Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand"

Transkript

1 2014 Spørreundersøkelse om hytterenovasjon i Randesund Kristiansand Marith J. Moe Avfall Sør Husholdning Den 7. november 2014

2 Forord Avfall Sør Husholdning vil takke alle våre abonnenter som har svart på spørreundersøkelsen og gitt sitt bidrag til denne rapporten. Abonnentenes tilbakemeldinger og kommentarer til forbedring har vært svært nyttig informasjon. Vi har nå et bedre grunnlag og dokumentasjon på hvordan våre abonnenter faktisk opplever bruken av hytterenovasjonssystemet. Vi har også et bedre grunnlag og dokumentasjon til arbeidet med videre planer og utvikling. Vi må også takke for bidrag og hjelp fra våre medarbeidere på Kundesenteret ved Merete, Anita, Lill og Runa, vår driftsavdeling John, Andreas, Leif, Anine og Jan, Ann Brita som hjalp med registreringsarbeidet, Lars som leste korrektur og ga gode innspill og sjefen vår Frode som utrettelig er på jakt etter nye løsninger. Kristiansand den Marith J. Moe Rådgiver Avfall Sør Husholdning Side 2 av 32

3 Innholdsfortegnelse Forord 2 Innholdsfortegnelse 3 Sammendrag 4 1. Om bakgrunn for spørreundersøkelsen 5 Side Om systemet for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger Dagens hytterenovasjonssystem Regelverk Avfallsplan og fremtidig renovasjonssystem for hytter og fritidsboliger Problem med overfylte avfallscontainere og henstand av avfall ved hytterenovasjonspunktene Kartlegging av hytter og fritidsboliger i Randesund Kristiansand høsten Spørreundersøkelsen om hytterenovasjon i Randesund våren Fordeling av hytterenovasjonspunkter Tømmerstø Brygge Kongshavn Fidjekilen båthavn Generelt sammendrag av kommentarer Hovedkategori Hovedkategori Hovedkategori Annet 25 Vedlegg A Kopi av spørreskjema 27 Vedlegg B Kart over hytterenovasjonspunkter i Randesund Kristiansand Side 3 av 32

4 Sammendrag Avfall Sør Husholdning kartla høsten 2013 eiendommer med hytter og fritidsboliger i Randesund i Kristiansand. Vi kartla eiendommer med bygningstypenummer 161, 162 og 163 i matrikkelen som er et nummer som viser at bygningene er hytter eller fritidsboliger. Vi sammenliknet disse opplysningene mot våre abonnementsregistre. Totalt 640 eiendommer ble gjennomgått. Vi fant 41 eiendommer med hytter og fritidsboliger uten hytterenovasjonsabonnement. I tillegg fant vi 29 eiendommer med flere enn ei hytte på eiendommen. Kartleggingen i 2013 ga oss ikke svar på hvilke hytterenovasjonspunkter som abonnentene benyttet, og om de benyttet ett eller flere. Vi ønsket dessuten å vite mer om abonnentenes ønsker og synspunkter som innspill til videre planer for hytterenovasjonen. Våren 2014 ble det besluttet å gjennomføre en spørreundersøkelse hos hytterenovasjonsabonnentene i Randesund i Kristiansand. Spørreundersøkelsen skulle kartlegge antall brukere ved de enkelte hytterenovasjonspunktene. I tillegg ba vi om tilbakemelding med ønsker og synspunkter. Vi sendte ut 626 brev til våre abonnenter med forespørsel om å delta i spørreundersøkelsen og fikk 343 svar som tilsvarer ca. 55 %. Ni av ti av de som svarte, opplyste at de benyttet hytterenovasjonen, og 2 av ti opplyste at de benyttet to eller flere hytterenovasjonspunkter. Besvarelsene viste (som antatt) at de tre største hytterenovasjonspunktene Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen båthavn hadde flest brukere. Det som imidlertid overrasket oss noe, var det høye antall brukere ved disse punktene. Beregninger viste ca. 220 brukere på Tømmerstø, ca. 140 brukere i Kongshavn og ca. 100 brukere i Fidjekilen båthavn. Vi arbeider nå med tiltak for å forbedre forholdene på Tømmerstø brygge og i Fidjekilen båthavn. Når det gjaldt tilbakemeldinger, fikk vi flest tilbakemeldinger om overfylte containere, forsøpling og for liten kapasitet. Abonnentene ønsket økt kapasitet og hyppigere tømming i høysesongen. Avfall Sør Husholdning har rutinemessig tømming tre ganger i uka i høysesongen ved alle hytterenovasjonspunktene. Vi tømmer ekstra ved hytterenovasjonspunkter hvor det er mye avfall. På Tømmerstø brygge tømmer vi hver dag i høysesongen. Dette tilsvarer sytti kubikk i uka og en avfallsmengde fra ca. 350 abonnenter. Denne avfallsmengden tilsier at Tømmerstø brygge, foruten hytterenovasjonsabonnenter, også benyttes av andre, noe vi også har observert. Våre hytterenovasjonsabonnenter hevder i sine tilbakemeldinger at det er turister og naboer. Misbruk fra andre er et stort irritasjonsmoment for våre abonnenter, flere ber oss låse containerne. Vi planlegger å begrense tilgang ved å innføre lås på alle hytterenovasjonscontainere fra neste år. 46 abonnenter ønsker mer kildesortering. Vi ser på mulighetene for å sette ut igloer for utsortering av glass- og metallemballasje ved de største hytterenovasjonspunktene. Hytterenovasjonen har i dag to fraksjoner restavfall og papp og papir. Alle hytterenovasjonsabonnentene kan dessuten fritt benytte alle våre gjenvinningsstasjoner og våre returpunkter for gjenvinning av glass-, metall- og plastemballasje samt tøy og tekstiler. Vi etablerte i august 2014 to nye hytterenovasjonspunkter i Kuholmen båthavn og i Korsvik småbåthavn som følge av tilbakemeldinger fra flere abonnenter (28 stk.) som ikke hadde et tilbud våren Vi ser på muligheter for å etablere et nytt hytterenovasjonspunkt på Stangenes og et nær Frigstad sentrum. Hytterenovasjonspunktet på Dvergsnesveien og ved Benestad ved Sukkevannet blir flyttet innen neste sesong Til slutt vil vi nevne at vi også mottok flere kommentarer om for høyt gebyr for hytterenovasjonen. Side 4 av 32

5 1.0. Bakgrunn for spørreundersøkelsen Om systemet for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger Avfall Sør Husholdning overtok i 2009 ansvaret for husholdningsrenovasjonen fra eierkommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Hytterenovasjon inngår i husholdningsavfall jfr. 27 og 30 i Lov om avfall og forurensning og 2.5. i Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner. Da Avfall Sør Husholdning overtok i 2009, hadde Kristiansand og Søgne kommuner allerede i flere år hatt en tvungen renovasjonsordning for hytter og fritidsboliger. Avfall Sør Husholdning overtok et allerede etablert system for husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger. Hytterenovasjonssystemet var basert på et bringesystem for avfallet til oppsamlingsenheter utplassert på ca. 50 hytterenovasjonspunkter spredt over hovedsakelig kystnære områder nær hytter og fritidsboliger i Kristiansand kommune. Oppsamlingsenhetene bestod av dunker med hjul i ulike størrelser samt containere og nedgravde løsninger. Det ble samlet inn restavfall og papp- og papir til gjenvinning. Hytterenovasjonsabonnentene kunne fritt benytte seg av samtlige hytterenovasjonspunkt, returpunkt og gjenvinningsstasjoner Dagens hytterenovasjonssystem Vi har videreutviklet hytterenovasjonssystemet siden vi overtok det fra Kristiansand og Søgne kommuner, og i tillegg innført hytterenovasjon i Songdalen kommune. Vi har i dag, med få unntak, mottak av restavfall og papp og papir ved alle hytterenovasjonspunktene i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla kommuner. Vi har begynt å låse dunkene noen steder for å redusere misbruk. På dette tiltaket har vi fått positive tilbakemeldinger både fra abonnenter og renovatører. For tiden evaluerer vi mulighetene for å innføre begrenset tilgang til hytterenovasjonen, enten gradvis eller delvis. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre eksisterende hytterenovasjonssystem ved at vi ser på både plassering og kapasitet ved hvert enkelt punkt. Flere nedgravde løsninger og forbedring av eksisterende nedgravde løsninger er tiltak som vurderes. Det forelå ingen formelle avtaler med grunneiere av hytterenovasjonspunktene da vi overtok systemet fra Kristiansand og Søgne kommuner. Inngåelse av formelle avtaler med grunneier av hvert enkelt punkt, både eksisterende og nye under planlegging, er en meget omfattende og tidkrevende prosess. Høllen brygge i Søgne 2012 Avfall Sør Husholdning etablerte sommeren 2012, i samarbeid med Søgne kommune, et nytt hytterenovasjonspunkt i Søgne på Høllen brygge. Høllen brygge ligger sentralt i Søgne og er en populær båthavn og marina. Kaianlegget ved Høllen brygge har anløp av båter som er næringsdrivende, rutebåter, fastboende på nærliggende øyer samt båtturister og turister som besøker strandområdet. Småbåthavnen har sin egen avfallsordning. Side 5 av 32

6 Hytterenovasjonspunktet hadde inntil da vært kombinert med et returpunkt og bestått av en åtte kubikk restavfallscontainer, samt utsortering til gjenvinning av papp og papir, glass- og metallemballasje, ren plastemballasje og tøy. Vi registrerte utstrakt misbruk og forsøpling ved dette punktet. Den nye renovasjonsløsningen bestod av fire nedgravde containere. To av containerne er avsatt for restavfall og en for papp- og papir for hytterenovasjonsabonnenter. En container er avsatt for restavfall for turister som besøker båthavna. Renovasjonsløsningen har adgangsbegrensning ved at hytterenovasjonsabonnentene må ha en elektronisk nøkkel for å få åpnet nedkastet til avfallscontaineren. Den fjerde containeren er beregnet for turister. Besøkende kan benytte denne avfallscontaineren ved å kontakte butikken som utlåner en elektronisk nøkkel for å åpne nedkastet. Vi har ikke registrert forsøpling etter at begrenset tilgang ble innført. Beregnet mengde avfall per hytterenovasjonsabonnent Et «vanlig» abonnement for husholdninger i Kristiansand har i dag tre dunker. En 120 liters dunk for restavfall, en 120 liters dunk for bioavfall og en 120 liters dunk for papp og papir. Vi har i dag ikke kildesortering for bioavfall for hytterenovasjon. Dersom vi forventer at en abonnent med hytterenovasjon leverer like mye avfall som en vanlig husholdning, beregner vi maksimum 120 liter restavfall per uke ved hytterenovasjonspunkt som har sortering, og 200 liter restavfall ved hytterenovasjonspunkt uten sortering Regelverk Tidligere inngikk hytterenovasjon i båthavnrenovasjonen i de fleste kommunale båthavnene ettersom Forurensningslovens definisjonen av avfall var annerledes den gang. Forurensningslovens definisjoner av avfall ble den 1. juli 2004 endret fra forbruksavfall og produksjonsavfall til husholdningsavfall og næringsavfall. Endringen innebar et skille for hva slags avfall som ble definert innenfor kommunenes myndighet og ansvarsområde med hensyn til renovasjonssystemet for husholdningsavfall. Avfall i småbåthavner blir i dag definert som næringsavfall, og faller dermed ikke inn under systemet for husholdningsrenovasjon Avfallsplan og fremtidig renovasjonssystem for hytter og fritidsboliger Avfall Sør Husholdning har vedtatt en avfallsplan for perioden som er retningsgivende for husholdningsrenovasjonen i eierkommunene. Planen omtaler følgende tiltak som aktuelle for hytterenovasjon: Innføring av valgfri hytterenovasjon hele året Etablering av nedgravde løsninger Elektronisk registrering av mengde avfall ved tømming av oppsamlingsenheter for hytterenovasjon Begrense tilgang ved lås Vurdere abonnement og gebyrsystem Avfall Sør Husholdning arbeider målbevisst for å nå avfallsplanens mål. Avfall Sør Husholdning vurderer også systemet generelt sett og ser på muligheter for å effektivisere våre renovasjonssystemer i forbindelse med utarbeidelse av fremtidige planer. Side 6 av 32

7 Når det gjelder renovasjonssystemet for hytter og fritidsboliger, er det svært viktig å få til en kostnadseffektiv drift, både i dag og i fremtiden. Noen momenter som kan påvirke i den henseende er: Plassering i forhold til lokalisering av hytter og fritidsboliger Tilstrekkelig kapasitet i forhold til antall hytterenovasjonsabonnenter, mengden avfall ved det enkelte hytterenovasjonspunkt (elektronisk brikking). Utstyr som er effektivt og teknisk robust og med hensiktsmessig levetid (krav til robuste tekniske løsninger) Redusere misbruk fra andre og redusere forsøpling (krever personal for oppfølging) Transport og tømmefrekvens (kostnadsdrivende) Vi evaluerer også utformingen av gjeldende regelverk for abonnement og avfallsgebyrer, jfr. avfallsplanen. Avfallsgebyret beregnes ut fra kostnadene ved den tjenesten som tilbys. Endringer i abonnement og avfallsgebyrsystemet vil bli behandlet politisk av Styret og eventuelt av kommunestyret i den enkelte eierkommune Problem med overfylte avfallscontainere og henstand av avfall ved hytterenovasjonspunktene Avfall Sør Husholdning har de siste årene registrert problemer ved enkelte hytterenovasjonspunkter, særlig på Tømmerstø brygge, i Randesund øst for Kristiansand. Problemene består i overfylte avfallscontainere (inklusiv større gjenstander som griller, inventargjenstander som gulvtepper, lamper m.v.) og forsøpling ved hytterenovasjonspunktene ved henstand av husholdningsavfall og større gjenstander utenfor containerne (komfyrer, Tv, møbler m.v.). Fugler og dyr bidrar til ytterligere forsøpling ved at de drar avfallet utover et stort område. Slik ønsker vi ikke å ha det. Hvordan løser vi problemet? Vi ønsket svar på følgende spørsmål: Hvordan kan vi få til en bedre tjeneste? Hvordan få til en god kommunikasjon med våre abonnenter? Hvor gunstig er hytterenovasjonspunktene lokalisert i forhold til eksisterende hytter og fritidsboliger? Bør vi etablere flere, fjerne eller flytte noen hytterenovasjonspunkter for å få et bedre og mer effektivt system? Har vi beregnet nok kapasitet ved de enkelte hytterenovasjonspunktene i forhold til forventet antall abonnenter? Er løsningen enkel ved at det kun er et spørsmål om å justere kapasiteten på enkelte punkter? Skal vi ha adgangsbegrensning til hytterenovasjon, et låsesystem, og i tilfelle hvilket? Skal vi ha adgangsbegrensning kun for noen områder? Skal vi ha fri adgang for alle hytterenovasjonsabonnenter, som i dag, ved å la alle hytterenovasjonsabonnenter kunne benytte alle hytterenovasjonspunktene? Skal vi endre gebyrsystemet og abonnementssystemet og legge til rette for flere valgmuligheter for eksempel egen dunk, flere fraksjoner, hytterenovasjon deler av eller hele året m.v.? I tillegg kommer spørsmål om fremtidige systemer når det gjelder valg av utstyr (oppsamlingsenheter) med hensyn til kostnader forbundet med drift, vedlikehold og levetid? Side 7 av 32

8 Kan vi redusere kostnadene? Hvilke ressurser og investeringsbehov står vi overfor? Hva er mest kostnadseffektivt? Ved å få belyst noen av disse spørsmålene kan vi evaluere hva som er de mest kostnadseffektive og hensiktsmessige løsningene i den fremtidige planleggingen og utformingen av renovasjonssystemet Kartlegging av hytter og fritidsboliger i Randesund Kristiansand høsten 2013 For å belyse noen av våre spørsmål gjennomførte vi høsten 2013 en kartlegging av eiendommer i Randesund i Kristiansand kommune med bygningstypene hytter og fritidsboliger registrert i matrikkelen (161, 162, 163) opp mot våre abonnementsregistre. Vi kartla totalt 640 eiendommer og fant 41 hytter og fritidsboliger som ikke var tilknyttet som hytterenovasjonsabonnent. I tillegg fant vi 29 eiendommer som hadde flere enn ei hytte på eiendommen. Figur 1.0. Figuren viser fordeling av abonnementer for av 640 fritidsboliger ved kartlegging av området Randesund med tilhørende øyer fra Sømslandet til kommunegrensa til Lillesand Hytter abonnent helårsbolig Hytter under oppføring Ett abonnement flere hytter Abonnement en hytte Uten abonnement hytte 552 Figuren viser kartleggingen i 2013 av eiendommer med hytter og fritidsboliger i området Randesund i Kristiansand. Av totalt 640 hytter og fritidsboliger var 552 registrert i vårt register med renovasjonsabonnement for hytter og fritidsboliger, 29 eiendommer hadde flere fritidsboliger på eiendommen, men betaler for ett abonnement, 7 fritidsboliger var under oppføring og 6 fritidsboliger hadde abonnement som helårsboliger. Vi prøvde samtidig også å se på antall abonnenter i forhold til nærliggende hytterenovasjonspunkt og kapasiteten ved de ulike hytterenovasjonspunktene. Dette var opplysninger som vi ikke hadde hatt, men som vi trengte for å sikre en effektiv drift og for videre den utvikling og planer av vårt renovasjonssystem. Denne kartleggingen ga ikke et klart svar på hvor abonnentene leverte avfallet. Det ble av den grunn besluttet våren 2014 å gjennomføre en spørreundersøkelse både for å kartlegge bruken av hytterenovasjonspunktene i Randesund og for å få med ønsker, forslag og synspunkter fra våre abonnenter. Side 8 av 32

9 2.0. Spørreundersøkelsen om hytterenovasjon i Randesund våren 2014 Spørreskjemaet ble i mars 2014 sendt ut til 626 abonnenter for hytter og fritidsboliger i området Randesund øst for Kristisnasand, fra området Varoddbroa til kommunegrensa til Lillesand kommune. Vi satte svarfrist til medio april Vi ønsket å få informasjon om hvor abonnentene leverte avfall fra hytta eller fritidsboligen, se vedlegg A. Abonnenten skulle krysse av for fire alternativer om hvor de leverte avfallet fra sin fritidsbolig: 1. Hytterenovasjon, 2. Hjemme, 3. Båthavn 4. Annet. Dersom abonnenten benyttet hytterenovasjon, ba vi om å få informasjon om hvilke hytterenovasjonspunkter som abonnenten benyttet. Vi hadde lagt ved et kart hvor hytterenovasjonspunktene var inntegnet, jfr. vedlegg B. Vi stilte to spørsmål i tillegg. På det ene spørsmålet ønsket vi svar på hvor de ønsket å levere avfallet hvis de kunne velge. På det andre spørsmålet ønsket vi svar på om hva abonnenten ønsket var annerledes og med en anmodning om forslag til forbedring, se vedlegg A. Vi vurderte også om vi skulle stille spørsmål om abonnentene ønsket adgangsbegrensning og avlåsing av hytterenovasjonen, og om abonnentene ønsket hytterenovasjon hele året. Det ble besluttet at vi i stedet skulle avvente og vurdere tilbakemeldinger og forslag som uoppfordret kom fra abonnentene. Vi mottok i alt 343 besvarelser, en svarprosent på 55 %. Vi synes det var bra at så mange hadde besvart spørreundersøkelsen. Side 9 av 32

10 Prosent Avfall Sør Husholdning AS Figur Spørreundersøkelse i 2014 om husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger, hytterenovasjon. Spørreundersøkelsen ble sendt til 626 abonnenter. Vi mottok 343 svar Antall svar i prosent Prosentandel besvart Kristiansand kommune Prosentandel besvart utenfor Kristiansand kommune Serie Figur viser fordeling av abonnentens bosted. De mottatte svarene ble registrert med hensyn til hvor abonnenten bodde, i eller utenfor Kristiansand kommune. Det viste seg at litt over halvparten, 56 %, av besvarelsene kom fra abonnenter med bostedsadresse i Kristiansand kommune. Vi merket oss at flesteparten av de som bor utenfor Kristiansand kommune bor så langt som 300 til 400 km unna. Bare en liten andel av de 44 % med bostedsadresse utenfor Kristiansand var bosatt i en nabokommune. Svarene ble gruppert ut fra eiendommenes gårds- og bruksnummer og delvis ut fra geografisk beliggenhet. Dette ble gjort ut fra en vurdering om forventet bruk av hytterenovasjonspunkt. Hele 95 av 343 besvarelsene (28 % av besvarelsene) hadde uoppfordret skrevet kommentarer som vi tolket som et positivt uttrykk for at de var fornøyde med hytterenovasjonen. Uttrykk som: Vi er fornøyde. Det er OK. Det er greit. ble registrert i kategorien fornøyd. Imidlertid er det viktig å nevne at fordi om flere abonnenter hadde gitt uttrykk for at de var fornøyde, så kunne den samme besvarelsen også inneholde både forslag til forbedringer og kommentarer om forhold som abonnenten ikke var fornøyd med. Typiske kommentarer kunne være: «Vi er godt fornøyde, men ønsker oftere tømming.» eller: «Fint som det er, men ønsker mer sortering av glass og metall.» Side 10 av 32

11 Figur Vi mottok 343 svar på 626 spørreskjema. 95 svar uttrykk for at de var fornøyde. Fornøyd = OK, greit, fornøyd, god jobb. Figuren viser 95 fornøyde av 343 mottatte svar. 28 % Andel fornøyde mottatte svar Mottatte svar 72 % Figuren viser at 28% av mottatte svar uoppfordret ga uttrykk for at de var fornøyde med hytterenovasjonen. Figur Hytterenovasjon spørreundersøkelse våren 2014 i Randesund Kristiansand. Vi sendte ut 626 spørreskjemaer. Vi mottok 343 besvarelser, 55% av totalt antall. 40 % 45 % Ikke besvart Andel fornøyde mottatte svar Mottatte svar 15 % 28 % av besvarelsene (95 av 343 besvarelser) ga uttrykk for at de var fornøyde. Figuren til viser prosentvis fordeling totalt av 626 utsendte spørreskjemaer hvor 343 mottatte svar (merket med gult, 55 % mottatte svar). 15 % eller 95 svar av totalt 626 utsendte spørreskjemaer inneholdt kommentarer som vi tolket som positive. Side 11 av 32

12 Antall besvarelser Avfall Sør Husholdning AS Figur Hytterenovasjon spørreundersøkelse våren 2014 i Randesund Kristiansand. Spørrreundersøkelsen ble sendt ut til 626 abonnenter. Vi fikk svar fra 343 abonnenter. 91 % svarte at de benyttet hytterenovasjon Benytter hytterenovasjon Benytter aldri hytterenovasjon Tar med avfallet hjem Båthavn uten hytterenovasjon Fordeling brukere Figuren viser prosentvis fordeling av besvarelsene om bruken av hytterenovasjon. 91 % svarte at de benyttet hytterenovasjonen, og 8 % svarte at de aldri benyttet hytterenovasjonen. 91 % svarte at de benyttet hytterenovasjon, men 8 % aldri benyttet denne, og 8 % svarte at de tok med hjem og leverte i båthavn. 8 % (28 av 343) svarte at de aldri benyttet hytterenovasjonen. Flere hadde her kommentert flere kategorier av svar som for eksempel at de aldri benyttet hytterenovasjon, at de tok avfallet med hjem, og at de leverte avfallet i en båthavn som ikke hadde hytterenovasjon. Vi registrerte derfor at 8 % (28 av 343) svarte at de tok med avfallet hjem og 8 % (28 av 343) svarte at de leverte avfallet i en båthavn uten hytterenovasjon Fordeling på hytterenovasjonspunkter Vi hadde vedlagt kart hvor vi hadde angitt hytterenovasjonspunktene i Randesund. Vi ba abonnentene skrive hvilke hytterenovasjonspunkter som de benyttet. Flere abonnenter svarte at de benyttet seg av flere hytterenovasjonspunkt, 19 % av mottatte svar (66 abonnenter) opplyste at de benyttet seg av 2 eller flere hytterenovasjonspunkter. Side 12 av 32

13 Figur Spørreundersøkelsen 2014 i Randesund Kristiansand om husholdningsavfall fra hytter og fritidsboliger. 434 svar fordelt på antall brukere per hytterenovasjonspunkt. Fordeling antall brukere Figuren viser fordeling av antall brukere ved de ulike hytterenovasjonspunktene i henhold til mottatte svar. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. 66 abonnenter opplyste at de benyttet 2 eller flere hytterenovasjonspunkter. Vi registrerer at våre tre største hytterenovasjonspunkter Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen båthavn har flest antall brukere. Dette er som forventet. Vi ser av besvarelsene på figur 2.05., som forventet, at de tre «store» hytterenovasjonspunktene Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen skiller seg klart ut med flest brukere. Dette er de tre hytterenovasjonspunktene med størst kapasitet. Tømmerstø og Kongshavn har nedgravde løsninger, mens Fidjekilen båthavn har container på bakkenivå. Dernest kommer hytterenovasjonspunktene på Håklova-Buene og Dvergsnes som en mellomkategori. 35 abonnenter opplyser at de bruker Håklova-Buene, og 25 abonnenter opplyser de bruker Dvergsnes som hytterenovasjon. Ved de øvrige hytterenovasjonspunktene viser besvarelsene et mindre antall brukere, under 20 i henhold til besvarelsene. Vi vil nedenfor presentere resultatene de tre største hytterenovasjonspunktene Tømmerstø brygge, Kongshavn og Fidjekilen. De øvrige hytterenovasjonspunktene vil bli omtalt i forhold til generelle kommentarer. Vi vil tilslutt ta for oss noen separate utvalgte hytterenovasjonspunkter som er og vil bli omfattet av tiltak. Dette gjelder Dvergsnes, Benestad ved Sukkevann i tillegg til etablering av nye hytterenovasjonspunkter. Side 13 av 32

14 2.02. Tømmerstø brygge Vi viser til figur som viser at vi finner flest antall brukere ved Tømmerstø brygge, 87 besvarelser oppgav at de benyttet dette hytterenovasjonspunktet. Holterona ble av ulike årsaker lagt ned i mai i 2014, og brukerne av dette hytterenovasjonspunktet ble derfor henvist til Tømmerstø brygge. Dette er ikke kommet med i spørreundersøkelsen. Vi har derfor lagt sammen antall brukere av henholdsvis Tømmerstø brygge (87 stk.) og Holterona (26 stk.) slik at det totale antallet vil være 113 stk. Beregninger viser at besvarelsene som opplyser at de benytter Tømmerstø brygge og Holterona, har en gjennomsnittlig svarprosent på ca. 50 %. Dersom vi forutsetter at de som ikke besvarte spørreundersøkelsen, også leverer avfallet på samme hytterenovasjonspunkt, får vi totalt 226 abonnenter som benytter Tømmerstø brygge. Dagens kapasitet for hytterenovasjonen på Tømmerstø brygge Tømmerstø har 2 moloker (nedgravd løsning) for restavfall på 5 kubikk hver, altså til sammen 10 kubikk ( liter). Ettersom vi i dag ikke har kildesortering av avfall på Tømmerstø brygge, beregner vi en noe høyere avfallsmengde per abonnement per uke, ca. 200 liter. Kapasiteten vil da utgjøre ca. 50 abonnement ved tømming en gang per uke. Avfall Sør Husholdning tømte restavfallscontainerne (molokene, 5 m3) på Tømmerstø brygge hver dag, 7 dager i uken, under høysesongen i juli måned Kapasiteten ved tømming 7 dager i uka tilsvarer ca. 350 abonnementer. Foto Foto av hytterenovasjonen på Tømmerstø brygge, foto Avfall Sør Husholdning ved Marith J. Moe Side 14 av 32

15 Hvor fra kommer hytterenovasjonsabonnentene som benytter Tømmerstø brygge? Mottatte svar viser at den største andelen abonnenter, syv av ti, kommer fra Hærøya, hele 63 av totalt 87 brukere ved Tømmerstø brygge og 83 av 113 brukere ved Holterona. Besvarelsene viser imidlertid at den geografiske fordelingen av brukerne av Tømmerstø brygge kommer fra et stort område, 7 ulike områder hvorav Hærøya utgjør ett område og 70 % av brukerne. De resterende 30 % av brukerne kommer fra Dvergsnes i vest til Buane og Torsøya i øst, se tabell Tabell Eiendomsnavn Tø-03 Tømmerstø brygge Tø-04 Holterona Dvergsnes 2 0 Kystveien, Vavik, Fidje 3 0 Hærøya Teistholmen 2 0 Kystveien Vrånes 2 5 Randøyane 5 1 Kystveien, Smørvarden, Vadvik, Trollneset 2 0 Håklova Stangenes Kystveien 1 0 Torsøya 5 0 Buane 2 0 Sum Tabell Tabellen viser geografisk fordeling (gruppert i områder etter gnr. og bnr) for antall abonnenter som har svart at de benytter hytterenovasjonspunktene på Tømmerstø brygge og Holterona. Som vi ser av tabellen, kommer hytterenovasjonsabonnentene fra et relativt stort område, fra Dvergsnes i vest til Buane og Torsøya i øst. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. Kommentarer fra abonnenter som benytter Tømmerstø brygge De fleste kommentarene fra abonnenter som benytter Tømmerstø brygge gjelder følgende fire forhold: 1. Plass: Abonnentene klager på overfylte containere og forsøpling. Abonnentene ønsker økt kapasitet og hyppigere tømming. 2. Plass: Abonnentene klager over misbruk fra fastboende og andre som ikke er hytterenovasjonsabonnenter. 3. Plass: Abonnentene ønsker avlåste containere. 4. Plass: Abonnentene ønsker mer kildesortering. Kommentarer fra Avfall Sør husholdning: Vi er klar over problemene ved Tømmerstø brygge og startet derfor allerede våren 2014 arbeidet med tiltak. Side 15 av 32

16 Planer og tiltak ved hytterenovasjonen på Tømmerstø brygge Avfall Sør Husholdning arbeider for tiden med ulike løsninger for Tømmerstø brygge. Vi ser, i den forbindelse, på ulike tiltak. Tiltak som vurderes, er: Økt kildesortering fortrinnsvis igloer med glass- og metallemballasje Økt kapasitet Adgangsbegrensning (avlåsing av hytterenovasjonen) Etablering av nye hytterenovasjonspunkt Tømmerstø brygge er et populært sted for både hyttefolk og båtturister om sommeren ettersom det ligger lett tilgjengelig for småbåttrafikk i båtleia i skjærgården øst for Kristiansand. Avfall Sør Husholdning ser på muligheter for å få til en god løsning for alle brukere i samarbeid med eierne av Tømmerstø brygge og Kristiansand kommune Kongshavn, hytterenovasjon med kildesortering, nedgravde containere Kongshavn består av tre nedgravde containere, to containere for restavfall hver på 4,5 kubikk, en container for papp og papir på 4,5 kubikk og en iglo for glass- og metallemballasje. Punktet er beregnet til å ha en totalkapasitet på ca. 75 abonnenter ved tømming en gang per uke (120 liter). Foto av hytterenovasjonen i Kongshavn, foto Avfall Sør Husholdning ved Marith J. Moe Side 16 av 32

17 Hvor fra kommer hytterenovasjonsabonnentene som benytter Kongshavn? 69 abonnenter svarte at de benytter hytterenovasjonspunktet på Kongshavn. Dersom vi forutsetter tilsvarende bruksmønster for de som ikke har svart, og en svarprosent på 50 %, vil vi få ca. 140 abonnenter som bruker dette hytterenovasjonspunktet. Besvarelsene viser ut fra en geografisk fordeling at brukerne av Kongshavn kommer fra 7 ulike områder. Mottatte svar viser at ca. halvparten av abonnentene kommer fra Randøyane. De øvrige abonnentene kommer hovedsakelig fra fritidsboliger i nærområdet på fastlandet eller fra nærliggende øyer og fastland hvor folk er avhengige av båt, se tabell Tabell Eiendomsnavn Tø-05 Kongshavn Kystveien Vrånes 7 Randøyane 31 Kystveien, Smørvarden, Vadvik, Trollneset 9 Håklova Stangenes Kystveien 4 Torsøya 8 Kystveien Sodefjed ikke Skjærbommen 2 Kystveien Kongshavn Frigstad 8 Sum 69 Tabellen viser fordeling av mottatte svar fra abonnenter som opplyser at de bruker hytterenovasjonspunktet på Kongshavn. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. Kommentarer fra abonnenter som benytter hytterenovasjonen i Kongshavn 1. Plass: Abonnentene klager på overfylte containere og forsøpling ved at avfall plasseres utenfor containerne. Abonnentene ønsker økt kapasitet og hyppigere tømming. 2. Plass: Abonnentene klager over misbruk fra fastboende og andre som ikke er hytterenovasjonsabonnenter. 3. Plass: Abonnentene ønsker avlåste containere. Øvrige kommentarer fra abonnentene er at ordningen er for dyr, de ønsker hytterenovasjon hele året, mer kildesortering (fortrinnsvis plast) og bedre utforming av tømmeluke (for liten og trang). Avfall Sør Husholdning sine kommentarer, samt planer og tiltak ved hytterenovasjonen i Kongshavn Dagens kapasitet er tilstrekkelig ettersom vi tømmer der flere ganger per uke i høysesongen. Vi vurderer innføring av avlåsing av hytterenovasjonspunktet samt å etablere dette som et hytterenovasjonspunkt som er tilgjengelig hele året. Side 17 av 32

18 2.04. Fidjekilen båthavn Fidjekilen har i dag en container på åtte kubikk og 5 dunker på 660 liter for sortering av papp- og papir, en kapasitet på ca. 65 abonnement ved tømming en gang per uke (120 liter). Foto av hytterenovasjonen i Fidjekilen båthavn, foto Avfall Sør Husholdning ved Marith J. Moe Hvor fra kommer hytterenovasjonsabonnentene som benytter Kongshavn? Vi mottok 51 besvarelser som opplyste at de benytter hytterenovasjonspunktet i Fidjekilen båthavn. Dersom vi forutsetter samme bruksmønster for de som ikke har svart og en svarprosent på 50 %, vil vi få ca. 100 abonnenter som bruker dette hytterenovasjonspunktet. Den geografiske fordelingen av mottatte svar viser at 65 % eller ca. to av tre brukere opplyser at de kommer fra Hærøya eller nærliggende øyer hvor folk er avhengige av båt. Den geografiske fordelingen fra de resterende besvarelsene viser at de øvrige brukerne kommer fra nærliggende områder, se tabell Side 18 av 32

19 Tabell Eiendomsnavn Tø-01 Fidjekilen båthavn Dvergsnes 4 Kystveien, Vavik, Fidje 11 Hærøya 29 Teistholmen 2 Indre Fidjekilen 2 Kystveien Vrånes 1 Randøyane 2 Sum 51 Tabellen viser fordeling av mottatte svar fra abonnenter som opplyser at de bruker hytterenovasjonspunktet i Fidjekilen båthavn. Punktene er presentert i rekkefølge fra vest mot øst. Kommentarer fra abonnenter som benytter hytterenovasjonen i Fidjekilen båthavn De fleste kommentarene fra abonnenter som benytter Fidjekilen båthavn gjelder følgende forhold: 1. Plass: Abonnentene klager på overfylte containere og forsøpling. Abonnentene ønsker økt kapasitet og hyppigere tømming. 2. Plass: Abonnentene klager over misbruk fra fastboende og andre som ikke er hytterenovasjonsabonnenter. 3. Plass: Abonnentene ønsker avlåste containere. Øvrige kommentarer fra abonnentene er at ordningen er for dyr, ønsker mer kildesortering (plast) og bedre utforming av tømmeluke (for tung, høy, liten og trang). Avfall Sør Husholdning sine kommentarer samt planer og tiltak ved hytterenovasjonen i Fidjekilen båthavn Avfall Sør Husholdning vurderer å innføre avlåsing av hytterenovasjonspunktet. Avfall Sør Husholdning vil i samarbeid med Kristiansand kommune se på muligheter for å etablere en nedgravd løsning nær båthavna i forbindelse med Kristiansand kommune sine arbeider med å etablere en badeplass. Side 19 av 32

20 Antall kommentarer Avfall Sør Husholdning AS 3.0. Generelt sammendrag av kommentarer på besvarelsene Vi stilte følgende to åpne spørsmål i den utsendte spørreundersøkelsen: 1. Hvis du kunne velge, hvor ville du ønske å levere avfallet fra fritidsboligen din? (Skriv eventuelt navnet på hytterenovasjonspunktet eller båthavn.) 2. Hva kunne du ønske var annerledes og har du noen gode forslag til forbedring? 286 av 343 mottatte svar, 83 %, hadde skrevet en kommentar og besvart på de to spørsmålene om ønsker og forslag. Vi gikk gjennom de 286 besvarelsene med kommentarer og kategoriserte i 4 hovedkategorier: 1. Besvarelser som kommenterer hytterenovasjonspunktene, hytterenovasjonssystemet, utstyr m.v. 2. Besvarelser som kommenterer gebyr og kostnader 3. Besvarelser som kommenterer kvaliteten, renhold og forsøpling 4. Øvrige kommentarer Hovedkategori 1. Hytterenovasjonspunktene, hytterenovasjonssystemet Vi delte besvarelsene inn i følgende undergrupper, se figur Figur Utvalg av kommentarer om hytterenovasjon fra 343 besvarelser Avfall hjem utenom sesongen Ønsker egne dunker Vanskelig adkomst, langt unna Ønsker hele året Tar avfallet med hjem Ønsker lås, begrens tilgang Ønsker nytt inklusiv båthavn Ønsker mer kildesortering Antall kommentarer Figuren viser kommentarer fra abonnentene fordelt på 8 ulike grupper. Vi fikk flest kommentarer om økt kildesortering (hele 46 stykker). 44 abonnenter ønsket etablering av nytt hytterenovasjonspunkt slik at dette ble lettere tilgjengelig eller i båthavner som i dag er uten hytterenovasjon. På en tredjeplass kommer 26 ønsker om adgangsbegrensning og avlåsing. Vi ble noe overrasket over at bare 15 abonnenter kommenterte at de ønsket hytterenovasjon hele året. Side 20 av 32

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning

Kunden og BIR. Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Kunden og BIR Veileder til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning 1 Innhold Om BIR... 3 Formålet med veiledningen... 4 Veiledningens oppbygning.... 4 Kapittel 1: Innledende informasjon... 5

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening En vurdering av brukere, tilgjengelighet, finansiering og sikkerhet En vurdering av brukere, tilgjengelig het, finansiering og sikkerhet R a p p o r t n r. 7 / 2 0 0 4 NRF

Detaljer

Prosjekt elektronisk henteregistrering. Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning. Rapport nr 1/2010

Prosjekt elektronisk henteregistrering. Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning. Rapport nr 1/2010 Prosjekt elektronisk henteregistrering Arbeidsgrupper for innsamling, sortering og gjenvinning Rapport nr 1/2010 Avfall Norge Nettverk for elektronisk henteregistrering Rapport nr: 1/2010 Distribusjon:

Detaljer

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet

Notat 2002:7. På sporet av leserne. Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Notat 2002:7 På sporet av leserne Evaluering av publikasjoner for Miljøverndepartementet Forord Det hjelper ikke at informasjonen er god, hvis den ikke når frem til målgruppen. Kommunikasjonsprinsippet

Detaljer

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011

Konkurransenøytral innsamling av avfall. Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger. Rapport nr 2/2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall Arbeidsgruppe for juridiske problemstillinger Rapport nr 2/2011 April 2011 Konkurransenøytral innsamling av avfall 2 Rapport nr: Dato: 2/2011 6.4.2011 Distribusjon:

Detaljer

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07

Avfall Norge. Optisk sortering status i Norge. Rapport 4/07 Avfall Norge Optisk sortering status i Norge Rapport 4/07 August 2006 PROSJEKTRAPPORT Rapport nr: 4/2007 Distribusjon: Fri Tittel: Oppdragsgiver: Avfall Norge Forfatter(e): Frode Syversen, Dato: 20.09.07

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS

SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS SELSKAPSKONTROLL AV RYFYLKE MILJØVERK IKS STRAND, FINNØY, HJELMELAND OG FORSAND MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, selskapet, eierrepresentanter og administrasjonen

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune

Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Kostnadseffektivitet innen sektor for vann, avløp og renovasjon i Skaun kommune Skaun kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Skaun kommunes kontrollutvalg

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse

Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Faglig veileder for KS Innbyggerundersøkelse Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn og formål... 3 3 Forberedelser... 4 4 Gjennomføring av undersøkelsen... 6 5 Analyse og bruk av resultatene... 9 Vedlegg...

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Ansikt til ansikt med fattigdommen

Ansikt til ansikt med fattigdommen Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak overfor fattige Bjørn Richard Nuland Ansikt til ansikt med fattigdommen Frivillige organisasjoners hjelpetiltak

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Brukerundersøkelse om TT-ordningen

Brukerundersøkelse om TT-ordningen Brukerundersøkelse om TT-ordningen Sør-Trøndelag fylkeskommune April 2010 Forord Denne brukerundersøkelsen er utført på bestilling av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Lillian Hansen, Arve

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL RUSVERNPASIENTER ROGALAND FYLKESKOMMUNE MAI 2014 Forsidefoto: Tom Haga INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon. Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling. Stokke kommune Forvaltningsrevisjon Effektivitet ved: Byggesaksbehandling Kart- og oppmåling kommune 2013 1 Hovedbudskap Problemstillinger 1. Hvor effektiv er kommunens behandling av byggesaker, kart og oppmåling? a.

Detaljer

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune

IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune IKT-sikkerhetsarbeid i Orkdal kommune Orkdal kommune Mai 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden januar - mai 2007. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 03.02.2010 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer