SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER. Undersøkelsen gjennomført i september 2012"

Transkript

1 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Undersøkelsen gjennomført i september 2012 HOVEDSTRATEGI NÆRINGSAREALER 1

2 SPØRREUNDERSØKELSE BEDRIFTER - LOKALISERING OG NÆRINGSAREALER Kongsberg kommune oktober 2012 INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Respons på undersøkelsen 3. Om tema i undersøkelsen 4. Resultater og analyse 5. Konklusjon 6. Hovedstrategier for næringsarealer A-B-C 2

3 1. Bakgrunn Kongsberg kommune skal revidere sin arealplan kommuneplanens arealdel. Hvilke næringsarealer må vi ha i Kongsberg for å få en god utvikling i næringslivet? I denne undersøkelsen inngår alle typer virksomheter, unntatt handelsvirksomheter. Handelsstruktur er et eget tema i arealplanleggingen. For å gjøre arealplanleggingen nyttig for næringslivet bør det være en behovsstyrt arealplanlegging. Det vil si at løsningene i kommuneplanens arealdel må svare på de behovene næringslivet har for arealer. Det går på antall dekar, hva areal/tomt bør inneholde av kvaliteter, omliggende kvalitetskriterier som adkomst, kollektivtilbud, samlokalisering med andre bedrifter blant annet. Det er også lagt inn en del supplerende spørsmål som ikke går konkret på arealene, men hva bedriftene har av behov fra kommunen og andre for å utvikle seg i Kongsberg. Undersøkelsen er sendt til alle virksomheter i Kongsberg kommune med registrert adresse og epost i kommunen. Undersøkelsen er anonym og vi kan ikke spore svarene tilbake til enkeltpersoner eller bedrifter, med mindre kommentarene fra bedriftene selv synliggjør hvem som har svart. Resultatene fra undersøkelsen brukes som grunnlag i revideringen av kommuneplanens arealdel. Den tekniske plattformen til undersøkelsen er levert av Kongsbergregionen. I de to siste kapitlene i rapporten gjøres det en drøfting av strategier behov for næringsareal og dimensjonering av næringsarealer, som grunnlag for konkrete forslag på næringsareal i kommuneplanens arealdel. 2. Respons på undersøkelsen Totalt blei det sendt ut i overkant av 500 e-poster der vi ikke har fått retur på at e-post ikke er kommet fram til mottaker. Totalt har vi fått 65 svar, av disse er 52 fullstendig utfylt og tatt inn i grunnlag for analyser. 1 respons var fra varehandel som ikke er tema i denne undersøkelsen, den er tatt ut av rapporten. Vi hadde forventet høyere respons. For de bransjene der vi har fått en representativ mengde bedrifter er industri, tjenesteytende bedrifter, bygg og anlegg, eiendomsforvaltning. I tillegg har vi fått svar fra noen få innen kultur, undervisning og transport. 3

4 Det er gjort en grov sammenstilling av bransjer for å få oversiktlige grupper i rapporten. Sammensetning av bransjegruppene er gjort ut i fra oppgitte bransjekoder og inndelingen i bransjegrupper i kodingen til firmaregisteret. Dette også for å få et brukbart antall bedrifter som har svart på undersøkelsen i de aktuelle bransjegrupper. Industri Vi har fått svar fra 8 bedrifter som fordeler seg slik: 2 bedrifter med mer enn ansatte på Kongsberg 1 bedrift med ansatte på Kongsberg 1 bedrift med ansatte på Kongsberg 4 bedrifter med 1-30 ansatte på Kongsberg Vi har et brukbart utvalg av små, mellomstore og store industribedrifter. Tjenesteytende Vi har fått svar fra 23 bedrifter. Dette er hovedsakelig bedrifter som leverer tjenester, rådgivning, konsulent, regnskap, teknologi og IT. 4 bedrifter er en persons foretak. 18 bedrifter har 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 2 bedrifter har mill i omsetning og 1-30 ansatte. 1 bedrift har millioner i omsetning og 105 ansatte. Vi har et godt utvalg av små og mellomstore kunnskapsbaserte tjenesteytende bedrifter. Bygg og anlegg Vi har fått svar fra 8 bedrifter. 5 bedrifter har 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 3 bedrifter har millioner i omsetning 1-30 ansatte, en av disse har opplyst at den har 50 ansatte. Bedriftene representerer en god fagmix fra bransjen, men de største selskapene har ikke svart. Eiendomsforvaltning Vi har fått svar fra 6 virksomheter, hvorav en har oppgitt å være en persons foretak. 4 virksomheter med 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 1 virksomhet med millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 1 virksomhet har millioner i omsetning og ansatte. Respondentene representerer både små og store eindomsselskap i Kongsberg. 4

5 Kultur I undersøkelsen er det følgende respondenter: 1 bedrift med 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 1 bedrift med millioner i omsetning 12 ansatte. Undervisning I undersøkelsen er det følgende respondenter: 3 virksomheter med 0-10 millioner i omsetning og 1-30 ansatte, hvorav en har oppgitt å være enkeltmanns foretak. Transport I undersøkelsen er det følgende respondenter: 1 bedrift med 0-10 millioner i omsetning og enkeltmanns foretak. 1 bedrift med millioner i omsetning og 1-30 ansatte. 3. Om tema i undersøkelsen Om bedriften Dette temaet er for å kunne gå nærmere inn på og forstå hvilke behov ulike typer bedrifter har. Her får vi informasjon om bedriftens størrelse, forventet utvikling, hvor lenge bedriften har vært på Kongsberg og i nåværende lokalisering, og fordeling mellom kontorfunksjoner og produksjonsfunksjoner. Behov lokaler Her får vi informasjon om bedriften kan vokse på eksisterende lokalisering eller i eksisterende lokaler. Dersom det er behov for nye lokaler om det er kontorlokaler, produksjonslokaler, lager eller annet. Egenskap beliggenhet Her har vi spurt etter de viktigste egenskapene ved en lokalisering. Vi får rangert de ulike egenskapene fra 1-10, og kan se om det er ulikheter mellom ulike bransjer. I tillegg spør vi om hvor de ville lokalisert seg i Kongsberg, og om de foretrekker å leie eller eie. Suksessfaktorer Dette er ikke bare direkte arealrette spørsmål. Her får vi informasjon om de viktigste suksessfaktorene for vekst og utvikling på Kongsberg, hva man tror skal til for at nye bedrifter vil etablere seg i Kongsberg, og om man har vært på jakt etter ny lokalisering. Vi spør også om man lyktes med ny lokalisering, og eventuelt hvorfor det gikk bra/dårlig. Servicetjenester En bedrift kan ha behov for servicetjenester i nærheten av sin virksomhet, enten for virksomhetene direkte eller for sine ansatte. Her har vi bedt om bedriftene krysser av for bare de servicetjenestene som er viktig, av 10 valgmuligheter. 5

6 Konkrete forslag Her har vi fått konkrete forslag på nye framtidige næringsareal. Vi har også spurt om tilgjengelige næringstomter er en begrensning for deres virksomhet. Det viktigste kommunen kan gjøre Her vi spurt om hva det viktigste kommunen som vertskommune kan gjøre for videre utvikling av bedriften i Kongsberg. 4. Resultater analyser 4.1 Forventet vekst og behov lokaler Hele 20 av 50 (40 %) av bedriftene sier de har behov for lokalisering i større lokaler/ny tomt. For å kunne gjøre en arealbehovsvurdering gjøres det estimater på behov for arealer ut i fra følgende: - Bransjestatistikk fra SSB og Buskerudstatistikk der det finnes - En beregning av gjennomsnittlig forventet vekst blant bedriftene som har svart, høyeste prognose lagt til grunn - Beregning av arealbehov i lokaler per ansatt ut i fra erfaringstall lokalt, totalt antall ansatte per bransje per m 2 lokaler Det er mange feilkilder og usikkerheter i disse beregningene, relativt få bedrifter som har svart på undersøkelsen i forhold til totalt antall bedrifter, stor ulikhet i behov og vekst i forhold til om man er i lokalt, nasjonalt eller globalt marked, osv. Men dette er ikke en eksakt prognose, det er en indikasjon på et mulig behov slik at arealplanleggingen kan ligge i forkant av behovene. Det er bedre at det er for optimistiske prognoser enn for defensive, dette er det tatt høyde for. Det legges til grunn at det først og fremst er vekst i sysselsettingen som gir behov for større lokaler eller ny lokalisering. Økt omsetning med behov for mer lager av varer og produkter kan også ha arealmessig konsekvens, men ses i sammenheng med endring i sysselsetting. INDUSTRI (8) 3 av virksomhetene forventer en omsetningsvekst på mer enn 20 % de neste 3-5 år, 1 av disse også en sysselsettingsvekst på mer enn 20 %, 1 en sysselsettingsvekst på %, og 1 en sysselsettingsvekst på 1-3 %. 2 av virksomhetene forventer en omsetningsvekst på % de neste 3-5, 1 av disse en sysselsettingsvekst på 4-10 %, og 1 med sysselsettingsvekst på 1-3 %. 2 virksomheter forventer både en omsetningsvekst og en sysselsettingsvekst på 1-3 %. 1 virksomhet forventer ingen vekst. Gjennomsnittlig er det forventet en omsetningsvekst på 15 % og en sysselsettingsvekst på 5 %. Samtidig vet vi at markedet for eksempelvis FMC er meget godt med potensial for en stor sysselsettingsvekst på Kongsberg. Realismen i en prognose på 5 % på 3-5 år er lav. Hvis FMC opprettholder sin andel av virksomheten på Kongsberg i forhold til hva som er i Norge i dag, vil 5 % vekst per år være mer sannsynlig vurdert per oktober Hvis man legger til grunn 5 % årlig vekst over 5 år blir det en total vekst over en fem år på 27,6 %. Samlet er det forventninger om en til dels kraftig vekst i industrien i Kongsberg de kommende 3-5 årene. 6

7 3 av 8 (37,5 %) av virksomheter som har svart på undersøkelsen har behov for nye lokaler de neste 3-5 årene. 1 stor bedrift har behov for både nye kontorlokaler, nye produksjonslokaler og nye lagerareal de neste 3-5 årene.1 mellomstor SMB bedrift har behov for nye kontorlokaler, nye produksjonslokaler og nye lagerareal de neste 3-5 årene. 1 mindre SMB bedrift har behov for nye produksjonslokaler. Kongsberg Teknologipark har ca m 2 industrilokaler og ca personer (kilde gir det et arealforbruk per ansatt på ca 40 m 2. Hvis man legger til grunn at utviklingen gir noe mer effektiv arealbruk og noe mindre produksjon, brukes 40 m 2 per ansatt som beregningsgrunnlag. Det er 92 registrerte bedrifter i Kongsberg i næringskodene Industri i statistikk fra SSB, siste statistikk fra I Buskerudstatistikk 2011 med tall fra 2010, er det registrert sysselsatte i Kongsberg i bedrifter med disse næringskodene. Vi regner med flere sysselsatte i Kongsbergindustrien, avvik her kan skyldes at hele eller deler av virksomheter kan være registrert i andre næringskoder. Med en vekst på 5 % de neste 3-5 årene gir det ca. 300 nye arbeidsplasser. Med 5 % årlig vekst gir det ca nye arbeidsplasser. Med et gjennomsnittlig arealforbruk per ansatt på 40 m 2 gir det behov for m 2 industrilokaler de neste 3-5 årene. Dette brukes som en dimensjoneringsfaktor, en del av dette vil nok kunne løses i eksisterende lokaler ved effektivisering. TJENESTETEYTENDE (23) 6 av virksomhetene forventer en omsetningsvekst på mer enn 20 % de neste 3-5 år, 2 av disse forventer mer enn 20 % sysselsettingsvekst, 2 av disse % sysselsettingsvekst, 1 av disse 4-10 % sysselsettingsvekst, og 1 av disse ingen sysselsettingsvekst. 3 av virksomhetene forventer % omsetningsvekst de neste 3-5 år, 1 av disse mer enn 20 % sysselsettingsvekst, 1 av disse % sysselsettingsvekst, og 1 av disse ingen sysselsettingsvekst. 6 av virksomhetene forventer 4-10 % sysselsettingsvekst neste 3-5 år, 2 av disse 4-10 % sysselsettingsvekst, 2 av disse 1-4 % sysselsettingsvekst, og 2 av disse ingen sysselsettingsvekst. 3 virksomheter forventer 1-3 % omsetningsvekst men ingen sysselsettingsvekst. 5 virksomheter forventer ingen omsetningsvekst og ingen sysselsettingsvekst. Samlet er det forventninger om en til dels kraftig vekst i disse bransjene de kommende 3-5 årene. 18 av 23 virksomheter forventer omsetningsvekst. 11 av 23 virksomheter forventer vekst i sysselsettingen, 3 virksomheter mer enn 20 % vekst og 2 virksomheter % vekst. 7 av 23 (30,4 %) virksomheter som har svart på undersøkelsen har behov for ny lokalisering eller nye lokaler. 2 har behov for både nye kontorlokaler, nye produksjonslokaler og nye lagerareal de neste 3-5 årene. 2 har behov for nye kontorlokaler og nye lagerareal, og 3 har behov for nye kontorlokaler. Det er mer enn 350 registrerte bedrifter i næringskodene i Kongsberg i statistikk fra SSB. I undersøkelsen er det en gjennomsnittlig forventet vekst på 8,7 % per bedrift de neste 3-5 årene. Og det er de neste 3-5 årene beregnet opptil et behov for m 2 nye lokale for de 23 bedriftene som har svart, eller en arealvekst på lokaler på 17 %. Det er totalt sysselsatt i disse bransjene i Kongsberg 4. kvartal En optimistisk prognose kan da være en vekst i sysselsettingen på 113 personer (8,7 %) de neste 3-5 årene. Med et arealbehov på 25 m 2 per hode gir det et arealbehov på m 2 nye lokaler. 7

8 BYGG OG ANLEGG (8) 4 av 8 virksomheter (50 %) som har svart på undersøkelsen, har behov for ny lokalisering, både kontor-, produksjons- og lagereal. 2 virksomheter sier de forventer mer enn 20 % vekst både i sysselsetting og omsetning. 3 bedrifter forventer 4-10 % vekst i omsetning, 2 av disse 1-3 % vekst i sysselsetting og 1 ingen vekst i sysselsetting. 2 virksomheter forventer 1-3 % vekst i omsetning og sysselsetting. 1 virksomhet 1-3 % vekst i omsetning og ingen sysselsettingsvekst. Ved å sammenligne bedriftene som har svart i undersøkelsen kan vi anta at bedriftene i undersøkelsen har ca. 120 ansatte. 7 av 8 bedrifter har svart på antall m 2 lokaler/arealer, de 7 bedriftene har til sammen m 2. Dette gir et arealforbruk per ansatt i lokaler/arealer på ca 500 m 2. Gjennomsnittlig sysselsettingsvekst blant de som har svart i undersøkelsen er 7,4 %. I Buskerudstatistikk med tall fra 2010 er det 865 sysselsatte i næringskodene I statistikk fra SSB var det registrert 245 bedrifter i disse bransjekodene. Det store antallet gjør at man kan anta det er mange små bedrifter og enkeltmannsforetak blant disse. Med en gjennomsnittlig sysselsettingsvekst på 7,4 % gir det en sysselsettingsvekst på 65 personer og arealbehov på lokaler/arealer på m 2. EIENDOMSFORVALTNING (6) 1 av 6 virksomheter (16,7 %) som har svart på undersøkelsen har behov for nye kontorlokaler de neste 3-5 årene. 1 virksomhet forventer en omsetnings- og sysselsettingsvekst på 4-10 % de neste 3-5 årene. 1 virksomhet en omsetningsvekst på 4-10 % og en sysselsettingsvekst på 1-3 %. 1 virksomhet en omsetningsvekst på 4-10 % og ingen sysselsettingsvekst. 2 virksomheter forventer en omsetnings- og sysselsettingsvekst på 1-3 % de neste 3-5 årene. 1 virksomhet har ikke lagt inn noe og tas ikke med i grunnlaget for vekstberegningen. For denne bransjen legges det til grunn at arealbehov knyttes direkte til antall ansatte kontor. Bedriftene i undersøkelsen forventer samlet en gjennomsnittlig vekst på 4,75 % de neste 3-5 årene. I Buskerudstatistikk med tall fra 2010 er det 172 sysselsatte i Kongsberg i næringskode 68. Med en gjennomsnittlig vekst på 4,75 % de neste 3-5 årene gir det en sysselsettingsvekst på ca. 10 personer. Med et arealforbruk 25 m 2 per ansatt gir det arealbehov på 250 m 2. KULTUR (2) - TRANSPORT (2) - UNDERVISNING (2) For disse bransjene er det så få respondenter at det er vanskelig å legge resultatene i undersøkelsen til grunn for analyser på arealbehov. KULTUR (2) 1 av 2 av virksomheter som har svart på undersøkelsen har nye kontor-, produksjons- og lagerarealer. TRANSPORT (2) Blant de 2 bedriftene som har svart er det ingen behov for ny lokalisering eller nye lokaler. UNDERVISNING (2) 1 av 3 bedrifter som har svart på undersøkelsen har behov for nye kontorlokaler. 8

9 OPPSUMMERING BEHOV LOKALER/AREALER de neste 3-5 år Industri Et arealbehov på m 2 industrilokaler Tjenesteytende Et arealbehov på m 2 nye lokaler, hovedsakelig kontor Bygg og anlegg Et arealbehov på på m 2 nye lokaler/arealer Eiendomsforvaltning Et arealbehov på 250 m 2 kontor Her er det ikke tatt inn tomtemessige forhold i vurderingen som parkering, grøntstruktur, adkomst og manøvreringsareal, og krav til utnyttelse. Arealbehovet vil variere mye fra kontorbygg i flere etasjer til produksjons- og lagerareal på ett plan. 4.2 Egenskap beliggenhet Her har bedriftene rangert det 10 opplistede farktorene og rangert de fra 1-10 hvorav 1 er viktigst og de er minst viktig. De faktorene som er viktigst trekkes ut, sammen med den minst viktige. Det ga følgende resultat: Profilering mot veg Nærhet til kollektiv tilbud Besøkstilgjengelighet Framkommelighet store godstransporter Samlokalisering klynger Riktig kvalitet på lokalene INDUSTRI TJENESTEYTENDE BYGG/ANLEGG EIENDOM KULT-TRANSP- UNDERV Utvidelsesmuligheter Parkeringsplass Tilgjengelighet til butikkserveringservice Husleie 9

10 INDUSTRI Den viktigste lokaliseringsegenskapen for industri er profilering mot veg. Andre viktige egenskaper ved lokalisering er besøkstilgjengelighet, parkeringsplass, og riktig kvalitet på lokalene. Den minst viktige lokaliseringsfaktoren er samlokalisering i klynger. En av respondentene har samlokalisering som tredje viktigst, og en som fjerde viktigst. Ellers er det lav prioritet på samlokalisering, det overrasker. Det er og verdt å merke seg at husleie skårer midt på treet, og at tilgjengelighet til servicefunksjoner og framkommelighet for store transporter ikke kommer høyt opp. Spørsmål om hvor man helst ville lokalisert sin virksomhet i Kongsberg, der spriker svarene. Alt fra Kongsberg Teknologipark til Skrubbemoen, Gomsrud, Kongsgårdsmoen. 3 av 8 vil bygge selv, 3 av 8 vil leie, og 2 har ikke svart på dette. Viktig: Profilering mot veg, besøkstilgjengelighet, parkeringsplass, riktig kvalitet på lokalene. TJENESTEYTENDE Den viktigste lokaliseringsegenskapen for tjenesteytende virksomheter er riktig kvalitet på lokalene, dernest samlokalisering i klynger. De øvrige faktorene er det nokså jevn skåring på. Den minst viktige egenskapen for tjenesteytende bedrifter er naturlig nok framkommelighet for store transporter. Samtidig gis nærhet til kollektivtilbud, tilgjengelighet til servicefunksjoner og profilering mot veg lav prioritet. Det er overraskende at nærhet til kollektivtilbud skårer så vidt lavt når dette i all hovedsak er A-næringer. Under tema servicetjenester kapittel 4.4 er imidlertid kollektiv betjening oppgitt som viktig. Spørsmål om hvor man helst ville lokalisert sin virksomhet i Kongsberg, så er det mange som har svart sentrum eller sentrumsnært. 12 har svart at de vil lokaliseres i sentrum eller sentrumsnært. Kongsberg Teknologipark, Dyrmyrgata/Industritunet, Raumyr er andre sentralt beliggende ønsker om lokalisering. 7 av 23 virksomheter svarer at de ønsker å bygge selv. 15 av 23 virksomheter svarer at de ønsker å leie. Viktig: Riktig kvalitet på lokalene og samlokalisering i klynger, og sentrumsnær lokalisering. BYGG/ANLEGG/EIENDOM Den viktigste lokaliseringsegenskapen for disse er parkeringsplass. Andre viktige faktorer er besøkstilgjengelighet, riktig kvalitet på lokalene og husleie. Den minst viktige egenskapen for bygg/anlegg/eiendom er tilgjengelighet til service. Profilering mot veg, nærhet til kolletivtilbud og samlokalisering i klynger får også lav prioritet. Det som overrasker noe er at besøkstilgjengelighet får så høy prioritet. For bygg/anlegg er det entydig at man ikke ønsker å være lokalisert sentralt. Foreslåtte områder er Skrubbemoen/Skollenborg, Trollerudmoen, Gomsrud, Efteløt. 8 av 8 virksomheter svarer at de ønsker å bygge selv. 10

11 For eiendomsvirksomhet ønsker man å ligge sentralt enten ved Kongsberg Teknologipark eller i Dyrmyrgata. 2 ønsker å bygge selv og 2 ønsker å leie. 2 har ikke svart på dette spørsmålet. Viktig: Parkeringsplass, dernest besøkstilgjengelighet, riktig kvalitet på lokaler og husleie. KULTUR/TRANSPORT/UNDERVISNING Sett under ett for disse bransjene (2 respondenter fra hver bransje til sammen 6) er besøkstilgjengelighet viktigst, deretter riktig kvalitet på lokalene. De 2 virksomhetene fra transport har ikke svart på disse spørsmålene. For kultur og undervisning samlet er beliggenhet mot veg minst viktig. Dernest er det husleie, parkeringsplass og tilgjengelighet til kollektivtransport som er viktig. Viktig: Besøkstilgjengelighet og riktig kvalitet på lokalene. 4.3 Suksessfaktorer Her blei bedriftene bedt om å oppgi de 3 viktigste suksessfaktorene for videre vekst og utvikling på Kongsberg. Faktorene nevnt i dette avsnittet er ikke rangert, men satt opp i tilfeldig orden. INDUSTRI Her vises de faktorene som er vektlagt fra industri: Rekruttering Tilgang på personell, dyktige ansatte Boligbygging Hus og leiligheter til ansatte, herunder også eneboligtomter Infrastruktur kommunikasjon Kollektivtransport, god standard på veg til Kongsberg, logistikk inn/ut, parkering Arealer Utvidelsesmuligheter, beliggenhet, tilgang på arealer Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Bedre veg Drammen-Kongsberg - Bedre tilgang på skole og barnehage - Varierte jobbmuligheter for begge i en flyttesituasjon - Sykehus i nærmiljøet - Tilgang på dyktige ansatte - Riktig husleie 11

12 - Generell vekst i byen - Et attraktivt kulturliv - God logistikk til/fra virksomheten Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 3 bedrifter har svar Ja på dette, 2 har lykkes og 1 har ikke lyktes med relokalisering. Grunnen til at man ikke lykkes var mangel på byggetomter eller utleielokaler som passer virksomheten. 1 av de som lyktes var fordi det var noen som tok initiativ og bygde lokaler for lett industri. TJENESTEYTENDE Her vises de faktorene som er vektlagt fra tjenesteytende bedrifter: Befolkningsvekst Tilgang på personell, dyktige ansatte Boligbygging Hus og leiligheter til ansatte, herunder også eneboligtomter Infrastruktur kommunikasjon Kollektivtransport, god standard på veg til Kongsberg, logistikk inn/ut, parkering Arealer Utvidelsesmuligheter, beliggenhet, tilgang på arealer Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Tomter og lokaler må være gunstig priset - Attraktive lokaler med gode utviklingsmiljø og samlokaliseringsmuligheter - Gode og attraktive møteplasser for næringslivet - Bransjenøytrale nettverk - Tilrettelegging for kontorplass småselskaper og miljø for mindre firma og gründervirksomheter - Tilgang på ansatte med riktig kompetanse - Mer IKT utdanning på HiBu Kongsberg - Kommunen må spille mer på lag med næringslivet - Mer kommunal satsing på IKT og kontrakter med lokale bedrifter - At de store bedriftene fortsatt satser på Kongsberg, flere ingeniører på Kongsberg - Bedre tilgjengelighet til Teknologiparken - Godt utvalg av butikker med parkering - Eneboligtomter ikke bare kompaktby, boligområder med god plass, grøntområder, parker og friluftsområder - Bedre kommunale tjenester som barnehage, skole, helse 12

13 Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 5 bedrifter har svar Ja på dette, 2 har lykkes og 2 har sagt de ikke lykkes med relokalisering. Grunne til at man ikke lykkes var få valgmuligheter og høy pris/husleie. De 2 som lykkes skyldes for 1 flaks med timing (leiersmarked) og for 1 utvidet i eksisterende bygg. BYGG/ANLEGG/EIENDOM Her vises de faktorene som er vektlagt fra bygg/anlegg/eiendom: Vekst Kundegrunnlag, mer byggevirksomhet, og mer satsing på infrastruktur Økonomisk stabilitet i Europa God økonomisk utvikling i Norge Vekst i Kongsberg Infrastruktur Utbygging av E 134 Togstopp i Gomsrud Tilstrekkelig parkeringskapasitet i byen Areal Tilgang på tomter for utbygging Ressurser Tilgang på varer til å gjennomføre en utbygging Plass Ny tomt for virksomheten med bedre plass til å ekspandere, bedre parkering, bedre plass til sortering m.m. Mulighet for å utvide Næringsliv Videre vekst og utvikling i Teknologiparken Positiv utvikling i næringslivet Rekruttering Stabil arbeidskraft til bygg- og anleggsbransjen Offentlige tjenester Beholde viktige offentlige funksjoner som sykehus Bedre rammebetingelser fra kommunen (eiendomsskatt) Rask kommunal saksbehandling Annet Større krav til dokumentasjon overfor leietakere Større offentlige krav til bransjen 13

14 Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Flere tomter å bygge på, også leiemuligheter - Rask kommunal saksbehandling på alle nyetableringer, rask politisk behandling - Bedre transportinfrastruktur til/fra Kongsberg, ny E134, togstopp Gomsrud, tilstrekkelig parkering i sentrum Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 3 bedrift (bygg/anlegg) har svart positivt på ønske om relokalisering, men ingen av disse har lykkes. Årsaken til det er oppgitt å være at man ikke har funnet riktig lokalisering, mangler byggetomt i nærhet av sentrum, det finnes ikke lokaler for mindre virksomheter mens det er mange for store virksomheter. KULTUR/TRANSPORT/UNDERVISNING Sett under ett for disse bransjene, for temaet suksessfaktorer er det bare de 3 respondentene fra undervisning som har respondert. Her vises de faktorene som er vektlagt fra undervisning: Tjenesten Kvalitet på tilbudet og kundetilpasset tilbud Marked Utfylle et marked, ikke konkurrere Langsiktige kontrakter med kommuner Hva tror du skal til for at nye bedrifter i din bransje vil etablere seg på Kongsberg? - Flere gode undervisningslokaler til leie for korte perioder (dager/uker) - Tilgjengelighet og synlig profilering av lokaler nær sentrum og hoteller (seminarmuligheter) - Flere basseng for vannundervisning og vannredning Har du vært på jakt etter relokalisering av din virksomhet på Kongsberg de siste 3 år? 1 bedrift (kultur) har svart positivt på ønske om relokalisering, og den samme bedriften har ikke lyktes med det. Årsak til dette er ikke oppgitt. 14

15 4.4 Servicetjenester Her har bedriftene krysset blant de 10 opplistede servicetjenestene og bare krysset av for de som man mener er viktig. De faktorene som har fått flest avkryssinger er viktigst. BRANSJER Hvilke servicetjenester er viktig for bedriften (krysser bare av for det som er viktig) Ønskelig med andre servicetjenester der du er nå? Bank Kantine/ servering Konferanserom Felles sentralbord/ administr-ativ service/trykking etc Felles faglig utviklingsmiljø /flere bedrifter Vakthold og overvåking Teknisk infrastruktur /IKT drift Transporttjenester Tilgang til kollektivtransport Samarbeid med andre bedrifter/ leverandører INDUSTRI (8) TJENESTEYTENDE (23) BYGG/ANLEGG (8) EIENDOM (6) KULTUR (2) TRANSPORT (2) UNDERVISNING(3) For INDUSTRI er det noe overraskende bare tilgang til kollektivtrafikk som er spesielt viktig. Kantine/servering, bank og felles utviklingsmiljø flere bedrifter er også trukket fram. For TJENESTEYTENDE får tilgang til kollektivtrafikk, kantine/servering, konferanserom, felles utviklingsmiljø bedrifter, samarbeide andre bedrifter og teknisk infrastruktur fått høy verdi. For BYGG/ANLEGG har felles utviklingsmiljø flere bedrifter og samarbeide med andre bedrifter fått høyest verdi (25 %), ellers er det krysset av for konferanserom, vatkhold, teknisk infrastruktur. KULTUR og TRANSPORT har ikke svart på dette i undersøkelsen. For UNDERVISNING er et krysset av for konferanserom og vakthold. Konklusjon: Tilgang på servicetjenester er viktigst for tjenesteytende bedrifter. 15

16 4.5 Konkrete forslag næringsarealer Konkrete forslag næringsarealer BRANSJER Konkret forslag på framtidig næringsareal Er tilgjengelige næringstomter en begrensningsfaktor for din virksomhet? INDUSTRI (8) Skrubbmoen bør og må utbygges. Dette er et område med flere bedrifter i dag, men kan utvikles til en ny teknologipark for Kongsberg. Viktig med god infrastruktur. 2 Ja TJENESTYTENDE (23) Skogen etter kappellet på Gomsrud. Raumyr (etter at HiBu flytter) Hellebæk - må settes av for næring. Forskningsnære virksomheter bør få plass når KKP realiseres. Området/hogstflatene nord for Ås kafeteria. 21 nei Vestsida KKP 2 Lågalandet Bruk områder som ikke er attraktive til utenom jobb aktiviteter. BYGG/ANLEGG (8) Skollenborg og Skrubbemoen 5 ja Damåsen Moane Pikerfoss (pukkverket) 3 nei EIENDOM (6) Hellebæk og Industritunet 4 nei HiBu på Raumyr KULTUR (2) Ikke kommentert fra disse bedriftene 1 ja 1 nei TRANSPORT (2) Ikke kommentert fra disse bedriftene Ikke kommentert UNDERVISNING (3) Kultur og idrettshus som kan leies til kurs og undervisning som kan huse både til overnatting og undervisning. Med hall for gruppeaktiviteter (gym, basishall) og svømmehall for vannredning. Næringsarealet bør ligge sentrumsnært men alikevel litt skjermet 3 nei 2 ja 3 nei Konklusjon: Forslagene bekrefter eksisterende arealstruktur i Kongsberg og det som ligger inne i gjeldende kommuneplan. De nye forslagene er Damåsen, HiBu Raumyr som næring, og at det er flere forslag omkring Vestsida. 16

17 4.6 Det viktigste kommunen kan gjøre Her har vi spurt hva som er det viktigste kommune kan bidra med ved ny lokalisering av bedriften. Her har bedriften krysset av for det som er viktig. Det som har viktig har fått 1 poeng det som ikke er viktig har fått 0. BRANSJER Ved ny lokalisering, hvilke faktorer bør kommunen bidra med? Alltid byggeklar tomt tilgjengelig Beliggenhet på tomt Pris på tomt Tid fra behov for ny lokalisering til ferdig bygg (saksbehandling) Kommunen styrer utviklingen med klynger av bedrifter som kan ha nytte av tett lokalisering INDUSTRI (8) TJENESTEYTENDE (23) BYGG/ANLEGG (8) EIENDOM (6) KULTURELL (2) TRANSPORT (2) UNDERVISNING (3) For de aller fleste som har svart er det ikke viktig at kommunen styrer utviklingen med klynger av bedrifter som kan nytte av tett lokalisering. 1 industribedrift og 3 tjenesteytende bedrifter har svart positivt på dette. 2 av 6 bedrifter innen eiendomsutvikling er positiv til dette. Tabellen på neste side lister opp svarene på hva det viktigste Kongsberg kommune som vertskommune kan gjøre for videre utvikling av bedriften på Kongsberg. 17

18 BRANSJER INDUSTRI (8) Det viktigste kommunen kan gjøre Beskriv hva som er det viktigste Kongsberg kommune som vertskommune kan gjøre for videre utvikling av din bedrift på Kongsberg: Kort saksbehandlingstid Mye større fokus på næringsutvikling Utvikling av kollektivtrafikk til å omfatte hele byen Sørge for at ny vei nå kommer på plass Skaffe tomter til etablering for små og mellomstore bedrifter. Har i de siste år vært å etterspurt tomt for å bygge, men ingen resultet i Komunen. TJENESTYTENDE Byggeklare tomter til en rimlig pris, samt at rask saksgang hva gjelder byggesak. (23) Bidra til aktivt arbeidsmarked ved at byen blir mer attraktiv for unge mennesker med høy realfagsutdanning Tilgang til nye eneboligtomter. Flytoget til Kongsberg. Markedsføre Kongsberg som attraktiv by Invitere utbyggere fra andre regioner til å satse i Kongsberg Ta en aktiv rolle for å skape utviklingsmiljøer for kompetanseintensive næringer Politisk og administrativt må kommunen få en forståelse for små og mellomstore bedrifter En kommunal kontakt vi kan kommunisere med/ henvende oss til når det er behov for ledige kommunaleide lokaler Raskere saksbehandling ved byggesaker. At KTP består Legge til rette for god tilgjengelighet, parkering og bedre offentlig kommunikasjon i hele kommunen. Boliger, leieboliger. BYGG/ANLEGG (8) Bedre system for utdeling av prosjekter i kommunal regi. Legge tilrette for boligbygging - tomter - byggesak, rask saksbehandling Kortere byggesaksbehandling Være ute hos bedriftene til enhver tid for å kartlegge behov og ønsker. Dette er ting som kan forandres løpende. Ikke bare de store, men også de små og mellomstore bedriftene. EIENDOM (6) KULTUR (2) TRANSPORT (2) UNDERVISNING (3) Lette utvidelsesmuligheter utenfor det som oppfattes som Kongsberg by. Rask saksbehandling Rask saksbehandling og veilede og hjelpe til for å få godkjenningen Ingen kommentar Flere basseng hvor vannundervisning og vannredning er mulig å gjennomføre 18

Barlindhaug Eiendom AS

Barlindhaug Eiendom AS Barlindhaug Eiendom AS Plan med konsekvensutredning for næringsområde ved Leirbakken, Tromsø kommune Deltema næringsliv og sysselsetting Tromsø 30.10.2009 2 PLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Tittel: Plan med

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET

Høringsuttalelse. Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel Sigdal Industriforening V/STYRET Høringsuttalelse Sigdal Kommune Kommuneplanens arealdel 2015-2030 Sigdal Industriforening V/STYRET Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Generelt om næringsutvikling og verdiskapning... 4 3. Næringsarealer lite

Detaljer

REGIONALT UTSYN - 2012

REGIONALT UTSYN - 2012 REGIONALT UTSYN - 212 Vinden blåser fortsatt Stavangerregionens vei Nye funn i Nordsjøen + Kompetansen utviklet med utgangspunkt i norsk sokkel gjør at vi stiller sterkt internasjonalt = Gode utsikter

Detaljer

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune

Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet. Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Plankonferanse om areal og transport på Haugalandet Christine Haver Regionalplansjef Rogaland fylkeskommune Mål for arbeidet grunnlag for vurdering av konseptene Attraktiv region! Haugesund sentrum urban

Detaljer

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014

Trondheim i vekst. Byomforming og fortettingspolitikk i praksis. Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen. Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Midt-Norsk Eiendomskonferanse 2014 Trondheim i vekst Byomforming og fortettingspolitikk i praksis Foto: Carl-Erik Eriksson Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen Trondheim er attraktiv! Rangeres høyt internasjonalt

Detaljer

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen

Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Varehandel og servicefunksjoner STATUS OG AKTUELLE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013.

Næringslivet i Hemnes. intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 2013. Næringslivet i Hemnes intervju med 112 bedriftsledere i Hemnes Kommune 213. Formål med undersøkelsen Som et ledd i arbeidet med en ny næringsplan har Hemnes kommune gjennomført en undersøkelse blant næringslivet

Detaljer

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune

Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Barnehagestruktur i Kongsberg kommune Manus presentasjon Slide 1. Forsiden Presentasjonen Barnehagestruktur i Kongsberg kommune bygger på sluttrapporten som er utarbeidet etter prosjektarbeidet med samme

Detaljer

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030.

Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Sigmund Knutsen, Rådmannens fagstab, 20.03.2012. Rådmannsforum Trondheimsregionen Sterk befolkningsvekst hva er konsekvensene for kommunens arealbehov og investeringer? Trondheim 2030. Foto: Carl-Erik

Detaljer

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor

Næringsutvikling i Midt-Telemark. Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor Næringsutvikling i Midt-Telemark Hovedtrekk i utviklingen - næringsmonitor 115 113 111 109 107 Midt-Telemark 105 104,9 103 101 99 97 95 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

PLANFORUM 30. AUGUST 2017 «PROBLEMNOTAT» FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL HAMAR

PLANFORUM 30. AUGUST 2017 «PROBLEMNOTAT» FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL HAMAR PLANFORUM 30. AUGUST 2017 «PROBLEMNOTAT» FOR KOMMUNEPLANENS AREALDEL HAMAR Her har vi - kort og stikkordsmessig - forsøkt å peke på noen av de problemstillingene vi står foran ved revidering av kommuneplanens

Detaljer

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING

HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING HEISTAD GAMLE SKOLE SENTRUMSUTVIKLING Ca. 20 dekar utviklingsområde Ca. 16 dekar til byggeområde Ca. 4 dekar til parkområde GODE SENTRUMS- MULIGHETER 2 3 SELGER: Porsgrunn Utvikling AS ; Kjølnes ring 30,

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Forslag til strategier Konferanse med næringslivet Arvid Gusland og Gunnar Ridderström 27. oktober 2017 Forslag: Næringsarealer skal være hyllevare 1. Alle kommunene

Detaljer

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt

Strategisk næringsplan Drammen kommune. Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Strategisk næringsplan Drammen kommune Frokostseminar 6.4.2011 Øyvind Såtvedt Hvorfor Strategisk næringsplan? Næringsliv og verdiskaping er viktige motorer i samfunnsutviklingen Det er viktig at kommunen

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET

KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET KAN VÅLER BLI EN VINNER I KONKURRANSEN OM BO - OG NÆRINGSATTRAKTIVITET Presentasjon Våler 11. mai Av Kristina Wifstad, seniorkonsulent i Menon Economics Hva driver veksten? Vekstregnskapet (growth accounting)

Detaljer

Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen. Esther Balvers, prosjektleder IKAP

Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen. Esther Balvers, prosjektleder IKAP Strategi for næringsarealutvikling Trondheimsregionen Esther Balvers, prosjektleder IKAP Felles Formannskapssamling Trondheimsregionen 18.mars 2016 IKAP samordnet areal- og transportutvikling spare jordbruksareal

Detaljer

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service

Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service Sentrum som attraktiv etableringsarena for handel og service KMDs nettverkssamling regional planlegging, 18. juni 2014 Aud Tennøy, PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder kollektivtrafikk, areal-

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Regional plan for bærekraftig arealpolitikk Hovedutvalg for samferdsel og areal inviterer til politisk verksted 24. oktober 2017 Nasjonal jordvernpris til Vestfold Gjennomførte møter Politisk referansegruppe

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013

Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Kommuneplanen Bygningsrådet 30.01.2013 Planprogrammet for kommuneplanen Kommuneplanen baseres på ATP (helhetlig arealog transportplanlegging) Grønne Asker - friluftsliv, landbruk, natur og landskap Vedtatt

Detaljer

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10

Rom Eiendom. Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Rom Eiendom Egersund Stasjon utviklingsmuligheter og et fremtidsrettet knutepunkt? Morten Fløysvik, prosjektsjef 19.10.10 Mål, visjoner og verdier Visjon: Bedre byrom der mennesker møtes Verdier: Romslig,

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040

Næringsareal. -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Dagens arealtilbud -Arealbehov 2040 -Fortettingspotensial 2040 1) Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur Dagens sysselsetting, Bergensområdet

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra

Prinsippavklaring - igangsetting av reguleringsarbeid Tømrerveien 4-6, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54736/2013 2013/5156 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/59 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 Prinsippavklaring - igangsetting av

Detaljer

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland

Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel. Byrådsleder Monica Mæland Bergen utfordringer og løsninger for samferdsel Byrådsleder Monica Mæland Antatt befolkningsvekst i Bergensregionen KVU for transportsystemet i Bergensområdet, Statens vegvesen 2011 Bergensprogrammet 31.

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN

REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN REGIONAL PLAN FOR KRISTIANSANDSREGIONEN BY I VEKST 82.000 innbyggere 1.200 nye innbyggere hvert år Sterk økning i antall arbeidsplasser siden årtusenskiftet Stor innpendling fra nabokommuner Nasjonalt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers

Regionrådet høringsutkast IKAP-2. 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Regionrådet høringsutkast IKAP-2 19. september 2014 Prosjektleder IKAP - Esther Balvers Høringsdokumenter høringsutkast IKAP-2 indikatorer måloppnåelse felles saksframlegg for behandling i kommune-/bystyre,

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Detaljreguleringsplan Støodden

Detaljreguleringsplan Støodden Rapport Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan Støodden Temautredning Støodden utvikling AS Dato: 31. mai 2013 Oppdrag / Rapportnr. 312941 / 2 Tilgjengelighet Ikke begrenset Utarbeidet

Detaljer

Fakta om Stavanger Sentrum

Fakta om Stavanger Sentrum Fakta om August 2016 Fakta om som grunnlag for sentrumsplanen CID, Smedvig Eiendom, Base Property og ECON Consulting Group har utarbeidet en omfattende faktabase om for å sikre alle aktører en felles plattform

Detaljer

Samlokalisering i Bergen:

Samlokalisering i Bergen: Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Samlokalisering i Bergen: - en presentasjon av mulige argument FOR og MOT samlokalisering samt argument FOR og MOT

Detaljer

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide

Hurum utviklingen de siste ti årene. Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Hurum utviklingen de siste ti årene Noresund 19. februar 2014 Knut Vareide Telemarksforsking er i ferd med å utarbeide 31 rapporter. I rapportene anvendes ulike analysemetoder som er utviklet i ulike forskningsprosjekt

Detaljer

Herøya Industripark, Porsgrunn. Kontorplass med kort vei til samarbeid og business!

Herøya Industripark, Porsgrunn. Kontorplass med kort vei til samarbeid og business! Herøya Industripark, Porsgrunn Kontorplass med kort vei til samarbeid og business! Adresse: Herøya Industripark, Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn BTA: Fra 15 m 2 til 2000-3000 m 2 Priser: Tilbud etter avtale

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

INNSPILLSKONFERANSE KPA

INNSPILLSKONFERANSE KPA 27. APRIL 2016 Lokalisering av næringsareal og arbeidsplasser har stor innvirkning på trafikkmengden God lokalisering kan bidra til å begrense biltrafikken God fremkommelighet er sentralt for næringslivet

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Aktiviteter Dialogmøte med næringslivet om ny strategisk næringsplan for Grenland

Aktiviteter Dialogmøte med næringslivet om ny strategisk næringsplan for Grenland Velkommen! Aktiviteter Dialogmøte med næringslivet om ny strategisk næringsplan for Grenland høst 2011 29.02.16, Ælvespeilet i Porsgrunn Rullering av strategisk næringsplan for Grenland 2012-2015 Byregionprogrammet

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner

PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE. Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner PARKERINGSUTREDNING BESTEMMELSER OG SONER FOR LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg 1 Eksempler fra andre kommuner Mai 2017 VEDLEGG 1 EKSEMPLER FRA ANDRE KOMMUNER 1.1 Gjøvik kommune Kommuneplanens arealdel ble godkjent

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

Innledning. Datagrunnlag og metode

Innledning. Datagrunnlag og metode Framtidig behov for næringsareal Notat til Kommuneplanmelding for byutvikling 2014-50 Svein Åge Relling og Sveinung Eiksund, byplankontoret - 27.02.2015 Innledning Framtidig behov for næringsareal er avhengig

Detaljer

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen

Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Arealstrategi for næringsområder i Kongsvingerregionen Utkast mars 2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Mål og strategier... 3 3. Kunnskapsgrunnlag for regionale næringsområder i Kongsvingerregionen...

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

HiBu s Næringslivsbarometer

HiBu s Næringslivsbarometer HiBu s Næringslivsbarometer Oppsummering av resultater fra Ringerike 2010 Førstelektor Marit G. Engeset og Dekan Hans Anton Stubberud Høgskolen i Buskerud HiBu s næringslivsbarometer på Ringerike ik 2010

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Saksframlegg. Salg av Skillemoen industriområde. JournalpostID: 17/55. Dato:

Saksframlegg. Salg av Skillemoen industriområde. JournalpostID: 17/55. Dato: JournalpostID: 17/55 Dato: 03.01.2017 Saksframlegg Salg av Skillemoen industriområde Innledning Alta kommune og FeFo har ikke kommet til enighet om tiltredelse/erverv av Skillemoen industriområde. Saken

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K Behandles i: Formannskapet Kommunestyret LOKALISERING AV RO REHABILITERING Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Tilbudsbrev 23.04.13 F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER I budsjettet for 2012 ble det avsatt

Detaljer

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden?

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er «alle planers mor». Den representerer kommunestyrets

Detaljer

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli

Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune. Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Høringsutkast til boligmelding for Drammen kommune Byutviklingsdirektør Bertil Horvli Hensikt med boligmeldingen Analysere boligpolitiske utfordringer og muligheter knyttet til forventet befolkningsvekst.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid. Utvalg: Bystyret Møtedato:

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid. Utvalg: Bystyret Møtedato: Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 31.03.2016 Sak: 19/16 Tittel: Saksprotokoll: Kommuneplanmelding om byutvikling: Grønn strek for en trygg framtid Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/35917 Vedtak:

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess?

Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Hvordan må byene utvikles for at toget skal bli en suksess? Debattmøte på fylkeshuset i Sarpsborg, 22. oktober 2012 Aud Tennøy PhD By- og regionplanlegging Forskningsleder, faggruppen for kollektivtransport,

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene?

Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Forus i forandring Hvor er mulighetene? Hvor ligger begrensningene? Christine Haver Regionalplansjef Rogaland Fylkeskommune Viktig for regionens konkurransekraft at vi kan tilby; Gode og tilstrekkelige

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar 2012 1 Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig?

Klima i areal- og transportplanlegging: Kvifor er god planlegging av næringsareal viktig? Næringsareal -Dagens nærings- og sysselsettingsstruktur -Arealtilbud og arealbehov mot 2040 -Fortettingspotensial 2040 -Potensiale for nye større regionale næringsområder nær hovudveg Klima i areal- og

Detaljer

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold

UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok. Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN - om å tenke stort nok tidlig nok og lenge nok Frokostmøte Norsk Eiendom 24.04.2014 Terje Løvold UTVIKLINGEN AV NYDALEN 3 revolusjoner mellom 1845 og 1990 Gjennom tre industrielle

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Nærings og tettstedsutvikling på Sørumsand. 3. desember 2010

Nærings og tettstedsutvikling på Sørumsand. 3. desember 2010 Nærings og tettstedsutvikling på Sørumsand Frokostmøte med næringslivet Frokostmøte med næringslivet 3. desember 2010 Innledere: Gunnar Apeland: Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet. Seksjonsleder

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge

Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Samordnet areal og transportplanlegging Rekkefølge Ole Martin Lund AsplanViak Stavanger, tidl rådgiver Regionalplanseksjonen RFK Regionalplankonferanse 11.05.2011 Hovedutfordring Andelen av reisene med

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen

Mandal. Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Mandal Fra historisk by til ny by! Hverdagen for Handelsnæringen Av Patricia Hartmann September 2014 Mandal er en ferieby, en arkitektonisk attraksjon, et lokalt sentrum for handel og industri, en velstyrt

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet / Jernbaneverket Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen

Buskerudbysamarbeidet / Jernbaneverket Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen Utgave: 03 Dato: 2010-10-13 Utbyggings- og fortettingspotensialet rundt stasjonsområdene i Buskerudbyen 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Innspill til kommuneplanens DEL 01 - Ørland Kommune. Brekstadbukta industri og boligområde

Innspill til kommuneplanens DEL 01 - Ørland Kommune. Brekstadbukta industri og boligområde Innspill til kommuneplanens DEL 01 - Ørland Kommune Brekstadbukta industri og boligområde 01.11.2012 Innholdsfortegnelse FORMÅLET MED INNSPILLET... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010

Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser. Abelia 07.06.2010 2010 Norsk kunnskap - sysselsetting og rammebetingelser Abelia 07.06.2010 Innledning Sysselsetting og rammebetingelser for kunnskapsintensivt næringsliv Kunnskapsintensivt næringsliv sysselsetter ca 500

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014

FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD. Askim, 23. og 25. september 2014 FORTETTING TORNERUD OG MAGNHILDRUD Askim, 23. og 25. september 2014 Velkommen ved saksordfører PROGRAM: Presentasjon Trender og prognoser Status i Askim Arbeidet med strategier og retningslinjer for fortetting

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer