PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB"

Transkript

1 PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

2 side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB KO Consulting SB Formålet med undersøkelsen Metode Personlige dybdeintervjuer Spørreundersøkelse Sammendrag av personlige dybdeintervju Pendling Familie Tilbud Jobb/karrieremuligheter/karriereplaner Bolig Deskriptiv presentasjon av funn i spørreundersøkelse Generelt om respondentene Antall pendlere Alder Sivilstatus Antall personer i husstanden Antall barn i husstanden Husstandens samlede årsinntekt Spørsmål knyttet til pendling Antall år med pendling Viktige årsaker til pendling Viktige faktorer for optimalt bosted Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? Hvordan vurderes Selbu? Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? Tror du at du kommer til å flytte til Selbu? Hva kjennetegner de som svarer ja og kanskje? Antall pendlere Alder Sivilstatus, antall personer i husstand, gjennomsnittsinntekt Antall år med pendling Viktigste årsaker til pendling Viktige faktorer for optimalt bosted Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? Hvordan vurderes Selbu? Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? 21

3 side Forslag til mulige tiltak Legge til rette for næringsutvikling Legge til rette for kjøp av hus og tomter Markedsføre Selbu Bedre tilbud innenfor kollektivtrafikk Et mer levende sentrum Utvikling av tilbud i sentrumsområder og sosiale møtesteder Oppsummering 23 Vedlegg Intervjuguide for dybdeintervjuer Vedlegg 1 Spørreskjema Vedlegg 2

4 side Innledning Denne rapporten inneholder informasjon om pendlerundersøkelsen gjennomført av KO Consulting SB på vegne av Selbu Næringsforum. Rapporten tar for seg litt om samarbeidet mellom partene, metodene som er benyttet for datainnsamling, presentasjon av resultater fra undersøkelsene og enkelte forslag til mulige tiltak på bakgrunn av undersøkelsene. 1.1 Samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB Samarbeidet mellom Selbu Næringsforum og BI Trondheim ved KO Consulting SB ble igangsatt etter en henvendelse til BI fra Roar Uglem. Frode Solberg, som er foreleser ved BI Trondheim og mentor for KO Consulting SB, satte partene i kontakt for et møte. Vi ble tidlig enige om at dette var et oppdrag vi ønsket å gjennomføre, og samarbeidet var dermed i gang. 1.2 KO Consulting SB KO Consulting er en studentbedrift bestående av tre studenter fra BI Trondheim, alle med spesialisering innen Bedriftsutvikling for SMB. Bedriftens forretningside er som følger; KO Consulting SB skal levere konsulenttjenester innen strategisk markedsføring til små og mellomstore bedrifter. For å utføre disse oppgavene benyttes studenter og nyutdannede, og oppdatert kompetanse står sentralt. TRUDE KJELLGREEN Daglig leder og styrenestleder mail: tlf.: Studerer: 3. år markedsføring og økonomi ved BI Trondheim Trude har tidligere jobbet som prosjektleder og konsulent i Ludorådet. I tillegg har hun mye organisasjonserfaring, blant annet fra BI Studentsamfunn. Hun er i dag styremedlem og ansvarlig for studentpolitikk i BI Studentsamfunn sitt sentralstyre, i tillegg til å være med i en strategiutviklingsgruppe for samme organisasjon. KRISTINA OPSAHL Markeds- og salgsansvarlig og styreleder mail: tlf.: Studerer: 3. år markedsføring ved BI Trondheim Kristina har tidligere jobbet i markedsanalysefirmaet Norstat. I tillegg har hun mye organisasjonserfarling, blant annet fra BI Studentsamfunn. Hun er i dag næringslivsansvarlig i BI Studentsamfunn Trondheim. PER OLAV MYHRE Økonomiansvarlig mail: tlf.: Studerer: 3. år økonomi og administrasjon ved BI Trondheim Per Olav har sine sterke sider innenfor økonomi og strategi. Han har mye organisasjonserfaring, blant annet fra BI Studentsamfunn. Han er i dag leder for BI Studentsamfunn Trondheim og deltaker i en strategigruppe for samme organisasjon.

5 side Formålet med undersøkelsen Formålet med undersøkelsen var å avdekke hvilke forutsetninger som må være på plass for at arbeidstakere som pendler inn til Selbu skal finne det interessant å bosette seg i kommunen. For å undersøke dette ble det foretatt undersøkelser blant pendlerne. 2.0 Metode For å gjennomføre undersøkelsene tok vi utgangspunkt i to ulike metoder. Vi benyttet først en kvalitativ tilnærming, hvor vi gjennomførte personlige dybdeintervjuer med arbeidstakere som pendler inn til Selbu. Videre benyttet vi kvantitativ metode ved spørreskjema. 2.1 Personlige dybdeintervjuer Ettersom vi på forhånd hadde lite kunnskap om arbeidstakere som pendler inn til Selbu, gjennomførte vi personlige dybdeintervjuer. Målet med disse var å få mer kunnskap omkring temaet, samt å kartlegge aktuelle faktorer som burde inkluderes i spørreskjemaet. Vi utledet i forkant en intervjuguide, som vi tok utgangspunkt i under intervjuene (Vedlegg 1), men hadde hele tiden fokus på å la respondentene svare fritt og utdypende innen de ulike områdene, samt kommentere dersom de mente andre temaer også var aktuelle. Kontaktinformasjon for respondenter til personlige dybdeintervju ble innhentet av Roar Uglem. Vi satte i forkant noen ønskede kriterier for utvalg. Disse var en viss fordeling i alder, bransje og fast bosted. Vi opplevde at vi fikk en relativt tilfredsstillende fordeling på disse punktene, og endte totalt opp med å gjennomføre 10 intervjuer. Alle respondentene ble lovet anonymitet. Bakgrunnen for dette er at vi ønsket at de skulle uttale seg fritt omkring de ulike temaene. Et sammendrag av intervjuene finnes under punkt Spørreundersøkelse Formålet med spørreundersøkelsen var å innhente svar fra flere respondenter enn i dybdeintervjuene, og derfor skape et mer riktig og helhetlig bilde som i mindre grad er preget av enkeltpersoners meninger og holdninger. Undersøkelsen ble utformet og etablert på surveymonkey.com av KO Consulting SB og distribuert av Roar Uglem. Vi endte opp med et totalt antall respondenter på 67, hvorav 55 svarte at de var pendlere og dermed gjennomførte hele undersøkelsen. Gjennom undersøkelsen innhentet vi informasjon om hvor lenge respondentene har pendlet, hva som er de viktigste årsakene til at de pendler, hva som er det nåværende bostedet, hvordan de vurderer gitte faktorer for et optimalt bosted, hvordan nåværende bosted oppfyller ønsker til optimalt bosted, hvordan de vurderer Selbu på de samme faktorene, hvilke faktorer som skal til for at de skal vurdere å flytte til Selbu, om det vil være aktuelt å flytte til Selbu i fremtiden, eventuelle andre faktorer som spiller inn, samt bakgrunnsspørsmål. Undersøkelsen finnes vedlagt i vedlegg 2. Presentasjon og analyse av spørreundersøkelsen finnes i videre kapitler.

6 side Sammendrag av personlige dybdeintervju Under følger en presentasjon av svarene vi fikk under de personlige dybdeintervjuene. Svarene er presentert som sammendrag av samtlige intervju under de fem hovedtemaene; pendling, familie, tilbud, jobb/karrieremuligheter/karriereplaner og bolig. 3.1 Pendling Respondentene oppgir at de i liten grad ser store utfordringer ved det å pendle. Av negative sider nevnes først og fremst vanskelige kjøreforhold om vinteren, samt at det er tidkrevende. Noen av respondentene oppgir at de mister noe tid med familien, men at det helhetlig sett har liten innvirkning på dagliglivet. I tillegg nevnes bomavgifter som en negativ ting med pendlingen. Respondentene besvarte også at det kan være umotiverende å måtte bruke mye tid på kjøring etter endt arbeidsdag. Respondenter som ikke bruker bilen til pendling opplever tilbudet innenfor kollektiv transport som dårlig. Det oppleves som vanskelig å skulle benytte kollektiv transport til pendling, særlig på grunn av at buss går veldig sjeldent. Dette gjør at respondentene føler seg lite fleksible, og at en må ta bussen til ugunstige tidspunkt både til og fra jobb. Respondentene nevner også flere positive sider ved det å pendle. Det som skiller seg ut her er tid for seg selv og tid til å slappe av mens man kjører. Noen sier at de anser det som en fordel å bo i en annen kommune enn den de jobber i, slik at det blir enkelt å skille jobb og privatliv. Oppsummert sett peker respondentene på flere forhold som de anser som relativt negative. Likevel er hovedoppfatningen hos alle respondentene at pendlingen har flere positive og/eller nøytrale faktorer ved seg enn negative faktorer. 3.2 Familie Gjennom samtale omkring familien uttrykker et flertall av respondentene at de ser utfordringer i forhold til det å flytte. Her nevner respondenter med barn at det kan være vanskelig for barna å flytte fra venner, men at det i liten grad er dette som er avgjørende for om det er aktuelt å flytte eller ikke. Her ses det på som mer problematisk å flytte med seg barn som er litt eldre enn de helt yngste, da de yngste gjerne ikke har de samme fastsatte sosiale rammene. Et gjennomgående tema under samtale omkring familien og flytting er respondentenes partnere. Respondentene ser for seg at det å flytte kan bli vanskelig i forhold til partnerens jobb. Her nevner flere at det kunne vært mer aktuelt å flytte dersom partneren også hadde jobbmuligheter i Selbu, noe de i liten grad ser for seg at finnes i dag. Respondentene er entydige i at det familiære og de sosiale rammene er et av de viktigste momentene for at en ikke velger å flytte til Selbu på permanent basis. 3.3 Tilbud Oppsummert har de fleste respondentene en oppfattelse av at Selbu har et rikt kulturtilbud, i form av arrangementer og lignende. Det påpekes imidlertid at mye av det skjer på sommeren. Av konkrete tilbud som savnes nevnes blant annet kino, mulighet for svømming, samt mer aktivitetstilbud for barn også utenom sommeren.

7 side 7 En gjennomgående faktor er at respondenter savner mer liv i sentrum, særlig forhold knyttet til butikkutvalg, kafeer, restauranter og uteliv. Flere opplever dette som viktige faktorer for et bosted. Flere av pendlerne opplever at transportmulighetene i kommunen er mangelfulle. Det nevnes blant annet at busser til og fra Selbu gjerne ikke passer med arbeidstider, og at dette er ugunstig. Det nevnes også at det er mangel på gang- og sykkelvei. Det nevnes at Selbu har god tilgjengelighet til natur, og at særlig vinteraktivitetstilbudet på idrettssiden er bra. De fleste respondentene har imidlertid også god tilgjengelighet til naturen på sitt nåværende bosted. Alt i alt kan man si at respondentene er fornøyd med kultur- og naturtilbudet i Selbu, men at de savner et mer levende sentrum, noe de anser som viktig for sin bostedskommune. Det kan også tilføyes at enkelte respondenter mener at markedsføringen av de kulturelle tilbudene kunne vært bedre. Både for at innbyggere i Selbu, pendlere og personer utenfor Selbu skal kunne få en bedre innsikt i hvilket tilbud som finnes innenfor kultur og idrett. 3.4 Jobb/ karrieremuligheter/ karriereplaner Hvorvidt respondentene ser for seg å bli værende i jobben sin i Selbu varierer, men flere uttrykker at de ikke ser for seg særlig større karrieremuligheter i kommunen enn det de har i dag. Noen er fornøyd med dagens situasjon, mens andre ser for seg at det kan bli aktuelt å få seg jobb i en annen kommune, selv om dette også kan innebære pendling fra nåværende bosted. Det nevnes at kommunen burde legge bedre til rette for utviklingen av næringslivet, å skape arbeidsplasser, samt bidra til å øke kompetansen for de som driver selvstendig. Her nevnes blant annet tilskudd fra kommunen til å delta på messer og lignende. Flere av respondentene nevnte at partners svake muligheter for jobb i Selbu var et av hovedkriteriene til at man ikke så for seg fast bosted i Selbu som et alternativ. 3.5 Bolig De fleste av respondentene uttrykker at dersom det skulle vært aktuelt å flytte til Selbu, ville det i svært liten grad vært aktuelt å leie bolig. Skulle det være aktuelt for respondentene å flytte til Selbu på permanent basis, ville kjøp av bolig være det foretrukne alternativet. På bakgrunn av dette nevner flere av respondentene at det ville være attraktivt med muligheter for kjøp av tomt og utbygging. De fleste av respondentene har liten kjennskap til mulighetene for å kjøpe tomt og bolig i dag. De fleste ser for seg at de ville ønsket seg bolig nært sentrum eller i det som oppfattes som attraktive områder, eksempelvis i nærheten av Selbusjøen. En av respondentene nevner at kommunen er lite behjelpelige med byggesøknader, og at det er dårlig tilrettelegging fra kommunens side i forhold til prosessen rundt søking og bygging.

8 side Deskriptiv presentasjon av funn i spørreundersøkelse Vi vil i dette kapittelet presentere resultatene fra spørreundersøkelsen. 4.1 Generelt om respondentene Under presenteres en oversikt over respondentene basert på spørsmål om bakgrunnsinformasjon Antall pendlere Vi ser at omkring halvparten av respondentene kommer fra Stjørdal, mens en stor andel kommer fra Trondheim. Respondentene ble bedt om å oppgi sitt nåværende bosted, og vi har samlet alle svarene i tilhørende kommuner Alder Vi ser at en stor andel av respondentene er i aldersgruppen år, mens det er svært få under 20 og over 60 år.

9 side Sivilstatus Vi ser at majoriteten av respondentene er gift eller samboer, mens relativt få er enslig og skilt Antall personer i husstanden Vi ser at det er flest respondenter med 2 og 4 personer i husstanden.

10 side Antall barn i husstanden Majoriteten med barn i husstanden har 1 eller 2 barn under 18 år. Det som ikke synes i grafen er at 33 personer ikke har barn under 18 år boende i husstanden.

11 side Husstandens samlede årsinntekt Omtrent ¼ tjener kroner, mens øvrig majoritet ligger på , og over kroner.

12 side Spørsmål knyttet til pendling Under presenteres en oversikt over fordelingen på de resterende spørsmålene i undersøkelsen Antall år med pendling Vi ser at flest har pendlet i 4-6 år, og at det ellers er relativt lik fordeling. Færrest har pendlet i 7-9 år.

13 side Viktigste årsaker til pendling Den viktigste årsaken til pendling er ønske om å bo på nåværende bosted. Videre er det viktig at familien ikke ønsker å flytte, tett fulgt av at bomulighetene oppleves som mer attraktive på nåværende bosted Viktige faktorer for optimalt bosted Under er faktorene for optimalt bosted rangert fra 1 til 13, hvor en er mest viktig og 13 mest uviktig. 1. Godt skoletilbud 2. Nærhet til natur 3. Godt helsetilbud 4. Attraktive boliger 5. Rimelige bokostnader 6. Godt kultur-, idretts- og fritidstilbud 7. Gode karrieremuligheter 8. Et levende sentrum 9. Godt utvalg av butikker 10. Attraktive sosiale møtesteder 11. Godt kollektivtrafikk-tilbud 12. Full barnehagedekning 13. Mulighet for å leie bolig

14 side 14 - Vi ser at et godt skoletilbud oppfattes som den viktigste faktoren, mens nærhet til natur, et godt helsetilbud, attraktive boliger, rimelige bokostnader, et godt kultur-, idretts- og fritidstilbud, gode karrieremuligheter, et levende sentrum, godt utvalg av butikker og attraktive sosiale møtesteder også oppfattes som viktig hos gjennomsnittet. Mulighet for å leie bolig oppfattes som mindre viktig Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? - 60% mener at deres nåværende bosted i stor grad oppfyller kravene - 22% mener at deres nåværende bosted i svært stor grad oppfyller kravene - 18% mener at deres nåværende bosted i noen grad oppfyller kravene Hvordan vurderes Selbu? Nærhet til natur, kultur-, idretts- og fritidstilbud og barnehagedekning vurderes høyest, mens levende sentrum, utvalg av butikker og kollektivtrafikk vurderes som dårligst.

15 side Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? Forklaring på grafer: 1. 48,1% Jeg kommer uansett ikke til å vurdere å flytte til Selbu 2. 42,3% Min partner må ha mulighet til å jobbe i Selbu 3. 38,5% Jeg må være sikret karrieremuligheter i Selbu i lang tid fremover 4. 26,9% Bovilkårene må være minst like gode som der jeg bor nå 5. 25,0% Mine barn må ha tilgang på skole og barnehage 6. 25,0% Kollektivtrafikken må bli bedre 7. 19,2% Jeg må ha mulighet til å bygge egen bolig 8. 17,3% De sosiale møtestedene i Selbu må utvikles 9. 17,3% Handelsstedene må utvikles ,6% Jeg må ha mulighet til å leie en bolig ,7% Jeg må ha mulighet til å prøve å bo i kommunen en kortere periode uten at det forplikter meg i lengden ,8% Annet (vennligst spesifiser)* ,8% Kulturtilbudet må bli bedre 14. 0,00% Idrett- og fritidstilbudet må bli bedre * Annet: under annet nevnes det at det vil være aktuelt å flytte til Selbu ved pensjonisttilværelse, og at det savnes gang/ sykkelvei langs RV 705 Vi ser at omkring halvparten oppgir at de uansett ikke kommer til å flytte til Selbu. For de som vurderer å flytte til Selbu vurderes karrieremuligheter for partner og seg selv som viktigst, mens mulighet for å leie bolig, mulighet for å prøve å bo i kommunen en kortere periode, kultur-, idrettsog fritidstilbud oppfattes som minst viktig.

16 side Tror du at du kommer til å flytte til Selbu? - Av de 51 som har svart på dette spørsmålet er det: o 4 som svarer JA o 33 som svarer NEI o 14 som svarer KANSKJE

17 side Hva kjennetegner de som svarer ja og kanskje Vi vil her presentere kjennetegn for de respondentene som svarer ja eller kanskje på om de tror det vil være aktuelt å flytte til Selbu i fremtiden, samt se på hva som skiller disse fra alle respondentene sammenlagt (presentert under 4.1 og 4.2) Antall pendlere Vi ser her at den største andelen som tror det vil være aktuelt å flytte til Selbu i fremtiden er bosatt i Trondheim og Stjørdal Alder Alderen skiller seg i svært liten grad fra svarene for alle respondentene sammenlagt.

18 side Sivilstatus, antall personer i husstand og gjennomsnittsinntekt Sivilstatus - Det er små forskjeller fra svarene for alle respondentene sammenlagt når det gjelder sivilstatus. 88,9% er gift eller samboer, mens 11,1% er enslige og ingen er skilt Antall personer i husstanden - I likhet med majoriteten av respondentene er det flest med 2 eller 4 personer i husstanden. Av de som har barn i husstanden under 18 år, har flest 1 eller 2 barn. 11 av respondentene har ikke barn under 18 år boende i husstanden. Gjennomsnittsinntekt - Gjennomsnittsinntekten for husstanden er noe lavere enn for alle respondentene sammenlagt. Flest respondenter har kroner i årsinntekt Antall år med pendling De som kan tenke seg å flytte til Selbu har pendlet i kortere tid enn de som svarer at de ikke kan tenke seg å flytte. Flest har pendlet i mindre enn ett år.

19 side Viktigste årsaker til pendling Vi finner bare minimale forskjeller her sammenlignet med alle respondentene som helhet. De viktigste årsakene er ønske om å bo på nåværende bosted, samt at familien ikke ønsker å flytte Viktige faktorer for optimalt bosted Under er faktorene for optimalt bosted rangert fra 1 til 13, hvor en er mest viktig og 13 mest uviktig. 1. Nærhet til natur (2) 2. Godt skoletilbud (1) 3. Rimelige bokostnader (5) 4. Godt helsetilbud (4) 5. Godt kultur-, idretts- og fritidstilbud (6) 6. Attraktive sosiale møtesteder (10) 7. Gode karrieremuligheter (7) 8. Et levende sentrum (8) 9. Godt utvalg av butikker (9) 10. Attraktive boliger (4) 11. Godt kollektivtrafikk-tilbud (11) 12. Full barnehagedekning (12) 13. Mulighet for å leie bolig (13)

20 side 20 Tallene i parentes viser viktigheten av de ulike faktorene for samtlige av respondentene, tidligere presentert i Nærhet til natur oppleves som aller viktigst, tett fulgt av et godt skoletilbud og rimelige bokostander. I likhet med alle svarene sammenlagt vurderes et godt kollektivtrafikk-tilbud, full barnehagedekning og mulighet for å leie bolig som mindre viktig Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? Ja, men med noen små forskjeller: - 55% mener at deres nåværende bosted i stor grad oppfyller kravene - 17% mener at deres nåværende bosted i svært stor grad oppfyller kravene - 28% mener at deres nåværende bosted i noen grad oppfyller kravene Hvordan vurderes Selbu? Vi ser kun små forskjeller fra summen av svarene. Her vurderes skoletilbudet som bedre enn barnehagedekningen (omvendt for alle respondentene sammenlagt), sosiale møtesteder oppfattes som bedre enn leietilbud bolig (omvendt for alle respondentene sammenlagt) og utvalg av butikker som bedre enn levende sentrum (omvendt for alle respondentene sammenlagt).

21 side Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? Forklaring på grafer: 1. 66,7% Jeg må være sikret karrieremuligheter i Selbu i lang tid fremover 2. 66,7% Min partner må ha mulighet til å jobbe i Selbu 3. 50,0% Bovilkårene må være minst like gode som der jeg bor nå 4. 44,4% Kollektivtrafikken må bli bedre 5. 38,9% Jeg må ha mulighet til å bygge egen bolig 6. 38,9% Mine barn må ha tilgang på skole og barnehage 7. 33,3% Handelsstedene må utvikles 8. 27,8% De sosiale møtestedene i Selbu må utvikles 9. 22,2% Jeg må ha mulighet til å leie en bolig ,1% Jeg må ha mulighet til å prøve å bo i kommunen en kortere periode uten at det forplikter meg i lengden ,6% Kulturtilbudet må bli bedre ,6% Jeg kommer uansett ikke til å vurdere å flytte til Selbu ,6% Annet (vennligst spesifiser) 14. 0,00% Idrett- og fritidstilbudet må bli bedre Vi ser her at det viktigste er karrieremuligheter for seg selv og partneren. I tillegg er det viktig at bovilkårene er like gode som de har i dag, og at kollektivtrafikken blir bedre. Det er også relativt viktig med mulighet for å bygge egen bolig, tilgang på skole og barnehage, utvikling i handelssteder

22 side 22 og sosiale møtesteder. Det er mindre viktig med mulighet til å leie bolig, prøve å bo i kommunen, bedre kulturtilbud, og idretts- og fritidstilbud. 5.0 Forslag til mulige tiltak Som tidligere nevnt har formålet med undersøkelsen vært å avdekke hvilke faktorer som må være på plass for at arbeidstakere som pendler inn til Selbu skal finne det interessant å bosette seg i kommunen. For å imøtekomme de faktorene respondentene nevner som spesielt viktige vil vi her presentere noen mulige tiltak. Vi ønsker å presisere at vi ikke kjenner Selbu godt nok til å si noe om hvorvidt tiltakene vil gagne kommunen som helhet. Det er viktig at tiltakene som eventuelt gjøres for at pendlere skal kunne bosette seg ikke går på bekostning av de som allerede er bosatt i Selbu. Generelt sett vil det være hensiktsmessig å også fokusere på de som allerede bor i kommunen, for å sørge for at de ønsker å bli boende. Det vil antageligvis være lettere å få de som allerede er bosatt i kommunen til å bli boende, fremfor å få mange pendlere til å bosette seg i kommunen. Når det er sagt presenterer vi her det vi mener kan være hensiktsmessige tiltak. 5.1 Legge til rette for næringsutvikling En svært stor andel av respondentene nevner karrieremuligheter for seg selv og partneren som viktige faktorer både for et optimalt bosted så vel som for faktorer som må ligge til rette dersom de skal vurdere å bosette seg i Selbu. Som vi ser ut i fra svarene vi har fått ser vi at respondentene bare ser karrieremulighetene i Selbu som middels gode. Med tilrettelegging for næringsutvikling, sikring og utbedring av arbeidsplasser, og ikke minst tilrettelegging for drift av egen virksomhet, mener vi at Selbu vil kunne få et mer attraktivt arbeidsmarked. Man må også være villige til å støtte nysatsing og utbyggingsprosjekter i lokalt næringsliv. 5.2 Legge til rette for kjøp av hus og tomter Gjennom dybdeintervjuene og spørreundersøkelsen ser vi at interessen for å leie bolig er relativt lav. Det virker som at flere av de som kan vurdere å bosette seg i Selbu ønsker å kjøpe hus eller leilighet,

23 side 23 og eventuelt bygge sitt eget hus. Det kan være hensiktsmessig å legge til rette for nye boliger i nærheten av sentrum og/eller langs Selbusjøen. 5.3 Markedsføre Selbu Undersøkelsen viser at flere av de faktorene respondentene verdsetter ved et bosted allerede finnes i Selbu. Her er spesielt nærhet til natur, bokostnader og barnehage- og skoletilbud viktig. Det er essensielt å gjøre mulige nye beboere oppmerksomme på de fordelene som finnes. Dette kan forhåpentligvis bidra til et økt ønske om å bosette seg i kommunen. 5.4 Bedre tilbud innenfor kollektivtrafikk Det nevnes både i dybdeintervju og i spørreundersøkelsen at kollektivtrafikk-tilbudet i Selbu ikke er spesielt godt. Det nevnes også som en faktor for de som vurderer å bosette seg i Selbu; tilbudet må utbedres. Det er trolig flere som ønsker å ha muligheten til å eksempelvis ta en kvelds- eller helgetur til Trondheim for å spise eller gå på konsert, og slik tilbudet er i dag virker ikke dette mulig i stor grad. Vi fikk også bekreftet gjennom dybdeintervjuene at det er tilnærmet umulig å ta buss til jobb, og at dette sees på som negativt. 5.5 Et mer levende sentrum Det etterlyses et mer levende sentrum, og så godt som samtlige av respondentene i dybdeintervjuene sier at de savner at det skjer noe i Selbu. En café med uteservering om sommeren, små intimkonserter med lokale musikere eller en aktivitetsdag for barn kan være eksempler på tiltak som kan gjøre sentrum litt mer levende. 5.6 Utvikling av tilbud i sentrumsområder og sosiale møtesteder Dette punktet henger til en viss grad sammen med forrige punkt, og et utviklet sentrumsområde og utvikling av sosiale møtesteder kan være en svært viktig faktor. Eksempelvis nevnes det i dybdeintervjuene at man ønsker å kunne gå ut for å spise middag og/eller dra på kino på kveldstid. Det etterlyses også en bar hvor man kan treffe venner og bekjente. I tillegg etterlyses det et handelsområde hvor man enkelt kan få tak i alt man trenger av varer og tjenester. 6.0 Oppsummering Denne rapporten er utarbeidet av KO Consulting SB med det formål å kartlegge hvilke faktorer som må være på plass for at arbeidstakere som pendler inn til Selbu skal finne det interessant å bosette seg i kommunen. Gjennom personlige dybdeintervjuer og en spørreundersøkelse har det vist seg at om lag 35 % av respondentene sier ja eller kanskje på spørsmålet om de tror de kommer til å flytte til Selbu i fremtiden. Nøkkelen vil da være å imøtekomme de faktorene som denne gruppen anser som viktig for at de skal kunne bosette seg i kommunen. De faktorene som først og fremst nevnes som svært viktige er karrieremuligheter for seg selv og partneren. I tillegg nevnes gode bovilkår, kollektivtrafikk, mulighet for å bygge egen bolig, og tilgang på skole og barnehage som viktige faktorer. Til slutt etterlyses utvikling i handelssentrum og sosiale møtesteder for at flytting til Selbu skal være aktuelt. Det som i minst grad oppfattes som viktige faktorer for eventuell flytting til Selbu er mulighet til å leie bolig, mulighet til å prøve å bo i kommunen over en kortere periode og bedret kultur-, idrett- og fritidstilbud. Helt til slutt ønsker vi i KO Consulting å takke Selbu Næringsforum ved Roar Uglem for samarbeidet og tillitten. Vi håper resultatene fra undersøkelsen kommer til nytte, og vil være tilgjengelige for de spørsmål som måtte dukke opp i fremtiden.

24 side 24 Vedlegg 1 Intervjuguide for personlige dybdeintervjuer Fortell om deg selv - dagens arbeidssituasjon - familie - bosted Pendling - tidsbruk - hva har det å si - familien - hvor lenge de har pendlet - utfordringer - positive og negative aspekter - karriere - hva er alternativet? Familie - Barn o bytte skole o nye venner - Partner o jobb o ønsker o pendling Tilbud - barnehage - skole - helse/lege - handelsområde - transport - kultur - idrett - fritid - natur Bolig - dagens situasjon - leie/ kjøpe - beliggenhet Hjemkommune og Selbu - Positivt og negativt med hjemkommunen - Hvordan ser ditt ideelle lokalmiljø ut? o tilbud o sosialt o aktiviteter o osv. - Hvordan er Selbu på ovenstående viktige faktorer? - Hva skal til for at du skal flytte til Selbu?

25 side 25 Vedlegg 2 Spørreskjema Pendlerundersøkelse Hei! Dette er en undersøkelse som angår pendling til Selbu. Undersøkelsen er anonym, og svarene du oppgir kan på ingen måte spores tilbake til deg. Dersom du har spørsmål i forhold til undersøkelsen eller anonymiteten rundt den kan du sende en mail til Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen. Vennligst ring rundt svaralternativene som passer deg. 1. Er du pendler? a. Ja b. Nei 2. Hvor lenge har du pendlet? a. Mindre enn ett år b. 1-3 år c. 4-6 år d. 7-9år e. 10 år eller mer 3. Hva er de viktigste årsakene til at du pendler? Velg inntil tre. a. Jeg har bedre karrieremuligheter dit jeg pendler b. Jeg tjener bedre i min pendlerjobb enn hva jeg ellers ville gjort c. Jeg ønsker å bo på mitt nåværende bosted d. Jeg har mer attraktive bomuligheter på mitt nåværende bosted e. Jeg ønsker ikke å bo i nærheten av mitt arbeidssted f. Jeg får gode skattefordeler ved å pendle g. Familien min ønsker ikke å flytte h. Annet, vennligst spesifiser: 4. Hva er ditt nåværende bosted? a. Åpent svar: s. 1

26 side Vurder følgende faktorer i forhold til viktighet for ditt optimale bosted. Har gode karrieremuligheter Svært uviktig Uviktig Nøytral Viktig Svært viktig Har attraktive boliger Har et godt helsetilbud Er gode på kultur-, idrett-, og fritidstilbud Gir nærhet til natur Har et full barnehagedekning Har et godt skoletilbud Har et godt tilbud innenfor kollektiv trafikk Har attraktive sosiale møtesteder Har et godt utvalg av butikker Har et levende sentrum Har rimelige bokostnader Har mulighet for å leie bolig Punktene overfor tatt i betraktning, i hvilken grad oppfyller ditt bosted dine ønsker i forhold til et optimalt bosted Mitt bosted oppfyller mine krav til et optimalt bosted Oppfyller i svært liten grad Oppfyller i liten grad Oppfyller i noen grad Oppfyller i stor grad Oppfyller i svært stor grad s. 2

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN?

HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? HVA MENER UNGDOMMER I SELBU OM KOMMUNEREFORMEN? INNHOLD Hva har vi gjort? Spørreundersøkelse Åpne spørsmål Intervju UVIS analyse Rapport SPØRREUNDERSØKELSEN Gutter er marginalt dominerende Ungdomsskoletrinn

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Oppsummering av resultater

Oppsummering av resultater Stavanger kommunes innbyggerundersøkelse 2009 Oppsummering av resultater Presentasjon på Stavanger kommunes framtidsseminar, 01.04.09, Roar Hind, avdelingsleder Politikk & samfunn, TNS Gallup 1 Om undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg.

Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Spørreundersøkelse leiligheter Eidsvåg desember 21. Oppsummering av spørreundersøkelsen vedr. behov for leieligheter i Eidsvåg. Bakgrunn Nesset kommune sliter med fraflytting, og 21 har vært et dårlig

Detaljer

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig

Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land. TNS Gallup 11.09.06 Politikk, samfunn, offentlig Nordre Land kommune Utflytteres holdninger til Nordre Land TNS Gallup 11.09.06 Innhold Om undersøkelsen s. 4 Oppsummering s. 5 Viktigste funn s. 6 Funn etter bakgrunn s. 7 Oppfølging s. 8 Hovedresultater

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder

Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Rekruttere og beholde Om helsepersonell i rurale og urbane områder Presentasjon for foretaksledere ved Finnmarkssykehuset og HR-ledere i Helse Nord Hammerfest 17.02.2013 Konst. forskningsleder Birgit Abelsen

Detaljer

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011

Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 Spørreundersøkelse blant innflyttere til Hardanger Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 14-1 2011 1 2 Metode Undersøkelsen er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) på

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Sola kommune Opinion AS Januar 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Kommunene Sola, Sandnes og Stavanger Kontaktperson

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Forventninger til arbeidslivet - i Tromsø-regionen

Forventninger til arbeidslivet - i Tromsø-regionen Forventninger til arbeidslivet - i Tromsø-regionen En undersøkelse blant studentene på Arbeidslivsdagene 2008 Norinnova AS og Karrieresenteret ved UiT BAKGRUNN... 3 OPPSUMMERING AV FUNN... 4 OM RESPONDENTENE...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene

Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene Innbyggerundersøkelsen 2009 - analysene En presentasjon av analysene for Grimstad kommune Torunn S. Olsen Rapport 3 1 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Hva innbyggerne i Grimstad kommune er mest

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR.

BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. BÅTSFJORD KOMMUNES INNBYGGERUNDERSØKELSE FOR KOMMUNENS HJEMMEBOENDE OVER 70 ÅR. UNDERSØKELSEN ER ET LEDD I KOMMUNENS DELTAGELSE I KVALTETSKOMMUNEPRGRAMMET Bakgrunn: Båtsfjord kommunes ønske om å bedre

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Prosjektbeskrivelse Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Innhold a) Forord b) Opprinnelig søknad c) Tilsagnsbrev d) Detaljer til prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015:

Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune. Rapport Ringerike Kommune 2015: VI BRYR OSS Rapport Ringerike Kommune 2015: Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike Kommune Denne rapporten beskriver resultatet fra en spørreundersøkelse gjort blant beboere ved kommunens

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Evaluering. Ung i jobb

Evaluering. Ung i jobb Evaluering 01 Ung i jobb TRONDHEIM KOMMUNE Enhet for service og internkontroll 700 Trondheim RAPPORT Rapport-tittel: Evaluering Ung i jobb 01 Bestiller: Personaltjenesten v/tone Solberg Dato: 16.9.01 Antall

Detaljer

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen

Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Den store Norske Borettslagsundersøkelsen Bytall for Oslo, Bergen og Trondheim - Den Store Norske Borettslagsundersøkelsen By-rapport I fjor startet NBBL en årlig nasjonal undersøkelse blant folk i borettslag.

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn

Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Analyse av Tromsø kommunes omdømme Hovedfunn Bakgrunnsinformasjon om undersøkelsen Datainnsamlingsmetode: Denne undersøkelsen er gjennomført av Apeland Informasjon og Reputation Institute på oppdrag fra

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar

Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Høgskolen i Hedmark Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Postboks 4010 Bedriftssenteret 2306 Hamar Telefon: 62 51 76 10 Faks: 62 51 76 01 E-mail: luna@hihm.no SPØRRESKJEMA Dette spørreskjemaet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til

Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens. undersøkelse om veier til Hvorfor kommer noen funksjonshemmede i jobb, mens andre ikke gjør det? Første resultater fra en OECD undersøkelse om veier til utdanning og arbeid Om undersøkelsen Spørreskjema utformet av OECD Oppdrag

Detaljer

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum

Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser blant ansatte ved Takeda Nycomed Elverum av Torhild Andersen ØF-notat 09/2013 Veien videre Kartlegging av kompetanse og jobbpreferanser

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei

Høringssvar utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for godstransport på vei Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) [mailto:ken.roger@ytf.no] Sendt: 12. mars 2015 11:09 Til: Stueflaten Bodil; Finsland Ingrid Kopi: Svein Furoy (YTF) Emne: Høringssvar - gods Høringssvar utkast til forskrift

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

skattefradragsordningen for gaver

skattefradragsordningen for gaver Befolkningens holdninger til skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Juli 2010 2 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OPPSUMMERING AV SENTRALE FUNN... 3 3. KORT OM SKATTEFRADRAGSORDNINGEN...

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering...

Brukerundersøkelser barnevern 2011. 1.0 Om undersøkelsene... 3. 1.1 Innledning... 3. 1.3 Målgruppe... 3. 1.4 Utvalg... 3. 2.0 Rapportering... BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2011 1 Brukerundersøkelser barnevern 2011 Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Utvalg... 3 2.0

Detaljer

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune

Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Bostedsundersøkelse blant alle over 62 år i Verran kommune Verran kommune ønsker å bidra til at kommunen sitt boligmarked blir mer tilpasset de generelle behovene i boligmarkedet. I korte trekk dreier

Detaljer

Kandidatundersøkelse 2013

Kandidatundersøkelse 2013 Kandidatundersøkelse 201 Resultater fra undersøkelse mot uteksaminerte kandidater våren og høsten 201, omfatter kandidater fra Universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø Om undersøkelsen Undersøkelsene er

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Oppegård kommune Opinion AS April 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppegård kommune Kontaktperson Formål Metode

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi

Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Kameraovervåking Holdninger til kameraovervåking på forskjellige steder og bruk av avansert kamerateknologi Delrapport 6 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Juni 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

Miljøundersøkelse Risør 2012

Miljøundersøkelse Risør 2012 Miljøundersøkelse Risør 2012 Risør Videregående skole ved Jonathan Rykkja Ibsen m.fl (Elev RVS) 1 Bakgrunn Det ble fremmet et forslag som fikk flertall i Risør Bystyre våren 2012. Forslaget inneholdt en

Detaljer

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket

GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Prosjektrapport nr. 38/00 GJESTEELEV I NABOFYLKET -en kartlegging av omfanget elever som ønsker å ta videregående utdanning i nabofylket Rune Jamt Rapportens tittel: FoU-informasjon GJESTEELEV I NABOFYLKET

Detaljer

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015

ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN. En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 ALKOHOLFOREBYGGING PÅ ARBEIDSPLASSEN En oppsummering av AV-OG-TIL sin rådmannundersøkelse 2015 FORORD I denne oppsummeringen fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL presenteres resultatene av en undersøkelse

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2013 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Undersøkelse P-hus Ytre Arna

Undersøkelse P-hus Ytre Arna Undersøkelse P-hus Ytre Arna Juni 2009 Steinar B. Christensen BAKGRUNN, FORMÅL OG METODE UNDERSØKELSE P-HUS YTRE-ARNA Bakgrunn Bergen Parkering har sammen med Bergen Kommune et ønske om å få avklart hvorvidt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil

Høringssvar - utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for persontransport med turbil Fra: Ken Roger Bratteng (YTF) Til: Lin Andrea Gulbrandsen (YTF) Emne: VS: Høringssvar - turbil Dato: 8. april 2015 13:39:45 Vedlegg: Rapport - turbuss.pdf Fra: Ken Roger Bratteng Sendt: 12. mars 2015 11:06

Detaljer

Brukerundersøkelse Veiledning

Brukerundersøkelse Veiledning Brukerundersøkelse Veiledning Hvordan var ditt møte med skattekontoret? Uke 46/2008 Evaluering av ROS, Trine Pettersen og Maren Opperud Eidskrem Innhold Lysark 3 Lysark 4-8 Lysark 9-25 Lysark 26-29 Lysark

Detaljer

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo

Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom i Oslo Sammendrag: TØI rapport 424/1999 Forfatter: Alberte Ruud Oslo 1999, 116 sider Bilismen er skadelig for miljøet men spiller jeg noen rolle? En studie av holdninger til og bruk av transportmidler blant ungdom

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012

tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 tautdanning.no Publikumsundersøkelse Våren 2012 Metode og gjennomføring Undersøkelsen er gjennomført med personlige intervju av besøkende ved ulike utdanningsmesser. Norfakta har vært ansvarlig for rapporteringen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Renovasjonstjenester 2010 Fredrikstad kommune Trondheim 14. juni 2010 Innhold FORORD... 3 HOVEDKONKLUSJONER OG OPPSUMMERING... 5 OM

Detaljer

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM

Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt. Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM Foto: Flemming Dahl, Transportøkonomisk Institutt Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 8/2011 TF-notat Tittel: Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen TF-notat nr:

Detaljer

Livskvalitet hos RFA-pasientene

Livskvalitet hos RFA-pasientene Livskvalitet hos RFA-pasientene 1 INNLEDNING Hensikten med spørreundersøkelsen er å få mer kunnskap om hvilken grad av livskvalitet pasienter opplever seks måneder etter radiofrekvensablasjon, og hvor

Detaljer

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende)

Figur 1: Drømmejobb blant alle respondenter (ansatte, studenter, arbeidssøkende og selvstendig næringsdrivende) Manpower Work Life Rapport 2011 Drømmejobben 2011 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber drømmer nordmenn hovedsakelig om? Manpower Work Life har i flere år studert forandringene

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie TØI rapport 537/2001 Forfattere: Marit Killi Hanne Samstad Kjartan Sælensminde Oslo 2001, 77 sider Sammendrag: Trafikantenes verdsetting av trafikkinformasjon Resultater fra en stated preference pilotstudie

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning?

Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Kvinnerepresentasjon = større arbeidsbelastning? Presentasjon på Forskerforbundets landsmøte 14. oktober 2008 Seniorforsker Taran Thune, NIFU STEP Prosjektets formål I følge lov om likestilling skal begge

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen

Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Innbyggerundersøkelse Kommunereformen Undersøkelse gjennomført i Meldal kommune Opinion AS Mai 2016 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Meldal kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE

BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE TIL INNBYGGERE I KÅFJORD KOMMUNE Sett kryss i de rubrikker som passer best for deg og din husstand, s fyller du inn dine svar ut fra din husstands er med den kommunale tjenesteyting.

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune

[vår 2015] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 2014. Storfjord kommune [vår 215] STORFJORD KOMMUNE INNBYGGERUNDERSØKELSE 214 Storfjord kommune Innhold Innledning...2 Sammendrag...2 Gjennomføring...3 Besvarelsene...3 Kommunal tjenesteproduksjon:...3 Tabell 1 a oversikt over

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Hvaler kommune Opinion AS November 205 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Hvaler kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

JOBB I ST. Har orkdalsregionen verktøy for å tiltrekke seg behøvd kompetanse? Krokstadøra 29.08.14

JOBB I ST. Har orkdalsregionen verktøy for å tiltrekke seg behøvd kompetanse? Krokstadøra 29.08.14 JOBB I ST Har orkdalsregionen verktøy for å tiltrekke seg behøvd kompetanse? Krokstadøra 29.08.14 Innhold Hvorfor Arbeidskraftmobiliseringsprosjektet Kort om prosjektet Status i prosjektet Verktøykassa

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg. 30. april 2013 Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen - Lier - Drammen - Nedre Eiker - Øvre Eiker - Kongsberg 30. april 2013 Utvalget Kjennskap og assosiasjoner til Buskerudbyen Brosjyre om Buskerudbyen Reisevaner Bruk

Detaljer

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal

handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Vi trenger din help! Spørreundersøkelse om handelstilbudet PÅ Segalstad Bru i Gausdal Bli med i trekningen av 2 stk GAVEKORT á kr.000,- I regi av: SEGALSTAD BRU SENTRUMSFORENING Vi håper du vil være med

Detaljer

Fremtidig behov for ingeniører 2016

Fremtidig behov for ingeniører 2016 Fremtidig behov for ingeniører 06.0. 06 Utarbeidet for: NITO v/ Petter Teigen Utarbeidet av: Lise Campbell Lehne Innhold s. s. Oppsummering Bakgrunn og Prosjektinformasjon s.8 Dagens situasjon s. Ansettelse

Detaljer

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage

MerDesign. Spørreundersøkelse - bedrifter. Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign Spørreundersøkelse - bedrifter 25.10.2013 Per Ødegård og Anne Kathrin Waage MerDesign - spørreundersøkelse Questback-undersøkelse i samarbeid med Gjennomført i perioden 7-24 juni, 2013. Både

Detaljer

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon

Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Institutt for kriminologi og rettssosiologi Arbeidslivsundersøkelsen 2014 i kortversjon - arbeidslivstilknytning og tilfredshet med utdanning blant uteksaminerte

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015

næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv TEKNA-RAPPORT 3/2015 Konkurranseklausuler i norsk næringsliv Tekna-rapport 3/2015 Forord Tekna gjennomførte i juli og august 2015 en spørreundersøkelse blant Teknas

Detaljer