Helsefremmende arbeidsplasser. og ergoterapeuters kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helsefremmende arbeidsplasser. og ergoterapeuters kompetanse"

Transkript

1 Helsefremmende arbeidsplasser og ergoterapeuters kompetanse

2 Program Begrepsavklaring Helsefremmende forebyggende Helsefremmende arbeid på arbeidsplassen Bakgrunn i offentlige dokumenter Forskning Ergoterapeuters kompetanse

3 En modell for å forstå og undersøke arbeidsmiljø et 6 Menneskelige rammebetingelser 7 Samfunnsmessige rammebetingelser Politikk Lovverk Samfunnsøkonomi Arbeidsmarked Ergonomiske Krav til: - utforming og innredning av arbeidsplassen - disponering av nødvendige hjelpemidler - tilrettelegging for variasjon i arbeidet - å unngå tunge løft - å unngå ensformig gjentakelsesarbeid - å unngå uheldig vibrasjon - å unngå ubekvem arbeidsstilling Psykososiale Krav til: - ivaretakelse av integritet og verdighet - mulighet for kontakt og kommunikasjon ikke utsettes for: - trakassering og utilbørlig opptreden - vold, trusler og uheldige belastninger Hentet fra Trond Reinseth sin forelesning mandag Krav til arbeidsmiljøet (Arbeidsbetingelser) 1 Organisatoriske Krav til: Arbeidets organisering Arbeidstilknytning Arbeidskontrakter Tilrettelegging (generell og individuell) Ledelse Arbeidstidsordninger Teknologi Omstilling Lønnssystemer Medvirkning Styringssystemer Faglig og personlig utvikling Selvbestemmelse Variasjon Informasjon og opplæring Kjemiske og biologiske Krav til: - tilrettelegging ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale - å erstatte kjemikalier/ biologisk materiale eller prosess hvis mulig ved helsefare - rutiner og utstyr for å hindre/ motvirke helseskader - stoffkartotek - bruk av verneutstyr Fysiske og mekaniske Krav til: - bygnings- og utstyrsmessige forhold - inneklima - lysforhold - støyforhold - strålingsforhold - maskiner og annet arbeidsutstyr - lokaler - bruk av verneutstyr Virksomheten 2 HMS-arbeid og HMSressurser Krav til: - systematisk HMSarbeid (internkontroll) på alle plan i virksomheten - bedriftshelsetjeneste i bestemte bransjer -HMS-opplæring for ledere - verneombud - arbeidsmiljøutvalg 3 Egenskaper ved arbeidsstokkens sammensetning 4 Arbeidsgivers og arbeidstakernes beskrivelser, vurderinger og opplevelser av 1 og 2 samt hvordan disse fungerer i praksis 5 Helse- og velferdsmessige registreringer me tod ep 3

4 Hva kjennetegner helsefremmende arbeidsplasser? Setter fokus på hvordan vi kan skape et arbeidsmiljø og en samværskultur som gir god helse og utvikling for alle som arbeider i en organisasjon Skapes når virksomheten blir en vekstplass for den ansatte med en bedriftskultur som inkluderer og er åpen for egenart og mangfold med arbeidsplasser som møter den enkeltes behov, ressurser og potensial Et viktig element i Helsefremmende Arbeidsplasser i Norge er det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som reduserer risiko for sykdom og ulykker

5 Helsefremmende - forebyggende Helsefremmende arbeid Salutogenese; å styrke helsen å gjøre mer av det som fremmer helse helsefremmende tankegang Antonovsky; fokus på Mestring OAS; meningsfullhet, forutsigbarhet, håndterbarhet Menneskesyn Forebyggende arbeid Patogenese; å fokusere på sykdomsfremkallende forhold Primærforebygging (Mulige problemer før de oppstår) Sekundærforebygging Hindre videreutvikling el tilbakefall Tertiærforebygging Vedlikeholde et funksjonsnivå

6 Forebyggende arbeid Primærforebyggende arbeid Oppmerksomhet mot mulige problemer før de oppstår Sekundærforebyggende arbeid Hindre videreutvikling eller tilbakefall Tertiærforebyggende arbeid Vedlikeholde et funksjonsnivå Presentasjonens tittel

7 Ottawacharteret (1986) Helsefremmende arbeid er den prosessen som gjør folk i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin egen helse. Helse blir sett på som en ressurs i hverdagslivet. Charteret peker på at blant annet arbeid bør være en kilde til folks helse. Helsefremmende arbeid skaper blant annet arbeidsforhold som er sikre, stimulerende, tilfredsstillende og positive.

8 Helsefremmende arbeid Tar utgangspunkt i et salutogent fokus De 7 grunnprinsippene (Ottawacharter, Rootman et al) Helhetssyn på helse (Holism) Myndiggjøring (Empowerment) Deltakelse (Participation) Likhet og rettferdighet (Equity) Bærekraft/vedvarenhet (Sustainability) Intersektorielt arbeid (Intersectoral Work) Multistrategisk arbeid (Multistrategic Work)

9 Barcelona Declaration (2002) Arbeid slik det er organisert i dag, er kanskje den sterkeste enkeltfaktor som har betydning for helse. Arbeidshelsen spiller en viktig rolle på arbeidsplassen, men har også stor påvirkning på helsen i familien og i samfunnet.

10 Luxembourg Declaration (1997/2005) Helsefremmende arbeid på arbeidsplassen avhengig av innsatsen til både ansatte, arbeidsgivere og samfunnet for øvrig. For å fremme folks helse og livskvalitet må det legges vekt på å forbedre arbeidsmiljø og organisering, fremme aktiv deltakelse og oppmuntre til personlig utvikling. Presentasjonens tittel

11 Lillestrøm-erklæringen 2002 Tilstedeværende og tilretteleggende lederskap, som fremmer romslighet, takhøyde og frihet til å tenke annerledes. Felles og synlig verdigrunnlag som skaper identitet og stolthet. Åpenhet for mangfold og våre menneskelige ulikheter. At alle opplever mestring i arbeidet og eierskap til resultatene. Hensyn til hele mennesket med utgangspunkt i individuelle behov og livssituasjoner. Fysiske omgivelser som løfter oss, gjør oss glade og skaper arenaer å være sammen i. Mulighet for personlig og faglig utvikling og læring i arbeidet.

12 European network for Workplace Health Promotion Helsefremming på arbeidsplassen er den samlede energi fra ledelse, ansatte og samfunn for å bedre helse og livskvalitet for folk i arbeid.

13 De 6 guldkorn eller friskfaktorene i det psykiske arbeidsmiljøet Innflytelse Forutsigbarhet Meningsfylt arbeid Sosial støtte Belønning Krav Kilde: Tage Kristensen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

14 Langtidsfrisk Johnson et al (2003) Med langtidsfriske mener han medarbeidere eller ansatte som har vært ansatt i minst tre år og ikke hatt et eneste sykefravær de siste to år. Han viser til studier av de langtidsfriske ansatte, hvor det kommer frem fire fremtredende helsefaktorer; bevisst organisasjon og tydelige mål, kreativt miljø, rådgivende lederskap åpent arbeidsklima

15 Psykiske belastninger og stress Stress over kort tid over lang tid Kronisk eller langvarig arbeidsstress kan forårsake fysiologiske forandringer og endringer i adferd (Theorell 2003, Härma et al 2006) Antonovsky (2000) mener at stress kan være enten sykdomsfremkallende, nøytral eller helsefremmende, avhengig av blant annet individets mestringsressurser.

16 Forskning på helsefremmende arbeidsplasser Shain og Kramer (2004) Fant to hovedområder som har betydning for arbeidshelsen, og som gjensidig påvirker hverandre; personlig helsepraksis (personlige ressurser) og organisering av arbeidet. Bauer og Odijk (2004) Fant at utvikling av helsefremmende kvaliteter på arbeidsplassen (støtte fra kollegaer og ledelse, opplæring av ledelse og verneombud, systematisk arbeid med mestring av arbeidets krav og utfordringer) bidro til en nærværskultur der det å være i arbeid ble ansett som helsefremmende. Theorell (2003) Flere undersøkelser viser at nettopp sosial støtte er en av de viktigste faktorene som bidrar til at folk holder seg på arbeidet og ikke tar ut sykemelding.

17 Forts. Forskning på helsefremmende arbeidsplasser Karasek og Theorell (1990) Identifiserte 3 aspekter ved arbeidsmiljøet som har betydning for helsen; den enkeltes krav i arbeidet, graden av innflytelse eller kontroll for å håndtere disse kravene og sosial støtte.

18 Karasek Demand-Control-Support-model mye lite aktivitetsdiagonal høy Lav K O N T R O L L Lavstress arbeid Passivt arbeid Aktivt arbeid Høystress arbeid lave KRAV høye stressdiagonal

19 Forts. Forskning på helsefremmende arbeidsplasser Siegrist (2005) Ansatte som over lang tid opplevde en ubalanse mellom anstrengelsene de la ned i arbeidet sitt og belønningen de mottok, hadde i gjennomsnitt dobbelt så høy risiko for å utvikle slike lidelser sammenlignet med ansatte som ikke opplevde en ubalanse.

20 Siegrist Effort-Reward Imbalance Model (ERI) Demands / Obligations - Wage,Salary - Esteem - Promotion / Security reward effort effort Motivation (Overcommitment) Motivation (Overcommitment) Imbalance maintained - If no alternative choice available - If accepted for strategic reasons - If motivational pattern present (Overcommitment)

21 Forts. Forskning på sammenhengen mellom arbeid og helse Lindstrøm, M. (2009) viser i en tverrsnittstudie at psykososiale arbeidsforhold (krav, kontroll og sosial støtte i Karaseks modell) og arbeidsløshet er forbundet med tillit (trust) Kuper et al (2007) viser i en cohort studie at kvinner med både lav grad av jobb-kontroll og høy grad av jobbkrav (høyt jobbstress) hadde større risiko for brystkreft enn kvinner med høy grad av jobbkontroll og lav grad av jobbkrav (lavstress). Eller et al (2009) viser i en review-studie at høyt jobbstress er en risikofaktor med tanke på IHD (Ischemic heart disease=hjerte-karsykdom) blant menn. Canivet et al (2012) viser i en prospective cohort studie at høy grad av jobbkrav, lav grad av kontroll og jobbstress kan være risikofaktorer for senere uføretrygd.

22 Healthy workplaces (Kelloway 2005) Work-Life Balance Culture of support, Respect & Fairness Employee Involvment & Development Work Content & Characteristics Safety Work Environment Healthy workplace Interpersonal Relationships of Work Individual Outcomes Organizational Outcomes Societal Outcomes Psychological Physiological Behaviorial Turnover Performance Repetation Customer Satisfaction Bottom Line National Health Care Costs Government Programs Forutsetninger for og resultat av helsefremmende arbeidsplass

23 Ergoterapeuters kompetanse Aktivitetsvitenskap De 3 ideene (Hocking and Clair 2011) People are viewed as occupational beings, having the capasity and the need to participate in occupation» (Yerxa et al 1989) «The relationship between occupation and health is essential» (Wilcock 1993, Yerxa 1998) «Occupation is best considered in context» (Yerxa et al 1989)

24 Forts. Ergoterapeuters kompetanse Et salutogent fokus og helsefremmende arbeidssett med fokus på meningsfull aktivitet og brukermedvirkning. I dag brukes kompetansen hovedsakelig på individnivå. Ergoterapeuters helsefremmende kompetanse er for lite kjent blant folk flest, samarbeidspartnere og myndigheter, og den blir derfor ikke benyttet? Ergoterapeuter har kunnskap om og egne erfaringer med helsefremmende arbeidsplasser, men ser de ikke betydningen av å bidra med sin kompetanse for å utvikle helsefremmende arbeidsplasser? Kilde: Holmberg 2010

25 Forts. Ergoterapeuters kompetanse Hvilke ord og begrep brukes om helsefremmende ergoterapi? Forstår folk flest, samarbeidspartnere og myndigheter at ergoterapeuter har kompetanse på helsefremmende arbeid? Hvordan kan ergoterapeuters kompetanse kommuniseres, tydeliggjøres og kobles naturlig til helsefremmende arbeid? Kilde: Holmberg 2010

26 Referanser Antonovsky, Aa (2000). Helbredets mysterium, Hans Reitzels Forlag. Barcelona Declaration (2002) (http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/declaration_englisch_a3. pdf) Bauer, M.N. og Odijk, J Nærværsarbeid i Statoil Forpleining, Tidsskrift for den norske Lægeforening nr 20, 2004; 124: Canivet C. et al Can high psychological job demands, low decision latitude, and high job strain predict disability pensions? A 12- year follow-up of middle-aged Swedish workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 2012 April 5. Eller, N.H. et al Work-related Psychosocial Factors and the Development of Ischemic heart Disease: A systematic Review. Cardiology in Review: March/April 2009,Volume 17,Issue 2, pp ENWHP (http://www.enwhp.org) Härma, M., Kompier, M.A.J. og Vahtera, J. Work-related stress and health risks, mechanisms and countermeasures. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health 2006;32(6):

27 Referanser Helsefremmende arbeidsplasser; Lillestrømerklæringen (http://www.stamiweber.no/hefa/lille_erklar.htm) Hocking, C. og Wright-St Clair, V Occupational Science: Adding value to occupational therapy. New Zealand Journal of Occupational Therapy, 58(1), Holmberg, V. (2010). Norske ergoterapeuter som aktører på helsefremmende arbeid og helsefremmende arbeidsplasser, en kvalitativ studie. Johnnson, J., Lugn, A. og Rexed, B Langtidsfrisk. Slik skapes helse, effektivitet og lønnsomhet, Genesis. Kelloway E.K. (2005) Building Healthy Workplaces: What we know so far. Kristensen T, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark. Kuper, H. et al Job strain and Risk fof Breast Cancer. Epidemiology, Volume 18, Number 6, Nov 2007.

28 Referanser Lindstrøm, M. Psychosocial work conditions, unemployment, and generalized trust in other people: A population-based study of psychological health determinants. The Social Science Journal 46 (2009) Luxembourg Declaration (1997/2005) Ottawa Charter (1986) (http://www.euro.who.int/aboutwho/policy/ _2) Rootman, I., Goodstadt, M., Hyndman, B., Mc Queen, D.V., Potvin, L., Springett, J. & Ziglio, E. 2001, Evaluation in health promotion. Principles and perspectives. WHO Regional Publications European Series No 92, Shain, E. og Kramer, D.M Health Promotion in the workplace: Framing the concept; Reviewing the evidence, Occupational and Environmental Medicine 61, Theorell, T. (red.) Psykososial miljö och stress, Studentliteratur.

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

Er arbeid helsefremmende?

Er arbeid helsefremmende? Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Sammendrag: Artikkelen ser på menneskets grunnleggende behov for å være i aktivitet og arbeid. Er det sammenheng mellom aktivitet og

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Audun Kopperstad Master of Public Health MPH 2009:7 Nordiska högskolan

Detaljer

Jobbtrivsel hos nyutdannede sykepleiere

Jobbtrivsel hos nyutdannede sykepleiere Jobbtrivsel hos nyutdannede sykepleiere - En empirisk studie av hvordan psykososialt arbeidsmiljø henger sammen med trivsel i sykehusavdeling og yrke - Trine Staff Hovedfagsoppgave Det Medisinske Fakultet/

Detaljer

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv

Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv faglig Skiftarbeid og søvn Hvilke tiltak bedrer skiftarbeideres hverdagsliv Abstrakt: Introduksjon: Skiftarbeid kan ha flere helserelaterte konsekvenser. Vi undersøker hvordan skiftarbeid i helsesektoren

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger. Sammendrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Godt nærvær på arbeidsplassen kjennetegn og forutsetninger Lena Myhrberg, MSc., helsefremmende arbeid, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. HMS-rådgiver/fysioterapeut, HMS-avdelingen,

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet?

Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? [Skriv inn firmanavn] Psykisk helsearbeid først og fremst risikorettet? Skriftlig arbeid til spesialiteten i samfunnspsykologi Psykolog Vibeke B. Høegh-Krohn Privat praksis, Fanaveien 13, 5221 Nesttun,

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99

www.ro.no Arbeidsdokument fra RO desember 2014 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal Sentralbord: 74 83 97 99 Kartlegging av dagens status innenfor pleie- og omsorgstjenesten i Agdenes kommune med mål om en framtidig bærekraftig omsorgstjeneste "Vi skal bli best på pleie- og omsorgstjenester" Arbeidsdokument fra

Detaljer

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap

Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for ILP Masteroppgave2014 30stp Helse - slik barn ser det Master i Folkehelsevitenskap Hilde Ericsson Forord Denne masteroppgaven på 30 studiepoeng,

Detaljer

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER.

PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. IDA MARIE HERMANSEN PROSJEKTARBEID OG PSYKOSOSIALE UTFORDRINGER. EN KVALITATIV STUDIE Masteroppgave i helse-, organisasjons- og kommunikasjonspsykologi Trondheim, mai 2011. Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer