RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE"

Transkript

1 RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010

2 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye tider, er en forutsetning for å kunne leve opp til denne ambisjonen. En viktig måte å sikre dette på, er å ha aktive medlemmer, som hele tiden vet hva som er mest aktuelt akkurat nå. Vi tror at mangfold er viktig i en forening som vår, mangfold i betydningen av at kolleger fra mange fagdisipliner og med ulik erfaringsbakgrunn opplever betongforeningen som en felles og viktig møtearena. Så hva skal til for å få til dette? Som grunnlag for å utarbeide gode handlingsplaner i foreningenes komiteer og utvalg ble det september 2010 gjennomført en spørreundersøkelse blant foreningens medlemmer. En foreløpig rapport er lagt fram for foreningens styre, nå foreligger endelig den ferdige rapporten. Undersøkelsen er gjennomført av medlemskomiteen etter oppdrag fra styret. Nå vil resultatene bli drøftet videre i komiteer og utvalg og dessuten bli lagt ut på foreningene hjemmeside. Kommentarer taes imot med takk både konkrete kommentarer til rapporten. Dessuten kan forslag til tiltak rettes til administrasjonen i Norsk Betongforening. Takk til alle som svarte på undersøkelsen! Oslo Medlemskomiteen v/ Siri Fause Kristin Eikemo Tommy Cielicki Elisabeth Schjølberg Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 2

3 Kort og godt Norsk Betongforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene der fokus var tilfredshet med det tilbudet i foreningen og grunnlag for deltakelse i ulike komiteer og utvalg. Tall og svar er dokumentert i en rapport som du kan hente her: For alle de medlemmene som har deltatt i dugnadsarbeid for foreningen, er svarene meget oppmuntrende. Medlemmene som har svart på undersøkelsen og som har benyttet seg av foreningens tilbud, gir svært gode karakterer. 9 av 10 svarer i snitt at de er fornøyd eller meget godt fornøyd med Norsk Betongdag, de regionale møteplassene, ulike kurs og seminarer. Dette er meget tilfredsstillende! Sentralt i suksessen er en meget kompetent og effektiv administrasjon som kjenner medlemmene og bransjen godt. Hensikten med undersøkelsen var imidlertid først og fremst innrettet på videre utvikling av foreningene og på å etablere et godt grunnlag for å sikre en fortsatt god aktivitet. Et viktig signal i rapporten er fokus på faglighet. Den aller viktigste grunnen til å delta på foreningens aktiviteter er at de er faglige relevante. Hvis noen trodde at betongfolk møtes for å snakke om andre ting enn betong, tar de trolig helt feil. Det er derfor sannsynlig at det er stor oppslutning blant deltakerne i undersøkelsen til foreningens formål som er å virke for norsk betongnæring blant annet ved å arbeide for: utvikling og bruk av betong ved å påvirke fagets rammebetingelser å fremme forskning og undervisning, samt å formidle kunnskap og informasjon. rasjonelle utførelsesmetoder som sikrer betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. å fremme norsk betongteknologi internasjonalt, og søke samarbeid med andre organisasjoner og medlemmene av Nordisk Betongforbund. å skape et aktivt faglig miljø for medlemmene ved å arrangere foredrag, diskusjoner, kurs etc, samt å engasjere medlemmene i faglig arbeid i komiteer og utvalg. Et viktig fundament i foreningen er de regionale medlemsgruppene som finnes i Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. De har ansvar for å arrangere regionale møter og seminarer. Det er i regionene man virkelig kan møte enkeltmedlemmene og få oversikt over hva de oppfatter som aller viktigst faglig til enhver tid. Gruppene har videre gode erfaringer med kontakt med høyskoler og universitet. Dette er med andre ord fora som er viktige for rekruttering av medlemmer til foreningen. Har du lyst til å være med å starte en regional gruppe der du holder til? Ta kontakt med Norsk Betongforening! Det legges stor vekt på informasjon i NB, og dette påpekes som en viktig aktivitet av medlemmene. Det å være synlig i informasjonssamfunnet er imidlertid en utfordring for de fleste, og bruk av nye medier innebærer både muligheter og trusler. Det foreslås derfor at informasjonsarbeidet i foreningen styrkes ved å opprette en egen komité som skal ha fokus på informasjonsvirksomheten. Det synliggjøres i rapporten at muligheten for å etablere nettverk og få oversikt over bransjen beskrives som viktige årsaker til at medlemskap i foreningen er verdifullt. Dette verdsettes trolig ikke i stor nok grad av alle arbeidsgivere, og er kanskje ikke så godt kjent?. Dette momentet bør kunne brukes for å styrke rekrutteringen både av medlemsbedrifter og enkeltmedlemmer. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 3

4 Foreningen har mange aktiviteter som det kan være vanskelig også for de mest aktive å ha oversikt over. Det at alle de som deltar i ulike komiteer kjenner godt til hverandres aktiviteter, vil være viktig for foreningens mulighet for effektivt å utvikle sitt tilbud. Administrasjonen er viktig for å sikre informasjonsflyt og koordinering. Det foreslås likevel at det gjennomføres ett større fysisk møte pr år der alle medlemmene som deltar i ulike komiteer møtes for gjensidig informasjon, utveksling av ideer og for koordinering. Det er medlemsgrupper som ikke er nådd i spørreundersøkelsen, selv om den er rimelig representativ både med tanke på bransjetilhørighet og aldersfordeling. Dette er uheldelig, for når foreningen skal utvikle seg videre og ambisjonen er at foreningen skal være for alle bransjens yrkesgrupper, så gir ikke undersøkelsen tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hva som er viktig for de medlemsgruppene som ikke har svart. Det som uansett kommer frem, er at ulike aldersgrupper har nokså ulike preferanser på en del områder. Det blir spennende å se hvordan foreningen vil bruke disse ulikheten som grunnlag for videre utvikling. På noen områder fremkommer det også kritikk av foreningen, selv om dette ikke er hovedinntrykket. De kritiske kommentarene er tatt med i rapporten, og vil være en viktig del av drøftingene som forhåpentligvis vil gå i tiden som kommer. Rapporten skal brukes som grunnlag for diskusjoner om retning i foreningens mange komiteer, og vi håper at de mange innspillene i rapporten kan bidra til gode diskusjoner og mange gode tiltak. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 4

5 Innhold Forord... 2 Kort og godt... 3 Orientering om undersøkelsen og om organisering av rapporten... 6 Leseveiledning - organisering av rapporten... 6 Hvorfor og hvordan spørreundersøkelse... 6 Noen tanker om feilkilder og validitet... 7 Respondentene - bakgrunnsdata... 8 Generelt... 8 Aldersfordeling... 8 Utdanningsnivå... 9 Rekruttering Bransje og geografi Respondentenes aktive deltakelse i Norsk Betongforening Respondentenes bruk av og tilfredshet med tilbudene i Norsk Betongforening Generelt Bruk av Norsk Betongforenings tilbud - hyppighet Bruk av NB s tilbud tilfredshet med kvalitet Kommentarer gitt til vurderingen: Hvorfor skal jeg delta i Norsk Betongforening? Hva skal til for å sikre deltakelse og engasjement fremover? Hva skal til for at du skal delta mer på kurs og arrangementer i regi av Norsk Betongforening? Kommentarer gitt til vurderingen: Andre medlemsfordeler i Norsk Betongforening Aktiv deltakelse i Norsk Betongforening Grunnlag for drøftinger i styret og ulike komiteer Vedlegg Noen tanker om feilkilder og validitet Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 5

6 Orientering om undersøkelsen og om organisering av rapporten Leseveiledning - organisering av rapporten For de mest utålmodige leserne anbefales sammendraget, som vi har lagt først i rapporten. Vær imidlertid oppmerksom på at ambisjonen for sammendraget er å presentere hovedpunkter i undersøkelsen, ikke å gi et sammendrag av alle rapportens detaljer. For de som er litt mindre utålmodig, er avsnittene Bruk og tilfredshet med betongforeningen og Hva skal til for å sikre deltakelse og engasjement fremover forhåpentligvis mest interessante. Skal du virkelig vurdere hva du syns om godheten i tallgrunnlag og vurderinger er det bare en løsning les hele rapporten! Rapporten er en dokumentasjon på spørreundersøkelsen, og vi håper at mange medlemmer i foreningen vil lese den med interesse. Rapporten skal også benyttes i foreningens mange komiteer som grunnlag for diskusjon om videre utvikling av foreningens tilbud. Vi starter med en orientering om respondentene på basis av svar i undersøkelsen. I noen tilfeller også ved at respondentene er sammenlignet med den faktiske medlemsmassen i Norsk Betongforening (eksempelvis antall år som medlem i foreningen sammenliknet med tallene som finnes i medlemsdatabasen). Deretter beskriver vi respondentenes bruk av og tilfredshet med betongforeningens tilbud. I det siste kapitlet har vi gitt noen momenter som grunnlag for videre drøfting av tiltak, uten at denne momentliste kan sies å være uttømmende. Foreningen har mange ingeniørmedlemmer. Dette kan innebære etterspørsel etter resultatenes validitet. Vi har derfor som vedlegg i rapporten gitt noen kommentarer om feilkilder og validitet. Vi mener at det ka drøftes mange typer tiltak med basis i noen generelle trekk, uten at man må vise til statistisk signifikans. Vi håper et diskusjoner om svakheter i undersøkelsen overskygger diskusjoner om det som er hovedpoenget; foreningens videre utvikling. Hvorfor og hvordan spørreundersøkelse I forbindelse med strategiarbeidet i styret for Norsk Betongforening, ønsket man å få bedre oversikt over medlemmenes synspunkter vedrørende Norsk Betongforenings tilbud og aktiviteter. Styret valgte å gjennomføre en spørreundersøkelse. Denne ble gjennomført september På dette tidspunkt gikk Tekna over til et nytt system for spørreverktøy. Det tok dessverre litt tid før dette ble hensiktsmessig operativt. Data ble derfor først vurdert våren 2011, og første gang drøftet i styret i mai Sommeren 2011 er benyttet til å supplere med data fra medlemsregisteret. Spørsmålene er utformet med utgangspunkt i de hovedaktivitetene som foreningen arbeider med nå, men med forsøk på å antyde nye retninger knyttet til mulighetene som ny teknologi gir. Styret og lederne av de regionale medlemskomiteene fikk testet spørsmålene før de ble sendt ut. Rapporten er ført i pennen av Elisabeth Schjølberg med støtte fra Siri Fause. Siri Fause har sørget for at tallene fra undersøkelsen har vært i en lesbar form, samt for utdypende analyser. Tommy Cielicki Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 6

7 og Kristin Eikemo har i tillegg til å bidra ved utforming av spørsmålene, også lest gjennom og kommentert rapporten. Rapporten vil bli distribuert til foreningens styre og ulike komiteer for drøfting av tiltak. Vi som har stått for undersøkelsen, håper at rapporten kan være et nyttig grunnlag for planlegging av aktiviteter i I rapporten benyttes betegnelsen NB for Norsk Betongforening. Noen tanker om feilkilder og validitet Spørreundersøkelser vil alltid inneholde feilkilder, selv om man gjør forsøk på å minimere disse. Uansett godheten i dataene er det den samlede vurderingen i de ulike komiteene, og evnen til å gjennomføre tiltak som betyr noe i denne sammenheng. En for omfattende diskusjon rundt feilkilder i dataene vil forstyrre for tiltak. Det er et poeng i denne sammenheng at dette ikke er en vitenskapelig undersøkelse og ikke er ment slik. Forståelsen av disse feilkildene vil imidlertid kunne ha betydning for tolking og bruk av dataene. I vedlegget har vi derfor gitt kommentarer til noen relevante skjevheter i tallgrunnlaget, slik at disse kan brukes som grunnlag for egne vurderinger. Eksempler kan være at spørsmål kan oppfattes ulikt, videre kan det være et poeng at ikke alle våre medlemmer sitter nær en elektronisk postkasse i sitt daglige arbeid slik at utvalget blir skjevt, det er de mest aktive som har svart osv. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 7

8 Respondentene - bakgrunnsdata Generelt Norsk Betongforening har pr. 10. august bedriftsmedlemmer og 775 personlige medlemmer. Spørreundersøkelsen ble sendt til alle personlige medlemmer med kjent e-postadresser, tilsammen 620 medlemmer. Spørreundersøkelsen ble sendt ut 15. september og en oppfølging/ purring til de som ikke hadde besvart ble sendt 22. september. Til sammen 170 medlemmer svarte på spørreundersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 27,4% 1 av dem som fikk tilsendt undersøkelsen. Dette anses som tilfredsstillende for denne type undersøkelser 2. 10% av respondentene er kvinner og nødvendigvis da 90% menn. Tilsvarende er kvinneandelen i medlemsmassen 7,8%. 29,5% av den kvinnelige medlemsmassen har svart og 21 % av den mannlige. Aldersfordeling Figur 1 viser aldersfordelingen i %, henholdsvis på de som har svart på undersøkelsen (blå) og på aldersfordelingen generelt i foreningen (rød). Det er godt samsvar mellom tallsettene (visuelt), slik at respondentene anses å være rimelig representative når alder er utgangspunkt. Fordelingen viser en forening med en noe alderstung medlemsmasse år år år år 60 + Figur 1: Aldersfordeling i %. Blå søyle viser aldersfordelingen på dem som har svart på undersøkelsen. Rød søyle viser aldersfordelingen for de 614 av medlemmene i NB der alder er kjent. 60% av respondentene har arbeidet i byggenæringen mer enn 20 år. Det er med andre ord mye erfaring representert i foreningen. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Resultatene synliggjør at foreningens strategi med å fokusere på rekruttering av yngre medlemmer er riktig og viktig. Det anbefales at styret og medlemskomiteene arbeider konkret med tiltak som styrker rekrutteringen av medlemmer i aldersgruppen år, mens øvrige komiteer arbeider 1 Dette tilsvarer i underkant av 21% av den totale medlemsmassen 2 Erfaringer i Tekna Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 8

9 med tiltak rettet spesielt mot aldersgruppen 30 39år. Det foreslås at disse tiltakene legges frem for årsmøtet oktober Utdanningsnivå Figur 2 viser respondentenes utdanningsnivå. Medlemsregisteret gir ikke direkte informasjon om medlemmenes utdanningsnivå, bare informasjon om man er medlem i Tekna eller ikke. Medlemskap i Tekna indikerer at medlemmet har et utdanningsnivå tilsvarende Master/Dr.grad el.l. Andelen medlemmer som er medlem i Tekna er i overkant av 40%, mens andelen med master/ dr.gradsnivå hos respondentene er i overkant av 60%. Vi kan derfor slå fast at fordelingen er ikke representativ for utdanningsnivået i foreningen, og at vi dermed ikke har nådd viktige medlemsgrupper. Fordelingen kan være representativ for tilgang på e-post i arbeidssammenheng. Det kan også være at motivasjonen for deltakelse i foreningen er litt ulikt avhengig av gruppe og at dette gjenspeiler seg i svarfordelingen. 70 Respondenters utdanningsnivå Ufaglært Fagbrev Teknisk fagskole el Bachelor eller tilsvarende Master/Dr. grad eller tilsvarende Figur 2: Prosentvis fordeling av utdanningsnivå hos respondentene i undersøkelsen. Andelen med høyere utdanning er større i gruppen som har svart på undersøkelsen enn den er i den samlede medlemsmassen Kommentar til resultatene og anbefalinger: Det er en ambisjon for foreningen å øke medlemsmassen i alle grupper. Siden det er færrest svar fra gruppen ufaglært, faglært og teknisk fagskole, vil diskusjonen knyttet til tiltak rettet mot disse gruppene være tuftet på et mer usikkert grunnlag. Dette bør man ha i bakhodet når tiltak drøftes. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 9

10 Styret bør vurdere om man skal gjennomføre en supplerende undersøkelse der målet i større grad er å nå de gruppene som er svakt representert i denne undersøkelsen. Dette må i så fall planlegges og gjennomføres på en annen måte enn som en spørreundersøkelse på mail! Rekruttering Figur 3 viser prosentvis fordeling av antall år som medlem i foreningen henholdsvis for respondenene (blå) i spørreundersøkelsen og i foreningens medlemsmasse generelt (rød). Andelen som har vært medlemmer i inntil 5 år er i henhold til medlemsregisteret på hele 29,6%. Det er rimelig samsvar mellom respondentene og medlemsmassen for øvrig, selv om det kan se ut for det dette ikke stemmer for de gruppene som har hatt medlemskap i forningen over 30 år. I denne gruppen er feilkildene store fordi medlemsregisteret i Tekna ikke gir slik informasjon for medlemmer som har vært medlemmer så lenge. Vi regner videre med at det kan være feilføringer knyttet til angivelse av medlemskap mer enn 30 år Antall år som medlem i Norsk Betongforening 0-2år 3-5 år 6-10 år år år år Figur 3: Prosentvis fordeling av antall år som medlem i Norsk Betongforening. Blå søyle viser antall år som medlem i Norsk Betongforening hos respondentenes. Tilsvarende viser rød søyle fordelingen i hele medlemsmassen. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Det har vært gjennomført en systematisk rekrutteringsaktivitet de siste årene, både fra medlemskomiteen og fra administrasjonen. Det er derfor gledelig at tallene synliggjør at dette har gitt resultater. Dette bør være en inspirasjon for videre arbeid med rekruttering. Det vi ikke har stilt spørsmål om er om medlemmer vurderer å slutte, om eventuelle årsaker til dette, fordi vi primært ønsket å ha fokus på hva som skal til for å vurdere mer deltakelse. Dersom foreningen klarer å opprettholde relevans, bør det ikke bli behov for å undersøke om hvorfor medlemmer slutter. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 10

11 Bransje og geografi Figur 4 viser respondentenes bransjetilhørighet som prosentandeler, blå søyler gjelder respondentene i undersøkelsen. Røde søyler gjelder kjent bransjetilhørighet. Bransjetilhørighet er ikke registrert direkte i medlemsregisteret. Administrasjonen har imidlertid foretatt en manuell opptelling av bransjetilhørighet basert på informasjon om firmatilknytning. Til sammen ca 80 personlige medlemmer har ikke kjent bransjetilknytning. Antall studenter som har svart er 2. Det er rimelig samsvar mellom respondentene og hele medlemsmassens bransjetilhørighet Figur 4: Respondentenes bransjetilhørighet (blå søyler) og tilsvarende informasjon fra medlemsregisteret. Annet omfatter organisasjoner, pensjonister, og flere uspesifiserte. Figur 5 viser geografisk tilhørighet henholdsvis på respondentene (grønn/blå) og medlemsmassen i NB (grå) i prosentvis fordeling. Grønne søyler angir fylker der det finnes medlemsaktivitet (medlemsgrupper). De grå søylene viser fylkestilhørighet i medlemsmassen totalt. Alle tall som prosentvis fordeling. Vær også oppmerksom på at her har noen krysset av på flere fylker, slik at summen er mer enn 100%. Spørsmålet vedrørende geografisk tilhørighet innebærer en stor unøyaktighet, for man kan bo og jobbe litt ulike steder. Når det gjelder medlemsstatistikken, er den basert på postnummer, men postnummeret kan gjelde både arbeidssted og hjemsted. Økt presisjonsgrad hadde krevd flere spørsmål, og ble ikke prioritert. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 11

12 Figur 5: Respondentenes geografiske tilhørighet i prosent, der tall fra medlemsregisteret er vist i grå søyler. Grønne søyler viser svarprosent i områder med lokale medlemsgrupper. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Den relative andelen som har svart, er mest markert i Stor-Oslo området med nærområder og i Hordaland/Sør-Trøndelag. Når man ser på fordeling av medlemmer, og ser dette i forhold til eksempelvis generell byggeaktivitet og tilstedeværelse av universitet og høgskoler, burde det være grunnlag for økt medlemsmasse i hele region sør dvs Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Det samme burde gjelde Møre og Romsdal og Troms. Alle komiteer oppfordres til å gi en vurdering av i hvilke fylker det kan være grunnlag for å øke medlemsmassen. Innspillene anbefales koordinert med medlemskomiteen. Respondentenes aktive deltakelse i Norsk Betongforening Med aktiv deltakelse menes det at man har deltatt i ulike komiteer i Norsk Betongforening og/eller som forelesere på kurs. Figur 6 viser deltakelse i ulike aktiviteter i regi av Norsk Betongforening. Respondentene utgjør for en stor grad av medlemmer som har vært eller er aktive i Norsk Betongforening, hele 43 % svarer at de på en eller annen måte har vært aktiv i foreningen. Vi har ikke grunnlag for å mene noe absolutt om hvor mange av den totale medlemsmassen som er aktive. Det er en svakhet ved spørsmålene at vi ikke markerte hvilke tidsrom deltakelsen skulle refereres til. Vi har sett på hvem som har deltatt i aktivitetene. Det er gruppen med høyest utdanning som dominerer bildet! For samtlige aktiviteter ligger andelen deltakere fra gruppen med høyest formell Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 12

13 utdanning mellom 80 og 100%. Unntaket er i de regionale gruppene som har en jevnere fordeling (1 ufaglært, 2 bachelor og 5 master). Figur 6 viser hvilke aktiviteter respondentene har deltatt i: Til sammen 43% (73 av 170, det vil si nær 10% av samlet medlemsmasse) av de som har svart på spørreundersøkelsen har deltatt som bidragyder i foreningens aktiviteter, det viser at vi i stor grad har nådd frem til den gruppen som er og har vært engasjert i foreningen. Fordelingen av engasjement mellom de ulike aktivitetene er vist i figuren Figur 6: viser hvilke aktiviteter respondentene har deltatt i. Tabell 1 under viser hvilke aldersgrupper som har deltatt i de ulike aktivitetene. Fargemarkeringen synliggjør på hvilke arenaer den enkelte aldersgruppen er mest (grønn) og minst (gul) aktiv innenfor. Det fremgår at aktivitetsnivået er/har vært størst i den øverste aldersgruppen, nokså jevn i gruppene år, og lavest i aldersgruppene under 40 år. Vi minner om at det ikke er angitt tidspunkt for aktiviteten. Det er med andre ord mest sannsynlig at de i øverste aldersgruppe har vært mest aktiv i en del grupper. Det er likevel verdt å merke seg at spesielt i aldersgruppen 20 29år, er det et engasjement i de regionale medlemsgruppene. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 13

14 Område for \Aldersgruppe deltakelse A1: A2: A3: A4: A5: 60+ Sum Betongtavlekomité Betongdagskomité Deltar for NB i andre organisasjoner NB styre Virksomhetskomiteer Regionale medlemsgruppe Kurs komité Publikasjoner, diverse teknisk Foreleser Snitt 0,6 11,3 24,3 26,1 37,3 Tabell 1: Aktivitet i ulike aldersgrupper fordelt på aktiviteter i % pr aktivitet, der 100% er alle som har deltatt med engasjement i den aktuelle aktiviteten. Grønnmarkering angir de aldersgruppene der flest har deltatt. Kommentar til resultatene og anbefalinger: For mange, vil kanskje den enkleste måten å komme inn i foreningens aktiviteter på, være gjennom de regionale medlemsgruppene. De regionale medlemsgruppene anbefales å vurdere å styrke sin innsats for å få med spesielt yngre medlemmer med i sitt arbeid. Ikke overraskende er det den eldste gruppen som har høyest andel med et engasjement for foreningen. Siden spørsmålet ikke henviser til eksempelvis siste 5-årsperiode, vil naturlig nok de som har vært medlem lengst, hatt flest muligheter for å delta. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 14

15 Respondentenes bruk av og tilfredshet med tilbudene i Norsk Betongforening Generelt Den helhetlige vurderingen av Norsk Betongforenings faglige tilbud er meget god til sammen 85,3% svarer at denne er god eller meget god. Tilsvarende svarer 6,5% at de mener tilbudet er dårlig eller noe dårlig, mens 8,2% ikke har en formening om tilbudet på generell basis. Kommentarene som er gitt, er konstruktive, med gode innspill til videreutvikling av foreningen. Noen enkeltpersoner har åpenbart hatt uheldige opplevelser, men dette er ikke hovedinntrykket i undersøkelsen. Mitt inntrykk er at i forhold til ressurser og tid, greier dere å holde jevnt trykk oppfattes som relativt representativ. Samtidig er det kommentarer knyttet til at foreningen ikke er flink nok til å trekke inn personer i styre og stell. Dette er interessant med utgangspunkt i at 43% av de som har svart på undersøkelsen, i stor grad er medlemmer som har hatt et aktivt engasjement i foreningen. På mange måter kan man si at svar og mangel på svar bekrefter noe av hovedbekymringen som har opptatt styret noen år nå: rekruttering og nødvendig dugnadsånd for å sikre foreningenes legitimitet også i fremtiden. Bruk av Norsk Betongforenings tilbud - hyppighet Spørsmål: Nedenfor beskrives kurs og arrangementer i regi av Norsk Betongforening. Hvor ofte deltar du på slike arrangementer? Svaralternativer: 1. En til flere ganger i året 2. Noen ganger 3. Minst en gang de siste tre årene 4. Sjeldent mer enn 3 år siden 5. Aldri Dersom man summerer resultatene i kolonne 1 og 2 i tabell 2, ser man at de regionale åpne faglige møtene kommer ut som viktigste av foreningens tilbud, mens andre seminarer kommer som nr2 og Norsk Betongdag som den 3. viktigste aktiviteten dersom hyppighet i deltakelse er indikerer viktighet N Kommentarer 1. Norsk Betongdag 18,2 15,3 23,5 27,6 15,3 170 Tidligere årlig Hver gang det arrangeres i Trondheim Har foreløpig ikke deltatt på dette 2. Årsmøte i Norsk Betongforening 11, ,6 27,1 41,2 170 Uaktuelt når bor i Stavanger Tidligere årlig 3. Kompetansekurs (BOR m/eks) 5,9 13,5 7,6 22,4 50,6 170 Foredragsholder Har 5 kurs 4. Andre kurs 8, ,9 37,6 21,2 170 Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 15

16 N Kommentarer 5. Regionale åpne faglige 18,2 22,4 14,1 25, møter 6. Andre seminarer 10 26,5 15,9 28,2 19, Andre arrangementer 5,9 23,5 13,5 28,2 28,8 170 Tabell 2: Svarfordelingen for hyppighet i bruk av betongforeningens tilbud i %, der 1 angir at tilbudet brukes inntil flere ganger pr år, mens 5 angir at tilbudet aldri benyttes. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Resultatene bør være en viktig input når de ulike komiteene vurderer sine tiltak, og for administrasjonens vurdering av ressursbruk, spesielt med tanke på ressurser til de regionale møtene. Bruk av NB s tilbud tilfredshet med kvalitet Spørsmål: I hvilken grad er du tilfreds med Norsk Betongforenings arrangementer? Svaralternativer: 1. Svært dårlig 2. Dårlig 3. Bra 4. Svært bra 5. Ingen formening I tabell 3 vises svarene på spørsmål om tilfredshet med Betongforeningens arrangement, eksempelvis slik at 0% syns Norsk Betongdag er svært dårlig mens 30,6% syns Norsk Betongdag er svært bra og 26,5% ikke har noen formening. Det er relativt mange som ikke har grunnlag for å vurdere arrangementene (svaralternativ 5) i snitt mer enn 40%. For å kunne sammenlikne tallene, har vi derfor beregnet svarfordelingen for dem som har gitt vurderinger mellom 1 og 4. Disse tallene er satt i parentes. Vi har summert andelen som er fornøyd eller meget fornøyd i kolonnen andel svar 3 og 4. Svarandelen varierer mellom 78,6% til 95,2%. Man må kunne konkludere med at det i sum er meget stor tilfredshet med disse tilbudene i Norsk Betongforening Andel svar 3 og 4 1. Norsk Betongdag 0 (0) 3,5 (4,8) 39,4 (53,6) 30,6 (41,6) 26,5 2. Årsmøte i NB 0 8,8 22,9 9,4 58,8 (0) (21,4) (55,7) (22,9) 3. Kompetansekurs 0,6 3,5 26,5 16,5 52,9 (BOR m/eks) (1,3) (7,4) (56,3) (35) 4. Andre kurs 0,6 6,5 44,1 13,5 35,3 (0,9) (10) (68,2) (20,9) 5. Regionale åpne 0 5,3 44,1 18,2 32,4 faglige møter (0) (7,8) (65,2) (26,9) 6. Andre seminarer 0 5,3 32,4 7,1 55,3 (95,2) (78,6) (91,3) (89) (92,2) Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 16

17 (0) (11,8) (72,3) (15,8) (88) Tabell 3: Tilfredshet med Norsk Betongforenings arrangementer. Tallene i parentes angir svar når de som har svart 5 er trukket ut. Kommentarer gitt til vurderingen: Det var plass til kommentarer i tilknytning til spørsmålene. Til sammen 12 kommentarer ble gitt i tillegg til kommentarene gjengitt over. 9 av disse er gjengitt nedenfor i tabell 4.. Av de tre som ikke er gjengitt sa to at de ikke hadde grunnlag for å gi kommentar, mens den siste kommentaren handlet om Bergmekanikkforeningen. (N: Antall kommentarer): 1 Generelt gode tilbakemeldinger 2 Forslag til faglige forbedringer N Kommentarer 2 Gode forelesere Alle faglige kurs og seminarer jeg har deltatt på i regi av Norsk betong forening er svært gode, spesielt kompetansekursene. BOR-kursene er meget gode 2 BOR-kurs kunne med fordel vært bedre kvalitetssikret gjennom strengere krav til å bestå eksamen og hjemmeoppgaver. Kursene gir kompetansebevis, men det trenger nødvendigvis ikke gjenspeile at man har den kompetansen: NB - kompetanse er hvordan man tar i bruk kunnskap! 3 Dårlig inntrykk, uklart om det gjelder henvendelse til administrasjonen eller en komité Det bør legges større vekt på det faglige innholdet i presentasjonene. 1 Slett oppfølging fra NB på henvendelser post/mail. Venter fortsatt på svar på en henvendelse for ca. 1 1/2 år siden. Vil ikke delta på kurs noen gang i regi av NB med en slik seriøsitet. Vurderer også utmeldelse og eventuelt å anbefale alle andre å gjøre det samme. 4 Andre kommentarer 4 Møte- og kursvirksomhet er i stor grad styrt av arbeidsgiver. Med utenlansk eier og daglig leder er det vansklig å vinne fram med argumenter om å holde seg faglig oppdatert, det skal vi få fra moderselskap i utlandet. Synes kurs på NTNU om nye eurocoden ikke holdt en god standard på alle forelesere. Og den var for lite praktisk rettet. Andre arenaer for kurs/seminarer Fabekos regionmøter og fabrikkonferansen blir benyttet for faglig påfyll. I tillegg benytter vi våre leverandører for kursing, og problemløser i vanskelige reklamasjoner / prosjektoppgaver. Tabell 4: viser kommentarer som er gitt i tilknytning til spørsmål om kvalitet på betongforeningens kurs og seminarer. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Selv om tilbakemeldingene generelt er svært positive, er det alltid nyttig å se om det er forhold som kan endres. Kommentarene kan kanskje gi noen momenter? Det kan være fornuftig å tydeliggjøre skillet mellom Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet. Hvorfor skal jeg delta i Norsk Betongforening? Tabell 5 viser fordeling av svar på spørsmålet: Hva gir medlemskap i Norsk Betongforening deg? Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 17

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester

Notater. Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen. Brukerundersøkelsen 2004. Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester 2005/48 Notater 2005 Eyvind Frilseth og Per Øivind Andreassen Notater Brukerundersøkelsen 2004 Brukernes tilfredshet med SSBs produkter og tjenester Formidlingsavdelingen Innhold Figurer og tabeller...

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer

Prest i Den norske kirke

Prest i Den norske kirke Prest i Den norske kirke En rapport om presters arbeidsforhold Ida Marie Høeg og Ann Kristin Gresaker KIFO Notat nr 5/2009 INNHOLD 1.0 INNLEDNING...3 2.0 RESPONDENTENE...10 3.0 ARBEIDSFORHOLD OG TRIVSEL...13

Detaljer

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder.

Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Kjemikaliehåndtering i bilbransjenbruk av stoffkartotek i bilverksteder. Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200 Høgskolen i Stord/Haugesund og Teknologisk Institutt Student: Ingrid Engesæt

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede

Pål Ketil Botvar. Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede Pål Ketil Botvar Døvekirken er en del av min identitet En undersøkelse av kirkelig trosopplæring relatert til døve og hørselshemmede KIFO Notat 5/2008 Innhold 1. BAKGRUNN 4 Kirkelig tilbud til døve og

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS 13. 06. 2012 Forord Denne rapporten inneholder bygge- og anleggsbransjens egne forslag til tiltak for å redusere ulykker og skader blant unge arbeidstakere. Dette er den femte leveransen fra prosjektet

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29

6.1 Perioden 1899 1975: Fysikk som verkstedfag...29 6.2 Perioden 1976 1996: Vitenskapsfaget befestes...29 1 INNLEDNING: FYSIKKFAGETS PARADOKS FÅ MEN LYKKELIGE...2 2 EN BESKRIVELSE AV UTVALGETS ARBEID...4 2.1 UTVALGETS SAMMENSETNING OG MANDAT...4 2.2 PROSEDYRER FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV NY LÆREPLAN...4

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering

REGNSJEKKEN 2006. Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006 Brukerevaluering REGNSJEKKEN 2006, Brukerevaluering Innhold Sammendrag 4 Innledning 7 Evaluering av Regnsjekken 2006 10 Resultater fra spørreundersøkelsen 12 Drøfting og konklusjoner 30

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer