Mat og måltider i barnehagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mat og måltider i barnehagen"

Transkript

1 Mat og måltider i barnehagen - en spørreundersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere IS-1324

2 Forord Stortingsmelding nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge trekker opp strategier for folkehelsearbeidet i Norge. Et sentralt virkemiddel i folkehelsepolitikken for å fremme et sunt kosthold blant barn, er at barnehagene har et sunt mat- og drikketilbud. Helse- og omsorgsdepartementet ga i sitt tildelingsbrev for 2005, Sosial- og helsedirektoratet i oppdrag å få kartlagt mat- og måltidssituasjonen i norske barnehager. Situasjonen med hensyn til mat og måltider i landets barnehager har tidligere ikke blitt kartlagt av sentrale myndigheter. Denne kunnskapen vil danne grunnlag for å vurdere behov for ernæringstiltak i barnehagene. Undersøkelsen er gjennomført av Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo på oppdrag fra Avdeling ernæring, Sosial- og helsedirektoratet. Denne rapporten presenterer resultatene fra hele undersøkelsen, som er gjort blant styrere og pedagogiske ledere. Rapporten er utarbeidet av Anne Lene Kristiansen og Lene Frost Andersen ved Avdeling for ernæringsvitenskap og Kaja Lund-Iversen, Avdeling for ernæring, Sosial- og helsedirektoratet. Det rettes en stor takk til styrere og pedagogiske ledere som har deltatt i undersøkelsen. Oslo, november 2005 Olav Valen Slåttebrekk konst. ass. direktør Arnhild Haga Rimestad avdelingsdirektør i

3 Innhold Forord Innhold Sammendrag i ii iii Innledning 1 Formål 2 Utvalg og metode 2 Utvalg 2 Metode 2 Design 3 Databearbeiding 3 Resultater 4 Svarprosent 4 Beskrivelse av utvalget 4 Mat- og drikketilbudet i det daglige 4 Tilbud om brødmat 5 Tilbud om varm mat 5 Tilbud om drikke 5 Frukt og grønnsaker 6 Yoghurt 6 Baking 6 Mat og drikke ved markeringer/feiringer 6 Tannpuss i barnehagen 6 Barnehagens tilnærming til mat og måltider 6 Faktorer som har betydning for mat- og drikketilbudet i barnehagene 7 Regler og retningslinjer for mat- og drikketilbudet i barnehagen 7 Ansvar og arbeidsfordeling 8 Fysisk aktivitet 8 Konklusjon 9 Noen sentrale referanser 10 Liste over tabeller 11 Tabeller 13 ii

4 Sammendrag Mat og måltider er en sentral del av den daglige virksomheten i barnehagen, og måltidene i barnehagene utgjør en betydelig del av barnets totale kosthold. Barnehagen er videre en viktig arena for å fremme sunne kostvaner blant barn. Det var behov for kunnskap om mat- og drikketilbudet og organiseringen av måltider i landets barnehager. På denne bakgrunn ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere i et utvalg på 3000 ordinære offentlige og private barnehager i Norge. Deltakelsen var høy, 82% blant styrerne og 80% blant de pedagogiske lederne. Undersøkelsen viser at det daglige tilbudet av mat og drikke i landets barnehager på mange måter er innenfor myndighetenes anbefalinger. Barna har mulighet til å spise faste måltider, som frokost, lunsj, ettermiddagsmat/mellommåltid, og det settes av god tid til måltidene. Det varierte om maten til de ulike måltidene ble medbrakt hjemmefra eller servert av barnehagen. Av barnehagene var det 15%, 61% og 39% som oppga at de stod for serveringen til henholdsvis frokost, lunsj og ettermiddagsmat/mellommåltid. Drikken til de tre måltidene ble i all hovedsak servert av barnehagen. Barnehagene hadde et mat- og drikketilbud primært basert på brød, et utvalg pålegg, melk og frukt. Det var vanligst å tilby mellomgrove brødtyper. Halvparten av barnehagene hadde tilbud om mellomgrove brødtyper 3 dager per uke eller oftere, mens 29% oppga å ha tilbud om grovt brød tilsvarende ofte. I tillegg var det hele 35% som oppga at det sjelden eller aldri var tilbud om grovt brød i barnehagen. Påleggene som oftest ble tilbudt var helfet ost (46%), kjøttpålegg (42%) og fiskepålegg (37%). Magre varianter av ost- og kjøttpålegg var lite brukt. Av de søte påleggstypene var det prim og syltetøy som var vanligst, henholdsvis 29% og 17% av barnehagene hadde tilbud om dette 5 dager i uken. Sjokolade-, karamell- og nøttepålegg var sjelden brukt. Henholdsvis 57% og 21% av barnehagene oppga å tilby frukt og grønnsaker som pålegg 5 dager/uken (tabell 20). De færreste hadde tilbud om varm mat oftere enn én dag i uken. Det var 43% som oppga å ha tilbud om varm mat 1 dag/uke, mens 44% oppga at de hadde tilbud om dette hver 14. dag eller sjeldnere. Det vanligste var å tilby retter basert på kjøttprodukter, fiskeprodukter, tomatsuppe og grøt. Lettmelk var klart den vanligste melketypen i barnehagene, 84% hadde daglig tilbud om dette. Helmelk var daglig tilbud i 20% av barnehagene, mens skummet melk og ekstra lett lettmelk ble lite brukt. Annen drikke til måltidene og utenom måltidene var i all hovedsak vann. Yoghurt ble spist daglig i 36% av barnehagene, mens i 15% var dette noe barna spiste 3-4 dager i uken. Yoghurten var i all hovedsak medbrakt hjemmefra. En stor andel av barnehagene, 78%, oppga at det var tilbud om frisk frukt fem dager i uken, mens bare 15% oppga at det var tilbud om friske grønnsaker like ofte. iii

5 Markeringer/feiringer forekom hyppig i barnehagene. Halvparten sa de hadde slike anledninger 2-3 ganger per måned, mens 38% oppga at dette var vanlig én gang i måneden. Mat og drikke ved slike anledninger var oftest is, kaker/muffins, melk, vann og saft. Hele 65% oppga at frukt sjelden/aldri spises ved markeringer/feiringer. Fastsettelse av mat- og drikketilbudet i barnehagene er i stor grad basert på et samarbeid mellom ansatte, foreldre og barn. Det var høy grad av samsvar mellom styrere og pedagogiske ledere når det galdt å peke på hvilke faktorer som er viktigst for å sikre barn i barnehagen et sunt mat- og måltidstilbud. Faktorene som utpekte seg var mat- og måltidsarbeid inn i barnehagensplaner og i veiledningsprogram til foreldre og barnehagepersonell. Mange trakk også fram behovet for kjøkkenassistent for å sikre et godt mat- og måltidstilbud til barna i barnehagen. Denne undersøkelsen gir en god oversikt over mat- og måltidstilbudet i landets barnehager, og den viser at arbeidet med mat og måltider blir vurdert som viktig blant styrere og pedagogiske ledere. Det var varierende i hvilken grad barnehagene/avdelingene hadde skrevne regler eller retningslinjer for mat og drikke. Det vanligste var å ha regler for rammene rundt måltidet og det som barnehagen tilbyr av mat og drikke, mens færre hadde regler for hva som kan tas med av mat/drikke hjemmefra og for det som tilbys i forbindelse med feiringer og markeringer. Tilbudet av mat og drikke er på mange måter bra. Likevel er det klare ernæringsmessige svakheter ved det som tilbys i det daglige og det som serveres ved feiringer og markeringer. Utfordringer som utpeker seg er å øke tilbudet av grønnsaker og grove brødvarer, redusere innslaget av helmelk samt redusere tilbudet av fet og sukkerrik mat og drikke ved feiringer og markeringer. Undersøkelsen gir grunnlag for å slå fast at det er behov for å iverksette tiltak som kan gi et ernæringsmessig bedre mat- og drikketilbud i barnehagene. Det er tydelig at barnehagene trenger verktøy og pedagogisk materiell til de ansatte og til å kommunisere ernæring og kosthold med foreldre. Videre ser det ut som at ansatte i barnehagene ser det som viktig å få arbeidet med mat og måltider inn i barnehagens planer. iv

6 Innledning Barneårene er karakterisert av rask vekst og utvikling, og dermed økte behov for energi og næringsstoffer. Et godt kosthold for barnet har derfor stor betydning for normal vekst og utvikling. Grunnlaget for sunne kostvaner legges allerede i barne- og ungdomsårene. Et kosthold som er rikt på sukker og fett kan på kort sikt bidra til utvikling av tannråte, jernmangelanemi, fordøyelses- og vektproblemer. På lang sikt kan et usunt kosthold bidra til utvikling av livsstilssykdommer, slik som hjerte- og karsykdommer, enkelte kreftformer, fedme og diabetes type II. I 2000 ble den første landsrepresentative kostholdsundersøkelsen blant barn i førskolealder gjennomført. I denne undersøkelsen ble kostholdet til 4-åringer kartlagt. Resultatene av undersøkelsen viste at kostholdet til 4-åringene for en stor del var i tråd med anbefalingene fra Sosial- og helsedirektoratet. Den største helsemessige svakheten var at 4-åringenes kosthold inneholdt for mye fett, mettet fett og tilsatt sukker, samt for lite matvarer som er rike på kostfiber som grovt brød, poteter, frukt og grønnsaker. Resultatene fra undersøkelsen viser tydelig at det er et stort forbedringspotensial med tanke på små barns kosthold. I dag tilbringer mange førskolebarn store deler av dagen i barnehagen. Tall fra Statistisk sentralbyrå, viser at omtrent halvparten (mer enn ) av alle barn i aldersgruppen 0-6 år hadde plass i barnehage i To av tre barn hadde fulltidsplass, definert som avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer per uke. Trendene de siste tiårene har vist at antall barn med fulltidsplass i norske barnehager er økende. Måltidene i barnehagene er meget viktige for barnets daglige kosthold. De skal sikre nødvendig mat og drikke til dagens aktivitet. Måltidene i barnehagen har også en viktig og helhetlig funksjon med tanke på å utvikle barnas sosiale kompetanse, kulturforståelse, samt kunnskaper og holdninger til mat og drikke. 1

7 Formål Formålet med denne undersøkelsen var å skaffe til veie informasjon om: - mat- og drikketilbudet, organiseringen av måltidene og relaterte forhold til matog måltidstilbudet i landets barnehager - tilrettelegging for fysisk aktivitet i landets barnehager Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne vurdere behovet for tiltak. Videre vil dette kunnskapsgrunnlaget utgjøre basis ved evaluering av implementerte tiltak. Utvalg og metode Utvalg Undersøkelsen ble gjennomført i et landsrepresentativt utvalg av ordinære offentlige og private barnehager. Utvalget skulle bestå av 3000 barnehager, som utgjorde omtrent halvparten av alle ordinære barnehager i landet. I 2003 var det registrert om lag 5900 barnehager i Norge (Statistisk sentralbyrå, 2003). I utvalget var det omtrent like mange offentlige som private barnehager, men fordelingen av disse varierte noe mellom fylkene. Det landsrepresentative utvalget ble etablert av Statistisk sentralbyrå. Åpne barnehager, korttidsbarnehager og familiebarnehager er organisert og drives på andre måter enn ordinære barnehager. Måleinstrument ble utviklet med tanke på de ordinære barnehagene, og åpne barnehager, korttidsbarnehager og familie-barnehager ble av den grunn ikke inkludert i utvalget. Barnehagene i Norge er forskjellige med hensyn til alder på barna og inndeling i avdelinger. Generelt skilles det mellom småbarns- og storebarnsavdelinger. SSB har kun informasjon om barnas alder og ikke inndelingen i avdelinger i den enkelte barnehage. For å få en jevn fordeling av barnehager med småbarnsavdelinger (barn i alderen 0 3 år) og storebarnsavdelinger (barn i alderen 3 6 år), ble dette forsøkt tatt hensyn til i trekkingen av utvalget. Totalt 164 barnehager i det opprinnelige utvalget måtte ekskluderes, fordi 126 korttidsbarnehager, 10 familiebarnehager og 28 nedlagte barnehager ved en feiltakelse var blitt inkludert i utvalget. Det totale utvalget av barnehager som ble invitert til å delta i kartleggingen, var derfor 2836 barnehager. Metode Det ble benyttet postale selvadministrerte spørreskjemaer til henholdsvis styrer og pedagogisk leder i de utvalgte barnehagene. Spørreskjemaene ble utviklet ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO) i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, avdeling for ernæring. De ble pilottestet i et mindre utvalg barnehager på det sentrale østlandet. Spørreskjemaene ble revidert på bakgrunn av pilottesten og innspill fra eksterne aktører på feltet. 2

8 Spørreskjemaet til styrer bestod av 25 spørsmål, og omhandlet bakgrunnsspørsmål om barnehagen, tilretteleggelse for fysisk aktivitet, faktorer som bestemmer mat- og drikketilbudet, og om regler og retningslinjer for mat- og drikketilbudet. Spørreskjemaet til pedagogisk leder bestod av 57 spørsmål, og omfattet bakgrunnsspørsmål om avdelingen, organisering av mat- og drikketilbudet, mat- og drikketilbudet, spørsmål om markeringer/feiringer, regler og retningslinjer for mat- og drikketilbudet, samt spørsmål om tannpuss og fysisk aktivitet. Noen av spørsmålene var felles for både styrer og pedagogisk leder. Design Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden april-juni De utvalgte barnehagene fikk tilsendt henholdsvis et spørreskjema til styrer, et til pedagogisk leder samt to svarkonvolutter. I invitasjonsbrevet kom det tydelig frem hvilken avdelingstype det var ønskelig at den pedagogiske lederen som skulle fylle ut skjemaet skulle tilhøre. For å sikre tilfeldig utvelgelse av pedagogiske leder, ble styrer bedt om å velge den av de pedagogiske lederne på den utvalgte avdelingen som sist hadde bursdag. Styrere og pedagogiske ledere kunne returnere skjemaer uavhengig av hverandre. To uker etter svarfristen, ble det sendt ut en påminnelse til de som ikke hadde returnert skjemaene. Spørreskjemaer som kom i retur etter 1. august 2005 ble ikke inkludert i resultatene. For å øke motivasjonen til å delta, skulle 300 barnehager trekkes ut for å motta en nyttig gave som takk for deltakelsen. Databearbeiding Databearbeidingen bestod primært av frekvensanalyser, utført med statistikkprogrammet SPSS, versjon 12,0. I tabellene er det oppgitt andeler i prosent. Andelen styrere/pedagogiske ledere som ikke har besvart det enkelte spørsmål er oppgitt under hver tabell. Generelt har styrerne svart på spørsmål gjeldende hele barnehagen og de pedagogiske lederne på spørsmål angående avdelingen. I presentasjonen av resultatene refereres det til barnehagen, uavhengig av om det er styrer eller pedagogisk leder som har svart på spørsmålet. I spørsmål som omhandlet tilbud av ulike typer mat eller drikke, er ubesvart tolket som at de ikke hadde tilbud om mat-/drikkevaren, og i frekvensanalysen er dette inkludert i kategorien tilsvarende sjelden/aldri. 3

9 Resultater Svarprosent Etter første utsending var det i gjennomsnitt 64% av barnehagene som hadde sendt inn besvarte spørreskjemaer. Etter purring hadde henholdsvis 82% av styrerne og 80% av de pedagogiske lederne returnert utfylt spørreskjema. Resultatene som er presentert her, er basert på svar fra 2317 styrere og 2276 pedagogiske ledere. Beskrivelse av utvalget Av styrerne og de pedagogiske lederne som deltok i undersøkelsen var det en jevn spredning i deltakelse fra hele landet. Litt over halvparten av barnehagene som deltok var kommunale barnehager, mens resten var private barnehager. Dette er i samsvar med fordelingen mellom offentlige og private barnehager blant alle registrerte barnehager i landet. Tabell 1 viser avdelingstilhørighet for de pedagogiske lederne. Henholdsvis 34% og 24% av de deltakende pedagogiske lederne jobbet på storebarnsavdeling (barn i alderen 3-6 år) og småbarnsavdeling (barn i alderen 0-3 år). En relativt stor andel (36 %) av avdelingene som de pedagogiske lederne jobbet ved, hadde både små og store barn. Omtrent halvparten av styrerne oppga at det var fra 20 til 50 barn i barnehagen (tabell 59), mens 37% oppga at det var mer enn 50 barn i barnehagen. Antall avdelinger i barnehagen varierte fra 1 til 16, men det vanligste var barnehager med 1 til 4 avdelinger (tabell 60). Sekstiåtte prosent av de pedagogiske lederne oppga at det var fra 10 til 20 barn på avdelingen, mens i overkant av 20% oppga at det var flere enn 20 barn på avdelingen (tabell 2). Mat- og drikketilbudet i det daglige Tabellene 4 til 12 viser hvordan mat- og drikketilbudet i barnehagen er organisert. I så å si alle barnehagene hadde barna mulighet til å spise frokost, lunsj og ettermiddagsmat/mellommåltid. Maten til frokost var i all hovedsak medbrakt til barnehagen. I om lag 60% av barnehagene ble maten til lunsj servert av barnehagen. Maten til ettermiddagsmåltidet/mellommåltidet var like ofte medbrakt som servert av barnehagen. Drikken til de tre måltidene var det hovedsakelig barnehagen som stod for. Halvparten av barnehagene rapporterte å bruke mellom 20 og 30 minutter på hovedmåltidet, mens den andre halvparten oppga å bruke mer enn 30 minutter. Kun en svært liten andel (1%) oppga å bruke mindre enn 20 minutter på hovedmåltidet (tabell 3). 4

10 Tilbud om brødmat Mellomgrovt brød var den vanligste brødtypen i barnehagene (tabell 18). Halvparten av barnehagene hadde tilbud om mellomgrove brødtyper 3 dager per uke eller oftere, mens 29% oppga å ha tilbud om grove brødtyper tilsvarende ofte. I tillegg var det hele 35% som oppga at det sjelden eller aldri var tilbud om grovt brød i barnehagen. Fint brød ble lite brukt. De fleste barnehagene hadde tilbud om margarin eller smør til brødmåltidene, og det vanligste var myk margarin (76%). Lettmargarin ble også brukt av en del (22%) (tabell 19). Påleggene som oftest ble tilbudt 5 dager i uken, var helfet ost (46%), kjøttpålegg (42%) og fiskepålegg (37%). Magre varianter av ost- og kjøttpålegg var lite brukt. Av de søte påleggstypene var det prim og syltetøy som var vanligst, henholdsvis 29% og 17% av barnehagene hadde tilbud om dette 5 dager i uken. Sjokolade-, karamell- og nøttepålegg var sjelden brukt. Henholdsvis 57% og 21% av barnehagene hadde frukt og grønnsaker som pålegg 5 dager/uken (tabell 20). Kornblandinger, grøt og liknende ble i liten grad servert i barnehagene (tabell 21 og 22). Dersom det en sjelden gang var tilbud om dette, var det først og fremst havregryn/havregrøt/firkorn, corn flakes eller puffet ris som ble brukt. Tilbehøret var da oftest lettmelk, helmelk og sukker. Tilbud om varm mat Tilbudet om varm mat var begrenset, og kun 13% oppga å ha tilbud om et varmt måltid 2 dager i uken eller oftere. Det var 43% som oppga å ha tilbud om varm mat 1 dag/uke, mens 44% oppga at de hadde tilbud om dette hver 14. dag eller sjeldnere (tabell 23). Varmmaten som oftest ble tilbudt var retter basert på kjøttprodukter eller fiskeprodukter, tomatsuppe og grøt, hvor henholdsvis 23%, 11%, 16% og 16% oppga å servere dette 2-3 ganger per måned eller oftere. Produkter av kylling og kalkun, og rene produkter av fisk og kjøtt ble i liten grad tilbudt i barnehagene (tabell 24). Få barnehager oppga å servere grønnsaker og poteter/ris/pasta som en del av det varme måltidet (tabell 25). Henholdsvis 12% og 14% av barnehagene oppga at de hadde tilbud om grønnsaker og poteter/ris/pasta til den varme maten en gang per uke eller oftere. Tilbud om drikke Lettmelk var klart den vanligste melketypen, 84% av barnehagene hadde daglig tilbud. Helmelk var daglig tilbud i 20% av barnehagene, mens de magreste typene, skummetmelk og ekstra lettmelk, så å si ikke var en del av melketilbudet (tabell 26). Vann var vanligste drikke til måltidene i tillegg til melk (tabell 27). Henholdsvis 38% og 34% oppga å tilby kakao/sjokolademelk og saft til måltidene i blant. Nær alle oppga at det var vann som ble benyttet som tørstedrikk. Bare en liten andel oppga at melk og saft i blant ble benyttet som drikke utenom måltidene (tabell 28). 5

11 Frukt og grønnsaker En stor andel av barnehagene, 78%, oppga at det var tilbud om frisk frukt fem dager i uken, mens bare 15% oppga at det var tilbud om friske grønnsaker like ofte. Samtidig oppga 15% at det aldri var tilbud om friske grønnsaker i barnehagen, og 42% at det var tilbud en gang i blant.(tabell 29) Yoghurt I 36% av barnehagene ble yoghurt spist daglig, mens i 15% var dette noe barna spiste 3-4 dager i uken. Henholdsvis 20% og 16% oppga at det ble spist yoghurt i barnehagen en gang i blant eller sjelden/aldri (tabell 30). Yoghurten var i all hovedsak medbrakt hjemmefra til barnehagen (tabell 31). Baking Omkring 30% oppga at det ble bakt en gang per måned, mens en like stor andel oppga at det ble bakt sjeldnere enn dette (tabell 32). Grove brød/rundstykker (41%) og fin hvetebakst (12%) ble oftest bakt (tabell 33). Hard margarin var fettypen som oftest ble brukt ved baking (tabell 34). Mat og drikke ved markeringer/feiringer Halvparten av de pedagogiske lederne oppga at det var markeringer/feiringer 2-3 ganger per måneden, mens 38% oppga at slike anledninger forekom 1 gang per måned (tabell 35). Mat og drikke ved slike anledninger var oftest is, kaker/muffins, melk, vann og saft (tabell 36 og 37). Hele 65% oppga at frukt sjelden/aldri ble brukt ved markeringer/feiringer. Det er i hovedsak barnehagen som har ansvar for tilbudet av drikke ved markeringer/ feiringer, mens maten som serveres er et felles ansvar mellom foreldre og barnehage (tabell 38 og 39). I følge 22% av de pedagogiske lederne ble boller og vafler tilbudt en gang per måned utenom det som kunne kalles markeringer/feiringer, mens 11% oppga at kjeks ble tilbudt tilsvarende ofte (tabell 40). Tannpuss i barnehagen Tannpuss er ikke vanlig i barnehagene. Bare 4% oppga at dette var daglig rutine i barnehagen (tabell 13). Barnehagens tilnærming til mat og måltider Hver tredje styrer (35%) og hver femte pedagogisk leder (20%) oppga å ha kjennskap til de offisielle retningslinjene for mat i barnehagen (tabell 54 og 80). Imidlertid oppga en betydelig andel av både styrerne (40%) og de pedagogiske lederne (76%) at de ikke kjente til, eller de var usikre på om de kjente til, at det i Forskift om 6

12 miljørettet helsevern i barnehager og skoler er en paragraf om måltidet (tabell 55 og 81). To av tre styrere, og en like stor andel av de pedagogiske lederne (63%), oppga at mat og måltider i stor eller svært stor grad ble benyttet som pedagogisk virkemiddel i barnehagen (tabell 17 og 73). Både styrere (92%) og pedagogiske ledere (93%) oppga at de tror det barna spiser og drikker i barnehagen har stor betydning eller svært stor betydning for deres helse (tabell 52 og 78). Nær alle styrere og pedagogiske ledere mente at barnehagen i stor grad eller i svært stor grad har et ansvar for å bidra til at barn i barnehagen innarbeider gode mat- og drikkevaner (tabell 52 og 79). Faktorer som har betydning for mat- og drikketilbudet i barnehagene Styrerne oppga bemanning/tilgjengelig personale, tid og økonomi som de faktorene som hadde størst betydning for mat- og drikketilbudet i barnehagen (tabell 72). De tre viktigste faktorene for å sikre barn i barnehagen et sunt mat- og måltidstilbud ble av både styrere (tabell 83) og pedagogiske ledere (tabell 57) oppgitt å være: 1) mat- og måltidsarbeid inn i barnehagensplaner 2) veiledningsprogram til foreldre 3) veiledningsprogram til barnehagepersonell Det var i det samme spørsmålet mulighet for spesifisering av andre viktige faktorer for et sunt mat- og måltidstilbud. Klart flest styrere og pedagogiske ledere mente at disponering av en kjøkkenassistent i barnehagen er en viktig faktor for et sunt mat- og måltidstilbud. Andre viktige faktorer som fremkom var økt bevissthet blant foreldre og personalet i forhold til sunt kosthold, generelt bedre bemanning i barnehagen og godt/bedre samarbeid mellom hjemmet og barnehagen (tabell 58 og 84). Regler og retningslinjer for mat- og drikketilbudet i barnehagen Spørsmål om regler og retningslinjer for mat- og drikketilbudet i barnehagen ble stilt til både styrer og pedagogisk leder. Det ble spurt om regler og retningslinjer for: 1) mat- og drikketilbudet i barnehagen 2) hva slags mat og drikke barna tar med til barnehagen 3) rammene rundt måltidet 4) mat og drikke ved markeringer/feiringer Henholdsvis 44% og 39% av styrerne og pedagogiske lederne oppga at barnehagen/avdelingen hadde skrevne retningslinjer for maten og drikken som tilbys. En av ti oppga at barnehagen/avdelingen ikke hadde slike skrevne retningslinjer eller uskrevne regler (tabell 41 og 74). Når det gjelder medbrakt mat og drikke, hadde 25% skrevne retningslinjer, mens rundt 40% oppga ikke å ha noen regler eller retningslinjer på dette området (tabell 42 og 75). 7

13 Rundt to av tre hadde skrevne retningslinjer for rammene rundt måltidet som tidsbruk, bordskikk etc., 66% av styrerne og 59% av de pedagogiske lederne svarte bekreftende på dette (tabell 43 og 76). Henholdsvis 48% av styrerne og 39% av de pedagogiske lederne sa de hadde skrevne retningslinjer for det som spises og drikkes ved markeringer/feiringer i barnehagen (tabell 44 og 77). Hver fjerde styrer og like mange pedagogiske ledere oppga at barnehagen/avdelingen ikke hadde noen regler eller retningslinjer for dette. Ansvar og arbeidsfordeling Bare et fåtall av barnehagene (7%) hadde ansatt en person med hovedansvar for matlagingen i barnehagen (tabell 14). De som hadde hovedansvar for matlagingen var i første rekke assistenter og pedagogiske ledere. Samtidig var det en stor andel som oppga at ingen i barnehagen hadde hovedansvaret for matlagingen (tabell 15). Fastsettelse av mat- og drikketilbudet i barnehagene er i stor grad basert på et samarbeid mellom ansatte, foreldre og barn (tabell 16 og 71). Bare en liten andel oppga at det bare var foreldrene eller kommunale bestemmelser som lå til grunn for mat- og drikketilbudet i barnehagene (tabell 71). I arbeidet med mat og måltider var det assistenter, pedagogiske ledere og barna som i størst grad deltok. planlegging, innkjøp, tilberedning, borddekking og oppvask ble i stor grad ivaretatt av pedagogiske ledere og assistenter, mens barna deltok i tilberedning, borddekking, opprydning og oppvask (tabell 16). Fysisk aktivitet En stor andel av barnehagene (58%) dro på tur én dag per uke (tabell 49). Utetiden i barnehagen varierte fra sommer til vinter. Nærmest alle (99%) oppga at barna var ute hver dag om sommeren, mens en noe mindre andel (86%) oppga at barna var ute hver dag om vinteren (tabell 45 og 47). Utetiden om sommeren var oftest mer enn 4 timer per dag, mens den om vinteren var 1 til 2 timer per dag (tabell 46 og 48). Tabell 63 gir oversikt over barnehagens uteareal. Få barnehager oppga å ha et uteareal på under 10 m 2 per barn. Nær 90% oppga utearealet i barnehagen til å være egnet eller svært egnet for å utvikle barnas motoriske ferdigheter (tabell 64). Styrerne skulle beskrive uteområdet med hensyn til flere faktorer, slik som romslig/trangt, kupert/flatt, grønt/grått, lite/mye vegetasjon, egnet for sommer/egnet for vinter. Dette er gjengitt i tabell 65. Nær alle barnehagene hadde lekestativer som huske, sklie, sandkasse etc. (tabell 66). Andre lekeinstallasjoner som jungelanlegg, turnbasseng eller annet spesialutstyr var minde vanlig, 24% oppga at barnehagen hadde dette (tabell 67). Barnehagenes tilgang til naturområder som skog, fjellknaus, kystmiljø etc. ble av 20% oppgitt til å være innenfor barnehagens område. Tre av fire (77%) oppga at slike områder var i umiddelbar nærhet eller i gåavstand fra barnehagen. Bare 3% oppga at man måtte bruke bil/offentlig transport for å nå slike naturområder (tabell 68). 8

14 Konklusjon Hensikten med denne undersøkelsen var å få kunnskap om tilbudet av mat og drikke og organiseringen av måltider i landets barnehager. Undersøkelsen ble gjennomført som en postal spørreundersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere i et utvalg på 3000 ordinære offentlige og private barnehager. Svarprosenten var høy, gjennomsnittlig 81%, noe som tyder på at interessen for mat i barnehagen er stor blant både styrere og pedagogiske ledere. Undersøkelsen viser at det daglige tilbudet av mat og drikke i landets barnehager på mange måter er innenfor myndighetenes anbefalinger. Barna har mulighet til å spise faste måltider, som frokost, lunsj, ettermiddagsmat/mellommåltid, og det settes av god tid til måltidene. Barnehagene har et mat- og drikketilbud primært basert på brød, et utvalg pålegg, melk og frukt. Innslaget av varmmat varierer, men de færreste har dette oftere enn en dag i uken. Tilbudet av grove brødtyper kan med fordel økes, da det er det mellomgrove brødet som dominerer. Når det gjelder pålegget, er det 3-4 pålegg (ost, kjøttpålegg, fiskepålegg og prim) som utpeker seg som daglig tilbud. Syltetøy utpeker seg som et pålegg som brukes en gang i blant. Generelt er det lite av magre oster og kjøttpålegg, pålegg av kylling/kalkun og sjokolade-, karamell- og nøttepålegg. Melk og vann er det som hovedsakelig drikkes både til måltider og som tørstedrikk. Lettmelk er klart den vanligste melketypen, men innslaget av helmelk kan med fordel reduseres, og helst erstattes av magrere melketyper. Søte drikker som del av det daglige tilbudet, er forholdsvis lavt. Saft og kakao/sjokolademelk brukes av noen som variasjon til måltidene. Saft som tørstedrikk utenom måltidene forekommer lite, men tilbys ved markeringer og feiringer. Generelt anbefales et kosthold rikt på grønnsaker og frukt både for barn og voksne. Mange av barnehagene, men langt fra alle, har et daglig tilbud om frukt. Tilbudet av grønnsaker er imidlertid svært lavt, både til brødmåltider og til varme måltider. Tilbudet av grønnsaker og frukt bør økes. Feiringer og markeringer forekommer relativt hyppig i barnehager, og markeres ofte med mat og drikke. I mange tilfeller er det kake, is og saft som brukes, mens frukt og grønnsaker er lite brukt i slike sammenhenger. I tilllegg er det en del barnehager som har boller, vafler og kjeks som kosemat utenom de formelle feringer og markeringer. Undersøkelsen viser at barnehagene er opptatt av sitt arbeid med mat og måltider, men mye kan gjøres for å få et helsemessig bedre mat- og drikketilbud. Barnehagene ønsker at dette temaet blir inkludert i barnehagens planer, og de trenger hjelpemidler for å kunne jobbe systematisk med mat og ernæring. 9

15 Noen sentrale referanser Willet CW. Diet and health: What should we eat? Science 1994; 264: Koivisto U. Factors influencing children s food choice. Ann Med 1999; 31: Koivisto U og Sjødén P. Changing food habits in children and adolescents. Experiences from intervention studies. Scand J Nutr/Näringsforskning 1997; 41: Kvaavik E, Tell GS, Klepp KI. Stabilitet i kroppsmasseindeks fra ungdom til voksen. Tidsskr Nor Lægeforening nr ; 122: Lien N, Lytle LA og Klepp KI. Stability in Consumption of Fruit, Vegetables, and Sugary foods in a Cohort from Age 14 to Age 21. Preventive Medicine 2001; 217: Pollard CM, Lewis JM og Miller MR. Food service in long day care centers an oppertunity for public health intervention. Australian and New Zealand J of Public Health 1999; 23: Andersen LF, Nes M, Sandstad B, Bjørneboe GE og Drevon CA. Dietary intake among Norwegian adolescents. Eur J Clin Nutr 1995; 49: Pollestad ML, Øverby NC og Andersen LF. UNGKOST-2000, tabellrapport. Kosthold blant 4-åringer, Landsomfattende kostholdsundersøkelse, Sosial- og helsedirektoratet, Stortingsmelding nr. 16 ( ) Resept for et sunnere Norge, Helsedepartementet, Wilhelmsen AL. Utvikling av et redskap som kan anvendes i en landsdekkende kartlegging av mat- og drikketilbudet i norske barnehager Hva står på bordet? Hovedfagsoppgave i samfunnsernæring. Universitetet i Oslo, Oslo,

Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen

Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen Rapport IS-0345 Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere Tittel: Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen.

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Solveig Helene Aksnes, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis

Detaljer

Rapport IS-2134. Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie

Rapport IS-2134. Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Rapport IS-2134 Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Publikasjonens tittel: Mat og måltider i skolefritidsordningen (SFO) En kvalitativ studie Utgitt: Desember 2013 Publikasjonsnummer:

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

Fysiske faktorers betydning for mat- og måltidstilbudet i barnehagen - en casestudie

Fysiske faktorers betydning for mat- og måltidstilbudet i barnehagen - en casestudie TIDSSKRIFT FOR NORDISK BARNEHAGEFORSKNING NORDIC EARLY CHILDHOOD EDUCATION RESEARCH JOURNAL Fysiske faktorers betydning for mat- og måltidstilbudet i barnehagen - en casestudie Eli Kristin Aadland: Høgskolelektor,

Detaljer

Rapport IS-2133. Kantinedrift i videregående skole. En kvalitativ studie

Rapport IS-2133. Kantinedrift i videregående skole. En kvalitativ studie Rapport IS2133 Kantinedrift i videregående skole En kvalitativ studie Publikasjonens tittel: Kantinedrift i videregående skole En kvalitativ studie Utgitt: Desember 2013 Publikasjonsnummer: Utgitt av:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

RAPPORT FJELLPROSJEKTET

RAPPORT FJELLPROSJEKTET RAPPORT FJELLPROSJEKTET Bedre tannhelse hos barn av mødre med ikke-vestlig bakgrunn 2005-2010 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innledning... 2 Sammendrag... 2 Bakgrunn... 3 Mål... 5 Målgruppe... 5 Tiltak...

Detaljer

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn

Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Sluttrapport Kostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark 4.-10. klassetrinn Inger M. Oellingrath, Martin V. Svendsen, Ingunn Fjørtoft og Ingebjørg

Detaljer

Fargerikt kosthold i barnehagen Et kurs for alle barnehageansatte

Fargerikt kosthold i barnehagen Et kurs for alle barnehageansatte Fargerikt kosthold i barnehagen Et kurs for alle barnehageansatte Kursoversikt Trykk på pilene nedenfor for å navigere deg frem og tilbake i kurset. Dette kurset er delt inn i følgende fem deler: 1. Mat

Detaljer

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255

Rapport. Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Rapport Utviklingen i norsk kosthold 2014 IS 2255 Publikasjonens tittel: Utviklingen i norsk kosthold 2014 Utgitt: Januar 2015 Bestillingsnummer: IS 2255 Utgitt av: Helsedirektoratet Postadresse: Pb. 7000

Detaljer

barn, kosthold og fysisk aktivitet

barn, kosthold og fysisk aktivitet VEILEDER 2013 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet M T O T F L S Forord Kilder Små grep, stor forskjell. Råd for et sunnere kosthold, Helsedirektoratet, 2012 Retningslinjer for skolemåltidet,

Detaljer

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIESTED KJELLER Bokmål INNLEVERING AV EKSAMENSBESVARELSE VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS STUDIEPROGRAM: Bachelor i Samfunnsernæring EMNEKODE OG EMNENAVN: SERN 3910 KULL/KLASSE: 2011 INNLEVERINGSDATO

Detaljer

KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN. Bertha Storesund 29.04.14

KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN. Bertha Storesund 29.04.14 KOSTHOLD FOR BARN I BARNEHAGEN Bertha Storesund 29.04.14 Litt om meg selv. Mor til tre jenter Lege Spesialist i indremedisin Spesialist i revmatologi Ernæringsfysiolog Lovgrunnlag Forskrift om miljørettet

Detaljer

HELSE I MORS MAGE. Full rulle BARNS. Turmat. melketenner. Sure og søte. i Soppen. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap.

HELSE I MORS MAGE. Full rulle BARNS. Turmat. melketenner. Sure og søte. i Soppen. meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap. MELK_3.07 05-11-07 10:01 Side 1 Nr 3 2007 meieriprodukter ernæring livsstil kunnskap Turmat BARNS HELSE I MORS MAGE Full rulle i Soppen Sure og søte melketenner MELK_3.07 05-11-07 10:01 Side 2 6 innhold

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring 2013 Utvikling, testing og vurdering av 24-timers kostintervju Metodeutvikling og pilotstudie for kartlegging av kosthold blant 12 måneder gamle barn av irakiske innvandrere

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet

29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer 29. Råd om kosthold og fysisk aktivitet Basert på dokumentasjonsgrunnlaget (kap. 3-28) er det utarbeidet 13 råd om kosthold og fysisk aktivitet.

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal

Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal, SKJÅK LOM VÅGÅ SEL DOVRE LESJA Omslagfoto: Kristian Nilsen Fysisk aktivitet blant barn og unge i Nord-Gudbrandsdal - En kartlegging av aktivitetsnivået

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

Overbevisende dokumentasjon, store effekter

Overbevisende dokumentasjon, store effekter for bedre helse INNHOLD Dette dokumentet er laget for kursledere av kostholdskurset «Bra mat for bedre helse». Kurset består av fem kurskvelder med tilhørende power point presentasjoner. Målet med kurset

Detaljer

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat

Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat Hvorfor er det sunt og trygt for barn å spise sjømat ved Forsker Lisbeth Dahl 19. mai 2011 Maten du spiser gir energi og næringsstoffer Menneskekroppen er avhengig av tilstrekkelig tilførsel av en rekke

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser

Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser Rapport 24/2013 Utgitt desember 2013 Mat og måltider for aktive eldre - en studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser Ida Synnøve Grini, Annechen Bahr Bugge, Britt Signe Granli, Hilde

Detaljer

Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler

Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler Oppdragsrapport nr, 1-2009 Gun Roos og Mari Rysst Ikke-vestlige forbrukere og sunnhetsmerking av næringsmidler SIFO 2009 Oppdragsrapport nr. 1-2009 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer