiledning og kompetanseheving Allmennlegens særlige behov Pasientenes og publikums behov Virkemidler og opplæringsformer Forutsetninger som må være på plass for å dra nytte av spesialistene Anbefalinger Kapittel 11 Oppsummerende vurderinger og foreslåtte tiltak Generelle betraktninger Tjenester og fagområder som egner seg for desentralisering Oppfølging fra Helse Nord Tiltak for økt ambulering innen og mellom foretak Konsolidering og videreutvikling av det intermediære nivå - Distriktsmedisinske sentre og spesialistpoliklinikker Intermediær omsorg - sykestueplasser Desentraliserte tilbud i små kommuner Telemedisin oppsummering og foreslag til tiltak Kompetansebygging Rekruttering av personell - personalpolitiske strategier Private avtalespesialister Finansiering av desentralisert aktivitet Økonomi og investeringer LITTERATURLISTE DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER VEDLEGG TIL DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTER I HELSE NORD Vedlegg til kapittel 5.3 eksempler på DMS enheter utenfor Helse Nord Hallingdal sjukestugu DMS Otta DMS Valdres Ørlandet medisinske senter, Fosen DMS Fosen DMS Nærsjukehuset i Florø Vedlegg til kapittel 5.4. privatpraktiserende avtalespesialister Vedlegg 1: Avtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister i regionen oversikt over plassering av avtaler pr. 17.februar Vedlegg 2 Oversikt avtalestørrelser avtaler med praktiserende spesialister innen ulike fagområder Vedlegg 3: Aktivitetsoversikt private avtalespesialister 2004 samlet foretaksområde og spesialitet Vedlegg til kapittel 7.2 økonomi Vedlegg 7.1 Økonomiske beregninger i forhold til telemedisinske tjenester

6 Vedlegg til kapittel 8 pasientgrunnlag Vedlegg 8.1. Forkortelser brukt for å forenkle tabeller og kartframstillinger i kapittel 8: Vedlegg 8.2: Fordeling av kommuner i lokalsykehusområder (SAMDATA) og boområder Vedlegg til kapittel 9 egnede tjenester Vedlegg 9.1: Oppsummering fra vurderingsgruppene Vedlegg 9.2:Sammenlikning av potensialet innen telemedisin; NST, vurderingsgrupper og kommunelegefora Vedlegg til kapittel 11 oppsummering og tiltak Vedlegg 11.1:Modulær utbygging av spesialistpoliklinikk Vedlegg 11.2:Lokale muligheter for sambruk og utstyrsbehov

7 Sammendrag 1. Begrunnelser og mål for arbeidet Denne utredningen om desentralisering av helsetjenester i Nord-Norge har som mål å få flere av tjenestene utført nærmere der folk bor. En slik desentralisering vil bringe oss nærmere realisering av den politisk vedtatte målsetting om at befolkningen har krav på likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, bosted og kjønn. Selv om enkelte utviklingstrekk i moderne medisin og pasientbehandling virker sentraliserende, gjelder ikke dette som noen generell tendens. Forenkling og standardisering har bidratt til å gjøre en rekke medisinske metoder sikrere og dermed enklere å utføre utenfor de store sykehusene. Denne rapporten målbærer derfor det synspunkt at disse nyere faglige forutsetninger for desentralisering må tas i bruk der ikke økonomiske eller andre vektige hensyn tilsier noe annet. Økt desentralisering av pasienttilbud har mange fordeler. Pasienten slipper å reise lenger enn nødvendig eller slipper å reise i det hele. Pasienten spares både for eventuelle påkjenninger og unødig tidsbruk. I tillegg ligger det et trygghetsaspekt for mange i det å bli behandlet nært hjemstedet, i kjente omgivelser og nært sitt lokalmiljø og lokale nettverk. For Helse Nord som forvalter samfunnets samlede ressurser til spesialisthelsetjenester, er det god ressursforvaltning å bruke mindre penger på pasientreiser og mer på direkte pasientbehandling der folk bor. God ressursforvaltning innebærer også krav til kvalitet, og det forutsettes at de helsetjenester som desentraliseres har likeverdig kvalitet. Denne rapporten tar også for seg hvilke pasientgrupper og tjenester som det er mest aktuelt å gi desentraliserte tilbud til. De faglige og økonomiske forutsetningene for desentralisering tilsier at det bør tilrettelegges først og fremst for pasientgrupper med et visst volum, men det bør også tas hensyn til små pasientgrupper som burde slippe å reise på grunn alder og helsetilstand. Helse Nord har et ansvar for å sørge for tjenester til de som trenger det, der de trenger det, og kan derfor ikke bare legge rene økonomiske betraktninger til grunn for alle tiltak som foreslås desentralisert. 2. Arbeidsprosessen i prosjektgruppen Helse Nord RHF ønsket en kvalitativt god utredning der det ble sikret både forskjellige typer kompetanse, erfaringer, geografisk ståsted og tilhørighet. Det ble derfor oppnevnt en bredt sammensatt prosjektgruppe med 17 medlemmer: bestående av leger, annet helsepersonell, økonomer, ledere, ansatte, tillitsvalgte, brukerrepresentant, representant for de private avtalespesialistene, representanter fra DMS 1 -enhet, kommuneoverlege, og politiske representanter fra kommune- og fylkesplan. På den måten har vi fått fram forskjellige bidrag, forventninger, og diskusjoner om en oppgave som i utgangspunktet er Helse Nord RHFs ansvar, men der vi er avhengig av å spille på lag med mange parter. 1 DMS - forkortelse for distriktsmedisinsk senter 7

8 Prosjektet er bestilt av ledelsen i Helse Nord RHF og startet opp med første prosjektmøte 28. januar Det har vært avholdt 3 heldagsmøter og ett 2-dagers møte i prosjektgruppen. Et flertall av medlemmene i prosjektgruppen har underveis vært involvert i deloppdrag som er rapportert til gruppen i form av notater og senere innarbeidet i den endelige rapporten. Det har i tillegg vært avholdt mindre gruppemøter, e-postutvekslinger m.m. imellom prosjektmøtene. Siste møte i prosjektgruppen var 22. april 2005, og på grunnlag av oppfølgende dialoger med gruppens medlemmer, ble arbeid med å fullføre rapporten ble avsluttet 2. mai. Rapporten sendes umiddelbart ut på høring til aktuelle instanser, med høringsfrist 7. juni Arbeidet skal resultere i en plan for desentralisering som skal behandles av styret i Helse Nord RHF 22. juni Rapportens oppbygging Det er redegjort for nasjonale føringer og den nasjonale helsepolitikken på området (kap. 2), fylkesplanene med vekt på deres regionsenterplaner (kap. 3) og det er redegjort for noen internasjonale trender med referanse til systemer vi kan hente erfaringer fra (kap. 4). I tilknytning til prosjektarbeidet er det samlet inn og analysert store mengder data og opplysninger som grunnlag for prosjektgruppens vurderinger. Det er i kapittel 5 redegjort for hvilke tjenester som i dag er desentralisert til enheter og lokalisasjoner utenfor sykehus; fra ambulering mellom og innen foretak til geografisk plassering av avtalespesialister og tilbud som gis ved distriktsmedisinske sentra og spesialistpoliklinikker. Det er lagt vekt på å presentere hvilke tjenester som i dag tilbys via disse ordningene, både mht pasientvolum og frekvens for spesialistenes ambulering. Hele kapittel 6 omhandler telemedisin, og er utarbeidet av Nasjonalt Senter for Telemedisin ved UNN. Her redegjøres det for dagens utbredelse av telemedisinske løsninger, synliggjøring av hva som hemmer og fremmer bruk av telemedisin, og forslag til økt utbredelse som virkemiddel for økt desentralisering av tjenestene. Det er i kapittel 7 presentert økonomiske beregningsmodeller for gevinster og kostnader for reiseutgiftene for pasienter og helsepersonell, samt driftsutgifter ved utekontorer. På avtalesiden er det sett på hvilke avtaler, regelverk og retningslinjer som i dag regulerer ambulering av helsepersonell i alle helseforetak i regionen, og for avtalespesialistene. Når det gjelder aktivitets- og pasientdata er det samlet data for poliklinisk aktivitet i helseforetakene, poliklinisk aktivitet ved distriktsmedisinske sentra, tall for aktivitet hos avtalespesialistene, kommunefordeling for pasienter, hvor mange pasienter som behandles utenfor sin sykehuskommune, m.m. (kapittel 8). Dette kapitlet er utarbeidet av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Kapittel 9 tar for seg hvilke tjenester som egner seg for desentralisering, og baserer seg på vurderinger fra de faglige vurderingsgruppene som ble oppnevnt innen en rekke spesialiteter. Det redegjøres for hvilke faglige tjenester som ytes desentralt i dag, og det gis noen 8

9 anbefalinger av hva det kan gjøres mer av, og hvilke nye tjenester som kan ytes utenfor sykehus. Prosjektgruppa har også sett på at desentralisering ikke bare dreier seg om å flytte en spesialistbehandling ut, men også om samhandling med primærhelsetjenesten, ivareta veiledningsansvaret overfor kommunene og sørge for kompetanseheving. Dette belyses bredt, med utgangspunkt i de ulike behov for kompetanseutvikling og opplæring som finnes hos hhv. helsepersonell, pasienter og pårørende (kap. 10). Kapittel 11 inneholder prosjektgruppens oppsummerende vurderinger og forslag til tiltak. De forslag som fremmes er i hovedsak av strategisk, retningsgivende og tilretteleggende art, adresserer både RHF-nivåets ansvar, oppgaver som naturlig tilligger helseforetakene og behovet for samarbeid med kommunehelsetjenesten. 4. Foreslåtte tiltak Det foreslås å utarbeide foretakvise planer for videre arbeid med desentralisering i eget helseforetak og det understrekes at økt ambulering og annen desentralisering av tjenester må være godt forankret i fagmiljøene. Helse Nord RHF og helseforetakene må bruke konkrete virkemidler til å omsette helsepersonellets positive vilje til økt ambulering til praktisk virkelighet. Det er behov for felles regionale maler for avtaler knyttet til desentralisering av tilbud. Slike maler er særlig aktuelt for avtaler mellom de vertskommuner som mottar desentraliserte tilbud og de helseforetakene som leverer spesialisthelsetjenester. Det er videre nødvendig at Helse Nord RHF setter standarder som sikrer at kvaliteten i hele behandlingskjeden er den samme enten pasientene behandles i sykehus eller ved enheter utenfor sykehus. Det foreslås dessuten at Helse Nord RHF vurderer desentrale enheters særskilte behov ved fordeling av rammer for investeringsmidlene. Utvidelse av ambuleringsordningene for spesialister utenfor sykehus foreslås konsentrert til de DMS-er/spesialistpoliklinikker som allerede er etablert eller som er under etablering, dvs Alta, Karasjok, Nordreisa, Brønnøysund og Finnsnes. Utviklingen av sistnevnte må sees i sammenheng med tilbudet ved Troms militære sykehus (TMS). Det forutsettes en tett dialog mellom foretakene og Helse Nord RHF med hensyn til hvordan avtalespesialistene kan benyttes for ambulante tjenester. Videre har prosjektgruppen vurdert mulige tiltak i små kommuner som ikke har så stort befolkningsgrunnlag, men lang vei til sykehus/helseforetak. Både gjennom praksis og forskning synes det rimelig godt dokumentert at sykestueplasser kan gi et kvalitativt godt tilbud til utvalgte pasientgrupper; og brukt på rette måten overfor de rette pasientgruppene, er tilbudet også kostnadseffektivt. Med tanke på økningen i antall eldre fra ca. 2010, bør det derfor etableres sykestuesenger i kommuner med lang avstand til sykehus. Det mangler i dag systemer og rutiner for dokumentasjon av innhold og faglig kvalitet ved sykestuene. Slike rutiner bør komme på plass. Prosjektgruppen foreslår videre at Helse Nord RHF oppnevner en særskilt arbeidsgruppe som får i oppgave å komme med råd om faglig innhold og bruk av sykestuene. En slik gruppe bør også vurdere spørsmålet om eventuell differensiering av oppgaver for sykestuer, avhengig av pasientunderlag og faglige ressurser. 9

10 Prosjektgruppen foreslår at det utarbeides en mal for finansiering av sykestuesengene, noe som forutsetter at Helse Nord RHF påtar seg en pådriverrolle overfor nasjonale myndigheter med hensyn til å komme fram til avklarende løsninger på dette feltet. Kompetanseheving og veiledning overfor primærhelsetjenesten anses som et generelt og svært viktig ansvar som tilligger spesialisthelsetjenesten, kanskje spesielt overfor de små kommunene. Det foreslås derfor også at spesialistene innen de større kliniske fagområder bør tilstrebe å besøke hver av kommunene i sykehusets nedslagsfelt minimum en gang om året. I forhold til økt bruk av telemedisinske løsninger må Helse Nord RHF intensivere sitt arbeid overfor nasjonale myndigheter med sikte på å få etablert tjenlige telemedisinske takstsystemer for primærhelsetjenesten (primærleger). Videre vil også arbeidet med å bedre tilgjengelighet til elektronisk pasientinformasjon versus personvernhensyn ha høy prioritet. Slikt pådriverarbeid overfor det nasjonale nivå er viktig for å få eliminert juridiske og eventuelle andre forhold som hindrer deling av nødvendig pasientinformasjon mellom foretak. For bedre å tilrettelegge den organisatoriske infrastrukturen for storskala utbredelse av kompetansehevende tiltak, forslås at teknisk og praktisk drift av læringsportalen utskilles fra NST og organiseres som en særskilt virksomhet under Helse Nord RHF eller et av helseforetakene. Bruken av telemedisinske tjenester forutsetter at nødvendig utstyr, studio eller lignende, er nært tilgjengelig for brukeren. Helseforetakene bør derfor gjennom de samarbeidsfora som etableres i forhold til førstelinjen informere om betydningen av at samtlige kommuner anskaffer slikt utstyr dedikert for bruk i kommunehelsetjenesten. På dette feltet forutsettes helseforetakene videre å påta seg en generell informasjons-, opplærings- og rådgiverrolle vis a vis kommunene. Et konkret tiltak som søkes iverksatt er at Helse Nord RHF i samarbeid med NST, helseforetakene og primærhelsetjenesten etablerer en arbeidsgruppe som får i oppdrag å utvikle nødvendige systemmessige, organisatoriske og ledelsesmessige rutiner for å ta i bruk og oppnå den ønskede spredning av utprøvde og hensiktsmessige, telemedisinske tjenester. Det bør også tas initiativet til en grundig og systematisk gjennomgang av hvilke utprøvde og egnede telemedisinske tjenester som bør prioriteres for implementering i større skala. De klare føringer knyttet til ønsket om desentralisering av tjenester i Helse Nord må gjenspeiles i de avtalemessige betingelser knyttet til de enkelte spesialisters ansettelsesforhold. Hovedprinsippet bør være at deltakelse i ambulering/desentralisert tjeneste etableres som en del av ansettelsesforholdet. De økonomiske ressursene må fordeles slik at økt grad av ambulering/desentralisering muliggjøres, og det må i størst mulig grad avtalefestes at både sykehusspesialister og private avtalespesialister skal ambulere. Dagens avtaleverk for leger og gjeldende lover er ikke til hinder for dette. Det blir imidlertid for enkelt å ensidig ha fokus på avtalemessige forhold og arbeidsgivers styringsrett når helsepersonell skal rekrutteres. Minst like viktig er godt og motiverende lederskap for å få helsepersonellet til å delta i opprettholdelsen og utviklingen av desentraliserte tjenester. Den positive grunnholdning til ambulering blant fagmiljøene i primær- og spesialisthelsetjenesten, er et godt utgangspunkt for det videre arbeid med å avgrense og 10

11 identifisere både innhold og volum for ambulante tjenester som kan egne seg for desentralisering. Samtidig som det legges stor vekt på spesialistenes egne vurderinger, har historien vist oss at fagfolk også må utfordres i forhold til etablerte praksistradisjoner og arbeidsmåter. Men mulighetsrommet kan også tøyles for langt, slik at det truer krav til kvalitet, hensyn til sykehusenes kapasitet og hensynet til kostnadseffektivitet. Helse Nord RHF bør generelt ta aktive initiativ for enda bedre å utnytte den ressursen private spesialister utgjør, for å desentralisere spesialisthelsetjenester. Det er viktig at bruken av private spesialister vurderes i en helhetlig sammenheng (plan), der både hensyn til prioritering, geografisk fordeling, udekkede behov for tilbud innen de ulike spesialiteter og kost-nytte vurderinger legges til grunn. 11

12 Kapittel 1 Bakgrunn og mandat for arbeidet 1.1 Prosjektets begrunnelse Det er en målsetting for Helse Nord RHF å gi befolkningen bedre tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester. Nærhet er en av flere dimensjoner ved tilgjengelighet, og i en landsdel med store geografiske avstander er denne dimensjonen en særlig utfordring. Til tross for en relativt desentralisert sykehusstruktur, har store deler av befolkningen i Nord-Norge større avstander og lengre reisetid til sykehus og spesialisthelsetjenester enn ellers i landet. I denne prosjektrapporten vurderes derfor muligheter og forutsetninger for ytterligere desentralisering av utvalgte spesialisthelsetjenester. Prosjektet har primært en verdimessig begrunnelse knyttet til befolkningens behov for helsetjenester så nært bostedet som mulig, men er også begrunnet gjennom nye faglige muligheter for å tilby mer desentraliserte tjenester. Endelig har syketransportreformen av 2004 gitt økonomiske incitamenter til å flytte ut noen tjenester istedenfor å la pasientene reise til større behandlingsinstitusjoner. Det er nettopp samspillet mellom disse tre faktorene som åpner de nye muligheter for bedre å ivareta befolkningens behov for nærhet til slike tjenester. Styrelederen i Helse Nord RHF har vært den primære initiativtaker og pådriver for å starte et prosjektarbeid knyttet til desentralisering av spesialisthelsetjenester, og styret i Helse Nord RHF hadde første gang prosjektet oppe til diskusjon i et styreseminar i august Administrerende direktør hadde en muntlig orientering om arbeidet med å utforme mandat, prosjektskisse og milepæler for gjennomføring under sak 89/2004 i styremøte i 17. november Styret er også i senere styremøter orientert muntlig om prosjektets oppstart og framdrift. Disse drøftelsene var utgangspunkt for administrerende direktørs utforming av mandatet for prosjektgruppens arbeid. 1.2 Mandat Administrerende direktør i Helse Nord RHF har gitt prosjektet følgende mandat: Det utarbeides en plan for videre utvikling av spesialisthelsetjenester utenfor sykehus i Nord-Norge. Planen skal vurdere hvilke spesialiteter/deler av spesialiteter som egner seg særlig godt for organisering utenfor sykehus og hvilke steder i landsdelen hvor det særlig ligger til rette for å etablere tilbud. Planen skal kartlegge og ta opp i seg de tiltak som gjennomføres i det enkelte helseforetak. Planen skal videre vurdere hvilke spesialiteter som egner seg godt for ambulering til de mindre sykehusene. Planen skal drøfte alternative organisasjonsformer som praktiserende spesialister, ambulante tjenester fra og mellom sykehus, distriktsmedisinske tilbud, telemedisinske løsninger og investeringer i teknologi etc. Forslag til utbyggingsmodeller og tempo, samt forutsetninger for gjennomføring (avtaler om ambulering, økonomi etc.) skal også redegjøres for. I utredningen skal fagutvikling, befolkningsgrunnlag, tilgjengelighet, økonomiske forhold, inkludert transportkostnader, være sentrale utredningskriterier. 12

13 1.3 Avgrensning og forståelse av mandatet I sitt innledende arbeid har prosjektgruppen drøftet avgrensning og forståelse av mandatet. Den relativt korte tiden for gjennomføringen av arbeidet har også gjort det nødvendig å gjøre slike avgrensninger. Hovedfokus rettes mot desentralisering gjennom levering av ambulante polikliniske tjenester, både fordi disse har størst volum, bærer hovedtyngden av reiseutgiftene og lettere lar seg desentralisere. Fokuset på polikliniske tjenester innebærer i hovedsak også et elektivt fokus, ettersom øyeblikkelig hjelp-funksjonen forutsetter en kontinuerlig tilstedeværelse som ikke lar seg løse gjennom periodisk ambulering. Men også behovet for kompetanseoverføring, dialog og samhandling mellom nivåene i helsetjenesten er viktige begrunnelser for dette arbeidet. At desentralisering av spesialisthelsetjenester forventes å virke befordrende for å bedre samhandlingen mellom nivåene, blir også tillagt vesentlig vekt i rapporten. Samhandling som sådan er likevel ikke fokus i denne rapporten, men samhandlingsarenaer og intermediære organisatoriske nivåer kan være viktige strukturelle forutsetninger for desentralisering av spesialisthelsetjenester. I utgangspunktet var prosjektgruppens oppmerksomhet særlig rettet mot etablering av desentralising av spesialisthelsetjenester utenfor sykehus. Med referanse til de betydelige erfaringer fra Finnmark (jf. Alta-modellen), vurderes distriktsmedisinske sentre (DMS) som velegnede organisatoriske nyskapninger for å yte spesialisthelsetjenester. Det gjøres derfor generelt en gjennomgang av DMS-modellen som sådan og en konkret redegjørelse for de DMS-lignende enheter som enten allerede er etablert, eller er under planlegging. Det ligger imidlertid også innenfor mandatet å drøfte forutsetninger for desentralisering av slike tjenester til områder som ikke vil ha tilstrekkelige befolknings- og ressursmessige forutsetninger for etablering av DMS-enheter. Mandatet innebærer også å vurdere hvilket potensial for desentralisering av spesialisthelsetjenester som fortsatt ligger innen den allerede etablerte sykehusstrukturen; mellom foretak, primært gjennom ambulering fra større og mer spesialiserte sykehus til mindre sykehus; men også gjennom ambulering mellom sykehusenheter innen hvert enkelt foretak. Videre skal prosjektgruppen vurdere telemedisin som alternativ eller supplement til ambulante tjenester mellom alle de nivåer som er nevnt foran. Prosjektet skal generelt vurdere mulighetene for større utbredelse av allerede utprøvde telemedisinske tjenester. Mandatet forstås slik at prosjektgruppen skal vurdere ulike virkemidler for å realisere de målsettinger som ligger til grunn for arbeidet. Desentralisering kan således tenkes gjennomført både gjennom ambuleringsordninger for foretaksansatte spesialister og gjennom aktiv bruk av, og lokalisering av hjemlene for de privatpraktiserende spesialister Helse Nord har avtale med. Til tross for det sterke fokuset på ambulerende legetjenester, velger prosjektgruppen å tolke mandatet slik at vikarordninger knyttet til vakante spesialiststillinger holdes utenfor. Likevel må spørsmål knyttet til bemanningsforhold, stabilitet og vakanser berøres der disse forhold kan tenkes å ha indirekte betydning for vår primære problemstilling: desentralisering av spesialisthelsetjenester. 13

14 Dette arbeidet må også sees som et første ledd i den gjennomgang av lokalsykehusene som vår eier har pålagt oss gjennom styringsdokumentet. De tiltak som vurderes i denne rapporten, bør følgelig også gjøres med referanse til hvordan de eventuelt kan bidra til å konsolidere og styrke denne basisenheten i vårt sykehusvesen. 1.4 Deltakere Prosjektgruppens sammensetning: Direktør Finn Henry Hansen (leder) Fylkesråd Inger Lise Balandin Tillitsvalgt Paul W. Hansen Varaordfører Terje Olsen Kommunelege Karsten Kehlet Sjef kliniske avd. Trine Magnus Konserntillitsvalgt Stig Arild Stenersen Konserntillitsvalgt Kirsti Jacobsen Regionsleder Ole Ingvald Hansen Avdelingsoverlege Dag Stefansen Administrerende direktør Bjørn Engum Økonomidirektør Jørn Stemland Kommuneoverlege Per Iver Øksne Avdelingsleder Mette Skipperud Overlege Jan A. Lund Daglig leder Steinar Pedersen Rådgiver Daniel Haga Helse Nord RHF Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommune Praktiserende spesialisters landsforening Nordreisa kommune Lenvik kommune Universitetssykehuset Nord Norge HF Akademikerne Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon Norges Handikapforbund Helgelandssykehuset Sandnessjøen Helse Finnmark HF Nordlandssykehuset HF Vefsn kommune Spesialistpoliklinikken i Alta Hålogalandssykehuset HF Nasjonalt senter for telemedisin Helse Midt Norge RHF Prosjektsekretariat: Finn Henry Hansen Anita Eriksen Trude Grønlund Tove Klæboe Nilsen Irene Skiri Helge Torgersen Karin Skaare Gro Berntsen Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF Helse Nord RHF Deloitte Deloitte Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering, Helse Nord RHF 14

15 1.5 Prosess og milepæler i prosjektet Prosjektet, som har vært ledet av Finn Henry Hansen, startet opp med møte for hele prosjektgruppen 28. januar Det har vært avholdt fire større prosjektmøter, hhv to i Bodø, ett i Alta og ett i Tromsø. Mellom prosjektmøtene har det vært utstrakt bruk av arbeid i mindre grupper knyttet til konkrete bestillinger. Det har videre vært betydelig bruk av telefonmøter, videomøter og e-postutvekslinger mellom deltakerne innbyrdes og i forhold til sekretariatet. Langt flere enn prosjektgruppens medlemmer og prosjektsekretariatet har vært engasjert i arbeidet. Blant annet har det vært gjennomført en omfattende møteserie mot mange av fagmiljøene innen somatiske spesialiteter og et tilsvarende halvdagsmøte med fagfolk innen psykisk helse. Det er dessuten gjort henvendelser med spørsmål til kommunelege I-fora i ulike deler av landsdelen. To viktige kapitler i denne rapporten er utarbeidet på bestilling fra prosjektgruppen, av henholdsvis Nasjonalt Senter for telemedisin (NST) og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Det gjelder kapittel 6 (telemedisin) og kapittel 8 (pasientstrømmer). Både bestilling og gjennomføring av begge disse oppdrag er gjort i tett og interaktivt samspill med prosjektledelsen i Helse Nord. NST og SKDE står likevel faglig ansvarlige for de analyser som gjøres i disse kapitler. De vurderinger som gjøres og de forslag som fremmes på grunnlag av disse analysene, er imidlertid prosjektgruppens alene. Fordi de problemstillinger som belyses i denne rapporten er relativt lite dokumentert og analysert, har det vært nødvendig å legge mye arbeid i slik dokumentasjon. Som følge av dette, har rapporten fått et relativt stort omfang. Med mer tid til disposisjon, ville det vært mulig å gjøre redaksjonelle grep som i vesentlig grad hadde forkortet selve rapporten og skilt ut dokumentasjon og analyser gjennom vedleggsdokumenter. Prosjektgruppens oppsummerende vurderinger og konklusjoner (inkludert forslag til tiltak) bør likevel være oversiktlig samlet i kapittel 11. Siste møte i prosjektgruppen var 22. april På grunnlag av drøftelsene i dette møte og oppfølgende kontakt for klarering av prosjektgruppens konklusjoner og forslag, ble arbeidet med rapporten avsluttet 2. mai. Rapporten sendes umiddelbart ut på høring til aktuelle instanser, med høringsfrist 7. juni Videre bearbeiding og utarbeidelse av styresak til Helse Nord RHF vil skje av administrasjonen. Arbeidet skal resultere i en plan som skal behandles av styret i Helse Nord RHF 22. juni

16 Kapittel 2 Det verdimessige, helsepolitiske og faglige grunnlaget for arbeidet. 2.1 Nærhet til helsetjenester som verdi Helsetjenester oppfattes som så viktige og høyt verdsatte velferdsgoder at befolkningen ikke uten videre vil overlate til byråkrater og fagfolk å avgjøre hvor disse tjenestene skal leveres og gjøres tilgjengelige. Det har i lang tid vært en nasjonal helsepolitisk målsetting at befolkningens tilgang til helsetjenester skal være uavhengig av bosted eller sosial posisjon. Likevel har tiltagende spesialisering og skjerpede kvalitetskrav, med jevne mellomrom, utfordret aspekter ved den desentraliserte modellen for levering av spesialisthelsetjenester. Dermed oppstår noen dilemma og spenninger mellom enkelte fagmedisinske utviklingstrekk på den ene side og befolkningens mobilisering for å opprettholde eller styrke lokale helsetilbud på den annen side. Uten å abdisere i forhold til nødvendige omstillings- og kvalitetskrav, må følgelige helsetjenesten ta inn over seg den sterke folkelige verdsetting av trygghet og nærhet som knytter seg til helsetjenester. 2.2 Nyere helsepolitiske signaler Både i lovforarbeidene og i sin første iverksettingsfase, satte foretaksreformen sitt primære fokus på kravene om bedre kapasitetsutnyttelse og tilgangs til helsetjenester gjennom regionale og nasjonale samordningsgrep. Samtidig som viktige deler av disse samordningsgrepene videreføres, er de siste par års helsepolitiske signaler vesentlig dreid i retning av tydeligere krav om desentralisering og samhandling mellom nivåene. Betydningen av nærhet til tjenestetilbudet for de vanligste sykdomstilstandene, er således blitt stadig tyngre vektlagt i styringsdokumenter, statsbudsjett, NOU-er og andre helsefaglige utredninger. Mens problemstillinger om sykehusstruktur, funksjonsfordeling og akuttorganisering sto sentralt i styringsdokumentet for 2003, var Helsedepartementets tilsvarende dokument for 2004 noe annerledes innrettet: En viktig dimensjon ved et tjenestetilbud av høy kvalitet er god tilgjengelighet og kort reisetid til en rekke tjenestetilbud. Særlig gjelder dette for høyvolumtjenester og tjenester til pasienter med kroniske sykdommer. Funksjonsfordeling og samling av høyspesialiserte tjenester til færre sykehus står fortsatt på dagsorden, men betoningen av desentraliserte tilbud for pasienter med vanlige tilstander og særlige behov (eldre, kronikere mv.) understrekes sterkere. I statsbudsjettet, St.prp. nr. 1 ( ), vies særlig oppmerksomhet mot lokalsykehusenes framtidige rolle og utvikling. Dette sterke og positive fokus mot å utnytte lokalsykehusenes muligheter, må betraktes som Helsedepartementets svar på den bestilling som kom i forbindelse med den kritiske stortingsbehandlingen året før; foranledningen var de mange kontroversielle saker om endringer av akuttfunksjonene for enkelte lokalsykehus i Det var imidlertid ikke bare lokalsykehusenes rolle, men også samarbeidet med førstelinjen som med dette ble satt mer aktivt på dagsorden. Dette kommer ikke minst tydelig fram i Helse- og omsorgsdepartementets bestillerdokument (2005) til Helse Nord RHF: 16

17 Det skal utarbeides helhetlige strategier som skal klargjøre utviklingen framover for de enkelte lokalsykehus i regionen. Det skal være likeverdig og tilstrekkelig tilgang på grunnleggende sykehustjenester av god kvalitet i hele landet, der dagens struktur fro lokalsykehus i hovedsak opprettholdes. Lokalsykehusenes rolle og oppgaver skal fortrinnsvis konsentreres om behovene i de store sykdomsgruppene som trenger nærhet til tjenesten, for eksempel tjenester innen indremedisin, psykiatri, rehabilitering, tjenester til syke eldre. Lokalsykehusene skal utnytte sine fortrinn i nærhet til pasienter, pårørende og primærhelsetjeneste, og utvikle desentraliserte tjenestetilbud og samhandlingstiltak til beste for pasientene, sammen med kommunene i nedslagsfeltet. Dette prosjektet om Desentralisering av spesialisthelsetjenester inngår som et viktig ledd i Helse Nords strategi for å møte denne utfordringen. Målet er både å styrke lokalsykehusene gjennom å tilføre dem flere ambulante tjenester fra større sykehus, og dessuten la lokalsykehusene (og større sykehus) bli base for ytterligere desentralisering av utvalgte spesialisthelsetjenester til områder uten sykehus. 2.3 Desentralisering som styrking av sørge for ansvaret I verdimessig og ideologisk forstand, dreier følgelig dette prosjektet, Desentralisering av spesialisthelsetjenester, seg primært om at Helse Nord ønsker å ivareta sørge for ansvaret sitt bedre, gjennom generelt å legge til rette for at en større del av befolkningen kan få tilgang til kvalitativt gode spesialisthelsetjenester nærmere sitt bosted. Velferdsgevinsten ved at slike tjenester kan gis nærmere bostedet, er særlig stor for noen pasientgrupper: for eksempel eldre, funksjonshemmede og kronikere, grupper som både har stort og til dels hyppig behov for slike tjenester, og som ofte vil oppleve mange og lange reiser til sykehus som en urimelig tilleggsbelastning. I tillegg til polikliniske tjenester, kan følgende typer av tjenester eksemplifisere noen tilbud der desentralisering vil ha særlig stor verdi for pasientene (jf. rapport fra Nasjonal gruppe for samhandling og desentralisering): Cellegiftbehandling som del av kreftbehandling Dialysebehandling ved nyresvikt Geriatri organisert som områdegeriatri Spesialisthelsetjenester ved livets sluttfase Forutsetningene for desentralisering av slike og andre tjenester, både i et samhandlings- og brukerperspektiv, er at de tjenestene som ytes er forutsigbare og har en forsvarlig kvalitet. Det er videre en forutsetning for de forslagene som fremmes i denne rapporten at desentralisering ikke skal bidra til å øke det samlede volum av tjenester. Denne forutsetning følger av bestillerdokumentets krav til Helse Nord om at aktiviteten i 2005 skal videreføres på samme nivå. 17

18 2.4 Faglige forutsetninger for desentralisering Heldigvis er det ikke slik at den medisinskfaglige utvikling i sin alminnelighet tilsier sentralisering av tjenester. Tvert imot er det en rekke utviklingstrekk ved moderne medisin som vil kunne understøtte den ideologiske og politiske begrunnelse for desentralisering av slike tjenester. Moderne metoder innenfor en rekke medisinske fag gjør det i økende grad mulig å foreta undersøkelse (og til dels behandling) uten innleggelse og i betydelig grad også utenfor sykehus. Utstyret er blitt rimeligere i innkjøp og enklere å bruke, og metodene er blitt sikrere, bl.a. gjennom tiltagende standardiserte protokoller. Dessuten er det gjennom IKT og telemedisin blitt enklere for små og geografisk perifere enheter både å konsultere sentrale kompetansemiljøer og å overføre klinisk relevant informasjon (for fortolkning eller løpende monitorering). Den utvikling som har bidratt til muligheten for å diagnostisere og behandle uten innleggelse (poliklinikk og dagbehandling), har følgelig også bidratt til å muliggjøre desentralisering av utvalgte tjenester til lokalisasjoner i betydelig avstand fra sykehus. Dette poeng blir også indirekte anskueliggjort i kapittel 4 der det redegjøres for internasjonale trender. En vesentlig bieffekt av å desentralisere spesialisttilbud, er den betydelige faglige overrisling det vil kunne gi overfor kommunehelsetjenesten; både fordi nye muligheter åpnes for veiledning og konsultasjoner om enkeltpasienter, og fordi spesialistene vil kunne få større innsikt i de rammebetingelser kommunehelsetjenesten arbeider under. De infrastrukturelle forutsetningene for desentralisering av spesialisthelsetjenester er rimelig godt tilrettelagt i Helse Nord. Vi har en desentralisert lokalsykehusstruktur, flere distriktsmedisinske sentre (DMS-er) som enten er etablerte eller under etablering, sykestueplasser i en rekke kommuner, et velfungerende elektronisk helsenett og et betydelig potensial for å ta i bruk telemedisinske tjenester i stor skala. En mulig begrensende faktor knytter seg til tilgangen på legespesialister, særlig ved de mindre sykehusene. Ambisjonene om å etablere og utvikle ambuleringsordninger til lokalisasjoner utenfor sykehus må derfor balanseres mot hensynet til å konsolidere virksomheten ved de enkelte lokalsykehus. En annen aktuell, men forhåpentligvis kortsiktig, begrensning knytter seg muligheten for å få tilgang til relevant medisinsk informasjon der pasienten til en hver tid befinner seg. Arbeidet med å få anledning (konsesjon) til å etablere en felles medisinsk journal som kan gjøres tilgjengelig ved behov i hele foretaksgruppen, må derfor gis høy prioritet. 2.5 Krav til systemkvalitet ved desentralisering av tjenester For prosjektgruppen er det viktig å påpeke at pasientene må være sikret den samme kvalitet på tjenestene uavhengig av hvor de leveres. For å ivareta dette kravet til kvalitet, er det nødvendig å organisere desentraliserte helsetjenester slik at ansvarsforhold og rutiner konsolidere heller enn å fragmenteres. Desentraliserte helsetjenester må organiseres slik at pasientenes rettigheter i henhold til Pasientrettighetsloven ivaretas, og at tjenestene er forankret i en felles faglighet i de ansvarlige helseforetakene. Der det finnes standardiserte behandlingsprotokoller eller andre omforente faglige rutiner for behandlingen, må slike selvsagt legges til grunn også for desentralisert klinisk praksis. 18

19 Pasientene må uansett oppleve at de tas hånd om av en definert og samarbeidende behandlingskjede. Videre må de vite hvor ansvaret er forankret, uavhengig av hvor behandlingen ytes og uavhengig av spesialistenes ansettelsesforhold. Pasientrettighetslovens krav til ansvarsforhold (behandlingsansvar, journalansvar m.v.) gjelder alle spesialisthelsetjenester, uavhengig av hvor de ytes. Ovennevnte forhold innebærer betydelige krav til systemkvalitet fra det ansvarlige helseforetak. Både i juridisk og praktisk forstand, må ansettelsesforholdene knyttet til desentraliserte tjenester være avklart. Rutiner mht dokumentasjon må være slik at tjenesten til en hver tid kan gjenfinnes i et forløp. Videre må rutiner for mottak av henvisninger være slik at den faglig ansvarlige kan vurdere prioritet og ventetid felles for alle som søker en gitt undersøkelse og/eller behandling, uavhengig av hvor tjenesten skal leveres. Dersom private spesialister deltar i slike desentraliserte tjenesteleveranser, bør dette skje via felles ventelister. Det er derfor viktig å sikre felles tilgjengelig dokumentasjon og rapportering. 2.6 Oppsummering Det er en rekke ulike begrunnelser for ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenester; disse er av både verdimessig, helsepolitisk og faglig karakter: Fordi likhetsbetraktninger tilsier at Helse Nord i sin sørge for rolle legger til rette for at en større del av befolkningen får tilgang til slike tjenester nærmere der de bor, når dette er faglig forsvarlig og økonomisk mulig. Fordi befolkningen legger stor vekt på nærhet og trygghet i forhold til helsetjenester. Fordi demografiske utviklingstrekk (flere eldre) og endringer i sykdomspanorama (flere med kroniske sykdommer og flere med behov for sammensatt tjenester) øker betydningen av nærhet til de tjenester som ytes. Fordi de faglige forutsetninger ligger til rette, bl.a. som følge av at stadig flere tjenester blir gitt poliklinisk eller som dagbehandling. Fordi de medisinske metoder blir enklere og sikrere, bl.a. som følge av standardiserte behandlingsprotokoller. Fordi vi i Helse Nord har gode infrastrukturelle forutsetninger, både gjennom en desentralisert institusjonsstruktur, godt utbygget helsenett og stort potensial for telemedisinske tjenester. Fordi vi betaler Helse Nord har de desidert største kostnadene til pasientreiser. Fordi desentralisering kler den nordnorske geografien. 19

20 Kapittel 3 Øvrige planer og utredninger som har betydning 3.1 Planarbeid i fylkeskommunene som berører desentralisering av spesialisthelsetjenesten Målet med fylkesplanene er å samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket, og det er respektive fylkeskommuner som er ansvarlig for utformingen av planen. Planen er retningsgivende for både kommunal og statlig aktivitet i fylket. Dette innebærer at fylkesplanen legger premisser og må tas hensyn til i all planlegging i og for fylket. Det er inngått en samarbeidsavtale mellom de tre nordnorske fylkeskommunene og Helse Nord RHF. Samarbeidsavtalen regulerer samarbeid og kontakt mellom partene i vesentlige saker. Det er dermed naturlig at prosjektet desentralisering av spesialisthelsetjenester gir en beskrivelse av etablerte og vedtatte regionssenterdannelser og redegjør for de føringer knyttet til dette som ligger i fylkesplanene. Helse Nord planer om desentralisering av helsetjenester bør sees i sammenheng med allerede etablerte eller planlagte senterdannelser. Nedenfor beskrives innholdet i fylkesplanene med tilhørende underplaner for de tre nordnorske fylkeskommunene Finnmark fylkeskommune I eksisterende fylkesplan beskriver kap. 6 (helse- og sosialpolitikk) spesialistlegesentrene i Karasjok og Alta og den ambulerende virksomhet som spesialister driver. Dette beskrives videre som måter å dekke behovet for spesialisttilbud som anses godt tilpasset geografi og brukernes behov. I høringsutkast til ny fylkesplan beskrives i kap. 9 (helse- og sosialpolitikk) hovedmålet: Finnmark der helse- og sosialtjenesten er tilgjengelig og av god faglig kvalitet tilpasset befolkningsstrukturen og den flerkulturelle sammensetningen i befolkningen. Finnmark fylkeskommune har vedtatt å ha en aktiv påvirkerrolle når det gjelder helse- og sosialpolitikken i fylket. Ut over samarbeidsavtale med Helse Nord RHF har det også vært møter mellom Helse Finnmark og fylkeskommunen. I fylkesplanen beskrives nødvendigheten av å beholde og utvikle den desentraliserte spesialisthelsetjenesten i Finnmark innenfor alle områder, herunder også sykestueplasser. Alta-modellen beskrives særskilt i forhold til at det gir et godt tilbud som er tilpasset geografi og brukernes behov. Videre beskrives Alta modellen som robuste arenaer for samhandling internt i kommunehelsetjenesten og mot spesialisthelsetjenesten; modellen minsker avstanden mellom nivåene og kan gi økonomiske besparelser. 20

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Årsmelding 2003 FULLVERSJON

Årsmelding 2003 FULLVERSJON Årsmelding 2003 FULLVERSJON Innholdsfortegnelse Eit godt år særleg for pasientane...4 Faktaboks Helse Nord RHF 2003...5 Helse Nords hovedoppgaver...5 Helse Nords styringssystem...6 Foretaksmøte for Helse

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer