En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret"

Transkript

1 En spørreundersøkelse om arbeid og helse blandt ansatte i Sjøforsvaret En delrapport i prosjektet HMS SJØ Fregatten Nordstjernen Forfattere: Nils Magerøy, Valborg Baste, Kristin Bondevik, Inger Haukenes, Bente E. Moen, Ole Jacob Møllerløkken, Trond Riise. Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, Rapport 1, 2004

2 Innholdsfortegnelse 1 Forord 4 2 Innledning 4 3 Materiale og metoder Antall ansatte som vi sendte spørreskjemaet til Spørreskjemaet Registrering av data Statistisk bearbeidelse Kvalitetssikring 6 4 Resultater med kommentarer Respondentene Antall respondenter og svarprosent Alder til respondentene Resultater fra første del av skjemaet Utdanning Sivil status Antall personer som bor i husstanden Korreksjoner på tittel og arbeidssted Tjenestetid og lederansvar i Sjøforsvaret Arbeidsplass og tjenesteområde Dykking Røykdykking Verkstedarbeid Ubåttjeneste Arbeid i fjellanlegg Arbeid i utlandet Skifte av stilling og/eller arbeidssted Reisedøgn Arbeidssteder i medias søkelys og Personer som i arbeid i Sjøforsvaret (spørsmål 16) eller utenom Sjøforsvaret (spørsmål 18) har vært i kontakt med eller arbeidet med diverse stoff, eller vært utsatt for påvirkninger av ulik type og Livstruende hendelser (Spørsmål 17 og 19) Yrkeserfaring utenom Sjøforsvaret Vekt og høyde Spørsmål om røntgen- eller skjermbildekontroll Spørsmål om livskvalitet (SF-36) 31 2

3 Forekomst av sykdommer hos de ansatte Bruk av blodtrykksmedisiner Eksem Forsøk på å bli gravid uten å lykkes Dødsfall blant nære pårørende/gode venner Samlivsbrudd Muskel- og skjelettplager Sykefravær i Sjøforsvaret Barn Kreft i familien og 3.47 Hjerte- og karsykdommer i familien Bruk av alkohol Bruk av snus Røyking og 3.53 Fysisk aktivitet i arbeid og i fritid Trening i arbeidstiden Resultater fra andre del av skjemaet: Psykososialt arbeidsmiljø 51 5 Oppsummering og konklusjoner 63 6 Sammendrag 6.1 Sammendrag på norsk Summary in English 66 7 Referanser 67 Vedlegg: Spørreskjema Prosjekt HMS Sjø ISSN ISBN

4 1 Forord Hensikten med denne rapporten er å gi Sjøforsvarets ledelse og de ansatte en tilbakemelding om sentrale resultater i Spørreundersøkelsen HMS Sjø. Rapporten inneholder en beskrivelse av spørsmålene som ble stilt og en statistisk framstilling av de svar som ble gitt. Vi kommenterer svarene fortløpende der det har spesiell interesse og der hvor vi har mulighet for å sammenligne med tilsvarende spørreundersøkelser. Vi vil takke de ansatte i Sjøforsvaret for deltakelse i spørreundersøkelsen og ledelsen i Sjøforsvaret for oppdraget. Takk går også til styringsgruppen og referansegruppen med ansatterepresentanter for samarbeidet rundt utviklingen av spørreskjemaet. I denne sammenheng var også våre besøk på en rekke arbeidsplasser viktige, og vi vil takke for den gode måten vi ble mottatt på av de ansatte. 2 Innledning Forsvarets ledelse besluttet i januar 2001 å gjennomføre en kartleggingsundersøkelse av arbeidsmiljø og helse innen Sjøforsvaret, Prosjekt HMS Sjø. Formålet var å avdekke om Sjøforsvarets aktiviteter er eller har vært helsefarlig. Resultatene skal gi grunnlag for videre tiltak innen helse- miljø- og sikkerhetsarbeidet i Sjøforsvaret. Det må påpekes at flere personellgrupper som er med i denne studien, ikke er en del av Sjøforsvaret i dag. Dette gjelder for eksempel mange som i dag er ansatt i FLO. Bakgrunnen for prosjektet var flere saker som dukket opp i media omkring helseforhold for de ansatte i Sjøforsvaret. KNM Kvikk saken med forekomst av misdannelse hos barn til de som hadde tjenestegjort på KNM Kvikk var en av disse sakene. Seinere dukket det samme spørsmålet opp rundt de som hadde arbeidet på radioverkstedet på Haakonsvern. Videre var det en rekke tilfeller av kreft blant sivilt ansatte på Rødbergodden og Meløyvær fort. Det var spørsmål rundt asbesteksponering for de som tidligere hadde tjenestegjort på skip, og frykt for økt forekomst av hjertesykdom hos ansatte på ubåter. Saken om utarmet uran på Balkan var også aktuell fordi ansatte hadde tjenestegjort i dette området. Endelig var det også spørsmål rundt arbeidsforholdene for de som arbeidet på Skole for skipsteknikk og sikkerhet på Haakonsvern. Seksjon for arbeidsmedisin sitt oppdrag var å gjennomføre en bred kartlegging og vurdering av arbeidsmiljø og helse til de ansatte i Sjøforsvaret med unntak av kreftsykdom. En omfattende del av vårt arbeide var en spørreundersøkelse av alle ansatte der vi ville undersøke de tidligere nevnte problemene. 4

5 3 Materiale og metoder Det ble utført en spørreundersøkelse blant alle ansatte, militære og sivile i Sjøforsvaret som en del av den generelle kartleggingen av helse og arbeidsmiljøet. 3.1 Antall ansatte som fikk tilsendt spørreskjema Utvalget omfattet alle som var ansatt i Sjøforsvaret per 23/ Listene vi fikk fra FLO/IKT ble noe justert ved at noen var sluttet og andre var kommet til. Elever fra Befalsskolen i Sjøforsvaret ble ekskludert fordi de var helt ferske i Sjøforsvaret, ofte uten førstegangstjeneste bak seg. Noen fra spesialstyrker ble ekskludert av sikkerhetsmessige grunner. Menige var ikke inkludert i studien. Vi fikk et endelig utvalg på 3878 personer. Svarprosenten ble 58,4. Den lave svarprosenten kan være et problem når det gjelder generalisering av resultatene til alle ansatte i Sjøforsvaret, se diskusjonen under kapittel Spørreskjemaet Det ble lagt vekt på å lage et skjema som i størst mulig grad baserte seg på spørsmålssett som var utarbeidet og validert av andre. Spørreskjemaet har to hoveddeler: Del en er til dels utviklet i forbindelse med Prosjektet HMS Sjø. I tillegg til de tidligere nevnte problemområdene var arbeidsplassvurderingene og litteraturstudiet i prosjektets første del viktige for valg av spørsmål. Det er tatt med tjenestehistorikk og spørsmål om den ansatte har hatt spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidsplasser. Videre er det spurt om eksponering for ulike arbeidsmiljøfaktorer og hendelser i livet, som livstruende opplevelser. Spørsmålene er stilt slik at man kan skjelne mellom eksponeringer og livstruende opplevelser i og utenfor Sjøforsvaret. Standard spørsmål rundt livskvalitet med tanke på psykisk og fysisk funksjon (spørsmålene i SF 36) (1,2), muskel skjelettplager (3-5) og livsstilsfaktorer som røyking og alkohol er tatt med. Disse spørsmålene er hentet fra andre spørreundersøkelser slik at man har et sammenligningsgrunnlag. Det blir også spurt om fysisk aktivitet, egne sykdommer, sykdommer i familien, om egne barn og forekomst av misdannelser hos disse. Endelig er det tatt med spørsmål om utdannelse og sivil status. Del to tar opp spørsmål om det psykososiale arbeidsmiljøet. Spørsmålene er tatt fra et spørreskjema utviklet av en Nordisk ekspertgruppe, QPS Nordic (Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work) (6). Spørreskjemaet er tidligere prøvet ut på 2000 tilfeldige arbeidstakere i Norden (7). Dette spørsmålssettet ble tatt med fordi omleggingen av Sjøforsvaret hadde ført til diskusjon omkring de ansattes psykiske helse og psykososiale arbeidsforhold. Spørreskjemaet var ikke anonymisert. Dette gav anledning til å gi direkte tilbakemelding til ansatte når man ut fra svarene har funnet grunn til det, og respondenten ikke har reservert seg mot slik kontakt. Under samme forutsetning skal dataene brukes av Kreftregisteret med tanke på forskning på framtidig utvikling av kreft og i Forsvarets helseregister til forskning. 5

6 Spørreundersøkelsen er klarert av Regional komité for medisinsk forskningsetikk Helseregion Vest og godkjent av Datatilsynet. Utformingen av skjemaet er gjort i samråd med sivile og militære tjenestemannsorganisasjoner. Spørreskjemaet ble besvart av de ansatte rundt årsskiftet 2002/2003 og finnes som vedlegg til denne rapporten. 3.3 Registrering av data Hvert tilsendt skjema hadde eget løpenummer. Data fra hvert skjema ble skannet. Alle svar ble kodet inn som tall fortløpende og seinere lagt inn i databasesystemet til den statistiske programpakken SPSS. Besvarelsene fra 26 skjema måtte legges inn manuelt. Av disse var det 15 skjema som ikke hadde løpenummer fordi skjemaene hadde blitt lastet ned fra nettet. Det var 31 skjema som manglet fødselsnummer og dato. Hos 13 av disse kunne man ikke fastslå alderen til den som svarte. Det ble konstruert entydig identifikasjon slik at alle skjemaene kunne skilles fra hverandre. 3.4 Statistisk bearbeidelse Den statistiske bearbeidelsen vil i dette dokumentet hovedsakelig dreie seg om deskriptiv statistikk knyttet til de forskjellige svarene på spørsmålene. Det er også gjort analyser for å se om det er statistisk variasjoner av betydning i noen undergrupper av materialet, og metodene for dette blir nevnt i tilknytning til presentasjonene av data. 3.5 Kvalitetssikring Kvalitetskontroll av de enkelte svarene avdekket mange feil på grunn av dårlig skanning. Andre feil var feil ved utfylling, for eksempel avkrysning utenfor ruten det skulle krysses i. For å sikre en systematisk gjennomgang av mulige feil gjorde vi i november 2003 et uttrekk av 30 skjema. Det ble funnet gjennomsnittlig en feil per skjema. Feilene var særlig knyttet til spørsmålet i begynnelsen av skjemaet med korreksjon av grad og stilling og ved tallene for tjenestehistorikk i spørsmål 6. Etter denne gjennomgangen har alle svar blitt kvalitetssikret og feilene korrigert. 6

7 4 Resultater med kommentarer Antall respondenter og svarprosent Vi satt igjen med et datamateriale på 2265 utfylte skjema. Dette gav en svarprosent på 2265/3878 = 58,4%. Blant mennene var det 58.8% (2001) som svarte, av kvinnene var 52,4% (250). Hos 14 manglet vi opplysninger om kjønn. Det var forskjell i alder på de som hadde svart og ikke svart. Blant mennene var det en gjennomsnittsalder for de som svarte på 38,1 år mot 35,7 år for de som ikke svarte. Hos kvinnene var gjennomsnittsalderen til de som svarte 40,1 år mot 43,2 år til de som ikke svarte. I de opprinnelige listene fra Sjøforsvaret fikk vi oppgitt at det var det 70,1 % militære og 29,9 % sivile. Vår koding for militære titler, sivile titler og uten titler gir for vår gruppe på 3878: 63,8 % militære, 30,2 % sivile og 6,0 % uten tittel. De fleste (ca 70%) av de uten titler er vervete, og følgelig militære. De som har sivile titler kan i noen tilfelle være militære, men de vil heretter likevel bli kalt sivile. Tabell 1 viser antall som har svart og svarprosent inndelt etter militær, sivil, uten tittel og totalt og etter kjønn. Tabell 1 Antall svar og svarprosent for alle og i gruppene militær, sivil, uten tittel og fordelt på kjønn Militær Sivil Uten tittel Totalt Kjønn Antall % Antall % Antall % Antall % Menn Kvinner Totalt Blant de uten titler var 76% under 26 år, og disse yngste hadde en svarprosent på 42,9. De militære med alder over 25 år hadde en svarprosent på 69. Tabell 2 viser svarprosent etter inndeling i militære og sivile (uten tittel er ikke tatt med) i fem alderskategorier og antallet som har svart i hver kategori. Tabell 2 Svarprosent etter militære og sivile etter alderskategori og antallet som har svart i hver kategori. Militær Sivil År Antall % Antall % KOMMENTAR: Svarprosenten er lavere enn det vi på forhånd hadde ønsket, men bra for militære i aldersgruppen over 26 år som vist i tabell 2. Noe av forklaringen på 7

8 den generelt lave svarprosenten kan være at spørreskjemaet ikke var anonymisert og at det var omfattende. Vi fikk totalt sett noe lavere svarprosent blant kvinnene enn mennene i undersøkelsen. Dette skyldes lav svarprosent blant de sivile kvinnene. Vanligvis er det høyere svarandel blant kvinner enn menn ved spørreundersøkelser. Som man vil se av Tabell 1, varierer svarprosenten etter militær/sivil og mann/kvinne. Vi fikk en bedre svarprosent blant de eldre mennene enn de yngre, men omvendt hos kvinnene. Den generelt lave svarprosenten kan være et problem når det gjelder generalisering av resultatene til alle ansatte i Sjøforsvaret. Svarprosenten var høyest for de militære, de i aldersgruppen 26 til 55 år og menn, slik at resultatene for disse gruppene er mest pålitelige Alder til respondentene Gjennomsnittsalderen for alle som svarte var 38,3 år, den yngste 18 og den eldste 70 år. I Tabell 3 viser vi gjennomsnittsalder til de som svarte etter noen grupper. Tabell 3 Gjennomsnittsalder blant de som har svart i gruppene militær, sivil, uten tittel og fordelt på kjønn Militær Sivil Uten tittel Kjønn Antall alder Antall alder Antall alder Menn , , ,6 Kvinner 84 30, , ,9 KOMMENTAR: Av de som har svart viser Tabell 3 at de militære har en lavere gjennomsnittsalder enn de sivile og de militære kvinnene har en lavere gjennomsnittsalder enn de militære mennene. 8

9 4.2 Resultater fra første del av skjemaet Vi gjør oppmerksom på at prosentene som presenteres i denne delen av rapporten, er prosent blant de som har svart. Noen steder er antallet som ikke har svart spesifisert. Nummereringen av kapitlene i denne delen av rapporten er lagt opp slik at siste siffer har samme nummer som spørsmålet i spørreskjemaet Utdanning Det ble bedt om å få opplyst høyeste sivile og militære utdannelse via avkrysning. Av de 2082 som krysset av for sivil utdannelse hadde 97% minimum videregående skole, yrkesskole eller tilsvarende. Det var 183 personer som ikke anga noe om sivil utdannelse. Figur 1 viser fordelingen når det gjelder sivil utdannelse Antall Ubesvart 66 Grunnskole/ folkeskole Vid.gående / yrkesskole/ fagutd. Høyskole eller universitet inntil 4 år 153 Høyskole eller universitet over 4 år Figur 1 Sivil utdannelse blant ansatte i Sjøforsvaret, antall personer KOMMENTAR: Vi spurte om utdanning for å kunne se forskjell på utdanningsnivå i videre analyser av grupperinger innen Sjøforsvaret. For øvrig er resultatene som ventet, med en høy andel ansatte i Sjøforsvaret med utdanning langt over grunnskolenivå. For den militære utdannelsen var det oppgitt fire alternativer: Befalsskole, Sjømilitære korps, Sjøkrigsskole (inntil 2 år) og Sjøkrigsskole (inntil 4 år). Det var 49 som hadde både det sjømilitære korps og befalsskole. Figur 2 viser fordeling av type utdannelse blant de ansatte med militær utdannelse: 9

10 Antall Befalsskole Sjømilitære korps Sjøkrigsskole 2 år Sjøkrigsskole 4 år Figur 2 Militær utdannelse blant ansatte i Sjøforsvaret, antall personer Sivil status Det ble spurt om sivil status ved å sette kryss for ett av tre alternativ: Lever i parforhold gift, Lever i parforhold ikke gift, Lever ikke i parforhold. Fordelingen var omtrent den samme for menn og kvinner, men 26% av kvinnene mot 21 % av mennene levde ikke i parforhold. Det var 154 som ikke hadde oppgitt sivil status. Figur 3 viser den prosentvise fordelingen Prosent 30 54, ,1 22,1 0 Lever i parforhold, gift Lever i parforhold, ikke gift Lever ikke i parforhold Figur 3 Sivil status blant ansatte i Sjøforsvaret, prosentvis fordeling 10

11 KOMMENTAR: Vi har spurt om sivil status for å kunne ta inn data om dette i videre analyser og sammenligninger av grupperinger innen Sjøforsvaret. Resultatene er som vi finner i befolkningen for øvrig, med en andel på ca. 20% for enslige (8) Antall personer som bor i husstanden Det ble stilt spørsmål om hvor mange personer som bodde i husstanden, om vedkommende bodde alene, bodde to personer sammen eller tre eller flere sammen. Det var 8,6% av mennene og 5,4% av kvinnene som ikke hadde svart på dette spørsmålet. Figur 4 og 5 viser fordelingen henholdsvis blant menn og kvinner: Prosent 30 54, , ,6 0 Bor alene Bor 2 personer sammen Bor 3 eller flere sammen Figur 4 Antall personer som bor i husstanden, prosentvis fordeling blant menn Prosent ,5 42, ,7 0 Bor alene Bor 2 personer sammen Bor 3 eller flere sammen Figur 5 Antall personer som bor i husstanden, prosentvis fordeling blant kvinner KOMMENTAR: For hele landet er det slik at gjennomsnittlig 2,3 personer bor sammen per privathusholdning (9). Blant Sjøforsvarets ansatte er det en relativt stor 11

12 andel som bor tre eller flere sammen, slik at familiene i Sjøforsvaret ser ut til å være litt større enn generelt i befolkningen Korreksjoner på tittel og arbeidssted a Korreksjon av oppgitt nåværende stilling og b Korreksjon av oppgitt nåværende arbeidssted Vi ba respondenten om å opplyse om nåværende grad og stilling dersom dette ikke var korrekt oppgitt i adressefeltet, og tilsvarende for nytt arbeidssted. De korrigerte opplysningene ble brukt i den videre bearbeidelsen av materialet Tjenestetid og lederansvar i Sjøforsvaret a Første år i Sjøforsvaret (medregnet førstegangstjenesten) Vi ba om å få oppgitt årstall for når respondenten var i Sjøforsvaret første gang, inkludert førstegangstjenesten hadde oppgitt årstall, mens 53 ikke hadde svart. I perioden var det for hvert år gjennomsnittlig 67 menn og 15 kvinner som hadde sitt første år i Sjøforsvaret (tall fra vårt materiale). Halvparten av mennene i undersøkelsen var første gang i Sjøforsvaret i 1986 eller seinere. Det var 25 % som begynte i Sjøforsvaret i 1977 eller tidligere og 25% i 1994 eller seinere. Figur 6 viser fordelingen blant mennene Antall menn Årstall Figur 6 Første år i Sjøforsvaret blant mennene Halvparten av kvinnene i undersøkelsen var første gang i Sjøforsvaret i 1991 eller seinere. Det var 25% som begynte i Sjøforsvaret i 1981 eller tidligere og 25% i 1998 eller etter dette. Figur 7 viser fordelingen blant kvinnene. 12

13 20 15 Antall kvinner Årstall Figur 7 Første år i Sjøforsvaret blant kvinnene KOMMENTAR: Andelen av kvinner som tilsettes i Sjøforsvaret er fortsatt lav, når man ser på de siste 10 årene fram til b Samlet tjenestetid i Sjøforsvaret En del av de ansatte har kun arbeidet i Sjøforsvaret i perioder. Vi ville derfor vite hvor mange år den enkelte samlet hadde vært ansatt i Sjøforsvaret. For menn var det gjennomsnittlige antall år 15,7. Det var 25% som hadde vært ansatt 7 år eller mindre, 50% hadde vært ansatt 15 år eller mer og 25% hadde vært ansatt 23 år eller lengre. Blant kvinner var det gjennomsnittlige antall år 12,8. Det var 25% som hadde vært ansatt 4 år eller mindre, 50% hadde vært ansatt 10 år eller mer og 25% hadde vært ansatt 20 år eller lengre c Lederansvar De ansatte ble spurt: Har du lederansvar? Alternativene var ja, nei og vet ikke. I mannsgruppen var det 1966 av 2001 som hadde svart og blant kvinnene 242 av 250. Blant de militære var det 77% som hadde lederansvar. Det var en prosent som ikke visste om de hadde det. Blant de sivile var de tilsvarende tallene 29 og tre prosent. Figur 8 viser fordelingen av lederansvar blant mennene og figur 9 blant kvinnene avhengig av om de var militære eller sivile. 13

14 100 Militære/sivile menn militær sivil Prosent ja nei vet ikke Figur 8 Lederansvar blant militære og sivile menn i Sjøforsvaret 100 Militære/sivile kvinner militær sivil Prosent ja nei vet ikke Figur 9 Lederansvar blant militære og sivile kvinner i Sjøforsvaret KOMMENTAR: Det er tydelig at det er vanligere blant de militære enn de sivile å ha lederansvar, noe som gjelder både for menn og kvinner. Det er vanligere blant menn å ha lederansvar enn blant kvinner. 14

15 4.2.6 Arbeidsplass og tjenesteområde Vi spurte om hvilke arbeidssteder de ansatte hadde vært på og hvilke tjenesteområder de hadde hatt. Områdene var kategorisert. Til sammen ble det oppgitt 8788 arbeidssteder av 2219 personer. Blant de med militær tittel ble det oppgitt 7354 arbeidssteder av1558 personer, mens det blant de med sivil tittel ble oppgitt 1195 arbeidssteder av 508 personer. Det vil si at de militære i snitt har oppgitt 4,7 arbeidssteder, mens de med sivile titler har oppgitt 2,4 arbeidssteder. De militære hadde vært ansatt i gjennomsnitt 14,7 år, mens de sivile hadde vært ansatt 18,5 år. Tabell 4 viser hvor mange som hadde vært på de forskjellige arbeidsstedene. Samme person kunne ha vært flere ganger på samme sted, men dette er ikke vist i tabellen. Tabell 4 Antall personer som har vært på de forskjellige arbeidsstedene i Sjøforsvaret Tjenestested Antall Jager 25 Fregatt 517 Korvett 93 Minerydder/minesveiper gamle klasser 133 Oksøy- og Altaklasse 131 Minelegger 124 MTB trebåt 41 MTB Stormklassen 213 MTB Snøggklassen * 131 MTB Haukklassen 314 MTB Skjold 17 Ubåt eldre klasse 7 Ubåt Kobbenklassen 239 Ubåt Ulaklassen 166 Kystvakt, Sjøforsvarets egne fartøy 327 Kystvakt, innleide fartøy 91 Stridsbåt Forsyningsfartøy 121 KS Norge 48 Landgangsfartøy 34 Havnefartøy 22 Andre fartøy 68 Fort (alle typer) ** 420 Kystradarstasjoner 33 Minedykkertropp 63 Marinejegerkommando 14 Kystjegerkommando felt 67 Verksted 416 Lager 77 Messe 26 Kontor, administrasjon, stab 1127 Annet arbeidssted 825 * Her er inkludert 20 som svarte i spørsmål 15 at de hadde vært på KNM Kvikk, men ikke skrevet at de hadde vært på MTB Snøggklassen i spørsmål 6 (Kvikk er en MTB i Snøggklassen). ** Her er inkludert 31 som i spørsmål 15 svarte at de hadde tjenestegjort på ett av de oppgitte fort, men ikke tatt dette med i spørsmål 6. 15

16 KOMMENTAR: De militære skiftet arbeid flere ganger enn de sivile og de militære har hatt kortere tid på hvert tjenestested enn de sivile Tabell 5 viser antallet personer innen forskjellige tjenesteområder. En person kan også ha vært innom samme tjenesteområde flere ganger. Dersom man hadde summert disse ville det til sammen vært over 8000 oppgitte tjenesteområder. Tabell 5 Antall personer som har hatt de forskjellige tjenesteområdene i Sjøforsvaret Tjenesteområde Antall Artilleri/ammunisjon 255 Torpedo/mine 176 Operativ/operasjonsrom/navigasjon 597 Båtsmann/dekk 96 Maskin/skipsteknisk maskin 275 Elektro/skipsteknisk elektro 104 Tele/samband/signal/ek 254 Elektronikk - våpen 219 Radar/sonar 154 Dykkertjeneste 74 Røykdykkertjeneste 49 Maler/snekker 30 Intendantur/forvaltning/idrett/velferd 373 Forpleining/bysse/kjøkken 95 Sanitet/sykepleier/lege 72 Militærpoliti (MP) 26 Musikk 13 Annet tjenesteområde 898 KOMMENTAR: Som for arbeidssted skiftet de militære tjenesteområde flere ganger enn de sivile og de militære hadde kortere tid på hvert tjenesteområde enn de sivile Dykking a Arbeid som dykker i Sjøforsvaret Vi spurte: Har du arbeidet som dykker i Sjøforsvaret? Vi fikk oppgitt antall dykk og det dypeste dykket vedkommende hadde gjort i antall meter. Det var 186 som oppgav å ha arbeidet som dykker i Sjøforsvaret, derav kun en kvinne. Halvparten hadde inntil 100 dykk, 25% hadde 248 dykk eller flere. Det var 10 som oppgav å ha 1000 dykk eller flere. Figur 10 viser fordelingen i antall dykk blant 184 som opplyste om antallet: 16

17 50 40 Antall personer Antall dykk Figur 10 Antall dykk blant de som arbeidet som dykker i Sjøforsvaret Halvparten hadde inntil 38 meter som dypeste dykk, 25% hadde 60 meter eller mer som dypeste dykk. Det var 36 som oppga å ha dypeste dykk på 90 meter eller dypere. Figur 11 viser fordelingen for dypeste dykk i meter: Antall personer Antall meter Figur 11 Dypeste dykk i antall meter blant de som arbeidet som dykker i Sjøforsvaret 17

18 4.2.7.b Dykking i fritiden eller på annet sted enn i Sjøforsvaret Det var 637 som oppgav å ha drevet dykking i fritiden eller annet sted enn i Sjøforsvaret. Av disse var 36 kvinner og 594 menn. Til sammen var det 28,1% som hadde drevet eller drev dykking på fritid. Blant mennene var det 116 som både dykket i Sjøforsvaret og i fritiden, mens 464 bare dykket i fritiden. Median antall dykk i arbeid var 100 versus 32 dykk på fritid. For dypeste dykk var median 38 meter i arbeid versus 30 på fritiden. Figur 12 viser hvorledes antall dykk på fritiden fordelte seg blant mennene. Halvparten hadde 32 dykk eller færre. Tre hadde dykket 1000 ganger eller mer Antall menn Antall dykk Figur 4 Antall dykk på fritiden blant menn, vist for de med mindre enn 1000 dykk De var 3 menn som hadde dykket 90 meter eller dypere. Figur 13 viser fordelingen i dypeste dykk i meter for menn: Antall menn Dybde i meter Figur 13 Dypeste dykk i antall meter på fritiden blant menn i Sjøforsvaret 18

19 Det var 35 av de 36 kvinnene som bare dykket på fritiden. Halvparten av kvinnene hadde dykket inntil 20 ganger mens det var tre som hadde dykket over 100 ganger. Figur 14 viser fordelingen i antall dykk for kvinner: 10 8 Antall kvinner Antall dykk Figur 14 Antall dykk på fritiden blant kvinner i Sjøforsvaret Halvparten av kvinnene hadde dykket dypeste dykk 25 meter. Det var ingen som hadde dykket dypere enn 36 meter. Figur 15 viser fordelingen av dypeste dykk i meter blant kvinner: Antall kvinner Dypeste dykk i meter Figur 15 Dypeste dykk i antall meter på fritiden blant kvinner i Sjøforsvaret 19

20 KOMMENTAR: Dypeste dykk som vi har registrert i vårt materiale er 120 m, og det er få som har dykket dypere enn 50 m. Dette betyr at dypdykking og de mulige skadevirkninger av dette er et lite problem blant de ansatte i Sjøforsvaret i dag. Det var med ett unntak bare menn som hadde dykking som arbeid. De som dykket i arbeid dykket flere ganger og dypere enn de som dykket på fritiden. Det var atskillig flere som dykket i fritiden enn i arbeid. Mennene dykket flere ganger og dypere enn kvinnene på fritiden Røykdykking Det var 23,7% (518) som oppgav å ha arbeidet som røykdykkere i Sjøforsvaret, derav 507 menn og 9 kvinner. Av 507 hadde halvparten inntil 20 kalddykk, men 69 av disse hadde fra 100 til 1000 kalddykk. Av 487 med varmdykk hadde halvparten inntil 10, men 16 hadde fra 100 til 3000 dykk. Det var 72 som hadde røykdykket ved reell brann en eller flere ganger. Av disse siste hadde 53 røykdykket en eller to ganger ved reell brann. KOMMENTAR: Det er mange i Sjøforsvaret som har vært med på røykdykking. Dette er viktig å merke seg, da røykdykking er et belastende arbeid, vist i en annen rapport fra prosjektet HMS Sjø. Antallet involverte tilsier at arbeidsforholdene for røykdykkere bør ha høy prioritet for Sjøforsvaret Verkstedsarbeid Det var 24,7% (543) som anga at de har arbeidet på verksted i Sjøforsvaret. Av disse var 13 kvinner og 529 menn. For å få et inntrykk av hvor mye av arbeidstiden som ble brukt ombord i fartøy/ubåt ba vi om at det ble krysset av for 3 alternativ på prosentandel av arbeidstiden brukt ombord: 0-20, og over 50. Det var 56% som anga å bruke inntil 20% av arbeidstiden ombord, 26% brukte 20-50%, mens 18% anga å bruk over halve arbeidstiden ombord. Figur 16 viser antall personer fordelt på prosentandelen av arbeidstiden brukt ombord i fartøy Antall verkstedsarbeidere % 20-50% Over 50% Prosentandel ombord Figur 16 Antall personer fordelt etter prosentandel av arbeidstiden ombord i fartøy 20

21 KOMMENTAR: Det er viktig å merke seg at en stor andel av de verkstedsansatte arbeider ombord i fartøyene. Slikt arbeid krever mer av de ansatte både med hensyn til utstyr, opplæring og samarbeidsevner enn vanlig verkstedsarbeid. Dette er verd å merke seg med tanke på forebyggende helsearbeid, at denne gruppen krever spesiell oppmerksomhet Ubåttjeneste Det var 314 personer som hadde tjenestegjort på ubåt. For å få et inntrykk av hvor mye de hadde oppholdt seg ombord i ubåten i neddykket tilstand ba vi om å få oppgitt antall døgn i neddykket tilstand. Det var 25% som hadde hatt inntil 150 døgn neddykket, 50% inntil 360 døgn og 25% over 600 døgn. Det var 33 personer som oppgav å ha tilbragt 1000 døgn eller mer i ubåt i neddykket tilstand. Figur 17 viser de som har vært på ubåt fordelt på antall døgn neddykket, de med mer enn 1000 døgn er ikke tatt med i figuren Antall personer Antall døgn neddykket Figur 17 Antall personer fordelt etter antall døgn neddykket i ubåt, inntil 1000 døgn er tatt med Arbeid i fjellanlegg Det var 43,8% (970) svarte ja på spørsmålet om de hadde arbeidet i fjellanlegg. Arbeidslengden varierte fra 1 måned til 40 år. Det var 50% som hadde jobbet inntil 2 år og 25 % som hadde jobbet 6 år eller mer i fjellanlegg. Figur 18 viser fordelingen av antall år blant de 960 som svarte på hvor lenge de hadde arbeidet i fjellanlegg. 21

22 Antall personer Antall år i fjellanlegg Figur 18 Fordeling av antall år arbeidet i fjellanlegg blant 960 personer KOMMENTAR: De fleste som har arbeidet inne i fjellanlegg, har gjort dette i kortere tid. Med tanke på mulige effekter av bakgrunnsstråling er det en fordel at få har jobbet lenge i fjellanlegg Arbeid i utlandet Det ble spurt om de ansatte hadde hatt opphold i utlandet som en del av sitt arbeid i Sjøforsvaret, og eventuelt hvor mange måneder eller år de til sammen hadde vært i utlandet. Det var 43,2% (949) som oppgav at de hadde hatt arbeidsopphold i utlandet. Av disse opplyste 935 hvor lenge de hadde vært ute. Halvparten av disse hadde samlet tid inntil sju måneder, mens 25% hadde vært samlet lenger ute enn 14 måneder. 35 oppgav at de hadde vært ute 5 år eller lengre. Det var 17,5 % av kvinnene og 46,3% av mennene som hadde hatt opphold i utlandet. Tilsvarende var det 51,2% av de militære og 16,9% av de sivile som hadde hatt opphold i utlandet for Sjøforsvaret Skifte av stilling og/eller arbeidssted Det ble spurt om de ansatte hadde skiftet stilling og/eller arbeidssted de siste to årene i Sjøforsvaret. Det var 54,7% (1223) som svarte ja på dette spørsmålet. Blant militære var det 67,7% som svarte ja, mens blant sivile var det 19,5% som svarte ja. Vi ba om å få en gradering av hvorvidt det var ønsket med skifte eller ikke med inndelingen: Sterkt ønsket, Noe ønsket, Hverken ønsket eller uønsket, Litt uønsket, Sterkt uønsket eller Har ikke gjort meg opp noen mening om det. Figur 19 og 20 viser fordelingen av svarene henholdsvis blant de militære og de sivile: 22

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø

Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Sluttrapport fra prosjektet HMS Sjø Forfattere: Moen BE, Baste V, Bondevik K, Haukenes I, Magerøy N. Rapport 2, Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, 2007 ISBN 82-91232-64-4 ISSN 0806-9662

Detaljer

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ

Prosjekt HMS SJØ. Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Prosjekt HMS SJØ Av Kommandørkaptein Vilhelm F. Koefoed Stabslege SANSJØ Utgitt av Saniteten i Sjøforsvaret Bergen, 2011 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2 Marinesanitetens Skriftserie nr 8 2011 Saniteten

Detaljer

!" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*

! # $%& '&% % (%) % % *+,(* !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag. 5 1. Et blikk på kunnskapsstatus: Sykefravær generelt... 9 2.Metodebeskrivelse 11 2.1 Utvalg av

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter.

Dykkerstudien 2011. Rapport. Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Dykkerstudien 2011 Rapport Utarbeidet til dykkerne som deltok i studien, Arbeidstilsynet og øvrige myndigheter. Norsk senter for dykkemedisin Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet

Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Kartlegging av kreftrisiko og årsaksspesifikk dødelighet blant ansatte i norsk offshorevirksomhet Utdanning og yrkesaktivitet utenfor offshore Gjøril Bergva Aas, Leif Åge Strand & Tom K. Grimsrud Copyright

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gitt IRIS i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse som skal omfatte alle som var skolebarn mens foreldrene tjenestegjorde

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Denne rapporten innholder resultater fra del 3 i prosjektet Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv, og er den fjerde leveransen til Fondet for regionale verneombud i bygge-

Detaljer

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja

Levekår i Oppland. Fordelinger for Dovre og Lesja ØF-notat nr.: 07/2009 Levekår i Oppland Fordelinger for Dovre og Lesja av Vegard Johansen og Rolf Rønning Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og Buskerud

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien

Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for farmasi Far-3901 Masteroppgave i farmasi Sosioøkonomisk status og bruk av kosttilskudd blant middelaldrende kvinner Kvinner og kreft-studien Hanne Næsvold

Detaljer

ΣHelse for stridsevne

ΣHelse for stridsevne Forsvarets sanitet ΣHelse for stridsevne 2013 NØKKELTALL FRA FORSVARETS HELSEREGISTER Helse for stridsevne 2013 NØKKELTALL FRA FORSVARETS HELSEREGISTER Utgitt av Forsvarets sanitet Originalens tittel:

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

Første møte med Forsvaret

Første møte med Forsvaret FFI-rapport 2013/01850 Første møte med Forsvaret en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 Petter Kristian Køber og Kari Røren Strand Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Livet etter behandlingskollektivet

Livet etter behandlingskollektivet Livet etter behandlingskollektivet En oppfølgingsundersøkelse av dem som er utskrevet fra Solliakollektivet i perioden 1997-2002. Sammendrag: Livet etter behandlingskollektivet er en undersøkelsen som

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006

Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006 Rapporter 2008/35 Svein Blom Innvandreres helse 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1

Forord. Solveig Osborg Ose, prosjektleder. Trondheim 2. oktober 2009. Side 1 Forord Denne rapporten er den første i en rekke av artikler og rapporter som publiseres fra et større SINTEF prosjekt om hjelpepleiere ansatt i norske kommuner. Målet med vår forskning innenfor dette området

Detaljer

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard

Psykiske problemer og behandling. Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard rapport 28:5 Levekårsundersøkelsen 25 Psykiske problemer og behandling Del 1: Hos hvem har pasientene søkt hjelp, og hva slags behandling har de fått? Utarbeidet av: Odd Steffen Dalgard Del 2: Hvordan

Detaljer

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99

FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE. En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Rapport nr 4.2003 FOREKOMST AV ARBEIDSRELATERT ASTMA I NORGE En oversikt basert på meldinger til Arbeidstilsynet 1995-99 Del A: Forekomst, diagnose og eksponering (data fra meldeskjema) Del B: Prognose

Detaljer

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår

Rapporter. Tor Morten Normann. Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner. Reports 38/2013. Veteraners levekår Rapporter Reports 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars- og politipersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner Rapporter 38/2013 Tor Morten Normann Veteraners levekår Forsvars-

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk. En delrapport i prosjektet "HMS Sjø" 2005

Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk. En delrapport i prosjektet HMS Sjø 2005 Kreftfremkallende agens i arbeidsmiljøet i Sjøforsvaret informasjon fra 42 arbeidsplassbesøk En delrapport i prosjektet "HMS Sjø" 2005 Utarbeidet av: Seksjon for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen

Detaljer