:57 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse blant fylkesmenn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "07.03.2011 10:57 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse blant fylkesmenn"

Transkript

1 Spørreundersøkelse blant fylkesmenn Publisert fra til respondenter (49 unike) Hvor fornøyd er du med hvordan FM involveres i arbeidet med handlingsplaner for trua arter og naturtyper? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 16,3 % ,7 % ,6 % ,2 % ,1 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 6,1 % 3 Total 49 1

2 2. Kommentar... Jeg anser det for helt nødvendig at FM er involvert Utfordringen er litt mangel på kommunikasjon i forhold til DNs tildeling av midler og inngåtte avtaler Har vært i lite befatning ang. dette enda. relativt bra styrt av DN. Greit nok med involvering, men det er FMene som har det meste av arbeidet og utfordringene med implementering. Når forskriftene for PA og UN blir gjort gjeldende er det også FMene som må ta arbeidet. Dette vi bli tidkrevende og det vil med knappe personellressurser være behov for midler. Et svært interessant arbeidsfelt! Synes det er lett å få hjelp ved henvendelse til kontaktperson i DN. FM har regionalkunnskap om forekomster og kompetansepersoner, samtidig som vi er fjernet fra kommunale interesser, dvs. passe avstand. Tror det er behov for at saksbehandlere fra FM kan opparbeide seg kompetanse og erfaring med aktuelle arter og naturtyper, slik at forvaltningen blir god. FM er forvaltningsmyndighet i andre sammenhenger, og har forutsetninger for slike oppgaver. Involveres for mye - for tidlig. Østfold berøres av ca 20 planer totalt Mye korte frister mhp. innspill Det er svært krevjande, m.a. med sein melding om tildelt ansvar/midlar, men er glade for at MD er offensive og utålmodige. Litt uoversktlig hvordan dette fungerer. Ulik praksis rundtomkring. Blir mange å forholde seg til. Vi som er berørt av en hpl men ikke er "ansvarlig fylkesmann" kan ha mye å bidra med i eget fylke ved implementering, men kapasitet setter sterke begresninger og dermed involeres vi lite. Fint at DN bruker kompetansen i fylkene. Dette gir økt engasjement Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Faglig sett interssant, men ressursmessig krevende. Fornøyd med å bli faglig involvert. Mangler kapasistet. Nødvendig med økt kapasitet og forutsigbarhet. Grensedragningen mot DNs rolle/ansvar er ikke alltid like klar For de arter/naturtyper vi er koordineringsfylke for, så fungerer det svært godt. Men det er lite koordinering fra DN, og det er kun fylkesmenn med ressurser til å koordinere ordenlig som involverer andre FM. Jeg jobber ikke med dette, besvart av Geir Hardeng Vi er jo i en oppstartsfase, og det forventes at prosessen blir bedre når det nye tankegodset har sunket inn Mye "understyring" i kommunikasjonen mellom DN og FM 2

3 3. 2. Opplever du tilgjengelige ressurser som en flaskehals for arbeidet med handlingsplaner? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært ofte 20,4 % ,6 % ,4 % ,0 % ,2 % Svært sjeldent 10,2 % 5-1 Vet ikke 6,1 % 3 Total 49 3

4 4. Kommentar... Arbeidskapasitet hos fylkesmannen i en hektisk hverdag er tilføring av øremerkede midler viktig for å sikre prioritering av tid Begrenset tilgang på oppdragstagerer fordyrer arbeidet Ressurser må tildeles for flere år, eller tidlig på året. Det er ikke mulig å ansette fagfolk til å følge dette opp uten at det er en viss sikkerhet for at engasjementet er lengerevarende Ikke helt samsvar mellom tiltaksbehov hos ulike arter og de ulike budsjettene i handlingsplanene Problemet er tiklgang på langsiktighet her, slik at en kan tilsette personer med tilstrekkelig kompetanse. Kortsiktige engasjement er ikke egnet til å skaffe folk til Møre og Romsdal i en situasjon der det er mangel på kompetente fagfolk. Tilgjengelige ressurser hos FM er relativt belastet allerede. Oppgavene krever tid, noe vi har lite av med få ressurser og mange oppgaver. Så langt har det gått greit, men med innføringen av forskrifter for PA og UN er det behov for ekstra ressurser, jf ovenstående. Vi er i oppstartsfasen, og så langt virker det som det finnes tilgjengelige ressurser. Har fått god finansiering til gjennomføring av handlingsplanene i Positivt med tilskuddsordningen i 2010 og Fordi en del viktige forekomster er vernet oppleves det som negativt at FM ikke selv kan søke om midler fra tilskuddsordningen til skjøtsel/informasjon av PA/UN. Generelle midler til verneområdene er for små til å gjennomføre en tilstrekkelig innsats for vernede forekomster av PA og UN. Videre er det ofte FM som har kjennskap til forekomster utenfor verneområdene. Ressurser og ressurser. Det vi merker aller mest er omfanget av HP både når det gjelder arter og naturtyper. Det er stort spenn fra Hul eik, Slåttemark, via Rød skogfrue og Storsalamander og Elvemusling til Åkerikse og Kalk-lindeskog ofte på en og samme person. Mer penger på budsjettet til HP ville vært til hjelp, men da kan det ikke komme 50' til ditt og 40' til datt gjennom året. Og dessuten lages det ikke fagfolk til et så bredt spekter over natten. Selv om budsjettet for 2011 ennå ikke er klart, er det viktig å avslutte de 5 årige HPene med stil. En litt påkostet sluttrapport, gode og gjeenomarbeidede datasett til Naturbase og Artsdatabanken om forkomst av arten og informasjon til grunneiere (iallefall til grunneiere med Utvalgte naturtyper eller Prioriterte arter på sin eiendom) og publikum generelt. Det er faktisk langt viktigere å avslutte er HP på en god måte - enn å kaste seg over nye Handlingsplaner. Oppgavene er utfordrende og interessante, men i alle fall slik vårt embete er organisert, er det et alvorlig problem å allokere nok tid til at planene får tilstrekkelig oppfølging innad. Tidsressurser/arbeidskapasitet Vanlegvis er kapasitet hos erfarne, kompetente saksbehandlarar til å gjera avtalar og fylgja opp oppdrag flaskehalsen, dessutan tilogang til kompetente konsulentar. Opprag og ressurser har kommet seint i forhold til å få satt bestillinger hos oppdragstakere. Egen kapasitet er en betydelig flaskehals (se også pkt 1). Kan også være utfordrende med sene/spredte tildelinger, gjelder slåtteengene. Utfordring til tider å finne fagpersoner til å utføre nødvendige oppdrag. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Personellressurser viktigst her. Personressurser, ikke økonomiske ressurser Helt klart. Tidkrevende å gjøre en god jobb i forbindelse med handlingsplanene Ofte er andre sektormyndigheter (feks, skogbruk/landbruk/veg/fiske) en større flaskehals, da de ikke har eierskap til handlingsplanen. Bedre sektorovergripende samarbeid er forsåvidt viktigere enn ressurser. Men ressurser er alltid et problem. Ikke økonomisk så langt, men ressurser i forhold til registrering er en betydelig flaskehals. Fagmiljøet som registrerer er lite og er også en flaskehals Lite ressurser til å følge opp de planene som vi ikke er hovedansvarlige for Dvs. ansatte ift. oppgaveportefølje før penger til selve handlingsplanene. 4

5 5. 3. Hvis personressurser hos fylkesmannen er en begrensende faktor, hvilken kompetanse behøves styrket? Økologisk og biologisk kompetanse Person med kunnskap om biologisk mangfold og evne til å organisere. Pr dato er kompetansen OK, men viktig å bygge kompetanse internt framfor å bruke ressurser på å kjøpe tjenester utenfra. Da bygger vi ned egen kompetanse og arbeidet blir mindre faglig interessant. kompetanse innen botanikk og zoologi. I tillegg er det nødvendig med kompetanse innen innkjøp Først og fremst GIS, men også sakshandsamingskapasitet generelt Tidsressurser er vel så viktig som kompetanse. Vi har god naturfaglig kompetanse, men til tider for mye å gjøre innenfor normal arbeidstid. Det er betydelig nedskjæring på gang i embetet. Dette fører til at vakanser i form av sykemeldinger, reduserte stillinger pga alder osv. ikke blir kompensert, ved at ledige lønnsmidler blir trekt inn. Jeg tar nå initiativ til en ny runde med styringsdialog vs. Klif/DN om dette, da vi må kutte ytterligere i oppgaver i 2011, i forhold til det vi signaliserte i styringsmøtene i desember Naturforvaltning og artsforvaltning. Hos FMFI MVA hadde sekretær hjulpet mye på avdelingen mht. benytte kompetanse til fagoppgaver fremfor adm. Det vil være mest aktuelt å leie inn biologisk kompetanse. Fylkesmannen har tilstrekkelig kompetanse, men ressursene totalt er ikke tilstrekkelig for å dekke alle arbeidsoppgavene på en tilstrekkelig måte. Det er derfor begrenset med tid til å følge opp handlingsplanene. Tror det går bra og at vi klarer å prioritere dette temaet. Generelt representerer arbeidet med PA og UN tilleggsoppgaver som spiser av ressursene. Det belaster personell som ellers jobber med plan, vern og forvaltnoing av verneområder og vilt. Dersom tilstrekkelig midler til oppfølging av handlingsplanene bevilges, vil vi kunne leie inn konsulenter til å gjøre faglig arbeid (registrering, skjøtsel informasjon osv., men det vil trolig bli behov for mer kapasitet på GIS for å behandle data om lokaliseringer av forekomstene. Usikker på i hvor stor grad det forventes at FM skal kontrrollere bruk av tilskuddsmidler i forb. skjøtsel av slåttemark, forekomster av PA og UN. Dersom dette blir en oppgave, er det behov for kompetanse på den enkelte naturtype/art hos FM. Trenger først og fremst mer tid til å jobbe med det. Føler vi har kompetanse, men alt for mange andre arbeidsoppgaver i tillegg gjør at vi ikke får gjort en så god jobb som vi ønsker. vassdragsforvaltning / biomangfold i vann / fiskeforvaltning - kun en 100% stilling på hele saksfeltet i fylket. I tillegg er det en stilling på 80% på vannforvaltning, vanndirektivet. For det første må det tenkes langsiktig - og da mener vi faste stillinger knyttet til HP, trua arter og naturtyper. Vi tror at det finnes kompenete folk som gjerne vil arbeide med HP, arter og naturtyper. Det er ikke nok med midler til et 9 mnd. engasjement til denne oppgaven som nærmest står på topp i Embedsoppdaget til FM. Disse framtidige kollegaene må også beherske GiS og Naturbase. For uansett må vi heve kvaliteten av Naturbase. Særlig gjeldet det Områdebesrivelse, Verdisetting og avgrensning av Naturtyper og kvalitetsikring av Punktobservasjoner. Kort sagt: God artskunnskap / stødig økolog / GiS Arbeidskapasiteten Relevant fagbiologisk kompetanse, for å kunne gi konstruktiv tilbakemelding og oppfølging til konsulenter, samt fronte aktivt relevante handlingsplaner utad i vårt fylke. Generell naturfaglig kompetanse/biomangfold-kompetanse. -Naturfagleg kompetanse, kjennskap til fylket og kva som truar naturtypane/artane -Erfaring med prosjektstyring, avtalar -GIS-kart -Biologisk overvakingsmetodikk Vi trenger både biologisk kompetanse (kapasitet) til dette arbeide og bestillings-/økonomisk kompetanse for å få gode avtaler. Når planen skal settes ut i livet trenger vi gode kommunikatører/selgere særlig på en del mer "sære arter" der vi sliter med foprståelsen for hvorfor dette "krypet" er viktig. For vår del (FMOP) burde vi ha mer botanisk / vegetasjonsøkologisk kompetanse. Har engasjert folk for å dekke opp dette. Det er de samme personene som jobber med verneområder og med handlingsplaner, dvs personale med biologisk kompetanse. Begge steder er personalressurser en begrensende faktor. Derfor stort behov for mer personalressurser med biologisk kompetanse. Kompetanse om trusselfaktorer og virkemidler til å bekjempe truslene. Vi har god nok kompetansen. Eventuell spisskompetanse kan kjøpes via konsulentoppdrag En person til å jobbe med Naturbasen slik at vi får en god status i fylket på den kunnskapen vi har. Må ha bestiller og kvalitetssikringskompetanse. Det er en utfordring å beholde på nødvendig kompetanse hos FM. Arbeidet med handlingsplaner for utvalgte naturtyper er omfattende. Dette kommer i tillegg til andre oppgaver som også har økt i omfang, uten at ekstra stillingsressurser er tilført. Det er behov for flere saksbehandlere på miljøvernavdelinga som kan konsentrere seg arbeid om utvalgte naturtyper/prioriterte arter. Kompetanse i systematisk botanikk og zoologi Vi har god breddekompetanse. Det trengs minst en full stilling for å følge opp handlingsplanene. Gjerne spisskompetanse knyttet til stillingen. Den bør styrkes med økologisk kompetanse, spesielt med tanke på botanikk. GIS-kompetanse Både innen løpende forvaltning og prosjektarbeid Plankompetansen og lovforståelsen hos naturforvaltere/biologer bør styrkes. Ellers er det stort sett antall personer som er begrensningen. Det bør følge mer midler med oppgavene, slik at vi kan ansette for midlene Naturfaglig kompetanse. Det er et stort press på plansaker, slik at planfaglig kompetanse ofte prioriteres ved ansettelser og engasjementer Manglande erfring med forvaltningsplanarbeid med spisskompetanse innan aktuelt fagfelt Gamledagse biologer med arts- og økologisk kompetanse Biologi/botanikk/forvaltning Kompetansen ok, men en av mange oppgaver. 5

6 6. 4. Hvor ofte synes du det bør være samlinger med DN og fylkesmenn der arbeidet med handlingsplaner generelt er tema? Alternativer Prosent Verdi 1 Mer enn to ganger i året. 2,0 % 1 2 To ganger i året. 38,8 % 19 3 En gang i året. 51,0 % 25 4 Sjeldnere. 0,0 % 0-1 Vet ikke 8,2 % 4 Total 49 6

7 7. Kommentar... OK som i dag. Vi har jo kontakt på annen måte ut over dette. Vi har ikke kapasitet til mer reisefravær utenfor fylket. Den ene gangen blir en viktig samling, som vil bli prioritert. Samlinger er positivt, men minst like håndfast kan skriftlige veiledere eller retningslinjer være. Fint om DN er kontinuerlig fokusert på hvilke utfordringer PA og UN gir, og er åpen for tilbakemeldinger på konkrete eksempler fra FM. DN bør da kunne videreformidle eksempler og forslag til løsninger på problemstillinger. Kanskje etablere et nettbasert forum, der enkeltsaker kan diskuteres? Mer behov for samlinger som er mer spesifikk siden arbeidet med forskjellige arter og handlingsplaner er svært variert. Styringsdialog og fagdialog - viktig for framdriften Vi må prøve å få inn mer praksis. Det blir for mye skrivebordarbeid, og HP-folket har vel kanskje litt for lite praktisk erfaring. Det er ikke sagt for å være frekk - aber so ist das leben. Møter og reiser tar tidssressurser. Gjerne oftere, men en gang i året bør vel holde... Mulig et økende behov etter hvert som omfanget øker Slik stoda er nå, er det stort behov, ønsker å prioritera både samling på Utstein i juni, P-U-samling i mars og oppstartsamling for kystlynghei og slåttemark på Lygra. Informasjon fra FM som gjør eks. jobbber i eget fylke er for dårlig. Dette må inn som en del av rutinene. Vi må forsøke å samordne tilskuddsordninger - prosjekter etc. Dette begynner å bli meget uoversiktlig. Av hensyn til begrensa med tid er det best å begrense det til en gang i året... Spesielt nå som det er nytt for flere parter bør det være samling ofte. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Bør kombineres med andre samlinger Må forsøkes kombinert med andre samlinger To ganger i året gir hensiktsmessig kontakt på feltet. En gang pr år slik det har vært til nå, er for lite. Innholdet på DNs samlinger er ofte lite relevant, veldig navlebeskuende med foredragsholdere kun fra DN eller noen FM. Hvis nyttigere og bedre program, kanskje to ganger i året. En om vinteren knytta til pågående og planlagte handlingsplaner, og en i sommerhalvåret med praktisk demonstrasjon / befaring / diskusjoner i marka 7

8 8. 5. DN gir tilstrekkelig med tilbakemeldinger til fylkesmenn om arbeidet med handlingsplaner. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 2,0 % ,5 % ,5 % ,4 % ,3 % Svært uenig 2,0 % 1-1 Vet ikke 10,2 % 5 Total 49 8

9 9. Kommentar... Dette er jo litt upløyd mark for DN også... Har vært lite involvert hittil, men dette øker fremover. Personer involvert i HPene hos FM har mange oppgaver og det er mye å forholde seg til hele tiden. Tror det viktigste vil være at det er samlinger, det er gode arenaer for meningsutveksling og informasjon. Det er alltid ønske om å vite mer. Eks: forskrifter. Synes dette er for dårlig. Har også opplevd fristene fra DN som svært knappe enkelte ganger. Kort erfaringsperiode, men syns det har fungert bra så langt Ja - men tida strekker ikke til verken under utarbeidelsen av HP eller i 5-årsperioden. Har bede om tilbakemelding på kartleggingsmetodikk for planter utan respons Stor sett veldig bra. Men det er mange involverte. Noe vanskelig å få ta k i felles informasjon, som skal gjelde for alle handlingsplaner. Hva som skal gjelde for nettesider etc.. Har bare direkte erfaring med hpl for slåttemarker. Har fått lite tilbakemeldinger fra DN på dette arbeidet. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. DN gir varierende og sprikende tilbakemeldinger Mangler svar på strandtornpklan som ble sendt DN i sept Tildelinger i slåttemarkplanen var uforutsigbar. Litt uklare linjer i DN sett fra Fylkesmannen. Varierer veldig ut fra hvilke kandlingsplaner/kontaktpersoner hos DN det dreier seg om DN er dårlig koordinert internt. Har dialog direkte mellom saksbehandlere, både når det gjelder økonomi, faglige avklaringer, prosjektstyring og mer overordnete saker. Det finnes ca 50 handlingsplaner - og ca 50 forskjellige meninger i DN om hvordan de bør følges opp. kan vel også knyttes til oppstartsproblematikk og urealistiske tidshorisonter fordi registreringer tar tid! Deretter skal konsulentene rapportere Understyring i kommunikasjonen, dvs saksbehandler får beskjeder 9

10 Fylkesmannen har lange nok frister i arbeidet med handlingsplaner. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 0,0 % ,7 % ,2 % ,4 % ,4 % Svært uenig 4,1 % 2-1 Vet ikke 8,2 % 4 Total 49 10

11 11. Kommentar... Fristene er ok, kapaisteten hos FM er for lav, men det hjelper ikke å skyve på fristene hele tiden... Dette er avhengig av om man har midler og mulighet for å trekke inn de ressursene som er nødvendige. Se tidligere oppe. I Finnmark har vi meget kort feltsesong og er avhengig av at konsulentfirmaene kan være her i denne. Ikke til komplekse planer som feks elvedelta. Der kunnskapsgrunnlaget i forhold til utbredelse og mulige tiltak er dårlig kan det også være vanskelig å sette igang tiltak rett etter at planen er vedtatt. Det er eit visst problem at løyvingar kjem seint, resultat er venta raskt, medan det tek tid anten ein skal engasjere eksterne konsulentar eller eigne sakshandsamarar Mangel på konsulenter og egne ressurser. Beskjed om oppdraget kommer for seint på året. I utgangspunktet er ikke fristene lange nok, men siden vi har møtt forståelse når vi har bedt om utsettelse har dette gått bra. Se kommentar over Mange god konsulentmiljøer kan ikke ta på seg oppdrag hvis fristene blir for korte. Ellers er arbeidsmengden hos FM slik at fristen har underordnet betydning for oss. Ja, vi har lang nok til til å lage HP - men igjen, det er for mange HPer på for få personer. For oppdrag som kjem i mai er det svært vanskeleg for både FM og konsulentar å ha leveringsfrist Vi er likevel kjende med bakgrunnen og prøver å ha kontakt om prioritering om ikkje alt går For korte frister i forhold til å få satt ut gode bestillinger og få løst oppdragene i en god dialog med oppdragsmiljøene Dette har fungert greit nok så langt. OK når det gjelder hpl for slåttemarker. Alt for korte frister ofte. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. 6 mnd. er i underkant hvis anbudsrunder skal gjennomføres. Hvis pengene tildeles tidlig på året, er ett år på å utarbeide plan tilstrekkelig og man har mulighet til en feltsesong. 11

12 Saksbehandler for arbeid med handlingsplaner i DN er tilgjengelig når du trenger det. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 18,4 % ,9 % ,3 % ,1 % ,1 % Svært uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 14,3 % 7 Total 49 12

13 13. Kommentar... Jobber ikke direkte vs. aktuelle saksbehandlere i DN. Mange saksbehandlerskifter (minst 3) og sykemelding har ført til at dette er vanskelig Om ikke alltid rette person, så har vi fått hjelp av andre. Ja DN er tilgjengelig - men personlig har jeg for lite anledning til å kontakte DN folk. Hpl slåttemarker: får som regel svar på spørsmål med en gang. Bra! Vi har ikke jobbet mye med handlingsplanene så langt her, kun noen få henvendelser til DN. Alt for tilgjenglig. DN må rydde opp i ansvarsforholdene sine internt. Hva gjør en saksbehandler? Hvilke myndighet/beslutninger tar den enkelt, og hva bør ligge på et ledernivå. DN er sårbare ved fravær når alle handlingsplaner = en saksbehandler. 13

14 Saksbehandler for arbeid med handlingsplaner i DN har tilstrekkelig kompetanse. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 14,3 % ,7 % ,4 % ,2 % ,0 % Svært uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 20,4 % 10 Total 49 14

15 15. Kommentar... Det går jeg ut fra. Litt varierende fra plan til plan Ikke dersom DNs saksbehandler skal ha bedre kompetanse enn FM. Men det kan ikke alltid forventes. Som under pkt. 7. Det er ikke her problemet med HP ligger. Stort sett OK, metodikkbehov tidlegare nemnt. Kan nesten ikke forvente at DN har spesialkompetanse på en del av disse meget spesielle artene. Vi har ikke jobbet mye med handlingsplanene så langt her.kun noen få henvendelser til DN. Faglig veldig bra, men ikke like lett å få svar om hvordan det praktisk bør løses. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. 15

16 Hvor fornøyd er du med DNs oppfølging av innspill fra fylkesmenn angående handlingsplaner? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 8,2 % ,7 % ,5 % ,2 % ,0 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 18,4 % 9 Total 49 16

17 17. Kommentar... Det er ikke midler til å følge opp tilstrekkelig med tiltak Syns DN burde samkjørt informasjonsarbeidet om handlingsplaner fra det startet opp. Felles nettside, like logoer. Nå er det vanskelig for kommuner og andre å orientere seg. ingen erfaring hittil Vi har for liten tid til komme med innspill - det er det generelle problemet. Synes denne dialogen har fungert meget bra. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Har ikke grunnlag for å vurdere dette DN svarer raskt, og holder saksbehandlere godt orientert. 17

18 Oppdrag fra DN om handlingsplaner for trua arter og naturtyper er tydelige. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 10,2 % ,5 % ,7 % ,2 % ,2 % Svært uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 10,2 % 5 Total 49 18

19 19. Kommentar... Har vært noe uklarheter omkring DNs forventninger til registrering av naturtypedata knyttet til inventeringsarbeidet siste år. Ikke på elvedelta. ikke jobbet konkret med dette hittil Ikke alltid tydelige. Kan være noe tilfeldig hvem som mottar melding fra DN. Denne kan gå til saksbehandler mens ooverordnede ikke har fått beskjed. Dette oppfattes som utydelig. Videre kan enkelte oppdrag være vanskelig å tolke/gjennomføre. Eks: kvalitetssjekke slåtemarkslokaliteter. Kartlegging av hule eiker. Er DN klar over hva dette innebærer? Begrenset erfaring - oppfatter det som pionerarbeid - er vel grenser for hvor tydelig det kan bli også. Oppfatter det som tilstrekkelig tydelighet til nå Nei - og om jeg får si det (og DN er også under press fra MD) - er det lett å miste oversikten over HP som er i gang, som er under utarbeidelse og som skal velges i tredje eller fjerde runde. Oppå dette kommer de HPene som skal bli Utvalgte naturtyper eller Prioriterte arter. Vi bør lage en oversikt over HP som er i gang (oppstartsår, framdrift, rapportering), hvilke HP som er under utarbeidelse og når de skal eller skulle vært ferdige og hvilke HP som er vedtatt men ikke satt i produksjon. betillingene av selve planen er tydelige nok. men bevilgninger fra ulikeposter er sannelig ikke lett å holde oversikt over i forhold til hva pengene skal/kan nyttes til Noe uklart mht til bruken av tiltaksdelen - økonomi i handlingsplanen. Runtiner for rapportering og rullering av planer savnes. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Mye usikkerhet rundt tilskuddsordning og handlingsplan slåttemark/kystlynghei. Ja, de er tydelige. Gir lite rom for regionale forskjeller eller mulighet til å gjøre justeringer i utforming etc. Fylkesmennene sitter ofte på svært mye kompetanse, og handlingsplanene kunne nok hatt bedre kvalitet om ikke DN detaljstyrte innhold og oppfølging i stå stor grad. Tenker særlig på endring av hensynssoner for storsalamander, økning av trestørrelse for store/hule eiker, oppdrag med å avgrense leveområder - eks sinoberbille 19

20 Oppdrag knyttet til utarbeidelse av forskrifter for prioriterte arter og utvalgte naturtyper er tydelige. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 0,0 % ,4 % ,5 % ,1 % ,3 % Svært uenig 6,1 % 3-1 Vet ikke 28,6 % 14 Total 49 20

21 21. Kommentar... Har vært uklarheter vedr opdrag om registrring av utvalgt naturtype i naturbase Har ikke detaljkunnskap. Regner med det, selv om andre her har vært mer involvert enn meg i akkurat dette... Kjenner ikke til slike oppdrag. FM har fått anledning til å kommentere foreløpige forskrifter, men ikke fåttt oppdrag om å utarbeide slike. Har ikke jobbet direkte med dette Tydelig og tydelig. Det er et kinkig arbeid med de PA og UN som skal har økologiske funksjonsområder. Men for min del skyldes det for mange oppgaver, for lite tid i felt og at det er "ansvarsfull gerning" å tegne inn disse arealene. Så skal de økologiske funksjonsområdene fylles med mening - hva er tillatt og hva er ikke tillatt - og når er funsjonsområdet til vestentlig hinder for igangværende drift. Vi burde absolutt vært bedre rustet til dette arbeidet gjennom øvelser i felt enten det gjelder storsalamander eller rød skogfrue. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Megte korte frister Har ikke fått noen oppdrag her Har ikke vært involvert i dette Dette er ikke nødvendigvis DNs feil, men det er problematisk å benytte så mye midler og lære opp kommuner etc i bruken av PA og UN, når forskriftene ikke er vedtatt. Miljøforvaltningen fremstår som svært uprofesjonell. Har ikke jobbet med dette Uklar prosess fram mot kongelig res. - svekkar dette grepet i NML 21

22 Hvor fornøyd er du med fordelingen av arbeidet med handlingsplaner mellom fylkene? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 8,2 % ,8 % ,5 % ,1 % ,0 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 22,4 % 11 Total 49 22

23 23. Kommentar... Vet ikke om det er distriktspolitikk eller kompetanse eller forekomst av art som gjør fordelingen av handlingsplanene Jobber ikke med slike handlingsplaner Til nå har det vært greit - men vi orker ikke flere HP uten styrking av bemanningen hos FM. Vanskelig å vurdere. Avhenger av naturtyper og arter. Savner mer prosess rundt vurderinger av disse. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Har ikke oversikt over dette 23

24 Hvor fornøyd er du med samordningen mellom fylkesmennene for de planene fylkesmennene har koordineringsansvar for? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 0,0 % ,5 % ,5 % ,3 % ,2 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 22,4 % 11 Total 49 24

25 25. Kommentar... Kan være en utfoprdring å samordne innsatsen mellom ansvarlig fylke og deltakende fylker I første år på den planen jeg koordinerer har arbeidet i første rekke vært rettet mot å få registrert og sammenstilt eksisterende data fra, et arbeide som i stor grad har vært satt bort til konsulenter. Sor grad av involvering av øvrige fylkesmenn kommer f.o.m Kan være vanskelig å få fylkesmenn til å prioritere arbeid med handlingsplaner de ikke selv har koordineringsansvar for. Vi har ingen mulighet til å kreve at det prioriteres. Mange fylkesmenn har ressursmangel pga alle handlingplanene og arbeidet med forskrifter. God erfaring med Hubro. Dårlig med Horndykker. Registrerer at enkelte FM jobber godt med dette. Kunne nok vært bedre selv (har ansvaret for to planer), men igjen er det tiden som ikke strekker helt til. Så langt har det gått bra. Blir sikkert mer utfordrende etterhvert, men det virker som kontakten er grei. Kjenner ikke feltet godt nok. Vet at enkelte koordinatorfylker informerer andre fylker om muligheten til å få midler. Inntrykk av at det fungerer bra, men er ikke sikker på at alle PA innenfor eget fylke blir omfattet av FM med koordinatoransvar for disse. JObber ikke med slike handlingsplaner Samordning kunne vært langt mer satset på Greit - men tiden begrenser samarbeidet, desverre. Har ikke koordineringsansvar for noen planer enda. Kan ikkje sjå at føringa frå DN om å legga vekt på HP-artar når det gjeld naturtypekartlegging har ført til resultat i vårt tilfelle. Medverknad har stort sett avgrensa seg til tilsending av rapportar/forvaltningsplanar. Variert litt i 2010 om samordningsfylkene har hatt kapasitet til å koordinere mm Åpenbart ulike rutiner og prosedyrer rundt om i ulike FM. Savner sterkt info om hva som gjøres. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Manglende kapasitet gjør at koordinering får lav fokus. Noen FM er svært flinke til å koordinere, andre ikke. Dette er nok veldig saksbehandleravhengig, både hos FM og DN. Har ikke så veldig erfaring med dette, men OK for de felt jeg kjenner Meget viktig utfordring! 25

26 Hvor fornøyd er du med at noen handlingsplaner styres nasjonalt av DN og følges opp fylkesvis? Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 30,6 % ,5 % ,3 % ,1 % ,0 % Svært misfornøyd 2,0 % 1-1 Vet ikke 20,4 % 10 Total 49 26

27 27. Kommentar... Jeg er lite innvolvert i arb. med planer som er styrt av DN Viktig å holde FM oppdatert på hva som skjer. Helt greit med nasjonal styring for planer som involverer mange fylker! Synes det er mer naturlig at det styres av DN, men har ikke direkte erfaring med handlingsplaner som følges opp fylkesvis. Litt merkelig ordning på kulturmark med nasjonale og regionale koordinatorer. Ser at det kan bidra til å få løst oppgaver på kort sikt. På lang sikt tror jeg imidlertid resultatet blir nedbygging av kompetanse både hos FM og DN, noe som umulig kan være ønskelig. Økonomisk kan dette heller ikke være den gunstigste ordningen. Syns dette ser ut til å fungere godt For eksempel leder DN HP Slåttemark på en ypperlig måte - men jeg kan ikke dy meg for å si at det synes som om DN rår over langt mere ressurser for HP Slåttemark enn FM har til "sine" planer. DN må ta store, kompiliserte planar, fylka er heilt skvisa. Veit ikkje om DN burde teke meir. Forsåvidt OK dette, men hvorfor så veldig ulike praksis og prosess. Eks. slåttemark. Dette er en meget omstendelig og krevende organisering. Tar for lang tid å bli involvert. Uheldig å organisere eks. arabeide med slåttemark uavhengig av arbeidet med andre tiltak. Dette burde kunne administreres av FM. Fungerer bra for hpl for slåttemarker. Bra at miljøvernavdelingen blir engasjert Litt vanskelig å forstå oppdraget til FM til tider. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Har ikke erfaring med dette Dette er eit viktig grep 27

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO.

Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen. Rapport fra RO. Evaluering av ordningen med felles tjenestesentra for lønn/regnskap og skatteoppkrever i Værnesregionen Rapport fra RO Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET... 3 1.1Utgangspunkt/oppdragsforståelse...

Detaljer

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen av utdanningssektoren i Larvik kommune Sven Erik Skønberg Østfoldforskning OR 09.07 August/september 2007 www.sto.no RAPPORTFORSIDE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for interessante møter og godt samarbeid med Staten vegvesen Region midt. Forord Nedbemanning er en smertefull prosess, og det finnes ingen enkel oppskrift for hvordan en vellykket nedbemanningsprosess skal gjennomføres. En godt forberedt og skikkelig gjennomført prosess kan

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD

EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD ØF-Rapport nr.: 22/2005 EVALUERING AV FYLKESPLANLEGGINGEN I ØSTFOLD Av Kjell Overvåg, Ulla Higdem og Ingrid Guldvik Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark

Detaljer

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere

innhold Yte service gjennom brukerstøtte og kommunikasjon med brukere 1 BRUKERSTØTTE IKT-servicemedarbeider er et serviceyrke, og dette blir tydelig i forbindelse med brukerstøtte. For å kunne yte god service og løse problemer må du møte brukerne på en profesjonell måte.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen Evaluering av Brukerforum Utdanning Laget for: Senter for IKT i utdanningen Juni 2012 Christian Krohgs gate 1 22 95 47 00 Kontaktperson: Linn B. Sørensen linn.sorensen@ipsos.com 2012. All rights reserved.

Detaljer

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet

Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjekt NIVI-notat 2010:1 Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Jørund K Nilsen og Magne Langset Februar 2010 Innhold: SAMMENDRAG...1

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland

Det ble så stille. Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk. Torvald Tangeland 449 Det ble så stille Evaluering av bortfallet av fiskeravgiften og fiskefondet for innlandsfisk Øystein Aas Oddgeir Andersen Stein I. Johnsen Torvald Tangeland Børre Dervo Jostein Skurdal Eli Åsen NINAs

Detaljer

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345

Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune INGVILD VARDHEIM & TRINE RIIS GROVEN (E&Y) TF-rapport nr. 345 2014 Tittel: Analyse av barneverntjenesten i Kongsberg kommune TF-rapport nr: 345 Forfatter(e):

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Forord. Statskonsult har stått for gjennomføring av prosjektet og står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger.

Forord. Statskonsult har stått for gjennomføring av prosjektet og står ansvarlig for alle vurderinger og anbefalinger. Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) gjennomgått virksomheten i KRD/Samepolitisk avdeling med sikte på en effektivisering og tilpasning mellom kapasiteten og

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011

Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Evalueringsrapport for Humanister i praksis 2011 Sammendrag Humanister i praksis (HiP) er et flaggskip for Det humanistiske fakultet ved NTNU. HiP har gjennomgått mange metamorfoser. Når emnet nå skal

Detaljer