Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand"

Transkript

1 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014

2 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart på spørreundersøkelsen og gitt sitt bidrag til denne rapporten. Abonnentenes tilbakemeldinger og kommentarer til forbedring har vært svært nyttig informasjon. Vi har nå et bedre grunnlag og dokumentasjon på hvordan våre abonnenter faktisk opplever bruken av hytterenovasjonssystemet. Vi har også et bedre grunnlag og dokumentasjon til arbeidet med videre planer og utvikling. Vi må også takke for bidrag og hjelp fra våre medarbeidere på Kundesenteret ved Merete, Anita, Lill og Runa, vår driftsavdeling John, Andreas, Leif, Anine og Jan, Ann Brita som hjalp med registreringsarbeidet, Lars som leste korrektur og ga gode innspill og sjefen vår Frode som utrettelig er på jakt etter nye løsninger. Kristiansand den Marith J. Moe Rådgiver Avfall Sør Husholdning Side 2 av 32

3 Innholdsfortegnelse Forord 2 Innholdsfortegnelse 3 Sammendrag 4 1. Om bakgrunn for spørreundersøkelsen 5 Side Om systemet for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger Dagens hytterenovasjonssystem Regelverk Avfallsplan og fremtidig renovasjonssystem for hytter og fritidsboliger Problem med overfylte avfallscontainere og henstand av avfall ved hytterenovasjonspunktene Kartlegging av hytter og fritidsboliger i Randesund Kristiansand høsten Spørreundersøkelsen om hytterenovasjon i Randesund våren Fordeling av hytterenovasjonspunkter Tømmerstø Brygge Kongshavn Fidjekilen båthavn Generelt sammendrag av kommentarer Hovedkategori Hovedkategori Hovedkategori Annet 25 Vedlegg A Kopi av spørreskjema 27 Vedlegg B Kart over hytterenovasjonspunkter i Randesund Kristiansand Side 3 av 32

4 Sammendrag Avfall Sør Husholdning kartla høsten 2013 eiendommer med hytter og fritidsboliger i Randesund i Kristiansand. Vi kartla eiendommer med bygningstypenummer 161, 162 og 163 i matrikkelen som er et nummer som viser at bygningene er hytter eller fritidsboliger. Vi sammenliknet disse opplysningene mot våre abonnementsregistre. Totalt 640 eiendommer ble gjennomgått. Vi fant 41 eiendommer med hytter og fritidsboliger uten hytterenovasjonsabonnement. I tillegg fant vi 29 eiendommer med flere enn ei hytte på eiendommen. Kartleggingen i 2013 ga oss ikke svar på hvilke hytterenovasjonspunkter som abonnentene benyttet, og om de benyttet ett eller flere. Vi ønsket dessuten å vite mer om abonnentenes ønsker og synspunkter som innspill til videre planer for hytterenovasjonen. Våren 2014 ble det besluttet å gjennomføre en spørreundersøkelse hos hytterenovasjonsabonnentene i Randesund i Kristiansand. Spørreundersøkelsen skulle kartlegge antall brukere ved de enkelte hytterenovasjonspunktene. I tillegg ba vi om tilbakemelding med ønsker og synspunkter. Vi sendte ut 626 brev til våre abonnenter med forespørsel om å delta i spørreundersøkelsen og fikk 343 svar som tilsvarer ca. 55 %. Ni av ti av de som svarte, opplyste at de benyttet hytterenovasjonen, og 2 av ti opplyste at de benyttet to eller flere hytterenovasjonspunkter. Besvarelsene viste (som antatt) at de tre største hytterenovasjonspunktene Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen båthavn hadde flest brukere. Det som imidlertid overrasket oss noe, var det høye antall brukere ved disse punktene. Beregninger viste ca. 220 brukere på Tømmerstø, ca. 140 brukere i Kongshavn og ca. 100 brukere i Fidjekilen båthavn. Vi arbeider nå med tiltak for å forbedre forholdene på Tømmerstø brygge og i Fidjekilen båthavn. Når det gjaldt tilbakemeldinger, fikk vi flest tilbakemeldinger om overfylte containere, forsøpling og for liten kapasitet. Abonnentene ønsket økt kapasitet og hyppigere tømming i høysesongen. Avfall Sør Husholdning har rutinemessig tømming tre ganger i uka i høysesongen ved alle hytterenovasjonspunktene. Vi tømmer ekstra ved hytterenovasjonspunkter hvor det er mye avfall. På Tømmerstø brygge tømmer vi hver dag i høysesongen. Dette tilsvarer sytti kubikk i uka og en avfallsmengde fra ca. 350 abonnenter. Denne avfallsmengden tilsier at Tømmerstø brygge, foruten hytterenovasjonsabonnenter, også benyttes av andre, noe vi også har observert. Våre hytterenovasjonsabonnenter hevder i sine tilbakemeldinger at det er turister og naboer. Misbruk fra andre er et stort irritasjonsmoment for våre abonnenter, flere ber oss låse containerne. Vi planlegger å begrense tilgang ved å innføre lås på alle hytterenovasjonscontainere fra neste år. 46 abonnenter ønsker mer kildesortering. Vi ser på mulighetene for å sette ut igloer for utsortering av glass- og metallemballasje ved de største hytterenovasjonspunktene. Hytterenovasjonen har i dag to fraksjoner restavfall og papp og papir. Alle hytterenovasjonsabonnentene kan dessuten fritt benytte alle våre gjenvinningsstasjoner og våre returpunkter for gjenvinning av glass-, metall- og plastemballasje samt tøy og tekstiler. Vi etablerte i august 2014 to nye hytterenovasjonspunkter i Kuholmen båthavn og i Korsvik småbåthavn som følge av tilbakemeldinger fra flere abonnenter (28 stk.) som ikke hadde et tilbud våren Vi ser på muligheter for å etablere et nytt hytterenovasjonspunkt på Stangenes og et nær Frigstad sentrum. Hytterenovasjonspunktet på Dvergsnesveien og ved Benestad ved Sukkevannet blir flyttet innen neste sesong Til slutt vil vi nevne at vi også mottok flere kommentarer om for høyt gebyr for hytterenovasjonen. Side 4 av 32

5 1.0. Bakgrunn for spørreundersøkelsen Om systemet for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger Avfall Sør Husholdning overtok i 2009 ansvaret for husholdningsrenovasjonen fra eierkommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Hytterenovasjon inngår i husholdningsavfall jfr. 27 og 30 i Lov om avfall og forurensning og 2.5. i Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Da Avfall Sør Husholdning overtok i 2009, hadde Kristiansand og Søgne kommuner allerede i flere år hatt en tvungen renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger. Avfall Sør Husholdning overtok et allerede etablert system for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger. Hytterenovasjonssystemet var basert på et bringesystem for avfallet til oppsamlingsenheter utplassert på ca. 50 hytterenovasjonspunkter spredt over hovedsakelig kystnære områder nær hytter og fritidsboliger i Kristiansand kommune. Oppsamlingsenhetene bestod av dunker med hjul i ulike størrelser samt containere og nedgravde løsninger. Det ble samlet inn restavfall og papp- og papir til gjenvinning. Hytterenovasjonsabonnentene kunne fritt benytte seg av samtlige hytterenovasjonspunkt, returpunkt og gjenvinningsstasjoner Dagens hytterenovasjonssystem Vi har videreutviklet hytterenovasjonssystemet siden vi overtok det fra Kristiansand og Søgne kommuner, og i tillegg innført hytterenovasjon i Songdalen kommune. Vi har i dag, med få unntak, mottak av restavfall og papp og papir ved alle hytterenovasjonspunktene i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kommuner. Vi har begynt å låse dunkene noen steder for å redusere misbruk. På dette tiltaket har vi fått positive tilbakemeldinger både fra abonnenter og renovatører. For tiden evaluerer vi mulighetene for å innføre begrenset tilgang til hytterenovasjonen, enten gradvis eller delvis. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre eksisterende hytterenovasjonssystem ved at vi ser på både plassering og kapasitet ved hvert enkelt punkt. Flere nedgravde løsninger og forbedring av eksisterende nedgravde løsninger er tiltak som vurderes. Det forelå ingen formelle avtaler med grunneiere av hytterenovasjonspunktene da vi overtok systemet fra Kristiansand og Søgne kommuner. Inngåelse av formelle avtaler med grunneier av hvert enkelt punkt, både eksisterende og nye under planlegging, er en meget omfattende og tidkrevende prosess. Høllen brygge i Søgne 2012 Avfall Sør Husholdning etablerte sommeren 2012, i samarbeid med Søgne kommune, et nytt hytterenovasjonspunkt i Søgne på Høllen brygge. Høllen brygge ligger sentralt i Søgne og er en populær båthavn og marina. Kaianlegget ved Høllen brygge har anløp av båter som er næringsdrivende, rutebåter, fastboende på nærliggende øyer samt båtturister og turister som besøker strandområdet. Småbåthavnen har sin egen avfallsordning. Side 5 av 32

6 Hytterenovasjonspunktet hadde inntil da vært kombinert med et returpunkt og bestått av en åtte kubikk restavfallscontainer, samt utsortering til gjenvinning av papp og papir, glass- og metallemballasje, ren plastemballasje og tøy. Vi registrerte utstrakt misbruk og forsøpling ved dette punktet. Den nye renovasjonsløsningen bestod av fire nedgravde containere. To av containerne er avsatt for restavfall og en for papp- og papir for hytterenovasjonsabonnenter. En container er avsatt for restavfall for turister som besøker båthavna. Renovasjonsløsningen har adgangsbegrensning ved at hytterenovasjonsabonnentene må ha en elektronisk nøkkel for å få åpnet nedkastet til avfallscontaineren. Den fjerde containeren er beregnet for turister. Besøkende kan benytte denne avfallscontaineren ved å kontakte butikken som utlåner en elektronisk nøkkel for å åpne nedkastet. Vi har ikke registrert forsøpling etter at begrenset tilgang ble innført. Beregnet mengde avfall per hytterenovasjonsabonnent Et «vanlig» abonnement for husholdninger i Kristiansand har i dag tre dunker. En 120 liters dunk for restavfall, en 120 liters dunk for bioavfall og en 120 liters dunk for papp og papir. Vi har i dag ikke kildesortering for bioavfall for hytterenovasjon. Dersom vi forventer at en abonnent med hytterenovasjon leverer like mye avfall som en vanlig husholdning, beregner vi maksimum 120 liter restavfall per uke ved hytterenovasjonspunkt som har sortering, og 200 liter restavfall ved hytterenovasjonspunkt uten sortering Regelverk Tidligere inngikk hytterenovasjon i båthavnrenovasjonen i de fleste kommunale båthavnene ettersom Forurensningslovens definisjonen av avfall var annerledes den gang. Forurensningslovens definisjoner av avfall ble den 1. juli 2004 endret fra forbruksavfall og produksjonsavfall til husholdningsavfall og næringsavfall. Endringen innebar et skille for hva slags avfall som ble definert innenfor kommunenes myndighet og ansvarsområde med hensyn til renovasjonssystemet for husholdningsavfall. Avfall i småbåthavner blir i dag definert som næringsavfall, og faller dermed ikke inn under systemet for husholdningsrenovasjon Avfallsplan og fremtidig renovasjonssystem for hytter og fritidsboliger Avfall Sør Husholdning har vedtatt en avfallsplan for perioden som er retningsgivende for husholdningsrenovasjonen i eierkommunene. Planen omtaler følgende tiltak som aktuelle for hytterenovasjon: Innføring av valgfri hytterenovasjon hele året Etablering av nedgravde løsninger Elektronisk registrering av mengde avfall ved tømming av oppsamlingsenheter for hytterenovasjon Begrense tilgang ved lås Vurdere abonnement og gebyrsystem Avfall Sør Husholdning arbeider målbevisst for å nå avfallsplanens mål. Avfall Sør Husholdning vurderer også systemet generelt sett og ser på muligheter for å effektivisere våre renovasjonssystemer i forbindelse med utarbeidelse av fremtidige planer. Side 6 av 32

7 Når det gjelder renovasjonssystemet for hytter og fritidsboliger, er det svært viktig å få til en kostnadseffektiv drift, både i dag og i fremtiden. Noen momenter som kan påvirke i den henseende er: Plassering i forhold til lokalisering av hytter og fritidsboliger Tilstrekkelig kapasitet i forhold til antall hytterenovasjonsabonnenter, mengden avfall ved det enkelte hytterenovasjonspunkt (elektronisk brikking). Utstyr som er effektivt og teknisk robust og med hensiktsmessig levetid (krav til robuste tekniske løsninger) Redusere misbruk fra andre og redusere forsøpling (krever personal for oppfølging) Transport og tømmefrekvens (kostnadsdrivende) Vi evaluerer også utformingen av gjeldende regelverk for abonnement og avfallsgebyrer, jfr. avfallsplanen. Avfallsgebyret beregnes ut fra kostnadene ved den tjenesten som tilbys. Endringer i abonnement og avfallsgebyrsystemet vil bli behandlet politisk av Styret og eventuelt av kommunestyret i den enkelte eierkommune Problem med overfylte avfallscontainere og henstand av avfall ved hytterenovasjonspunktene Avfall Sør Husholdning har de siste årene registrert problemer ved enkelte hytterenovasjonspunkter, særlig på Tømmerstø brygge, i Randesund øst for Kristiansand. Problemene består i overfylte avfallscontainere (inklusiv større gjenstander som griller, inventargjenstander som gulvtepper, lamper m.v.) og forsøpling ved hytterenovasjonspunktene ved henstand av husholdningsavfall og større gjenstander utenfor containerne (komfyrer, Tv, møbler m.v.). Fugler og dyr bidrar til ytterligere forsøpling ved at de drar avfallet utover et stort område. Slik ønsker vi ikke å ha det. Hvordan løser vi problemet? Vi ønsket svar på følgende spørsmål: Hvordan kan vi få til en bedre tjeneste? Hvordan få til en god kommunikasjon med våre abonnenter? Hvor gunstig er hytterenovasjonspunktene lokalisert i forhold til eksisterende hytter og fritidsboliger? Bør vi etablere flere, fjerne eller flytte noen hytterenovasjonspunkter for å få et bedre og mer effektivt system? Har vi beregnet nok kapasitet ved de enkelte hytterenovasjonspunktene i forhold til forventet antall abonnenter? Er løsningen enkel ved at det kun er et spørsmål om å justere kapasiteten på enkelte punkter? Skal vi ha adgangsbegrensning til hytterenovasjon, et låsesystem, og i tilfelle hvilket? Skal vi ha adgangsbegrensning kun for noen områder? Skal vi ha fri adgang for alle hytterenovasjonsabonnenter, som i dag, ved å la alle hytterenovasjonsabonnenter kunne benytte alle hytterenovasjonspunktene? Skal vi endre gebyrsystemet og abonnementssystemet og legge til rette for flere valgmuligheter for eksempel egen dunk, flere fraksjoner, hytterenovasjon deler av eller hele året m.v.? I tillegg kommer spørsmål om fremtidige systemer når det gjelder valg av utstyr (oppsamlingsenheter) med hensyn til kostnader forbundet med drift, vedlikehold og levetid? Side 7 av 32

8 Kan vi redusere kostnadene? Hvilke ressurser og investeringsbehov står vi overfor? Hva er mest kostnadseffektivt? Ved å få belyst noen av disse spørsmålene kan vi evaluere hva som er de mest kostnadseffektive og hensiktsmessige løsningene i den fremtidige planleggingen og utformingen av renovasjonssystemet Kartlegging av hytter og fritidsboliger i Randesund Kristiansand høsten 2013 For å belyse noen av våre spørsmål gjennomførte vi høsten 2013 en kartlegging av eiendommer i Randesund i Kristiansand kommune med bygningstypene hytter og fritidsboliger registrert i matrikkelen (161, 162, 163) opp mot våre abonnementsregistre. Vi kartla totalt 640 eiendommer og fant 41 hytter og fritidsboliger som ikke var tilknyttet som hytterenovasjonsabonnent. I tillegg fant vi 29 eiendommer som hadde flere enn ei hytte på eiendommen. Figur 1.0. Figuren viser fordeling av abonnementer for av 640 fritidsboliger ved kartlegging av området Randesund med tilhørende øyer fra Sømslandet til kommunegrensa til Lillesand Hytter abonnent helårsbolig Hytter under oppføring Ett abonnement flere hytter Abonnement en hytte Uten abonnement hytte 552 Figuren viser kartleggingen i 2013 av eiendommer med hytter og fritidsboliger i området Randesund i Kristiansand. Av totalt 640 hytter og fritidsboliger var 552 registrert i vårt register med renovasjonsabonnement for hytter og fritidsboliger, 29 eiendommer hadde flere fritidsboliger på eiendommen, men betaler for ett abonnement, 7 fritidsboliger var under oppføring og 6 fritidsboliger hadde abonnement som helårsboliger. Vi prøvde samtidig også å se på antall abonnenter i forhold til nærliggende hytterenovasjonspunkt og kapasiteten ved de ulike hytterenovasjonspunktene. Dette var opplysninger som vi ikke hadde hatt, men som vi trengte for å sikre en effektiv drift og for videre den utvikling og planer av vårt renovasjonssystem. Denne kartleggingen ga ikke et klart svar på hvor abonnentene leverte avfallet. Det ble av den grunn besluttet våren 2014 å gjennomføre en spørreundersøkelse både for å kartlegge bruken av hytterenovasjonspunktene i Randesund og for å få med ønsker, forslag og synspunkter fra våre abonnenter. Side 8 av 32

9 2.0. Spørreundersøkelsen om hytterenovasjon i Randesund våren 2014 Spørreskjemaet ble i mars 2014 sendt ut til 626 abonnenter for hytter og fritidsboliger i området Randesund øst for Kristisnasand, fra området Varoddbroa til kommunegrensa til Lillesand kommune. Vi satte svarfrist til medio april Vi ønsket å få informasjon om hvor abonnentene leverte avfall fra hytta eller fritidsboligen, se vedlegg A. Abonnenten skulle krysse av for fire alternativer om hvor de leverte avfallet fra sin fritidsbolig: 1. Hytterenovasjon, 2. Hjemme, 3. Båthavn 4. Annet. Dersom abonnenten benyttet hytterenovasjon, ba vi om å få informasjon om hvilke hytterenovasjonspunkter som abonnenten benyttet. Vi hadde lagt ved et kart hvor hytterenovasjonspunktene var inntegnet, jfr. vedlegg B. Vi stilte to spørsmål i tillegg. På det ene spørsmålet ønsket vi svar på hvor de ønsket å levere avfallet hvis de kunne velge. På det andre spørsmålet ønsket vi svar på om hva abonnenten ønsket var annerledes og med en anmodning om forslag til forbedring, se vedlegg A. Vi vurderte også om vi skulle stille spørsmål om abonnentene ønsket adgangsbegrensning og avlåsing av hytterenovasjonen, og om abonnentene ønsket hytterenovasjon hele året. Det ble besluttet at vi i stedet skulle avvente og vurdere tilbakemeldinger og forslag som uoppfordret kom fra abonnentene. Vi mottok i alt 343 besvarelser, en svarprosent på 55 %. Vi synes det var bra at så mange hadde besvart spørreundersøkelsen. Side 9 av 32

10 Prosent Avfall Sør Husholdning AS Figur Spørreundersøkelse i 2014 om husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger, hytterenovasjon. Spørreundersøkelsen ble sendt til 626 abonnenter. Vi mottok 343 svar Antall svar i prosent Prosentandel besvart Kristiansand kommune Prosentandel besvart utenfor Kristiansand kommune Serie Figur viser fordeling av abonnentens bosted. De mottatte svarene ble registrert med hensyn til hvor abonnenten bodde, i eller utenfor Kristiansand kommune. Det viste seg at litt over halvparten, 56 %, av besvarelsene kom fra abonnenter med bostedsadresse i Kristiansand kommune. Vi merket oss at flesteparten av de som bor utenfor Kristiansand kommune bor så langt som 300 til 400 km unna. Bare en liten andel av de 44 % med bostedsadresse utenfor Kristiansand var bosatt i en nabokommune. Svarene ble gruppert ut fra eiendommenes gårds- og bruksnummer og delvis ut fra geografisk beliggenhet. Dette ble gjort ut fra en vurdering om forventet bruk av hytterenovasjonspunkt. Hele 95 av 343 besvarelsene (28 % av besvarelsene) hadde uoppfordret skrevet kommentarer som vi tolket som et positivt uttrykk for at de var fornøyde med hytterenovasjonen. Uttrykk som: Vi er fornøyde. Det er OK. Det er greit. ble registrert i kategorien fornøyd. Imidlertid er det viktig å nevne at fordi om flere abonnenter hadde gitt uttrykk for at de var fornøyde, så kunne den samme besvarelsen også inneholde både forslag til forbedringer og kommentarer om forhold som abonnenten ikke var fornøyd med. Typiske kommentarer kunne være: «Vi er godt fornøyde, men ønsker oftere tømming.» eller: «Fint som det er, men ønsker mer sortering av glass og metall.» Side 10 av 32

11 Figur Vi mottok 343 svar på 626 spørreskjema. 95 svar uttrykk for at de var fornøyde. Fornøyd = OK, greit, fornøyd, god jobb. Figuren viser 95 fornøyde av 343 mottatte svar. 28 % Andel fornøyde mottatte svar Mottatte svar 72 % Figuren viser at 28% av mottatte svar uoppfordret ga uttrykk for at de var fornøyde med hytterenovasjonen. Figur Hytterenovasjon spørreundersøkelse våren 2014 i Randesund Kristiansand. Vi sendte ut 626 spørreskjemaer. Vi mottok 343 besvarelser, 55% av totalt antall. 40 % 45 % Ikke besvart Andel fornøyde mottatte svar Mottatte svar 15 % 28 % av besvarelsene (95 av 343 besvarelser) ga uttrykk for at de var fornøyde. Figuren til viser prosentvis fordeling totalt av 626 utsendte spørreskjemaer hvor 343 mottatte svar (merket med gult, 55 % mottatte svar). 15 % eller 95 svar av totalt 626 utsendte spørreskjemaer inneholdt kommentarer som vi tolket som positive. Side 11 av 32

12 Antall besvarelser Avfall Sør Husholdning AS Figur Hytterenovasjon spørreundersøkelse våren 2014 i Randesund Kristiansand. Spørrreundersøkelsen ble sendt ut til 626 abonnenter. Vi fikk svar fra 343 abonnenter. 91 % svarte at de benyttet hytterenovasjon Benytter hytterenovasjon Benytter aldri hytterenovasjon Tar med avfallet hjem Båthavn uten hytterenovasjon Fordeling brukere Figuren viser prosentvis fordeling av besvarelsene om bruken av hytterenovasjon. 91 % svarte at de benyttet hytterenovasjonen, og 8 % svarte at de aldri benyttet hytterenovasjonen. 91 % svarte at de benyttet hytterenovasjon, men 8 % aldri benyttet denne, og 8 % svarte at de tok med hjem og leverte i båthavn. 8 % (28 av 343) svarte at de aldri benyttet hytterenovasjonen. Flere hadde her kommentert flere kategorier av svar som for eksempel at de aldri benyttet hytterenovasjon, at de tok avfallet med hjem, og at de leverte avfallet i en båthavn som ikke hadde hytterenovasjon. Vi registrerte derfor at 8 % (28 av 343) svarte at de tok med avfallet hjem og 8 % (28 av 343) svarte at de leverte avfallet i en båthavn uten hytterenovasjon Fordeling på hytterenovasjonspunkter Vi hadde vedlagt kart hvor vi hadde angitt hytterenovasjonspunktene i Randesund. Vi ba abonnentene skrive hvilke hytterenovasjonspunkter som de benyttet. Flere abonnenter svarte at de benyttet seg av flere hytterenovasjonspunkt, 19 % av mottatte svar (66 abonnenter) opplyste at de benyttet seg av 2 eller flere hytterenovasjonspunkter. Side 12 av 32

13 Figur Spørreundersøkelsen 2014 i Randesund Kristiansand om husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger. 434 svar fordelt på antall brukere per hytterenovasjonspunkt. Fordeling antall brukere Figuren viser fordeling av antall brukere ved de ulike hytterenovasjonspunktene i henhold til mottatte svar. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. 66 abonnenter opplyste at de benyttet 2 eller flere hytterenovasjonspunkter. Vi registrerer at våre tre største hytterenovasjonspunkter Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen båthavn har flest antall brukere. Dette er som forventet. Vi ser av besvarelsene på figur 2.05., som forventet, at de tre «store» hytterenovasjonspunktene Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen skiller seg klart ut med flest brukere. Dette er de tre hytterenovasjonspunktene med størst kapasitet. Tømmerstø og Kongshavn har nedgravde løsninger, mens Fidjekilen båthavn har container på bakkenivå. Dernest kommer hytterenovasjonspunktene på Håklova-Buene og Dvergsnes som en mellomkategori. 35 abonnenter opplyser at de bruker Håklova-Buene, og 25 abonnenter opplyser de bruker Dvergsnes som hytterenovasjon. Ved de øvrige hytterenovasjonspunktene viser besvarelsene et mindre antall brukere, under 20 i henhold til besvarelsene. Vi vil nedenfor presentere resultatene de tre største hytterenovasjonspunktene Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen. De øvrige hytterenovasjonspunktene vil bli omtalt i forhold til generelle kommentarer. Vi vil tilslutt ta for oss noen separate utvalgte hytterenovasjonspunkter som er og vil bli omfattet av tiltak. Dette gjelder Dvergsnes, Benestad ved Sukkevann i tillegg til etablering av nye hytterenovasjonspunkter. Side 13 av 32

14 2.02. Tømmerstø brygge Vi viser til figur som viser at vi finner flest antall brukere ved Tømmerstø brygge, 87 besvarelser oppgav at de benyttet dette hytterenovasjonspunktet. Holterona ble av ulike årsaker lagt ned i mai i 2014, og brukerne av dette hytterenovasjonspunktet ble derfor henvist til Tømmerstø brygge. Dette er ikke kommet med i spørreundersøkelsen. Vi har derfor lagt sammen antall brukere av henholdsvis Tømmerstø brygge (87 stk.) og Holterona (26 stk.) slik at det totale antallet vil være 113 stk. Beregninger viser at besvarelsene som opplyser at de benytter Tømmerstø brygge og Holterona, har en gjennomsnittlig svarprosent på ca. 50 %. Dersom vi forutsetter at de som ikke besvarte spørreundersøkelsen, også leverer avfallet på samme hytterenovasjonspunkt, får vi totalt 226 abonnenter som benytter Tømmerstø brygge. Dagens kapasitet for hytterenovasjonen på Tømmerstø brygge Tømmerstø har 2 moloker (nedgravd løsning) for restavfall på 5 kubikk hver, altså til sammen 10 kubikk ( liter). Ettersom vi i dag ikke har kildesortering av avfall på Tømmerstø brygge, beregner vi en noe høyere avfallsmengde per abonnement per uke, ca. 200 liter. Kapasiteten vil da utgjøre ca. 50 abonnement ved tømming en gang per uke. Avfall Sør Husholdning tømte restavfallscontainerne (molokene, 5 m3) på Tømmerstø brygge hver dag, 7 dager i uken, under høysesongen i juli måned Kapasiteten ved tømming 7 dager i uka tilsvarer ca. 350 abonnementer. Foto Foto av hytterenovasjonen på Tømmerstø brygge, foto Avfall Sør Husholdning ved Marith J. Moe Side 14 av 32

15 Hvor fra kommer hytterenovasjonsabonnentene som benytter Tømmerstø brygge? Mottatte svar viser at den største andelen abonnenter, syv av ti, kommer fra Hærøya, hele 63 av totalt 87 brukere ved Tømmerstø brygge og 83 av 113 brukere ved Holterona. Besvarelsene viser imidlertid at den geografiske fordelingen av brukerne av Tømmerstø brygge kommer fra et stort område, 7 ulike områder hvorav Hærøya utgjør ett område og 70 % av brukerne. De resterende 30 % av brukerne kommer fra Dvergsnes i vest til Buane og Torsøya i øst, se tabell Tabell Eiendomsnavn Tø-03 Tømmerstø brygge Tø-04 Holterona Dvergsnes 2 0 Kystveien, Vavik, Fidje 3 0 Hærøya Teistholmen 2 0 Kystveien Vrånes 2 5 Randøyane 5 1 Kystveien, Smørvarden, Vadvik, Trollneset 2 0 Håklova Stangenes Kystveien 1 0 Torsøya 5 0 Buane 2 0 Sum Tabell Tabellen viser geografisk fordeling (gruppert i områder etter gnr. og bnr) for antall abonnenter som har svart at de benytter hytterenovasjonspunktene på Tømmerstø brygge og Holterona. Som vi ser av tabellen, kommer hytterenovasjonsabonnentene fra et relativt stort område, fra Dvergsnes i vest til Buane og Torsøya i øst. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. Kommentarer fra abonnenter som benytter Tømmerstø brygge De fleste kommentarene fra abonnenter som benytter Tømmerstø brygge gjelder følgende fire forhold: 1. Plass: Abonnentene klager på overfylte containere og forsøpling. Abonnentene ønsker økt kapasitet og hyppigere tømming. 2. Plass: Abonnentene klager over misbruk fra fastboende og andre som ikke er hytterenovasjonsabonnenter. 3. Plass: Abonnentene ønsker avlåste containere. 4. Plass: Abonnentene ønsker mer kildesortering. Kommentarer fra Avfall Sør husholdning: Vi er klar over problemene ved Tømmerstø brygge og startet derfor allerede våren 2014 arbeidet med tiltak. Side 15 av 32

16 Planer og tiltak ved hytterenovasjonen på Tømmerstø brygge Avfall Sør Husholdning arbeider for tiden med ulike løsninger for Tømmerstø brygge. Vi ser, i den forbindelse, på ulike tiltak. Tiltak som vurderes, er: Økt kildesortering fortrinnsvis igloer med glass- og metallemballasje Økt kapasitet Adgangsbegrensning (avlåsing av hytterenovasjonen) Etablering av nye hytterenovasjonspunkt Tømmerstø brygge er et populært sted for både hyttefolk og båtturister om sommeren ettersom det ligger lett tilgjengelig for småbåttrafikk i båtleia i skjærgården øst for Kristiansand. Avfall Sør Husholdning ser på muligheter for å få til en god løsning for alle brukere i samarbeid med eierne av Tømmerstø brygge og Kristiansand kommune Kongshavn, hytterenovasjon med kildesortering, nedgravde containere Kongshavn består av tre nedgravde containere, to containere for restavfall hver på 4,5 kubikk, en container for papp og papir på 4,5 kubikk og en iglo for glass- og metallemballasje. Punktet er beregnet til å ha en totalkapasitet på ca. 75 abonnenter ved tømming en gang per uke (120 liter). Foto av hytterenovasjonen i Kongshavn, foto Avfall Sør Husholdning ved Marith J. Moe Side 16 av 32

17 Hvor fra kommer hytterenovasjonsabonnentene som benytter Kongshavn? 69 abonnenter svarte at de benytter hytterenovasjonspunktet på Kongshavn. Dersom vi forutsetter tilsvarende bruksmønster for de som ikke har svart, og en svarprosent på 50 %, vil vi få ca. 140 abonnenter som bruker dette hytterenovasjonspunktet. Besvarelsene viser ut fra en geografisk fordeling at brukerne av Kongshavn kommer fra 7 ulike områder. Mottatte svar viser at ca. halvparten av abonnentene kommer fra Randøyane. De øvrige abonnentene kommer hovedsakelig fra fritidsboliger i nærområdet på fastlandet eller fra nærliggende øyer og fastland hvor folk er avhengige av båt, se tabell Tabell Eiendomsnavn Tø-05 Kongshavn Kystveien Vrånes 7 Randøyane 31 Kystveien, Smørvarden, Vadvik, Trollneset 9 Håklova Stangenes Kystveien 4 Torsøya 8 Kystveien Sodefjed ikke Skjærbommen 2 Kystveien Kongshavn Frigstad 8 Sum 69 Tabellen viser fordeling av mottatte svar fra abonnenter som opplyser at de bruker hytterenovasjonspunktet på Kongshavn. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. Kommentarer fra abonnenter som benytter hytterenovasjonen i Kongshavn 1. Plass: Abonnentene klager på overfylte containere og forsøpling ved at avfall plasseres utenfor containerne. Abonnentene ønsker økt kapasitet og hyppigere tømming. 2. Plass: Abonnentene klager over misbruk fra fastboende og andre som ikke er hytterenovasjonsabonnenter. 3. Plass: Abonnentene ønsker avlåste containere. Øvrige kommentarer fra abonnentene er at ordningen er for dyr, de ønsker hytterenovasjon hele året, mer kildesortering (fortrinnsvis plast) og bedre utforming av tømmeluke (for liten og trang). Avfall Sør Husholdning sine kommentarer, samt planer og tiltak ved hytterenovasjonen i Kongshavn Dagens kapasitet er tilstrekkelig ettersom vi tømmer der flere ganger per uke i høysesongen. Vi vurderer innføring av avlåsing av hytterenovasjonspunktet samt å etablere dette som et hytterenovasjonspunkt som er tilgjengelig hele året. Side 17 av 32

18 2.04. Fidjekilen båthavn Fidjekilen har i dag en container på åtte kubikk og 5 dunker på 660 liter for sortering av papp- og papir, en kapasitet på ca. 65 abonnement ved tømming en gang per uke (120 liter). Foto av hytterenovasjonen i Fidjekilen båthavn, foto Avfall Sør Husholdning ved Marith J. Moe Hvor fra kommer hytterenovasjonsabonnentene som benytter Kongshavn? Vi mottok 51 besvarelser som opplyste at de benytter hytterenovasjonspunktet i Fidjekilen båthavn. Dersom vi forutsetter samme bruksmønster for de som ikke har svart og en svarprosent på 50 %, vil vi få ca. 100 abonnenter som bruker dette hytterenovasjonspunktet. Den geografiske fordelingen av mottatte svar viser at 65 % eller ca. to av tre brukere opplyser at de kommer fra Hærøya eller nærliggende øyer hvor folk er avhengige av båt. Den geografiske fordelingen fra de resterende besvarelsene viser at de øvrige brukerne kommer fra nærliggende områder, se tabell Side 18 av 32

19 Tabell Eiendomsnavn Tø-01 Fidjekilen båthavn Dvergsnes 4 Kystveien, Vavik, Fidje 11 Hærøya 29 Teistholmen 2 Indre Fidjekilen 2 Kystveien Vrånes 1 Randøyane 2 Sum 51 Tabellen viser fordeling av mottatte svar fra abonnenter som opplyser at de bruker hytterenovasjonspunktet i Fidjekilen båthavn. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. Kommentarer fra abonnenter som benytter hytterenovasjonen i Fidjekilen båthavn De fleste kommentarene fra abonnenter som benytter Fidjekilen båthavn gjelder følgende forhold: 1. Plass: Abonnentene klager på overfylte containere og forsøpling. Abonnentene ønsker økt kapasitet og hyppigere tømming. 2. Plass: Abonnentene klager over misbruk fra fastboende og andre som ikke er hytterenovasjonsabonnenter. 3. Plass: Abonnentene ønsker avlåste containere. Øvrige kommentarer fra abonnentene er at ordningen er for dyr, ønsker mer kildesortering (plast) og bedre utforming av tømmeluke (for tung, høy, liten og trang). Avfall Sør Husholdning sine kommentarer samt planer og tiltak ved hytterenovasjonen i Fidjekilen båthavn Avfall Sør Husholdning vurderer å innføre avlåsing av hytterenovasjonspunktet. Avfall Sør Husholdning vil i samarbeid med Kristiansand kommune se på muligheter for å etablere en nedgravd løsning nær båthavna i forbindelse med Kristiansand kommune sine arbeider med å etablere en badeplass. Side 19 av 32

20 Antall kommentarer Avfall Sør Husholdning AS 3.0. Generelt sammendrag av kommentarer på besvarelsene Vi stilte følgende to åpne spørsmål i den utsendte spørreundersøkelsen: 1. Hvis du kunne velge, hvor ville du ønske å levere avfallet fra fritidsboligen din? (Skriv eventuelt navnet på hytterenovasjonspunktet eller båthavn.) 2. Hva kunne du ønske var annerledes og har du noen gode forslag til forbedring? 286 av 343 mottatte svar, 83 %, hadde skrevet en kommentar og besvart på de to spørsmålene om ønsker og forslag. Vi gikk gjennom de 286 besvarelsene med kommentarer og kategoriserte i 4 hovedkategorier: 1. Besvarelser som kommenterer hytterenovasjonspunktene, hytterenovasjonssystemet, utstyr m.v. 2. Besvarelser som kommenterer gebyr og kostnader 3. Besvarelser som kommenterer kvaliteten, renhold og forsøpling 4. Øvrige kommentarer Hovedkategori 1. Hytterenovasjonspunktene, hytterenovasjonssystemet Vi delte besvarelsene inn i følgende undergrupper, se figur Figur Utvalg av kommentarer om hytterenovasjon fra 343 besvarelser Avfall hjem utenom sesongen Ønsker egne dunker Vanskelig adkomst, langt unna Ønsker hele året Tar avfallet med hjem Ønsker lås, begrens tilgang Ønsker nytt inklusiv båthavn Ønsker mer kildesortering Antall kommentarer Figuren viser kommentarer fra abonnentene fordelt på 8 ulike grupper. Vi fikk flest kommentarer om økt kildesortering (hele 46 stykker). 44 abonnenter ønsket etablering av nytt hytterenovasjonspunkt slik at dette ble lettere tilgjengelig eller i båthavner som i dag er uten hytterenovasjon. På en tredjeplass kommer 26 ønsker om adgangsbegrensning og avlåsing. Vi ble noe overrasket over at bare 15 abonnenter kommenterte at de ønsket hytterenovasjon hele året. Side 20 av 32

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT For kommunal renovasjon for husholdninger og fritidsboliger i Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forskriften gjelder fra 1. juli 2017 og avløser forskrift datert 1. juli 2014.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Forskrift for kommunal renovasjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra

Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra Verran kommune har vedtatt å innføre renovasjonsordning for hytte og fritidseiendommer i kommunen med virkning fra 01.01.17. Forurensingslovens 27 slår fast at avfall fra hytte- og fritidseiendommer regnes

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble Vedlegg 2: Oversikt over endringer Bamble De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellene nedenfor. Ettersom den nye forskriften erstatter

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 9180/16 Arkivsaksnr.: 16/1726-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2017 Vedlegg: Dekningsgradsberegninger renovasjon 2017 Andre saksdokumenter

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Plan for innføring av tvungen hytterenovasjon i Sunndal kommune 24.6.2008 EML

Plan for innføring av tvungen hytterenovasjon i Sunndal kommune 24.6.2008 EML Plan for innføring av tvungen hytterenovasjon i Sunndal kommune 24.6.2008 EML 1. BAKGRUNN Sunndal kommune har ved flere anledninger drøftet en mulig innføring av hytterenovasjon, og hvor konklusjonene

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon

- Nye henteordninger - Hytteprosjektet. Prosjektpresentasjon - Nye henteordninger - Hytteprosjektet Prosjektpresentasjon Starten på det hele.. Vedtak i rep. skapet 4.12.2012 Innføre henteordning for glass- og metallemballasje. Valgfrihet mellom beholder ute eller

Detaljer

Retningslinjer for avfallsgebyr

Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr Retningslinjer for avfallsgebyr bygger på renovasjonsforskriften 11: 11 Avfallsgebyr 1. Avfallsgebyrets størrelse og eventuelle differensierte gebyrsatser fastsettes hvert

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM

AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM AVFALLSPLAN FOR LONGYEARBYEN 2005-2010. HANDLINGSPROGRAM HANDLINGSPROGRAM 10.06.2005 Avfallsplan for Longyearbyen 2005-2010. Handlingsprogram 1 1 HANDLINGSPROGRAM År for gjennomføring 2005 2006 2007 2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall

Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune Gjeldende fra 1.1.2016 Disse retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i Forskrift om avfall 2 vedtatt i Snåsa kommune.,

Detaljer

Renovasjon for hytter i Longyearbyen planområde

Renovasjon for hytter i Longyearbyen planområde Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/549-4-M50 Marianne Stokkereit Aasen 09.12.2015 Renovasjon for hytter i Longyearbyen planområde Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 15.12.2015 Lokalstyret

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/615-7 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

Innføring av renovasjonsordning for fritidseiendommer i Verran kommune. Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Elise Dahl Økonomisjef

Innføring av renovasjonsordning for fritidseiendommer i Verran kommune. Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Elise Dahl Økonomisjef Verran kommune Økonomiavdelingen Vår dato Saksnummer 01.06.2016 2016/430-6 Saksbehandler Deres referanse Elise Dahl, 98 25 34 19 «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00082-2 Saksbehandler May Britt Vasby Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.01.2017 16/17 Utvalg

Detaljer

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn

Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn Vedlegg 2: Oversikt over endringer Porsgrunn De endringene som gir innholdsmessige forskjeller i forhold til eksisterende forskrifter er listet i tabellen nedenfor. Nr Endring i forhold til gammel forskrift

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler. Fagnotat Fleksibel gebyrmodell for renovasjonstjenester BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for utbyggingsavtaler Fagnotat Saksnr.: 201503797-1 Emnekode: ESARK-641 Saksbeh: KOAK Til: Byråd for byutvikling, klima og miljø Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Hovedtema: KTI Hytterenovasjon 2011 Trondheim 23. september 2011 Innhold FORORD... 4 OPPSUMMERING... 5 OM RAPPORTEN... 7 1. KUNDETILFREDSHET EN FORKLARING...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.02.2010 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL. for

Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL. for _ Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL for småbåthavner Ausvikheia, Høllen, Solta og havner drevet av Søgne kommune i Søgne kommune 18.06.2008 Side 1 _ Forord Søgne

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 10.02.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 10.02.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 10.02.16 Agenda Om Innherred Renovasjon Hytterenovasjon i Levanger Tjenestebeskrivelsen Irs ansvar Abonnentens ansvar Plassering av returpunkter Hvem er Innherred

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i;

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Kort informasjon om nedgravd containerløsninger. Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Strategi for undergrunnsoppsamling (juni 2014) Renovasjon i plan- og

Detaljer

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue

Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue Dato Forskrift om tvungen tømming av slamavskillere og tette tanker, Grue kommune, Hedmark Publisert FOR-2017-02-06-578 Ikrafttredelse 06.02.2017 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel Grue kommune, Hedmark

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN Innhold 1 AVFALLSMENGDER OG AVFALLETS SAMMENSETNING... 2 1.1 Innsamlingsområde... 2 1.2 Innsamlingsrutiner og kildesorteringssystem... 2 1.3 Avfallets sammensetning... 3 1.4

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Renovasjonsordning i Stavanger sentrum Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Ikke alle fornøyd. Avfallsmengder i sentrum Avfallet stammer fra ca. 310 husholdningsabonnenter og ca. 3700 ansatte. (Gårs-?)dagens

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Styretur til Drammen og Oslo

Styretur til Drammen og Oslo Styretur til Drammen og Oslo 16.-17.08 Styrene i selskapene HAMOS, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) deltok sammen med selskapenes daglige ledere på en ekskursjon og styreseminar

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 10/13

Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Renate Berner styreleder nestleder ansattes representant Dato: 1.november 2013 Møteinnkalling styremøte nr 10/13 Sted: Kveldroveien 4,

Detaljer

Avfallsplan. for småbåthavner eiet av. Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL

Avfallsplan. for småbåthavner eiet av. Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL Avfallsplan DOKUMENT FOR KILDESORTERING, GJENVINNING, OG HÅNDTERING AV AVFALL for småbåthavner eiet av Kristiansand kommune v/kristiansand Eiendom Side - 1 - Forord Kristiansand Eiendom har utarbeidet

Detaljer

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE

TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE TILBUDS OG PRISSKJEMA - INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL I KRAGERØ KOMMUNE Tilbuds- og prisskjema skal fylles ut av leverandøren og vedlegges tilbudet. Alle skjema og alle hvite felter skal fylles ut for

Detaljer

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN

Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 RENOVASJONSORDNING FOR KARMØY KOMMUNE I FREMTIDEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Magne-Henrik Velde Arkiv: M51 Arkivsaksnr.: 13/3923 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 05.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.09.2014 RENOVASJONSORDNING FOR

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017)

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017) På vegne av kommunene i Salten legger Iris Salten IKS forslag til ny renovasjonsforskrift ut på høring. Høringsfristen er satt til 21. september 2017. I forskriften foreslås det egen tvungen kildesortering

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene:

Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Vedtatt i: Alstahaug Kommunestyre: 30.09.15

Detaljer

nedgravde avfallscontainere

nedgravde avfallscontainere Foreløpige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune Ajourført: Oktober 2006 Side 1 av 7 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune

Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Forskrift om tømming av slamanlegg, fett- og oljeutskillere og bestemmelse om betaling av gebyr i Lenvik kommune Vedtatt av Lenvik kommunestyre.. med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE 2016

BRUKERUNDERSØKELSE 2016 BRUKERUNDERSØKELSE 2016 Innhold 1 Oppsummering... 3 2 Innledning... 3 1 Opplegg og metode... 3 2 Utvalg... 4 3 Svarprosent/respondentene... 4 Kommentarer til resultatene... 5 1 Kjennskap og erfaring om

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015

Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Eiermelding fra styret i RfD For driftsåret 2015 Utarbeidet og behandlet av styret i RfD 7.3.2016 Fremlagt på møte i representantskapet 18.4.2016 Bakgrunn for eiermeldingen Eiermeldingen er utarbeidet

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Økonomiplan 2009-2012

Økonomiplan 2009-2012 Follo Ren IKS Verkstedveien 29,1400 Ski Tlf.: +47 64 85 23 30 Faks: +47 64 85 23 40 Org. nr. 975 804 569 MVA E-post: post@folloren.no www.folloren.no Økonomiplan 2009-2012 September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Besøk fra Hamos, Midtre Namdal og Innherred renovasjon August 2016 RfD i korte trekk Innsamling og behandling av husholdningsavfall i 9 kommuner Noen næringskunder,

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i:

Tjøme kommune. Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING. Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune , sak 071/14, med hjemmel i: Tjøme kommune Lokal forskrift om TVUNGEN SLAMTØMMING Fastsatt av kommunestyret i Tjøme kommune 17.12.2014, sak 071/14, med hjemmel i: - Lov av 13.mars 1981 nr. 6 vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer