VINJE KOMMUNE Teknisk drift og vedlikehald

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VINJE KOMMUNE Teknisk drift og vedlikehald"

Transkript

1 R VINJE KOMMUNE Teknisk drift og vedlikehald ØYFJELL REINSEDISTRIKT UTSLEPPSSØKNAD Åmot,

2 INNHALD 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR Søkaropplysningar Søknadsomfang REINSEDISTRIKT Generelt Personbelastning Reinseprosess Forureiningstransport TILTAK Eksisterande reinseanlegg og utsleppsledning Reinsetekniske tiltak Brukarkonfliktar Vassforsyning Lukttilhøve Bading Fiske RESIPIENT Utsleppsstad Resipientvurdering Utslepp UTLEGGING OG KUNNGJERING VEDLEGG

3 1 GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Søkaropplysningar Søknaden vert fremma av: Kontaktperson: Søknaden er utarbeida av: Sakshandsamar: Teknisk drift og vedlikehald 3890 Vinje Tone Midtbø Teknisk drift og vedlikehald 3890 Vinje Åge Verpe 1.2 Søknadsomfang søker med dette om utvida og fornya løyve til utslepp av avløpsvatn frå Øyfjell reinsedistrikt i samsvar med etterfølgjande spesifikasjonar og grunnlag. Det føreligg utsleppsløyve datert om løyve til utslepp av avløpsvatn frå Øyfjell avløpsanlegg. Eksisterande løyve gjeld utslepp frå inntil 60 personekvivalentar pe. Reinsekrava til Øyfjell reinseanlegg har frå vore: Tabell 1, eksisterande reinsekrav Anlegg Antal Volum Reinseeffekt fosfor/organisk stoff Slamavskiljar: 2 stk 3 12 m3 10% / 30% - Infiltrasjonsanlegg kammer 2 grøfter på om lag 50 m antatt 40-60% / 40-60% - antatt Reinseanlegget i Øyfjell ligg på eigedomen Dale gnr/bnr 106/3 og grunneigar er Aslak Dale. Det søkjast no om nytt utsleppsløyve på grunn av usikkert reinseresultat knytt til gamle infiltrasjonsanlegg og slamavskiljarar. I tillegg er vasskjelda til Øyfjell vassverk innanfor influensområde til infiltrasjonsanlegget. I samband med ny utsleppssøknad ynskjer å søkje om samla løyve for 130 pe. Ved eventuell ny busetnad i område innanfor reinsedistriktet vil desse kunne kople seg til reinseanlegget via kloakkpumpestasjon. Nye reinsekrav følgjer av forureiningsføresegna kapittel 13-7 for anlegg med utslepp til ferskvatn mellom pe. Utsleppet frå reinseanlegget skal minst etterkome 90% reduksjon av tilført fosfor til reinseanlegget berekna som årleg middelverdi. Tabell 2, nye reinsekrav 3

4 Total fosfor, Tot-P Reinseeffekt % Maks totalutslepp etter reinsing kg/d ved full tilknytning 130 pe 90 0,02 Søknaden gjeld utslepp etter reinsing i mekanisk/biologisk/kjemisk reinseanlegg. Anlegget vert bygd for å klare variasjon i belastning (tilrenning). Dimensjonerande full belastning er berekna til: 130 PE 2 REINSEDISTRIKT 2.1 Generelt Søknaden gjeld området Øyfjell frå Haugerud i sør til nord for Øyfjell bornehage (sjå vedlagt kart). Det er lagt opp til at reinseanlegget skal kunne ta 5 nye einebustader innanfor reinsedistriktet. Vert dei nye bustadane lokalisera sør og vest i område må det etablerast private kloakkpumpestasjonar for tilførsel til reinseanlegget. 2.2 Personbelastning Ved dimensjonering av VA-anlegg tek ein utgangspunkt i ei berekning av antal personekvivalentar (pe) i området. Dette er ei måleeining basert på at innbyggarar og all aktivitet i rensedistriktet vert omrekna til ekvivalente einingar. Ein personekvivalent belastar anlegget med: Spillvann 200 l/pe x døgn Total fosfor 1,6 g/pe x døgn BOF5 60 go2/pe x døgn KOFCr 120 go2/pe x døgn Tabell 3: For Øyfjellområdet er dette berekna slik det går fram av tabellen: Personbelastning PE Bygningar Antal PE Eksisterande bustader tilknytt 5 20 Nye bustader 5 20 Bornehage 20 Skule 40 Samfunnshus 30 Totalt 130 Belastninga vil variere over året. Erfaringane på eksisterande reinseanlegg er at belastninga varierer frå tilnærma ingen belastning til 100% belastning når skulen, bornehagen osv er i dagleg drift. 2.3 Reinseprosess I høve til Forureiningsforskrifta, kapittel 13, skal eit anlegg av denne storleiken ha primærreinsing av fosfor. Ein søkjer difor om løyve til utslepp av avløpsvatn etter reinsing i ein mekanisk/biologisk/kjemisk reinseprosess. Sjølv om utsleppskravet er 4

5 knytt til fosforreduksjon ynskjer kommunen å bygge minireinseanlegg med reinsing av organisk stoff i tillegg. 2.4 Forureiningstransport Berekningane er basert på fylgjande spesifikke føresetnader: Spesifikk produksjon : - Suspendert stoff 42 g/pe.d - Organisk stoff (BOF5) 60 g/pe.d - Total fosfor 1,6 g/pe.d Kjelde: SFT-Håndbok i innsamling av data om forurensningstilførsel til fjorder og vassdrag, og EU sitt avløpsdirektiv. Spesifikk vassmengde: - Spillvassmengde, fastbuande 200 l/pe. d - Spillvassmengde, bornehage, skule, samfunnshus 67 l/pe.d Dette gjev grunnlag for fylgjande berekning av forureiningsproduksjon. 130 PE Qdim = 0,58 m 3 /h og Qmaksdim = 1,36 m 3 /h. Tabell 4, vassmengder Gjennomsnitt Døgnvassmengd, m 3 /d 14 Årsvassmengd, m 3 /år Forureiningsproduksjonen i dimensjonerande døgn og i årsgjennomsnitt er berekna til: Tabell 5, forureiningsproduksjon Forureiningstransport fosfor fosfor Bygningar Antal PE kg/d kg/år Eksisterande bustader tilknytt ,03 11,7 Nye bustader ,03 11,7 Bornehage 20 0,03 11,7 Skule 40 0,06 23,4 Samfunnshus 30 0,05 17,5 Totalt 130 0,21 75,9 3 TILTAK 3.1 Eksisterande reinseanlegg og utsleppsledning. Øyfjell reinseanlegg har vore i drift som kommunalt anlegg sidan om lag Anlegget er eit infiltrasjonsanlegg med to slamavskiljarar i forkant av infiltrasjonen. Anlegget er eit sjølvfallsanlegg det vil sei at det ikkje er noko støtbelastning inn på infiltrasjonsgrøftene. Anlegget vart i 2008 planlagt om bygd med utskifting av infiltrasjonsmasser og spreiegrøfter. Denne ombygginga vart ikkje gjennomført på grunn av usikker påverknad 5

6 av drikkevasskjelda i område. Eksisterande infiltrasjonsgrøft har ein grunnvassretning mot Vikåi aust for Haugerud. Sidan anlegget er eit infiltrasjonsanlegg er utsleppet diffust. 3.2 Reinsetekniske tiltak har vurdera ulike alternativ til reinseanlegg, plassering, reinsedistrikt, resipienttilhøve osv. I hovudplan for avløp er det gjort følgjande utgreingar: Vurdering av reinsedistrikt med omsyn til storleik. Ved å omfatte noko meir areal i sentrum av Øyfjell vil nye bustadkrullar kunne knytte seg til via pumpeleidning til reinseanlegget. Det vil truleg vere kostnadsbesparande for nye og gamle etablerarar å knytte seg til det kommunale anlegget det er stadvis vanskeleg å finne gode infiltrasjonstilhøve i område. Vurdering av alternativ resipient har hatt dialog med Mattilsynet over fleire år knytt til problemstillinga med vasskjelde og mogleg påverknad frå infiltrasjonsgrøfta. har prøva å bore etter grunnvatn fleire stader i område lengre unna infiltrasjonsanlegget utan at det har lykkast å finne tilfredstillande vasskjelde med omsyn til mengde og kvalitet. Vurdering av utsleppspunkt i resipient. har vurdera ulike utsleppspunkt i resipienten. Planen no er å reinse avløpsvatnet i minireinseanlegg for så å etablere eit utløp i Vikåi. Konklusjonen ut i frå dei utgreiingane som er utført er at bygger nytt reinseanlegg ved sida eksisterande anlegg i dag. Det nye anlegget vil stette dei reinsekrava som er å finne i forureiningsforskrifta og kommunen legg opp til å bygge reinseanlegg basera på ein biologisk/kjemisk reinseprosess. Det nye reinseanlegget er planlagt plassert ved sida av eksisterande reinseanlegg. Eksisterande reinseanlegg skal vera i drift i heile byggeperioden. Når det nye reinseanlegget er ferdig, vert tilførselsleiningen lagt om til det nye anlegget. På denne måten oppnår ein normal, full drift på eksisterande reinseanlegg i heile byggeperioden. 3.3 Brukarkonfliktar Vassforsyning Det er uttak av drikkevatn nær dagens infiltrasjonsanlegg. Drikkevasskjelda forsyner bornehagen, skulen, samfunnshuset og om lag 7 einebustadar med drikkevatn. Vassverket i Øyfjell er kommunalt og godkjenningspliktig vassverk på grunn av abonnentgrupper som skule og bornehage. 6

7 Figur 1 Oversiktskart over vassanlegg og infiltrasjonsanlegg Ved bygging av nytt reinseanlegg vil utsleppspunktet bli flutt lenger mot sør i Vikåi for å unngå konflikt med den kommunale vasskjelda. Kommunen er ikkje kjend med andre vasskjelder i nærleiken Lukttilhøve Det nye anlegget vert delvis nedgrave med automasjon og overvaking i Øyfjell vassverk. Det forventast ikkje luktulemper for dei eksisterande bustadhusa i nærleiken. Ved tømming av slamavskiljar vil luktulempe forekomme Bading Avløpet vert reinsa i minireinseanlegg og den hygieniske kvaliteten på utsleppet vil vere ein monaleg forbetring mot dagens anlegg. Målsetjinga er at Vikåi vert minimalt påverka og at bading og anna bruk ikkje vert negativt påverka Fiske Vikåi har noko fiske. Ein reknar ikkje med at reinsa avløpsvatn og tilførsel av næringstoff skal forringe fiske. 7

8 4 RESIPIENT Figur 2 Framtidig utslepp frå minireinseanlegg 4.1 Utsleppsstad Etter reinsing i biologisk/kjemisk reinseanlegg vert avløpsvatnet ført ut i diffust infiltrasjongrøft / alternativt dykka utslepp i Vikåi. 4.2 Resipientvurdering meiner at tiltaket vil auke kvaliteten i resipienten Vikåi med etablering av minireinseanlegg og overvaking av anlegget. 4.3 Utslepp Forventa forureiningsproduksjon er om lag 7,6 kg pr år etter reinsa avløp. Dette er ein liten forureiningsbelastning på vassdraget og i tillegg vil diffust utslepp fungere som ein etterpolering av reinsa vatn. Forventa reinsegrad vil difor kunne forventast opp mot 97%. Tabell 6, forventa reinseresultat Suspendert stoff Reinseeffekt for biologisk/kjemisk reinseanlegg Reinseeffekt for kjemisk reinseanlegg 85 95% 80 95% BOF % 65 75% 8

9 Fosfor 85 95% 85 95% Nitrogen 15 20% 15 20% Bakteriar 95 99% 95 99% (Kilde: Grunnkurs i VAR-Teknikk, Del II, NTH 1981) Ein belastning på 130 PE i maksdøgn gir: Tabell 7, forventa utslepp Total fosfor Dim.døgn År Produksjon, kg 0,21 75,9 Utslepp etter reinsing i biologisk/kjemisk reinseanlegg 0,021 7,6 5 UTLEGGING OG KUNNGJERING Utsleppssøknaden skal leggast fram for offentlig gjennomsyn ved kommuneadministrasjonen i Vinje. Utlegginga vert kunngjort i: Vest-Telemark Blad Varden TA Forutan utlegging til offentlig gjennomsyn vert det sendt skriftleg forhandsvarsel til: Fylkesmannen i Telemark Grunneigarar i område 6 VEDLEGG 1. Kart over reinsedistrikt / saneringsplan Øyfjell 2. Kart over abonnentar og leidningsnett, Teknisk drift og vedlikehald Åge Verpe teknisk sjef 9

10 Vedlegg 1 - Kart over reinsedistrikt / saneringsplan Øyfjell 10

11 11

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune.

Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift for bruk av mindre avløpsanlegg i Fjell kommune. Lokal forskrift er gjeve i medhald av 12-6 i forureiningsforskrifta, fastsett av Miljøverndepartementet 15.12.05. 1 Verkeområde og føremål.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE.

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM UTSLEPP AV AVLØPSVATN FRÅ BUSTAD, HYTTER OG LIGNENDE I TYSVÆR KOMMUNE. Retningslinjene blei vedtatt i kommunestyret i møte 08.06.2005 sak 42/05, punkt 3 ved behandlingen

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknadsskjemaet gjeld for: Utslepp frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande verksemd med utslepp på under 50 pe. Utslepp

Detaljer

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad.

JNR.: Sula kommune Prosjektering, bygg og drift. Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller mindre tettbusetnad. Sula kommune Prosjektering, bygg og drift Postboks 280 6039 LANGEVÅG Telefon 70 19 91 00 post@sula.kommune.no www.sula.kommune.no JNR.: Søknad om utsleppsløyve for bustad-, fritids- og anna bygg eller

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg

Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. Forskrift om utslepp

Detaljer

KvinnheradKommune Rosendalsvegen ROSENDAL v/synneveskei GNR/BNR15/11 MED FLEIRE, TROPPO. SØKNAD OM UTSLEPPTIL SJØ FRÅ NYTT HYTTEFELT

KvinnheradKommune Rosendalsvegen ROSENDAL v/synneveskei GNR/BNR15/11 MED FLEIRE, TROPPO. SØKNAD OM UTSLEPPTIL SJØ FRÅ NYTT HYTTEFELT PROSJEKTADMINISTRASJON REGULERING - KOMMUNALTEKNISK PLANLE GGING KvinnheradKommune Rosendalsvegen10 5470ROSENDAL v/synneveskei Postboks 103 5649 EIKELANDSOSEN TLF: 56 58 11 30 Faks: 56 58 11 99 post@byggadmin.no

Detaljer

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad

Retningsliner for utslepp av avløpsvatn frå spreidd busetnad 1. Virkeområde Retningslinene gjeld for utslepp av avløpsvann frå fast busetnad og fritidsbustader med innlagt vatn i områda i Åseral kommune der det ikkje er ført fram offentlege avløpsleidningar, og

Detaljer

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland

Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland FRAMLEGG TIL HØYRINGSUTKAST Forskrift om utslepp av sanitært avløpsvatn frå mindre avløpsanlegg for kommunane Stord og Fitjar, Hordaland Fastsett av Stord kommunestyre... og Fitjar kommunestyre med heimel

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå bustadar, fritidsbustadar og andre bygg, for Sund kommune Lovverk: Lov om vern mot forurensninger og om avfall, 1981-03-13, nr. 06 (forureiningslova).

Detaljer

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett)

Bømlo kommune A-1. Søknad om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå hus og hytter m.m (Skjemaet gjeld ikkje for påkopling til offentleg avlaupsnett) Søknaden skal brukast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvann jf. Lokal forskrift om utslepp av sanitært avlaupsvatn frå bustadhus, hytter og liknande

Detaljer

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING

SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE FRÅ HUS OG HYTTER - RETTLEIING Kven har søknadsplikt? Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auke eit eksisterande utslepp vesentleg, må du søke kommunen

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL

LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG I OS KOMMUNE - TEKSTDEL OS KOMMUNE Tekniske Tenester Forvaltningsstyret Os, 08.09.2008 _ L.nr. Saknr. Arkivkode Eining/Sabh Dykkar ref. 15902/08 05/1897 /M41/ TEK/GHE LOKAL FORSKRIFT FOR MELDING OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN

Detaljer

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram

Gulen kommune. Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgåve: 3 Dato: 17.08.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for vatn og avløp - Planprogram Utgave/dato: 3/ 17.08.2017 Filnavn:

Detaljer

SØKNAD OM UTSLEPP AV KOMMUNALT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE TETTSTADER I FLORA KOMMUNE

SØKNAD OM UTSLEPP AV KOMMUNALT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE TETTSTADER I FLORA KOMMUNE SØKNAD OM UTSLEPP AV KOMMUNALT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE TETTSTADER I FLORA KOMMUNE Kven har søknadsplikt? Når du skal etablere eit utslepp av kommunalt avløpsvatn eller vil auke eit eksisterande utslepp vesentleg,

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010

Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010 Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune, datert 01.09.2010 Vedtatt i Radøy kommunestyre 30. september 2010, sak. 046/10. Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg

Detaljer

Ulstein kommune Teknisk etat

Ulstein kommune Teknisk etat Ulstein kommune Teknisk etat Saksnr Løpenr. Sakshandsamar Dato 2009/1177 6506/2010 AST 22.03.2010 LOKAL FORSKRIFT OM UTSLEPP AV SANITÆRT AVLØPSVATN FRÅ MINDRE AVLØPSANLEGG, ULSTEIN KOMMUNE Heimel: Fastsett

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA

Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: \Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 Bergen Ved: Sissel Storebø Dykkar ref.: Vår ref.: Dato: 5114077\Brev_Søknad-utsleppsløyve-FMVA 2013-05-28 KOMMUNALT AVLØP I FJELL KOMMUNE, SØKNAD OM UNNTAK FRÅ

Detaljer

VINJEKOMMUNE Tekniskdrift og vedlikehald

VINJEKOMMUNE Tekniskdrift og vedlikehald R 2014 1 VINJEKOMMUNE Tekniskdrift og vedlikehald VÅGSLIREINSEDISTRIKT UTSLEPPSSØKNAD Åmot, 27.01.2014 rev 27.02.14 INNHALD Samandrag......3 1 GENERELLE OPPLYSNIN GAR... 4 1.1 Søknadsomfang... 4 2 REINSEDISTRIKT...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. oktober 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 15. november 2017 31.08.2017 nr. 1618 Forskrift

Detaljer

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg

Rapport etter forureiningstilsyn ved Trøim avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3915 Arkivnr.: 461.2 Dykkar referanse: Bjørn Olav Viken Sakshandsamar: Hemsedal kommune Innvalstelefon: 32266826 3560 Hemsedal Rapporten er sendt per e-post til:

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Oversending av løyve etter forureiningslova - Bø reinseanlegg i Bø reinsedistrikt - Bø kommune

Oversending av løyve etter forureiningslova - Bø reinseanlegg i Bø reinsedistrikt - Bø kommune Sakshandsamar, direktetelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Vår dato 09.02.2015 Dykkar dato 14.06.2013 Vår ref. 2013/1044 Dykkar ref. Bø kommune Teknisk eining Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK Att. Gudmund

Detaljer

Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud.

Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud. Forskrift om tømming av avlaupsanlegg inkludert tette tankar og bestemmingar om betaling av gebyr, Hemsedal kommune, Buskerud. KAP 1. GENERELLE VEDTAK 1.1 Føremål Forskrifta har som føremål å sikre miljømessig,

Detaljer

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire

Detaljer

Rapport frå tilsyn på avløpsanlegg 23. mai Resultat frå tilsynet. Odda kommune Oppheimsgata Odda. Rapportnummer: I.

Rapport frå tilsyn på avløpsanlegg 23. mai Resultat frå tilsynet. Odda kommune Oppheimsgata Odda. Rapportnummer: I. Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 03.07.2014 Dykkar dato 03.07.2014 Vår referanse 2014/6393 Dykkar referanse Gunnvor Dagestad Odda kommune Oppheimsgata 31 5750 Odda Rapport

Detaljer

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta

Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Rettleiing til søkjar - søknad om utslepp under 50 pe kapittel 12 i ureiningsforskrifta Les denne rettleiinga før du fyller ut søknadsskjemaet. Fleire kommunar har laga egne søknadsskjema om avløpsutslepp

Detaljer

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter

Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknad om utslepp av sanitært og kommunalt avløpsvatn frå hus og hytter Søknaden skal nyttast for etablering av nye utslepp og vesentleg auke av eksisterande utslepp av sanitært avløpsvatn jf. forskrift

Detaljer

Vår ref. 2013/ Bodil Huse Olsen - Utsleppsløyve minireinseanlegg, ifrådelt parsell på eigedom gnr. 11, bnr. 9 - Ølve

Vår ref. 2013/ Bodil Huse Olsen - Utsleppsløyve minireinseanlegg, ifrådelt parsell på eigedom gnr. 11, bnr. 9 - Ølve Rådmannen Helse og rehabilitering Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no facebook.com/kvinnherad

Detaljer

Tysnes Kommune. Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram

Tysnes Kommune. Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram Kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø - planprogram Utgåve: 1 Dato: 08.11.2016 1 DOKUMENTI NFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapporttittel: Kommunedelplan for Vatn, Avløp og Vassmiljø - Planprogram Utgåve/dato:

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE. Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT

TYSVÆR KOMMUNE. Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT TYSVÆR KOMMUNE Hovudplan for avløp 2012-2031 SAMANDRAGSRAPPORT MÅL Hovudplan avløp er ei rullering av Hovudplan avløp og vassmiljø 2005-2015 vedtatt i kommunestyret sak 42/05 den 8.5.2005. Overordna mål

Detaljer

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I.

Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga 2. juni 2014. Resultat frå tilsynet. FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume. Rapportnummer: 2014.113.I. 5557 2317Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø. 5557 2317 Vår dato 26.06 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6568 Dykkar referanse FjellVAR AS Lonavegen 20 5353 Straume Rapport frå tilsyn av avløpsanlegga

Detaljer

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn, Vrådal reinsedistrikt, Kviteseid kommune

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn, Vrådal reinsedistrikt, Kviteseid kommune Fylkesmannen i Telemark Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn, Vrådal reinsedistrikt, Kviteseid kommune Løyvet er gjeve på grunnlag av opplysningar i søknad av 07.11.2007, samt opplysningar som har kome

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Saksbehandlar, innvalstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Saksbehandlar, innvalstelefon Gunnar Djuvik, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Saksbehandlar, innvalstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.013.I.FMTE Saksnummer: 2017/2189 Dato for kontroll: 24.05.2017

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelinga

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelinga FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelinga Bykle kommune Teknisk drift og eigedom 4754 Bykle Dykkar ref. Vår ref. (må givast opp ved svar) Dato Sak nr. 2008/999 / VSK 10.12.2008 UTSLEPPSLØYVE - BYKLE

Detaljer

Utsleppsløyve for Vaset reinseanlegg i Vestre Slidre kommune

Utsleppsløyve for Vaset reinseanlegg i Vestre Slidre kommune Vestre Slidre kommune 2966 Slidre Dykkar referanse Dato 16.11.2009 Vår referanse 2008/7818-461.2 MD Saksbehandler Magne Drageset, tlf. 61 26 60 72 Avdeling Miljøvernavdelinga Utsleppsløyve for Vaset reinseanlegg

Detaljer

RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter

RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter RETTLEIING - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn frå hus og hytter Kven har søknadsplikt? Sogndal kommune Når du skal etablere eit utslepp av sanitært avløpsvatn eller vil auka eit eksisterande utslepp

Detaljer

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar

1. Innhald. 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning 6. Avløp og utslepp 7. Utgreiing 7.1 Estetiske omsyn 7.2 Konsekvensar for naboar AVLØPSPLAN FOR Kårdal Hyttegrend MJØLFJELL, VOSS KOMMUNE. Datert: 03.mai 2013 Innhald Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 1. Innhald 2. Samandrag 3. Nøkkelopplysningar 4. Planområde 5. Vann forsyning

Detaljer

Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast

Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast Planprogram Hovudplan for avløp Høyringsutkast Vedteke i styre sak xx/xx UNDERTITTEL xx.xx.20xx Sist revidert: 25.08.2017 Vedteke i/av: Ola Normann 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Ulstein Kommune

Detaljer

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune

Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Lokal forskrift om utslepp av avløpsvatn frå bustad og fritidsbustad i Hemsedal kommune Vedtatt av Hemsedal Kommunestyre den 02.06.2009 med heimel i forskrift om begrensing av forureining (forureiningsforskrifta)

Detaljer

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad Fylkesmannen i Hordaland gir løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn for Stord tettstad med heimel i forureiningsloven 11, jf. 16 og forureiningsforskrifta

Detaljer

MILJØVERNAVDELINGA. Inspeksjonsrapport. Vinstra avløpsanlegg

MILJØVERNAVDELINGA. Inspeksjonsrapport. Vinstra avløpsanlegg MILJØVERNAVDELINGA Inspeksjonsrapport Vinstra avløpsanlegg 11.6.2014 www.fylkesmannen.no/oppland 2 Inspeksjon ved Vinstra avløpsanlegg Dato for inspeksjonen: 11. juni 2014 Rapportnummer: 2014.019.I.FMOP

Detaljer

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3

4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1. 4.1. Overordna mål... 2. 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4. MÅL FOR AVLØP OG MILJØ... 1 4.1. Overordna mål... 2 4.2. Førebels mål for vasskvalitet... 3 4.2.1. Område 1. Stranda... 3 4.2.2. Område 2. Liabygda... 4 4.2.3. Område 3. Sunnylvsfjorden... 5 4.2.4.

Detaljer

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift.

TOKKE KOMMUNE Definisjonar. BRA, bruksareal er i høve til NS 3940 og teknisk forskrift. TOKKE KOMMUNE. Reglar om tilskot til bygging av bustadhus i spreidd område, (utanfor kommunalt bustadfelt), kjøp, utbetring/restaurering av eldre bustad, til private vass- og kloakkanlegg. Endring av reglane

Detaljer

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad

Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad Utsleppsløyve for kommunalt avløpsvatn for Øystese-Norheimsund tettstad Fylkesmannen i Hordaland gir løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn for Øystese- Norheimsund tettstad med heimel i forureiningslova

Detaljer

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane

Siv. Ing. Tobias Dahle. Driftsassistansen i Sogn og Fjordane Siv. Ing. Tobias Dahle Overordna oppdeling Ureiningsforskrifta ( Forskrift om begrensing av forurensinger), vedteke 1 juli 2004 med seinare endringar. Del 4 Avløpsdelen Kapittel 12 anlegg mindre enn 50

Detaljer

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR

FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR VOSS KOMMUNE Vedteken i kommunestyret 20.03.2014 sak 23/14 FORSKRIFT OM TØMMING AV AVLØPSANLEGG OG BETALING AV GEBYR Vedteke av: Voss kommune Arkivsak nr: 13/1337 Ikrafttreding: 01.01. 2014 Heimel: Forskrifta

Detaljer

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER

VASS- OG AVLØPSAVGIFTER Hå kommune FORSKRIFT VASS- OG AVLØPSAVGIFTER FORSKRIFT AV 28. OKTOBER 2010 - HÅ KOMMUNE www.ha.kommune.no 1 Innhald Vass- og avløpsavgifter 1.0 Generelle føresegner... 3 2.0 Formålet med forskrifta...

Detaljer

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn

Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Erverv av grunn ved Vangsnes vassverk for sikring av råvatn Rammevilkår for VA sektoren Bergen 24.04.2015 Agenda 1. Geografi og topografi 2. Historikk 3. Vassvegane på Vangsnes 4. Erverv 5. Erfaringar

Detaljer

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1

Bømlo kommune. h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Bømlo kommune h:\felles\intranett\stoff\presentasjonar\bømlo kommune\agm\\1 Her finn du oss: Øyommune med meir enn 1000 større og mindre øyar 247 kvadratkilometer i omfang Kystlinemeter Om lag 620 km Innbyggjarar

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema:

Fylkesmannen i Hordaland fant 6 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Saksbehandler, innvalgstelefon Henriette Ludvigsen, 55 57 21 15 Vår dato 31.05.2012 Deres dato Vår referanse 2012/7106 Deres referanse Lerøy Fossen AS 5281 Valestrandsfossen Rapport frå inspeksjon 2. mai

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

Løyve til utslepp frå Tine Meieriet Lom og Skjåk

Løyve til utslepp frå Tine Meieriet Lom og Skjåk 1 Løyve til utslepp frå Tine Meieriet Lom og Skjåk Løyvet er gjeve med heimel i: lov om vern mot forurensninger og om avfall (forureiningslova) av 13. mars 1981 nr. 6, 11, 16 og 18. Løyvet gjeld utslepp

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato:29.11.2010 Vår referanse:2010/3633/ino Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Ildikó Nordensvan, 37 01 75 51 Inspeksjonsrapport

Detaljer

Avløpsanlegg i spreidd busetnad

Avløpsanlegg i spreidd busetnad Avløpsanlegg i spreidd busetnad Val av løysingar Dimensjonering okre prosjektdøme v/sivilingeniør Trond Sekse orconsult AS Avd. Sogn og Fjordane Avløpsanlegg i spreidd busetnad Transportsystem - Konvensjonelle

Detaljer

Det ble ikke opplyst fra byggherre at campinghytter skal fylle krav til tek 10.

Det ble ikke opplyst fra byggherre at campinghytter skal fylle krav til tek 10. Fra: Geir Petter Johannessen Sendt: 12. april 2016 22:19 Til: Byggesak Lindås Emne: FW: Vs: Igangsettingsløyve og mellombels utslippsløyve - gbnr 55/35 Bruvoll camping Hei kan dere sett opp

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram

Hareid kommune Kommunedelplan for vatn og avløp Forslag til planprogram Hareid kommune 21.11.2017 Kommunedelplan for vatn og avløp 2018-2030 Forslag til planprogram INNHALDSLISTE 1 Kort om planprogrammet... 3 2 Formål med planarbeidet... 3 3 Rammer og føringar... 3 4 Planområde...

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Sakshandsamar, innvalstelefon: Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Sakshandsamar, innvalstelefon: Gunnar Djuvik, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Sakshandsamar, innvalstelefon: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport - systemrevisjon Informasjon om kontrollert verksemd: Namn: Vinje kommune, Teknisk drift

Detaljer

Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.

Rektangelg. Avløpsforskrift separate anlegg. Ørsta kommune. Forslag til. IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4. Rektangelg AS Ørsta kommune Forslag til Avløpsforskrift separate anlegg IT-arkiv: C:\staging\3FA2517F-44EF-10BDA4\in\3FA2517F-44EF-10BDA4.doc forslag til forskrift om utslepp frå separate avløpsanlegg

Detaljer

MARINE HARVEST NORWAY AS - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 7,5 MILL SETTEFISK I STONGFJORDEN ASKVOLL KOMMUNE - UTTALE

MARINE HARVEST NORWAY AS - SØKNAD OM KONSESJON PÅ 7,5 MILL SETTEFISK I STONGFJORDEN ASKVOLL KOMMUNE - UTTALE Kopi Askvoll Kommune Sakshandsamar: Hanne Marie Utvær Postboks 174 Telefon: 91102779 Seksjon: 6988 ASKVOLL Vår referanse: 13/17061 Att: Elektronisk post Dykkar referanse: Vår dato: 10.02.2014 Dykkar dato:

Detaljer

Vass- og avløpsavgifter

Vass- og avløpsavgifter TIME KOMMUNE Vass- og avløpsavgifter Forskrift av 1. mars 2009 - Time kommune www.time.kommune.no TIME KOMMUNE Innhaldsoversikt Vedtak Vedtatt av Time kommunestyre den 28.04.2009 med heimel i lov av 31.

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk:

Følgjande bruksareal og vassforbruk skal leggjast til grunn for stipulert forbruk: HST-133/03 Vedtak: Med heimel i lov om kommunale vass-og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vass-og avlaupsgebyr av 10.januar 1995,sist endra 13.juli 2000, blir for Kvam herad vedteke slik forskrift:

Detaljer

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020

VIK KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR AVLØP 2012-2020 Høyringsutgåve MAI 2012 POLITISK HANDSAMING AV PLANEN: VEDTAK OM ORGAN SAKSNR. DATO OPPSTART PLANARBEID ADMINISTRATIVT - - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN 2. GONG HANDSAMING

Detaljer

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde

Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Påsleppskrav frå kommunen for næringsmiddelverksemd. Eksempel stort slakteri i Førde Magnar Bolstad Sivilingeniør Asplan Viak AS Leikanger Førde Leikanger Bakgrunn: Problematikken med påsleppskrav og gebyr

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: Vår referanse: 2011/1874

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: Vår referanse: 2011/1874 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Miljøvernavdelinga Vår dato: 28.04.2011 Vår referanse: 2011/1874 Saksbehandlar, innvalstelefon : Dagny Alvik, 576 55411 Arkiv nr. Dykkar referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport

Detaljer

6900 Florø Arkivkode: 08/4893, Tidsrom for kontrollen: i verksemda:

6900 Florø Arkivkode: 08/4893, Tidsrom for kontrollen: i verksemda: Førebels FØREMELD INSPEKSJON ved RAPPORT Marine Harvest Norway AS avd Haukå Lokalitet 13486 Haukå i Flora kommune Verksemda si adresse: Lovverk: 6900 Florø Arkivkode: 08/4893, 542.1 Ureiningslova med forskrifter

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune

Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Høyanger kommune Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Høyanger kommune Denne forskrifta er vedteken av Høyanger kommunestyre den 22.11.2011 i sak 085/11 med heimel i Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

Registrering av separate avløpsanlegg og borebrønnar i hytteområde på aust åsen og Volbu (JOVA feltet).

Registrering av separate avløpsanlegg og borebrønnar i hytteområde på aust åsen og Volbu (JOVA feltet). Registrering av separate avløpsanlegg og borebrønnar i hytteområde på aust åsen og Volbu (JOVA feltet). Innleiande registreringar i samband med vassmiljø og VA plan. Nyare jordhauganlegg i Javnlie Øystre

Detaljer

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S

INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN INSPEKSJON VED Sævareid Fiskeanlegg A/S Utkast / Endelig RAPPORT NR. 2/01 Bedriftens adresse: 5645 Sævareid Arkivkode: 01/09502-542.1 Utslippstillatelse av:

Detaljer

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING

GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV RØMO AVLØPSRENSEANLEGG juli 2011 Ansv.nr.: 432962 Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene i avløpssonen: Eksisterende og planlagte avløpsledninger,

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Reinseanlegg i Voss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 387

Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Reinseanlegg i Voss R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 387 Miljøfagleg vurdering av plasseringa av utsleppet frå Evanger Reinseanlegg i Voss R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 387 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Miljøfagleg vurdering av plasseringa

Detaljer

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029

UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG. August 2011 10/4029. Steinkjer Kommune Utslippssøknad for Kvam Renseanlegg 10/4029 UTSLIPPSØKNAD FOR KVAM RENSEANLEGG August 2011 Søknad om utslippstillatelse 1. Søker: Kommune: STEINKJER KOMMUNE Kommunens kontaktperson: EINAR NØVIK Avd: Avdeling for samfunnsutvikling Enhet: Enhet for

Detaljer

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014

FORSLAG VA RAMMEPLAN. Borge, Osterøy kommune. opus bergen as. Informasjon. P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 opus bergen as FORSLAG VA RAMMEPLAN Borge, Osterøy kommune Informasjon Oppdragsgivar: Borgeåsen Eiendom AS Oppdrag: P11057 Borge, Osterøy- VA-rammeplan Dato: 01-10-2014 Skriven av: Frederic Bull-Tornøe

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Myrkdalen Renseanlegg 25. august 2014 Rapportnummer: I.FMHO

Rapport frå inspeksjon ved Myrkdalen Renseanlegg 25. august 2014 Rapportnummer: I.FMHO Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 03.09.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/10357 Dykkar referanse Myrkdalen Renseanlegg AS Myrkdalen 5701 VOSS Rapport frå inspeksjon ved

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Magnar Selbervik Arkivsak: 2010/253 Løpenr.: 11187/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: VIDARE UTGREIING AV MOGELEG INTERKOMMUNALT SAMARBEID

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Det eg vil snakka om er: Utfordringar, strategi og prosjektstyring for VA i Bømlo kommune. Her finn du oss: Øykommune med meir enn 1000

Detaljer

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL

FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Vår dato Vår ref. 14.12.00 2000/07490//KM Saksbehandlar Dykkar dato Dykkar ref. Seksjonsleiar Kolbjørn Megård 71 25 84 23 Sula kommune Postboks 280 6030 LANGEVÅG SULA KOMMUNE

Detaljer

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne.

Møtebok. Vedlegg: 1. Søknad frå Herøysund vassverk m/vedlegg. 2. Kart over leidningsnett som viser leidningar og anlegg som vert overtekne. Møtebok SAK: Herøysund Vassverk - søknad om kommunal overtaking. Arkivsaksnr.: 97/01734 BEHANDLA AV: Beh.rf. Utval Møtedato Utvalssak X Hovudutval for miljø og kultur 10.12.97 97/078 1 Formannskapet 08.01.98

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg

Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Dokumentasjon av reinsegrad og beskriving av anlegg Det er gjennomført synfaring og grunnundersøking på gnr., bnr. i Etne kommune for å vurdere kva som er den best eigna avløpsløysinga på eigedommen. Etne

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE MØTEBOK. Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Plan- og miljøutvalet Formannskapssalen 19.04.2017 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Tone Edland SP Liv Sigrun Nykos Midtun SP Ove Kringlegarden

Detaljer

Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest Norway AS sitt settefiskanlegg på lokaliteten Kvinge S i Masfjorden kommune

Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest Norway AS sitt settefiskanlegg på lokaliteten Kvinge S i Masfjorden kommune Sakshandsamar, innvalstelefon Tom N. Pedersen, 5557 2119 Vår dato 01.07.2016 Dykkar dato Vår referanse 2016/8406 Dykkar referanse Marine Harvest Norway AS Rapport frå tilsyn 17. juni 2016 ved Marine Harvest

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1. Utval: Klagenemnd Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: Etter formannskapsmøtet

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1. Utval: Klagenemnd Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: Etter formannskapsmøtet Møteinnkalling Utval: Klagenemnd Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 03.02.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Sakshandsamar, innvalstelefon: Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Sakshandsamar, innvalstelefon: Gunnar Djuvik, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelinga Sakshandsamar, innvalstelefon: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport - revisjon Kontrollrapport nr.: 2015.002.R.FMTE Saksnummer: 2015/1920 Dato for kontrollen:

Detaljer

Rapport frå tilsyn ved avløpsanlegg 26. mai 2014 og varsel om vedtak om å oversende forpliktande framdriftsplan for å stette reinsekrav

Rapport frå tilsyn ved avløpsanlegg 26. mai 2014 og varsel om vedtak om å oversende forpliktande framdriftsplan for å stette reinsekrav Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storebø 55 57 23 17 Vår dato 26. juni 2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6567 Dykkar referanse Os kommune Postboks 84 5202 Os Rapport frå tilsyn ved avløpsanlegg 26.

Detaljer

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast:

FjellVAR AS ber i notatet om at kommunestyret gjer følgjande vedtak når gebyrsatsane for 2015 skal fastsetjast: Internt notat. Frå: Til: FjellVAR AS, v/ dagleg leiar Bjarne Ulvestad Fjell kommune, v/ rådmann Steinar Nesse Dato: 06.10.2014 Notat vedkommande fastsetjing av VAR-gebyr for 2015. Saksopplysningar: FjellVAR

Detaljer

Rapport frå tilsyn 20. juni 2014 og varsel om vedtak om å oversende forpliktande framdriftsplan for å stette reinsekrav

Rapport frå tilsyn 20. juni 2014 og varsel om vedtak om å oversende forpliktande framdriftsplan for å stette reinsekrav Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 30.06.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6399 Dykkar referanse Anton Bøe Askøy kommune Postboks 323 5323Kleppestø Rapport frå tilsyn 20.

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland fann 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Utslepp til vatn Internkontroll

Fylkesmannen i Hordaland fann 2 avvik under inspeksjonen innan følgjande tema: Utslepp til vatn Internkontroll Sakshandsamar, innvalstelefon Ingrid Torsnes, 5557 2320 Vår dato 14.12.2016 Dykkar dato Vår referanse 2013/6846 461.5 Dykkar referanse Statens Vegvesen - Region Vest Askedalen 4 6863 Leikanger Rapport

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune.

Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune. Forskrift om vass- og avløpsgebyr for Nissedal kommune. Gjeldande frå 01.01.2017 Forskrift om vass- og avløpsgebyr i Nissedal kommune Heimel: Fastsett av Nissedal kommunestyre 08.12.2016 med heimel i lov

Detaljer

Endra utsleppsløyve etter forureiningslova for kommunalt avløpsvatn, Kovstulheia - Russmarken reinsedistrikt, Hjartdal kommune

Endra utsleppsløyve etter forureiningslova for kommunalt avløpsvatn, Kovstulheia - Russmarken reinsedistrikt, Hjartdal kommune FYLKESMANNEN I TELEMARK Vedlegg 1 Endra utsleppsløyve etter forureiningslova for kommunalt avløpsvatn, Kovstulheia - Russmarken reinsedistrikt, Hjartdal kommune Løyvet er gjeve i medhald av lov om vern

Detaljer

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak

EID KOMMUNE. Møtebok. Detaljreguleringsplan for Lund masseuttak - vedtak EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 03.09.2015 146/15 CMÅ Formannskapet 03.09.2015 CMÅ Kommunestyret 10.09.2015 095/15 CMÅ Avgjerd av: Kommunestyret

Detaljer

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS

Mellombels løyve til mottak, mellomlagring, handsaming og gjenvinning av brukt strøsand for Løvaas Maskin AS Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 20.06.2013 Dykkar dato 14.05.2013 Vår referanse 2013/6502 Dykkar referanse Løvaas Maskin AS Barlivn. 21 5142 Fyllingsdalen Mellombels løyve

Detaljer

Anleggsnr:

Anleggsnr: Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon: Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Kontrollrapport nr: 2010.026.I.FMTE Saksnummer: 2010/1633 Dato for kontrollen: 14.10.2010

Detaljer

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak:

Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å gjere slikt vedtak: Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Elisabeth Aune, Nærings- og kulturavdelinga Sak nr.: 16/3196-23 Søknader om konsesjon for av skjelsand Fylkesdirektøren rår hovudutval for næring og kultur til å

Detaljer

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08

Radøy kommune Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram. Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram Utgåve: 1 Dato: 2015-01-08 Kommunedelplan for vassforsyning og avløp - Planprogram 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgjevar: Rapportnamn: Kommunedelplan

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingena

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingena FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingena Brokke Vatn- og avlaupsverk AS c/o Nomelands Anleggsmaskiner AS 4748 Rysstad Dykkar ref. Vår ref. (må givast opp ved svar) Dato Sak nr. 2007/3157 / VSK 20.08.2008

Detaljer

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE

OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE OVERVASSNORM FOR SOGNDAL KOMMUNE April 2013 Samandrag Målsettinga med denne norma er å bevisstgjere kommunale- og private utbyggarar om overvassproblematikk og overvasshandtering etter moderne idear om

Detaljer

Førehandsvarsel: Kunngjering av søknad om nytt løyve etter forureiningslova til auka produksjonsrammer for Nortura BA avd.

Førehandsvarsel: Kunngjering av søknad om nytt løyve etter forureiningslova til auka produksjonsrammer for Nortura BA avd. Dykkar ref.: Vår dato: 14.11.2014 Vår ref.: 2013/1256 Arkivnr.: 461.3 Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer