PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENDLERUNDERSØKELSE. - Kartlegging av innpendling til Selbu. Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB"

Transkript

1 PENDLERUNDERSØKELSE - Kartlegging av innpendling til Selbu Et samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB

2 side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innledning Samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB KO Consulting SB Formålet med undersøkelsen Metode Personlige dybdeintervjuer Spørreundersøkelse Sammendrag av personlige dybdeintervju Pendling Familie Tilbud Jobb/karrieremuligheter/karriereplaner Bolig Deskriptiv presentasjon av funn i spørreundersøkelse Generelt om respondentene Antall pendlere Alder Sivilstatus Antall personer i husstanden Antall barn i husstanden Husstandens samlede årsinntekt Spørsmål knyttet til pendling Antall år med pendling Viktige årsaker til pendling Viktige faktorer for optimalt bosted Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? Hvordan vurderes Selbu? Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? Tror du at du kommer til å flytte til Selbu? Hva kjennetegner de som svarer ja og kanskje? Antall pendlere Alder Sivilstatus, antall personer i husstand, gjennomsnittsinntekt Antall år med pendling Viktigste årsaker til pendling Viktige faktorer for optimalt bosted Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? Hvordan vurderes Selbu? Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? 21

3 side Forslag til mulige tiltak Legge til rette for næringsutvikling Legge til rette for kjøp av hus og tomter Markedsføre Selbu Bedre tilbud innenfor kollektivtrafikk Et mer levende sentrum Utvikling av tilbud i sentrumsområder og sosiale møtesteder Oppsummering 23 Vedlegg Intervjuguide for dybdeintervjuer Vedlegg 1 Spørreskjema Vedlegg 2

4 side Innledning Denne rapporten inneholder informasjon om pendlerundersøkelsen gjennomført av KO Consulting SB på vegne av Selbu Næringsforum. Rapporten tar for seg litt om samarbeidet mellom partene, metodene som er benyttet for datainnsamling, presentasjon av resultater fra undersøkelsene og enkelte forslag til mulige tiltak på bakgrunn av undersøkelsene. 1.1 Samarbeid mellom Selbu Næringsforum og KO Consulting SB Samarbeidet mellom Selbu Næringsforum og BI Trondheim ved KO Consulting SB ble igangsatt etter en henvendelse til BI fra Roar Uglem. Frode Solberg, som er foreleser ved BI Trondheim og mentor for KO Consulting SB, satte partene i kontakt for et møte. Vi ble tidlig enige om at dette var et oppdrag vi ønsket å gjennomføre, og samarbeidet var dermed i gang. 1.2 KO Consulting SB KO Consulting er en studentbedrift bestående av tre studenter fra BI Trondheim, alle med spesialisering innen Bedriftsutvikling for SMB. Bedriftens forretningside er som følger; KO Consulting SB skal levere konsulenttjenester innen strategisk markedsføring til små og mellomstore bedrifter. For å utføre disse oppgavene benyttes studenter og nyutdannede, og oppdatert kompetanse står sentralt. TRUDE KJELLGREEN Daglig leder og styrenestleder mail: tlf.: Studerer: 3. år markedsføring og økonomi ved BI Trondheim Trude har tidligere jobbet som prosjektleder og konsulent i Ludorådet. I tillegg har hun mye organisasjonserfaring, blant annet fra BI Studentsamfunn. Hun er i dag styremedlem og ansvarlig for studentpolitikk i BI Studentsamfunn sitt sentralstyre, i tillegg til å være med i en strategiutviklingsgruppe for samme organisasjon. KRISTINA OPSAHL Markeds- og salgsansvarlig og styreleder mail: tlf.: Studerer: 3. år markedsføring ved BI Trondheim Kristina har tidligere jobbet i markedsanalysefirmaet Norstat. I tillegg har hun mye organisasjonserfarling, blant annet fra BI Studentsamfunn. Hun er i dag næringslivsansvarlig i BI Studentsamfunn Trondheim. PER OLAV MYHRE Økonomiansvarlig mail: tlf.: Studerer: 3. år økonomi og administrasjon ved BI Trondheim Per Olav har sine sterke sider innenfor økonomi og strategi. Han har mye organisasjonserfaring, blant annet fra BI Studentsamfunn. Han er i dag leder for BI Studentsamfunn Trondheim og deltaker i en strategigruppe for samme organisasjon.

5 side Formålet med undersøkelsen Formålet med undersøkelsen var å avdekke hvilke forutsetninger som må være på plass for at arbeidstakere som pendler inn til Selbu skal finne det interessant å bosette seg i kommunen. For å undersøke dette ble det foretatt undersøkelser blant pendlerne. 2.0 Metode For å gjennomføre undersøkelsene tok vi utgangspunkt i to ulike metoder. Vi benyttet først en kvalitativ tilnærming, hvor vi gjennomførte personlige dybdeintervjuer med arbeidstakere som pendler inn til Selbu. Videre benyttet vi kvantitativ metode ved spørreskjema. 2.1 Personlige dybdeintervjuer Ettersom vi på forhånd hadde lite kunnskap om arbeidstakere som pendler inn til Selbu, gjennomførte vi personlige dybdeintervjuer. Målet med disse var å få mer kunnskap omkring temaet, samt å kartlegge aktuelle faktorer som burde inkluderes i spørreskjemaet. Vi utledet i forkant en intervjuguide, som vi tok utgangspunkt i under intervjuene (Vedlegg 1), men hadde hele tiden fokus på å la respondentene svare fritt og utdypende innen de ulike områdene, samt kommentere dersom de mente andre temaer også var aktuelle. Kontaktinformasjon for respondenter til personlige dybdeintervju ble innhentet av Roar Uglem. Vi satte i forkant noen ønskede kriterier for utvalg. Disse var en viss fordeling i alder, bransje og fast bosted. Vi opplevde at vi fikk en relativt tilfredsstillende fordeling på disse punktene, og endte totalt opp med å gjennomføre 10 intervjuer. Alle respondentene ble lovet anonymitet. Bakgrunnen for dette er at vi ønsket at de skulle uttale seg fritt omkring de ulike temaene. Et sammendrag av intervjuene finnes under punkt Spørreundersøkelse Formålet med spørreundersøkelsen var å innhente svar fra flere respondenter enn i dybdeintervjuene, og derfor skape et mer riktig og helhetlig bilde som i mindre grad er preget av enkeltpersoners meninger og holdninger. Undersøkelsen ble utformet og etablert på surveymonkey.com av KO Consulting SB og distribuert av Roar Uglem. Vi endte opp med et totalt antall respondenter på 67, hvorav 55 svarte at de var pendlere og dermed gjennomførte hele undersøkelsen. Gjennom undersøkelsen innhentet vi informasjon om hvor lenge respondentene har pendlet, hva som er de viktigste årsakene til at de pendler, hva som er det nåværende bostedet, hvordan de vurderer gitte faktorer for et optimalt bosted, hvordan nåværende bosted oppfyller ønsker til optimalt bosted, hvordan de vurderer Selbu på de samme faktorene, hvilke faktorer som skal til for at de skal vurdere å flytte til Selbu, om det vil være aktuelt å flytte til Selbu i fremtiden, eventuelle andre faktorer som spiller inn, samt bakgrunnsspørsmål. Undersøkelsen finnes vedlagt i vedlegg 2. Presentasjon og analyse av spørreundersøkelsen finnes i videre kapitler.

6 side Sammendrag av personlige dybdeintervju Under følger en presentasjon av svarene vi fikk under de personlige dybdeintervjuene. Svarene er presentert som sammendrag av samtlige intervju under de fem hovedtemaene; pendling, familie, tilbud, jobb/karrieremuligheter/karriereplaner og bolig. 3.1 Pendling Respondentene oppgir at de i liten grad ser store utfordringer ved det å pendle. Av negative sider nevnes først og fremst vanskelige kjøreforhold om vinteren, samt at det er tidkrevende. Noen av respondentene oppgir at de mister noe tid med familien, men at det helhetlig sett har liten innvirkning på dagliglivet. I tillegg nevnes bomavgifter som en negativ ting med pendlingen. Respondentene besvarte også at det kan være umotiverende å måtte bruke mye tid på kjøring etter endt arbeidsdag. Respondenter som ikke bruker bilen til pendling opplever tilbudet innenfor kollektiv transport som dårlig. Det oppleves som vanskelig å skulle benytte kollektiv transport til pendling, særlig på grunn av at buss går veldig sjeldent. Dette gjør at respondentene føler seg lite fleksible, og at en må ta bussen til ugunstige tidspunkt både til og fra jobb. Respondentene nevner også flere positive sider ved det å pendle. Det som skiller seg ut her er tid for seg selv og tid til å slappe av mens man kjører. Noen sier at de anser det som en fordel å bo i en annen kommune enn den de jobber i, slik at det blir enkelt å skille jobb og privatliv. Oppsummert sett peker respondentene på flere forhold som de anser som relativt negative. Likevel er hovedoppfatningen hos alle respondentene at pendlingen har flere positive og/eller nøytrale faktorer ved seg enn negative faktorer. 3.2 Familie Gjennom samtale omkring familien uttrykker et flertall av respondentene at de ser utfordringer i forhold til det å flytte. Her nevner respondenter med barn at det kan være vanskelig for barna å flytte fra venner, men at det i liten grad er dette som er avgjørende for om det er aktuelt å flytte eller ikke. Her ses det på som mer problematisk å flytte med seg barn som er litt eldre enn de helt yngste, da de yngste gjerne ikke har de samme fastsatte sosiale rammene. Et gjennomgående tema under samtale omkring familien og flytting er respondentenes partnere. Respondentene ser for seg at det å flytte kan bli vanskelig i forhold til partnerens jobb. Her nevner flere at det kunne vært mer aktuelt å flytte dersom partneren også hadde jobbmuligheter i Selbu, noe de i liten grad ser for seg at finnes i dag. Respondentene er entydige i at det familiære og de sosiale rammene er et av de viktigste momentene for at en ikke velger å flytte til Selbu på permanent basis. 3.3 Tilbud Oppsummert har de fleste respondentene en oppfattelse av at Selbu har et rikt kulturtilbud, i form av arrangementer og lignende. Det påpekes imidlertid at mye av det skjer på sommeren. Av konkrete tilbud som savnes nevnes blant annet kino, mulighet for svømming, samt mer aktivitetstilbud for barn også utenom sommeren.

7 side 7 En gjennomgående faktor er at respondenter savner mer liv i sentrum, særlig forhold knyttet til butikkutvalg, kafeer, restauranter og uteliv. Flere opplever dette som viktige faktorer for et bosted. Flere av pendlerne opplever at transportmulighetene i kommunen er mangelfulle. Det nevnes blant annet at busser til og fra Selbu gjerne ikke passer med arbeidstider, og at dette er ugunstig. Det nevnes også at det er mangel på gang- og sykkelvei. Det nevnes at Selbu har god tilgjengelighet til natur, og at særlig vinteraktivitetstilbudet på idrettssiden er bra. De fleste respondentene har imidlertid også god tilgjengelighet til naturen på sitt nåværende bosted. Alt i alt kan man si at respondentene er fornøyd med kultur- og naturtilbudet i Selbu, men at de savner et mer levende sentrum, noe de anser som viktig for sin bostedskommune. Det kan også tilføyes at enkelte respondenter mener at markedsføringen av de kulturelle tilbudene kunne vært bedre. Både for at innbyggere i Selbu, pendlere og personer utenfor Selbu skal kunne få en bedre innsikt i hvilket tilbud som finnes innenfor kultur og idrett. 3.4 Jobb/ karrieremuligheter/ karriereplaner Hvorvidt respondentene ser for seg å bli værende i jobben sin i Selbu varierer, men flere uttrykker at de ikke ser for seg særlig større karrieremuligheter i kommunen enn det de har i dag. Noen er fornøyd med dagens situasjon, mens andre ser for seg at det kan bli aktuelt å få seg jobb i en annen kommune, selv om dette også kan innebære pendling fra nåværende bosted. Det nevnes at kommunen burde legge bedre til rette for utviklingen av næringslivet, å skape arbeidsplasser, samt bidra til å øke kompetansen for de som driver selvstendig. Her nevnes blant annet tilskudd fra kommunen til å delta på messer og lignende. Flere av respondentene nevnte at partners svake muligheter for jobb i Selbu var et av hovedkriteriene til at man ikke så for seg fast bosted i Selbu som et alternativ. 3.5 Bolig De fleste av respondentene uttrykker at dersom det skulle vært aktuelt å flytte til Selbu, ville det i svært liten grad vært aktuelt å leie bolig. Skulle det være aktuelt for respondentene å flytte til Selbu på permanent basis, ville kjøp av bolig være det foretrukne alternativet. På bakgrunn av dette nevner flere av respondentene at det ville være attraktivt med muligheter for kjøp av tomt og utbygging. De fleste av respondentene har liten kjennskap til mulighetene for å kjøpe tomt og bolig i dag. De fleste ser for seg at de ville ønsket seg bolig nært sentrum eller i det som oppfattes som attraktive områder, eksempelvis i nærheten av Selbusjøen. En av respondentene nevner at kommunen er lite behjelpelige med byggesøknader, og at det er dårlig tilrettelegging fra kommunens side i forhold til prosessen rundt søking og bygging.

8 side Deskriptiv presentasjon av funn i spørreundersøkelse Vi vil i dette kapittelet presentere resultatene fra spørreundersøkelsen. 4.1 Generelt om respondentene Under presenteres en oversikt over respondentene basert på spørsmål om bakgrunnsinformasjon Antall pendlere Vi ser at omkring halvparten av respondentene kommer fra Stjørdal, mens en stor andel kommer fra Trondheim. Respondentene ble bedt om å oppgi sitt nåværende bosted, og vi har samlet alle svarene i tilhørende kommuner Alder Vi ser at en stor andel av respondentene er i aldersgruppen år, mens det er svært få under 20 og over 60 år.

9 side Sivilstatus Vi ser at majoriteten av respondentene er gift eller samboer, mens relativt få er enslig og skilt Antall personer i husstanden Vi ser at det er flest respondenter med 2 og 4 personer i husstanden.

10 side Antall barn i husstanden Majoriteten med barn i husstanden har 1 eller 2 barn under 18 år. Det som ikke synes i grafen er at 33 personer ikke har barn under 18 år boende i husstanden.

11 side Husstandens samlede årsinntekt Omtrent ¼ tjener kroner, mens øvrig majoritet ligger på , og over kroner.

12 side Spørsmål knyttet til pendling Under presenteres en oversikt over fordelingen på de resterende spørsmålene i undersøkelsen Antall år med pendling Vi ser at flest har pendlet i 4-6 år, og at det ellers er relativt lik fordeling. Færrest har pendlet i 7-9 år.

13 side Viktigste årsaker til pendling Den viktigste årsaken til pendling er ønske om å bo på nåværende bosted. Videre er det viktig at familien ikke ønsker å flytte, tett fulgt av at bomulighetene oppleves som mer attraktive på nåværende bosted Viktige faktorer for optimalt bosted Under er faktorene for optimalt bosted rangert fra 1 til 13, hvor en er mest viktig og 13 mest uviktig. 1. Godt skoletilbud 2. Nærhet til natur 3. Godt helsetilbud 4. Attraktive boliger 5. Rimelige bokostnader 6. Godt kultur-, idretts- og fritidstilbud 7. Gode karrieremuligheter 8. Et levende sentrum 9. Godt utvalg av butikker 10. Attraktive sosiale møtesteder 11. Godt kollektivtrafikk-tilbud 12. Full barnehagedekning 13. Mulighet for å leie bolig

14 side 14 - Vi ser at et godt skoletilbud oppfattes som den viktigste faktoren, mens nærhet til natur, et godt helsetilbud, attraktive boliger, rimelige bokostnader, et godt kultur-, idretts- og fritidstilbud, gode karrieremuligheter, et levende sentrum, godt utvalg av butikker og attraktive sosiale møtesteder også oppfattes som viktig hos gjennomsnittet. Mulighet for å leie bolig oppfattes som mindre viktig Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? - 60% mener at deres nåværende bosted i stor grad oppfyller kravene - 22% mener at deres nåværende bosted i svært stor grad oppfyller kravene - 18% mener at deres nåværende bosted i noen grad oppfyller kravene Hvordan vurderes Selbu? Nærhet til natur, kultur-, idretts- og fritidstilbud og barnehagedekning vurderes høyest, mens levende sentrum, utvalg av butikker og kollektivtrafikk vurderes som dårligst.

15 side Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? Forklaring på grafer: 1. 48,1% Jeg kommer uansett ikke til å vurdere å flytte til Selbu 2. 42,3% Min partner må ha mulighet til å jobbe i Selbu 3. 38,5% Jeg må være sikret karrieremuligheter i Selbu i lang tid fremover 4. 26,9% Bovilkårene må være minst like gode som der jeg bor nå 5. 25,0% Mine barn må ha tilgang på skole og barnehage 6. 25,0% Kollektivtrafikken må bli bedre 7. 19,2% Jeg må ha mulighet til å bygge egen bolig 8. 17,3% De sosiale møtestedene i Selbu må utvikles 9. 17,3% Handelsstedene må utvikles ,6% Jeg må ha mulighet til å leie en bolig ,7% Jeg må ha mulighet til å prøve å bo i kommunen en kortere periode uten at det forplikter meg i lengden ,8% Annet (vennligst spesifiser)* ,8% Kulturtilbudet må bli bedre 14. 0,00% Idrett- og fritidstilbudet må bli bedre * Annet: under annet nevnes det at det vil være aktuelt å flytte til Selbu ved pensjonisttilværelse, og at det savnes gang/ sykkelvei langs RV 705 Vi ser at omkring halvparten oppgir at de uansett ikke kommer til å flytte til Selbu. For de som vurderer å flytte til Selbu vurderes karrieremuligheter for partner og seg selv som viktigst, mens mulighet for å leie bolig, mulighet for å prøve å bo i kommunen en kortere periode, kultur-, idrettsog fritidstilbud oppfattes som minst viktig.

16 side Tror du at du kommer til å flytte til Selbu? - Av de 51 som har svart på dette spørsmålet er det: o 4 som svarer JA o 33 som svarer NEI o 14 som svarer KANSKJE

17 side Hva kjennetegner de som svarer ja og kanskje Vi vil her presentere kjennetegn for de respondentene som svarer ja eller kanskje på om de tror det vil være aktuelt å flytte til Selbu i fremtiden, samt se på hva som skiller disse fra alle respondentene sammenlagt (presentert under 4.1 og 4.2) Antall pendlere Vi ser her at den største andelen som tror det vil være aktuelt å flytte til Selbu i fremtiden er bosatt i Trondheim og Stjørdal Alder Alderen skiller seg i svært liten grad fra svarene for alle respondentene sammenlagt.

18 side Sivilstatus, antall personer i husstand og gjennomsnittsinntekt Sivilstatus - Det er små forskjeller fra svarene for alle respondentene sammenlagt når det gjelder sivilstatus. 88,9% er gift eller samboer, mens 11,1% er enslige og ingen er skilt Antall personer i husstanden - I likhet med majoriteten av respondentene er det flest med 2 eller 4 personer i husstanden. Av de som har barn i husstanden under 18 år, har flest 1 eller 2 barn. 11 av respondentene har ikke barn under 18 år boende i husstanden. Gjennomsnittsinntekt - Gjennomsnittsinntekten for husstanden er noe lavere enn for alle respondentene sammenlagt. Flest respondenter har kroner i årsinntekt Antall år med pendling De som kan tenke seg å flytte til Selbu har pendlet i kortere tid enn de som svarer at de ikke kan tenke seg å flytte. Flest har pendlet i mindre enn ett år.

19 side Viktigste årsaker til pendling Vi finner bare minimale forskjeller her sammenlignet med alle respondentene som helhet. De viktigste årsakene er ønske om å bo på nåværende bosted, samt at familien ikke ønsker å flytte Viktige faktorer for optimalt bosted Under er faktorene for optimalt bosted rangert fra 1 til 13, hvor en er mest viktig og 13 mest uviktig. 1. Nærhet til natur (2) 2. Godt skoletilbud (1) 3. Rimelige bokostnader (5) 4. Godt helsetilbud (4) 5. Godt kultur-, idretts- og fritidstilbud (6) 6. Attraktive sosiale møtesteder (10) 7. Gode karrieremuligheter (7) 8. Et levende sentrum (8) 9. Godt utvalg av butikker (9) 10. Attraktive boliger (4) 11. Godt kollektivtrafikk-tilbud (11) 12. Full barnehagedekning (12) 13. Mulighet for å leie bolig (13)

20 side 20 Tallene i parentes viser viktigheten av de ulike faktorene for samtlige av respondentene, tidligere presentert i Nærhet til natur oppleves som aller viktigst, tett fulgt av et godt skoletilbud og rimelige bokostander. I likhet med alle svarene sammenlagt vurderes et godt kollektivtrafikk-tilbud, full barnehagedekning og mulighet for å leie bolig som mindre viktig Oppfyller nåværende bosted kravene til et optimalt bosted? Ja, men med noen små forskjeller: - 55% mener at deres nåværende bosted i stor grad oppfyller kravene - 17% mener at deres nåværende bosted i svært stor grad oppfyller kravene - 28% mener at deres nåværende bosted i noen grad oppfyller kravene Hvordan vurderes Selbu? Vi ser kun små forskjeller fra summen av svarene. Her vurderes skoletilbudet som bedre enn barnehagedekningen (omvendt for alle respondentene sammenlagt), sosiale møtesteder oppfattes som bedre enn leietilbud bolig (omvendt for alle respondentene sammenlagt) og utvalg av butikker som bedre enn levende sentrum (omvendt for alle respondentene sammenlagt).

21 side Hva skal til for at jeg skal flytte til Selbu? Forklaring på grafer: 1. 66,7% Jeg må være sikret karrieremuligheter i Selbu i lang tid fremover 2. 66,7% Min partner må ha mulighet til å jobbe i Selbu 3. 50,0% Bovilkårene må være minst like gode som der jeg bor nå 4. 44,4% Kollektivtrafikken må bli bedre 5. 38,9% Jeg må ha mulighet til å bygge egen bolig 6. 38,9% Mine barn må ha tilgang på skole og barnehage 7. 33,3% Handelsstedene må utvikles 8. 27,8% De sosiale møtestedene i Selbu må utvikles 9. 22,2% Jeg må ha mulighet til å leie en bolig ,1% Jeg må ha mulighet til å prøve å bo i kommunen en kortere periode uten at det forplikter meg i lengden ,6% Kulturtilbudet må bli bedre ,6% Jeg kommer uansett ikke til å vurdere å flytte til Selbu ,6% Annet (vennligst spesifiser) 14. 0,00% Idrett- og fritidstilbudet må bli bedre Vi ser her at det viktigste er karrieremuligheter for seg selv og partneren. I tillegg er det viktig at bovilkårene er like gode som de har i dag, og at kollektivtrafikken blir bedre. Det er også relativt viktig med mulighet for å bygge egen bolig, tilgang på skole og barnehage, utvikling i handelssteder

22 side 22 og sosiale møtesteder. Det er mindre viktig med mulighet til å leie bolig, prøve å bo i kommunen, bedre kulturtilbud, og idretts- og fritidstilbud. 5.0 Forslag til mulige tiltak Som tidligere nevnt har formålet med undersøkelsen vært å avdekke hvilke faktorer som må være på plass for at arbeidstakere som pendler inn til Selbu skal finne det interessant å bosette seg i kommunen. For å imøtekomme de faktorene respondentene nevner som spesielt viktige vil vi her presentere noen mulige tiltak. Vi ønsker å presisere at vi ikke kjenner Selbu godt nok til å si noe om hvorvidt tiltakene vil gagne kommunen som helhet. Det er viktig at tiltakene som eventuelt gjøres for at pendlere skal kunne bosette seg ikke går på bekostning av de som allerede er bosatt i Selbu. Generelt sett vil det være hensiktsmessig å også fokusere på de som allerede bor i kommunen, for å sørge for at de ønsker å bli boende. Det vil antageligvis være lettere å få de som allerede er bosatt i kommunen til å bli boende, fremfor å få mange pendlere til å bosette seg i kommunen. Når det er sagt presenterer vi her det vi mener kan være hensiktsmessige tiltak. 5.1 Legge til rette for næringsutvikling En svært stor andel av respondentene nevner karrieremuligheter for seg selv og partneren som viktige faktorer både for et optimalt bosted så vel som for faktorer som må ligge til rette dersom de skal vurdere å bosette seg i Selbu. Som vi ser ut i fra svarene vi har fått ser vi at respondentene bare ser karrieremulighetene i Selbu som middels gode. Med tilrettelegging for næringsutvikling, sikring og utbedring av arbeidsplasser, og ikke minst tilrettelegging for drift av egen virksomhet, mener vi at Selbu vil kunne få et mer attraktivt arbeidsmarked. Man må også være villige til å støtte nysatsing og utbyggingsprosjekter i lokalt næringsliv. 5.2 Legge til rette for kjøp av hus og tomter Gjennom dybdeintervjuene og spørreundersøkelsen ser vi at interessen for å leie bolig er relativt lav. Det virker som at flere av de som kan vurdere å bosette seg i Selbu ønsker å kjøpe hus eller leilighet,

23 side 23 og eventuelt bygge sitt eget hus. Det kan være hensiktsmessig å legge til rette for nye boliger i nærheten av sentrum og/eller langs Selbusjøen. 5.3 Markedsføre Selbu Undersøkelsen viser at flere av de faktorene respondentene verdsetter ved et bosted allerede finnes i Selbu. Her er spesielt nærhet til natur, bokostnader og barnehage- og skoletilbud viktig. Det er essensielt å gjøre mulige nye beboere oppmerksomme på de fordelene som finnes. Dette kan forhåpentligvis bidra til et økt ønske om å bosette seg i kommunen. 5.4 Bedre tilbud innenfor kollektivtrafikk Det nevnes både i dybdeintervju og i spørreundersøkelsen at kollektivtrafikk-tilbudet i Selbu ikke er spesielt godt. Det nevnes også som en faktor for de som vurderer å bosette seg i Selbu; tilbudet må utbedres. Det er trolig flere som ønsker å ha muligheten til å eksempelvis ta en kvelds- eller helgetur til Trondheim for å spise eller gå på konsert, og slik tilbudet er i dag virker ikke dette mulig i stor grad. Vi fikk også bekreftet gjennom dybdeintervjuene at det er tilnærmet umulig å ta buss til jobb, og at dette sees på som negativt. 5.5 Et mer levende sentrum Det etterlyses et mer levende sentrum, og så godt som samtlige av respondentene i dybdeintervjuene sier at de savner at det skjer noe i Selbu. En café med uteservering om sommeren, små intimkonserter med lokale musikere eller en aktivitetsdag for barn kan være eksempler på tiltak som kan gjøre sentrum litt mer levende. 5.6 Utvikling av tilbud i sentrumsområder og sosiale møtesteder Dette punktet henger til en viss grad sammen med forrige punkt, og et utviklet sentrumsområde og utvikling av sosiale møtesteder kan være en svært viktig faktor. Eksempelvis nevnes det i dybdeintervjuene at man ønsker å kunne gå ut for å spise middag og/eller dra på kino på kveldstid. Det etterlyses også en bar hvor man kan treffe venner og bekjente. I tillegg etterlyses det et handelsområde hvor man enkelt kan få tak i alt man trenger av varer og tjenester. 6.0 Oppsummering Denne rapporten er utarbeidet av KO Consulting SB med det formål å kartlegge hvilke faktorer som må være på plass for at arbeidstakere som pendler inn til Selbu skal finne det interessant å bosette seg i kommunen. Gjennom personlige dybdeintervjuer og en spørreundersøkelse har det vist seg at om lag 35 % av respondentene sier ja eller kanskje på spørsmålet om de tror de kommer til å flytte til Selbu i fremtiden. Nøkkelen vil da være å imøtekomme de faktorene som denne gruppen anser som viktig for at de skal kunne bosette seg i kommunen. De faktorene som først og fremst nevnes som svært viktige er karrieremuligheter for seg selv og partneren. I tillegg nevnes gode bovilkår, kollektivtrafikk, mulighet for å bygge egen bolig, og tilgang på skole og barnehage som viktige faktorer. Til slutt etterlyses utvikling i handelssentrum og sosiale møtesteder for at flytting til Selbu skal være aktuelt. Det som i minst grad oppfattes som viktige faktorer for eventuell flytting til Selbu er mulighet til å leie bolig, mulighet til å prøve å bo i kommunen over en kortere periode og bedret kultur-, idrett- og fritidstilbud. Helt til slutt ønsker vi i KO Consulting å takke Selbu Næringsforum ved Roar Uglem for samarbeidet og tillitten. Vi håper resultatene fra undersøkelsen kommer til nytte, og vil være tilgjengelige for de spørsmål som måtte dukke opp i fremtiden.

24 side 24 Vedlegg 1 Intervjuguide for personlige dybdeintervjuer Fortell om deg selv - dagens arbeidssituasjon - familie - bosted Pendling - tidsbruk - hva har det å si - familien - hvor lenge de har pendlet - utfordringer - positive og negative aspekter - karriere - hva er alternativet? Familie - Barn o bytte skole o nye venner - Partner o jobb o ønsker o pendling Tilbud - barnehage - skole - helse/lege - handelsområde - transport - kultur - idrett - fritid - natur Bolig - dagens situasjon - leie/ kjøpe - beliggenhet Hjemkommune og Selbu - Positivt og negativt med hjemkommunen - Hvordan ser ditt ideelle lokalmiljø ut? o tilbud o sosialt o aktiviteter o osv. - Hvordan er Selbu på ovenstående viktige faktorer? - Hva skal til for at du skal flytte til Selbu?

25 side 25 Vedlegg 2 Spørreskjema Pendlerundersøkelse Hei! Dette er en undersøkelse som angår pendling til Selbu. Undersøkelsen er anonym, og svarene du oppgir kan på ingen måte spores tilbake til deg. Dersom du har spørsmål i forhold til undersøkelsen eller anonymiteten rundt den kan du sende en mail til Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen. Vennligst ring rundt svaralternativene som passer deg. 1. Er du pendler? a. Ja b. Nei 2. Hvor lenge har du pendlet? a. Mindre enn ett år b. 1-3 år c. 4-6 år d. 7-9år e. 10 år eller mer 3. Hva er de viktigste årsakene til at du pendler? Velg inntil tre. a. Jeg har bedre karrieremuligheter dit jeg pendler b. Jeg tjener bedre i min pendlerjobb enn hva jeg ellers ville gjort c. Jeg ønsker å bo på mitt nåværende bosted d. Jeg har mer attraktive bomuligheter på mitt nåværende bosted e. Jeg ønsker ikke å bo i nærheten av mitt arbeidssted f. Jeg får gode skattefordeler ved å pendle g. Familien min ønsker ikke å flytte h. Annet, vennligst spesifiser: 4. Hva er ditt nåværende bosted? a. Åpent svar: s. 1

26 side Vurder følgende faktorer i forhold til viktighet for ditt optimale bosted. Har gode karrieremuligheter Svært uviktig Uviktig Nøytral Viktig Svært viktig Har attraktive boliger Har et godt helsetilbud Er gode på kultur-, idrett-, og fritidstilbud Gir nærhet til natur Har et full barnehagedekning Har et godt skoletilbud Har et godt tilbud innenfor kollektiv trafikk Har attraktive sosiale møtesteder Har et godt utvalg av butikker Har et levende sentrum Har rimelige bokostnader Har mulighet for å leie bolig Punktene overfor tatt i betraktning, i hvilken grad oppfyller ditt bosted dine ønsker i forhold til et optimalt bosted Mitt bosted oppfyller mine krav til et optimalt bosted Oppfyller i svært liten grad Oppfyller i liten grad Oppfyller i noen grad Oppfyller i stor grad Oppfyller i svært stor grad s. 2

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

«Det hadde vært fint å få være med å velge»

«Det hadde vært fint å få være med å velge» Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Berit Berg «Det hadde vært fint å få være med å velge» Brukerundersøkelse blant flyktninger i bofellesskap Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug og Berit Berg Det hadde

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Prest i Den norske kirke

Prest i Den norske kirke Prest i Den norske kirke En rapport om presters arbeidsforhold Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker KIFO Notat nr 5/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...10 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...13

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg

Prest i Bjørgvin. En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme. Ida Marie Høeg Prest i Bjørgvin En rapport om presters arbeidsforhold i Bjørgvin bispedømme Ida Marie Høeg KIFO Notat nr 3/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...8 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...9 4.0 KOMPETANSEUTVIKLING...20

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn

Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Nord-Salten Rekruttering til småsamfunn Småsamfunnsanalyse med fokus på kjønn og livsfase Av Maria Monasdatter Almli og Lindis Sloan KUN senter for kunnskap og likestilling 2009 Forord KUN senter for kunnskap

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Rekrutteringsundersøkelse 2013

Rekrutteringsundersøkelse 2013 Rekrutteringsundersøkelse 2013 Spørreundersøkelse blant høgskolens nye studenter høsten 2013 LANG utgave med alle undersøkelsens fritekstsvar 27.10.2013 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Undersøkelsen og bearbeidingen...

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring?

Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Hvordan informerer kommunene innvandrerne om norskopplæring? Kvantitativ og kvalitativ undersøkelse gjennomført for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Oslo, januar februar 2010 Hensikten med

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer