RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE"

Transkript

1 RAPPORT NORSK BETONGFORENINGS SPØRREUNDERSØKELSE HØSTEN 2010

2 Forord Norsk Betongforening ønsker å være en levende organisasjon med et tilbud som er etterspurt av medlemmene. Det å kunne tilpasse seg nye tider, er en forutsetning for å kunne leve opp til denne ambisjonen. En viktig måte å sikre dette på, er å ha aktive medlemmer, som hele tiden vet hva som er mest aktuelt akkurat nå. Vi tror at mangfold er viktig i en forening som vår, mangfold i betydningen av at kolleger fra mange fagdisipliner og med ulik erfaringsbakgrunn opplever betongforeningen som en felles og viktig møtearena. Så hva skal til for å få til dette? Som grunnlag for å utarbeide gode handlingsplaner i foreningenes komiteer og utvalg ble det september 2010 gjennomført en spørreundersøkelse blant foreningens medlemmer. En foreløpig rapport er lagt fram for foreningens styre, nå foreligger endelig den ferdige rapporten. Undersøkelsen er gjennomført av medlemskomiteen etter oppdrag fra styret. Nå vil resultatene bli drøftet videre i komiteer og utvalg og dessuten bli lagt ut på foreningene hjemmeside. Kommentarer taes imot med takk både konkrete kommentarer til rapporten. Dessuten kan forslag til tiltak rettes til administrasjonen i Norsk Betongforening. Takk til alle som svarte på undersøkelsen! Oslo Medlemskomiteen v/ Siri Fause Kristin Eikemo Tommy Cielicki Elisabeth Schjølberg Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 2

3 Kort og godt Norsk Betongforening har gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmene der fokus var tilfredshet med det tilbudet i foreningen og grunnlag for deltakelse i ulike komiteer og utvalg. Tall og svar er dokumentert i en rapport som du kan hente her: For alle de medlemmene som har deltatt i dugnadsarbeid for foreningen, er svarene meget oppmuntrende. Medlemmene som har svart på undersøkelsen og som har benyttet seg av foreningens tilbud, gir svært gode karakterer. 9 av 10 svarer i snitt at de er fornøyd eller meget godt fornøyd med Norsk Betongdag, de regionale møteplassene, ulike kurs og seminarer. Dette er meget tilfredsstillende! Sentralt i suksessen er en meget kompetent og effektiv administrasjon som kjenner medlemmene og bransjen godt. Hensikten med undersøkelsen var imidlertid først og fremst innrettet på videre utvikling av foreningene og på å etablere et godt grunnlag for å sikre en fortsatt god aktivitet. Et viktig signal i rapporten er fokus på faglighet. Den aller viktigste grunnen til å delta på foreningens aktiviteter er at de er faglige relevante. Hvis noen trodde at betongfolk møtes for å snakke om andre ting enn betong, tar de trolig helt feil. Det er derfor sannsynlig at det er stor oppslutning blant deltakerne i undersøkelsen til foreningens formål som er å virke for norsk betongnæring blant annet ved å arbeide for: utvikling og bruk av betong ved å påvirke fagets rammebetingelser å fremme forskning og undervisning, samt å formidle kunnskap og informasjon. rasjonelle utførelsesmetoder som sikrer betongens økonomiske, tekniske, miljømessige og estetiske kvaliteter. å fremme norsk betongteknologi internasjonalt, og søke samarbeid med andre organisasjoner og medlemmene av Nordisk Betongforbund. å skape et aktivt faglig miljø for medlemmene ved å arrangere foredrag, diskusjoner, kurs etc, samt å engasjere medlemmene i faglig arbeid i komiteer og utvalg. Et viktig fundament i foreningen er de regionale medlemsgruppene som finnes i Narvik, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo. De har ansvar for å arrangere regionale møter og seminarer. Det er i regionene man virkelig kan møte enkeltmedlemmene og få oversikt over hva de oppfatter som aller viktigst faglig til enhver tid. Gruppene har videre gode erfaringer med kontakt med høyskoler og universitet. Dette er med andre ord fora som er viktige for rekruttering av medlemmer til foreningen. Har du lyst til å være med å starte en regional gruppe der du holder til? Ta kontakt med Norsk Betongforening! Det legges stor vekt på informasjon i NB, og dette påpekes som en viktig aktivitet av medlemmene. Det å være synlig i informasjonssamfunnet er imidlertid en utfordring for de fleste, og bruk av nye medier innebærer både muligheter og trusler. Det foreslås derfor at informasjonsarbeidet i foreningen styrkes ved å opprette en egen komité som skal ha fokus på informasjonsvirksomheten. Det synliggjøres i rapporten at muligheten for å etablere nettverk og få oversikt over bransjen beskrives som viktige årsaker til at medlemskap i foreningen er verdifullt. Dette verdsettes trolig ikke i stor nok grad av alle arbeidsgivere, og er kanskje ikke så godt kjent?. Dette momentet bør kunne brukes for å styrke rekrutteringen både av medlemsbedrifter og enkeltmedlemmer. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 3

4 Foreningen har mange aktiviteter som det kan være vanskelig også for de mest aktive å ha oversikt over. Det at alle de som deltar i ulike komiteer kjenner godt til hverandres aktiviteter, vil være viktig for foreningens mulighet for effektivt å utvikle sitt tilbud. Administrasjonen er viktig for å sikre informasjonsflyt og koordinering. Det foreslås likevel at det gjennomføres ett større fysisk møte pr år der alle medlemmene som deltar i ulike komiteer møtes for gjensidig informasjon, utveksling av ideer og for koordinering. Det er medlemsgrupper som ikke er nådd i spørreundersøkelsen, selv om den er rimelig representativ både med tanke på bransjetilhørighet og aldersfordeling. Dette er uheldelig, for når foreningen skal utvikle seg videre og ambisjonen er at foreningen skal være for alle bransjens yrkesgrupper, så gir ikke undersøkelsen tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hva som er viktig for de medlemsgruppene som ikke har svart. Det som uansett kommer frem, er at ulike aldersgrupper har nokså ulike preferanser på en del områder. Det blir spennende å se hvordan foreningen vil bruke disse ulikheten som grunnlag for videre utvikling. På noen områder fremkommer det også kritikk av foreningen, selv om dette ikke er hovedinntrykket. De kritiske kommentarene er tatt med i rapporten, og vil være en viktig del av drøftingene som forhåpentligvis vil gå i tiden som kommer. Rapporten skal brukes som grunnlag for diskusjoner om retning i foreningens mange komiteer, og vi håper at de mange innspillene i rapporten kan bidra til gode diskusjoner og mange gode tiltak. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 4

5 Innhold Forord... 2 Kort og godt... 3 Orientering om undersøkelsen og om organisering av rapporten... 6 Leseveiledning - organisering av rapporten... 6 Hvorfor og hvordan spørreundersøkelse... 6 Noen tanker om feilkilder og validitet... 7 Respondentene - bakgrunnsdata... 8 Generelt... 8 Aldersfordeling... 8 Utdanningsnivå... 9 Rekruttering Bransje og geografi Respondentenes aktive deltakelse i Norsk Betongforening Respondentenes bruk av og tilfredshet med tilbudene i Norsk Betongforening Generelt Bruk av Norsk Betongforenings tilbud - hyppighet Bruk av NB s tilbud tilfredshet med kvalitet Kommentarer gitt til vurderingen: Hvorfor skal jeg delta i Norsk Betongforening? Hva skal til for å sikre deltakelse og engasjement fremover? Hva skal til for at du skal delta mer på kurs og arrangementer i regi av Norsk Betongforening? Kommentarer gitt til vurderingen: Andre medlemsfordeler i Norsk Betongforening Aktiv deltakelse i Norsk Betongforening Grunnlag for drøftinger i styret og ulike komiteer Vedlegg Noen tanker om feilkilder og validitet Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 5

6 Orientering om undersøkelsen og om organisering av rapporten Leseveiledning - organisering av rapporten For de mest utålmodige leserne anbefales sammendraget, som vi har lagt først i rapporten. Vær imidlertid oppmerksom på at ambisjonen for sammendraget er å presentere hovedpunkter i undersøkelsen, ikke å gi et sammendrag av alle rapportens detaljer. For de som er litt mindre utålmodig, er avsnittene Bruk og tilfredshet med betongforeningen og Hva skal til for å sikre deltakelse og engasjement fremover forhåpentligvis mest interessante. Skal du virkelig vurdere hva du syns om godheten i tallgrunnlag og vurderinger er det bare en løsning les hele rapporten! Rapporten er en dokumentasjon på spørreundersøkelsen, og vi håper at mange medlemmer i foreningen vil lese den med interesse. Rapporten skal også benyttes i foreningens mange komiteer som grunnlag for diskusjon om videre utvikling av foreningens tilbud. Vi starter med en orientering om respondentene på basis av svar i undersøkelsen. I noen tilfeller også ved at respondentene er sammenlignet med den faktiske medlemsmassen i Norsk Betongforening (eksempelvis antall år som medlem i foreningen sammenliknet med tallene som finnes i medlemsdatabasen). Deretter beskriver vi respondentenes bruk av og tilfredshet med betongforeningens tilbud. I det siste kapitlet har vi gitt noen momenter som grunnlag for videre drøfting av tiltak, uten at denne momentliste kan sies å være uttømmende. Foreningen har mange ingeniørmedlemmer. Dette kan innebære etterspørsel etter resultatenes validitet. Vi har derfor som vedlegg i rapporten gitt noen kommentarer om feilkilder og validitet. Vi mener at det ka drøftes mange typer tiltak med basis i noen generelle trekk, uten at man må vise til statistisk signifikans. Vi håper et diskusjoner om svakheter i undersøkelsen overskygger diskusjoner om det som er hovedpoenget; foreningens videre utvikling. Hvorfor og hvordan spørreundersøkelse I forbindelse med strategiarbeidet i styret for Norsk Betongforening, ønsket man å få bedre oversikt over medlemmenes synspunkter vedrørende Norsk Betongforenings tilbud og aktiviteter. Styret valgte å gjennomføre en spørreundersøkelse. Denne ble gjennomført september På dette tidspunkt gikk Tekna over til et nytt system for spørreverktøy. Det tok dessverre litt tid før dette ble hensiktsmessig operativt. Data ble derfor først vurdert våren 2011, og første gang drøftet i styret i mai Sommeren 2011 er benyttet til å supplere med data fra medlemsregisteret. Spørsmålene er utformet med utgangspunkt i de hovedaktivitetene som foreningen arbeider med nå, men med forsøk på å antyde nye retninger knyttet til mulighetene som ny teknologi gir. Styret og lederne av de regionale medlemskomiteene fikk testet spørsmålene før de ble sendt ut. Rapporten er ført i pennen av Elisabeth Schjølberg med støtte fra Siri Fause. Siri Fause har sørget for at tallene fra undersøkelsen har vært i en lesbar form, samt for utdypende analyser. Tommy Cielicki Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 6

7 og Kristin Eikemo har i tillegg til å bidra ved utforming av spørsmålene, også lest gjennom og kommentert rapporten. Rapporten vil bli distribuert til foreningens styre og ulike komiteer for drøfting av tiltak. Vi som har stått for undersøkelsen, håper at rapporten kan være et nyttig grunnlag for planlegging av aktiviteter i I rapporten benyttes betegnelsen NB for Norsk Betongforening. Noen tanker om feilkilder og validitet Spørreundersøkelser vil alltid inneholde feilkilder, selv om man gjør forsøk på å minimere disse. Uansett godheten i dataene er det den samlede vurderingen i de ulike komiteene, og evnen til å gjennomføre tiltak som betyr noe i denne sammenheng. En for omfattende diskusjon rundt feilkilder i dataene vil forstyrre for tiltak. Det er et poeng i denne sammenheng at dette ikke er en vitenskapelig undersøkelse og ikke er ment slik. Forståelsen av disse feilkildene vil imidlertid kunne ha betydning for tolking og bruk av dataene. I vedlegget har vi derfor gitt kommentarer til noen relevante skjevheter i tallgrunnlaget, slik at disse kan brukes som grunnlag for egne vurderinger. Eksempler kan være at spørsmål kan oppfattes ulikt, videre kan det være et poeng at ikke alle våre medlemmer sitter nær en elektronisk postkasse i sitt daglige arbeid slik at utvalget blir skjevt, det er de mest aktive som har svart osv. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 7

8 Respondentene - bakgrunnsdata Generelt Norsk Betongforening har pr. 10. august bedriftsmedlemmer og 775 personlige medlemmer. Spørreundersøkelsen ble sendt til alle personlige medlemmer med kjent e-postadresser, tilsammen 620 medlemmer. Spørreundersøkelsen ble sendt ut 15. september og en oppfølging/ purring til de som ikke hadde besvart ble sendt 22. september. Til sammen 170 medlemmer svarte på spørreundersøkelsen. Dette utgjør en svarprosent på 27,4% 1 av dem som fikk tilsendt undersøkelsen. Dette anses som tilfredsstillende for denne type undersøkelser 2. 10% av respondentene er kvinner og nødvendigvis da 90% menn. Tilsvarende er kvinneandelen i medlemsmassen 7,8%. 29,5% av den kvinnelige medlemsmassen har svart og 21 % av den mannlige. Aldersfordeling Figur 1 viser aldersfordelingen i %, henholdsvis på de som har svart på undersøkelsen (blå) og på aldersfordelingen generelt i foreningen (rød). Det er godt samsvar mellom tallsettene (visuelt), slik at respondentene anses å være rimelig representative når alder er utgangspunkt. Fordelingen viser en forening med en noe alderstung medlemsmasse år år år år 60 + Figur 1: Aldersfordeling i %. Blå søyle viser aldersfordelingen på dem som har svart på undersøkelsen. Rød søyle viser aldersfordelingen for de 614 av medlemmene i NB der alder er kjent. 60% av respondentene har arbeidet i byggenæringen mer enn 20 år. Det er med andre ord mye erfaring representert i foreningen. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Resultatene synliggjør at foreningens strategi med å fokusere på rekruttering av yngre medlemmer er riktig og viktig. Det anbefales at styret og medlemskomiteene arbeider konkret med tiltak som styrker rekrutteringen av medlemmer i aldersgruppen år, mens øvrige komiteer arbeider 1 Dette tilsvarer i underkant av 21% av den totale medlemsmassen 2 Erfaringer i Tekna Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 8

9 med tiltak rettet spesielt mot aldersgruppen 30 39år. Det foreslås at disse tiltakene legges frem for årsmøtet oktober Utdanningsnivå Figur 2 viser respondentenes utdanningsnivå. Medlemsregisteret gir ikke direkte informasjon om medlemmenes utdanningsnivå, bare informasjon om man er medlem i Tekna eller ikke. Medlemskap i Tekna indikerer at medlemmet har et utdanningsnivå tilsvarende Master/Dr.grad el.l. Andelen medlemmer som er medlem i Tekna er i overkant av 40%, mens andelen med master/ dr.gradsnivå hos respondentene er i overkant av 60%. Vi kan derfor slå fast at fordelingen er ikke representativ for utdanningsnivået i foreningen, og at vi dermed ikke har nådd viktige medlemsgrupper. Fordelingen kan være representativ for tilgang på e-post i arbeidssammenheng. Det kan også være at motivasjonen for deltakelse i foreningen er litt ulikt avhengig av gruppe og at dette gjenspeiler seg i svarfordelingen. 70 Respondenters utdanningsnivå Ufaglært Fagbrev Teknisk fagskole el Bachelor eller tilsvarende Master/Dr. grad eller tilsvarende Figur 2: Prosentvis fordeling av utdanningsnivå hos respondentene i undersøkelsen. Andelen med høyere utdanning er større i gruppen som har svart på undersøkelsen enn den er i den samlede medlemsmassen Kommentar til resultatene og anbefalinger: Det er en ambisjon for foreningen å øke medlemsmassen i alle grupper. Siden det er færrest svar fra gruppen ufaglært, faglært og teknisk fagskole, vil diskusjonen knyttet til tiltak rettet mot disse gruppene være tuftet på et mer usikkert grunnlag. Dette bør man ha i bakhodet når tiltak drøftes. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 9

10 Styret bør vurdere om man skal gjennomføre en supplerende undersøkelse der målet i større grad er å nå de gruppene som er svakt representert i denne undersøkelsen. Dette må i så fall planlegges og gjennomføres på en annen måte enn som en spørreundersøkelse på mail! Rekruttering Figur 3 viser prosentvis fordeling av antall år som medlem i foreningen henholdsvis for respondenene (blå) i spørreundersøkelsen og i foreningens medlemsmasse generelt (rød). Andelen som har vært medlemmer i inntil 5 år er i henhold til medlemsregisteret på hele 29,6%. Det er rimelig samsvar mellom respondentene og medlemsmassen for øvrig, selv om det kan se ut for det dette ikke stemmer for de gruppene som har hatt medlemskap i forningen over 30 år. I denne gruppen er feilkildene store fordi medlemsregisteret i Tekna ikke gir slik informasjon for medlemmer som har vært medlemmer så lenge. Vi regner videre med at det kan være feilføringer knyttet til angivelse av medlemskap mer enn 30 år Antall år som medlem i Norsk Betongforening 0-2år 3-5 år 6-10 år år år år Figur 3: Prosentvis fordeling av antall år som medlem i Norsk Betongforening. Blå søyle viser antall år som medlem i Norsk Betongforening hos respondentenes. Tilsvarende viser rød søyle fordelingen i hele medlemsmassen. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Det har vært gjennomført en systematisk rekrutteringsaktivitet de siste årene, både fra medlemskomiteen og fra administrasjonen. Det er derfor gledelig at tallene synliggjør at dette har gitt resultater. Dette bør være en inspirasjon for videre arbeid med rekruttering. Det vi ikke har stilt spørsmål om er om medlemmer vurderer å slutte, om eventuelle årsaker til dette, fordi vi primært ønsket å ha fokus på hva som skal til for å vurdere mer deltakelse. Dersom foreningen klarer å opprettholde relevans, bør det ikke bli behov for å undersøke om hvorfor medlemmer slutter. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 10

11 Bransje og geografi Figur 4 viser respondentenes bransjetilhørighet som prosentandeler, blå søyler gjelder respondentene i undersøkelsen. Røde søyler gjelder kjent bransjetilhørighet. Bransjetilhørighet er ikke registrert direkte i medlemsregisteret. Administrasjonen har imidlertid foretatt en manuell opptelling av bransjetilhørighet basert på informasjon om firmatilknytning. Til sammen ca 80 personlige medlemmer har ikke kjent bransjetilknytning. Antall studenter som har svart er 2. Det er rimelig samsvar mellom respondentene og hele medlemsmassens bransjetilhørighet Figur 4: Respondentenes bransjetilhørighet (blå søyler) og tilsvarende informasjon fra medlemsregisteret. Annet omfatter organisasjoner, pensjonister, og flere uspesifiserte. Figur 5 viser geografisk tilhørighet henholdsvis på respondentene (grønn/blå) og medlemsmassen i NB (grå) i prosentvis fordeling. Grønne søyler angir fylker der det finnes medlemsaktivitet (medlemsgrupper). De grå søylene viser fylkestilhørighet i medlemsmassen totalt. Alle tall som prosentvis fordeling. Vær også oppmerksom på at her har noen krysset av på flere fylker, slik at summen er mer enn 100%. Spørsmålet vedrørende geografisk tilhørighet innebærer en stor unøyaktighet, for man kan bo og jobbe litt ulike steder. Når det gjelder medlemsstatistikken, er den basert på postnummer, men postnummeret kan gjelde både arbeidssted og hjemsted. Økt presisjonsgrad hadde krevd flere spørsmål, og ble ikke prioritert. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 11

12 Figur 5: Respondentenes geografiske tilhørighet i prosent, der tall fra medlemsregisteret er vist i grå søyler. Grønne søyler viser svarprosent i områder med lokale medlemsgrupper. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Den relative andelen som har svart, er mest markert i Stor-Oslo området med nærområder og i Hordaland/Sør-Trøndelag. Når man ser på fordeling av medlemmer, og ser dette i forhold til eksempelvis generell byggeaktivitet og tilstedeværelse av universitet og høgskoler, burde det være grunnlag for økt medlemsmasse i hele region sør dvs Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Det samme burde gjelde Møre og Romsdal og Troms. Alle komiteer oppfordres til å gi en vurdering av i hvilke fylker det kan være grunnlag for å øke medlemsmassen. Innspillene anbefales koordinert med medlemskomiteen. Respondentenes aktive deltakelse i Norsk Betongforening Med aktiv deltakelse menes det at man har deltatt i ulike komiteer i Norsk Betongforening og/eller som forelesere på kurs. Figur 6 viser deltakelse i ulike aktiviteter i regi av Norsk Betongforening. Respondentene utgjør for en stor grad av medlemmer som har vært eller er aktive i Norsk Betongforening, hele 43 % svarer at de på en eller annen måte har vært aktiv i foreningen. Vi har ikke grunnlag for å mene noe absolutt om hvor mange av den totale medlemsmassen som er aktive. Det er en svakhet ved spørsmålene at vi ikke markerte hvilke tidsrom deltakelsen skulle refereres til. Vi har sett på hvem som har deltatt i aktivitetene. Det er gruppen med høyest utdanning som dominerer bildet! For samtlige aktiviteter ligger andelen deltakere fra gruppen med høyest formell Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 12

13 utdanning mellom 80 og 100%. Unntaket er i de regionale gruppene som har en jevnere fordeling (1 ufaglært, 2 bachelor og 5 master). Figur 6 viser hvilke aktiviteter respondentene har deltatt i: Til sammen 43% (73 av 170, det vil si nær 10% av samlet medlemsmasse) av de som har svart på spørreundersøkelsen har deltatt som bidragyder i foreningens aktiviteter, det viser at vi i stor grad har nådd frem til den gruppen som er og har vært engasjert i foreningen. Fordelingen av engasjement mellom de ulike aktivitetene er vist i figuren Figur 6: viser hvilke aktiviteter respondentene har deltatt i. Tabell 1 under viser hvilke aldersgrupper som har deltatt i de ulike aktivitetene. Fargemarkeringen synliggjør på hvilke arenaer den enkelte aldersgruppen er mest (grønn) og minst (gul) aktiv innenfor. Det fremgår at aktivitetsnivået er/har vært størst i den øverste aldersgruppen, nokså jevn i gruppene år, og lavest i aldersgruppene under 40 år. Vi minner om at det ikke er angitt tidspunkt for aktiviteten. Det er med andre ord mest sannsynlig at de i øverste aldersgruppe har vært mest aktiv i en del grupper. Det er likevel verdt å merke seg at spesielt i aldersgruppen 20 29år, er det et engasjement i de regionale medlemsgruppene. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 13

14 Område for \Aldersgruppe deltakelse A1: A2: A3: A4: A5: 60+ Sum Betongtavlekomité Betongdagskomité Deltar for NB i andre organisasjoner NB styre Virksomhetskomiteer Regionale medlemsgruppe Kurs komité Publikasjoner, diverse teknisk Foreleser Snitt 0,6 11,3 24,3 26,1 37,3 Tabell 1: Aktivitet i ulike aldersgrupper fordelt på aktiviteter i % pr aktivitet, der 100% er alle som har deltatt med engasjement i den aktuelle aktiviteten. Grønnmarkering angir de aldersgruppene der flest har deltatt. Kommentar til resultatene og anbefalinger: For mange, vil kanskje den enkleste måten å komme inn i foreningens aktiviteter på, være gjennom de regionale medlemsgruppene. De regionale medlemsgruppene anbefales å vurdere å styrke sin innsats for å få med spesielt yngre medlemmer med i sitt arbeid. Ikke overraskende er det den eldste gruppen som har høyest andel med et engasjement for foreningen. Siden spørsmålet ikke henviser til eksempelvis siste 5-årsperiode, vil naturlig nok de som har vært medlem lengst, hatt flest muligheter for å delta. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 14

15 Respondentenes bruk av og tilfredshet med tilbudene i Norsk Betongforening Generelt Den helhetlige vurderingen av Norsk Betongforenings faglige tilbud er meget god til sammen 85,3% svarer at denne er god eller meget god. Tilsvarende svarer 6,5% at de mener tilbudet er dårlig eller noe dårlig, mens 8,2% ikke har en formening om tilbudet på generell basis. Kommentarene som er gitt, er konstruktive, med gode innspill til videreutvikling av foreningen. Noen enkeltpersoner har åpenbart hatt uheldige opplevelser, men dette er ikke hovedinntrykket i undersøkelsen. Mitt inntrykk er at i forhold til ressurser og tid, greier dere å holde jevnt trykk oppfattes som relativt representativ. Samtidig er det kommentarer knyttet til at foreningen ikke er flink nok til å trekke inn personer i styre og stell. Dette er interessant med utgangspunkt i at 43% av de som har svart på undersøkelsen, i stor grad er medlemmer som har hatt et aktivt engasjement i foreningen. På mange måter kan man si at svar og mangel på svar bekrefter noe av hovedbekymringen som har opptatt styret noen år nå: rekruttering og nødvendig dugnadsånd for å sikre foreningenes legitimitet også i fremtiden. Bruk av Norsk Betongforenings tilbud - hyppighet Spørsmål: Nedenfor beskrives kurs og arrangementer i regi av Norsk Betongforening. Hvor ofte deltar du på slike arrangementer? Svaralternativer: 1. En til flere ganger i året 2. Noen ganger 3. Minst en gang de siste tre årene 4. Sjeldent mer enn 3 år siden 5. Aldri Dersom man summerer resultatene i kolonne 1 og 2 i tabell 2, ser man at de regionale åpne faglige møtene kommer ut som viktigste av foreningens tilbud, mens andre seminarer kommer som nr2 og Norsk Betongdag som den 3. viktigste aktiviteten dersom hyppighet i deltakelse er indikerer viktighet N Kommentarer 1. Norsk Betongdag 18,2 15,3 23,5 27,6 15,3 170 Tidligere årlig Hver gang det arrangeres i Trondheim Har foreløpig ikke deltatt på dette 2. Årsmøte i Norsk Betongforening 11, ,6 27,1 41,2 170 Uaktuelt når bor i Stavanger Tidligere årlig 3. Kompetansekurs (BOR m/eks) 5,9 13,5 7,6 22,4 50,6 170 Foredragsholder Har 5 kurs 4. Andre kurs 8, ,9 37,6 21,2 170 Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 15

16 N Kommentarer 5. Regionale åpne faglige 18,2 22,4 14,1 25, møter 6. Andre seminarer 10 26,5 15,9 28,2 19, Andre arrangementer 5,9 23,5 13,5 28,2 28,8 170 Tabell 2: Svarfordelingen for hyppighet i bruk av betongforeningens tilbud i %, der 1 angir at tilbudet brukes inntil flere ganger pr år, mens 5 angir at tilbudet aldri benyttes. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Resultatene bør være en viktig input når de ulike komiteene vurderer sine tiltak, og for administrasjonens vurdering av ressursbruk, spesielt med tanke på ressurser til de regionale møtene. Bruk av NB s tilbud tilfredshet med kvalitet Spørsmål: I hvilken grad er du tilfreds med Norsk Betongforenings arrangementer? Svaralternativer: 1. Svært dårlig 2. Dårlig 3. Bra 4. Svært bra 5. Ingen formening I tabell 3 vises svarene på spørsmål om tilfredshet med Betongforeningens arrangement, eksempelvis slik at 0% syns Norsk Betongdag er svært dårlig mens 30,6% syns Norsk Betongdag er svært bra og 26,5% ikke har noen formening. Det er relativt mange som ikke har grunnlag for å vurdere arrangementene (svaralternativ 5) i snitt mer enn 40%. For å kunne sammenlikne tallene, har vi derfor beregnet svarfordelingen for dem som har gitt vurderinger mellom 1 og 4. Disse tallene er satt i parentes. Vi har summert andelen som er fornøyd eller meget fornøyd i kolonnen andel svar 3 og 4. Svarandelen varierer mellom 78,6% til 95,2%. Man må kunne konkludere med at det i sum er meget stor tilfredshet med disse tilbudene i Norsk Betongforening Andel svar 3 og 4 1. Norsk Betongdag 0 (0) 3,5 (4,8) 39,4 (53,6) 30,6 (41,6) 26,5 2. Årsmøte i NB 0 8,8 22,9 9,4 58,8 (0) (21,4) (55,7) (22,9) 3. Kompetansekurs 0,6 3,5 26,5 16,5 52,9 (BOR m/eks) (1,3) (7,4) (56,3) (35) 4. Andre kurs 0,6 6,5 44,1 13,5 35,3 (0,9) (10) (68,2) (20,9) 5. Regionale åpne 0 5,3 44,1 18,2 32,4 faglige møter (0) (7,8) (65,2) (26,9) 6. Andre seminarer 0 5,3 32,4 7,1 55,3 (95,2) (78,6) (91,3) (89) (92,2) Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 16

17 (0) (11,8) (72,3) (15,8) (88) Tabell 3: Tilfredshet med Norsk Betongforenings arrangementer. Tallene i parentes angir svar når de som har svart 5 er trukket ut. Kommentarer gitt til vurderingen: Det var plass til kommentarer i tilknytning til spørsmålene. Til sammen 12 kommentarer ble gitt i tillegg til kommentarene gjengitt over. 9 av disse er gjengitt nedenfor i tabell 4.. Av de tre som ikke er gjengitt sa to at de ikke hadde grunnlag for å gi kommentar, mens den siste kommentaren handlet om Bergmekanikkforeningen. (N: Antall kommentarer): 1 Generelt gode tilbakemeldinger 2 Forslag til faglige forbedringer N Kommentarer 2 Gode forelesere Alle faglige kurs og seminarer jeg har deltatt på i regi av Norsk betong forening er svært gode, spesielt kompetansekursene. BOR-kursene er meget gode 2 BOR-kurs kunne med fordel vært bedre kvalitetssikret gjennom strengere krav til å bestå eksamen og hjemmeoppgaver. Kursene gir kompetansebevis, men det trenger nødvendigvis ikke gjenspeile at man har den kompetansen: NB - kompetanse er hvordan man tar i bruk kunnskap! 3 Dårlig inntrykk, uklart om det gjelder henvendelse til administrasjonen eller en komité Det bør legges større vekt på det faglige innholdet i presentasjonene. 1 Slett oppfølging fra NB på henvendelser post/mail. Venter fortsatt på svar på en henvendelse for ca. 1 1/2 år siden. Vil ikke delta på kurs noen gang i regi av NB med en slik seriøsitet. Vurderer også utmeldelse og eventuelt å anbefale alle andre å gjøre det samme. 4 Andre kommentarer 4 Møte- og kursvirksomhet er i stor grad styrt av arbeidsgiver. Med utenlansk eier og daglig leder er det vansklig å vinne fram med argumenter om å holde seg faglig oppdatert, det skal vi få fra moderselskap i utlandet. Synes kurs på NTNU om nye eurocoden ikke holdt en god standard på alle forelesere. Og den var for lite praktisk rettet. Andre arenaer for kurs/seminarer Fabekos regionmøter og fabrikkonferansen blir benyttet for faglig påfyll. I tillegg benytter vi våre leverandører for kursing, og problemløser i vanskelige reklamasjoner / prosjektoppgaver. Tabell 4: viser kommentarer som er gitt i tilknytning til spørsmål om kvalitet på betongforeningens kurs og seminarer. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Selv om tilbakemeldingene generelt er svært positive, er det alltid nyttig å se om det er forhold som kan endres. Kommentarene kan kanskje gi noen momenter? Det kan være fornuftig å tydeliggjøre skillet mellom Norsk Betongforening og Betongopplæringsrådet. Hvorfor skal jeg delta i Norsk Betongforening? Tabell 5 viser fordeling av svar på spørsmålet: Hva gir medlemskap i Norsk Betongforening deg? Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 17

18 Svaralternativene var 1. Helt uenig 2. Uenig 3. Enig 4. Helt enig 5. Ikke relevant Svarene er oppgitt i % av alle svar i hver gruppe, dvs sum 1-5 er 100, og svarene er rangert, fra 1 (det alternativet som fikk høyest vurdert nytt) til 8, som av færrest ble vurdert som nyttig for seg. Generelt svarer respondentene at medlemskapet gir høy nytte på de ulike svaralternativene på spørsmålene 1-8 svarer i snitt 68 % at de er enig eller helt enig i at det er nytteverdi å være medlem, men med en variasjon mellom 21,2% til 93% Mulighet for å holde seg oppdatert om kurs og aktiviteter i Norsk Betongforening anses som den faktoren som gir størst nytte. Svargruppe 2 kan man kalle nettverksgruppen det vil si spørsmål 2, 3 og 7. I denne sammenheng er det mange som ikke har sett (eller har ønsket?) muligheten for å etablere et internasjonalt nettverk, men for øvrig prioriteres disse spørsmålene høyt. Så er det en gruppe svaralternativ som indikerer et mer aktivt medlemskap, med mulighet for å påvirke og deltakelse i litt større sammenheng. Hele 36 % svarer imidlertid at de er ueige i at medlemskapet gir mulighet for å påvirke den faglige utviklingen. Dette bør være et tankekors! Den siste gruppen handler om muligheten for et mentalt avbrekk i det daglige. Denne vurderes også positivt, men rangeres nest lavest på vurderingen av hva medlemskapet gir. 1 % 2 % 3 % 4 % 5 (IR) Sum 3-4 % 1. Får med meg de siste nyvinningene 2, ,4 33,5 1,8 75,9 (2) 2. Gir meg et bransjenettverk 3,5 21,2 39,4 32,4 3,5 71,8 3. Gir meg oversikt over bransjen / markedet 4. Gir meg sjansen til å påvirke den faglige utviklingen 5. Kurs og aktiviteter gir et avbrekk i hverdagen 6. Det gir meg større engasjement og det øker motivasjonen 7. Gir meg et internasjonalt kontaktnett 8. Holder meg oppdatert om kurs/møter og andre aktiviteter i Norsk Betongforening (4) 3,5 21,2 48,8 23,5 2,9 72,3 (3) 8,2 28,2 28,8 27,6 7,1 56,4 (6) 8,8 24,1 31,2 24,7 11,1 55,9 (7) 2,4 21, ,2 5,3 71,2 (5) 25,9 37,1 16,5 4,7 15,9 21,2 (8) 1,2 4,7 22,4 70,6 1,2 93 (1) Kommentarer Litt opp til meg Ikke så engasjert Hvis jeg ønsker Avbrekk?? 9. Ingen formening 25,3 6,5 10 2,4 55,9 12,4 Skjønner ikke spørsmålet Har de siste 10 årene vært ikke aktiv støttemedlem Snitt Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 18

19 Tabell 5 viser vurdering av ulike alternativer på spørsmålet: Hva gir medlemskapet i NB deg? Svarene er oppgitt i % av 170. Kommentar til resultatene og anbefalinger: Denne tabellen bør være grunnlag for en rekke drøftinger. Det er interessant at så få ser at det er muligheter for å etablere internasjonalt kontaktnett gjennom engasjement i Norsk betongforening. Når det gjelder muligheten for å etablere nettverk generelt og få oversikt over bransjen, kan dette kanskje tydeligere brukes til å promotere foreningen fremover? For bedriftsledere burde det være av interesse at medlemmene deltar i foreningen først og fremst av faglige årsaker og for å ha oversikt over og etablere nettverk i bransjen. Hva skal til for å sikre deltakelse og engasjement fremover? Hva skal til for at du skal delta mer på kurs og arrangementer i regi av Norsk Betongforening? I figur 7 vises prioriteringen av hva som er viktig med tanke på sikre engasjement og deltakelse i Norsk Betongforening. 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Figur 7: viser vektet middel 3 for respondentenes vurdering av hva som skal til for økt deltakelse i kurs og arrangementer. 3 av de 4 viktigste temaene er knyttet til faglig engasjement. Vær oppmerksom på at gruppen med høyere utdanning som utgjør mer enn 60 % av respondentene vil være utslagsgivende i denne figuren. Det er oppmuntrende at tre av de viktigste punktene for medlemmene er faglig relevans (grønne søyler) med andre ord: det aller viktigste for foreningens ulike komiteer kan gjøre for å sikre grunnlag for deltakelse, er å sørge for å ha riktige tema på dagsorden. Veldig enkelt i prinsippet. 3 Jfr Tall direkte fra datarapport Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 19

20 Tilstrekkelig og lett tilgjengelig informasjon kommer som hovedpunkt nr 2 (brune søyler) og den bør fortrinnsvis komme på e-post eller på hjemmesiden. Medlemmer under 30 år forventer ikke informasjon i posten! 4 Med tanke på at ulike grupper normalt vil ha litt ulike interesser, er det et poeng å se på hva ulike grupper legger størst vekt på. Med tanke på at Norsk Betongforening for det første har et ønske om at rekruttering skal skje fra mange grupper, og et spesielt ønske om å rekruttere også fra yngre aldersgrupper, har vi splittet opp svarene vist i figur 7 med tanke på disse kategoriene alder og utdanningsnivå i tabell 6 og 7. I spørsmålene skulle man rangere viktigheten av de ulike faktorene som er nevnt i første kolonne i tabellen. Alle faktorene skulle vurderes etter en skala fra lite viktig (1) til meget viktig (4). For hver aldersgruppe og faktor har vi satt inn den andelen innen denne aldersgruppen som vurderte faktoren som viktig eller meget viktig. Eksempelvis er det 29% av respondentene i aldersgruppen år, som mener at det er viktig eller meget viktig at det er et bedre sosialt opplegg på arrangementene. For hver aldersgruppe er de tre faktorene som er rangert høyest, grønnmarkert. Alder Informasjon i post Bedre sosialt opplegg på arrangementer Nettundervisning Faglige møter i arbeidstiden Faglige møter etter arbeidstiden Bedre informasjon på hjemmeside Aktiviteter nær bosted Kurs nærmere mitt interessefelt Informasjon på e-post Faglige tema av interesse Tema relevant for arbeidsgiver Tabell 6 viser hvordan preferansene for de ulike alderskategoriene for hva som skal til for å sikre økt engasjement og deltakelse i Norsk Betongforening varierer. Tallene i tabellen utgjør andel i hver aldersgruppe som svarer at dette er en viktig eller svært viktig faktor. De tre faktorene med høyest preferanse er fargemarkert. I disse svarene kunne man krysse av på flere momenter, slik at andel svar utgjør mer enn 100. Kommentar til resultatene og anbefalinger: De ulike aldersgruppene har, ikke overraskende noe ulike prioriteringer. Med tanke på tiltak, anbefaler vi at de enkelte komiteer vurderer om den ønsker å fokusere på spesifikk aldersgruppe, eller på den samlede gruppen, og om man tenker rekruttering eller å sikre fortsatt engasjement blant foreningens medlemmer. Det er interessant å merke seg at ønsker om faglige møter er i kategorien ja takk begge deler medlemmene ønsker slike møter både i og utenfor arbeidstiden, jfr figur 7. 4 Men ikke alle er under 30. Norsk Betongforening-spørreundersøkelse datarapport v09.docx Side 20

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

NORSK BETONGDAG 2009

NORSK BETONGDAG 2009 NORSK BETONGDAG 2009 November 08 Norsk Betongforening Åpne faglige møter og seminarer Kurs Norsk Betongdag Nasjonale og internasjonale konferanser NB Publikasjoner Forskning og Utvikling Stipender Nordisk

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 121 bedriftsmedlemmer (113). Inn/ut 2011: 14/16 Inn/ut 2012: 11/1 15 personlige medlemmer, hvorav 4 senior (9) 3 studentmedlemmer (2) Fordeling

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014

Videreutdanning i matematikk for lærere. Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen 2014 Kari Vea Salvanes Arbeidsnotat 18/2014 Videreutdanning i matematikk for lærere Tilleggsnotat til Deltakerundersøkelsen

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

Populasjon og responsrater

Populasjon og responsrater Formålet med analysen er å tjene som grunnlag for diskusjon om hvilke spørsmål i spørreskjemaet som ikke er gode nok hva gyldighet (validitet) 1 og pålitelighet (reliabilitet) 2 i undersøkelsen angår.

Detaljer

Evaluering Tøtte til Topps

Evaluering Tøtte til Topps Rapport Evaluering Tøtte til Topps Maria Almli 2008 Innhold: Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Om undersøkelsen... 5 Om utvalg og tabeller... 5 Resultater... 6 Bakgrunnsdata... 6 Erfaringer fra Tøtte til Topps...

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF?

Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? Hvem er våre medlemmer og hvilke signaler gir disse om NBEF? 112 bedriftsmedlemmer 9 personlige medlemmer 2 studentmedlemmer Oversikten ligger på www.nbef.no Fordeling pr sektor: 4 % 7 % 13 % 19 % 6 %

Detaljer

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013

Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Brukerundersøkelse 2013 Presentasjon17.6. 1 Brukerundersøkelse Dramatikkens hus 2013 Om QuestBack-undersøkelsen Utvalg: 542 respondenter Svar: 151 Målgruppe: Alle som har vært brukere av Dramatikkens hus

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Evaluering Hva mener kommunene?

Evaluering Hva mener kommunene? Evaluering Hva mener kommunene? Intervjuundersøkelse: Deltakelse i nettverk klima og energi Bioenergiprosjektet Oppdragsgiver ønsket at undersøkelsen skulle belyse: HYPOTESER: Samarbeidet mellom Fylkeskommunen,

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE

LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE LOKALSAMFUNN, LIVSKVALITET og PSYKISK HELSE Tom Sørensen Berit S. Øygard Andreas P. Sørensen I undersøkelsen som har vært foretatt i Hedalen og 11 andre lokalsamfunn i Valdres er det fokus på sosiale nettverk,

Detaljer

"Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016

Kvinner i finans SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 "Kvinner i finans" SAMMENDRAG AV SPØRREUNDERSØKELSE - JUNI 2016 Styringsgruppen har ordet. Flere kvinner bør velge karriere innen finans Til sammen har vi en lang karriere innen finans, analyse og forvaltning.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Studentundersøkelsen 2014

Studentundersøkelsen 2014 Studiesenteret.no Formål med undersøkelsen Denne undersøkelsen har som formål å evaluere studenters mening om Studiesenteret.no. Metode og utvalg Spørreskjemaet er sendt ut til 6 ved Studiesenteret.no

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge

Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Medlemskap i Oikos Økologisk Norge Utredning av medlemskategorier Landsmøte 2016 1. Bakgrunn I vedtak under Sak L04-15: Kontingent for 2016 fra Landsmøtet 2015 står det at: «Landsmøtet ber styret utrede

Detaljer

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård

Fag styrker Tekna. Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag styrker Tekna Faglig Årsmøte 2010, 19-20.februar Visepresident Mads Nygård Fag er viktig del av Tekna Var grunnlaget for foreningen fra opprettelsen Er i dag en hovedpilar sammen med lønnssiden Har

Detaljer

Av legene var det 20,0 % som hadde mer enn 20 års erfaring. Av bioingeniørene var det 61,5 % som hadde mer enn 20 års erfaring, p=0,011.

Av legene var det 20,0 % som hadde mer enn 20 års erfaring. Av bioingeniørene var det 61,5 % som hadde mer enn 20 års erfaring, p=0,011. Evalueringsrapport Norsk cytologisk forening årsmøte 2013 Det var totalt 108 deltakere på årsmøtet. Det var 54 personer som besvarte spørreskjemaet tilsvarende svarprosent på 50 %. Det var ingen av utstillerne

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser

UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser UMB-rapport 02/2007 Natal dispersal and social Formell coaching kompetanse studenter, studiemønstre og anvendelser En undersøkelse blant coaching utdannede i Norge februar 2007 Gro Ladegård Institutt for

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Forskerforbundet: Lønnsstatistikk kommunal sektor 2003 Skriftserien nr 4/2004 1. INNLEDNING For å kartlegge lønnsnivået til Forskerforbundets medlemmer i kommunal sektor blir det gjennomført en årlig spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Skolerapport Antall besvarelser: 6 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 21% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort

Klubbsjekken. [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort 2008 Klubbsjekken [Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering a v innholdet i dokumentet. Skriv inn dokumentsammendrag her. Sammendraget kan være en kort oppsummering

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Listetoppundersøkelse 2011

Listetoppundersøkelse 2011 Landbrukets Utredningskontor Listetoppundersøkelse 2011 Hele landet Eivinn Fjellhammer LU RAPPORT 2011 Forord Denne rapporten er skrevet basert på en spørreundersøkelse, rettet til listetopper i kommuneog

Detaljer

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002

Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 Samfunnsøkonomisk utdanning på NTNU og yrkeslivet 2002 En undersøkelse utført av Fagutvalget for samfunnsøkonomi i samarbeid med Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Forord Høsten 2002 sendte studentforeningen

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

De mest populære musikkfestivalene i Norge

De mest populære musikkfestivalene i Norge De mest populære musikkfestivalene i Norge Forfattere Maria Helene Hansen Skjelbakken Cecilie Marie Rafdal Mirja Sofie Frantzen Camilla Gåskjønli Anette Bakken Olsen 28. Oktober 2013 Problemstilling Hvilke

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye?

Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? NOTAT Til: Landsstyret Dato: 09.10.2012 Saksnummer: 12-533 Rekruttering strategi 2012 Hvor ble medlemmene av og hvor kan vi finne nye? Antallet medlemmer i NJ økte jevn og trutt frem til 2009. Man så opplevde

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn

Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Forskerforbundet: Grasrotrapporten Kartlegging av høyskole- og universitetslektorenes oppfatning av lønn Skriftserien nr. 1/2016 Innhold OPPSUMMERING 3 1. FORMÅL OG BAKGRUNN 4 2. VALIDITET OG RELIABILITET

Detaljer

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen. !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra NHOs Arbeidsmiljøfond med bidrag fra Automobilbransjens forening i Bergen og Universitetet i Bergen.

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Studieprogramundersøkelsen 2014

Studieprogramundersøkelsen 2014 1 Studieprogramundersøkelsen 2014 Alle studier skal i henhold til høgskolens kvalitetssystem være gjenstand for studentevaluering ca. hvert tredje år. Alle studentene på studiene blir oppfordret til å

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim

Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Evaluering av boligkonferansen 2014 i Trondheim Produsert av KBL september 2014 Forord Denne rapporten er en evaluering av Kommunale boligadministrasjoners landsråd sin Boligkonferansen 2014. Evalueringen

Detaljer

Diplom- undersøkelse Januar 2014

Diplom- undersøkelse Januar 2014 Diplom- undersøkelse Januar 2014 Forord Indøk Sør ved Universitetet i Agder har gjennomført en diplomundersøkelse blant uteksaminerte mastergrad studenter våren 2013 ved Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI

Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Norsk forening for ergonomi og human factors NEHF Referat fra styremøte 25. sept. kl. 14.00 STAMI Tilstede: Magdalena Eckersberg, Kai Olsen, Gaute Solberg, Astrid Stadheim, Bo Veiersted og Thor Husby (ref)

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2013/14 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid

GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid GSU-listen kvalitetssikring og videre arbeid Krav til generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning Seniorrådgiver Andrea Lundgren Avdeling for utenlandsk utdanning Tema 1. Hva er GSU-listen?

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3

Røde Kors ANALYSE. Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger. Rapport 2009, 3 Røde Kors ANALYSE Foreningsprofiler: 12 typiske Røde Kors-foreninger Rapport 2009, 3 Forsker Dag Wollebæk har utarbeidet analyser på oppdrag for Norges Røde Kors. Dag Wollebæk er Ph.D., Forsker II ved

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015

BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 BERGEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE I BARNEHAGENE VÅREN 2015 OM UNDERSØKELSEN FORMÅL Undersøkelsen gjennomføres for å få økt forståelse av de foresattes perspektiver og erfaringer med barnehagene. Resultatene

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte?

Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte? 1 Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til å bli, og hva får oss til å flytte? Innholdsliste Spørreundersøkelse foretatt av Berlevåg kommune våren 2007: Hva får oss til

Detaljer

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet

Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet Hyttetryslingene mer enn alpinentusiaster Spørreundersøkelse blant hytteeierne i Trysilfjellet 1 Forord om undersøkelsen gjennomførte på oppdrag for Trysilfjell Hytteeierforening (THF) en spørreundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer