Spørreundersøkelse for primærleger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse for primærleger"

Transkript

1 Spørreundersøkelse for primærleger i helseregion 4 Versjon KITH Rapport 24/00 ISBN

2 KITH-rapport Tittel Midt-Norsk Helsenett Spørreundersøkelse for primærleger i helseregion 4 Forfatter(e) Marte Daae-Qvale Holmemo Oppdragsgiver(e) Midt-Norsk Helsenett Rapportnummer R 24/00 ISBN Godkjent av Sammendrag URL Dato Antall sider Kvalitetssikret av 10. nov Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode MNH Gradering Jacob Hygen Adm. direktør Undersøkelsen ble gjennomført i juli/august 2000 i regi av Midt-Norsk Helsenett. Formålet var å avdekke hvilke tjenester primærleger i helseregion 4 ønsker av helsenettet, hva disse har av utstyr og teknologiske løsninger pr i dag, samt hvilken grad av interesse det er for et slikt helsenett blant primærlegene i regionen. Spørreskjemaer ble sendt ut til alle legekontorer i helseregion 4. Svarandelen var på 27%, jevnt fordelt mellom de tre fylkeskommunene. Man kan derfor ikke trekke noen klare statistiske konklusjoner, men se på resultatene som veiledende. Blant respondentene var 71% organisert ved driftstilskudd, 22% var kommunalt ansatt og 7% drev privat praksis. De aller fleste ansatte ved legekontorene benytter datamaskinløsninger, men det er stor variasjon med hensyn på hva kontorene har av maskin- og programvare. 62% av respondentene bruker fortsatt DOS-baserte grensesnitt. De fleste har hatt oppgraderinger de to siste år. 63% av legekontorene bruker Profdoc som elektronisk journalsystem, 30% Legedata og 7% Infodoc. 65% svarer at de ikke har planer om å skifte journalsystem. 21% av legekontorene er tilknyttet internett og 56% har planer om dette. 33% svarer at de bruker elektronisk kommunikasjon. Dette gjelder i hovedsak utveksling av elektronisk laboratoriesvar. Når det gjelder kunnskap om informasjonssikkerhet svarer 38% at legekontoret vet hva som kreves av organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak rundt deres IT-løsning. Blant respondentene svarer 74% at de ser på Midt-Norsk Helsenett som en aktuell løsning for legekontoret, 52% har konkrete planer om tilknytning. Tjenester som var prioritert høyest er tjenester som innebærer elektronisk kommunikasjon med sykehusene, som røntgensvar, laboratoriesvar og epikriser. Det var også stor interesse for å kommunisere elektronisk med apoteker og ha sikker internettilkobling. Mange av respondentene uttykker usikkerhet og manglende kunnskaper om informasjonsteknologi, og er skeptiske til elektroniske nettverk med tanke på sikkerhet.

3 Forord Midt-Norsk Helsenett har som sine målsetninger å etablere en infrastruktur, tilby et sikkert elektronisk nettverk og bygge en datakultur for elektronisk samhandling og nettverksanvendelse i helseregionen. Noe av det viktigste med ethvert teknologisk utviklingsarbeid er at brukerne finner nytte i resultatene i sitt daglige arbeid. På bakgrunn av dette bestemte Midt-Norsk Helsenett å gjennomføre en undersøkelse blant primærlegene i helseregionen for å avdekke behov og ønsker i forhold til tjenester og tekniske løsninger.

4 Innhold INNLEDNING... 1 DELTAGELSE... 2 ORGANISERING... 3 MASKINPARK... 4 JOURNALSYSTEM... 5 INTERNETT... 6 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON... 7 KUNNSKAP OM INFORMASJONS-SIKKERHET... 8 IT-BUDSJETT... 9 TJENESTER FRA MIDT-NORSK HELSENETT UNDERSØKELSENS PÅLITELIGHET KONKLUSJON... 13

5 MIDT-NORSK HELSENETT Innledning Denne spørreundersøkelsen ble gjennomført i juli/august 2000 i regi av Midt-Norsk Helsenett. Formålet var å avdekke hvilke tjenester primærleger i helseregion 4 ønsker av helsenettet, hva disse har av utstyr og teknologiske løsninger pr i dag, samt hvilken grad av interesse det er for et slikt helsenett blant primærlegene i regionen. 1

6 DELTAGELSE Deltagelse I juli 2000 ble det sendt ut skjemaer til alle kommunene i de tre fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Til hvert legekontor ble det sendt ut samme antall skjemaer som antall leger, oppgitt av kommunenes administrasjon. I alt ble det sendt 552 skjemaer til 197 kontorer. Det ble sendt inn 58 skjemaer, fordelt på 54 forskjellige legekontor. Dette vil si en svarandel på 27% av kontorene. Fylkesvis var det 24% av legekontorene i Nord-Trøndelag som svarte, 35% i Sør-Trøndelag og 24% i Møre og Romsdal. Av svarene man fikk fra Sør-Trøndelag var 17 skjemaer fra Trondheim kommune (det vil si 74% av alle svar fra Sør- Trøndelag), mens for bykommunene Kristiansund, Molde og Ålesund var svarandelen adskillig lavere. Som eksempel er Ålesund kommunes kommunelegetjeneste organisert med oppdelte bydeler med kommuneoverlegeteam og leger tilhørende flere forskjellige kontorer. Det ble sendt ut skjemaer til alle oppgitte adresser, noe som kunne innebære enkelte leger fikk spørreskjemaet flere ganger. Ser man på svarandelen fra småkommunene var denne på 27 % i Sør-Trøndelag, og 44% i Møre og Romsdal (uten Kristiansund, Molde og Ålesund). Man kan av dette slutte at deltagelsen i undersøkelsen har vært lav, og at deltakelsen mellom de ulike fylkeskommunene er noenlunde jevn. 2

7 ORGANISERING Organisering Av de innsendte skjemaene var det 2 som svarte at de var privat organisert, 10 svarte kommunalt og 36 svarte driftstilskudd. Flere krysset av for flere muligheter. Regner man lik fordeling mellom disse blir resultatet: 71% driftstilskudd, 22% kommunalt og 7% privat praksis. 3

8 MASKINPARK Maskinpark De aller fleste ansatte ved legekontorene bruker og behersker bruk av datamaskinløsninger. Med ett eneste unntak svarer alle at samtlige ansatte ved legekontoret, både leger og sekretærer/assistenter betjener egen PC i arbeidet. På spørsmålet om hva slags datamaskiner som benyttes var det svært forskjellige svar. Dette skyldes spørsmålets åpenhet, men det ble også gitt uttrykk for at legenes kunnskap på området var for liten og at spørsmålet var for vanskelig. Av det som oppgis er det stort sprang, fra 486 til Pentium III. Kontorer har også varierende maskiner med tanke på alder, størrelse og kapasitet. På spørsmål om operativssystem svarer 31% WindowsNT, 25% Windows 95, 21% Windows 98. 6% svarer at de bruker DOS og 8% svarer Novell. 8% oppgir andre svar. Det er flere kontorer som bruker forskjellige operativsystemer på ulike maskiner. Særlig gjelder dette når de har internettilknytning på annen maskin enn på den de har pasientjournalene. Også her virker det som det er noe usikkerhet blant besvarelsene. På spørsmålet om det er planer om å skifte ut kontorets datamaskiner eller operativsystem i nær framtid, svarer 26% ja, mens 55% svarer at det ikke er planer om dette (flere av disse med utropstegn). Ved legevakttjeneste, sykebesøk og utekontor er det lite innslag av eksterne PC-løsninger. 4 stykker oppgir at de bruker bærbar PC ved legevakttjeneste, 4 stykker bruker bærbar PC i ekstern tjeneste, og 2 oppgir dette ved hjemmebesøk. 67% bruker stasjonær PC ved vakttjeneste. Dette er kun i ett tilfelle samme PC som på dagtid. 34% bruker stasjonær PC ved ekstern tjeneste, og 27% bruker stasjonær PC ved hjemmebesøk. Et par stykker nevner her at de bruker diktafon og/eller notater. Man må anta at spørsmålet er tolket på flere måter. 14% oppgir at de benytter hjemmekontorløsninger. 4

9 JOURNALSYSTEM Journalsystem Alle med unntak av to svarte på spørsmålet om journalsystem. 63% bruker Profdoc, 30% Legedata og 7% Infodoc. Av dem som bruker Profdoc var det to som hadde siste versjon (vision), og to som oppgav Dette vil si 4 som bruker Profdocs Windowsbaserte løsninger. De øvrige Profdocbrukerne har DOS-versjoner, én 5.0, én 5.2 og én 5.6, resten 5.7. Alle som benytter Legedata oppgir versjon 1.5, Windows. Av de 4 som bruker Infodoc, er det én som oppgir 3.61, og de tre andre skriver siste ; alle sammen er Windowsversjoner. Totalt vil dette si at 38% av legene jobber med Windowsbaserte grensesnitt, mens 62% forsatt bruker DOS. Det er stor spredning på når elektronisk journalsystem ble kjøpt inn. Det tidligste som er oppgitt er 1985 og det seneste er 2000 (det forteller ikke om dette gjelder nåværende journalsystem eller elektronisk journalsystem i det hele tatt). Gjennomsnittlig oppgitt år for anskaffelse av journalsystem er Legekontorene oppgir likevel at programvareparken er rimelig oppdatert. 62% har fått maskiner oppgradert i år 2000 og 34% i Kun én svarer 1998 og én svarer Begge disse sistnevnte har Windowsbaserte journalsystemer. 65% svarer at de ikke har planer om å skifte programvare for elektronisk journalsystem, mens 31% svarer ja. Av de som svarer at de har planer om utskiftning de to neste årene, oppgir flere at dette gjelder å bytte ut DOSversjonen med Windows-versjoner. 5

10 INTERNETT Internett I 21% av besvarelsene oppgis det at legekontoret er tilknyttet internett. Av de som per i dag ikke er tilknyttet internett er det 56% som har planer internettilkobling. 31% av alle respondenter har ikke per i dag eller har ikke planer om internettilknytning ved legekontoret. 15 stykker oppgir hva slags nettleser som brukes. 14 av disse bruker MS Explorer og én bruker Netscape. Få oppgir hva de bruker internett til. Av svarene her sier flere at de bruker internett lite, mens de som benytter det, bruker det til informasjon- og litteratursøk. Av dem som har internettilknytning i dag, oppgir én at kontoret er tilkoblet via kabel-tv, to via kommunens nettverk, resten oppgir at de har en egen uavhengig PC på kontoret som har internettilkobling. To oppgir at de ikke benytter forskjellige maskiner til internettbruk og pasientjournaler. I flere av svarskjemaene uttrykkes skepsis mot internett, særlig mot å ha internett på arbeidsmaskin der de oppbevarer pasientopplysninger. Dette på grunn av manglende sikkerhet og dagens lovgrunnlag. Flere steder oppgis det at legene vet for lite om dette, og at de ønsker mer kunnskap. Det er noe usikkerhet knyttet til disse svarene, da flere av legene som svarer har internettilkobling på private maskiner, og hvorvidt de skal svare på spørsmålene er noe uklart. Dette gjelder også på spørsmål om e- postbruk. 19% av alle respondentene svarer at det benyttes e-post av én eller flere ved legekontoret. 6 besvarelser oppgir både internettilknytning til kontoret og at de ansatte benytter e-post. Dette er kun 10% av alle respondenter. 6

11 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON Elektronisk kommunikasjon Vedrørende spørsmålet om elektronisk kommunkasjon er det også knyttet noe usikkerhet rundt tolkningen av uttrykket elektronisk kommunikasjon. 19 (33%) svarer at de kommuniserer elektronisk, 19 svarer at de ikke gjør det, 1 svarer delvis og 19 har ikke svart. 11 av de som svarer nei på spørsmålet oppgir imidlertid senere at de sender laboratoriesvar elektronisk. Man bør derfor se bort fra dette resultatet, siden det virker som spørsmålsformuleringen er for lite presis. Av de som svarer nei er det også 83% som oppgir at de ønsker å kommunisere elektronisk. Kun to av alle repondentene totalt svarer nei på om de ønsker dette. På spørsmålene om hvem primærlegene kommuniserer elektronisk med per i dag, er det stykker som svarer. 89% av disse utveklser laboratoriesvar for klinisk kjemi, 74% for mikrobiologi. Dette avhenger av geografisk plassering. Nesten samtlige kontorer i Trondheim og to andre kommuner i Sør-Trøndelag oppgir at de samarbeider med Regionssykehuset. På Sunnmøre utveksler 2/3 av legekontorene laboratorieresultater med Sentralsjukehuset i Møre og Romsdal (Ålesund). To stykker utveksler laboratoriesvar med Fylkessykehuset i Molde og Kristiansund. I Nord-Trøndelag er det to som oppgir at de kommuniserer med Innherred Sykehus på denne måten. Totalt sett oppgir 5 respondenter at de per i dag kommuniserer elektronisk med kolleger i primærhelsetjenesten, én med legespesialister, tre med andre grupper i helsevesenet og to med grupper utenfor helsevesenet. 7

12 KUNNSKAP OM INFORMASJONS-SIKKERHET Kunnskap om informasjonssikkerhet På spørsmålene vedrørende informasjonssikkerhet svarer av respondentene. 38% svarer ja på om legekontoret har kunnskap om hva som kreves av organisatoriske og tekniske sikkerhetstilak for å få en tilfredstillende sikkerhet rundt deres IT-løsning i dag. 60% svarer at de mangler dette. 80% har likevel vurdert sikkerhetsrisikoen ved dagens ITløsning, 57% har etablert egne rutiner for ansvar og registrering av avvik ved bruk av IT-løsningene. Flere oppgir her at dette tas hand om av en egen ansvarlig i kommunen. Hele 96% svarer ja på spørsmålet om det er etablert rutiner for sikkerhetskopiering av journaldata. 8

13 IT-BUDSJETT IT-budsjett Rundt legekontorenes budsjett for IT-/datateknologiske løsninger er det knyttet stor uklarhet og spennvidde. Flere respondenter uttykker at de ikke har noe klart budsjett, at dette disponeres av kommunen som helhet eller at beløp settes av etter behov. Hos de som oppgir en fast sum beveger denne seg fra til NOK (år 2000), og mange av dem som oppgir eksakte beløp oppgir også bestemte formål disse pengene skal gå til. Dette dreier seg stort sett om oppgraderinger av journalsystemer osv. 9

14 TJENESTER FRA MIDT-NORSK HELSENETT Tjenester fra Midt- Norsk Helsenett Av svarene som ble sendt inn i forbindelse med Spørreundersøkelsen, er det jevnt over stor interesse for Midt-Norsk Helsenett. 52% av alle respondenter svarte at det er konkrete planer om å knytte seg til Helsenettet, 40% svarer at de ikke har planer om dette. 74% av respondentene ser på Midt-Norsk Helsenett som aktuelt for legekontoret, mens 9% svarer negativt. På aktuelle tjenester der respondentene bes om å oppgi ønsket prioritet mellom 1 og 4 (der 1 er mest prioritert, 2 er ønskelig, 3 ønskelig på sikt og 4 uinteressant). Resultatene er oppgitt i tabellen som følger. Vi ser av denne at primærlegene sterkest ønsker kommunikasjon med tjenester tilbudt ved sykehusene; som røntgensvar, laboratoriesvar og epikriser, samt elektronisk kommunikasjon med apotekene. Sikker internettilkobling er også noe primærlegene viser interesse for, mens kommuniksjon med kolleger i primærhelsetjensten og andre grupper i- og utenfor helsevesenet er mindre prioritert. Tjeneste Prosent prioritet 1 Gjennomsnittlig prioritet Røntgensvar (tekstlig beskrivelse) 89 % 1,15 Laboratoriesvar, klinisk kjemi 88 % 1,24 Epikriser (fra sykehus og spesialister) 87 % 1,20 Laboratoriesvar, mikrobiologi 86 % 1,26 Elektronisk kommunikasjon med apotek 76 % 1,30 Sikker internettilkobling 75 % 1,35 Elektronisk legehandbok 49 % 1,66 Legevaktnotater 45 % 1,81 Elektronisk kommunikasjon med folkeregister 44 % 1,85 Elektronisk kommunikasjon med legespesialister 37 % 1,96 Elektronisk kommunikasjon med folketrygden 36 % 1,91 Journaloverføring (hele/deler) mellom kolleger 36 % 2,00 Elektroniske prosedyrepermer 35 % 1,93 Elektronisk kommunikasjon med sykehjem 31 % 2,12 Timebestilling fra legesenter til sykehus og spesialister 29 % 2,06 10

15 TJENESTER FRA MIDT-NORSK HELSENETT Tjeneste Prosent prioritet 1 Gjennomsnittlig prioritet Elektronisk kommunikasjon med helsestasjon 24 % 2,41 Elektronisk kommunikasjon med fysioterapitjeneste 21 % 2,29 Timebestilling fra pasient til legesenter 19 % 2,44 Elektronisk kommunikasjon med kolleger i primærhelsetjenesten 19 % 2,23 Røntgenbilder 12 % 2,96 Videokonferanse (møtevirksomhet, undervisning, samkonsultasjoner, telemedisin mm) 10 % 2,88 Elektronisk kommunikasjon med sosialkontor 8 % 2,79 Elektronisk kommunikasjon med bedriftshelsetjenesten 6 % 2,64 Tolketjeneste 6 % 2,62 Hjepemiddelsentral 4 % 2,81 11

16 UNDERSØKELSENS PÅLITELIGHET Undersøkelsens pålitelighet Av undersøkelsen kan man ikke trekke noen klare konklusjoner, på grunn av den lave deltakelsen. En fjerdedel av alle legekontor har sendt et eller flere svar, men vi kan ikke anta at dette nødvendigvis er et samlet svar for alle primærlegene ved kontoret. I de fire tilfellene der det var sendt flere skjemaer fra samme kontor, var det divergerende svar om ønsker og prioriteringer. Det er grunn til å spørre seg om de kontorene der Midt- Norsk Helsenett er et kjent begrep, er mer representert i undersøken enn fra de kontorene hvor dette er ukjent eller uaktuelt. Det er også knyttet endel uklarhet rundt spørsmålenes formuleringer, som vi som har laget spørreskjemaet bør ta selvkritikk på. Man bør derfor kun vurdere denne undersøkelsen som veiledende, og ikke som statistisk signifikant og representativt materiale for alle primærleger i Helseregion 4. 12

17 KONKLUSJON Konklusjon Denne spørreundersøkelsen for primærlegene hadde som mål å få avdekket hvilke tjenester primærlegene i helseregionene ønsker av Midt-Norsk Helsenett, måle interessen for Helsenettet, samt å finne ut hva slags journalsystemer legekontorene har i dag og hvorvidt legekontorene trenger å oppgradere utstyr knyttet opp mot nettet. Oppslutningen rundt undersøkelsen har vært noe lav 27% av alle legekontorer i regionen, og en bør derfor ikke trekke klare statistiske konklusjoner. Særlig gjelder dette interessen for Midt-Norsk Helsenett generelt for hele helseregionen. Det er i dag stor spennvidde rundt det de ulike kontorene har av maskinvare og hvilke journalsystem og versjoner de har. Majoriteten av legekontorer bruker journalsystemet Profdoc, versjon 5.7/DOS. Viljen og den økonomiske evnen til å investere i ny IT-teknologi virker noe begrenset, med unntak av overgangen fra DOS til Windowsbaserte løsninger. Likevel er interessen for elektroniske løsninger og Midt-Norsk Helsenett stor hos respondentene. Hele 74% ser på Midt-Norsk Helsenett som en aktuell løsning for legekontoret de svarer for. Ut fra dette blir det en stor utfordring for Midt-Norsk Helsenett å finne løsninger som er tilpasset en bredde av maskiner og operativ- og journalsystemer. Vedrørende tilbud som følger av Midt-Norsk Helsnett er primærlegene i stor grad interessert i de tilbud som innebærer elektronisk kommunikasjon med sykehusene. Dette gjelder særlig røntgensvar, laboratoriesvar og epikriser. Det er også stor intersse for å kommunisere med apotek, samt å ha sikker internettilkobling. Til tross for en åpenbar interesse for Midt-Norsk Helsenett, uttrykker mange usikkerhet og skepsis til elektroniske nettverk, med tanke på sikkerhet og kompleksitet. Flere sier også at de mangler kunnskap om ITteknologi og stiller gjennom kommentarer spørsmål om hva Midt-Norsk Helsenett egentlig vil gi dem. En stor utfordring for prosjektet vil derfor være å gi klar informasjon og opplæring i forhold til de løsninger og tilbud som Midt-Norsk Helsenett vil gi. 13

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving 1.2.2010 KITH-rapport 1020:2010 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Erfaringsdokument OrBIT.

Erfaringsdokument OrBIT. Erfaringsdokument OrBIT. Elektroniske epikriser og OU i Orkdalføret. Versjon 2.0 Dato 07.11 2001 KITH Rapport 14/2001 ISBN 82-7846-117-1 KITH-rapport Tittel Erfaringsdokument OrBIT. Elektroniske epikriser

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006

Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH. 15. Mai 2006 Elektronisk henvisning og epikrise Hvor står vi i dag? KITH 15. Mai 2006 Kilder for denne presentasjonen Telefonrunde til utvalgte kontaktpersoner i alle RHF Hovedfokus i spørreundersøkelsen var status

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen

E-forum 12.04.2013. emeldinger Kommunal utbredelse KomUt. v/trine Hansen E-forum 12.04.2013 emeldinger Kommunal utbredelse KomUt v/trine Hansen Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Om elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren Samspill 2.0 (Nasjonal strategi for elektronisk

Detaljer

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene

Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur i fyrtårnsprosjektene Versjon 1.0 Dato: 23.09.2005 KITH Rapport 23/05 ISBN 82-7846-268-2 KITH-rapport Oppsummering av arbeidet med informasjonsstruktur

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 9. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 15.Vedlegg...6 1 1. Parter 1.1. Tjenesteavtale

Detaljer

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...3 2. Bakgrunn...3

Detaljer

Elektronisk samhandling

Elektronisk samhandling Elektronisk samhandling Gunn Elin Blakkisrud Ahus Gunn- Elin Blakkisrud Bakgrunn Prosjekt finansiert fra Høykom 3,45 mill Prosjektperiode fra høsten 2006 til ut 2007 Samarbeid mellom Ahus og Ullensaker

Detaljer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer

Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Elektoniske henvisninger, Nasjonale og internasjonale utfordringer Vigdis Heimly NTNU KITH HelsIT 2009 Bakgrunn Jobber i 75% stilling med PhD på NTNU 25% stilling på KITH Siv. ing og bedriftsøkonom Har

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten

Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Teknologier for bedre ressursbruk i helsetjenesten Utfordringer og behov i spesialisthelsetjenesten Sunil Xavier Raj Overlege/avd.sjef Kreft poliklinikk St. Olavs Hospital Stipendiat, IKM, NTNU September

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Helse Nord RHFs strategi for og erfaring ved etablering av elektronisk henvisning. Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF

Helse Nord RHFs strategi for og erfaring ved etablering av elektronisk henvisning. Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Helse Nord RHFs strategi for og erfaring ved etablering av elektronisk henvisning Bjørn Nilsen, IT-leder Helse Nord RHF Styrets strategiske føringer Helse Nord vil: Med Norsk Helsenett som operatør sørge

Detaljer

Vår ref. 04/24219/ oppgis ved alle henv. KONKRETISERING AV FYRTÅRNSPROSJEKTET 2005-2007 I TRONDHEIM

Vår ref. 04/24219/ oppgis ved alle henv. KONKRETISERING AV FYRTÅRNSPROSJEKTET 2005-2007 I TRONDHEIM Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd Sosial- og helsedirektoratetet Postboks 8054 Dep N-0031 OSLO Vår saksbehandler Klara Borgen Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. 273/04 Dato KONKRETISERING

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege

Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Elektronisk pasientjournal standard Anvendelse av EPJ-melding: Overføring av EPJ ved bytte av fastlege Versjon 1.0 26. juni 2002 Status: Til utprøving KITH Rapport 12/02 ISBN 82-7846-137-6 KITH-rapport

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder

ELIN-k-prosjektet. Status og fremdrift. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sissel Skarsgaard Prosjektleder ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Status og fremdrift Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge

Detaljer

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Fra «IKT fri1» +l «IKT rikt» Paul Fuglesang - overlege HNT 2 Bakgrunn Arbeidet i HMN siden

Detaljer

rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06

rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06 En primærleges rleges erfaringer med og meninger om elektronisk samhandling i helsevesenet av Anders Stormo kommunelege I Evenes kommune 15.05.06 Min bakgrunn flere års erfaring med IKT utviklet web-basert

Detaljer

S WI p2./(s. II 41")-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF

S WI p2./(s. II 41)-86/ )0 ffi9m. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale nr. 9 - Samarbeid om 1KT-løsninger lokalt Omforent avtale pr. 16.05.12 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT-Iøsninger lokalt

Detaljer

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side.

Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Utfordringer og behov sett fra fastlegens side. Teknologien til nytte, glede og frustrasjon. Ønsker for fremtiden. SYKEBESØKET- nostalgi eller..? Måling av øyetrykk Før og nå Tilgjengelig teknologi år

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Finansiering: KS,Helsedirektoratet, Innovasjon Norge, Norsk Sykepleierforbund

Detaljer

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET

Lillehammer kommune. Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET Lillehammer kommune Sluttrapport ELIN-K SAMSPILLPROSJEKTET 05082008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 4 5.

Detaljer

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT

SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT SKIEN KOMMUNE SLUTTRAPPORT Tilrettelegge for meldingsutveksling mellom Skien kommune og Klosterhagen legekontor 18. juni 2008 Innhold. 1.0 Sammendrag s. 3 2.0 Gjennomføring s. 3 3.0 Målrealisering s. 3

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

De viktige trendene. Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge HF De viktige trendene Direktør Knut E. Schrøder Universitetsykehuset Nord-Norge UNN Verdens nordligste universitetssykehus 450 senger - somatikk 125 senger - psykiatri 72 tekniske senger 80 senger i eget

Detaljer

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning

Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Stavanger Kommune Stavanger Universitetssjukehus Fra vellykket pilot til nasjonal løsning Egil Rasmussen - Ove Nordstokke Det startet med en ide` I 2002 startet sykehuset å sende elektroniske epikriser

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side

MØTEREFERAT 1 AGENDA 2 REFERAT. 2.1 Forvaltning. Referat Arkivref. Versjon 1.0 Dato 07.11.2014 Side MØTEREFERAT Møte: Møte i KomUT Midt-Norge Møtedato: 07.11.2014 Sted: Hemit Trondheim + telefon Møteleder: Hilde Grimnes Olsen Referent: Hilde Grimnes Olsen Til stede: Bente Bredholt (Hemit), Atle Betten

Detaljer

Elektronisk henvisning og booking

Elektronisk henvisning og booking Elektronisk henvisning og booking PACS, Trondheim 9.- 11. februar 2005 Anders Grimsmo, kommunelege, professor Norsk senter for elektronisk pasientjournal NTNU, Trondheim - utfordring til NTNU: Skape et

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Norsk Helsenett Tromsø

Norsk Helsenett Tromsø Norsk Helsenett Tromsø Etablert: t 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim Oslo Aksjeselskap med ikke-økonomisk formål Driften finansieres av medlemsavgifter

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger. Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik

Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger. Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik Samhandlingsreformen kommunikasjonsmessige utfordringer for sykehjemsleger Inger Lund Thorsen, Kommunelege Larvik Samhandlingsreformen Mer medisinsk behandling i kommunene Økt tverrfaglig samhandling både

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

ITB Journalsystem tannhelse

ITB Journalsystem tannhelse ITB Journalsystem tannhelse IT Tjenestebeskrivelse for: Journalsystem tannhelse (OPUS) Ansvarsforhold: Organisasjon IT Ansvarlig: Anthony Normann Valen Eier: Anthony Normann Valen Dagfinn Grønvik Rådgivende:

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Innsyn i journal: omfang, bruk og deling re

Innsyn i journal: omfang, bruk og deling re Innsyn i journal: omfang, bruk og deling re Tove Sørensen Per Egil Kummervold Title: Innsyn i journal: omfang, bruk og deling NST-report: 03.2012 Project manager: Authors: Tove Sørensen Tove Sørensen,

Detaljer

Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015

Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 Søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner for 2015 KLADDESKJEMA Helse Midt-Norge har elektronisk søknadskjema for tilskudd til brukerorganisasjoner Søknadsfrist for 2015: 30.11.2014 Søknadsskjema: Vennligst

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt

Tjenesteavtale nr. 9. mellom. Berlevåg kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Tjenesteavtale nr. 9 mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Om Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Parter Denne avtalen er inngått mellom Berlevåg kommune og Helse Finnmark HF Bakgrunn Denne tjenesteavtalen

Detaljer

- Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser.

- Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser. 1. Folkehelseplan ØEK - foreløpige resultater 29.08.2013 - Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser. - Med utgangspunkt

Detaljer

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007

Windows server for systemansvarlige Prosjekt høsten 2007 Innhold 1. CASE - 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I TRONDHEIM... 2 1.1 RESYMÉ... 2 1.2 BESKRIVELSE AV SKOLENE... 2 1.3 NETTVERKSKRAV OG SIKKERHETSKRAV... 4 1.4 KOMMUNIKASJON MELLOM SKOLENE... 4 1.5 FLERE OPPLYSNINGER...

Detaljer

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt

Elektronisk resept. Til deg som trenger resept. Trygt og enkelt Elektronisk resept Trygt og enkelt Til deg som trenger resept Ved flere legekontor i kommunen får du nå elektronisk resept (e-resept) i stedet for papirresept. Hva er e-resept? E-resept betyr elektronisk

Detaljer

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012

Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE Sverre Uhlving 18.04.2012 Stavanger Universitetssjukehus Helse Stavanger HF Fag- og foretaksutvikling Datatilsynet v/ Helge Veum Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Vår ref: Deres ref: Saksbehandler: Dato: 2012/1295-15160/2012 12/00305-1/HVE

Detaljer

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke

FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke FUNNKe- et regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling www.telemed.no/funnke NSF, Tromsø 22 november 2010 Gunn-Hilde Rotvold, Prosjektleder, NST Om NST Formål Framskaffe nye løsninger og ny

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Til leverandørene. Deres referanse: Johs Haugen Saksreferanse: RFI-15-01 Saksbehandler: Lone Larsson Dato: 13.02.2015 RFI - BUDSJETTVERKTØY

Til leverandørene. Deres referanse: Johs Haugen Saksreferanse: RFI-15-01 Saksbehandler: Lone Larsson Dato: 13.02.2015 RFI - BUDSJETTVERKTØY Til leverandørene Deres referanse: Johs Haugen Saksreferanse: RFI-15-01 Saksbehandler: Lone Larsson Dato: 13.02.2015 RFI - BUDSJETTVERKTØY Nettbuss ønsker å innhente oppdaterte opplysninger om markedet

Detaljer

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted!

Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Elektroniske dokumenter Til rett person og riktig sted! Prosjekt elektronisk samhandling 1 Presentasjon Mål må man ha! Status januar 2007 Test legekontor Hva må til for å lykkes? Tiltak for å nå målet

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

1 PARTENE,FORMÅL,MÅLGRUPPEOGVIRKEOMRÅDE. 1.1 Parter. 1.2 Formål. 1.3 Målgruppe

1 PARTENE,FORMÅL,MÅLGRUPPEOGVIRKEOMRÅDE. 1.1 Parter. 1.2 Formål. 1.3 Målgruppe TJENESTEAVTALE9: SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT- NORGEHFOGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OMIKT-LØSNINGEROGELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse:

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse: Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Seniorkonsulent Samhandling og Integrasjon Helse Nord IKT Applikasjonsavdelingen Tlf: +47 761 66 091 SSI Tlf: +47 76 16 60 21 Besøksadresse: Forskningsparken, Breivika,

Detaljer

Svar fra kompetansesentrene på spørsmål 1-7. Svar fra tillitsvalgte på spørsmål 1-7. Delsvarene(Alternativ) 1 2 3 4 5 6 7

Svar fra kompetansesentrene på spørsmål 1-7. Svar fra tillitsvalgte på spørsmål 1-7. Delsvarene(Alternativ) 1 2 3 4 5 6 7 Svar fra tillitsvalgte på spørsmål 1-7 Delsvarene(Alternativ) 1 2 3 4 5 6 7 Svaralternativ 1 6 15 4 11 0 1 18 Svaralternativ 2 6 9 14 3 2 10 8 Svaralternativ 3 4 0 5 2 12 10 2 Svaralternativ 4 2 0 2 11

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. HSE3001 Helsefremmende arbeid HØST 2011. Privatister. Vg3 Helsesekretær. Utdanningsprogram for OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HSE3001 Helsefremmende

Detaljer

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1

2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Sak Tema Innhold Ansvar: 1 Møtereferat Møtetype: PKO/PK Møtedato: 23 mars 2015 Møtested: Neste møte / Tilstede Sykehuset, Mo i Rana 2 eller 3 juni eller 31 august i Mosjøen? Iren Ramsøy, Anita Husveg, Guttorm Dahl Johnsen Meldt

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring

Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Min Helsestasjon - sikker kommunikasjon ved hjemmebasert oppfølging og opplæring Tatjana Burkow Eva Henriksen Fri Flyt, 16. juni 2009 Motivasjon Økende antall personer med kroniske sykdommer Helsemessig

Detaljer

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik

Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold. Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet Sykehuset i Vestfold Psykiatrien i Vestfold Prosjektleder Espen Skalvik Meldingsløftet SiV-PiV Et felles prosjekt lokalt på SiV-PiV Felles prosjektleder i meldingsløftet Godt forankret i

Detaljer

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon

Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon Norsk Helsenett SF Firmapresentasjon SSP Brukerforum Oslo, 24. mars 2011 Ronny Rødsjø Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318.

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) NFR, FIFOS-programmet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-04036-1 403318. SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF IKT Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Forskningsveien 1 Telefon: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 73 50 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Hva mener aktive Internett-brukere

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal

Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 714 Trondheim Org.nr. 979 956 61 MVA R A P P O R T Dato: 12.11.21 Meningsmåling Nordmøre og Romsdal Arve Østgaard Roar Håskjold INNLEDNING Undersøkelsen består av

Detaljer

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs

Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger. trengs Hvis helseregisterloven 13 ikke fantes hva så?: Tilgang til journalopplysninger der det trengs, når det trengs Ellen K.Christiansen Seniorrådgiver Nasjonalt senter for telemedisin Ellen.Christiansen@telemed.no

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving

TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving TRUST-IKT: Først i Norge med felles pasientjournal Hva har vi gjort? Erling Høyem Leder prosjekt og rådgiving Selskapsinformasjon Etablert 2003 Lokalisert i Lillehammer og 57 ansatte Kunder i hele skandinavia

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer