NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: 20.06.2011 Side: 1"

Transkript

1 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 1 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) Hensikt/ Etter endt opplæring skal deltagerne Ha fått informasjon om å gjennomføre en teoretisk test Gjengi hvilke lover og forskrifter som regulerer oljevirksomheten Beskrive Oljedirektoratets og Petroleumstilsynet samordnings- og tilsynsfunksjon Beskrive hvilket ansvar og plikter selskapet har i forhold til forskrift om internkontroll. Innhold Krav til utførelse Gjennomføringen av teoretisk test Informasjon om teoretisk test ved kursstart. Testen skal inneholde relevante spørsmål iht teoridelen HMS REGELVERK : Kort orientering om oppbygging (virkeområde) av Petroleumsregelverket Oljedirektoratets rolle (samordning) Petroleumstilsynets rolle (tilsynsfilosofi) Hensikten med internkontrollsystemet forklares, herunder selskapets ansvar og plikter Minimumskrav >80% (ingen emner blank ) Det er kun de overordnede, prinsipielle sider ved systemet som utdypes. Hva betyr dette for den enkelte arbeidstaker? Flervalgs Norsk olje og gass e-læringspakke Norsk olje og gass e- læringspakke Petroleumsloven Arbeidsmiljøloven Forurensningsloven Kgl. Resolusjon Om tilsyn Internkontrollforskriften Forskrift om styringssystem Beskrive hvordan beredskapsorganisasjonen er oppbygd ombord på innretningene for å ivareta beredskapen i tilfelle ulykker/katastrofer. Demonstrere forståelse av alarminstruksen med vekt på den generelle fellesdelen BEREDSKAP : Operatørens ansvar til å tilrettelegge for en effektiv totalberedskap forklares Operatørens beredskap, organisasjon og system Alarminstruksen felles prosedyre for norsk sokkel Skal kunne redegjøre for forskjellen mellom de ulike alarmene og kunne nødnummer (112) Norsk olje og gass e-læringspakke Relevante forskrifter Petroleumsregelverk Alarm-instruks (SfS)

2 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 2 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) fort.s. Hensikt/ Etter endt opplæring skal deltagerne Ha kjennskap til typiske bederskapsresurser man har i tilfelle ulykker/katastrofer. Forklare hvilket ansvar og plikter arbeidsgiver-/taker har i forhold til arbeidsmiljøloven og Petroleumsregelverket Forklare hvilken oppgave verneombudet har i en virksomhet Innhold Krav til utførelse Beredskapsresursers funksjoner Områdeberedskap, samspill/ samarbeid PLIKTER OG ANSVAR : Ansvar og plikter/rettigheter Arbeidsmiljølovens formålsparagraf Kortfattet orientering om verneombudsordningen HMS-KULTUR Gjengi minst 2 beredskapsresurser Norsk olje og gass e-læringspakke Norsk olje og gass e-læringspakke Ha kjennskap til null-tankegangen Visjon og verdier Norsk olje og Forklare hvorfor og hvordan man bruker hendelsesrapporteringssystemer Kortfattet gjennomgang av formål, hensikt, ulykkespyramiden, skjematikk gass e-læringspakke Forklare på hvilken måte en arbeidstaker kan fremme saker vedrørende HMS Kortfattet orientering om hva et HMS-møte kan inneholde Relevante forskrifter Petroleumsregelverk Alarminstruks (SfS) AML kap. I og kap. III Petroleumsforskrifter AML kap. VII Petroleumsforskrifter

3 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 3 KRAV TIL FORKUNNSKAPER (Norsk olje og gass e-læringspakke) fort.s. Hensikt/ Etter endt opplæring skal deltagerne Innhold Krav til utførelse VERNEUTSTYR Ha kjennskap til de vanligste kjemiske helserisiki på en innretning, og velge ut riktig personlig verneutstyr Kjemisk helserisiko Personlig verneutstyr Produktmerking Skal kunne forstå behovet for å bruke riktig personlig verneutstyr Norsk olje og gass e-læringspakke HELIPORT/SIKKERHET Kjenne til regler for utreise Fremmøte Utreise Fellesprosedyre Baggasje/frakt Forbudte gjenstander Medbringertillatelse

4 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 4 1. RISIKO/ATFERDSTRENING 1.1 Få kjennskap til hvordan den enkelte kan bidra til økt sikkerhet gjennom atferd og holdninger Innhold Krav til utførelse Krav til Atferdstrening Rapportering av uønskede hendelser Observasjonsteknikk Erfaringsoverføring Orden og renhold Sikkerhetsprogram Skal kunne forstå bakgrunnen for at selskapene benytter virkemidler i forebygging av uønskede hendelser Benytte noen av disse virkemidlene gjennom kurset Teori Forelesning Krav til / under praktiske øvelser 1.2 Demonstrere at den enkelte kan bidra til økt sikkerhet gjennom atferd og holdninger 1.3 Skal kunne redegjøre bakgrunn for bruk av rapporteringssystem, og bruke dette Animasjoner fra hjemmesiden til samarbeid for sikkerhet Hvorfor er det viktig å rapportere Bruk av verktøy: Rapportering og registrering Ulike type skjema som brukes offshore Delta aktivt i diskusjoner og refleksjoner rundt filmene Skal avdekke minst 1 uønsket hendelse eller forhold i løpet av kurset og fylle ut skjema Vise minst 2 filmer som inneholder brudd på barrierer: Fallende: gjenstander Kran og løft Refleksjon Table-top Caseoppgaver Utfylling av skjema Gruppe Under praktiske øvelser innen alle fagområder Filmer utviklet av sfs

5 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 5 2. Barrierer/risikoforståelse Innhold Krav til utførelse Krav til 2.1 Observere og foreslå korrigerende tiltak på Observasjonsteknikk Avdekke minst 2 forhold uønskede hendelser basert på svikt i barrierer Evne til å skifte fokus under kurset Se detaljer Tenke hva dersom Bekrefte/avkrefte barrierer Hva gjør jeg dersom jeg ser noe! If you see somthing say something or do something Hva gjør jeg dersom jeg observere noen tilstander/tilløp/skade 2.2 Identifisere barrierer Organisatoriske, tekniske og menneskelige Kunne observere minst 2 barrierer 2.2.a Beskrive definisjon på risiko Sannsynlighet x konsekvens Kunne nevne minst 2 eksempler på risikoer. 2.2.b Forstå begrepet konsekvens. Konsekvens tenking. Kunne nevne minst 2 eksempler på konsekvenser. 2.3 Kjenne til mulige konsekvenser ved brudd på barrierer 2.4 Beskrive hvilke type verktøy en bruker offshore for å avdekke og avklare at man har kontroll på risikoelementene før en starter arbeidet Brudd på barrierer Ta to Før job samtale Toolbox talks Aktivt bidra i diskusjoner, refleksjoner Bruke ne som et vertøy for å skape refleksjon rundt risiko, og hvordan man kan forebygge at uønskede hendelser skjer. Utfylle skjema Utfylle skjema Film, bilder og diskusjoner Bruke før job samtale i forkant av øvelsene på kurset Krav til Under praktiske øvelser innen alle fagområder Under praktiske øvelser innen alle fagområder Eks skjema som brukes av de ulike operatørselsk ap

6 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 6 2. Barrierer/risikoforståelse forts Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til 2.5 Gjengi hvilke type farer vi har offshore, og hvilke typiske type tilstander, tilløp og skader som kan opptre offshore. 2.6 Bruke åpne sikkerhetsspørsmål i de daglige arbeidet, for å avdekke farer og forebygge at det skjer. 2.7 Arbeid i høyden Beskrive hva som menes med arbeid i høyden, og hvilke type krav har man offshore for arbeid i høyden, og hvilke farer dette medfører Beskrive hvilke type utstyr som kreves brukt ved arbeid i høyden. Hvilke type risikoer har vi offshore. Typiske tilstander/tilløp/skader og ulykker som inntreffer offshore. 5 spørsmål som stilles 1. Hvordan kan du og andre bli skadet? 2. Hvilken type ulykke kan oppstå? 3. Hvordan kan du og andre unngå å bli skadet? 4. Hva om noe uventet skjer? 5. Hva har du gjort for å hindre at du og dine arbeidskamerater blir skadet? Hvilke krav som gjelder Bruk av stilas og stiger Farer ved arbeid i høyden Fallsikringsseler - Sikring av vertøy Bruke ne som et vertøy for å skape refleksjon rundt risiko, og hvordan man kan forebygge at uønskede hendelser skjer. Demonstasjon av sele/fallsikringsutstyr og annet sikringsutstyr for verktøy Bruke før job samtale inkl sikkerhetsspørs mål i forkant av øvelsene på kurset Under praktiske øvelser innen alle fagområder

7 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 7 3. Ansvarsforhold 3.1 Vise ansvar for seg selv og andre Rollemodell/eksemplets makt Kameratsjekk Varsle om farlige forhold Orden og renhold Innhold Krav til utførelse Krav til Aktivt gjennomføre: Stille åpne spørsmål Kameratsjekk Varsling Rydde etter seg Utfylle skjema Krav til Under praktiske øvelser innen alle fagområder 4. Avslutning/oppsummering 4.1 Forstå viktigheten av sikker atferd og sammehengen ved bruk av virkemidler Innhold Krav til utførelse Krav til Oppsummering og kort repetisjon Samle alle erfaringer fra kurset: Hvordan fungerte spørsmålene? Hvordan fungerte diskusjonene? Hva lærte dere Konklusjon: observer, tenk hva kan skje, hvordan kan jeg hindre at det skjer, og rapporter gjennom avviksystem. Spør dersom en er i tvil. Aktivt bidra i diskusjoner, refleksjoner Refleksjoner Diskusjoner Krav til Alle de praktiske øvelsene skal inngå i øvelsene gjennom kurset. Eleven fyller inn observasjoner ihht punkter på skjema laget av senteret.

8 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 8 5. FØRSTEHJELP Teori og praktiske øvelser 5.1 Beskrive hva livreddende førstehjelp går ut på Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til Livreddende 1.Hjelp: Kjeden som redder liv Tidlig forståelse av situasjonen Tidlig HLR Tidlig defibrillering Medisinsk etterbehandling Forklare førstehjelperens oppgave i forhold til det profesjonelle. Viktigheten av å få tilført oksygen til hjerne og hjerte for å unngå store skader - HLR kjøper mer tid TEST: Utfører alle tiltakene i HLR forløpet og fortsetter med 2 min under instruktørens tilsyn og bedømming. Mens testen foregår enkeltvis, forstetter de øvrige deltakerne å øve Følge Norsk grunnkurs i førstehjelp sin instruktør veiledning ved gjennomføring av kurset. Forelesning Demonstrasjon Praktiske øvelser Norsk 1.Hjelps Råd Norsk Grunnkurs i førstehjelp 5.2 Kjenne til medisinsk nødtelefon Medisinsk nødtelefon (land) (offshore) Gjengi hvordan nødtelefon fungerer

9 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: 9 5. Førstehjelp forts. 5.3 Gjengi hva har hendt? Sykdom, eller skade kartlegge bevisstheten vurdere om personen puster normalt eller ikke. 5.4 Personen puster ikke normalt. Ring 1-1-3/1-1-2 (offshore) og start HLR. Fastslå at pasienten ikke reagerer på rop eller forsiktig risting Åpne luftveiene og konstantere at pasienten ikke puster normalt Utføre tilfredstillende HLR Innhold Krav til utførelse Hva har hendt? Hva ser du etter Hva spør du etter Hva kan du føle ved å ta på huden Vurdere om tilstanden er alvorlig eller ikke. Reagerer personen Puster personen normalt eller ikke Demonstrere hvordan sjekke bevisstheten og hvordan åpne luftveiene og konstantere at personen ikke puster normalt Demonstrere brystkompresjoner Demonstrere innblåsninger Kunne vurdere bevisstheten til pasienten Gjengi/demonstrere enkel sikring av fri luftvei Kunne vurdere om pasienten puster normalt Kunne legge pasienten som puster normalt over i sideleie i løpet av 1min Øvelse: Bevisstløs, men puster normalt 1. Undersøkelse 2. Sideleie Demonstrere hvordan sjekke bevisstheten og åpne luftveiene og konstantere at personen ikke puster normalt Demonstrere brystkompresjoner Demonstrere innblåsninger Øvelse: 1. Utføre 30 kompresjoner på dukke, telle høyt Fokus på trykksted, dybde, oppslipp og takt. 2. Utføre innblåsninger Gir innblåsninger som hver for seg hever brystkassen synlig, flere omganger Bruk lang nok tid til hver innblåsning 3. HLR forløpet demonstrerer alle tiltak i riktig rekkefølge på dukken Øver med kursdeltakerne i 2 min, en av deltakerne spiller som sykepleier Snakk høyt- Bytt roller Norsk 1Hjelps Råd Norsk Grunnkurs i førstehjelp

10 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Førstehjelp forts 5.5 Fremmedlegeme i luftveiene Demonstrere ulike frigjørings håndgrep Innhold Krav til utførelse ulike frigjørings håndgrep håndplassering for ryggslag positur og håndplassering for bukstøt HLR ved fremmedlegeme i luftveiene kompresjoner Kunne demonstrere ulike frigjørings håndgrep håndplassering for ryggslag positur og håndplassering for bukstøt utføre HLR ved fremmedlegeme i luftveiene 30 kompresjoner Ser i munnen etter fremmedlegemet Følge Norsk grunnkurs i førstehjelp sin instruktør veiledning ved gjennomføring av kurset. Forelesning Demonstrasjon Praktiske øvelser Norsk førstehjelpsråd 5.6 Beskrive de viktigste førstehjelpsbehandlings tiltakene ved mistanke om akutt hjertesykdom 5.7 Stans av blødninger Stanse ytre blødninger smerter i brystet med utstråling pustevansker og sterke smerter i mageregionen klemmende følelse i brystet og smerter høyt oppe i ryggen brystsmerter som blir bedre med hvile plutselig kraftløshet, følelse av matthet Ytre blødninger Kunne komprimere i sårstedet Kunne holde sårstedet høyt Kunne lage en trykkforbinding Øvelse 1. Demonstrasjon av ryggslag og bukstøt Gjengi/ demonstrere førstehjelpstiltak ved brystsmerter Øvelse Gjenkjenning av symptomer på akutt hjertesykdom Kunne stanse en blødning ved hjelp av trykkbandasje Forelesning Demonstrasjon Praktisk øvelse med bruk av markører / øvingsområde Følge Norsk grunnkurs i førstehjelp sin instruktør veiledning ved gjennomføring av kurset.

11 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Teori/praksis Innhold Krav til utførelse 6.1 Demonstrere opptreden ved forberedt/kontrollert nødlanding på sjø. 6.2 Demonstrere riktig opptreden ved en uforberedt nødlanding på sjø, Prosedyre: Nødmelding /varsling Løse gjenstander Drakt Setebelte Re orientering - Krasjstilling Prosedyre: 6.3 Korrekt bruk av pustelunge Prosedyre: Nødmelding /varsling Krasjstilling Klargjøring Pusteteknikk - Begrensninger Kursdeltager skal gjennom praktisk øvelse vise at de er i stand til huske de 5 forberedelsespunktene: Sikre løse gjenstander Drakt (riktig antrekk) Kontrollere setebelte Re orientering - Krasjstilling Kursdeltager skal gjennom praktisk øvelse vise at de er i stand til å reagere riktig ved en nødmelding; innta krasjstilling. Kursdeltager skal kunne demonstrere og forklare hovedpunktene for bruk av pustelungen Teori /demonstrasjon / praktisk trening Teori / demonstrasjon/pra ktisk trening Teoretisk gjennomgang med demonstrasjon / Simulator / Simulator Basseng/Sjø

12 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Teori Innhold Krav til utførelse 6.4 Riktig opptreden etter nødlanding på sjø når helikopter flyter rett vei. Prosedyre: Løse ut nærmeste rømningsvei Etablere pustelunge Etablere referansepunkt (vindu og ventil) Kursdeltager skal kunne gjennomføre grepene som er anbefalt etter en nødlanding på sjø (ved vindusplass). Praktiske øvelser / trening / Simulator Bli sittende fastspent inntil ordre fra mannskap - Ved evakuering, ha fokus på referanse punkter 6.5 Beskrive opptreden ved evakuering fra et helikopter under vann. Prosedyre/anbefaling: Aktivering av pustelunge Referansepunkter Evakuering Kursdeltager skal kunne forklare betydningen av: Når bør man aktiverer PL Hvorfor har man referansepunkter Teori Basseng/Sjø Hvordan man best evakuerer 6.6 Korrekt bruk av pustelunge Prosedyre: Klargjøring Pusteteknikk Begrensninger Kursdeltager skal kunne demonstrere og forklare hovedpunktene for bruk av pustelungen Praktisk trening ved utprøving av utlevert vest/lunge Basseng/Sjø

13 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Teori Innhold Krav til utførelse 6.7 Beskrive helikopterets redningsutstyr, plassering og bruksområde/måte. Helikopterets oppdriftsputer Flåter og utløsermekanismer Rømningsveier, nødutganger, nødpeilesender, førstehjelpskrin, brannslokkingsapparat, lommelykt, redningsvest Kursdeltager skal kunne gjengi hvilket utstyr helikopteret er utstyrt med for best mulig å håndtere følgende forhold: Slukke brann Hindre helikopteret fra å velte/gå rundt etter landing på sjø. Teori/vise helikopter video (tilsvarer det passasjerer ser ved utreise) Evakuere fra helikopter Overleve i sjøen Etablere varsling 6.8 Fortelle om flysikkerhet Skape trygghet rundt helikoptertransport ved å gjennomgå helikopterets iboende sikkerhet (Autorotasjon, Konstruksjonspinsipper, 1 motor vs 2 motorer osv), og relevant ulykkesstatistikk. Kursdeltager skal kunne fortelle hvilke muligheter piloten har ved tekniske feil underveis i flyvningen. Teori 6.9 Beskrive farer og problemer rundt en nødlanding på sjø. Farer før en nødlanding Farer under en nødlanding Farer etter en nødlanding/evakuering Kursdeltager skal kunne fortelle om minst 3 nevnte utfordringer i fm. med en nødlanding på sjøen med helikopter Teoretisk gjennomgang

14 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Praktiske øvelser Innhold Krav til utførelse 6.10 Beherske bruk av pustelungen under vann. Øvelse 1. Holde pusten i 10 sek. Øvelse 2. Puste i pustelungen med ansiktet ned i vann, minimum 20 sek, maks 30 sek. Øvelse 3. Puste i pustelungen med ansiktet i vann, mens man trekker seg i tau, minimum 10 meter. -Øvelse 4. Puste i pustelungen mens man henger opp ned i vann, minimum 20 sek, maks 30 sek. Kursdeltager skal vise at de er i stand til: Vanntilvenning der øvelsene 1-4 gjennomføres og bestås for å gjennomføre evakuering fra simulator Praktiske øvelser / trening Basseng/Sjø Dr. C.J. Brooks Cunningham, W.F. (1978) Helicopter Underwater Escape Trainees 6.11 Evakuere fra helikopter/simulator under vann Øvelse 1. Nødlanding på sjø, Helikopter stopper på overflaten, vindu fjernes, pustelunge etableres, helikopter synker rett ned. (med stopp) Øvelse 2. Nødlanding på sjø, Helikopter stopper på overflaten, vindu fjernes, pustelunge etableres, helikopter roteres 180 grader. (med stopp) Øvelse 3-4. Gjennomføres som øvelse 2. (med stopp) Kursdeltager skal vise at de er i stand til: Evakueringsøvelser der øvelsene 1-6, som beskrevet, er et absolutt krav. Praktiske øvelser / trening Praktiske øvelser i forbindelse med helikoptervelt : 1 instruktør pr. elev inne i helikoptersimulat or. Basseng /Sjø Mills, A.M. and H. Muir (1999), Development of training standard for underwater survival. Technical report prepared for Shell Oil. Øvelse 5. Nødlanding på sjø, Helikopteret stopper på overflaten, pustelunge etableres, vindu blir fjernet under vann, helikopter roteres 180 grader. (med stopp) Øvelse 6. nødlanding på sjø, Helikopteret kjører sakte når det treffer sjø. Vindu fjernes, pustelunge brukes ikke. Helikopteret roteres 180 grader. (med stopp)

15 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Helikopterevakuering Praktiske øvelser forts Innhold Krav til utførelse 6.12 Evakuere fra helikopter/simulator til flåte når helikopteret flyter rett vei. Øvelse 1-2. Organisert evakuering for nødlanding Kursdeltager skal vise at de er i stand til å gjennomføre øvelse 1-2 som beskrevet, begge øvelsene inkluderer evakuering ut til flåte. Praktiske øvelser / trening Basseng/Sjø/ Land 6.13 Være i stand til å klargjøre helikopter flåte for opphold, og redegjøre for hva slags utstyr man kan finne i en slik flåte. Demonstrasjon av reising av flåtetak Gjennomgang og demonstrasjon av flåtens ustyr Klargjøre en Helikopterflåte for bruk og fortelle litt om flåtens utstyr Demonstrere kollektiv øvelse Helikopterflåte/ flåteutstyr

16 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Brannvern Teori 7.1 Gjengi hvilke forutsetninger som må foreligge for at en brann skal kunne oppstå. Beskrive de ulike brannklasser. Innhold Krav til utførelse Branntrekant HC (Hydrokarboner) LEL/UEL (nedre og øvre eksplosjonsgrense) Teori/ gruppearbeid / brannfelt Beskrive de ulike slukkeprinsipper Flammepunkt Tenntemperatur Pyrolyse Brannklasse, A, B, C, D, F Brann i elektriske anlegg/utstyr. Faremomenter 7.2 Forklare 3 ulike måter en brann kan spre seg på Stråling Ledning Strømning Teori/ gruppearbeid 7.3 Forklare hvilke forgiftningsfarer/faremomenter som kan oppstå ved brann innendørs Gjengi hvilke forgiftningsfarer som kan oppstå ved Inhalering av hydrokarbon-gass Forgiftningsfare Branngasser Ufullstendig forbrenning Farer Narkotisk effekt Muligheter for beskyttelse

17 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Brannvern Teori 7.4 Forklare forskjellen mellom ufullstendig og Fullstendig åndedrettsbeskyttelse. Forklare bruksområden til ulik åndedrettsbeskyttelse 7.5 Gjøre rede for prioritering av tiltak ved brannoppdagelse 7.6 Forklare hva som ligger i aktiv og passiv brannbeskyttelse/bekjempelse. 7.7 Gi eksempler på hvordan den enkeltes atferd har betydning for brannsikkerheten om bord. Innhold Krav til utførelse Åndedrettsbeskyttelse: Pressluftapparater lukket kretsløp apparat friskluftsmasker fluktmaske Varsle Sikre Redde Slukke Passiv brannbeskyttelse Deteksjonssystemer, brann - gass Prosessikring Slukkesystemer (faste) orden og ryddighet lagring tennkildekontroll lekkasje Forklare viktigheten av årvåkenhet vise ansvar aksjonere varsle om brannfarlige forhold følge regler og instrukser. Teori/ gruppearbeid / brannfelt / brannfelt

18 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Slukke mindre branner på en sikker og kontrollert måte ved hjelp av korrekt slukketeknikk 7. Brannvern Praktiske øvelser Forstå de ulike slukkemidlenes bruksområder og slukkeeffekter. Innhold Krav til utførelse Riktig bruk av håndslukkingsapparater Slukke et mindre branntilløp på en sikker og kontrollert måte Riktig bruksteknikk Apparatenes kapasitet, muligheter og begrensninger Skal kunne slukke branntilløp i brennbar veske ved bruk av Pulver CO2 Minimum 2 øvelser med bruk av pulverslokker pr elev. Gjentatte praktiske øvelser. Demonstrasjon Brannfelt, container, øvingsområde. Forstå at ulike type branner krever ulike typer slukkemidler, slukker og påføringsteknikker. 7.9 Gjennomføre kontrollert evakuering i omgivelser med dårlig sikt. Forklare grunnen til at man bør gjøre seg kjent med nødutganger og rømningsveier på forhånd. Skal kunne evakuere på en sikker og kontrollert måte. Minimum 1 øvelse med bruk av CO2 slokker pr. elev. Demonstrasjon Bruk av brannteppe brann i smultgryte elbrann pulverapparat mot fiberbrann. husbrannslange mot fiberbrann skumrapparat mot veskerbrann. Gjennomføre kontrollert evakuering i omgivelser med dårlig sikt over en distanse på min 20 meter med div. hindringer, dører etc. Praktiske øvelser med flukthette, med blendet glass eller mørklagte omgivelser.

19 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Gjengi hvilket ansvar og plikter hver enkelt har ved evakueringsalarm. 8. Sjøredning - Alarm, mønstring og evakuering Innhold Krav til utførelse Alarminstruks: Er i dagens e-læringspakke: Innføring i generell praksis ved evakuering Ansvar og plikter Punkter som bør tas med i pakken: Kommandolinjer Adferd Mønstring Nødutganger Rømningsveier Gjøre rede for: Instruksene iht de ulike alarmene (generell alarm og forbered evakuering) Kommando linjer: - Adferd - Mønstring - Nødutganger - Rømningsveier / PC Samarbeid for sikkerhet; Anbefaling 013N/ Felles Alarminstruks 8.2 hvilke muligheter og begrensninger man har med kollektive evakueringsmidler Kun kort repitisjon fra e-læringen. Evakueringsmidler: Gangbro Helikopter Livbåt Type livbåter systemer Flåter og utsettingsr: Redningsstrømpe Davit Kast over bord Nødkommunikasjon; VHF, SART, Epirb Forhold som virker inn på prioriterings rekkefølgen Herunder: Gasslekkasje, skip i drift, brann, værforhold mv Gjengi mulighetene for evakuering av installasjon i prioritert rekkefølge. Liste opp hvilke forhold som kan påvirke prioriteringsrekkefølgen. Kun kort repitisjon fra e-læringen. Klaserom/PC

20 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Mønstring i livbåt 9.1 Mønstre i.h.t alarminstruksen og som passasjer under evakuering med livbåt. Innhold Krav til utførelse Alarm generell og evakueringsalarn Mønstring Kommandolinjer Bording Fastspenning; konvensjonell og stup/sliske Opphold i livbåt Etter minimum 2 mønstringsøvelser på livbåt iført redningsdrakt. Vise korrekt opptreden på mønstringsplass iht instruks, dvs. ha på drakt, mønstre på rett plass, m.m. Kunne borde LB korrekt, spenne seg fast og adlyde ordre. Vise korrekt opptreden under og etter sjøsetting med livbåt Praksis Gjennomføre minimum 1 sammenhengende bording og sjøsetting. Sjøsettingen kan være reell eller simulert. Livbåt opphengt i evakuerings posisjon. Krav om å gjennomføre 1 mønstring i livbåt. Alarminstruks for STP Minst 1 øvelse skal gjennomføres med alarm (akustisk og evt. visuell) og PA i henhold til utvalgt DFU. Antall deltakere bør være mer enn 6 stk.

21 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Utsetting og evakuering med redningsstrømpe 10.1 Ha kunnskap om utsetting av redningsstømpe Prinsippene og n for utsetting av redningsstrømpe: Låring Oppblåsing og festing av evakueringsflåtene 10.2 Evakuere sikkert i redningsstrømpe Evakuering ved bruk av redningstrømpe. Innhold Krav til utførelse Gjengi for utsetting av redningsstrømpen og bruk av evakueringsflåtene Etter 2 øvelser på redningsstrømpe skal deltakerne; Entre, evakuere ned, og tre ut av rednings strømpen på en sikker måte. Deltaker skal på 2. runde gå den siste cellen ned på utsiden. Teori / DVD Praksis Instruktør demonstrer for rask og sikker evakuering gjennom redninings strømpe /øvings område Rednings - strømpe skal ha minimum 5 celler. Produsent sin brukermanual/ DVD

22 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Utsetting og evakuering med davitflåte 11.1Beskrive hvordan man evakuerer med davitflåte Prinsippene og n for utsetting av davitflåte Oppblåsing klargjøring Entring vektfordeling Låring Innhold Krav til utførelse Forklare hvordan man opptrer som passasjer ved utsetting av davitflåte Teori/ demonstrasjon.viseklassero m Flm, plaske

23 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Entring, opphold og snuing av flåter 12.1 Entre en flåte fra sjø. Bruk av entringsplattform og/eller entringsleider. Riktig teknikk for å ta seg om bord i flåten Klargjøre flåte for opphold og for videre overlevelse. Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til Gjennomgå Instrukser for øyeblikkelige tiltak. Punktene 1-5 skal praktiseres. 1. Presisere tiltak for stabilitet i flåte; drivanker og plassering av personell på siden mot drivankeret. 2. Gjennomgå Instrukser for overlevelse 3. Gjennomgå flåteutstyr 4. Forebygge hypotermi presisere: stenge luker, lense ut vann, luft i dobbeltbunn 5. Korrekt for å ta om bord hjelpeløse personer fra sjøen Rette opp en kantret flåte Gjennomgå for å rette opp en kantret flåte. Deltakerne skal fra liggende i sjø vise at de er i stand til å entre redningsflåten. Individuelt, eller med hjelp fra andre deltakere. Vise at gruppen kan: Praktisere punktene 1-5 Organisere og hente hjelpeløse personer med bruk av kastering Opphenting av personer og få dem om bord i flåten. Deltakerne skal forklare n for hvordan å rette opp en kantret flåte. Kollektivt snu en kantret flåte. Praktiske øvelser Kollektiv øvelse Presisering av handlinger i flåten. Gruppe på max. 6 pers. I sjø eller basseng I sjø eller basseng. Deler av flåtens nødpakning SART/VHF I sjø eller basseng Bruk av minimum 12 pers. flåte Instrukser for øyeblikelige tiltak; referanse IMO Resolution A.657(16). Flåtestabilitet ; anbefalinger fra Viking Liferaft Equip.

24 NORSK OLJE OG GASS: FAGPLAN GRUNNLEGGENDE SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSKURS (GSK) Gjeldende fra dato: Side: Overlevelse i grov sjø 13.1 Ta på redningsdrakt Understreke viktigheten av å ta på seg drakten riktig Instruksjon i draktens funksjoner Instruksjon i å iføre seg drakten Underbekledning Kontroll av drakt: glidelås, visir, hansker, kameratline. (Kontroll ved mottak av drakt på heliport og påkledning.) Kameratsjekk Innhold Krav til utførelse Krav til Krav til Individuelt vise at de er i stand til: Å ta på redningsdrakt og ta egen sjekk på at den er korrekt tilpasset og at de kan bruke draktens utstyr. Minimum 1 øvelse der deltakerne skal ta på drakten i løpet av 2 minutt. (Påkledning og bruk av utstyr i mørke kan være et alternativ til, eller i kombinasjon med å øve i mørket på sjøen. Teori og praktiske øvelser. I forbindelse med sjøredningsøvelsene. Produsentens manual/anbef alinger 2 min.: LSAkodens krav til redningsdrakt en 13.2 Forklare hvilke faremomenter som er tilstede ved opphold i grov sjø Det viktige valget: 1. Komme seg ut av vannet; svømme til flåte eller lignende som er realistisk å nå 2.Vær i ro, spar energi Bølger/sjøsprøyt/skum 4 stadier av opphold i kald sjø 1. Kuldesjokk 2.Redusert svømmevne 3. Nedkjøling 4.Redningsdøden Kunne gjengi og forklare de 4 faremomentene. Teori Presisering av innhold til å overleve i kald/grov sjø. Fokus på tiltak dersom man faller over bord, mht kuldesjokk HSE-UK, OTO-rapport 95038,1996 Golden&Tipt on; Essentials of Sea Survival. OilComp rapport Overlevelse i grov sjø, ikke offentlig, Norsk olje og gass Gjengi egenskapene til personlige redningsmilder Redningsvester Livbøye m/utstyr Reserve redningsvester Gjengi muligheter og begrensninger med de ulike personlige redningsmidlene. Teori / øvelsesområde Pers.redm. tilgjengelig

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING 002 OLF RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Original versjon Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.80 Revisjon nr: 18 Rev. dato: 11.04.11 Side: 2 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Forord...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS- OG BEREDSKAPSOPPLÆRING Nr.: 002 Gjeldende fra dato: 01.07.05 Revisjon nr: 11 Rev. dato: 08.03.05 Side: 2 1 INNLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 ANVENDELSE 4 1.3 MÅLSETTING OG PRINSIPPER

Detaljer

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon

002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring. Original versjon 002 Norsk olje og gass Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring Original versjon Nr: 002 Etablert: 01.07.1980 Revisjon nr: 20 Rev. dato: 08.03.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen

Detaljer

Grunnopplæring for sjøtilsatte

Grunnopplæring for sjøtilsatte 1 of 64 07.02.2011 20:52 Grunnopplæring for sjøtilsatte Startside Om kurset Dette kurset skal gi deg et lite innblikk i Hurtigruten, hvilke krav som stilles for å jobbe på våre skip samt gi deg en grunnleggende

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund

Rammeplan for. CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs. Norges Dykkeforbund Rammeplan for CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs Norges Dykkeforbund Gyldig fra 09-04-2014 Innhold INNHOLD... 1 DEFINISJONER... 3 VEILEDNING TIL KURSET... 6 OPPTAKSKRAV... 6 MÅLSETNING... 6 SERTIFISERINGSKRAV...

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3

SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 SKYTEKURS NIVÅ 3 NROF S UTDANNING FOR AKTIVE SKYTTERE NIVÅ 3 À jour 15.3.2011 2 Innholdsfortegnelse DEL 1 - GENERELT 4 INNLEDNING 4 MÅLGRUPPE OG LÆREFORUTSETNING 4 KURSET GJENNOMFØRES SLIK: 4 INNLÆRING

Detaljer

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps!

KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Kvalifisert førstehjelp Deltakerhefte KVALIFISERT FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE Kjære kursdeltaker! Velkommen til førstehjelpskurs på «kvalifisert nivå» i Norges Røde Kors Hjelpekorps! Dette kurset er en del

Detaljer

Det nye universitetssykehuset i Trondheim

Det nye universitetssykehuset i Trondheim Det nye universitetssykehuset i Trondheim HMS-HÅNDBOK Helsebygg Midt-Norge Schwachs gate 1 7488 Trondheim Telefon: 73 86 20 00 Faks: 73 86 20 01 Email: prosjekt@helsebygg-midt.no Internett: www.helsebygg.no

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte

Grunnkurs søk og redning. Deltakerhefte Grunnkurs søk og redning Deltakerhefte 2 Grunnkurs søk og redning er utarbeidet i samarbeid med Ressursgruppe Ettersøkning. Ressursgruppen er ansvarlig for faginnholdet i kursmanualen. Ressursgruppe Førstehjelp

Detaljer

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER

PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER PROSEDYRE/UTDANNINGSPLAN PASIENTBEHANDLING UTENFOR VEI SOMMER OG VINTER 1 Forord Når behovet er der, så bistår Norsk Folkehjelp ordinært helsevesen (ambulanse/lege/luftambulanse). Dette er aktuelt når

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015

VIDEREGÅENDE FØRSTEHJELP DELTAKERHEFTE. Videregående førstehjelp Deltakerhefte. Versjon 1 januar 2015 1 Videregående førstehjelp Deltakerhefte Kjære kursdeltaker! Velkommen som deltaker på Videregående førstehjelp i Norges Røde Kors Hjelpekorps! 2 Dette kurset bygger på kurset «Kvalifisert førstehjelp»

Detaljer

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Svømme- og livredningsopplæring Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Magnolia design as Foto: Paal Staven (www.paalstaven.com) Med unntak av: Side 13: Mats Melbye Side 15, 27, 37: Lasse

Detaljer

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL

OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL OPERASJONSMANUAL FOR OFFSHORE SERVICE FARTØYER NORSK SOKKEL Gjeldende fra dato: 01.06.2014 Revisjon nr: 2 Rev. dato:01.03.2014 Side: 2 INNHOLD: 1 Hierarki over retningslinjer for fartøyoperasjoner... 3

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system

Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Lillehammer Ro- og kajakklubb - LRKK Intern kontroll system Behandlet på styremøte senest 20. oktober 2008 Innholdsfortegnelse: Innledning... 4 Lover og regler som gjelder for LRKK... 5 Mål for helse,

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004. Førerkortklasse M 146 Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2004 Læreplan Førerkortklasse M 146 Veiledning Håndbok V852 Statens vegvesens håndbokserie får nye nummer fra 1. juni 2014. Håndbøkene i Statens vegvesen er fra juni

Detaljer

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010

Oppgavehefte til. Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Oppgavehefte til Grunnkurs i innsatsledelse 2010 Rettet dato: Rettelærers vurdering: Sign rettelærer: Navn: edrift: dresse: Telefon: Telefaks: -post: 1 Kort informasjon før du starter på teoriprøven: Les

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48

Innholdsfortegnelse. Side 1 av 48 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1. Bruk av emneplanen... 2 1.2. Planens omfang:... 2 1.3. Studieressurser... 2 1.3.1. Personell... 2 1.3.2. Utstyr og lokaler... 2 1.4. Krav til planlegging av

Detaljer

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146

Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Teori Ambulansepersonellutdanning, teori Side 2 av 146 Innhold FORORD...5 INNLEDNING... 6 OPPTAKSKRAV... 7 KATEGORI I...7 KATEGORI II...7 OPPTAKSPRØVE/KRAV TIL NORSK FOLKEHJELP SANITETS AMBULANSEUTDANNING...7

Detaljer

Håndbok i krise- og beredskapsledelse

Håndbok i krise- og beredskapsledelse Håndbok i krise- og beredskapsledelse 2 «En organisasjons fremtid ligger sjelden i å gjøre dagens operasjoner bedre. Oftest ligger veien til suksess i å gjøre nye og annerledes ting» (Frank Henriksen)

Detaljer

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse

Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011. Risikoanalyse Et faghefte fra NSO Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Gjeldende per oktober 2011 Risikoanalyse Innhold 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn...5 1.2 Hvorfor risikoanalyser?...6 1.3 Umiddelbar nytteverdi...8

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS arbeidet... 5 2.1 Organisering

Detaljer

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN

SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN SIKKERHETSHÅNDBOK/ BEREDSKAPSPLAN MED ROS-ANALYSE Vurdering av sikkerhet knyttet til kretsleir 2015. Inneholdende beskrivelse av arrangementet, sikkerhets og risiko og sårbarhetsanalyse Fredrikstad Speiderkrets

Detaljer