:57 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse blant fylkesmenn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "07.03.2011 10:57 QuestBack eksport - Spørreundersøkelse blant fylkesmenn"

Transkript

1 Spørreundersøkelse blant fylkesmenn Publisert fra til respondenter (49 unike) Hvor fornøyd er du med hvordan FM involveres i arbeidet med handlingsplaner for trua arter og naturtyper? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 16,3 % ,7 % ,6 % ,2 % ,1 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 6,1 % 3 Total 49 1

2 2. Kommentar... Jeg anser det for helt nødvendig at FM er involvert Utfordringen er litt mangel på kommunikasjon i forhold til DNs tildeling av midler og inngåtte avtaler Har vært i lite befatning ang. dette enda. relativt bra styrt av DN. Greit nok med involvering, men det er FMene som har det meste av arbeidet og utfordringene med implementering. Når forskriftene for PA og UN blir gjort gjeldende er det også FMene som må ta arbeidet. Dette vi bli tidkrevende og det vil med knappe personellressurser være behov for midler. Et svært interessant arbeidsfelt! Synes det er lett å få hjelp ved henvendelse til kontaktperson i DN. FM har regionalkunnskap om forekomster og kompetansepersoner, samtidig som vi er fjernet fra kommunale interesser, dvs. passe avstand. Tror det er behov for at saksbehandlere fra FM kan opparbeide seg kompetanse og erfaring med aktuelle arter og naturtyper, slik at forvaltningen blir god. FM er forvaltningsmyndighet i andre sammenhenger, og har forutsetninger for slike oppgaver. Involveres for mye - for tidlig. Østfold berøres av ca 20 planer totalt Mye korte frister mhp. innspill Det er svært krevjande, m.a. med sein melding om tildelt ansvar/midlar, men er glade for at MD er offensive og utålmodige. Litt uoversktlig hvordan dette fungerer. Ulik praksis rundtomkring. Blir mange å forholde seg til. Vi som er berørt av en hpl men ikke er "ansvarlig fylkesmann" kan ha mye å bidra med i eget fylke ved implementering, men kapasitet setter sterke begresninger og dermed involeres vi lite. Fint at DN bruker kompetansen i fylkene. Dette gir økt engasjement Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Faglig sett interssant, men ressursmessig krevende. Fornøyd med å bli faglig involvert. Mangler kapasistet. Nødvendig med økt kapasitet og forutsigbarhet. Grensedragningen mot DNs rolle/ansvar er ikke alltid like klar For de arter/naturtyper vi er koordineringsfylke for, så fungerer det svært godt. Men det er lite koordinering fra DN, og det er kun fylkesmenn med ressurser til å koordinere ordenlig som involverer andre FM. Jeg jobber ikke med dette, besvart av Geir Hardeng Vi er jo i en oppstartsfase, og det forventes at prosessen blir bedre når det nye tankegodset har sunket inn Mye "understyring" i kommunikasjonen mellom DN og FM 2

3 3. 2. Opplever du tilgjengelige ressurser som en flaskehals for arbeidet med handlingsplaner? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært ofte 20,4 % ,6 % ,4 % ,0 % ,2 % Svært sjeldent 10,2 % 5-1 Vet ikke 6,1 % 3 Total 49 3

4 4. Kommentar... Arbeidskapasitet hos fylkesmannen i en hektisk hverdag er tilføring av øremerkede midler viktig for å sikre prioritering av tid Begrenset tilgang på oppdragstagerer fordyrer arbeidet Ressurser må tildeles for flere år, eller tidlig på året. Det er ikke mulig å ansette fagfolk til å følge dette opp uten at det er en viss sikkerhet for at engasjementet er lengerevarende Ikke helt samsvar mellom tiltaksbehov hos ulike arter og de ulike budsjettene i handlingsplanene Problemet er tiklgang på langsiktighet her, slik at en kan tilsette personer med tilstrekkelig kompetanse. Kortsiktige engasjement er ikke egnet til å skaffe folk til Møre og Romsdal i en situasjon der det er mangel på kompetente fagfolk. Tilgjengelige ressurser hos FM er relativt belastet allerede. Oppgavene krever tid, noe vi har lite av med få ressurser og mange oppgaver. Så langt har det gått greit, men med innføringen av forskrifter for PA og UN er det behov for ekstra ressurser, jf ovenstående. Vi er i oppstartsfasen, og så langt virker det som det finnes tilgjengelige ressurser. Har fått god finansiering til gjennomføring av handlingsplanene i Positivt med tilskuddsordningen i 2010 og Fordi en del viktige forekomster er vernet oppleves det som negativt at FM ikke selv kan søke om midler fra tilskuddsordningen til skjøtsel/informasjon av PA/UN. Generelle midler til verneområdene er for små til å gjennomføre en tilstrekkelig innsats for vernede forekomster av PA og UN. Videre er det ofte FM som har kjennskap til forekomster utenfor verneområdene. Ressurser og ressurser. Det vi merker aller mest er omfanget av HP både når det gjelder arter og naturtyper. Det er stort spenn fra Hul eik, Slåttemark, via Rød skogfrue og Storsalamander og Elvemusling til Åkerikse og Kalk-lindeskog ofte på en og samme person. Mer penger på budsjettet til HP ville vært til hjelp, men da kan det ikke komme 50' til ditt og 40' til datt gjennom året. Og dessuten lages det ikke fagfolk til et så bredt spekter over natten. Selv om budsjettet for 2011 ennå ikke er klart, er det viktig å avslutte de 5 årige HPene med stil. En litt påkostet sluttrapport, gode og gjeenomarbeidede datasett til Naturbase og Artsdatabanken om forkomst av arten og informasjon til grunneiere (iallefall til grunneiere med Utvalgte naturtyper eller Prioriterte arter på sin eiendom) og publikum generelt. Det er faktisk langt viktigere å avslutte er HP på en god måte - enn å kaste seg over nye Handlingsplaner. Oppgavene er utfordrende og interessante, men i alle fall slik vårt embete er organisert, er det et alvorlig problem å allokere nok tid til at planene får tilstrekkelig oppfølging innad. Tidsressurser/arbeidskapasitet Vanlegvis er kapasitet hos erfarne, kompetente saksbehandlarar til å gjera avtalar og fylgja opp oppdrag flaskehalsen, dessutan tilogang til kompetente konsulentar. Opprag og ressurser har kommet seint i forhold til å få satt bestillinger hos oppdragstakere. Egen kapasitet er en betydelig flaskehals (se også pkt 1). Kan også være utfordrende med sene/spredte tildelinger, gjelder slåtteengene. Utfordring til tider å finne fagpersoner til å utføre nødvendige oppdrag. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Personellressurser viktigst her. Personressurser, ikke økonomiske ressurser Helt klart. Tidkrevende å gjøre en god jobb i forbindelse med handlingsplanene Ofte er andre sektormyndigheter (feks, skogbruk/landbruk/veg/fiske) en større flaskehals, da de ikke har eierskap til handlingsplanen. Bedre sektorovergripende samarbeid er forsåvidt viktigere enn ressurser. Men ressurser er alltid et problem. Ikke økonomisk så langt, men ressurser i forhold til registrering er en betydelig flaskehals. Fagmiljøet som registrerer er lite og er også en flaskehals Lite ressurser til å følge opp de planene som vi ikke er hovedansvarlige for Dvs. ansatte ift. oppgaveportefølje før penger til selve handlingsplanene. 4

5 5. 3. Hvis personressurser hos fylkesmannen er en begrensende faktor, hvilken kompetanse behøves styrket? Økologisk og biologisk kompetanse Person med kunnskap om biologisk mangfold og evne til å organisere. Pr dato er kompetansen OK, men viktig å bygge kompetanse internt framfor å bruke ressurser på å kjøpe tjenester utenfra. Da bygger vi ned egen kompetanse og arbeidet blir mindre faglig interessant. kompetanse innen botanikk og zoologi. I tillegg er det nødvendig med kompetanse innen innkjøp Først og fremst GIS, men også sakshandsamingskapasitet generelt Tidsressurser er vel så viktig som kompetanse. Vi har god naturfaglig kompetanse, men til tider for mye å gjøre innenfor normal arbeidstid. Det er betydelig nedskjæring på gang i embetet. Dette fører til at vakanser i form av sykemeldinger, reduserte stillinger pga alder osv. ikke blir kompensert, ved at ledige lønnsmidler blir trekt inn. Jeg tar nå initiativ til en ny runde med styringsdialog vs. Klif/DN om dette, da vi må kutte ytterligere i oppgaver i 2011, i forhold til det vi signaliserte i styringsmøtene i desember Naturforvaltning og artsforvaltning. Hos FMFI MVA hadde sekretær hjulpet mye på avdelingen mht. benytte kompetanse til fagoppgaver fremfor adm. Det vil være mest aktuelt å leie inn biologisk kompetanse. Fylkesmannen har tilstrekkelig kompetanse, men ressursene totalt er ikke tilstrekkelig for å dekke alle arbeidsoppgavene på en tilstrekkelig måte. Det er derfor begrenset med tid til å følge opp handlingsplanene. Tror det går bra og at vi klarer å prioritere dette temaet. Generelt representerer arbeidet med PA og UN tilleggsoppgaver som spiser av ressursene. Det belaster personell som ellers jobber med plan, vern og forvaltnoing av verneområder og vilt. Dersom tilstrekkelig midler til oppfølging av handlingsplanene bevilges, vil vi kunne leie inn konsulenter til å gjøre faglig arbeid (registrering, skjøtsel informasjon osv., men det vil trolig bli behov for mer kapasitet på GIS for å behandle data om lokaliseringer av forekomstene. Usikker på i hvor stor grad det forventes at FM skal kontrrollere bruk av tilskuddsmidler i forb. skjøtsel av slåttemark, forekomster av PA og UN. Dersom dette blir en oppgave, er det behov for kompetanse på den enkelte naturtype/art hos FM. Trenger først og fremst mer tid til å jobbe med det. Føler vi har kompetanse, men alt for mange andre arbeidsoppgaver i tillegg gjør at vi ikke får gjort en så god jobb som vi ønsker. vassdragsforvaltning / biomangfold i vann / fiskeforvaltning - kun en 100% stilling på hele saksfeltet i fylket. I tillegg er det en stilling på 80% på vannforvaltning, vanndirektivet. For det første må det tenkes langsiktig - og da mener vi faste stillinger knyttet til HP, trua arter og naturtyper. Vi tror at det finnes kompenete folk som gjerne vil arbeide med HP, arter og naturtyper. Det er ikke nok med midler til et 9 mnd. engasjement til denne oppgaven som nærmest står på topp i Embedsoppdaget til FM. Disse framtidige kollegaene må også beherske GiS og Naturbase. For uansett må vi heve kvaliteten av Naturbase. Særlig gjeldet det Områdebesrivelse, Verdisetting og avgrensning av Naturtyper og kvalitetsikring av Punktobservasjoner. Kort sagt: God artskunnskap / stødig økolog / GiS Arbeidskapasiteten Relevant fagbiologisk kompetanse, for å kunne gi konstruktiv tilbakemelding og oppfølging til konsulenter, samt fronte aktivt relevante handlingsplaner utad i vårt fylke. Generell naturfaglig kompetanse/biomangfold-kompetanse. -Naturfagleg kompetanse, kjennskap til fylket og kva som truar naturtypane/artane -Erfaring med prosjektstyring, avtalar -GIS-kart -Biologisk overvakingsmetodikk Vi trenger både biologisk kompetanse (kapasitet) til dette arbeide og bestillings-/økonomisk kompetanse for å få gode avtaler. Når planen skal settes ut i livet trenger vi gode kommunikatører/selgere særlig på en del mer "sære arter" der vi sliter med foprståelsen for hvorfor dette "krypet" er viktig. For vår del (FMOP) burde vi ha mer botanisk / vegetasjonsøkologisk kompetanse. Har engasjert folk for å dekke opp dette. Det er de samme personene som jobber med verneområder og med handlingsplaner, dvs personale med biologisk kompetanse. Begge steder er personalressurser en begrensende faktor. Derfor stort behov for mer personalressurser med biologisk kompetanse. Kompetanse om trusselfaktorer og virkemidler til å bekjempe truslene. Vi har god nok kompetansen. Eventuell spisskompetanse kan kjøpes via konsulentoppdrag En person til å jobbe med Naturbasen slik at vi får en god status i fylket på den kunnskapen vi har. Må ha bestiller og kvalitetssikringskompetanse. Det er en utfordring å beholde på nødvendig kompetanse hos FM. Arbeidet med handlingsplaner for utvalgte naturtyper er omfattende. Dette kommer i tillegg til andre oppgaver som også har økt i omfang, uten at ekstra stillingsressurser er tilført. Det er behov for flere saksbehandlere på miljøvernavdelinga som kan konsentrere seg arbeid om utvalgte naturtyper/prioriterte arter. Kompetanse i systematisk botanikk og zoologi Vi har god breddekompetanse. Det trengs minst en full stilling for å følge opp handlingsplanene. Gjerne spisskompetanse knyttet til stillingen. Den bør styrkes med økologisk kompetanse, spesielt med tanke på botanikk. GIS-kompetanse Både innen løpende forvaltning og prosjektarbeid Plankompetansen og lovforståelsen hos naturforvaltere/biologer bør styrkes. Ellers er det stort sett antall personer som er begrensningen. Det bør følge mer midler med oppgavene, slik at vi kan ansette for midlene Naturfaglig kompetanse. Det er et stort press på plansaker, slik at planfaglig kompetanse ofte prioriteres ved ansettelser og engasjementer Manglande erfring med forvaltningsplanarbeid med spisskompetanse innan aktuelt fagfelt Gamledagse biologer med arts- og økologisk kompetanse Biologi/botanikk/forvaltning Kompetansen ok, men en av mange oppgaver. 5

6 6. 4. Hvor ofte synes du det bør være samlinger med DN og fylkesmenn der arbeidet med handlingsplaner generelt er tema? Alternativer Prosent Verdi 1 Mer enn to ganger i året. 2,0 % 1 2 To ganger i året. 38,8 % 19 3 En gang i året. 51,0 % 25 4 Sjeldnere. 0,0 % 0-1 Vet ikke 8,2 % 4 Total 49 6

7 7. Kommentar... OK som i dag. Vi har jo kontakt på annen måte ut over dette. Vi har ikke kapasitet til mer reisefravær utenfor fylket. Den ene gangen blir en viktig samling, som vil bli prioritert. Samlinger er positivt, men minst like håndfast kan skriftlige veiledere eller retningslinjer være. Fint om DN er kontinuerlig fokusert på hvilke utfordringer PA og UN gir, og er åpen for tilbakemeldinger på konkrete eksempler fra FM. DN bør da kunne videreformidle eksempler og forslag til løsninger på problemstillinger. Kanskje etablere et nettbasert forum, der enkeltsaker kan diskuteres? Mer behov for samlinger som er mer spesifikk siden arbeidet med forskjellige arter og handlingsplaner er svært variert. Styringsdialog og fagdialog - viktig for framdriften Vi må prøve å få inn mer praksis. Det blir for mye skrivebordarbeid, og HP-folket har vel kanskje litt for lite praktisk erfaring. Det er ikke sagt for å være frekk - aber so ist das leben. Møter og reiser tar tidssressurser. Gjerne oftere, men en gang i året bør vel holde... Mulig et økende behov etter hvert som omfanget øker Slik stoda er nå, er det stort behov, ønsker å prioritera både samling på Utstein i juni, P-U-samling i mars og oppstartsamling for kystlynghei og slåttemark på Lygra. Informasjon fra FM som gjør eks. jobbber i eget fylke er for dårlig. Dette må inn som en del av rutinene. Vi må forsøke å samordne tilskuddsordninger - prosjekter etc. Dette begynner å bli meget uoversiktlig. Av hensyn til begrensa med tid er det best å begrense det til en gang i året... Spesielt nå som det er nytt for flere parter bør det være samling ofte. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Bør kombineres med andre samlinger Må forsøkes kombinert med andre samlinger To ganger i året gir hensiktsmessig kontakt på feltet. En gang pr år slik det har vært til nå, er for lite. Innholdet på DNs samlinger er ofte lite relevant, veldig navlebeskuende med foredragsholdere kun fra DN eller noen FM. Hvis nyttigere og bedre program, kanskje to ganger i året. En om vinteren knytta til pågående og planlagte handlingsplaner, og en i sommerhalvåret med praktisk demonstrasjon / befaring / diskusjoner i marka 7

8 8. 5. DN gir tilstrekkelig med tilbakemeldinger til fylkesmenn om arbeidet med handlingsplaner. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 2,0 % ,5 % ,5 % ,4 % ,3 % Svært uenig 2,0 % 1-1 Vet ikke 10,2 % 5 Total 49 8

9 9. Kommentar... Dette er jo litt upløyd mark for DN også... Har vært lite involvert hittil, men dette øker fremover. Personer involvert i HPene hos FM har mange oppgaver og det er mye å forholde seg til hele tiden. Tror det viktigste vil være at det er samlinger, det er gode arenaer for meningsutveksling og informasjon. Det er alltid ønske om å vite mer. Eks: forskrifter. Synes dette er for dårlig. Har også opplevd fristene fra DN som svært knappe enkelte ganger. Kort erfaringsperiode, men syns det har fungert bra så langt Ja - men tida strekker ikke til verken under utarbeidelsen av HP eller i 5-årsperioden. Har bede om tilbakemelding på kartleggingsmetodikk for planter utan respons Stor sett veldig bra. Men det er mange involverte. Noe vanskelig å få ta k i felles informasjon, som skal gjelde for alle handlingsplaner. Hva som skal gjelde for nettesider etc.. Har bare direkte erfaring med hpl for slåttemarker. Har fått lite tilbakemeldinger fra DN på dette arbeidet. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. DN gir varierende og sprikende tilbakemeldinger Mangler svar på strandtornpklan som ble sendt DN i sept Tildelinger i slåttemarkplanen var uforutsigbar. Litt uklare linjer i DN sett fra Fylkesmannen. Varierer veldig ut fra hvilke kandlingsplaner/kontaktpersoner hos DN det dreier seg om DN er dårlig koordinert internt. Har dialog direkte mellom saksbehandlere, både når det gjelder økonomi, faglige avklaringer, prosjektstyring og mer overordnete saker. Det finnes ca 50 handlingsplaner - og ca 50 forskjellige meninger i DN om hvordan de bør følges opp. kan vel også knyttes til oppstartsproblematikk og urealistiske tidshorisonter fordi registreringer tar tid! Deretter skal konsulentene rapportere Understyring i kommunikasjonen, dvs saksbehandler får beskjeder 9

10 Fylkesmannen har lange nok frister i arbeidet med handlingsplaner. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 0,0 % ,7 % ,2 % ,4 % ,4 % Svært uenig 4,1 % 2-1 Vet ikke 8,2 % 4 Total 49 10

11 11. Kommentar... Fristene er ok, kapaisteten hos FM er for lav, men det hjelper ikke å skyve på fristene hele tiden... Dette er avhengig av om man har midler og mulighet for å trekke inn de ressursene som er nødvendige. Se tidligere oppe. I Finnmark har vi meget kort feltsesong og er avhengig av at konsulentfirmaene kan være her i denne. Ikke til komplekse planer som feks elvedelta. Der kunnskapsgrunnlaget i forhold til utbredelse og mulige tiltak er dårlig kan det også være vanskelig å sette igang tiltak rett etter at planen er vedtatt. Det er eit visst problem at løyvingar kjem seint, resultat er venta raskt, medan det tek tid anten ein skal engasjere eksterne konsulentar eller eigne sakshandsamarar Mangel på konsulenter og egne ressurser. Beskjed om oppdraget kommer for seint på året. I utgangspunktet er ikke fristene lange nok, men siden vi har møtt forståelse når vi har bedt om utsettelse har dette gått bra. Se kommentar over Mange god konsulentmiljøer kan ikke ta på seg oppdrag hvis fristene blir for korte. Ellers er arbeidsmengden hos FM slik at fristen har underordnet betydning for oss. Ja, vi har lang nok til til å lage HP - men igjen, det er for mange HPer på for få personer. For oppdrag som kjem i mai er det svært vanskeleg for både FM og konsulentar å ha leveringsfrist Vi er likevel kjende med bakgrunnen og prøver å ha kontakt om prioritering om ikkje alt går For korte frister i forhold til å få satt ut gode bestillinger og få løst oppdragene i en god dialog med oppdragsmiljøene Dette har fungert greit nok så langt. OK når det gjelder hpl for slåttemarker. Alt for korte frister ofte. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. 6 mnd. er i underkant hvis anbudsrunder skal gjennomføres. Hvis pengene tildeles tidlig på året, er ett år på å utarbeide plan tilstrekkelig og man har mulighet til en feltsesong. 11

12 Saksbehandler for arbeid med handlingsplaner i DN er tilgjengelig når du trenger det. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 18,4 % ,9 % ,3 % ,1 % ,1 % Svært uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 14,3 % 7 Total 49 12

13 13. Kommentar... Jobber ikke direkte vs. aktuelle saksbehandlere i DN. Mange saksbehandlerskifter (minst 3) og sykemelding har ført til at dette er vanskelig Om ikke alltid rette person, så har vi fått hjelp av andre. Ja DN er tilgjengelig - men personlig har jeg for lite anledning til å kontakte DN folk. Hpl slåttemarker: får som regel svar på spørsmål med en gang. Bra! Vi har ikke jobbet mye med handlingsplanene så langt her, kun noen få henvendelser til DN. Alt for tilgjenglig. DN må rydde opp i ansvarsforholdene sine internt. Hva gjør en saksbehandler? Hvilke myndighet/beslutninger tar den enkelt, og hva bør ligge på et ledernivå. DN er sårbare ved fravær når alle handlingsplaner = en saksbehandler. 13

14 Saksbehandler for arbeid med handlingsplaner i DN har tilstrekkelig kompetanse. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 14,3 % ,7 % ,4 % ,2 % ,0 % Svært uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 20,4 % 10 Total 49 14

15 15. Kommentar... Det går jeg ut fra. Litt varierende fra plan til plan Ikke dersom DNs saksbehandler skal ha bedre kompetanse enn FM. Men det kan ikke alltid forventes. Som under pkt. 7. Det er ikke her problemet med HP ligger. Stort sett OK, metodikkbehov tidlegare nemnt. Kan nesten ikke forvente at DN har spesialkompetanse på en del av disse meget spesielle artene. Vi har ikke jobbet mye med handlingsplanene så langt her.kun noen få henvendelser til DN. Faglig veldig bra, men ikke like lett å få svar om hvordan det praktisk bør løses. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. 15

16 Hvor fornøyd er du med DNs oppfølging av innspill fra fylkesmenn angående handlingsplaner? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 8,2 % ,7 % ,5 % ,2 % ,0 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 18,4 % 9 Total 49 16

17 17. Kommentar... Det er ikke midler til å følge opp tilstrekkelig med tiltak Syns DN burde samkjørt informasjonsarbeidet om handlingsplaner fra det startet opp. Felles nettside, like logoer. Nå er det vanskelig for kommuner og andre å orientere seg. ingen erfaring hittil Vi har for liten tid til komme med innspill - det er det generelle problemet. Synes denne dialogen har fungert meget bra. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Har ikke grunnlag for å vurdere dette DN svarer raskt, og holder saksbehandlere godt orientert. 17

18 Oppdrag fra DN om handlingsplaner for trua arter og naturtyper er tydelige. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 10,2 % ,5 % ,7 % ,2 % ,2 % Svært uenig 0,0 % 0-1 Vet ikke 10,2 % 5 Total 49 18

19 19. Kommentar... Har vært noe uklarheter omkring DNs forventninger til registrering av naturtypedata knyttet til inventeringsarbeidet siste år. Ikke på elvedelta. ikke jobbet konkret med dette hittil Ikke alltid tydelige. Kan være noe tilfeldig hvem som mottar melding fra DN. Denne kan gå til saksbehandler mens ooverordnede ikke har fått beskjed. Dette oppfattes som utydelig. Videre kan enkelte oppdrag være vanskelig å tolke/gjennomføre. Eks: kvalitetssjekke slåtemarkslokaliteter. Kartlegging av hule eiker. Er DN klar over hva dette innebærer? Begrenset erfaring - oppfatter det som pionerarbeid - er vel grenser for hvor tydelig det kan bli også. Oppfatter det som tilstrekkelig tydelighet til nå Nei - og om jeg får si det (og DN er også under press fra MD) - er det lett å miste oversikten over HP som er i gang, som er under utarbeidelse og som skal velges i tredje eller fjerde runde. Oppå dette kommer de HPene som skal bli Utvalgte naturtyper eller Prioriterte arter. Vi bør lage en oversikt over HP som er i gang (oppstartsår, framdrift, rapportering), hvilke HP som er under utarbeidelse og når de skal eller skulle vært ferdige og hvilke HP som er vedtatt men ikke satt i produksjon. betillingene av selve planen er tydelige nok. men bevilgninger fra ulikeposter er sannelig ikke lett å holde oversikt over i forhold til hva pengene skal/kan nyttes til Noe uklart mht til bruken av tiltaksdelen - økonomi i handlingsplanen. Runtiner for rapportering og rullering av planer savnes. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Mye usikkerhet rundt tilskuddsordning og handlingsplan slåttemark/kystlynghei. Ja, de er tydelige. Gir lite rom for regionale forskjeller eller mulighet til å gjøre justeringer i utforming etc. Fylkesmennene sitter ofte på svært mye kompetanse, og handlingsplanene kunne nok hatt bedre kvalitet om ikke DN detaljstyrte innhold og oppfølging i stå stor grad. Tenker særlig på endring av hensynssoner for storsalamander, økning av trestørrelse for store/hule eiker, oppdrag med å avgrense leveområder - eks sinoberbille 19

20 Oppdrag knyttet til utarbeidelse av forskrifter for prioriterte arter og utvalgte naturtyper er tydelige. Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært enig 0,0 % ,4 % ,5 % ,1 % ,3 % Svært uenig 6,1 % 3-1 Vet ikke 28,6 % 14 Total 49 20

21 21. Kommentar... Har vært uklarheter vedr opdrag om registrring av utvalgt naturtype i naturbase Har ikke detaljkunnskap. Regner med det, selv om andre her har vært mer involvert enn meg i akkurat dette... Kjenner ikke til slike oppdrag. FM har fått anledning til å kommentere foreløpige forskrifter, men ikke fåttt oppdrag om å utarbeide slike. Har ikke jobbet direkte med dette Tydelig og tydelig. Det er et kinkig arbeid med de PA og UN som skal har økologiske funksjonsområder. Men for min del skyldes det for mange oppgaver, for lite tid i felt og at det er "ansvarsfull gerning" å tegne inn disse arealene. Så skal de økologiske funksjonsområdene fylles med mening - hva er tillatt og hva er ikke tillatt - og når er funsjonsområdet til vestentlig hinder for igangværende drift. Vi burde absolutt vært bedre rustet til dette arbeidet gjennom øvelser i felt enten det gjelder storsalamander eller rød skogfrue. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Megte korte frister Har ikke fått noen oppdrag her Har ikke vært involvert i dette Dette er ikke nødvendigvis DNs feil, men det er problematisk å benytte så mye midler og lære opp kommuner etc i bruken av PA og UN, når forskriftene ikke er vedtatt. Miljøforvaltningen fremstår som svært uprofesjonell. Har ikke jobbet med dette Uklar prosess fram mot kongelig res. - svekkar dette grepet i NML 21

22 Hvor fornøyd er du med fordelingen av arbeidet med handlingsplaner mellom fylkene? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 8,2 % ,8 % ,5 % ,1 % ,0 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 22,4 % 11 Total 49 22

23 23. Kommentar... Vet ikke om det er distriktspolitikk eller kompetanse eller forekomst av art som gjør fordelingen av handlingsplanene Jobber ikke med slike handlingsplaner Til nå har det vært greit - men vi orker ikke flere HP uten styrking av bemanningen hos FM. Vanskelig å vurdere. Avhenger av naturtyper og arter. Savner mer prosess rundt vurderinger av disse. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Har ikke oversikt over dette 23

24 Hvor fornøyd er du med samordningen mellom fylkesmennene for de planene fylkesmennene har koordineringsansvar for? På en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 0,0 % ,5 % ,5 % ,3 % ,2 % Svært misfornøyd 0,0 % 0-1 Vet ikke 22,4 % 11 Total 49 24

25 25. Kommentar... Kan være en utfoprdring å samordne innsatsen mellom ansvarlig fylke og deltakende fylker I første år på den planen jeg koordinerer har arbeidet i første rekke vært rettet mot å få registrert og sammenstilt eksisterende data fra, et arbeide som i stor grad har vært satt bort til konsulenter. Sor grad av involvering av øvrige fylkesmenn kommer f.o.m Kan være vanskelig å få fylkesmenn til å prioritere arbeid med handlingsplaner de ikke selv har koordineringsansvar for. Vi har ingen mulighet til å kreve at det prioriteres. Mange fylkesmenn har ressursmangel pga alle handlingplanene og arbeidet med forskrifter. God erfaring med Hubro. Dårlig med Horndykker. Registrerer at enkelte FM jobber godt med dette. Kunne nok vært bedre selv (har ansvaret for to planer), men igjen er det tiden som ikke strekker helt til. Så langt har det gått bra. Blir sikkert mer utfordrende etterhvert, men det virker som kontakten er grei. Kjenner ikke feltet godt nok. Vet at enkelte koordinatorfylker informerer andre fylker om muligheten til å få midler. Inntrykk av at det fungerer bra, men er ikke sikker på at alle PA innenfor eget fylke blir omfattet av FM med koordinatoransvar for disse. JObber ikke med slike handlingsplaner Samordning kunne vært langt mer satset på Greit - men tiden begrenser samarbeidet, desverre. Har ikke koordineringsansvar for noen planer enda. Kan ikkje sjå at føringa frå DN om å legga vekt på HP-artar når det gjeld naturtypekartlegging har ført til resultat i vårt tilfelle. Medverknad har stort sett avgrensa seg til tilsending av rapportar/forvaltningsplanar. Variert litt i 2010 om samordningsfylkene har hatt kapasitet til å koordinere mm Åpenbart ulike rutiner og prosedyrer rundt om i ulike FM. Savner sterkt info om hva som gjøres. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Manglende kapasitet gjør at koordinering får lav fokus. Noen FM er svært flinke til å koordinere, andre ikke. Dette er nok veldig saksbehandleravhengig, både hos FM og DN. Har ikke så veldig erfaring med dette, men OK for de felt jeg kjenner Meget viktig utfordring! 25

26 Hvor fornøyd er du med at noen handlingsplaner styres nasjonalt av DN og følges opp fylkesvis? Vurder følgende utsagn på en skala fra 1 til 6: Alternativer Prosent Verdi Svært fornøyd 30,6 % ,5 % ,3 % ,1 % ,0 % Svært misfornøyd 2,0 % 1-1 Vet ikke 20,4 % 10 Total 49 26

27 27. Kommentar... Jeg er lite innvolvert i arb. med planer som er styrt av DN Viktig å holde FM oppdatert på hva som skjer. Helt greit med nasjonal styring for planer som involverer mange fylker! Synes det er mer naturlig at det styres av DN, men har ikke direkte erfaring med handlingsplaner som følges opp fylkesvis. Litt merkelig ordning på kulturmark med nasjonale og regionale koordinatorer. Ser at det kan bidra til å få løst oppgaver på kort sikt. På lang sikt tror jeg imidlertid resultatet blir nedbygging av kompetanse både hos FM og DN, noe som umulig kan være ønskelig. Økonomisk kan dette heller ikke være den gunstigste ordningen. Syns dette ser ut til å fungere godt For eksempel leder DN HP Slåttemark på en ypperlig måte - men jeg kan ikke dy meg for å si at det synes som om DN rår over langt mere ressurser for HP Slåttemark enn FM har til "sine" planer. DN må ta store, kompiliserte planar, fylka er heilt skvisa. Veit ikkje om DN burde teke meir. Forsåvidt OK dette, men hvorfor så veldig ulike praksis og prosess. Eks. slåttemark. Dette er en meget omstendelig og krevende organisering. Tar for lang tid å bli involvert. Uheldig å organisere eks. arabeide med slåttemark uavhengig av arbeidet med andre tiltak. Dette burde kunne administreres av FM. Fungerer bra for hpl for slåttemarker. Bra at miljøvernavdelingen blir engasjert Litt vanskelig å forstå oppdraget til FM til tider. Jeg har ikke arbeidet med handlingsplanene. Har ikke erfaring med dette Dette er eit viktig grep 27

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum

Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Naturmangfoldloven Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Telemark 06.09.2012 Torleif Terum Utvalgte naturtyper og prioriterte arter Lovgrunnlaget Prosess Faggrunnlaget Informasjon Forskrifter Forvaltning

Detaljer

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Utvalgte kulturlandskap i jordbruket Lise Hatten, DN, 26/1-2011 Bakgrunn I oppdragsbrev av 13. juli 2006 ber Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) fagetatene Statens Landbruksforvaltning

Detaljer

Handlingsplan for rød skogfrue 2006-2010. Åsmund Tysse FM i Buskerud

Handlingsplan for rød skogfrue 2006-2010. Åsmund Tysse FM i Buskerud Handlingsplan for rød skogfrue 2006-2010 Åsmund Tysse FM i Buskerud Handlingsplaner for trua arter Trondheim 11. og 12. februar 2009 2006 15. mai oppstart i Drammen DN Fylkesmennene Kommuner SABIMA/Botanisk

Detaljer

Nye handlingsplaner/faggrunnlag/utredninger for arter i 2011, - prosess

Nye handlingsplaner/faggrunnlag/utredninger for arter i 2011, - prosess Nye handlingsplaner/faggrunnlag/utredninger for arter i 2011, - prosess Seminar om HP trua arter og naturtyper, prioriterte arter og utvalgte naturtyper 11. mars 2011, Svein Båtvik Rødlista 2010, hovedtall,

Detaljer

Erfaring med fordeling av turnusleger i NT. Laila Steinmo Prosjektleder Samhandlingsreformen i NT

Erfaring med fordeling av turnusleger i NT. Laila Steinmo Prosjektleder Samhandlingsreformen i NT Erfaring med fordeling av turnusleger i NT Laila Steinmo Prosjektleder Samhandlingsreformen i NT Ny turnuslegeordning Ny oppgave for kommunene i 2012 Ingen trekking av plasser, søknadsbasert system 18

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis. organisasjonene. Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA

Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis. organisasjonene. Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA Fylkesmannens praktisering av Naturmangfoldloven (nml) Råd om nmlpraksis til organisasjonene Kristiansand 17/3 2012 Tor Punsvik, FMVA Hvem og hva er jeg? Fylkesmannens miljøvernavdeling (mva) 14 medarbeidere

Detaljer

Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data. Ingerid Angell-Petersen

Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data. Ingerid Angell-Petersen Utvalgte naturtyper Innsamling og tilrettelegging av data Ingerid Angell-Petersen Lagring av data om utvalgte naturtyper Alle områder skal legges inn i Naturbase som naturtyper etter DN-håndbok 13 eller

Detaljer

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen

Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune. 11. Desember 2013. Foto: Terje Johannessen Ivaretakelse av naturmangfold i Asker kommune 11. Desember 2013 Foto: Terje Johannessen 1.Bakgrunn 2.Opprettelse av prosjektgruppe 3.Rammer for saken 4.Forslag til innhold i planen Bakgrunn: Hovedmålet

Detaljer

Hver barnehage må ha en styrer

Hver barnehage må ha en styrer Hver barnehage må ha en styrer Alle barnehager trenger en styrer som er til stede, og følger opp det pedagogiske arbeidet, foreldrekontakten, personalansvaret og det administrative. Styreren er helt sentral

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Selje kommune MØTEBOK

Selje kommune MØTEBOK Selje kommune MØTEBOK MØTEBOK Kommune Styre, råd, utval o.a. Møtedato Møtestad Frå kl. Til kl. Selje Kontrollutvalet 18.06.2014 Kommunehuset 11.00 12.30 TILSTADES PÅ MØTET Per Egil Hellebust Medlemer Renate

Detaljer

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen?

Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 52 svar Vis alle svar Publiser analytics amsaetra@gmail.com Rediger dette skjemaet Sammendrag Svarer du på vegne av et lag / forening, som enkeltperson, institusjon eller er du ansatt i kommunen? 17,6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon:

Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Presentasjon av forslag til planprogram Disposisjon: Regionalplan Kva er eit planprogram Føremål Bakgrunn/føringar Begrepsjungelen Tema i planarbeidet Metode Presentasjon av temakart; Biologisk leveområde

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske styrer

Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske styrer Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske styrer Trondheim 5. november 2013 Lasse Jalling, avdelingsdirektør for samferdsel, plan og miljø, KS Samhandlingen mellom miljøforvaltningen og politiske

Detaljer

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov

Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom helse- og omsorgstenesta og utdanningssektoren om born og unge med habiliteringsbehov OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2015/2498-3 Saksbehandlar: Sunniva Schultze-Florey Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.03.2015 Høyring - Rettleiar - Samarbeid mellom

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Svarte og røde lister, - konsekvenser av ny naturmangfoldlov. Svein Båtvik Direktoratet for naturforvaltning, 10 september 2010, Trondheim

Svarte og røde lister, - konsekvenser av ny naturmangfoldlov. Svein Båtvik Direktoratet for naturforvaltning, 10 september 2010, Trondheim Svarte og røde lister, - konsekvenser av ny naturmangfoldlov Svein Båtvik Direktoratet for naturforvaltning, 10 september 2010, Trondheim Ny naturmangfoldlov (NML) Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens

Detaljer

Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? NIBR-rapport 2010:3 Jon Naustdalslid, Knut Bjørn Stokke, Marthe Indset

Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? NIBR-rapport 2010:3 Jon Naustdalslid, Knut Bjørn Stokke, Marthe Indset Kollektiv handling fullt og helt, eller stykkevis og delt? NIBR-rapport 2010:3 Jon Naustdalslid, Knut Bjørn Stokke, Marthe Indset Wapabat Nytt system for vannforvaltning: 101 vannområder, 11 vannregioner,

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for hubro

Nasjonal handlingsplan for hubro Nasjonal handlingsplan for hubro Status pr. 20.02.2009 Rica Nidelven Hotell 24. febr. Oversikt over handlingsplaner februar 2009 6 hp ferdige i drift Fjellrev (2003), damfrosk, rød skogfrue, elvemusling

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept

Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste. Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Kundeundersøkelse Aktiv Helse Bedriftshelsetjeneste Pulsana Indeks BHT 2013 Versjon pr 18.sept Pulsana Indeks BHT 2013 Gjennomføring: Nettbasert kundeundersøkelse Distribuert via e-post til kunder av deltakende

Detaljer

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 2007 Forord Jeg er glad for å kunne presentere Handlingsplanen for likestilling i barnehagen

Detaljer

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær

Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Økologisk føregangsfylke i frukt og bær Fagdag bringebær, Vik 27. 11. 2009 Torbjørn Takle Føregangsfylke økologisk landbruk - bakgrunn Nasjonal handlingsplan 15 % økologisk produksjon og forbruk i 2015

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt

Det må begrunnes hvorfor naturmangfold eventuelt ikke blir berørt Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Dette skal alltid fylles ut og sendes sammen med forslag til reguleringsplan. Oppsummering av vurderingene legges inn i planbeskrivelsen. Plannavn: Pland-id:

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde

Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtaler ved Høgskolen i Molde Medarbeidersamtalen (jf Statens Personalhåndbok 1 ) Arbeidsgiveransvaret ivaretas gjennom daglig utøvelse av lederfunksjonen. Systematiske, fortrolige medarbeidersamtaler

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Naturmangfoldloven en innføring og oversikt. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet 10.10.12 Gardermoen

Naturmangfoldloven en innføring og oversikt. Avdelingsdirektør Torbjørn Lange Miljøverndepartementet 10.10.12 Gardermoen Naturmangfoldloven en innføring og oversikt 1 Tittel på presentasjon 11. oktober 2012 Avdelingsdirektør Torbjørn Lange 10.10.12 Gardermoen En lov som har fått internasjonal oppmerksomhet Naturmangfoldloven

Detaljer

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli.

Erfaringer med fremmede arter. i Oslo og Akershus. Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Erfaringer med fremmede arter i Oslo og Akershus Foto: Bård Bredesen Foto: Fetsund Lenser Fylkesmannssamling Fremmede arter 2011 v/tore Bjørkøyli. Kort fortalt om fylkene 2 fylker 1,6 prosent av landets

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SURNADAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LOKAL FORSKRIFT OM SPREIING AV GJØDSELVARER M.V. AV ORGANISK OPPHAV I SURNADAL Saksbehandler: Mona Rosvold Arkivsaksnr.: 05/02177 Arkiv: V33 &00 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Nemninga ASK innbefattar heile innsatsen som trengst for å erstatte eller støtte ein mangelfull tale i kommunikasjon mellom menneske.

Nemninga ASK innbefattar heile innsatsen som trengst for å erstatte eller støtte ein mangelfull tale i kommunikasjon mellom menneske. Nemninga ASK innbefattar heile innsatsen som trengst for å erstatte eller støtte ein mangelfull tale i kommunikasjon mellom menneske. Alternativ kommunikasjon Menneske har en annen måte å kommunisere på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT

PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga PROSJEKT BRYGGEN. RETNINGSLINJER FOR TILSKOT 1. Føremål Ordninga gjeld tiltak for sikring og istandsetting av verdsarvstaden Bryggen. Målsettinga er

Detaljer

Kva ville du gjera om du var bladstyrar?

Kva ville du gjera om du var bladstyrar? Vanskelige samtaler 16.november 2010 Slik håndterer du dine medarbeidere. Medarbeidersamtaler planlegging og gjennomføring, håndtering av vanskelige medarbeidere, gjennomføring av vanskelige samtaler Turid

Detaljer

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen

Naturbase 4. Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Naturbase 4 Nettverkssamling 18.1.2012 Seniorrådgiver Pål Theodorsen Hva Naturbase er Naturbase er et fagdatasystem som eies av DN. Dagens versjon er Naturbase 3. Gjennom Naturbase 3 forvaltes følgende

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Konsesjonsbehandling av små kraftverk

Konsesjonsbehandling av små kraftverk Konsesjonsbehandling av små kraftverk Gry Berg seniorrådgiver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Seksjon for småkraftverk og vassdragsinngrep Definisjoner Mikrokraftverk Minikraftverk Småkraftverk

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT

TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD TIL VEDTAK I BUDSJETT MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.05.2015 Tid: 18:00 TILLEGG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 7/15 15/1038 TIDLIG INNSATS - STATUS I FORHOLD

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Versjon 1.4 1 Oppdatert mai 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første gong... 2 MinId... 2 Registrere ny brukar og søkje om

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF)

22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Therese Andrews Nordlandsforskning 22/7-2011 Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe Oppdrag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) Forskningsetiske komiteer, koordineringsgruppa for 22. juli

Detaljer

Naturmangfoldloven - avklaringer mot annet lovverk. Oslo, 5. november 2012 Rune Aanderaa

Naturmangfoldloven - avklaringer mot annet lovverk. Oslo, 5. november 2012 Rune Aanderaa Naturmangfoldloven - avklaringer mot annet lovverk Oslo, 5. november 2012 Rune Aanderaa Dinosaurene forsvant for 65 mill år siden. Dagens tap av biomangfold er i samme størrelsesorden. Biomangfold går

Detaljer

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID

INDIVIDUELLE PLANER SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID INDIVIDUELLE PLANER OG SYSTEMATISK ANSVARSGRUPPEARBEID - F BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE Lier kommune DEL 1: INDIVIDUELLE PLANER FOR BARN/UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSE 2 Hvem har rett på en individuell

Detaljer

Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag. Utfordringar og alternativ for skognæringa. Fylkesskogsjef Harald Nymoen,

Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag. Utfordringar og alternativ for skognæringa. Fylkesskogsjef Harald Nymoen, Nytt lovverk for utsetting av utanlandske treslag Utfordringar og alternativ for skognæringa Fylkesskogsjef Harald Nymoen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal 1 Formålsparagrafen i skogbrukslova 1.Formålet

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Hvordan får vi

Detaljer

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene Jørund K Nilsen og Magne Langset Mai 2014 Innhold: 1 INNLEDNING... 1 2 KJENNSKAP,

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN

Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking. DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Forvaltning av verneområder Bruk av bevaringsmål og overvåking DYLAN oppstartsseminar 24. feb 2009 Bård Øyvind Solberg, DN Innhold Bevaringsmål og øvrig arbeid med verneområdeforvaltning Utfordringer for

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Prosjektplan (basert på mal fra PLP)

Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Forvaltningsplan for Trillemarka Rollagsfjell naturreservat Prosjektplan (basert på mal fra PLP) Versjonsdato: 09.03.2010 Mål og rammer Bakgrunn Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ble vernet den 5.

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Veien videre for handlingsplaner: standard overvåkingsmetodikk og overvåkingsdata og lagring av data (dataportalen NATO) Reidar Hindrum

Veien videre for handlingsplaner: standard overvåkingsmetodikk og overvåkingsdata og lagring av data (dataportalen NATO) Reidar Hindrum Veien videre for handlingsplaner: standard overvåkingsmetodikk og overvåkingsdata og lagring av data (dataportalen NATO) Reidar Hindrum Innledning De fleste handlingsplanene er det aktuelt å foreslå overvåking

Detaljer

Av Audun Steinnes og Torborg Berge, Fylkesmannen i Rogaland

Av Audun Steinnes og Torborg Berge, Fylkesmannen i Rogaland PA og UN i kulturlandskapet. Erfaringar med trua artar og naturtypar i kulturmark og kulturlandskap i Rogaland Innlegg på Fagsamling om biologisk mangfald, Oppdal, 3. -5. september 2013 Av Audun Steinnes

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter

Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter Direktoratet for naturforvaltning Artsforvaltningsavdelingen v/terje Klokk Terje.Klokk@dirnat.no 23. juni 2010 Høringsuttalelse til forslag til forskrift for prioriterte arter SABIMA ser med glede på at

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Sluttrapport for "sosialt arbeid" Svartlamon

Sluttrapport for sosialt arbeid Svartlamon Sluttrapport for "sosialt arbeid" på Svartlamon Sluttrapport for periode 14.04.08-14.12.09 Denne sluttrapporten er fra tidsperioden da undertegnede har arbeidet som sosialkoordinator ved Svartlamon Boligstiftelse.

Detaljer

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold

Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Arealplanlegging i sjø - Konsekvensutredninger Vurderinger i forhold til ivaretakelse av naturmangfold Fagansvarlig Knut M. Nergård Kystsoneplanlegging Konsekvensutredninger Litt generelt om føringer for

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal

TILSYN MED. KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal TILSYN MED Norddal kommune TIDSROM: 28.09.2010. ARKIVKODE: 2010/3249/MAAA KOMMUNENS ADRESSE: Norddal kommune, Rådhuset, 6210 Valldal FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Revisjonsleiar: Rådgivar Nlaren Orjasieter

Detaljer

Forsand kommune Personalkontoret

Forsand kommune Personalkontoret Forsand kommune Personalkontoret Saksbeh Ref. Arkivkode Dato: Siw Kristin Sundheim 10/750-10 /K1-401 18.05.2011 RUTINE FOR ROS-ANALYSE VED OMSTILLING I FORSAND KOMMUNE ROS-analyse ulike typar risiko 1

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. av Even W. Hanssen NML-kurs 3.12.2013

Utvalgte naturtyper og prioriterte arter. av Even W. Hanssen NML-kurs 3.12.2013 Utvalgte naturtyper og prioriterte arter av Even W. Hanssen NML-kurs 3.12.2013 Hva sier naturmangfoldloven om naturtyper? Noe å huske på --- Mer å huske på --- De første UN De fem første vedtatt av Kongen

Detaljer

Undersøking av. Åmli kommune Miljøvernområdet

Undersøking av. Åmli kommune Miljøvernområdet Undersøking av Åmli kommune Miljøvernområdet TIDSROM: 27.08.2013 ARKIVKODE: 13/2141 Åmli kommune Gata 5 4865 Åmli FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Jan Atle Knutsen, miljøverndirektør Lillian Raudsandmoen,

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT

O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kjell Hansen, organisasjons- og personaldirektør, HiST Dato: 08.06.10 O-sak 13/10 Arbeidsmiljøet ved ALT Det vises til avdelingsstyremøtet den 25. mai

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10

Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 Arbeidsgivarpolitikk for framtida vedtatt i fylkestinget april 2009 14.09.10 AGP strategisk grep Kvalitet og profesjonalisering Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjennom systematisk arbeid sikre og utvikle

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12

Vurderinger i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 er i forhold til Naturmangfoldloven 8-12 Plannavn: Reguleringsendring av reguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr.139 bnr.2,5, Etne kommune Planid: Eiendom: gnr.139 bnr.2,5 Prosjektnummer: B53780

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Bokmål (side 2 5) Kortsvar Legg merke til at det står kommentarer under oppgaveinstruksene. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. Del A Alle skal svare på del A. Tekst: «De tapte generasjoner»

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad

Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft. Prosjektdirektør Anne Hafstad Krav til ledelse i Pakkeforløp for kreft Prosjektdirektør Anne Hafstad Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve forutsigbarhet og oversikt over forløpet God informasjon og pasientmedvirkning

Detaljer

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD

LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD LILLEBAUG GARTNERI NATURMANGFOLD Av Helge Fjeldstad, Miljøfaglig Utredning AS, Oslo 22.01.2015 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Prosjektansvarlig: Helge Fjeldstad Prosjektmedarbeider(e):

Detaljer