NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1"

Transkript

1 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 1 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) Hensikt/ Etter endt opplæring skal deltagerne Ha fått informasjon om å gjennomføre en teoretisk test Gjengi hvilke lover og forskrifter som regulerer oljevirksomheten Beskrive Oljedirektoratets og Petroleumstilsynet samordnings- og tilsynsfunksjon Beskrive hvilket ansvar og plikter selskapet har i forhold til forskrift om internkontroll. Innhold Krav til utførelse Gjennomføringen av teoretisk test Informasjon om teoretisk test ved kursstart. Testen skal inneholde relevante spørsmål iht teoridelen HMS REGELVERK : Kort orientering om oppbygging (virkeområde) av Petroleumsregelverket Oljedirektoratets rolle (samordning) Petroleumstilsynets rolle (tilsynsfilosofi) Hensikten med internkontrollsystemet forklares, herunder selskapets ansvar og plikter Minimumskrav >80% (ingen emner blank ) Det er kun de overordnede, prinsipielle sider ved systemet som utdypes. Hva betyr dette for den enkelte arbeidstaker? Flervalgs Norsk olje og gass e-læringspakke Norsk olje og gass e- læringspakke Petroleumsloven Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Kgl. Resolusjon Om tilsyn Internkontrollforskriften Forskrift om styringssystem Beskrive hvordan beredskapsorganisasjonen er oppbygd ombord på innretningene for å ivareta beredskapen i tilfelle ulykker/katastrofer. Demonstrere forståelse av alarminstruksen med vekt på den generelle fellesdelen BEREDSKAP : Operatørens ansvar til å tilrettelegge for en effektiv totalberedskap forklares Operatørens beredskap, organisasjon og system Alarminstruksen felles prosedyre for norsk sokkel Skal kunne redegjøre for forskjellen mellom de ulike alarmene og kunne nødnummer (112) Norsk olje og gass e-læringspakke Relevante forskrifter Petroleumsregelverk Alarm-instruks (SfS)

2 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 2 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) fort.s. Hensikt/ Etter endt opplæring skal deltagerne Ha kjennskap til typiske bederskapsresurser man har i tilfelle ulykker/katastrofer. Forklare hvilket ansvar og plikter arbeidsgiver-/taker har i forhold til arbeidsmiljøloven og Petroleumsregelverket Forklare hvilken oppgave verneombudet har i en virksomhet Innhold Krav til utførelse Beredskapsresursers funksjoner Områdeberedskap, samspill/ samarbeid PLIKTER OG ANSVAR : Ansvar og plikter/rettigheter Arbeidsmiljølovens formålsparagraf Kortfattet orientering om verneombudsordningen HMS-KULTUR Gjengi minst 2 beredskapsresurser Norsk olje og gass e-læringspakke Norsk olje og gass e-læringspakke Ha kjennskap til null-tankegangen Visjon og verdier Norsk olje og Forklare hvorfor og hvordan man bruker hendelsesrapporteringssystemer Kortfattet gjennomgang av formål, hensikt, ulykkespyramiden, skjematikk gass e-læringspakke Forklare på hvilken måte en arbeidstaker kan fremme saker vedrørende HMS Kortfattet orientering om hva et HMS-møte kan inneholde Relevante forskrifter Petroleumsregelverk Alarminstruks (SfS) AML kap. I og kap. III Petroleumsforskrifter AML kap. VII Petroleumsforskrifter

3 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 3 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) fort.s. Hensikt/ Etter endt opplæring skal deltagerne Innhold Krav til utførelse VERNEUTSTYR Ha kjennskap til de vanligste kjemiske helserisiki på en innretning, og velge ut riktig personlig verneutstyr Kjemisk helserisiko Personlig verneutstyr Produktmerking Skal kunne forstå behovet for å bruke riktig personlig verneutstyr Norsk olje og gass e-læringspakke HELIPORT/SIKKERHET Kjenne til regler for utreise Fremmøte Utreise Fellesprosedyre Baggasje/frakt Forbudte gjenstander Medbringertillatelse

4 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 4 1. RISIKO/ATFERDSTRENING 1.1 Få kjennskap til hvordan den enkelte kan bidra til økt sikkerhet gjennom atferd og holdninger Innhold Krav til utførelse Krav til Atferdstrening Rapportering av uønskede hendelser Observasjonsteknikk Erfaringsoverføring Orden og renhold Sikkerhetsprogram Skal kunne forstå bakgrunnen for at selskapene benytter virkemidler i forebygging av uønskede hendelser Benytte noen av disse virkemidlene gjennom kurset Teori Forelesning Krav til / under praktiske øvelser 1.2 Demonstrere at den enkelte kan bidra til økt sikkerhet gjennom atferd og holdninger 1.3 Skal kunne redegjøre bakgrunn for bruk av rapporteringssystem, og bruke dette Animasjoner fra hjemmesiden til samarbeid for sikkerhet Hvorfor er det viktig å rapportere Bruk av verktøy: Rapportering og registrering Ulike type skjema som brukes offshore Delta aktivt i diskusjoner og refleksjoner rundt filmene Skal avdekke minst 1 uønsket hendelse eller forhold i løpet av kurset og fylle ut skjema Vise minst 2 filmer som inneholder brudd på barrierer: Fallende: gjenstander Kran og løft Refleksjon Table-top Caseoppgaver Utfylling av skjema Gruppe Under praktiske øvelser innen alle fagområder Filmer utviklet av sfs

5 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 5 2. Barrierer/risikoforståelse Innhold Krav til utførelse Krav til 2.1 Observere og foreslå korrigerende tiltak på Observasjonsteknikk Avdekke minst 2 forhold uønskede hendelser basert på svikt i barrierer Evne til å skifte fokus under kurset Se detaljer Tenke hva dersom Bekrefte/avkrefte barrierer Hva gjør jeg dersom jeg ser noe! If you see somthing say something or do something Hva gjør jeg dersom jeg observere noen tilstander/tilløp/skade 2.2 Identifisere barrierer Organisatoriske, tekniske og menneskelige Kunne observere minst 2 barrierer 2.2.a Beskrive definisjon på risiko Sannsynlighet x konsekvens Kunne nevne minst 2 eksempler på risikoer. 2.2.b Forstå begrepet konsekvens. Konsekvens tenking. Kunne nevne minst 2 eksempler på konsekvenser. 2.3 Kjenne til mulige konsekvenser ved brudd på barrierer 2.4 Beskrive hvilke type verktøy en bruker offshore for å avdekke og avklare at man har kontroll på risikoelementene før en starter arbeidet Brudd på barrierer Ta to Før job samtale Toolbox talks Aktivt bidra i diskusjoner, refleksjoner Bruke ne som et vertøy for å skape refleksjon rundt risiko, og hvordan man kan forebygge at uønskede hendelser skjer. Utfylle skjema Utfylle skjema Film, bilder og diskusjoner Bruke før job samtale i forkant av øvelsene på kurset Krav til Under praktiske øvelser innen alle fagområder Under praktiske øvelser innen alle fagområder Eks skjema som brukes av de ulike operatørselsk ap

6 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 6 2. Barrierer/risikoforståelse forts Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til 2.5 Gjengi hvilke type farer vi har offshore, og hvilke typiske type tilstander, tilløp og skader som kan opptre offshore. 2.6 Bruke åpne sikkerhetsspørsmål i de daglige arbeidet, for å avdekke farer og forebygge at det skjer. 2.7 Arbeid i høyden Beskrive hva som menes med arbeid i høyden, og hvilke type krav har man offshore for arbeid i høyden, og hvilke farer dette medfører Beskrive hvilke type utstyr som kreves brukt ved arbeid i høyden. Hvilke type risikoer har vi offshore. Typiske tilstander/tilløp/skader og ulykker som inntreffer offshore. 5 spørsmål som stilles 1. Hvordan kan du og andre bli skadet? 2. Hvilken type ulykke kan oppstå? 3. Hvordan kan du og andre unngå å bli skadet? 4. Hva om noe uventet skjer? 5. Hva har du gjort for å hindre at du og dine arbeidskamerater blir skadet? Hvilke krav som gjelder Bruk av stilas og stiger Farer ved arbeid i høyden Fallsikringsseler - Sikring av vertøy Bruke ne som et vertøy for å skape refleksjon rundt risiko, og hvordan man kan forebygge at uønskede hendelser skjer. Demonstasjon av sele/fallsikringsutstyr og annet sikringsutstyr for verktøy Bruke før job samtale inkl sikkerhetsspørs mål i forkant av øvelsene på kurset Under praktiske øvelser innen alle fagområder

7 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 7 3. Ansvarsforhold 3.1 Vise ansvar for seg selv og andre Rollemodell/eksemplets makt Kameratsjekk Varsle om farlige forhold Orden og renhold Innhold Krav til utførelse Krav til Aktivt gjennomføre: Stille åpne spørsmål Kameratsjekk Varsling Rydde etter seg Utfylle skjema Krav til Under praktiske øvelser innen alle fagområder 4. Avslutning/oppsummering 4.1 Forstå viktigheten av sikker atferd og sammehengen ved bruk av virkemidler Innhold Krav til utførelse Krav til Oppsummering og kort repetisjon Samle alle erfaringer fra kurset: Hvordan fungerte spørsmålene? Hvordan fungerte diskusjonene? Hva lærte dere Konklusjon: observer, tenk hva kan skje, hvordan kan jeg hindre at det skjer, og rapporter gjennom avviksystem. Spør dersom en er i tvil. Aktivt bidra i diskusjoner, refleksjoner Refleksjoner Diskusjoner Krav til Alle de praktiske øvelsene skal inngå i øvelsene gjennom kurset. Eleven fyller inn observasjoner ihht punkter på skjema laget av senteret.

8 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 8 5. FØRSTEHJELP Teori og praktiske øvelser 5.1 Beskrive hva livreddende førstehjelp går ut på Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til Livreddende 1.Hjelp: Kjeden som redder liv Tidlig forståelse av situasjonen Tidlig HLR Tidlig defibrillering Medisinsk etterbehandling Forklare førstehjelperens oppgave i forhold til det profesjonelle. Viktigheten av å få tilført oksygen til hjerne og hjerte for å unngå store skader - HLR kjøper mer tid TEST: Utfører alle tiltakene i HLR forløpet og fortsetter med 2 min under instruktørens tilsyn og bedømming. Mens testen foregår enkeltvis, forstetter de øvrige deltakerne å øve Følge Norsk grunnkurs i førstehjelp sin instruktør veiledning ved gjennomføring av kurset. Forelesning Demonstrasjon Praktiske øvelser Norsk 1.Hjelps Råd Norsk Grunnkurs i førstehjelp 5.2 Kjenne til medisinsk nødtelefon Medisinsk nødtelefon (land) (offshore) Gjengi hvordan nødtelefon fungerer

9 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 9 5. Førstehjelp forts. 5.3 Gjengi hva har hendt? Sykdom, eller skade kartlegge bevisstheten vurdere om personen puster normalt eller ikke. 5.4 Personen puster ikke normalt. Ring 1-1-3/1-1-2 (offshore) og start HLR. Fastslå at pasienten ikke reagerer på rop eller forsiktig risting Åpne luftveiene og konstantere at pasienten ikke puster normalt Utføre tilfredstillende HLR Innhold Krav til utførelse Hva har hendt? Hva ser du etter Hva spør du etter Hva kan du føle ved å ta på huden Vurdere om tilstanden er alvorlig eller ikke. Reagerer personen Puster personen normalt eller ikke Demonstrere hvordan sjekke bevisstheten og hvordan åpne luftveiene og konstantere at personen ikke puster normalt Demonstrere brystkompresjoner Demonstrere innblåsninger Kunne vurdere bevisstheten til pasienten Gjengi/demonstrere enkel sikring av fri luftvei Kunne vurdere om pasienten puster normalt Kunne legge pasienten som puster normalt over i sideleie i løpet av 1min Øvelse: Bevisstløs, men puster normalt 1. Undersøkelse 2. Sideleie Demonstrere hvordan sjekke bevisstheten og åpne luftveiene og konstantere at personen ikke puster normalt Demonstrere brystkompresjoner Demonstrere innblåsninger Øvelse: 1. Utføre 30 kompresjoner på dukke, telle høyt Fokus på trykksted, dybde, oppslipp og takt. 2. Utføre innblåsninger Gir innblåsninger som hver for seg hever brystkassen synlig, flere omganger Bruk lang nok tid til hver innblåsning 3. HLR forløpet demonstrerer alle tiltak i riktig rekkefølge på dukken Øver med kursdeltakerne i 2 min, en av deltakerne spiller som sykepleier Snakk høyt- Bytt roller Norsk 1Hjelps Råd Norsk Grunnkurs i førstehjelp

10 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Førstehjelp forts 5.5 Fremmedlegeme i luftveiene Demonstrere ulike frigjørings håndgrep Innhold Krav til utførelse ulike frigjørings håndgrep håndplassering for ryggslag positur og håndplassering for bukstøt HLR ved fremmedlegeme i luftveiene kompresjoner Kunne demonstrere ulike frigjørings håndgrep håndplassering for ryggslag positur og håndplassering for bukstøt utføre HLR ved fremmedlegeme i luftveiene 30 kompresjoner Ser i munnen etter fremmedlegemet Følge Norsk grunnkurs i førstehjelp sin instruktør veiledning ved gjennomføring av kurset. Forelesning Demonstrasjon Praktiske øvelser Norsk førstehjelpsråd 5.6 Beskrive de viktigste førstehjelpsbehandlings tiltakene ved mistanke om akutt hjertesykdom 5.7 Stans av blødninger Stanse ytre blødninger smerter i brystet med utstråling pustevansker og sterke smerter i mageregionen klemmende følelse i brystet og smerter høyt oppe i ryggen brystsmerter som blir bedre med hvile plutselig kraftløshet, følelse av matthet Ytre blødninger Kunne komprimere i sårstedet Kunne holde sårstedet høyt Kunne lage en trykkforbinding Øvelse 1. Demonstrasjon av ryggslag og bukstøt Gjengi/ demonstrere førstehjelpstiltak ved brystsmerter Øvelse Gjenkjenning av symptomer på akutt hjertesykdom Kunne stanse en blødning ved hjelp av trykkbandasje Forelesning Demonstrasjon Praktisk øvelse med bruk av markører / øvingsområde Følge Norsk grunnkurs i førstehjelp sin instruktør veiledning ved gjennomføring av kurset.

11 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Teori/praksis Innhold Krav til utførelse 6.1 Demonstrere opptreden ved forberedt/kontrollert nødlanding på sjø. 6.2 Demonstrere riktig opptreden ved en uforberedt nødlanding på sjø, Prosedyre: Nødmelding /varsling Løse gjenstander Drakt Setebelte Re orientering - Krasjstilling Prosedyre: 6.3 Korrekt bruk av pustelunge Prosedyre: Nødmelding /varsling Krasjstilling Klargjøring Pusteteknikk - Begrensninger Kursdeltager skal gjennom praktisk øvelse vise at de er i stand til huske de 5 forberedelsespunktene: Sikre løse gjenstander Drakt (riktig antrekk) Kontrollere setebelte Re orientering - Krasjstilling Kursdeltager skal gjennom praktisk øvelse vise at de er i stand til å reagere riktig ved en nødmelding; innta krasjstilling. Kursdeltager skal kunne demonstrere og forklare hovedpunktene for bruk av pustelungen Teori /demonstrasjon / praktisk trening Teori / demonstrasjon/pra ktisk trening Teoretisk gjennomgang med demonstrasjon / Simulator / Simulator Basseng/Sjø

12 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Teori Innhold Krav til utførelse 6.4 Riktig opptreden etter nødlanding på sjø når helikopter flyter rett vei. Prosedyre: Løse ut nærmeste rømningsvei Etablere pustelunge Etablere referansepunkt (vindu og ventil) Kursdeltager skal kunne gjennomføre grepene som er anbefalt etter en nødlanding på sjø (ved vindusplass). Praktiske øvelser / trening / Simulator Bli sittende fastspent inntil ordre fra mannskap - Ved evakuering, ha fokus på referanse punkter 6.5 Beskrive opptreden ved evakuering fra et helikopter under vann. Prosedyre/anbefaling: Aktivering av pustelunge Referansepunkter Evakuering Kursdeltager skal kunne forklare betydningen av: Når bør man aktiverer PL Hvorfor har man referansepunkter Teori Basseng/Sjø Hvordan man best evakuerer 6.6 Korrekt bruk av pustelunge Prosedyre: Klargjøring Pusteteknikk Begrensninger Kursdeltager skal kunne demonstrere og forklare hovedpunktene for bruk av pustelungen Praktisk trening ved utprøving av utlevert vest/lunge Basseng/Sjø

13 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Teori Innhold Krav til utførelse 6.7 Beskrive helikopterets redningsutstyr, plassering og bruksområde/måte. Helikopterets oppdriftsputer Flåter og utløsermekanismer Rømningsveier, nødutganger, nødpeilesender, førstehjelpskrin, brannslokkingsapparat, lommelykt, redningsvest Kursdeltager skal kunne gjengi hvilket utstyr helikopteret er utstyrt med for best mulig å håndtere følgende forhold: Slukke brann Hindre helikopteret fra å velte/gå rundt etter landing på sjø. Teori/vise helikopter video (tilsvarer det passasjerer ser ved utreise) Evakuere fra helikopter Overleve i sjøen Etablere varsling 6.8 Fortelle om flysikkerhet Skape trygghet rundt helikoptertransport ved å gjennomgå helikopterets iboende sikkerhet (Autorotasjon, Konstruksjonspinsipper, 1 motor vs 2 motorer osv), og relevant ulykkesstatistikk. Kursdeltager skal kunne fortelle hvilke muligheter piloten har ved tekniske feil underveis i flyvningen. Teori 6.9 Beskrive farer og problemer rundt en nødlanding på sjø. Farer før en nødlanding Farer under en nødlanding Farer etter en nødlanding/evakuering Kursdeltager skal kunne fortelle om minst 3 nevnte utfordringer i fm. med en nødlanding på sjøen med helikopter Teoretisk gjennomgang

14 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Praktiske øvelser Innhold Krav til utførelse 6.10 Beherske bruk av pustelungen under vann. Øvelse 1. Holde pusten i 10 sek. Øvelse 2. Puste i pustelungen med ansiktet ned i vann, minimum 20 sek, maks 30 sek. Øvelse 3. Puste i pustelungen med ansiktet i vann, mens man trekker seg i tau, minimum 10 meter. -Øvelse 4. Puste i pustelungen mens man henger opp ned i vann, minimum 20 sek, maks 30 sek. Kursdeltager skal vise at de er i stand til: Vanntilvenning der øvelsene 1-4 gjennomføres og bestås for å gjennomføre evakuering fra simulator Praktiske øvelser / trening Basseng/Sjø Dr. C.J. Brooks Cunningham, W.F. (1978) Helicopter Underwater Escape Trainees 6.11 Evakuere fra helikopter/simulator under vann Øvelse 1. Nødlanding på sjø, Helikopter stopper på overflaten, vindu fjernes, pustelunge etableres, helikopter synker rett ned. (med stopp) Øvelse 2. Nødlanding på sjø, Helikopter stopper på overflaten, vindu fjernes, pustelunge etableres, helikopter roteres 180 grader. (med stopp) Øvelse 3-4. Gjennomføres som øvelse 2. (med stopp) Kursdeltager skal vise at de er i stand til: Evakueringsøvelser der øvelsene 1-6, som beskrevet, er et absolutt krav. Praktiske øvelser / trening Praktiske øvelser i forbindelse med helikoptervelt : 1 instruktør pr. elev inne i helikoptersimulat or. Basseng /Sjø Mills, A.M. and H. Muir (1999), Development of training standard for underwater survival. Technical report prepared for Shell Oil. Øvelse 5. Nødlanding på sjø, Helikopteret stopper på overflaten, pustelunge etableres, vindu blir fjernet under vann, helikopter roteres 180 grader. (med stopp) Øvelse 6. nødlanding på sjø, Helikopteret kjører sakte når det treffer sjø. Vindu fjernes, pustelunge brukes ikke. Helikopteret roteres 180 grader. (med stopp)

15 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Praktiske øvelser forts Innhold Krav til utførelse 6.12 Evakuere fra helikopter/simulator til flåte når helikopteret flyter rett vei. Øvelse 1-2. Organisert evakuering for nødlanding Kursdeltager skal vise at de er i stand til å gjennomføre øvelse 1-2 som beskrevet, begge øvelsene inkluderer evakuering ut til flåte. Praktiske øvelser / trening Basseng/Sjø/ Land 6.13 Være i stand til å klargjøre helikopter flåte for opphold, og redegjøre for hva slags utstyr man kan finne i en slik flåte. Demonstrasjon av reising av flåtetak Gjennomgang og demonstrasjon av flåtens ustyr Klargjøre en Helikopterflåte for bruk og fortelle litt om flåtens utstyr Demonstrere kollektiv øvelse Helikopterflåte/ flåteutstyr

16 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Brannvern Teori 7.1 Gjengi hvilke forutsetninger som må foreligge for at en brann skal kunne oppstå. Beskrive de ulike brannklasser. Innhold Krav til utførelse Branntrekant HC (Hydrokarboner) LEL/UEL (nedre og øvre eksplosjonsgrense) Teori/ gruppearbeid / brannfelt Beskrive de ulike slukkeprinsipper Flammepunkt Tenntemperatur Pyrolyse Brannklasse, A, B, C, D, F Brann i elektriske anlegg/utstyr. Faremomenter 7.2 Forklare 3 ulike måter en brann kan spre seg på Stråling Ledning Strømning Teori/ gruppearbeid 7.3 Forklare hvilke forgiftningsfarer/faremomenter som kan oppstå ved brann innendørs Gjengi hvilke forgiftningsfarer som kan oppstå ved Inhalering av hydrokarbon-gass Forgiftningsfare Branngasser Ufullstendig forbrenning Farer Narkotisk effekt Muligheter for beskyttelse

17 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Brannvern Teori 7.4 Forklare forskjellen mellom ufullstendig og Fullstendig åndedrettsbeskyttelse. Forklare bruksområden til ulik åndedrettsbeskyttelse 7.5 Gjøre rede for prioritering av tiltak ved brannoppdagelse 7.6 Forklare hva som ligger i aktiv og passiv brannbeskyttelse/bekjempelse. 7.7 Gi eksempler på hvordan den enkeltes atferd har betydning for brannsikkerheten om bord. Innhold Krav til utførelse Åndedrettsbeskyttelse: Pressluftapparater lukket kretsløp apparat friskluftsmasker fluktmaske Varsle Sikre Redde Slukke Passiv brannbeskyttelse Deteksjonssystemer, brann - gass Prosessikring Slukkesystemer (faste) orden og ryddighet lagring tennkildekontroll lekkasje Forklare viktigheten av årvåkenhet vise ansvar aksjonere varsle om brannfarlige forhold følge regler og instrukser. Teori/ gruppearbeid / brannfelt / brannfelt

18 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Slukke mindre branner på en sikker og kontrollert måte ved hjelp av korrekt slukketeknikk 7. Brannvern Praktiske øvelser Forstå de ulike slukkemidlenes bruksområder og slukkeeffekter. Innhold Krav til utførelse Riktig bruk av håndslukkingsapparater Slukke et mindre branntilløp på en sikker og kontrollert måte Riktig bruksteknikk Apparatenes kapasitet, muligheter og begrensninger Skal kunne slukke branntilløp i brennbar veske ved bruk av Pulver CO2 Minimum 2 øvelser med bruk av pulverslokker pr elev. Gjentatte praktiske øvelser. Demonstrasjon Brannfelt, container, øvingsområde. Forstå at ulike type branner krever ulike typer slukkemidler, slukker og påføringsteknikker. 7.9 Gjennomføre kontrollert evakuering i omgivelser med dårlig sikt. Forklare grunnen til at man bør gjøre seg kjent med nødutganger og rømningsveier på forhånd. Skal kunne evakuere på en sikker og kontrollert måte. Minimum 1 øvelse med bruk av CO2 slokker pr. elev. Demonstrasjon Bruk av brannteppe brann i smultgryte elbrann pulverapparat mot fiberbrann. husbrannslange mot fiberbrann skumrapparat mot veskerbrann. Gjennomføre kontrollert evakuering i omgivelser med dårlig sikt over en distanse på min 20 meter med div. hindringer, dører etc. Praktiske øvelser med flukthette, med blendet glass eller mørklagte omgivelser.

19 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Gjengi hvilket ansvar og plikter hver enkelt har ved evakueringsalarm. 8. Sjøredning - Alarm, mønstring og evakuering Innhold Krav til utførelse Alarminstruks: Er i dagens e-læringspakke: Innføring i generell praksis ved evakuering Ansvar og plikter Punkter som bør tas med i pakken: Kommandolinjer Adferd Mønstring Nødutganger Rømningsveier Gjøre rede for: Instruksene iht de ulike alarmene (generell alarm og forbered evakuering) Kommando linjer: - Adferd - Mønstring - Nødutganger - Rømningsveier / PC Samarbeid for sikkerhet; Anbefaling 013N/ Felles Alarminstruks 8.2 hvilke muligheter og begrensninger man har med kollektive evakueringsmidler Kun kort repitisjon fra e-læringen. Evakueringsmidler: Gangbro Helikopter Livbåt Type livbåter systemer Flåter og utsettingsr: Redningsstrømpe Davit Kast over bord Nødkommunikasjon; VHF, SART, Epirb Forhold som virker inn på prioriterings rekkefølgen Herunder: Gasslekkasje, skip i drift, brann, værforhold mv Gjengi mulighetene for evakuering av installasjon i prioritert rekkefølge. Liste opp hvilke forhold som kan påvirke prioriteringsrekkefølgen. Kun kort repitisjon fra e-læringen. Klaserom/PC

20 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Mønstring i livbåt 9.1 Mønstre i.h.t alarminstruksen og som passasjer under evakuering med livbåt. Innhold Krav til utførelse Alarm generell og evakueringsalarn Mønstring Kommandolinjer Bording Fastspenning; konvensjonell og stup/sliske Opphold i livbåt Etter minimum 2 mønstringsøvelser på livbåt iført redningsdrakt. Vise korrekt opptreden på mønstringsplass iht instruks, dvs. ha på drakt, mønstre på rett plass, m.m. Kunne borde LB korrekt, spenne seg fast og adlyde ordre. Vise korrekt opptreden under og etter sjøsetting med livbåt Praksis Gjennomføre minimum 1 sammenhengende bording og sjøsetting. Sjøsettingen kan være reell eller simulert. Livbåt opphengt i evakuerings posisjon. Krav om å gjennomføre 1 mønstring i livbåt. Alarminstruks for STP Minst 1 øvelse skal gjennomføres med alarm (akustisk og evt. visuell) og PA i henhold til utvalgt DFU. Antall deltakere bør være mer enn 6 stk.

21 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Utsetting og evakuering med redningsstrømpe 10.1 Ha kunnskap om utsetting av redningsstømpe Prinsippene og n for utsetting av redningsstrømpe: Låring Oppblåsing og festing av evakueringsflåtene 10.2 Evakuere sikkert i redningsstrømpe Evakuering ved bruk av redningstrømpe. Innhold Krav til utførelse Gjengi for utsetting av redningsstrømpen og bruk av evakueringsflåtene Etter 2 øvelser på redningsstrømpe skal deltakerne; Entre, evakuere ned, og tre ut av rednings strømpen på en sikker måte. Deltaker skal på 2. runde gå den siste cellen ned på utsiden. Teori / DVD Praksis Instruktør demonstrer for rask og sikker evakuering gjennom redninings strømpe /øvings område Rednings - strømpe skal ha minimum 5 celler. Produsent sin brukermanual/ DVD

22 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Utsetting og evakuering med davitflåte 11.1Beskrive hvordan man evakuerer med davitflåte Prinsippene og n for utsetting av davitflåte Oppblåsing klargjøring Entring vektfordeling Låring Innhold Krav til utførelse Forklare hvordan man opptrer som passasjer ved utsetting av davitflåte Teori/ demonstrasjon.viseklassero m Flm, plaske

23 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Entring, opphold og snuing av flåter 12.1 Entre en flåte fra sjø. Bruk av entringsplattform og/eller entringsleider. Riktig teknikk for å ta seg om bord i flåten Klargjøre flåte for opphold og for videre overlevelse. Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til Gjennomgå Instrukser for øyeblikkelige tiltak. Punktene 1-5 skal praktiseres. 1. Presisere tiltak for stabilitet i flåte; drivanker og plassering av personell på siden mot drivankeret. 2. Gjennomgå Instrukser for overlevelse 3. Gjennomgå flåteutstyr 4. Forebygge hypotermi presisere: stenge luker, lense ut vann, luft i dobbeltbunn 5. Korrekt for å ta om bord hjelpeløse personer fra sjøen Rette opp en kantret flåte Gjennomgå for å rette opp en kantret flåte. Deltakerne skal fra liggende i sjø vise at de er i stand til å entre redningsflåten. Individuelt, eller med hjelp fra andre deltakere. Vise at gruppen kan: Praktisere punktene 1-5 Organisere og hente hjelpeløse personer med bruk av kastering Opphenting av personer og få dem om bord i flåten. Deltakerne skal forklare n for hvordan å rette opp en kantret flåte. Kollektivt snu en kantret flåte. Praktiske øvelser Kollektiv øvelse Presisering av handlinger i flåten. Gruppe på max. 6 pers. I sjø eller basseng I sjø eller basseng. Deler av flåtens nødpakning SART/VHF I sjø eller basseng Bruk av minimum 12 pers. flåte Instrukser for øyeblikelige tiltak; referanse IMO Resolution A.657(16). Flåtestabilitet ; anbefalinger fra Viking Liferaft Equip.

24 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Overlevelse i grov sjø 13.1 Ta på redningsdrakt Understreke viktigheten av å ta på seg drakten riktig Instruksjon i draktens funksjoner Instruksjon i å iføre seg drakten Underbekledning Kontroll av drakt: glidelås, visir, hansker, kameratline. (Kontroll ved mottak av drakt på heliport og påkledning.) Kameratsjekk Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til Individuelt vise at de er i stand til: Å ta på redningsdrakt og ta egen sjekk på at den er korrekt tilpasset og at de kan bruke draktens utstyr. Minimum 1 øvelse der deltakerne skal ta på drakten i løpet av 2 minutt. (Påkledning og bruk av utstyr i mørke kan være et alternativ til, eller i kombinasjon med å øve i mørket på sjøen. Teori og praktiske øvelser. I forbindelse med sjøredningsøvelsene. Produsentens manual/anbef alinger 2 min.: LSAkodens krav til redningsdrakt en 13.2 Forklare hvilke faremomenter som er tilstede ved opphold i grov sjø Det viktige valget: 1. Komme seg ut av vannet; svømme til flåte eller lignende som er realistisk å nå 2.Vær i ro, spar energi Bølger/sjøsprøyt/skum 4 stadier av opphold i kald sjø 1. Kuldesjokk 2.Redusert svømmevne 3. Nedkjøling 4.Redningsdøden Kunne gjengi og forklare de 4 faremomentene. Teori Presisering av innhold til å overleve i kald/grov sjø. Fokus på tiltak dersom man faller over bord, mht kuldesjokk HSE-UK, OTO-rapport 95038,1996 Golden&Tipt on; Essentials of Sea Survival. OilComp rapport Overlevelse i grov sjø, ikke offentlig, Norsk olje og gass Gjengi egenskapene til personlige redningsmilder Redningsvester Livbøye m/utstyr Reserve redningsvester Gjengi muligheter og begrensninger med de ulike personlige redningsmidlene. Teori / øvelsesområde Pers.redm. tilgjengelig

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs for beredskapspersonell Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhet repetisjonskurs Side: 2 FORORD

Detaljer

1.Barrierer/risikoforståelse

1.Barrierer/risikoforståelse NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS REPETISJON (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1 1.Barrierer/risikoforståelse 1.1 Observere og foreslå korrigerende tiltak

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK)

Norsk olje og gass plan for opplæring. Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) Side: 2 FORORD Denne

Detaljer

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1

Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 Norsk olje og gass: FAGPLAN LIVBÅTFØRER GRUNNKURS Gjeldende fra dato: 01.06.2007 Revisjon nr: 12 Rev. dato: 19.12.11 Side: 1 1.0 INTRODUKSJON : 1.1 Kjenne kursets målsetting, gjennomføringsplan og sikkerhetsmessige

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring

Norsk olje og gass plan for opplæring Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning grunnkurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Søk og redning grunnkurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07

Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 Norsk olje og gass Fagplan for Liten MOB båt grunnkurs 01.01.07 1.0 Organisasjon/Operasjon/Oppgavefordeling (1 time) Etter endt opplæring skal deltagerne kunne: 1.1 Beskrive MOB båtens primære oppgaver

Detaljer

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon

HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon HOVEDREGEL: Tror du at tilstanden er farlig eller lett kan bli det, skal du straks ringe medisinsk nødtelefon 113. Nødtelefon 113 bør varsles Ved nedsatt bevissthet og alvorlige pustevansker. Ved akutt

Detaljer

Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam

Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam Norsk olje og gass Vedlegg 5 - Sjekklister for revisjonsteam Gjeldende fra: 01.10.2011 Revisjon nr: 03 Rev. dato: 10.08.2013 Side: 2 Innhold A. EKSEMPEL PÅ SKJEMATISK FRAMSTILLING AV KOMPETANSEPROFIL FOR

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. MOB-ba t repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring MOB-ba t repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium 2011. Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium 2011 Einar Stikbakke eis023@post.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller skader på

Detaljer

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no

Førstehjelp Laboratorium H2008. Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Førstehjelp Laboratorium H2008 Jan Grimsrud Davidsen jan.davidsen@nfh.uit.no www.spjelken.no Hensikten med dette kurs er: At du skal kunne ta ledelse, varsle og yte førstehjelp ved følgende ulykker eller

Detaljer

Kvalifisert nivå førstehjelp

Kvalifisert nivå førstehjelp www.folkehjelp.no Kvalifisert nivå førstehjelp Utdanningsplan - KNF 1 Førstehjelp ved bevisstløshet og livløshet Kunnskapsmål 1-1-3 Medisinsk nødtelefon Kunne nummeret til medisinsk nødtelefon og vite

Detaljer

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no

Spørsmål kan rettes til: Jørn Kristensen Tlf: 94 54 54 24 E- post: post@drangedalrodekors.no Kursplan Oversikt over kursdatoer og emner. Med forbehold om endringer. 19.08 0.09 Grunnleggende førstehjelp Dette er Røde Kors Hjelpekorps (1 kveld) Grunnleggende førstehjelp (12 kvelder) 02.10 09.10

Detaljer

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser

Kurs 4. KURSPLAN TAUBASERT FALLREDNING Gjeldende fra dato: 1.11.2010 Revisjon nr: 09 24.03.2014 Kun endringer i referanser 1.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring Kurset skal

Detaljer

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker.

Elektrikere er utsatt for strømulykker. På førstehjelpsidene finner man kriterier for når det skal søkes hjelp hos helsevesenet ved ulykker. Dessverre inntreffer ulykker på arbeidsplassen. Skade mappen er laget som et hjelpemiddel hvis en ulykke skulle skje. Det er mange ting man må huske på, både under selve ulykken og i etterkant. Elektrikere

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder

Norsk olje og gass plan for opplæring. Skadestedsleder Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Versjon nr: 1 Dato: 18. januar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Skadestedsleder Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring er utarbeidet for

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 2 Luftveier og pustefunksjon Modul 2 Læremål A-luftveier Åpne og sikre luftveier: Løfte haken Kjevegrep Bøye hodet tilbake Sideleie som middel for fri

Detaljer

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014. Side 1 Side 1 Side 2 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og lokaler... 3 1.4. Krav til

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 3 BHLR/ DHLR/ AHLR Modul 3 Læremål Beskrive de viktigste årsakene til hjertestans Kunne starte og gjennomføre BHLR samt DHLR for sertifisert personell

Detaljer

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.3. Studieressurser Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode

0.0 INTRODUKSJON. Referanser. Eksempel på læremiljø. Læremål. Innhold Krav til utførelse Eksempel på metode Denne kursplanen beskriver innholdet i instruktørkurs for kommersielle aktører som leverer kurs i Grunnleggende Fallsikring (8t). Andre med relevant fagkunnskap og erfaring, f. eks medlemmer av fallredningslaget

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL: 8 AKUTTE MEDISINSKE TILSTANDER Modul 8 Læremål Kjenne til årsaker og symptomer på de vanligste akutte medisinske tilstander Kunne assistere sykepleier

Detaljer

T-3 Sigurd Robert Jacobsen

T-3 Sigurd Robert Jacobsen Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap på Ekofisk 14. - 17.9.2009 009018004 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset o Fortrolig o Strengt

Detaljer

Trening av livbåtmannskap. 9 moduler 2012-12-27

Trening av livbåtmannskap. 9 moduler 2012-12-27 Trening av livbåtmannskap 9 moduler Trening av livbåtmannskap Modul 1 - Styrende dokumentasjon/beredskapsorganisering - Forskrifter/Ansvarsforhold/Beredskapsstruktur - Hovedfokus på lokal beredskapsplan

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013

Begrenset Fortrolig. Irja Viste-Ollestad. Irja Viste-Ollestad, Jan Erik Jensen 2. 4.9.2013 Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn innen beredskap på COSLRigmar 418002003 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

Fra ROS analyse til beredskap

Fra ROS analyse til beredskap Fra ROS analyse til beredskap perspektiv fra offshoreindustrien ESRA seminar, 21.mai 2014 PREPARED. Eldbjørg Holmaas NTH - 94 Ind. øk. Arb.miljø og sikkerhet OD (nå Ptil) 1 år - Elektro og sikringssystemer.

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 15.09.2015

Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 15.09.2015 Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 15.09.2015 EMNEPLAN STCW- F kapittel III Side 2 Innhold FORMÅL:... 2 Opplæringens hensikt:... 3 Målgruppe:... 3 Bruk av emneplanen :... 3 Læringsmål:... 3 Tidsforbruk

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 4 SIRKULASJONSSVIKT. BRUDD OG VÆSKEBEHANDLING Modul 4 Læremål Forstå årsaker til sirkulasjonssvikt Kunne identifisere symptomer på sirkulasjonssvikt.

Detaljer

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010

Kurs 1. FAGPLAN GRUNNLEGGENDE FALLSIKRING Gjeldende fra dato: 01.12.2010 Revisjon nr: 00 24.11.2010 0.0 INTRODUKSJON Eksempel på I Kjenne kursets innhold og målsettning. Kort gjennomgang av målsetting med kurset Presentasjon av timeplan og læremål Praktiske opplysninger om kursgjennomføring 5-10 minutter

Detaljer

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER

HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER HMS DIREKTIV 10 HELIKOPTEROPERASJONER Direktiveier pr. 01.01.2015 Gunn Elin Hellegaard HELI. OPR. Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT

Detaljer

If Sikkerhetssenter. telefon 69 92 06 00. - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter

If Sikkerhetssenter. telefon 69 92 06 00. - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter If Sikkerhetssenter - et skadeforebyggende kurs og kompetansesenter Dette er en presentasjon av If Sikkerhetssenter og hvordan vi kan hjelpe din bedrift med kurs og oppbygging av kompetanse innen bl.a.

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 7 HYPOTERMI,BRANN -,ETSE OG ELEKTRISKE SKADER. HLR VED DRUKNING Modul 7 Læremål Beskrive farer og symptomer på mild, moderat og alvorlig hypotermi Kunne

Detaljer

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar

Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt ved Yara Porsgrunn Opplæring, oppgaver og ansvar Entrevakt Dette kurset dekker kravene i prosedyre L-210 «Praktisering av arbeidsog entretillatelser ved Yara Porsgrunn» ang opplæring av entrevakt

Detaljer

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP

096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP 096 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MANN OVER BORD BEREDSKAP Original versjon Nr.: 096 Etablert: 01.01.05 Revisjon nr: 0 Rev. dato: 01.01.05 Side: 2 av 9 INNHOLD 1. Hensikt... 3 2. Definisjoner...

Detaljer

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser

1. Introduksjon. 1.2. Planens omfang. 1.3. Studieressurser Versjon 0.1 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 18.12.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2.

Detaljer

EMNEPLAN Side 1 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING OPPDATERINGS KURS STCW A-VI/1

EMNEPLAN Side 1 GRUNNLEGGENDE SIKKERHETSOPPLÆRING OPPDATERINGS KURS STCW A-VI/1 EMNEPLAN Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.2.1. STCW referanse.... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen?

HMS dagen 2015. Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? HMS dagen 2015 Harald Myklebust DOM Group Offshore AS Tlf. 4147 7112 Har Norsk industri et problem med Fallende gjenstander? Om så: Hva er løsningen? Hadde jeg hatt den total fasit, hadde jeg nok ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell...

Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere

ISAF Approved Offshore Personal Survival Course. NSF s sikkerhetskurs for havseilere ISAF Approved Offshore Personal Survival Course NSF s sikkerhetskurs for havseilere Bilde fra Seilmagsinet Norges Seilforbund, Ullevål stadion, 0840 Oslo Tlf 21 02 29 00, Fax 21 02 97 15 www.seiling.no

Detaljer

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00

STAVANGER Aak AS Verksgata 54 4013 Stavanger Tlf.: +47 71 22 71 00 Arbeid i høyden Bakgrunn og regelverk for arbeid i høyden Bakgrunn, Fall er hyppigste årsak til uhell Fall til lavere nivå står for de fleste dødsulykker i arbeidslivet, både i Norge og internasjonalt

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Tilsynsrapport etter tilsyn med radio og telekommunikasjonssystemer på Ekofisk 2/4-H og med beredskap på Ekofisk 2/4-H, 2/4-Q, 2/4-C og 2/4-FTP. Aktivitetsnummer

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Diplomer i avansert svømming og livredning

Diplomer i avansert svømming og livredning Diplomer i avansert svømming og livredning Heftet inneholder oppgaver for gjennomføring av øvelser for å kunne motta diplomer i avansert svømming og livredning. Hvert diplom viser målene for kurs- og treningsprogrammet

Detaljer

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp repetisjonskurs

Norsk olje og gass plan for opplæring. Førstehjelp repetisjonskurs Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp repetisjonskurs Versjon nr: 1 Dato: 12. februar 2016 Norsk olje og gass plan for opplæring Førstehjelp repetisjonskurs Side: 2 FORORD Denne plan for opplæring

Detaljer

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann

Oslo Sjøskole. Kurshefte livberging i åpent vann Oslo Sjøskole Kurshefte livberging i åpent vann Hvorfor lære livberging? Når du har gjennomført livbergingskurset på Oslo Sjøskole skal du ha fått respekt for det å være ved eller i vann slik at du kan

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene

Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Norsk Olje og Gass HMS utfordringer i Nordområdene Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll Arbeidsseminar 17.-18. juni2014 Svein Anders Eriksson - Petroleumstilsynet Ptil - hovedprioriteringer 2014

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL

MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL MODULBASERT TRENING FOR SØK OG REDNINGSPERSONELL MODUL: 4 FASTE BRANNSYSTEMER OG KJEMIKALIEHÅNDTERING 1 Læremål Beskrive aktive slukkesystemer og deres plassering/funksjon Beskrive passiv brannbeskyttelse

Detaljer

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus

1 1. m a i 2 1 2. Når alarmen går. Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus 1 1. m a i 2 0 1 2 Når alarmen går Guttorm Brattebø seksjonsoverlege/leder Akuttmedisinsk seksjon KSK Haukeland Universitetssykehus Momenter AMK-sentralene Kjeden som redder liv Prinsippene for redning

Detaljer

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet

Tilsynsrapport. o Strengt fortrolig. o Begrenset o Fortrolig. o Unntatt offentlighet Tilsynsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med logistikk knyttet til søknad om SUT på Island Constructor Aktivitetsnummer 412003002 Gradering Offentlig o Unntatt offentlighet o Begrenset

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1.

Begrenset Fortrolig. T-1 Anthoni Larsen. Deltakere i revisjonslaget Aina Eltervåg, Rita Svela Husebø, Anthoni Larsen 26.-29.1. Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Statfjord C 001037026 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr

OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr OPPLÆRINGSPLAN for brukere av arbeidsutstyr DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om utførelse av arbeid 10-1 og 10-2 Best. Nr. 703 Navn EX Tilhenger montert Kran Modul DOK 03-EX Inkluderer

Detaljer

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune.

MÅL: Rutinen skal beskrive innhold og omfang samt sikkerhet og forsvarlighet i svømmeundervisningen i Lunner kommune. Pr. 01.08.2015 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SVØMMEOPPLÆRING I LUNNER KOMMUNE Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Skoleledermappe Godkjent av: Kommunalsjef Dato: 01.08.2015 Tidspunkt

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING

Høringsutkast endringer i innretningsforskriften EVAKUERING Forskrift om endring i forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet. i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12

SEARCH AND RESCUE. Alle land har egne regler for search and rescue. Men alle land baserer seg på ICAO annex 12 TEMA FOR I DAG ICAO Beredskapsstadioer Redningssentralen Observasjon av en ulykke (ansvar) Bakkesignaler Redningstjenesten i Norge Nødevakuering av luftfartøy BSL A Varsling og Rapporteringsplikt Birdstrike!

Detaljer

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet.

OPPLÆRINGSBOK. Internopplæring for brannkonstabel. Elev: Kommune /virksomhet: Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet. OPPLÆRINGSBOK Internopplæring for brannkonstabel Systematisk, praktisk opplæring i brannvesenet Justert 2013 Elev: Kommune /virksomhet: Innhold 1. Generell informasjon... 3 1. Generell informasjon... 3

Detaljer

Mannskapskurs 2013 SIKKERHET TIL SJØS - FØRSTEHJELP, REDNING, BRANN, MOB

Mannskapskurs 2013 SIKKERHET TIL SJØS - FØRSTEHJELP, REDNING, BRANN, MOB Mannskapskurs 2013 SIKKERHET TIL SJØS - FØRSTEHJELP, REDNING, BRANN, MOB Førstehjelp Hva er førstehjelp? Epilepsi Opptreden ved ulykker Hjerneslag Møte med skadestedet Transport av skadde Vurdere pasienten

Detaljer

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE

Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Forslag til fagplan for redningsdykkerlederkurs. Henrik Litland, OBRE Hensikt: Hensikten med et kurs i redningsdykkerledelse vil være å skape forutsetninger for at redningsdykkerlederen kommer i stand

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND

SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND SIKKERHET FØRST -KURSTILBUD FRA SASIRO- SAMFUNNSSIKKERHETSSENTERET I ROGALAND TRYGGHET NÅR DET UVENTEDE SKJER I 2013 flyttet Rogaland brann og redning IKS sin seksjon for øvelse og opplæring inn i tidligere

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Årsplan Vg2 Maritime fag

Årsplan Vg2 Maritime fag ID UTS.SVS.STP.TIP, EL, Versjon 1.07 Gyldig fra 19.01.2016 Forfatter Heidi Brastad Verifisert Lars Arne Svendsen Godkjent Heidi Brastad Side 1 av12 Felles programfag / Beskrivelse av hovedområder / Opplæringssted

Detaljer

Teambasert læring. som forberedelse til ferdighetstrening og simulering

Teambasert læring. som forberedelse til ferdighetstrening og simulering Teambasert læring som forberedelse til ferdighetstrening og simulering Børge Lillebo, MD, PhD Førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet, NTNU Lege i spesialisering ved St. Olavs Hospital Nasjonalt nettverksseminar

Detaljer

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder:

.1.1 kjennskap til alarminstrukser og nødinstrukser, .2 ferdighet i å bistå passasjerer på vei mot mønstrings- og innskipingsstasjoner, herunder: STCW/CONF.2/34-1 - VEDLEGG VII Opplæring i passasjerhåndtering 1 Opplæringen i passasjerhåndtering som kreves i 60 (regel V/2 nr. 4) for personell som i følge alarminstruksene har som oppgave å bistå passasjerer

Detaljer

Læreplan. Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Læreplan. Brannvern ved utførelse av varme arbeider Læreplan Brannvern ved utførelse av varme arbeider Utarbeidet av Norsk brannvernforening og fastsatt av Prosjektstyret for varme arbeider desember 2014 Innhold Læreplan...1 Innledning...3 Kapittel 1 Generelt...4

Detaljer

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER

MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER MODULBASERT TRENING FOR FØRSTEHJELPSPERSONELL MODUL 6 HODE-, RYGG OG NAKKESKADER Modul 6 Læremål Kunne mistenke hode-/rygg-/skade på bakgrunn av skademekanisme. Kunne hindre forverring av hode-/rygg-/nakkeskade.

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner

Brannvern i helseinstitusjoner Brannvern i helseinstitusjoner Praktiske råd til brannøvelser Norsk brannvernforening - Finansnæringens Hovedorganisasjon - Direktoratet for brann- og elsikkerhet Innhold Innledning... 3 Hvordan få til

Detaljer

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie

Begrenset Fortrolig. T-2 Anne Marit Lie Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Rapport etter tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Draugen Aktivitetsnummer 005093028 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL

INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL KURSPLAN INTERNOPPLÆRING FOR BRANNKONSTABEL Fastsatt av Direktoratet fra samfunnssikkerhet og beredskap xx.xx.2013... INNHOLD INNHOLD 2 1. BAKGRUNN FOR KURSET 3 2. KURSETS PLASS I OPPLÆRINGSSTRUKTUREN

Detaljer

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen

Begrenset Fortrolig. Jan Erik Jensen Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Aktivitetsnummer Rapport etter tilsyn med beredskap og helikopterdekk 401003004 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig Strengt fortrolig Involverte

Detaljer

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05.

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05. OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE Tobias Hüttner, Statkraft 10.05.2012 AGENDA 1. Statkrafts vindkraftprosjekter 2. HMS under drift: risikoelementer,

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune

Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS. Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Risk Management Trusselvurderinger og sikkerhet for personell i skoler EMSS 26.11.2015 Kåre Ellingsen Sikkerhets- og beredskapsansvarlig Akershus fylkeskommune Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern

Detaljer

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 13.11.2014

Versjon 0.2 Godkjent av Sjøfartsdirektoratet 13.11.2014 EMNEPLAN Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til

Detaljer

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere.

Innhold. side 4 side 4 side 5 side 5 side 6 side 7 side 7 side 8 side 8 side 8 side 9 side 9 side 10 side 11 side 11 side 12 Våre kursholdere. KATALOG 2011 Innhold Om oss. Førstehjelpskurs.... Hjertestarterkurs..... HMS introkurs.. HMS motivasjonskurs / bedriftskultur.. Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timers). Modul 1.1 Arbeidsmiljø, ansvar

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP"

021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR PÅRØRENDE - BEREDSKAP 021 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR "PÅRØRENDE - BEREDSKAP" Originalversjon Nr.: 021 Etablert: 07.04.92 Revisjon nr: Rev. dato: Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side RETNINGSLINJE "PÅRØRENDE-BEREDSKAP"

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer?

Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? engineering, inspection and offshore and energy industry. Konflikt mellom operatørens og kontraktørens prosedyrer? Torkel Fyrvik ESRA-seminar, Hurdal, 2010-06-08 Agenda Hvem er Axess Hvordan jobber vi?

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014

Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Revisjonsrapport Utkast nr. 1/16.06.2014 Rapporttittel Tilsyn med beredskap og radio- og telekommunikasjonssystemer på Ula innretningen Aktivitetsnummer 010019015 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER Modul 2 Redningsfaglig ledelse Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1. Mål... 4 2. Målgruppe... 4 3. Opptakskrav...

Detaljer

Kurskatalog 2013. Brann- og redningstjenesten i Rana

Kurskatalog 2013. Brann- og redningstjenesten i Rana Brann- og redningstjenesten i Rana Kurskatalog 2013 Brann-og redningstjenesten i Rana Besøksadresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana Telefon: 75 14 58 00 Brann-og redningstjenestens kurs og service avdeling

Detaljer

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den

Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det er bedre å lære av en feil enn å g jenta den Det kan koste mer å håndtere skadene etter en feil enn det koster å forebygge at feilen skjer. Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp

Detaljer

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet

Revisjonsrapport. Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B. T-1 Rune Schwebs. Offentlig Unntatt offentlighet Revisjonsrapport Rapport Rapporttittel Revidert rapport etter tilsyn med radio- og kommunikasjonssystemer på Snorre B Aktivitetsnummer 001057012 Gradering Offentlig Unntatt offentlighet Begrenset Fortrolig

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr.

OPPLÆRINGSPLAN. for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR. SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. Modul i-3.4 OPPLÆRINGSPLAN for OPPLÆRINGSVIRKSOMHETENS INSTRUKTØR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Modul i-3.4 Mobilkran 16 timers teorikurs Øvelse

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer