Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Ida Munkeby, Morten Djupedal, Øystein Risa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Ida Munkeby, Morten Djupedal, Øystein Risa."

Transkript

1 Styringsgruppa møte , kl Tilstede: Gruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Ida Munkeby, Morten Djupedal, Øystein Risa. For øvrig: Ingrid Volden, Jan Erik Kaarø, Trond Singsaas. Under sak 66/15 Thor Bjørn Arlov og Morten Størseth, under sak 67/15 Arne Hestnes, under sak 68/15 Martin Fjeldvær og Arne Fjerdrumsmoen. 64/15 Fusjonsoppgaver 2016 Vedtak: Etter nyttår legges plan for prosjekter om faglig integrasjon fram for drøfting i dekanmøtet. Planen legges fram for styret i februar. Plan for oppgaver og prosjekter vedrørende organisasjonsendringer legges fram tilsvarende. Saken tas for øvrig til etterretning. 65/15 Ordninger for medbestemmelse og medvirkning 2016 Vedtak: Saken ble drøftet. Det ble pekt på de svært positive erfaringene som er gjort med medvirkning fra tillitsvalgte i fusjonsarbeidet så langt. I det videre fusjonsarbeidet anbefales det at følgende punkter vektlegges: 1 - Det vurderes møter i SESAM vesentlig oftere enn det som har vært ordningen. - Styresaker sendes til SESAM i tidlig fase, som utkast og parallelt med utsending til dekanmøter.

2 - SESAM bør forankres enda sterkere til øverste ledelse ved NTNU. - Det vurderes eventuelle egne samordningsmøter om fusjon, evt. at dette tas opp i Kontaktmøtet - LOSAM sin funksjon må styrkes som ledd i arbeidet med kommende organisasjonsendringer - Campusprosjektet vil kreve økt medvirkning i seg selv - Studentene ønsker mulighet til å ta initiativ til ad hoc-møter med ledelsen ved behov. Dette er særlig aktuelt i studierelaterte saker. - Tillitsvalgte kan være med på relevante enkeltsaker i dekanmøtene Det tas sikte på at medvirknings- og medbestemmelsesordninger, inkludert planer for frikjøp og møtearenaer, besluttes av rektor/organisasjonsdirektør rett etter nyttår, i samråd med arbeidstakerorganisasjonene. 66/15 Skisse til innhold i og organisering av arbeidet med instituttstruktur Vedtak: Saken ble drøftet. 67/15 Arbeidstidsordninger for vitenskapelig ansatte Vedtak: Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å vurdere arbeidstidsordninger for karriereveier for vitenskapelig ansatte som skal gjelde fra Midlertidige løsninger for 2016 for de nåværende høgskolene: Praksis som nå ved nytilsettinger i vitenskapelige stillinger mht. plassering i stillingskategori. Beslutninger skal bygge på NTNUs lønnspolitikk, NTNUs mål og strategier, samt økonomiske rammer for de aktuelle enheter. Personalsjef Arne Hestnes forbereder formulering av endelig vedtak, som fattes av rektor før nyttår. 2

3 68/15 Beredskapsplan for overgang til ny organisasjon Muntlig orientering og drøfting av planer som er lagt om beredskap for IKTtiltak og kommunikasjon i tiden rett etter nyttår. Eventuelt Morten Djupedal reiste spørsmål om lik lønnsfastsettelse for studenttillitsvalgte etter fusjon. Organisasjonsdirektøren vil følge opp saken. Trond Singsaas ref. Vedlegg 1 3

4 64/15 Fusjonsoppgaver 2016 Etter styrets vedtak om fusjon i februar 2015 ble arbeidet med fusjonsoppgaver organisert som et prosjekt. Dette har vært et nødvendig grep for å sikre samarbeidet mellom fire selvstendige institusjoner med felles mål om sammenslåing. Prosjektorganiseringen har også bidratt vesentlig til at medvirkning fra ansattes og studentenes organisasjoner har vært betraktet som positivt. Også i det kommende året er det mange oppgaver som skal løses for å realisere fusjonen. Samtidig er NTNU nå en institusjon med ett styre og en ledelse. Dette gjør at fusjonsoppgaver ikke trenger å organiseres som et prosjekt. Fra nyttår legges derfor fusjonsprosjektet ned. Arbeidet med fusjonen ivaretas av universitetets ledelse på alle nivå. Hovedoppgaver videreføring Noen oppgaver er langt fra avsluttet, og bør fortsatt ivaretas av de grupper som har fått ansvaret for dem. De to viktigste er - Sikker drift - Administrativ organisering Sikker drift må ha fortsatt fokus på teknisk gjennomføring i de første månedene av For det første er det behov for å sikre de IKT- løsningene som er satt i verk, og som i stor grad "eies" av delprosjektet Sikker drift. I tillegg kommer at de viktigste endringene av studentsystemene ikke er klare før mars måned (FS etc.). Det er beregnet 65 mill kr i utgifter både i 2016 og 2017 for videre endringer og modernisering innen IKT som følge av fusjonen. Dette innebærer et svært stort endringsvolum som berører flere administrative avdelinger. Organiseringen av IKT-arbeidet må derfor vurderes særskilt før nåværende prosjektorganisering legges ned. Den nedsatte Gruppe for administrativ organisering har som sitt mandat å legge fram en utredning for styrebehandling i første omgang i februar, og deretter i juni/august Det foreslås at denne gruppa opprettholdes som et eget prosjekt til arbeidet er avsluttet. Det vil sikre kontinuitet og medvirkning i arbeidet. De to øvrige prosjekter som har vært satt i gang av styringsgruppa for fusjonsprosjektet i 2015 har vært Fusjonsplattform og Faglig organisering. De to gruppene som har hatt ansvar for disse oppgavene har i løpet av høsten avsluttet sitt arbeid. Fusjonsplattformen er lagt fram for styret i november, og forslag til faglig organisering er sendt på høring og legges fram for styret i februar. Det gjenstår ytterligere en større oppgave som ikke er organisert pr. dato. Dette gjelder instituttstruktur i det nye universitetet. En egen sak om organisering av utredningsarbeidet skal legges fram for styringsgruppa for fusjonen i desember. 4

5 Nye fusjonsoppgaver Faglig integrasjon/utvikling Gjennom styrets behandling av sak om strategiprosesser i november er det vedtatt å behandle sak om fusjonsmål i styrets møte i februar. I forslag fra rektor bør det defineres mål for fusjonen både på kort og lang sikt. Videre bør aktuelle utviklingsoppgaver identifiseres. En konkretisering vil være prosjekter for faglig integrasjon (særlig innen utdanning) og for faglig utvikling forøvrig. Eksempelvis kan det defineres hvilke fagområder som bør prioriteres for utvikling av studieprogrammer på tvers av de nåværende institusjonene (sykepleie, lærerutdanning, ingeniørfag, økonomifag, etc). Det kan videre igangsettes prosjekter innen aksen forskning/innovasjon og/eller faglige utviklingstiltak innen felles fagområder. Utredningsoppgavene i forbindelse med ny instituttstruktur er også en ny oppgave fra Organisatorisk omstilling Når utredninger av ny faglig og administrativ organisering er avsluttet og styret har gjort sine vedtak i løpet av året, vil oppfølgingen bestå av flere større aktiviteter. De viktigste vil være: - rekruttering av nye ledere - innpassinger i nye stillinger (ved opphør av nåværende stilling) - nye lokaliseringer (eksempelvis eventuelle nye fakulteter, samt lokale fusjoneringer i Trondheim). I tillegg kommer en rekke andre oppgaver som følger av fusjonen: - utvikling av nye medvirknings/medbestemmelsesordninger - lokal avtale vitenskapelige stillinger (still.benevnelser, tid til undervisning/forskning, karriereveier) - lederutviklingstiltak (nye ledere?) - kompetansesutviklingstiltak (administrative stillinger/ved endringer i still.) - karriereutviklingstiltak (heve kompetanse vit. still. høyskolene) - utvikling av inntektsfordelingsmodell Organisering av fusjonsoppgavene Ansvar for planlegging og gjennomføring av oppgavene vil ligge hos rektoratet. Det er hensiktsmessig å avklare dette ansvaret nærmere, fordi mange av oppgavene er overlappende og krever samordning og tydelig ansvarsfordeling. Ettersom vi skal gjennomføre en stor omstilling med konsekvenser for svært mange ansatte er dette særlig viktig. De faglige utviklingsoppgavene vil naturlig plasseres hos den aktuelle prorektor. Ettersom vi i 2016 vil ha en prorektor med særlig ansvar for faglig integrasjon gis det økte muligheter for å arbeide med prioritering av fusjonsoppgaver med kortsiktige gevinster. Det er i den sammenheng nødvendig å klargjøre løpende ansvar for oppgavene mellom de fire 5

6 prorektorene. I tillegg kommer utredning om instituttstruktur. Prorektor faglig integrasjon har ansvar for helheten i dette. De administrative fusjonsoppgavene fordeles mellom de to direktørene ut fra deres ansvarsområde. Innen Sikker drift bør arbeidet på kort sikt fortsatt organiseres som et prosjekt (inntil fast organisering av IT- oppgavene er nærmere utredet), med rapportering til begge direktørene. Ansvaret for den administrative organiseringen (utredning og gjennomføring) vil ligge hos organisasjonsdirektøren. Det samme gjelder leder- og kompetansesutviklingstiltak, samt avtaler og medbestemmelse. Utvikling av inntektsfordelingsmodell, og av endret lokalisering, vil være økonomi- og eiendomsdirektørens ansvar. Organisasjonsdirektøren har ansvar for helheten i de organisatoriske omstillingstiltakene. Samordning Det er flere forhold som tilsier at en helhetlig samordning av fusjonsoppgavene innen rektoratet i 2016 kan være nødvendig: - samlet rapportering om fusjonen til styret og til KD - samlet kommunikasjon internt og eksternt om fusjonen - koordinering av de faglige utviklingsoppgavene/integrasjonstiltak - koordinering av de administrative omstillingstiltakene - felles opplegg for medvirkning og medbestemmelse - samlet prioritering av økonomiske ressurser til fusjonsoppgavene - samlet koordinering av personalmessig innsats fra medarbeidere Ettersom det vurderes som uaktuelt å definere et helhetlig fusjonsprosjekt i 2016 kan det være aktuelt å organisere en samordningsfunksjon gjennom et eget programansvar/koordineringsansvar. Hver for seg vil hhv. prorektor for faglig integrasjon og organisasjonsdirektøren ha de mest omfattende oppgavene i forbindelse med fusjonsgjennomføringen. Men også andre i rektoratet vil ha et betydelig ansvar. Programansvarlig kan være en støttefunksjon for helheten i dette, og være en særlig støtte hhv. for prorektor faglig integrasjon og for organisasjonsdirektøren. En sentral oppgave vil være å koordinere innsats fra en rekke medarbeidere. Dersom en slik modell for organisering av fusjonsarbeidet gis tilslutning, vil neste steg være å avtale arbeidsinnsats. Enkeltvis vil aktuelle medarbeidere være tilknyttet hver sin leder (prorektor/direktør). Samtidig vil de være del av et fusjonsarbeidet som definert del av sin stilling (i 2016). Programansvar/koordinering utøves ved jevnlig avtalt rapportering til den enkelte i rektoratet eller til samlet rektorat. Vedlegg 2 6

7 65/15 Ordninger for medbestemmelse og medvirkning 2016 Som følge av vedtak om fusjonsoppgaver i 2016, jfr. styresak NTNU legges det her fram eget notat til Styringsgruppas møte om hvordan fusjonsarbeidet skal organiseres. Et vesentlig grep er å avvikle fusjonsprosjektet slik det har vært organisert i 2015, og etablere ansvar for fusjonsoppgavene i den ordinære lederlinjen fra Konsekvensen av dette er at medvirkning fra ansatte og studenter må organiseres på nye måter. Medvirkningen fra ansatte og studenter i fusjonsprosjektet i 2015 vurderes som meget viktig for resultatet av det arbeidet som er gjort med fusjonen. Ettersom fusjonsoppgavene i 2016 også vil bli svært omfattende, må samspillet med arbeidstakernes og studentenes representanter være tilsvarende godt. Fusjonsoppgavene i 2016 vil i sterk grad være preget av prosesser fram mot omorganiseringer fra Medvirkning må i stor grad ha dette som perspektiv. For studentenes del anses deres representasjon i dekanmøtet å være en god og tilstrekkelig medvirkningsordning på et overordnet nivå. For ansatte vil det være annerledes. I forslagene nedenfor til Styringsgruppa fokuseres det derfor på medvirknings- og medbestemmelsesordninger for arbeidstakerorganisasjonene. Medvirkning og medbestemmelse må i utgangspunktet inn i en «normal» ordning, gjennom de systemer som er etablert gjennom SESAM (NTNU) og IDF (høgskolene). Fusjonsarbeidet i 2016 krever tettere samarbeid enn slik det har vært tidligere. Det betyr andre arbeidsmåter og hyppigere møtepunkter. Ut fra foreløpige planer for fusjonen i 2016 vil det være behov for møter mellom NTNUs ledelse og arbeidstakerorganisasjonen med et intervall på 2 3 ukers mellomrom. Det må legges en timeplan parallelt med dekanmøtets møteplan (men med noe mindre hyppighet). Saksforberedelser av styresaker (om fusjon) kan slik drøftes tidlig både i rektors ledergrupper og med ansattes organisasjoner. Møtene omkring aktuelle styresaker vil da kunne gjøres i to etapper, i siste runde som utkast til styresak før rektor utarbeider sin endelige innstilling til styret. Andre saker om fusjon der beslutninger ligger hos rektor drøftes løpende i SESAM, som også holdes løpende orientert om alle fusjonsaktiviteter. I tillegg til dette vil det være en rekke enkeltprosjekter der både ansattes og studentenes representanter deltar, avhengig av prosjektets oppgave. I den sammenheng vil LOSAM gis en særlig viktig rolle, jfr utredning av instituttstruktur og administrativ struktur på nivå 2 og 3. Etter någjeldende planer er det tatt sikte på at fakultetene gis et definert utredningsansvar for deler av dette arbeidet. LOSAM vil spille en nøkkelrolle i dette. 7

8 Saken legges fram for drøfting i Styringsgruppa, og sendes parallelt til Prosjektgruppa for videre diskusjon. Vedlegg 3 8

9 66/15 Skisse til innhold i og organisering av arbeidet med instituttstruktur NOTAT Til: Styringsgruppa for fusjonen Fra: Fusjonssekretariatet/TBA Dato: Organisering av nivå 3 noen momenter til prosessen Utredningen om fakultetsstruktur Gruppen for faglig organisering avleverte sin utredning om fakultetsstruktur den Den foreslår to alternative hovedmodeller, henholdsvis en smal (M1) og en bred (M2) struktur. Hver av disse hovedmodellene har en variant med ett fakultet mer, jf. tabellen nedenfor. Smal struktur hovedmodell M1 1. Helsefag, sosialfag, sykepleie, medisin 2. Naturvitenskap, matematikk, informatikk, elektroteknikk 3. Ingeniørvitenskap, arkitektur 4. Humaniora, kunst, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, økonomi, psykologi, ledelse Bred struktur hovedmodell M2 1. Helsefag, medisin, sykepleie 2. Naturvitenskap 3. Matematikk, informatikk, elektroteknikk 4. Ingeniørvitenskap, arkitektur 5. Humaniora og kunst 6. Samfunnsvitenskap, sosialfag, økonomi og ledelse 7. Psykologi, utdanningsvitenskap Variant M1a 1. Helsefag, sosialfag, sykepleie, medisin 2. Naturvitenskap, matematikk, informatikk, elektroteknikk 3. Ingeniørvitenskap, arkitektur 4. Samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap, økonomi, psykologi, ledelse 5. Humaniora, kunst Variant M2a 1. Helsefag, medisin, sykepleie 2. Naturvitenskap 3. Matematikk, informatikk, elektroteknikk 4. Ingeniørvitenskap 5. Humaniora 6. Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, utdanningsvitenskap 7. Økonomi og ledelse 8. Arkitektur, billedkunst Ved konstruksjonen av disse modellene tok gruppen utgangspunkt i eksisterende faglige grunnenheter per 2014 og grupperte disse skjønnsmessig under nye fakulteter (se utredningen, kap. 9

10 9.2). Endret fakultetsstruktur forutsatte nødvendigvis flytting av institutter fra dagens fakulteter og avdelinger, men det ble ikke foreslått oppdeling av nåværende grunnenheter på nivå 3. Gruppen understreket at endringer på nivå 3 i form av reorganisering, sammenslåing og eventuelt overganger mellom fakulteter kan bli aktuelt, men at dette lå utenfor gruppens mandat å vurdere. En konsekvens av gruppens metode for å simulere fakultetssammensetning er at hele avdelinger ved høgskolene er innplassert som om de var grunnenheter, uten hensyn til den interne organiseringen i seksjoner. Unntaket er her HiST, som har innført en fakultetsstruktur; i modell M2 og M2a er de tre helse- og sosialfaginstituttene fordelt på to nye fakulteter. For øvrig gir denne nokså mekaniske metoden noen tilsynelatende faglig ulogiske utslag. For eksempel er hele HiGs avdeling for teknologi, økonomi og ledelse i alle modellene lagt inn i det nye fakultetet for ingeniørvitenskap. Fra fakultets- til instituttstruktur Når styret i februar vedtar én av de foreslåtte modellene eller en annen variant, vil det samtidig innebære en de facto beslutning om grunnstruktur for nivå 3, i den forstand at eksisterende grunnenheter og fagmiljøer blir fordelt. Gjennom den pågående høringsrunden om fakultetsstruktur vil det forhåpentlig komme frem informasjon som gjør det mulig å foreslå en mer finmasket og logisk fordeling av fagmiljøer som tar hensyn både til fakultetenes faglige profil og lokale ønsker om tilhørighet. Det kan innebære splitting av eksisterende avdelinger, institutter og seksjoner. Fordi det åpenbart er kryssende interesser, er det lett å se for seg at dette vil bli konfliktfylt i enkelte tilfeller. Gitt at den nye fakultetsstrukturen tar utgangspunkt i eksisterende faglig organisering ved de fire institusjonene, vil grunnstrukturen kunne bestå av enheter som er eller tilsvarer institutter. I tillegg kommer en rekke sentere, som vi ser bort fra her. Det er flere grunner til at denne grunnstrukturen ikke bør bli permanent, blant annet disse: Uavhengig om det blir besluttet en smal eller bred struktur, vil noen fakulteter i utgangspunktet ha eller få mange grunnenheter. De vil ha et behov for å rasjonalisere sin interne organisasjon. Det vil for eksempel kunne finnes overlappende fagmiljøer som det er hensiktsmessig å slå sammen. Det er tenkelig at noen fagmiljøer vil vurdere å organisere hele eller deler av virksomheten på andre måter enn som institutt, for eksempel som senter eller skole/school. Den geografiske dimensjonen kan også gjøre det aktuelt å vurdere spesielle organisasjonsformer, for eksempel seksjonering (nivå 4), administrativt samarbeid, samlokalisering o.a. Det er en rimelig forventning til fusjonen at den faktisk fører til reorganisering og rasjonalisering av virksomheten, og ikke bare innebærer en inflasjon av antall grunnenheter. Tvert imot gir fusjonsprosessen en anledning til å skape færre og presumptivt mer robuste enheter. Fremdriftsplanen for fusjonsprosessen gir ikke rom for å beslutte endelig instituttstruktur innen styrevedtaket om fakultetsstrukturen skal fattes i februar Det er uansett både rimelig og 10

11 hensiktsmessig at fagmiljøene selv utreder og foreslår den faglige organiseringen på nivå 3 og 4. Spørsmålet er hvordan denne prosessen best kan innrettes. Om prosessen for instituttstruktur Det må åpenbart være en fordel at instituttstrukturen blir klar så raskt som mulig og iverksettes samtidig med den nye fakultetsstrukturen, det vil si fra Selv om fakultetsstrukturen blir besluttet i februar, vil vi gjennom hele 2016 operere med dagens fakulteter og avdelinger. Det er naturlig og rimelig at de selv får ansvar for å drive prosessen med å utrede og foreslå en ny instituttstruktur innen sine fagområder. Det innebærer at det i de fleste tilfeller må etableres lag av representanter for fagområder som skal danne de nye fakultetene, og at disse lagene får et felles ansvar for å utarbeide forslag til intern organisering. Hvert lag må ha en leder som oppnevnes av rektor. Samtidig må det foreligge et mandat som fastsetter mål, milepæler for rapportering, krav til medvirkning og så videre. Mandatet legger rammene både for resultat og prosess, og det må naturligvis diskuteres hvor stramme rammebetingelsene skal være for eksempel med hensyn til antall og størrelse på instituttene. En må også ta stilling til om det bør være ett felles mandat for alle grupper eller om det skal være fakultetsspesifikke oppdrag, eventuelt en kombinasjon. Det er neppe kritisk om ikke instituttstrukturen er klar før senhøstes 2016, så lenge den kan implementeres fra På den annen side vil det være en klar fordel om løsningen kommer tidligere, slik at prosessen med innplassering av både vitenskapelig og teknisk-administrativt personale blir enklere. Ifølge fremdriftsplanen for fusjonen skal dette skje høsten Vedlegg 4 11

12 67/15 Arbeidstidsordninger for vitenskapelig ansatte Notat fra personalavdelingen NTNU Undervisnings- og forskerstillinger ved NTNU i 2016: Arbeidsbetingelser for ansatte og kunngjøring av ledige stillinger 1. Bakgrunn Fusjonen mellom HiG, HiÅ, HiST og NTNU vil bl.a. resultere i de fire virksomhetenes ansatte får samme arbeidsgiver og skal omfattes av samme personalpolitikk. Dette får konsekvenser for ansattes arbeidsbetingelser og for håndtering av ledige stillinger. Dette notatet omhandler situasjonen i Konsekvenser for den ansatte ved fusjonen Fordi fusjonen mellom de fire virksomhetene er å betrakte som en virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljølovens forstand, vil alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger (og for så vidt også andre ansatte) ha rett til å beholde sine arbeidsbetingelser, enten disse er hjemlet i avtaler mellom partene på institusjonsnivå, hjemlet i retningslinjer eller hjemlet i arbeidsavtaler. I praksis betyr dette bl.a. at for den enkelte ansatte i 2016 videreføres rammebetingelsene fra Når det blir nødvendig med andre eller nye avtaler om arbeidsbetingelser (eks. forskningstid), må dette drøftes med arbeidstakerorganisasjonene i Dette avklares nærmere når prinsipper og politikk er ferdigdrøftet i nye NTNU. Det vises for øvrig til notat av til rektorene ved høyskolene. 3. Kunngjøring av ledige stillinger i 2016 Det må påregnes at det vil oppstå ledighet i undervisnings- og forskerstillinger før andre eller nye arbeidsbetingelser er ferdigdrøftet med arbeidstakerorganisasjonene i I likhet med andre politikker, reglementer o.l. ved dagens NTNU vil også NTNUs lønnspolitikk, der en finner bestemmelser om tid til undervisning og tid til forskning, gjelde for alle enhetene ved det nye NTNU i

13 Formuleringene som er brukt i dagens lønnspolitikk ved NTNU er av en slik art at det i forbindelse med kunngjøring av ledige stillinger gis et handlingsrom til å kunne fastsette tid til undervisning og forskning for stillinger som universitetslektor, førstelektor, førsteamanuensis og professor. For dosenter finnes ikke bestemmelser. Det gjør det heller ikke for høyskolelektorer, men det legges til grunn at disse skifter tittel til universitetslektor pr Dette innebærer at det innenfor NTNUs lønnspolitikk kan foretas ulike valg hva angår stillingstype (førsteamanuensis/førstelektor, professor/dosent), og det kan tas ulike valg hva angår tid til undervisning og tid til forskning når ledige stillinger kunngjøres. Det tas ikke sikte på å foreta omfordelinger av de ulike enheters økonomiske ressurser i Dette innebærer at enhetenes rammer for 2016 vil være de samme som i 2015, eventuelt justert for avbyråkratiserende tiltak. De valgene som foretas innenfor lønnspolitikkens handlingsrom i forbindelse med utlysing av stillinger må derfor ikke bare være basert på enhetens strategi og oppgaver, det må også tas hensyn til enhetens økonomiske ressurser i Det vi være en lederoppgave å balansere de ulike behovene mot hverandre. Notat fra personalavdelingen NTNU Undervisnings- og forskerstillinger ulikt innhold, ulik bruk og ulike karriereveier. Mandat for arbeidsgruppe 1. Bakgrunn Innenfor det nye NTNU vil en få en større bredde variasjon innenfor de vitenskapelig ansatte arbeidsoppgaver, og en får en større bredde av stillingstyper. Dette er en positiv utvikling. Fusjonen mellom HiG, HiÅ, HiST og NTNU vil bl.a. resultere i de fire virksomhetenes ansatte får samme arbeidsgiver og skal omfattes av samme personalpolitikk. Både for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger og for den nye virksomheten kan det fremstå som utfordrende at de ulike arbeidsbetingelsene som eksisterer i dagens fire virksomheter automatisk videreføres i det nye NTNU. Dette gjelder ikke minst hvilke undervisnings- og forskerstillinger som skal benyttes for ulike undervisnings- og veiledningsaktiviteter, fordelingen av tid til forskning og tid til undervisning, bruk av forskningsterminer osv. 13

14 Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger tydeliggjør hvilke karriereløp som gjelder for disse stillingene: «Dosentløpet» «Professorløpet» : Høyskolelærer høyskolelektor førstelektor dosent : Universitetslektor førsteamanuensis professor Forskriftens forutsetter at opprykk fra én stilling til en annen er personlige og uten konsekvenser for arbeidsoppgavene. Dette innebærer bl.a. at en ansatt etter et opprykk ikke kan kreve f.eks. en større forskningsandel av stillingen enn tidligere. Det er forøvrig ikke er anledning til å hoppe fra den ene karriereveien til den andre. 2. Problemstillinger og mål a. Premisser Et grunnleggende premiss er at alle ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal undervise/veilede, og forske/drive faglig oppdatering. Forskningsaktivitetene er i en del miljøer erstattet med kunstnerisk virksomhet. Tilsvarende skal nyskapning også kunne erstatte eller komme i tillegg til ordinære forskningsaktiviteter. Et annet premiss er at den forskningsbaserte utdanningskvaliteten skal innen alle utdanningene ivaretas, utvikles og gjøres robust. Det må utvikles politikk og tiltak som gjør at undervisning/veiledning oppfattes som likestilt med forskning, kunstnerisk virksomhet og nyskapning. b. Oppgaven Arbeidsgruppen skal foreslå en personalpolitikk for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som bl.a. baserer seg på fagenes egne behov, på enhetens mål og strategi, på universitetets samfunnsoppdrag, på den ansattes interesser og kompetanse og på enhetens økonomi Sentralt i denne politikken vil være prinsipper for valg av stillingstyper når ledige stillinger skal kunngjøres. Her vil utdanningens karakter og nivå på undervisningen kunne være elementer. I «Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent etter kompetanse» fra Universitets- og høgskolerådet heter det bl.a. følgende: 14

15 «Dosent er en forsker- og undervisningsstilling på samme nivå som professor, men med en annen faglig basis. Det grunnleggende kravet for å kunne tilkjennes dosentkompetanse er omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyeste nivå rettet mot yrkesfeltet. All virksomhet skal dokumenteres. I den tradisjonelle professorkompetansen, er det først og fremst den beskrivende, analytiskreflekterende og teoretiserende kompetansen som teller. Det er også dette utenfrablikket doktorgraden legger opp til selv om det er gode eksempler på doktorgrader utviklet fra et praktisk (praksis-innenfra) ståsted. For dosenten vil utøverkompetansen være sentral, kombinert med kompetanse i å utvikle og håndtere komplekse yrkes- og profesjonsfelt, og også analyse- og refleksjonskompetanse (utenfrablikket).» Disse veiledende retningslinjene skal legges til grunn for en nærmere vurdering av valg av stillingstyper. Også valg av forskningsandel for ulike stillinger og for den enkelte ansatte vil være sentral i denne politikken. I forbindelse med kunngjøring og tilsetting i ledige stillinger, og når ansatte får opprykk til en høyere stilling, vil virksomheten kunne treffe beslutning om forskningsandel for den nye stillingen eller for den som får et opprykk. Også her vil utdanningens karakter og nivå på undervisningen kunne være elementer. Ansattes interesser og kompetanse innenfor undervisning og forskning vil være varierende, og det kan derfor også åpnes for individuell tilpasning av forholdet mellom tid til undervisning og tid til forskning. Politikken skal være et hjelpemiddel for ledere (faggruppeledere, instituttledere og dekaner) både når det gjelder rekruttering og karriereutvikling. Den skal både vise en retning, og samtidig gi ledere et handlingsrom. Arbeidsgruppen skal videre foreslå tiltak som imøtekommer virksomhetens og den ansattes behov for generell utvikling og kompetanseheving av ansatte i undervisnings- og forskerstillinger slik at de kvalifiseres til høyere stillinger innenfor sitt karriereløp. I den forbindelse skal arbeidsgruppen også vurdere de økonomiske konsekvensene av at virksomheten øker den samlede forskningstiden at det i forbindelse med en karriereutvikling kan påløpe engangskostnader som følge av f.eks. lavere undervisningsandel i en periode varige lønnsøkninger som følge av opprykk til høyere stillinger 15

16 For 2016 vil de enkelte enheters nåværende politikk hva angår valg av stillingstyper og valg av forskningsandeler videreføres. Innføring av en ny personalpolitikk må sees på som et langsiktig arbeid, og resultatene av en slik politikk vil måtte komme over tid. 16

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby.

Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne Grønvold, Ida Munkeby. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Møtereferat Styringsgruppas møte 04.05.2015, kl 1400-1645 Tilstede styringsgruppas medlemmer: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa, Synne

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015.

Forslag til faglig organisering av nye NTNU. Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, november 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny faglig struktur som avspeiler fusjonen av fire

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Forslag til faglig organisering av nye NTNU

Forslag til faglig organisering av nye NTNU Gjøvik Trondheim Ålesund Forslag til faglig organisering av nye NTNU Presentasjon av forslaget fra Gruppe for faglig organisering, nov. 2015. Oppdatert 11. nov. 2015. Bakgrunn NTNU skal etablere en ny

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT

NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT NTNU S-sak 49/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 11.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: NTNUs personalreglementer for NTNU fra

Detaljer

Når vi blir store skal vi

Når vi blir store skal vi Når vi blir store skal vi NFF-seminar 27. oktober 2015 Sølvi Karlsen, leder arbeidsgruppe bibliotekstjenester 2015 Deloitte AS Vi fusjonerer fordi vi har en målsetning om å heve kvaliteten i hele bredden

Detaljer

Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU. Gjennomføring: de første månedene

Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU. Gjennomføring: de første månedene Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Gjennomføring: de første månedene Uke 5 og 6 Informasjon om vedtak internt NTNU Informasjon om vedtak til fusjonerte institusjoner Informasjon allmenheten - media Uke 5 og 6,

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte mandag 15. februar 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220

PROTOKOLL. Styrets møte mandag 15. februar 2016, kl Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.02. 2016 /BKR PROTOKOLL Styrets møte mandag 15. februar 2016, kl. 08.30 14.50 Møtested: Gløshaugen, Hovedbygningen, Rådssalen, møterom 220 Deltakere:

Detaljer

Godt gjenkjennbar internasjonal modell.

Godt gjenkjennbar internasjonal modell. 1. K1: Smal fakultetsstruktur Dette konseptet forutsetter et lite antall fakulteter fire i tallet, pluss Vitenskapsmuseet. Fakultetene vil ha innbyrdes ulik størrelse, men generelt være store avdelinger.

Detaljer

Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter (S-sak 42/15)

Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter (S-sak 42/15) NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Parat: Morten Mørch, Parat NTNU Anita Brækken, Parat HiST Andreas Sylte,

Detaljer

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL DOSENT ETTER KOMPETANSE BASERT PÅ FORSKRIFT OM ANSETTELSE OG OPPRYKK I UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER, KAPITTEL 2, 2-2 FRAMGANGSMÅTE

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H

FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H FAGLIG & ADMINISTRATIV ORGANISERING NIVÅ3 - FAKULTET H Styrevedtak NTNU 15. februar NTNU-styret vedtar på nivå 2 i fusjonerte NTNU. Ekstraordinært dekanmøte etter styremøtet. Mandat fra rektor om hvilke

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Karriereveier i vitenskapelige stillinger ved NTNU

Karriereveier i vitenskapelige stillinger ved NTNU Trondheim Gjøvik Ålesund Karriereveier i vitenskapelige stillinger ved NTNU Formål med saken: Oppsummering av status hva er gjort Særlig om erfaringer med 1.lektor og dosentløpet (SU) Grunnlag for beslutning

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM,

Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM, 1 av 5 Arbeidsgruppe RFM Referat fra 1. møte i arbeidsgruppe RFM, 10.03.2016 Til: Arbeidsgruppe RFM Kopi til: Fra: Sekretariatet v/ Lise T. Sagdahl Signatur: Navn Frank Arntsen Anne Borg Olav Bolland Dagfinn

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

Referat fra prosjektgruppemøte

Referat fra prosjektgruppemøte Referat fra prosjektgruppemøte Tid: 3. september, formøte kl 08.30 09.00, prosjektgruppemøte kl. 12.00 15.00 Sted: Trondheim, Gløshaugen Til stede Prosjektgruppa: Trond Singsaas, Frank Arntsen, Roar Tobro,

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at NTNU S-sak 8/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.04.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Per Eivind Kjøl Arkiv: 2015/7033 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Fusjon: Sammensetning

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Allmøte for administrativt ansatte. Mandag 09. mai 2016

Allmøte for administrativt ansatte. Mandag 09. mai 2016 Allmøte for administrativt ansatte Mandag 09. mai 2016 Mål for møtet Sikre at alle er informert om de store prosessene som skjer i NTNU i forbindelse med reorganiseringsprosessen Forsøke å klargjøre hvordan

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder.

Hensikt 2: Å orientere om regler og prosedyrer for omstillingen. (Legges ut på nett fredag 29.4). Ida Munkeby innleder. 1 av 1 Rektor 27.04.2016 2015/19968 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 3. mai 2016 kl. 13.00-15.30 Møtested: Rådssalen, Hovedbygningen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Allmøte 9. februar Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Agenda: - SAKS: Styrevedtak om storfusjon hva nå? - Høring om SVT-fakultetets framtidige instituttstruktur - Videre fremdriftsplan

Detaljer

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

P R O T O K O L L. fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19.03. 2013 /BKR Godkjent uendret av Styret 24.04. 2013 P R O T O K O L L fra møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00 15.20 Møtested: Styrerommet, rom

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

N O T A T. For øvrig diskuterte dekanmøtet en del faglige problemstillinger som det er ønskelig å kommentere nærmere overfor styret:

N O T A T. For øvrig diskuterte dekanmøtet en del faglige problemstillinger som det er ønskelig å kommentere nærmere overfor styret: NTNU S-sak 1/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.01.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandlere: Per E. Kjøl, Trond Singsaas, Morten Størseth N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Struktur

Detaljer

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forslag til instituttstruktur for Fakultet for medisin og helsevitenskap 1 av 11 Det medisinske fakultet Dato 12.05.2016 Referanse 16/5391 Notat Til: Rektor Gunnar Bovim Kopi til: Organisasjonsdir. Ida Munkeby, Fakultetsstyret DMF, LOSAM DMF Fra: Dekan Björn Gustafsson, Det

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

MØTEREFERAT Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM)

MØTEREFERAT Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) 1 av 7 Personalavdelingen 19.01.2017 MØTEREFERAT Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Sturla Søpstad, NTL Ronny Kjelsberg, NTL Iver Johnsen, NTL Gry Eva Alterskjær,

Detaljer

Fusjonsprosjektet. Administrativ organisering- innspill til diskusjon. Første notat ; Prinsipper, målbilde og krav

Fusjonsprosjektet. Administrativ organisering- innspill til diskusjon. Første notat ; Prinsipper, målbilde og krav Administrativ organisering- innspill til diskusjon Første notat 1.10.2; Prinsipper, målbilde og krav 2 Milepæler i fusjonsprosjektet 1..august: Dekaner tilsatt. Januar 2015: Fire styrer vedtar at de ønsker

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) 1 av 9 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet(ntnu) Fastsatt av Styret 5.11.2013 1 1 Forrige styringsreglement ble fastsatt 25.2.2009 og revidert 3.4.2009 og 30.8.2010. 1.

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høringsinnspill karriereveier

Høringsinnspill karriereveier Høringsinnspill karriereveier 18.01.2017 Fem særlige drøftingsspørsmål 1. Forslaget om to tydelige karriereveier for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger, henholdsvis professorløpet og dosentløpet,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Spørsmålet om intern eller ekstern kunngjøring reguleres av dette notatet.

Spørsmålet om intern eller ekstern kunngjøring reguleres av dette notatet. 1 av 5 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakulteter, Fellesadministrasjonen Tjenestemannsorganisasjonene HR/HMS-sjefen Avvikling av kunngjørings- og tilsettingsstoppen for teknisk/administrative

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord.

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. /KK PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2015, ekstraord. Møtedato: Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen,

Detaljer

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 14. april 2016, kl Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund

PROTOKOLL. Styrets møte torsdag 14. april 2016, kl Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.4. 2016 /BKR PROTOKOLL Styrets møte torsdag 14. april 2016, kl. 08.00 12.15 Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Deltakere: Styret: Styreleder,

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF

Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Prosjektplan Strategisk personalplanlegging ved DMF Innledning I Styresak 19/07 ble NTNUs personalpolitikk vedtatt og som en oppfølging og implementering av denne ble HR-prosjektet Fra personal til HR

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Allmøte for teknisk-administrativt ansatte ved SVT-fakultetet. 12. februar 2015

Allmøte for teknisk-administrativt ansatte ved SVT-fakultetet. 12. februar 2015 Allmøte for teknisk-administrativt ansatte ved SVT-fakultetet 12. februar 2015 Agenda: Hva vil et vedtak om endring i instituttstruktur innebære for administrasjonen ved institutt og fakultet? v/ Marit

Detaljer

Gjelder: Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) fredag , kl , Rom 428, 4. etg. Østfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen

Gjelder: Møte i Sentralt Samarbeidsutvalg (SESAM) fredag , kl , Rom 428, 4. etg. Østfløyen, Hovedbygningen, Gløshaugen NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Øystein

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel

Faglig referansegruppe. 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Faglig referansegruppe 21. september 2016 Cecilie Ohm, Kari Fuglseth, Henrik Tøndel Agenda Organisering av prosessen og referansegruppens mandat, Cecilie Premissene fra fase II, Cecilie Delprosessene i

Detaljer

Forberedelser til innplassering i ny administrativ struktur/kompetansebank høsten 2016

Forberedelser til innplassering i ny administrativ struktur/kompetansebank høsten 2016 Forberedelser til innplassering i ny administrativ struktur/kompetansebank høsten 2016 Prosess administrativ organisering - NTNU 2017 - bemanning og innplassering Bemanning og innplassering 1. september

Detaljer

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad

Administrativ organisering. Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag Hilde Grimstad Administrativ organisering Fakultetsstyret Det medisinske fakultet Onsdag 25.05.2016 Hilde Grimstad Administrativ organisering ved nye NTNU «Arbeidsgruppe administrativ organisering ved NTNU, Børresen-utvalget,

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen

Gjelder: Informasjon, drøfting og forhandlingsmøte (IDF) - FUSAM onsdag , kl , Styrerommet, 2. etg. Hovedbygningen, Gløshaugen NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Parat: Morten Mørch, Parat NTNU Anita Brækken, Parat HiST Arbeidsgiver:

Detaljer

Allmøte for det kommende. Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dekan Björn Gustafsson

Allmøte for det kommende. Fakultet for medisin og helsevitenskap. Dekan Björn Gustafsson Allmøte for det kommende Fakultet for medisin og helsevitenskap Dekan Björn Gustafsson 1 De nye fakultetene Med offisielle akronymer og oversettelser til engelsk Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) Faculty

Detaljer

Referat fra prosjektgruppemøte

Referat fra prosjektgruppemøte Referat fra prosjektgruppemøte Tid: 18. juni, formøte kl 08.30 09.00, prosjektgruppemøte kl. 12-15 Sted: HiST Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgate 15, Trondheim Til stede Prosjektgruppa: Trond Singsaas,

Detaljer

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering

Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Til Prosjektledelsen Faglig organisering av NTNU postmottak@adm.ntnu.no Trondheim 15.09.2015 Høringsuttalelse fra TEKNA NTNU Konsepter for faglig organisering Trondheim, 14.09.2015. Innledning Tekna NTNU

Detaljer

Allmøte for teknisk ansatte. Torsdag 27. april 2016

Allmøte for teknisk ansatte. Torsdag 27. april 2016 Allmøte for teknisk ansatte Torsdag 27. april 2016 Mål for møtet Sikre at alle er informert om de store prosessene som skjer i NTNU i forbindelse med reorganiseringsprosessen Forsøke å klargjøre hvordan

Detaljer

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet

Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Omstilling og innplassering i stilling ved det nye universitetet Seminar i Tromsø November 2015 Rammer for omstillingsarbeidet Melding til Stortinget nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Kongelig

Detaljer

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding:

N O T A T. Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift. Tilråding: NTNU S-sak 36/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.10. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas/Jens Petter Nygård Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Oppdatert

Detaljer

Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 Referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 ble godkjent

Godkjenning av referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 Referat fra SESAM-møtet 22. juni 2015 ble godkjent NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitetet Personalavdelingen MØTEREFERAT Tilstede: Tjenestemannsorganisasjonene Arbeidsgiver: Morten Mørch, Parat Personalsjef Arne Kr. Hestnes Sturla

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Allmøte for SU-fakultetet

Allmøte for SU-fakultetet Allmøte for SU-fakultetet 1. september 2016 Kunnskap for en bedre verden Ny instituttstruktur 56 institutter ved NTNU Relativt store endringer på alle fakulteter Den interne organiseringen av instituttene

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Fra konsepter til modeller. Oppsummering av innspill og veien videre

Fra konsepter til modeller. Oppsummering av innspill og veien videre Fra konsepter til modeller Oppsummering av innspill og veien videre Innspillsrunden Vi har gjennomgått 45 interne innspill om konsepter: Alle NTNUs 7 fakulteter og Vitenskapsmuseet Alle høgskolene, samt

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

N O T A T. Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi og audiologi. Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, vernepleiefag, utdanningsvitenskap.

N O T A T. Helsefag, sykepleiefag, medisin, radiografi og audiologi. Samfunnsvitenskap, psykologi, sosialfag, vernepleiefag, utdanningsvitenskap. NTNU S-sak 3/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 05.02.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandlere: Thor Bjørn Arlov, Trond Singsaas, Ken Richard Stebergløkken, Morten Størseth N O T A

Detaljer

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder)

Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) 1 av 7 Dato Til: Kopi til: Fra: Gruppe for faglig organisering Medlemmer i arbeidsgruppe for teknologi Arbeidsgruppe for teknologi v/roger Midtstraum (leder) Innspill fra arbeidsgruppa for teknologi Arbeidsgruppa

Detaljer

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet

Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Prosjektplan prosjekt ny instituttstruktur for SVT fakultetet Bakgrunn Instituttstrukturen ved SVT fakultetet har stort sett vært uendret de siste 10 15 åra, og det er i dag en heterogen instituttstruktur

Detaljer

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M32-3. etasje 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30

Møteprotokoll. Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M32-3. etasje 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: 30M32-3. etasje 1930-bygget, Det medisinske fakultet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00-10:30 Faste medlemmer

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret

Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret Orientering fra fakultetsledelsen Fakultetsstyret 27.08.2015 Orienteringssaker: NTNU på ny universitetsranking Rekruttering verdensledende miljøer Nye EU-prosjekter Integrasjonsprosjektet status Fusjonsprosessen

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013

Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 1 Hvordan oppnår universiteter forskningskvalitet? Hva gjør NTNU? Prorektor Kari Melby, NTVA 22.01.2013 2 Klar strategi NTNUs strategi 2011-2020 Kunnskap for en bedre verden. NTNU Internasjonalt fremragende

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Henvisning til HiSTs måltavle (http://www.hist.no/content.ap?thisid=131) Strategiområde Hovedmål Delmål Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 11.03.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-07/15 Implementering av ordning med tilsatte instituttledere Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Allmøte SVT-fakultetet. 5. desember 2014

Allmøte SVT-fakultetet. 5. desember 2014 Allmøte SVT-fakultetet 5. desember 2014 Agenda SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, sammenslåing) status i dag og rammer for medvirkning ved NTNU Innledning ved Morten Størseth, rektors stab

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Organisering av medvirkning og medbestemmelse ved instituttene 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Saksbehandler: Albert Verhagen S-SAK 13-13 Organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Eiendomssjef / fung. leder NTNUs campusprosjekt Lindis Burheim Prosjekt 2015 15. oktober 2015 Mye mer enn en byggesak 2 Campusutvikling

Detaljer

Handlingsplan Adm2020

Handlingsplan Adm2020 Handlingsplan Adm2020 Handlingsplan Adm2020 HOVEDOPPGAVE FASER I ARBEIDET FRIST FORBEREDE OMSTILLING Fastsette nytt måltall og innføre stillingsstopp Utvikle omstillingsavtale og omstillingshåndbok Utvikle

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger

Stillingsstruktur. for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger Stillingsstruktur for undervisnings- forskerstillinger ved Universitetet i Stavanger INNLEDNING Forskrift om ansettelse opprykk i undervisnings- forskerstillinger fastsetter generelle kriterier for ansettelse

Detaljer

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III

Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Etablering av et fakultet for kunst, musikk og design ved UiB fase III Innkalling til møte i styringsgruppen Tirsdag 6. september kl. 12.00 15.00, Møterom 2, Muséplassen 1 Sak 1/16 Sak 2/16 Sak 3/16 Sak

Detaljer