SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012"

Transkript

1 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Undersøkelsen gjennomført i september 2012 HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER 1

2 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER - LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Kongsberg kommune oktober 2012 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Respons på undersøkelsen 3. Om tema i undersøkelsen 4. Resultater og analyse 5. Konklusjon 6. Hovedstrategier for næringsarealer A-B-C 2

3 1. Bakgrunn Kongsberg kommune skal revidere sin arealplan kommuneplanens arealdel. Hvilke næringsarealer må vi ha i Kongsberg for å få en god utvikling i næringslivet? I denne undersøkelsen inngår alle typer virksomheter, unntatt handelsvirksomheter. Handelsstruktur er et eget tema i arealplanleggingen. For å gjøre arealplanleggingen nyttig for næringslivet bør det være en behovsstyrt arealplanlegging. Det vil si at løsningene i kommuneplanens arealdel må svare på de behovene næringslivet har for arealer. Det går på antall dekar, hva areal/tomt bør inneholde av kvaliteter, omliggende kvalitetskriterier som adkomst, kollektivtilbud, samlokalisering med andre bedrifter blant annet. Det er også lagt inn en del supplerende spørsmål som ikke går konkret på arealene, men hva bedriftene har av behov fra kommunen og andre for å utvikle seg i Kongsberg. Undersøkelsen er sendt til alle virksomheter i Kongsberg kommune med registrert adresse og epost i kommunen. Undersøkelsen er anonym og vi kan ikke spore svarene tilbake til enkeltpersoner eller bedrifter, med mindre kommentarene fra bedriftene selv synliggjør hvem som har svart. Resultatene fra undersøkelsen brukes som grunnlag i revideringen av kommuneplanens arealdel. Den tekniske plattformen til undersøkelsen er levert av Kongsbergregionen. I de to siste kapitlene i rapporten gjøres det en drøfting av strategier behov for næringsareal og dimensjonering av næringsarealer, som grunnlag for konkrete forslag på næringsareal i kommuneplanens arealdel. 2. Respons på undersøkelsen Totalt blei det sendt ut i overkant av 500 e-poster der vi ikke har fått retur på at e-post ikke er kommet fram til mottaker. Totalt har vi fått 65 svar, av disse er 52 fullstendig utfylt og tatt inn i grunnlag for analyser. 1 respons var fra varehandel som ikke er tema i denne undersøkelsen, den er tatt ut av rapporten. Vi hadde forventet høyere respons. For de bransjene der vi har fått en representativ mengde bedrifter er industri, tjenesteytende bedrifter, bygg og anlegg, eiendomsforvaltning. I tillegg har vi fått svar fra noen få innen kultur, undervisning og transport. 3

4 Det er gjort en grov sammenstilling av bransjer for å få oversiktlige grupper i rapporten. Sammensetning av bransjegruppene er gjort ut i fra oppgitte bransjekoder og inndelingen i bransjegrupper i kodingen til firmaregisteret. Dette også for å få et brukbart antall bedrifter som har svart på undersøkelsen i de aktuelle bransjegrupper. Industri Vi har fått svar fra 8 bedrifter som fordeler seg slik: 2 bedrifter med mer enn ansatte på Kongsberg 1 bedrift med ansatte på Kongsberg 1 bedrift med ansatte på Kongsberg 4 bedrifter med 1-30 ansatte på Kongsberg Vi har et brukbart utvalg av små, mellomstore og store industribedrifter. Tjenesteytende Vi har fått svar fra 23 bedrifter. Dette er hovedsakelig bedrifter som leverer tjenester, rådgivning, konsulent, regnskap, teknologi og IT. 4 bedrifter er en persons foretak. 18 bedrifter har 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 2 bedrifter har mill i omsetning og 1-30 ansatte. 1 bedrift har millioner i omsetning og 105 ansatte. Vi har et godt utvalg av små og mellomstore kunnskapsbaserte tjenesteytende bedrifter. Bygg og anlegg Vi har fått svar fra 8 bedrifter. 5 bedrifter har 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 3 bedrifter har millioner i omsetning 1-30 ansatte, en av disse har opplyst at den har 50 ansatte. Bedriftene representerer en god fagmix fra bransjen, men de største selskapene har ikke svart. Eiendomsforvaltning Vi har fått svar fra 6 virksomheter, hvorav en har oppgitt å være en persons foretak. 4 virksomheter med 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 1 virksomhet med millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 1 virksomhet har millioner i omsetning og ansatte. Respondentene representerer både små og store eindomsselskap i Kongsberg. 4

5 Kultur I undersøkelsen er det følgende respondenter: 1 bedrift med 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 1 bedrift med millioner i omsetning 12 ansatte. Undervisning I undersøkelsen er det følgende respondenter: 3 virksomheter med 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte, hvorav en har oppgitt å være enkeltmanns foretak. Transport I undersøkelsen er det følgende respondenter: 1 bedrift med 0-10 millioner i omsetning og enkeltmanns foretak. 1 bedrift med millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 3. Om tema i undersøkelsen Om bedriften Dette temaet er for å kunne gå nærmere inn på og forstå hvilke behov ulike typer bedrifter har. Her får vi informasjon om bedriftens størrelse, forventet utvikling, hvor lenge bedriften har vært på Kongsberg og i nåværende lokalisering, og fordeling mellom kontorfunksjoner og produksjonsfunksjoner. Behov lokaler Her får vi informasjon om bedriften kan vokse på eksisterende lokalisering eller i eksisterende lokaler. Dersom det er behov for nye lokaler om det er kontorlokaler, produksjonslokaler, lager eller annet. Egenskap beliggenhet Her har vi spurt etter de viktigste egenskapene ved en lokalisering. Vi får rangert de ulike egenskapene fra 1-10, og kan se om det er ulikheter mellom ulike bransjer. I tillegg spør vi om hvor de ville lokalisert seg i Kongsberg, og om de foretrekker å leie eller eie. Suksessfaktorer Dette er ikke bare direkte arealrette spørsmål. Her får vi informasjon om de viktigste suksessfaktorene for vekst og utvikling på Kongsberg, hva man tror skal til for at nye bedrifter vil etablere seg i Kongsberg, og om man har vært på jakt etter ny lokalisering. Vi spør også om man lyktes med ny lokalisering, og eventuelt hvorfor det gikk bra/dårlig. Servicetjenester En bedrift kan ha behov for servicetjenester i nærheten av sin virksomhet, enten for virksomhetene direkte eller for sine ansatte. Her har vi bedt om bedriftene krysser av for bare de servicetjenestene som er viktig, av 10 valgmuligheter. 5

6 Konkrete forslag Her har vi fått konkrete forslag på nye framtidige næringsareal. Vi har også spurt om tilgjengelige næringstomter er en begrensning for deres virksomhet. Det viktigste kommunen kan gjøre Her vi spurt om hva det viktigste kommunen som vertskommune kan gjøre for videre utvikling av bedriften i Kongsberg. 4. Resultater analyser 4.1 Forventet vekst og behov lokaler Hele 20 av 50 (40 %) av bedriftene sier de har behov for lokalisering i større lokaler/ny tomt. For å kunne gjøre en arealbehovsvurdering gjøres det estimater på behov for arealer ut i fra følgende: - Bransjestatistikk fra SSB og Buskerudstatistikk der det finnes - En beregning av gjennomsnittlig forventet vekst blant bedriftene som har svart, høyeste prognose lagt til grunn - Beregning av arealbehov i lokaler per ansatt ut i fra erfaringstall lokalt, totalt antall ansatte per bransje per m 2 lokaler Det er mange feilkilder og usikkerheter i disse beregningene, relativt få bedrifter som har svart på undersøkelsen i forhold til totalt antall bedrifter, stor ulikhet i behov og vekst i forhold til om man er i lokalt, nasjonalt eller globalt marked, osv. Men dette er ikke en eksakt prognose, det er en indikasjon på et mulig behov slik at arealplanleggingen kan ligge i forkant av behovene. Det er bedre at det er for optimistiske prognoser enn for defensive, dette er det tatt høyde for. Det legges til grunn at det først og fremst er vekst i sysselsettingen som gir behov for større lokaler eller ny lokalisering. Økt omsetning med behov for mer lager av varer og produkter kan også ha arealmessig konsekvens, men ses i sammenheng med endring i sysselsetting. INDUSTRI (8) 3 av virksomhetene forventer en omsetningsvekst på mer enn 20 % de neste 3-5 år, 1 av disse også en sysselsettingsvekst på mer enn 20 %, 1 en sysselsettingsvekst på %, og 1 en sysselsettingsvekst på 1-3 %. 2 av virksomhetene forventer en omsetningsvekst på % de neste 3-5, 1 av disse en sysselsettingsvekst på 4-10 %, og 1 med sysselsettingsvekst på 1-3 %. 2 virksomheter forventer både en omsetningsvekst og en sysselsettingsvekst på 1-3 %. 1 virksomhet forventer ingen vekst. Gjennomsnittlig er det forventet en omsetningsvekst på 15 % og en sysselsettingsvekst på 5 %. Samtidig vet vi at markedet for eksempelvis FMC er meget godt med potensial for en stor sysselsettingsvekst på Kongsberg. Realismen i en prognose på 5 % på 3-5 år er lav. Hvis FMC opprettholder sin andel av virksomheten på Kongsberg i forhold til hva som er i Norge i dag, vil 5 % vekst per år være mer sannsynlig vurdert per oktober Hvis man legger til grunn 5 % årlig vekst over 5 år blir det en total vekst over en fem år på 27,6 %. Samlet er det forventninger om en til dels kraftig vekst i industrien i Kongsberg de kommende 3-5 årene. 6

7 3 av 8 (37,5 %) av virksomheter som har svart på undersøkelsen har behov for nye lokaler de neste 3-5 årene. 1 stor bedrift har behov for både nye kontorlokaler, nye produksjonslokaler og nye lagerareal de neste 3-5 årene.1 mellomstor SMB bedrift har behov for nye kontorlokaler, nye produksjonslokaler og nye lagerareal de neste 3-5 årene. 1 mindre SMB bedrift har behov for nye produksjonslokaler. Kongsberg Teknologipark har ca m 2 industrilokaler og ca personer (kilde gir det et arealforbruk per ansatt på ca 40 m 2. Hvis man legger til grunn at utviklingen gir noe mer effektiv arealbruk og noe mindre produksjon, brukes 40 m 2 per ansatt som beregningsgrunnlag. Det er 92 registrerte bedrifter i Kongsberg i næringskodene Industri i statistikk fra SSB, siste statistikk fra I Buskerudstatistikk 2011 med tall fra 2010, er det registrert sysselsatte i Kongsberg i bedrifter med disse næringskodene. Vi regner med flere sysselsatte i Kongsbergindustrien, avvik her kan skyldes at hele eller deler av virksomheter kan være registrert i andre næringskoder. Med en vekst på 5 % de neste 3-5 årene gir det ca. 300 nye arbeidsplasser. Med 5 % årlig vekst gir det ca nye arbeidsplasser. Med et gjennomsnittlig arealforbruk per ansatt på 40 m 2 gir det behov for m 2 industrilokaler de neste 3-5 årene. Dette brukes som en dimensjoneringsfaktor, en del av dette vil nok kunne løses i eksisterende lokaler ved effektivisering. TJENESTETEYTENDE (23) 6 av virksomhetene forventer en omsetningsvekst på mer enn 20 % de neste 3-5 år, 2 av disse forventer mer enn 20 % sysselsettingsvekst, 2 av disse % sysselsettingsvekst, 1 av disse 4-10 % sysselsettingsvekst, og 1 av disse ingen sysselsettingsvekst. 3 av virksomhetene forventer % omsetningsvekst de neste 3-5 år, 1 av disse mer enn 20 % sysselsettingsvekst, 1 av disse % sysselsettingsvekst, og 1 av disse ingen sysselsettingsvekst. 6 av virksomhetene forventer 4-10 % sysselsettingsvekst neste 3-5 år, 2 av disse 4-10 % sysselsettingsvekst, 2 av disse 1-4 % sysselsettingsvekst, og 2 av disse ingen sysselsettingsvekst. 3 virksomheter forventer 1-3 % omsetningsvekst men ingen sysselsettingsvekst. 5 virksomheter forventer ingen omsetningsvekst og ingen sysselsettingsvekst. Samlet er det forventninger om en til dels kraftig vekst i disse bransjene de kommende 3-5 årene. 18 av 23 virksomheter forventer omsetningsvekst. 11 av 23 virksomheter forventer vekst i sysselsettingen, 3 virksomheter mer enn 20 % vekst og 2 virksomheter % vekst. 7 av 23 (30,4 %) virksomheter som har svart på undersøkelsen har behov for ny lokalisering eller nye lokaler. 2 har behov for både nye kontorlokaler, nye produksjonslokaler og nye lagerareal de neste 3-5 årene. 2 har behov for nye kontorlokaler og nye lagerareal, og 3 har behov for nye kontorlokaler. Det er mer enn 350 registrerte bedrifter i næringskodene i Kongsberg i statistikk fra SSB. I undersøkelsen er det en gjennomsnittlig forventet vekst på 8,7 % per bedrift de neste 3-5 årene. Og det er de neste 3-5 årene beregnet opptil et behov for m 2 nye lokale for de 23 bedriftene som har svart, eller en arealvekst på lokaler på 17 %. Det er totalt sysselsatt i disse bransjene i Kongsberg 4. kvartal En optimistisk prognose kan da være en vekst i sysselsettingen på 113 personer (8,7 %) de neste 3-5 årene. Med et arealbehov på 25 m 2 per hode gir det et arealbehov på m 2 nye lokaler. 7

8 BYGG OG ANLEGG (8) 4 av 8 virksomheter (50 %) som har svart på undersøkelsen, har behov for ny lokalisering, både kontor-, produksjons- og lagereal. 2 virksomheter sier de forventer mer enn 20 % vekst både i sysselsetting og omsetning. 3 bedrifter forventer 4-10 % vekst i omsetning, 2 av disse 1-3 % vekst i sysselsetting og 1 ingen vekst i sysselsetting. 2 virksomheter forventer 1-3 % vekst i omsetning og sysselsetting. 1 virksomhet 1-3 % vekst i omsetning og ingen sysselsettingsvekst. Ved å sammenligne bedriftene som har svart i undersøkelsen kan vi anta at bedriftene i undersøkelsen har ca. 120 ansatte. 7 av 8 bedrifter har svart på antall m 2 lokaler/arealer, de 7 bedriftene har til sammen m 2. Dette gir et arealforbruk per ansatt i lokaler/arealer på ca 500 m 2. Gjennomsnittlig sysselsettingsvekst blant de som har svart i undersøkelsen er 7,4 %. I Buskerudstatistikk med tall fra 2010 er det 865 sysselsatte i næringskodene I statistikk fra SSB var det registrert 245 bedrifter i disse bransjekodene. Det store antallet gjør at man kan anta det er mange små bedrifter og enkeltmannsforetak blant disse. Med en gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på 7,4 % gir det en sysselsettingsvekst på 65 personer og arealbehov på lokaler/arealer på m 2. EIENDOMSFORVALTNING (6) 1 av 6 virksomheter (16,7 %) som har svart på undersøkelsen har behov for nye kontorlokaler de neste 3-5 årene. 1 virksomhet forventer en omsetnings- og sysselsettingsvekst på 4-10 % de neste 3-5 årene. 1 virksomhet en omsetningsvekst på 4-10 % og en sysselsettingsvekst på 1-3 %. 1 virksomhet en omsetningsvekst på 4-10 % og ingen sysselsettingsvekst. 2 virksomheter forventer en omsetnings- og sysselsettingsvekst på 1-3 % de neste 3-5 årene. 1 virksomhet har ikke lagt inn noe og tas ikke med i grunnlaget for vekstberegningen. For denne bransjen legges det til grunn at arealbehov knyttes direkte til antall ansatte kontor. Bedriftene i undersøkelsen forventer samlet en gjennomsnittlig vekst på 4,75 % de neste 3-5 årene. I Buskerudstatistikk med tall fra 2010 er det 172 sysselsatte i Kongsberg i næringskode 68. Med en gjennomsnittlig vekst på 4,75 % de neste 3-5 årene gir det en sysselsettingsvekst på ca. 10 personer. Med et arealforbruk 25 m 2 per ansatt gir det arealbehov på 250 m 2. KULTUR (2) - TRANSPORT (2) - UNDERVISNING (2) For disse bransjene er det så få respondenter at det er vanskelig å legge resultatene i undersøkelsen til grunn for analyser på arealbehov. KULTUR (2) 1 av 2 av virksomheter som har svart på undersøkelsen har nye kontor-, produksjons- og lagerarealer. TRANSPORT (2) Blant de 2 bedriftene som har svart er det ingen behov for ny lokalisering eller nye lokaler. UNDERVISNING (2) 1 av 3 bedrifter som har svart på undersøkelsen har behov for nye kontorlokaler. 8

9 OPPSUMMERING BEHOV LOKALER/AREALER de neste 3-5 år Industri Et arealbehov på m 2 industrilokaler Tjenesteytende Et arealbehov på m 2 nye lokaler, hovedsakelig kontor Bygg og anlegg Et arealbehov på på m 2 nye lokaler/arealer Eiendomsforvaltning Et arealbehov på 250 m 2 kontor Her er det ikke tatt inn tomtemessige forhold i vurderingen som parkering, grøntstruktur, adkomst og manøvreringsareal, og krav til utnyttelse. Arealbehovet vil variere mye fra kontorbygg i flere etasjer til produksjons- og lagerareal på ett plan. 4.2 Egenskap beliggenhet Her har bedriftene rangert det 10 opplistede farktorene og rangert de fra 1-10 hvorav 1 er viktigst og de er minst viktig. De faktorene som er viktigst trekkes ut, sammen med den minst viktige. Det ga følgende resultat: Profilering mot veg Nærhet til kollektiv tilbud Besøkstilgjengelighet Framkommelighet store godstransporter Samlokalisering klynger Riktig kvalitet på lokalene INDUSTRI TJENESTEYTENDE BYGG/ANLEGG EIENDOM KULT-TRANSP- UNDERV Utvidelsesmuligheter Parkeringsplass Tilgjengelighet til butikkserveringservice Husleie 9

10 INDUSTRI Den viktigste lokaliseringsegenskapen for industri er profilering mot veg. Andre viktige egenskaper ved lokalisering er besøkstilgjengelighet, parkeringsplass, og riktig kvalitet på lokalene. Den minst viktige lokaliseringsfaktoren er samlokalisering i klynger. En av respondentene har samlokalisering som tredje viktigst, og en som fjerde viktigst. Ellers er det lav prioritet på samlokalisering, det overrasker. Det er og verdt å merke seg at husleie skårer midt på treet, og at tilgjengelighet til servicefunksjoner og framkommelighet for store transporter ikke kommer høyt opp. Spørsmål om hvor man helst ville lokalisert sin virksomhet i Kongsberg, der spriker svarene. Alt fra Kongsberg Teknologipark til Skrubbemoen, Gomsrud, Kongsgårdsmoen. 3 av 8 vil bygge selv, 3 av 8 vil leie, og 2 har ikke svart på dette. Viktig: Profilering mot veg, besøkstilgjengelighet, parkeringsplass, riktig kvalitet på lokalene. TJENESTEYTENDE Den viktigste lokaliseringsegenskapen for tjenesteytende virksomheter er riktig kvalitet på lokalene, dernest samlokalisering i klynger. De øvrige faktorene er det nokså jevn skåring på. Den minst viktige egenskapen for tjenesteytende bedrifter er naturlig nok framkommelighet for store transporter. Samtidig gis nærhet til kollektivtilbud, tilgjengelighet til servicefunksjoner og profilering mot veg lav prioritet. Det er overraskende at nærhet til kollektivtilbud skårer så vidt lavt når dette i all hovedsak er A-næringer. Under tema servicetjenester kapittel 4.4 er imidlertid kollektiv betjening oppgitt som viktig. Spørsmål om hvor man helst ville lokalisert sin virksomhet i Kongsberg, så er det mange som har svart sentrum eller sentrumsnært. 12 har svart at de vil lokaliseres i sentrum eller sentrumsnært. Kongsberg Teknologipark, Dyrmyrgata/Industritunet, Raumyr er andre sentralt beliggende ønsker om lokalisering. 7 av 23 virksomheter svarer at de ønsker å bygge selv. 15 av 23 virksomheter svarer at de ønsker å leie. Viktig: Riktig kvalitet på lokalene og samlokalisering i klynger, og sentrumsnær lokalisering. BYGG/ANLEGG/EIENDOM Den viktigste lokaliseringsegenskapen for disse er parkeringsplass. Andre viktige faktorer er besøkstilgjengelighet, riktig kvalitet på lokalene og husleie. Den minst viktige egenskapen for bygg/anlegg/eiendom er tilgjengelighet til service. Profilering mot veg, nærhet til kolletivtilbud og samlokalisering i klynger får også lav prioritet. Det som overrasker noe er at besøkstilgjengelighet får så høy prioritet. For bygg/anlegg er det entydig at man ikke ønsker å være lokalisert sentralt. Foreslåtte områder er Skrubbemoen/Skollenborg, Trollerudmoen, Gomsrud, Efteløt. 8 av 8 virksomheter svarer at de ønsker å bygge selv. 10

11 For eiendomsvirksomhet ønsker man å ligge sentralt enten ved Kongsberg Teknologipark eller i Dyrmyrgata. 2 ønsker å bygge selv og 2 ønsker å leie. 2 har ikke svart på dette spørsmålet. Viktig: Parkeringsplass, dernest besøkstilgjengelighet, riktig kvalitet på lokaler og husleie. KULTUR/TRANSPORT/UNDERVISNING Sett under ett for disse bransjene (2 respondenter fra hver bransje til sammen 6) er besøkstilgjengelighet viktigst, deretter riktig kvalitet på lokalene. De 2 virksomhetene fra transport har ikke svart på disse spørsmålene. For kultur og undervisning samlet er beliggenhet mot veg minst viktig. Dernest er det husleie, parkeringsplass og tilgjengelighet til kollektivtransport som er viktig. Viktig: Besøkstilgjengelighet og riktig kvalitet på lokalene. 4.3 Suksessfaktorer Her blei bedriftene bedt om å oppgi de 3 viktigste suksessfaktorene for videre vekst og utvikling på Kongsberg. Faktorene nevnt i dette avsnittet er ikke rangert, men satt opp i tilfeldig orden. INDUSTRI Her vises de faktorene som er vektlagt fra industri: Rekruttering Tilgang på personell, dyktige ansatte Boligbygging Hus og leiligheter til ansatte, herunder også eneboligtomter Infrastruktur kommunikasjon Kollektivtransport, god standard på veg til Kongsberg, logistikk inn/ut, parkering Arealer Utvidelsesmuligheter, beliggenhet, tilgang på arealer Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Bedre veg Drammen-Kongsberg - Bedre tilgang på skole og barnehage - Varierte jobbmuligheter for begge i en flyttesituasjon - Sykehus i nærmiljøet - Tilgang på dyktige ansatte - Riktig husleie 11

12 - Generell vekst i byen - Et attraktivt kulturliv - God logistikk til/fra virksomheten Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 3 bedrifter har svar Ja på dette, 2 har lykkes og 1 har ikke lyktes med relokalisering. Grunnen til at man ikke lykkes var mangel på byggetomter eller utleielokaler som passer virksomheten. 1 av de som lyktes var fordi det var noen som tok initiativ og bygde lokaler for lett industri. TJENESTEYTENDE Her vises de faktorene som er vektlagt fra tjenesteytende bedrifter: Befolkningsvekst Tilgang på personell, dyktige ansatte Boligbygging Hus og leiligheter til ansatte, herunder også eneboligtomter Infrastruktur kommunikasjon Kollektivtransport, god standard på veg til Kongsberg, logistikk inn/ut, parkering Arealer Utvidelsesmuligheter, beliggenhet, tilgang på arealer Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Tomter og lokaler må være gunstig priset - Attraktive lokaler med gode utviklingsmiljø og samlokaliseringsmuligheter - Gode og attraktive møteplasser for næringslivet - Bransjenøytrale nettverk - Tilrettelegging for kontorplass småselskaper og miljø for mindre firma og gründervirksomheter - Tilgang på ansatte med riktig kompetanse - Mer IKT utdanning på HiBu Kongsberg - Kommunen må spille mer på lag med næringslivet - Mer kommunal satsing på IKT og kontrakter med lokale bedrifter - At de store bedriftene fortsatt satser på Kongsberg, flere ingeniører på Kongsberg - Bedre tilgjengelighet til Teknologiparken - Godt utvalg av butikker med parkering - Eneboligtomter ikke bare kompaktby, boligområder med god plass, grøntområder, parker og friluftsområder - Bedre kommunale tjenester som barnehage, skole, helse 12

13 Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 5 bedrifter har svar Ja på dette, 2 har lykkes og 2 har sagt de ikke lykkes med relokalisering. Grunne til at man ikke lykkes var få valgmuligheter og høy pris/husleie. De 2 som lykkes skyldes for 1 flaks med timing (leiersmarked) og for 1 utvidet i eksisterende bygg. BYGG/ANLEGG/EIENDOM Her vises de faktorene som er vektlagt fra bygg/anlegg/eiendom: Vekst Kundegrunnlag, mer byggevirksomhet, og mer satsing på infrastruktur Økonomisk stabilitet i Europa God økonomisk utvikling i Norge Vekst i Kongsberg Infrastruktur Utbygging av E 134 Togstopp i Gomsrud Tilstrekkelig parkeringskapasitet i byen Areal Tilgang på tomter for utbygging Ressurser Tilgang på varer til å gjennomføre en utbygging Plass Ny tomt for virksomheten med bedre plass til å ekspandere, bedre parkering, bedre plass til sortering m.m. Mulighet for å utvide Næringsliv Videre vekst og utvikling i Teknologiparken Positiv utvikling i næringslivet Rekruttering Stabil arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen Offentlige tjenester Beholde viktige offentlige funksjoner som sykehus Bedre rammebetingelser fra kommunen (eiendomsskatt) Rask kommunal saksbehandling Annet Større krav til dokumentasjon overfor leietakere Større offentlige krav til bransjen 13

14 Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Flere tomter å bygge på, også leiemuligheter - Rask kommunal saksbehandling på alle nyetableringer, rask politisk behandling - Bedre transportinfrastruktur til/fra Kongsberg, ny E134, togstopp Gomsrud, tilstrekkelig parkering i sentrum Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 3 bedrift (bygg/anlegg) har svart positivt på ønske om relokalisering, men ingen av disse har lykkes. Årsaken til det er oppgitt å være at man ikke har funnet riktig lokalisering, mangler byggetomt i nærhet av sentrum, det finnes ikke lokaler for mindre virksomheter mens det er mange for store virksomheter. KULTUR/TRANSPORT/UNDERVISNING Sett under ett for disse bransjene, for temaet suksessfaktorer er det bare de 3 respondentene fra undervisning som har respondert. Her vises de faktorene som er vektlagt fra undervisning: Tjenesten Kvalitet på tilbudet og kundetilpasset tilbud Marked Utfylle et marked, ikke konkurrere Langsiktige kontrakter med kommuner Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Flere gode undervisningslokaler til leie for korte perioder (dager/uker) - Tilgjengelighet og synlig profilering av lokaler nær sentrum og hoteller (seminarmuligheter) - Flere basseng for vannundervisning og vannredning Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 1 bedrift (kultur) har svart positivt på ønske om relokalisering, og den samme bedriften har ikke lyktes med det. Årsak til dette er ikke oppgitt. 14

15 4.4 Servicetjenester Her har bedriftene krysset blant de 10 opplistede servicetjenestene og bare krysset av for de som man mener er viktig. De faktorene som har fått flest avkryssinger er viktigst. BRANSJER Hvilke servicetjenester er viktig for bedriften (krysser bare av for det som er viktig) Ønskelig med andre servicetjenester der du er nå? Bank Kantine/ servering Konferanserom Felles sentralbord/ administr-ativ service/trykking etc Felles faglig utviklingsmiljø /flere bedrifter Vakthold og overvåking Teknisk infrastruktur /IKT drift Transporttjenester Tilgang til kollektivtransport Samarbeid med andre bedrifter/ leverandører INDUSTRI (8) TJENESTEYTENDE (23) BYGG/ANLEGG (8) EIENDOM (6) KULTUR (2) TRANSPORT (2) UNDERVISNING(3) For INDUSTRI er det noe overraskende bare tilgang til kollektivtrafikk som er spesielt viktig. Kantine/servering, bank og felles utviklingsmiljø flere bedrifter er også trukket fram. For TJENESTEYTENDE får tilgang til kollektivtrafikk, kantine/servering, konferanserom, felles utviklingsmiljø bedrifter, samarbeide andre bedrifter og teknisk infrastruktur fått høy verdi. For BYGG/ANLEGG har felles utviklingsmiljø flere bedrifter og samarbeide med andre bedrifter fått høyest verdi (25 %), ellers er det krysset av for konferanserom, vatkhold, teknisk infrastruktur. KULTUR og TRANSPORT har ikke svart på dette i undersøkelsen. For UNDERVISNING er et krysset av for konferanserom og vakthold. Konklusjon: Tilgang på servicetjenester er viktigst for tjenesteytende bedrifter. 15

16 4.5 Konkrete forslag næringsarealer Konkrete forslag næringsarealer BRANSJER Konkret forslag på framtidig næringsareal Er tilgjengelige næringstomter en begrensningsfaktor for din virksomhet? INDUSTRI (8) Skrubbmoen bør og må utbygges. Dette er et område med flere bedrifter i dag, men kan utvikles til en ny teknologipark for Kongsberg. Viktig med god infrastruktur. 2 Ja TJENESTYTENDE (23) Skogen etter kappellet på Gomsrud. Raumyr (etter at HiBu flytter) Hellebæk - må settes av for næring. Forskningsnære virksomheter bør få plass når KKP realiseres. Området/hogstflatene nord for Ås kafeteria. 21 nei Vestsida KKP 2 Lågalandet Bruk områder som ikke er attraktive til utenom jobb aktiviteter. BYGG/ANLEGG (8) Skollenborg og Skrubbemoen 5 ja Damåsen Moane Pikerfoss (pukkverket) 3 nei EIENDOM (6) Hellebæk og Industritunet 4 nei HiBu på Raumyr KULTUR (2) Ikke kommentert fra disse bedriftene 1 ja 1 nei TRANSPORT (2) Ikke kommentert fra disse bedriftene Ikke kommentert UNDERVISNING (3) Kultur og idrettshus som kan leies til kurs og undervisning som kan huse både til overnatting og undervisning. Med hall for gruppeaktiviteter (gym, basishall) og svømmehall for vannredning. Næringsarealet bør ligge sentrumsnært men alikevel litt skjermet 3 nei 2 ja 3 nei Konklusjon: Forslagene bekrefter eksisterende arealstruktur i Kongsberg og det som ligger inne i gjeldende kommuneplan. De nye forslagene er Damåsen, HiBu Raumyr som næring, og at det er flere forslag omkring Vestsida. 16

17 4.6 Det viktigste kommunen kan gjøre Her har vi spurt hva som er det viktigste kommune kan bidra med ved ny lokalisering av bedriften. Her har bedriften krysset av for det som er viktig. Det som har viktig har fått 1 poeng det som ikke er viktig har fått 0. BRANSJER Ved ny lokalisering, hvilke faktorer bør kommunen bidra med? Alltid byggeklar tomt tilgjengelig Beliggenhet på tomt Pris på tomt Tid fra behov for ny lokalisering til ferdig bygg (saksbehandling) Kommunen styrer utviklingen med klynger av bedrifter som kan ha nytte av tett lokalisering INDUSTRI (8) TJENESTEYTENDE (23) BYGG/ANLEGG (8) EIENDOM (6) KULTURELL (2) TRANSPORT (2) UNDERVISNING (3) For de aller fleste som har svart er det ikke viktig at kommunen styrer utviklingen med klynger av bedrifter som kan nytte av tett lokalisering. 1 industribedrift og 3 tjenesteytende bedrifter har svart positivt på dette. 2 av 6 bedrifter innen eiendomsutvikling er positiv til dette. Tabellen på neste side lister opp svarene på hva det viktigste Kongsberg kommune som vertskommune kan gjøre for videre utvikling av bedriften på Kongsberg. 17

18 BRANSJER INDUSTRI (8) Det viktigste kommunen kan gjøre Beskriv hva som er det viktigste Kongsberg kommune som vertskommune kan gjøre for videre utvikling av din bedrift på Kongsberg: Kort saksbehandlingstid Mye større fokus på næringsutvikling Utvikling av kollektivtrafikk til å omfatte hele byen Sørge for at ny vei nå kommer på plass Skaffe tomter til etablering for små og mellomstore bedrifter. Har i de siste år vært å etterspurt tomt for å bygge, men ingen resultet i Komunen. TJENESTYTENDE Byggeklare tomter til en rimlig pris, samt at rask saksgang hva gjelder byggesak. (23) Bidra til aktivt arbeidsmarked ved at byen blir mer attraktiv for unge mennesker med høy realfagsutdanning Tilgang til nye eneboligtomter. Flytoget til Kongsberg. Markedsføre Kongsberg som attraktiv by Invitere utbyggere fra andre regioner til å satse i Kongsberg Ta en aktiv rolle for å skape utviklingsmiljøer for kompetanseintensive næringer Politisk og administrativt må kommunen få en forståelse for små og mellomstore bedrifter En kommunal kontakt vi kan kommunisere med/ henvende oss til når det er behov for ledige kommunaleide lokaler Raskere saksbehandling ved byggesaker. At KTP består Legge til rette for god tilgjengelighet, parkering og bedre offentlig kommunikasjon i hele kommunen. Boliger, leieboliger. BYGG/ANLEGG (8) Bedre system for utdeling av prosjekter i kommunal regi. Legge tilrette for boligbygging - tomter - byggesak, rask saksbehandling Kortere byggesaksbehandling Være ute hos bedriftene til enhver tid for å kartlegge behov og ønsker. Dette er ting som kan forandres løpende. Ikke bare de store, men også de små og mellomstore bedriftene. EIENDOM (6) KULTUR (2) TRANSPORT (2) UNDERVISNING (3) Lette utvidelsesmuligheter utenfor det som oppfattes som Kongsberg by. Rask saksbehandling Rask saksbehandling og veilede og hjelpe til for å få godkjenningen Ingen kommentar Flere basseng hvor vannundervisning og vannredning er mulig å gjennomføre 18

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

Næringsanalyse Skedsmo

Næringsanalyse Skedsmo Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 2/2005 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i med hensyn til næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

TEMANOTAT - MÅL FOR FELLES NÆRINGSAREALSTRATEGI I GRENLAND

TEMANOTAT - MÅL FOR FELLES NÆRINGSAREALSTRATEGI I GRENLAND TEMANOTAT 20 juni 2013 Samarbeid mellom TEMANOTAT - MÅL FOR FELLES NÆRINGSAREALSTRATEGI I GRENLAND 1 Bakgrunn Det skal utarbeides en strategi for lokalisering av næringsområder, hvor behov ses tydeligere

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa

KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa KVU Buskerudbypakke 2 Møte i samarbeidsgruppa 23. september 2011 Inger Kammerud, Statens vegvesen Region Sør Saksliste 1. Verkstedet 1. -2.september 2. Informasjon om KVUen - Verkstedsrapport - Ferdigstilt

Detaljer

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hvordan skape vekst i Nore og Uvdal? Rødberg 10. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 3,0 Nettoflytting Nore

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Kontorplass med kort vei til samarbeid og business!

Herøya Industripark, Porsgrunn. Kontorplass med kort vei til samarbeid og business! Herøya Industripark, Porsgrunn Kontorplass med kort vei til samarbeid og business! Adresse: Herøya Industripark, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn BTA: Fra 15 m 2 til 2000-3000 m 2 Priser: Tilbud etter avtale

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011

Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Strategisk næringsplan for Kongsvinger 2008-2011 Godkjent av styringsgruppen 14. Mai 2007 SNP Kongsvinger 2008 2011 Vi ønsker å: Sette fokus på næringsutvikling og næringspolitikk Målrettet innsats for

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig?

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig? Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Arealtilbud og arealbehov mot 2040 -Fortettingspotensial 2040 -Potensiale for nye større regionale næringsområder nær hovudveg Klima i areal- og

Detaljer

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

IKAP-2. Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen. 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers IKAP-2 Areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen 04. mai 2015 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Trondheimsregionen Hvorfor samarbeid i Trondheimsregionen Styrke Trondheimsregionens utvikling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012

ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 ULLENSAKER KOMMUNE Strategidokument for nærings- og kompetanseutvikling Vedtatt av næringskomiteen 16.10.2012 1. Næringsstrategi formål. er regionsenter for Øvre Romerike og vertskommune for hovedflyplassen.

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vedlegg Kommuneplanens arealdel 2008-2020 Vurdering av nærings- og industriarealer og areal til offentlige formål September 2008 Byen Føske/Kletta og Lierkrysset Brandval Omregulering av aktivitetsområdet

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser Befolkningsprognoser 2010-2022 Grunnlag for kommunen i diskusjonen om utvikling av tjenestetilbud og framtidige kommunale investeringer Vedlegg til kommunedelplanene 17.11.2010 1 Befolkningsframskrivning

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling

Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Eiendomsutvikling som strategi for byutvikling Geir Øystein Andersen, Kongsberg kommunale eiendom KF Side 1 Gjensidig gevinst Eiendomsutvikling som strategi for sentrumsutvikling er like mye sentrumsutvikling

Detaljer

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015

004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015. 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 004/15 Kommuneplanutvalet 15.10.2015 069/15 Kommunestyret 15.10.2015 Saksbehandlar: Kenneth Hagen Sak - journalpost: 15/1030-15/24050 Kommuneplan 2014-2028: Tilleggsbestemmelser

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene

Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper Strategi for knutepunktutvikling ved InterCity-stasjonene Ellen Haug 21.10.2014 ROM-konferansen Bedre byrom der mennesker møtes Stor befolkningsvekst

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

Mål og strategier for 2009-2012

Mål og strategier for 2009-2012 Eiendom TROMSØ KOMMUNE Tromsø kommunens visjon: Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Eiendoms ansvar: Forvaltningsansvar for kommunale parker, grøntanlegg, lekeplasser og turstier mm. Forvaltning,

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Næringsanalyse Lørenskog

Næringsanalyse Lørenskog Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2004 - Næringsanalyse - Forord Denne rapporten er en analyse av utviklingen i, med hensyn på næringsutvikling, demografi og sysselsetting.

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN 3 revolusjoner mellom 1845 og 1990 Gjennom tre industrielle

Detaljer

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID

STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID STEDSUTVIKLING OG SAMARBEID Jan Willy Føreland 21.11.2012 Stedsutvikling og samarbeid - utfordring Behov for helhetlig utvikling på tvers av eiendomsgrenser Viktig for å sikre kvalitet og gode planfaglige

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan 2015-2025 Dialogmøte mellom Modum Næringsråd og Modum kommune 11.2.2015 Føringer for planarbeidet Rulleringen tar utgangspunkt i: Kommuneplan 2011-2020 Strategisk næringsplan 2010-2020

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst

Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Norsk Form 2010 Infrastruktur og boligutvikling som motor for regional vekst Muligheter og strategier Samfunnsøkonom Erik Holmelin, Agenda Kaupang AS Muligheter for næringsutvikling Norge er utsatt for

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040).

For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). Vedlegg 3.4: Analyse arealer Kongsberg 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 For å imøtekomme tilbudsforbedringer foreslås ved Kongsberg 10 nye hensettingsplasser på lang sikt(innen 2040). 2 ALTERNATIVUTVIKLING

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014.

Gods og logistikk i Osloregionen. Havnenes rolle i lokal næringsutvikling. Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014. Gods og logistikk i Osloregionen Havnenes rolle i lokal næringsutvikling Verksted om terminalstruktur i Oslofjorden Horten, 20. mai 2014 Geir Berg Ca. 40 logistikksentra for nasjonal distribusjon. Ca.

Detaljer

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet

Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Lars H. Vik, SINTEF Befolkning og sysselsetting i Lofoten og Vesterålen med og uten petroleumsvirksomhet Presentasjon for Fylkestinget i Nordland, Bodø 21. februar 2012 (Rica Hotell) 1 Befolkningsvekst

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund

Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Nærhet til alt! Attraktiv næringspark sentralt i Haugesund Arealer til leie/salg av seksjoner Karmsundsgaten Næringspark 2 Beliggenhet Karmsundsgaten Næringspark ligger midt i Haugesund. Næringsparken

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT

Møtedato 31.05.2010 02.06.2010 08.06.2010 22.06.2010 SANDVIKA FELLESANLEGG SVØMMEBASSENG - LØSNING FOR VIDERE DRIFT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906723 Arkivkode : E: 243 D11 Saksbeh. : Odd Willy Støve / Richard Olsen/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for tekniske

Detaljer