INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008"

Transkript

1 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag , kl i Sarons Lokaler, Ammerudveien. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av sekretær og en eller to andelseiere til å underskrive protokollen C) Opptak av navnefortegnelse D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2007 A) Årsberetning og regnskap for 2007 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen 3. GODTGJØRELSE TIL STYRET OG REVISOR 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag til nye Husordensregler. Forslag fra Styret. Se s. 21 B) Forslag om ekstern styreleder. Forslag fra Annett Sundquist. Se s VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomite for 1 år E) Valg av tilsynsledere for 1 år Oslo, Styret i Annett Sundquist /s/ Kjersti Lindahl /s/ Jørn Larsen /s/ Jan Dammen /s/ Irene Moen /s/ Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og leietager har rett til å være tilstede og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen kan De i henhold til lov om borettslag 7-3 møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2007 Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært følgende: STYRET Leder Annett Sundquist Ammerudveien 31 A Styremedlem Kjersti Lindahl Ammerudveien 27 A Styremedlem Jørn Larsen Ammerudveien 35 G Styremedlem Jan Dammen Ammerudveien 31 A Styremedlem Irene Moen Ammerudveien 31 D VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Oddbjørn Eggen Ammerudveien 29 A Varamedlem Stein Hjeltnes Ammerudveien 33 C TILSYNSLEDERE Inger Braaten John Helgesen Eirik Lislerud Odd Skåningsrud Lisa Egede og Irene Bamer BARN OG UNGDOMSKOMITEEN Fathia Boulafki Mariann Opaker Morten Larsen Annett Sundquist

3 3 GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET TILLITSVALGTE OG ANSATTE Borettslaget har innarbeidet rutine som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er det 3 kvinner og 2 menn. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Borettslaget har ingen ansatte. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Borettslagets revisor er BDO Noraudit Oslo DA. EIENDOMMEN Borettslaget består av 255 andeler. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget ligger i Oslo kommune og har følgende gårds- og bruksnummer : Borettslagets hovedformål er å gi andelseierne borett til egen bolig i borettslaget. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Selskapet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. BORETTSLAGETS LÅN Borettslaget har lån i OBOS Finans og Glitnir Bank. Se balansen samt note i regnskapet. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Oslo Renhold og Vedlikeholdsservice AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse.

4 4 HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. BRANNSIKRINGSUTSTYR I henhold til forskriftene skal det være installert røykvarsler og brannslokningsapparat eller brannslange i alle leilighetene. Eier/beboer har ansvaret for at utstyret er tilstede og fungerer. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. TELENOR Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor. Det gis rabatt på : - Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon - Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet). Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av: - ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni - Bredbåndstelefoni - Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene. KABEL-TV GET (tidligere UPC) er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale om internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

5 5 AVTALE OM LEVERANSE AV ELEKTRISK KRAFT OBOS har fremforhandlet avtale med LOS for leveranse av el-kraft. Borettslaget har tiltrådt denne avtalen. Dette gjelder kun strøm til fellesområde og ikke privatabonnement for den enkelte leilighet. Resultatet på kraftavtalen i 2007 har gitt besparelser på anslagsvis 11% i forhold til kraftpris hos nest billigste leverandør nemlig den vanlige spotprisen i Norge. FORSIKRING Borettslagets eiendommer er fullverdiforsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at borettslaget til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rehabilitering eller påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse. Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer som den enkelte andelseier gjør inne i boligen. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Hvis borettslagets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til Forsikringsavdelingen i OBOS tlf faks Oppfølging av forsikringssaker blir gjort av forsikringsavdelingen i OBOS. EIENDELER OG GJELD OMSETNING OG TAKSTER Andelseierne får tilsendt skjema med oppstilling over den enkeltes andel av borettslagets inntekter, utgifter, gjeld og eiendeler samt ligningsverdi. Omsetning av selskapets leiligheter skjer til markedspris. Det finnes ikke takster for leilighetene hverken hos styret eller forretningsfører. Så langt forretningsføreren får oppgitt omsetningspriser, blir disse registrert. Forretningsfører kan, på bakgrunn av disse opplysningene, gi antydning om prisnivået for leilighetene.

6 6 STYRETS ARBEID Styret har hatt 21 styremøter, flere arbeidsmøter, møter med forretningsfører, møter med Obos prosjekt m.m. Styret har sendt ut 6 rundskriv Julegrantenning Fotballturnering Istandsetting av lekeplasser Skifte av lås på motorvarmere Ny mur ved blomsterbed ved blokk 27 Oppussing av oppganger Oppussing av inngangspartier Oppussing av fasade på blokk 27 Oppussing av vaskeriene Asfaltering av stikkveier Oppsetting av søppelbrønner til husholdningsavfall og papirsortering 2 nye parkeringsplasser Innkjøp av to nye vaskemaskiner 4 nye garasjeplasser Gjerde ved parkeringsplasser foran blokk 33 Asfaltert uteplass Lagt heller på uteplass Ordnet med uteplasser til grilling Fjernet tørkebåser Innhentet samværserklæring til sikringsskapene Møter og reklamasjoner når det gjelder baderom Ruskenaksjon Avholdt 1 dugnad og 1 kjellerrydding En stor takk til seniorgruppa som bidrar med hjelp og rydding i borettslaget.

7 7 BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET 2007 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet foreslås overført til balansen under konto for egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler per utgjør kr ,-. INNTEKTER Inntektene var i 2007 kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak Andre inntekter på kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av refundering fra Gjensidige Forsikring for fri rettshjelp ifb. med juridisk bistand for reklamasjon mot Moderne Byggfornyelse for VVS-rehabiliteringen. KOSTNADER Kostnadene var i 2007 totalt kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak vesentlig lavere kostnader på elektrisk energi enn budsjettert. Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var høyere kostnader i 2007 for oppussing av oppganger enn budsjettert. Energi ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var vesentlig lavere kostnader enn tidligere regnskap. Dette skyldes lavere kostnader bl.a ifb. med bytte av strømleverandør fra Hafslund Strøm til LOS. Konsulent og forvaltningstjenester ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr 9 409,-. Hovedårsaken til avviket var mindre benyttelse av juridisk bistand enn budsjettert.

8 8 Revisors honorar for regnskapsåret 2007 er for revidering av selskapets regnskap og formuesforvaltning. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING RENTER Rentesatsene i OBOS Eiendomsforvaltning AS pr. den : Renter på driftskonto : 1,8% Renter på sparekonto: 5,85% under 0,5 millioner 5,90% mellom 0,5 millioner og 2 millioner 6,00% over 2 millioner STRØMPRISENE Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 37% av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 29% av total strømpris. Statlige avgifter dvs. forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 34% av total strømpris. FORSIKRING Indeksen som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester har økt 9,3%. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i boligselskapets egen skadesituasjon KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgiften øker med 9,7% og renovasjonsavgiften øker med 21%. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene i budsjettet har styret regnet med en generell prisstigning.

9 9 INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2008 (Budsjett) Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre for resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et forventet årsresultat på kr ,-. Oversikten er basert på uendrede felleskostnader for året I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter oppstart for utskiftning av vinduer og ferdigstillelse for oppussing av oppganger. Videre er det planlagt sluttførelse av våtrom etter reklamasjoner. I oversikten er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Oslo, I styret for Annett Sundquist /s/ Kjersti Lindahl /s/ Jørn Larsen /s/ Jan Dammen /s/ Irene Moen /s/

10 10 B D O N oraudit B D O N oraudit O slo D A V ika Atrium, M unkedam sveien 45 Postboks 1704 Vika N O slo Telefon: (+47) Fax: (+47) Til generalforsam lingen i A m m erudsletta Borettslag bdonoraudit.no w w w.bdonoraudit.no R E V ISJO N SB E R ETNIN G FO R 2007 V i har revidert årsregnskapet for A m m erudsletta Borettslag for regnskapsåret 2007, som viser et overskudd på kr ,-,-. V i har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Å rsregnskapet består a v resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. R egnskapslovens regler og god regnskapsskikk i N orge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Å rsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og forretningsfører. V år oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. V i har utført revisjonen i sam svar m ed lov, forskrift og god revisjonsskikk i N orge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av D en norske R evisorforening. R evisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinform asjon. R evisjon om fatter kontroll av utvalgte deler av m aterialet som underbygger inform asjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestim ater, sam t vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonskikk, om fatter revisjon også en gjennom gåelse av selskapets form uesforvaltning og regnska psog intern kontroll-system er. V i m ener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. V i m ener at årsregnskapet er avgitt i sam svar m ed lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonom iske stilling 31. desem ber 2007 o g for resultatet og kontantstrøm m ene i regnskapsåret i overensstem m else m ed god regnskapsskikk i N orge. ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokum entasjon av regnskapsopplysninger i sam svar m ed lov og god bokføringsskikk i N orge. opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente m ed årsregnskapet og er i sam svar m ed lov og forskrifter. O slo, den 12. m ars 2008 B D O N oraudit O slo D A M erete O tterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor Foretaksregisteret: N O M V A. M edlem av D en norske R evisorforening. B D O N oraudit har kontorer over hele landet. For oppdatert oversikt se w w w.bdonoraudit.no 16309

11 11 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett A. Disponible midler pr B. Endringer i disponible midler: Årets resultat (se res.regnskap) Fradrag for avdrag på langs. lån B. Årets endring i disp. midler C. Disponible midler Spesifikasjon av disponible midler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Disponible midler

12 12 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: INNKR. FELLESKOSTN ANDRE INNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: PERSONALKOSTNADER STYREHONORAR REVISJONSHONORAR FORR.FØRERHONORAR KONSULENTHONORAR DRIFT OG VEDLIKEHOLD FORSIKRINGER KOMMUNALE AVGIFTER ENERGI / FYRING ANDRE DRIFTSKOSTN SUM DRIFTSKOSTN DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKT/ KOSTNAD: FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER RES. FINANSINNT/KOSTN ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER: REDUKSJON UDEKKET TAP

13 13 BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER BYGNINGER TOMT VARIGE DRIFTSMIDLER AKSJER OG ANDELER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER RESTANSER FELLESKOST KORTSIKTIGE FORDRINGER DRIFTSKONTO I OBOS SPAREKONTO I OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL. 255 * UDEKKET TAP SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD PANT- OG GJELDSBREVLÅN BORETTSINNSKUDD ANNEN LANGSIKTIG GJELD SUM LANGSIKTIG GJELD

14 14 KORTSIKTIG GJELD GJELD TIL OBOS FORSKUDD FELLESKOST LEVERANDØRGJELD SKYLDIG OFF.MYNDIGH PÅLØPNE RENTER PÅLØPNE AVDRAG ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD PANTSTILLELSE GARANTIANSVAR 0 0 OSLO, / STYRET FOR AMMERUDSLETTA BORETTSLAG ANNETT SUNDQUIST /s/ KJERSTI LINDAHL /s/ JØRN LARSEN /s/ JAN DAMMEN /s/ IRENE MOEN /s/

15 15 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Parkeringsleie Garasjeleie Garasjeleie Framleietillegg Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie -568 Garasjeleie SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Utfakturert beboer for vedtekter 300 Refundert fra Gjensidige for fri rettshjelp Egenandel forsikring SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn, ikke feriepenger Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2006/2007, og er på kr ,-. I tillegg har styret og Seniorgruppa fått dekket julebord med kr Jfr. note andre driftskostnader. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er på kr og er i sin helhet knyttet til revisjon.

16 16 NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand Forretningsfører, tilleggstjenester SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Konsulenthon.opppussing oppganger Konsulenthon.vedr. mangler våtrom Baderomentreprise, juridisk bistand -813 Befaring bad Malerarbeider Avfallsbrønner, standplasser SUM STØRRE BYGNM. VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift /vedl.hold utvendig anl Kabel/Tv-anlegg Drift/vedl.hold vaskerianlegg Drift/vedl.hold ventilasj.anl Drift/vedl.hold parker.anl Drift/vedl.hold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader -358 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING

17 17 NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarb./soppkontroll Div. leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Porto Gaver Bank og kortgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter bank Renter av driftskonto i OBOS Renter leierestanser SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER OBOS, renter lån BNbank, renter lån Renter OBOS neg.kasse -38 Omkostninger lån -260 SUM FINANSKOSTNADER

18 18 NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi REHABILITERING/TILLEGGSBEBYGGELSE Tilgang Tilgang Tilgang Tilgang DELSUM BYGNINGER BALKONGER Kostpris/Bokført verdi Tilgang SUM BALKONGER SUM BYGNINGER Tomten er kjøpt i 1996 Gnr.95/bnr.46 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr. 202 Bygningene er ikke avskrevet, styret har i stedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr. note om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER LASTER/V-PLOG Kostpris Avskrevet tidligere TV-anlegg Kostpris/Bokført verdi Garasjeanlegg Kostpris Innskudd garasje Kostpris SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

19 19 NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Grorud Samfunnshus A/L. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 1 Pålydende:300 Balanseført verdi:300 NOTE: 17 KORTSIKTIGE FORDRINGER Securitas, 1kv SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskudd" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2008, med motpost i leverandørgjeld. Kostnadsføring og utbetaling vil skje i NOTE: 18 UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) Balansen i årsregnskapet viser negativ egenkapital. Dette skyldes at eiendelene, deriblant bygningene, står bokført til opprinnelige priser (historisk kost). Konsekvensen av dette er at de balanseførte verdiene av eiendelene ikke gjenspeiler markedsprisen (virkelig verdi). Erfaring med omsetning av enkeltleiligheter gir informasjon om at den totale verdien av borettslagets eiendommer er høyere enn den balanseførte verdi. Dermed vurderes den faktiske egenkapital til å være positiv av styret i borettslaget. NOTE: 19 PANT- OG GJELDSBREVLÅN BNbank Renter : 6,25%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år OBOS Renter : 5,65%, løpetid 29 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANT- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 20 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD

20 20 NOTE: 21 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd balkonger Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 22 SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift -141 SUM SKYLDIG OFF.MYNDIGHETER -141 NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Påløpne kostnader, malerarbeider utført i SUM ANNEN KORTS. GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,-.

21 21 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag til nye Husordensregler. Forslag fra Styret. 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars (Revidert januar 1995). Sist endret på generalforsamling 10. april Indre vedlikehold påhviler den enkelte andelseier. Styret har anledning til å foreta kontroll av leilighetene for å forvisse seg om at ikke leilighetene forringes, eller at ikke godkjente endringer har funnet sted. Bygningsmessige forandringer av leiligheten er ikke tillatt uten styrets godkjennelse. Styret vil etter søknad kunne godkjenne utskifting av vinduer og fjerning av lettvegger på følgende betingelse: Ved skifting av vinduer må ikke fasaden forandres. I tillegg gjelder nedenfor nevnte punkter A, B og C. Det tillates montering av utvendige markiser og persienner på stuesiden av leilighetene Veggene er for svake på kjøkkensiden, derfor er det ikke tillatt å montere markiser der. Montering skal utføres fagmessig av firma godkjent av styret. Ved montering gjelder forøvrig Punkt A, B og C. Fargen på persiennene skal være brun, og på markisene blå/hvit eller brun/hvit. Ved fjerning av lettvegger vil punktene A, B og C bli gjort gjeldende. Lettveggene i 4. etasje har funksjon som bærevegger for takene, og kan ikke uten videre fjernes. Uten å ha innhentet godkjennelse fra Oslo Brannvesens avd. for byggesaker, fyringsanlegg m.v. må det ikke tilknyttes andre ovner til skorsteinene enn de ovnene som er godkjent av Oslo Brannvesen. Styret kan til enhver tid kreve at ildsteder som det ikke er innhentet Brannvesenets skriftlige godkjennelse for blir omgående fjernet for andelseierens regning. Punktene A, B og C gjelder også ved innsetting av ovner. Alle bygningsmessige endringer utføres på følgende betingelser, enten de er nevnt eller ikke, i styrets godkjennelse: A. At borettslaget ikke pådras økonomisk ansvar av noen art. B. At borettslaget ikke pådras teknisk ansvar av noen art. C. At endringene i leiligheten selvsagt blir foretatt fagmessig og i henhold til forskrifter fra bygningsmyndighetene..

22 Når det gjelder hunder og katter, se egne vilkår Enkelte lyder forplanter seg godt i bygningene, og av hensyn til naboene bør følgende forholdsregler tas: Lyd fra piano, radio, TV, stereoanlegg, vaskemaskiner og sentrifuger dempes ved å sette instrumentet eller apparatet på filtklosser eller lignende. 1.4 Boring, hamring eller andre støyende arbeider må ikke utføres i leiligheten etter kl på hverdager, og heller ikke i tiden lørdag kl til mandag kl eller på offisielle fri- og helligdager. 1.5 Musikkøvelser må ikke vare mer enn 3 timer pr. dag, og da ikke i de tidsrom som er nevnt ovenfor. Instrumentene må dempes. 1.6 Det skal være nattero i leiligheten mellom kl og kl I dette tidsrommet å det legges særlig vekt på at naboer ikke forstyrres. 1.7 Det skal være mulig å åpne alle opprinnelige ventiler i leiligheten. Ventilene skal stå åpne. Det bør være installert panelovner under hvert vindu. Dette er en forutsetning for å unngå fuktskader. 1.8 Nøklene til inspeksjonsluka på badene skal ikke stå i luka, men må oppbevares betryggende og lett tilgjengelig. Det samme gjelder nøklene til sikringsskapene. 1.9 Brannvarsler og brannslukningsapparat er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes. Se eget skriv Indre vedlikehold av vinduene er beboers ansvar Det er ikke tillatt å montere kjøkkenvifter på felles luftekanal. Dette medfører matlukt i naboleilighetene. Vedrørende bad/rør, ta kontakt med Oslo Akershus Rørleggerbedrift på tlf Reparasjon av ringeklokkesystemet skal utføres av Rolf A. Hemer, tlf INDRE FELLESOMRÅDER 2.1. Det henstilles til andelseierne å være behjelpelig med å holde orden i kjellere, trappeoppganger og andre fellesrom. Alle beboere må sørge for at det ikke blir hensatt oppussingsavfall, innbo eller annet løsøre som hindrer for vask og eventuelt utrykningspersonell. Barnevogner, sykler, sparker og kjelker skal kun settes på de steder i kjelleren som er avsatt til dette formål. Syklene skal uten unntak stå i sykkelstativene 2.2. Kjellere og trappeoppganger tillates ikke benyttet som lekeplass. Unødvendig opphold er forbudt.

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG 1. INDRE ORDEN HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981. (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR A/L AMMERUDSLETTA BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 18.mars 1981 (Revidert januar 1995). Endret på generalforsamling 10. april 2008 Endret på generalforsamling 11. mai 2010

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i Mølletoppen Borettslag, avholdes tirsdag 17. juni 2008, kl. 18:00 i OBOS lokaler, Hammersborg torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2008 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 28.05.2008, kl. 18.00 i Kafe Globus, Torgeir Vraaspl. 1, Drammen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes mandag 14. april 2008, kl. 19:00 i Hotell Scandic Edderkoppen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i, avholdes tirsdag 04.05. 2010, kl. 18.00 i sal 1 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Side 1 Schøningsgt 34 BL Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Schøningsgt 34 BL, avholdes torsdag 19. mai 2011, kl. 18 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1, 1. etg.

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2006 A) Årsregnskapet for 2006 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til balansen INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2007 Styret oppfordrer alle andelseiere til å møte opp. Ordinær generalforsamling i, avholdes torsdag 26. april 2007, kl. 18.00 i garasjen. Alle tar med seg hver sin stol

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS

3. ÅRSREGNSKAP FOR 2009 Behandling av regnskap for 2009 og disponering av årsresultatet. Oslo, 12.04. 2010 Styret i Professor Dahlsgt 39 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Ordinær generalforsamling i Professor Dahlsgt 39 AS, avholdes onsdag 19.05. 2010, kl. 18.00 i Tidemannsstuen, Tidemannsgate 4. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i Stovnersletta Boligsameie, avholdes torsdag 08. mai 2008, kl. 18.00 møtelokalet mellom blokk nr. 26 og 28. Inngang ved papircontainer. TIL

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 1 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2008 Ordinært sameiermøte i, avholdes mandag 31. mars 2008, kl. 18.00 på Radisson SAS Hotell, Nydalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 7 mai kl 18:30

Detaljer

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19.05.09 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer