Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Anita Lilleskog Arkiv: 461 Arkivsaksnr.: 15/2208 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg administrasjon SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING Forslag til vedtak: Sak om sykefravær og fraværsutvikling ved Skudenes bu- og behandling tas til orientering.

2 SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Skudenes bu- og behandling har 93 ansatte og består av to avdelinger, en for demente pasienter og en avdeling for somatikk. Det har vært utfordringer i forhold til høyt sykefravær og HMS/IA gruppen har arbeidet systematisk med å kartlegge forbedringsområder med bakgrunn i medarbeiderundersøkelse, medarbeidersamtaler, arbeidstidsevalueringer. BHT bistår som rådgiver inn i det systematiske HMS-arbeidet. Fakta/saksopplysninger: Virksomheten har over tid hatt utfordringer med høyt sykefravær. Det fremkommer av virksomhetens HMS/IA plan for 2015 at målsetting er et arbeidsnærvær på 90% innen Våren 2014 ble det igangsatt et prosjekt ved virksomheten der det ble midlertidig ansatt to e med fokus på nærledelse i avdelingene. Det er gjennom omorganisering i etaten besluttet at virksomheten skal ha to e som fast ordning. Dette er for Skudenes bbh en stor endring fra å ha en leder med personalansvar for over 90 ansatte. Tilbakemeldinger fra ansatte er utelukkende positive på endringen. Avdelingslederne er i miljøet og er mer tilgjengelige for de ansatte. Virksomheten har hatt HMS/IA på agenda og har en aktiv HMS/IA gruppe. Bedriftshelsetjenesten har vært inne som rådgiver og pådriver for å iverksette tiltak og evaluert tiltak underveis. BHT har utarbeidet en rapport (ligger vedlagt) som beskriver HMS aktiviteter i perioden , BHT sin rolle i dette arbeidet og en orientering om fremtidige planer. Sykefraværsutvikling er for siste to måneder 2015 sammenlignet med samme tidspunkt 2014: Sykefraværsutvikling Skudenes bbh 2014 april 2014 mai 2015 april 2015 mai 2. etg - somatikk 17,2 21,3 11,6 14,4 3. etg - demens 18,9 12,4 14 9,5 totalt 18 17,2 12,6 12, etg - somatikk 3. etg - demens totalt april 2014 mai 2015 april 2015 mai

3 Totalt januar til og med mai 2015 sammenlignet med samme periode 2014: 14 jan-mai 15 jan-mai 2. etg - somatikk 18,6 16,6 3. etg - demens 16 13,6 totalt 17,4 15, etg - somatikk 3. etg - demens totalt jan-mai 15 jan-mai Nedgang i sykefraværet: Som statistikk over viser er det en markant nedgang i sykefraværet siste 2 måneder. Et langvarig og systematisk arbeid over tid og spisset fokus på sykefraværsproblematikk siste tiden er nærliggende å tro har en medvirkende årsak. Når vi sammenligner mai 2015 med mai 2014 viser det en vesentlig nedgang i begge avdelingene. I somatisk avdeling er nedgangen 6,9 prosentpoeng og i avdeling for demens er nedgangen 2,9 prosentpoeng. Totalt for virksomheten er en nedgang med 4,9 prosentpoeng for disse to måneder. Andre opplysninger Av tiltak som virksomheten har gjort/og fremtidige tiltak vises det til utfyllende rapport fra HMS. Imidlertid vises det til hovedpunkter som følger: 1. Organisering av arbeidet 1.1 Organisering av det daglige arbeidet i avdelingen. Rolleavklaringer. 1.2 Forbedre samarbeidskulturen. 2. Fysiske arbeidsforhold 2.1 Arbeidsrom 2.2 Muskel og skjelett plager forflytningsopplæring 2.3 Innkjøp av sparkesykler 2.4 Fokus på gode sko 3. Mobbing/diskriminering og varsling 3.1 Psykososialt arbeidsmiljø som tema på personalmøter. 3.2 Påminnelser i hverdagen. 3.3 Lavterskel for å si fra til leder

4 3.4 Kartlegging av mobbing gjennom medarbeidersamtaler 4. Ledelse 4.1 Nærledelse to nye e fra høsten Gjennomføring av medarbeidersamtaler 5. Arbeidskultur 5.1 Personalmøte for å kartlegge helsefremmende arbeidsmiljøfaktorer. 5.2 Halvdagssamling om arbeidskultur og holdninger i arbeidslivet, ansvarliggjøring av den enkelte (Trond Ullenes). 6. Bemanning av sykepleiere og fagutdannede 6.1 Økt grunnbemanning i helg 6.2 Endre ordningen med bakvakt for hjemmetjenesten 6.3 Arbeidskrav iht kompetanse 7. Vold og trusler fra beboere 7.1 Fokus på stabilt personale og kompetanse i tillitsskapende arbeid. 8. Sykefraværsoppfølging 8.1 Kartlegge og følge opp 10% som står for 80% av sykefraværet. 8.2 Rutine for melding om sykefravær 8.3 Tilretteleggingsmuligheter hos Skudenes BBH (ved sykefravær og for seniorer) HMS/IA plan 2015 Virksomheten har utarbeidet en HMS/IA handlingsplan som er målrettet med mange konkrete tiltak (planen ligger vedtalt). Hovedpunkter er som følger: Faste møter for ansatte i avdelingen hvor HMS og IA inngår som fast tema Faste møter for ansatte i avdelingen hvor HMS og IA inngår som fast tema Informasjon om HMS og IA til alle ansatte Tiltak for å øke arbeidsnærværet Rammer for hvor mye og hva som kan tilrettelegges på arbeidsplassen definere oppgaver og omfang Utvidet bruk av egenmelding framfor sykemelding fra lege Kompetansefremmende tiltak Avklare muligheten for å ta inn andre (interne/eksterne) arbeidstakere på kortere/lengre tiltak Generell bruk av bedriftshelsetjenes ved dialogmøte Det er gjennomført en enkel kartlegging der virksomhetene har gitt innspill på omfang i bruk av BHT ved dialogmøter. Når en oppsummerer tilbakemeldingene viser dette at ved dialogmøter benyttes BHT i mindre grad. Ved en virksomhet benyttes BHT uten unntak ved dialogmøter. Tilbakemeldingene viser at det er en høy bevissthet rundt bruk av bedriftshelsetjenesten ved arbeidsplassvurderinger. Det kommer frem i flere av tilbakemeldingen at det er en økende bruk av arbeidsplassvurderinger i forhold til tidligere. Det kommer også frem at det er ønskelig å benytte BHT enda mer i tiden fremover. Fra en virksomhet kommer det frem at de opplever at det

5 kan være lang ventetid på BHT og antar at dette har med kapasitet å gjøre. Den samme virksomhet opplyser at det er ønskelig å benytte BHT i enda større grad. I en tilbakemelding kommer det frem at nærværsprosjektet er en medvirkende årsak til økt bruk av BHT og arbeidsplassvurderinger. Inntrykket fra tilbakemeldingene er totalt sett at ved dialogmøter benyttes BHT i mindre grad men at det er en økende bevisshet og bruk av BHT ved arbeidsplassvurderinger og oppfølging i etterkant. Det er også inntrykket totalt sett at det oppleves positivt å ha BHT inne som rådgivere. Personalsjefen i Karmøy, Wenche Håvik sign. Oversikt over vedlegg: - IA-handlingsplan ved Skudenes bu-og behandlingsheim - Rapport fra bedriftshelsetjenesten vedr. Arbeidsmiljøarbeid ved Skudenes bu-og behandlingsheim

6 IA-HANDLINGSPLAN Avdeling: Skudenes Bu- og Behandlingsheim Periode: Planen evalueres/justeres minst 1 gang i året. Ny plan for neste år skal foreligge innen og legges inn på fellesområdet W hs/adm hms/ia planer helseog omsorgsetaten. Legg inn på korrekt år og lagre. HMS/IA-gruppas sammensetning: Leder, tillitsvalgt og/eller verneombud, evt annen ansattrepresentant. Gruppa bør bestå av minst 3 medlemmer, helst med ulik stilling/rolle. HMS/IA-gruppas medlemmer: Navn: Merete F. Sandve Gunn K. M. Naley May Britt J. Bang Siv Anita Sandhåland Margrete Varne Synøve Olsen Siv Anita Simonsen Kari Isaksen Hilde Frydvang Judit Nordanger Stilling/funksjon: Avdelingsleder, 2.etg Fagansvarlig, 2.etg Verneombud, 2.etg Avdelingsleder, 3.etg Ansatt, 3.etg Ansatt natt, 3.etg Tillitsvalgt, Delta, 3.etg Aktivitør, dagavdelingen Administrasjonskonsulent Virksomhetsleder Virksomhetens leder er leder for HMS/IA-gruppa. HMS/IA-gruppas mandat: Medansvar for HMS/IA-arbeidet i virksomheten Utarbeide mål og handlingsplaner Tilrettelegge for opplæring og informasjonsarbeid i virksomheten Rapportering (bl.a. IA-rapport, nærværstall) Gruppa har ingen mandat uten leders medvirkning HMS/IA-gruppa bør ha møter minst hvert kvartal. Husk bestemmelsen om taushetsplikt Fvl c. Handlingsplanen tilpasses den enkelte avdelings behov og muligheter. Kommunens/etatens målsettinger og handlingsplaner må ligge til grunn for mål og handlingsplaner i avdelingene

7 IA-handlingsplan Kommunens målsetting er å øke arbeidsnærværet til minst 94 % Virksomhetens målsetting er å øke arbeidsnærværet til: 90 % innen Handlingsplanen beskriver konkrete tiltak for HVORDAN virksomheten skal nå målsettingen sin. TILTAK for å øke arbeidsnærværet: Ansvarlig Tidsfrist Merknader 1. Faste møter for ansatte i avdelingen hvor HMS og IA inngår som fast tema 1.1. Personalmøter i turnus hver 6. uke. - På pensjonatet - Møtet består av en faglig temadel (ca 45 min), en HMS/IA-del (ca min) og en personaldel (ca 45 min) Hver 6.uke, jfr. turnus - Nattevaktene har ikke personalmøtene i turnus 1.2. HMS-møter ca hver 6. uke, 6 8 pr.år. Bedriftshelsetjenesten deltar på 2 møter i året. Virksomhetsleder Etter møteplan Vår /høst - Dagsaktuelle tema, ROSanalyser/ handlingsplaner, - Periodevis plan m.v Turnusmøter høytidsturnuser, sommerturnus, evalueringer I forkant av større turnusendringer/ høytids- og sommerturnuser - Turnusgruppene med tillitsvalgte og virksomhetsledelsen 2. Informasjon om HMS og IA til alle ansatte 2.1. Tema: - Handlingsplaner / ROS-analyser - Nærværsprosjektet - Virkemidler/retningslinjer/rutiner ved sykefravær - Rutiner ved graviditet - Seniorpolitikk - Akan - Arbeidsmiljø (fysisk og psykososialt; f.eks organisering/ interne rutiner, tekniske hjelpemidler, vernerunder, holdninger/ansvarlighet) - Periodevis Plan BHT - HMS-informasjon i Ansattpermen Hver 6.uke, jfr. turnus - Dagsaktuelle tema eller ting vi har hatt spesielt fokus på fram mot personalmøtet blir tatt opp i HMS/IA-delen i tillegg til generell informasjon om HMS/IAarbeid Alle ansatte skal ha en egen Ansattperm med viktig og nødvendig informasjon i fht å være ansatt ved Skudenes BBH 2.3 Bruke støtteapparat/hverandre/eksterne krefter m.v. - Bedriftshelsetjenesten - Røde Kors og andre frivillige organisasjoner - Brannvesenet - Personalavdelingen - Forflytningsveiledere - TMA-veiledere avdelingslder Ved behov i fht opplæring/ personalmøter - Praktiske øvelser i forflytningsteknikk, 2 timer med fysioterapeut - Individuelle samtaler med ansatte med utfordringer - Hjerte-/lungeredning, førstehjelp - Brannøvelser - IA-arbeid o.lign - Trussel- og aggresjonsmestring i møte med brukere

8 3. Tiltak for å øke arbeidsnærværet 3.1. Trivselstiltak / forebyggende arbeid - Alle nyansatte skal delta på kommunens Introduksjonskurs - Alle nyansatte skal få «Nyansatt-hefte» som en del av opplæringen i virksomheten. Skal følges opp sammen med fadder i avdelingen Våren 2015 I løpet av Personalmøter Hver 6.uke, jfr. turnus - Trivselskomite Trivselskomiteen Vår/høst - Trivselskomitéen er sammen -satt av ansatte fra alle avd. Arrangerer ulike sosiale tiltak som julebord, sommerfest mv - Kulturkveld Karmøy Kino Helse og omsorg Høsten Fysiske aktiviteter Trivselskomiteen Vår/høst 2015 Turstafett, Trappegangkonkurranse Kom i form - Kommunens velferdstilbud Hytte, trening, kunstforening m.v 3.2. Oppfølging av sykemeldte forutsigbarhet - Følger retningslinjer for sykefraværsoppfølging - Nærværsprosjektet Fortløpende 3.3. Medarbeider-/utviklingssamtaler - En gang pr år for alle ansatte, individuelt eller i grupper Årlig 3.4. Spesielle tiltak for å beholde seniorene - Følger retningslinjer for seniorpolitikk - Tilrettelagte turnuser - Tilrettelagt i fht rullering Fortløpende 3.5. Arbeidsmiljøkartlegging/-oppfølging - Delta i medarbeiderundersøkelsen hvert 2. år - Utarbeide og evaluere handlingsplan Hvert 2. år, - Neste oktober Rammer for hvor mye og hva som kan tilrettelegges på arbeidsplassen definere oppgaver og omfang 4.1. På kort sikt (gravide/sykemeldte) - Prioriteres - Følger retningslinjer for oppfølging av gravide arbeidstakere Fortløpende

9 - Eldre arbeidstakere - Ansatte med helseutfordringer - Følger retningslinjer for seniorpolitikk - Bruke attføringsutvalget - Jobbrotasjon - Arbeidsplassvurdering avd.leder/bht Fortløpende 4.2. Utarbeide prosedyrer for tilrettelegging - Hva kan tilrettelegges? - Hvordan tilrettelegge? - Hvor mye kan tilrettelegges? / HMS-/IA-gruppe/ BHT Avtale spesielt med BHT våren 2015, ses i sammenheng med samarbeid ang fravær 4.3. Spesielt utsatte/sårbare stillinger/funksjoner - Nattevakter har tilbud om helsekontroll / BHT Hvert 3. år - Neste Ansatte får tilbud om oppdatering på forflytningsveiledning årlig BHT Årlig 5. Utvidet bruk av egenmelding framfor sykemelding fra lege 5.1. Informasjon på personalmøter - Retningslinjer for sykefraværsoppfølging - Nærværsprosjektet Hver 6.uke, jfr turnus 5.2. Gjennomgang av statistikk - Gjøres kjent på personalmøter - Fraværsbarometer Hver 6.uke, jfr turnus - Samt hvert tertial 6. Kompetansefremmende tiltak 6.1. Interne/eksterne kurs - Personal - Bedriftshelsetjenesten - Frivillige organisasjoner - Interne/eksterne fagpersoner Fortløpende - Interne kurs på personalmøter, enhetsmøter, rådhuset m.v Bruke støtteapparatet (personal, HMS-kontor, attføringskonsulent, jordmor) - Personalkonsulent Fortløpende/ ved behov - Rådgivning i personalsaker - BHT - Arbeidsplassvurderinger,forflytningsveiledning, helsekontroller - Attføringskonsulent - Oppmelding til attføringsutvalg - Jobbrotasjoner - Jordmor - Ved behov - TMA-veileder - Trussel- og aggresjonsmestring i fht utagerende brukere - Forflytningsveileder Årlig Opplæring/oppfrisking av forflytningsteknikker for fast ansatte, nyansatte og vikarer

10 6.3 Særlig opprusting av HMS/IA-gruppene - Grunnkurs i Verne- og miljøarbeidarbeid Virksomhetsleder Hvert 5.år -Virksomhetsleder, e og verneombud - Fagansvarlige skal ha tilstrekkelig HMS-opplæring i fht sin funksjon ( har til oppgave å lede eller kontrollere andre) - Medlemmene i HMS-/IA-gruppen har eget ansvar for tilegning av informasjon (nettinfo, kurs, støtteapparat m.v.) Årlig Fortløpende - NANO-opplæring når klart - Medlemmene i HMS-/IA gruppen deltar på aktuelle IA-samlinger 6.4 Felles-/individuelle tiltak(etter-/videreutdanning) - Tilrettelegge for etter- og videreutdanning - Permisjon med og uten lønn - Turnustilrettelegging/bytting av vakter - Informasjon om kommunens stipendordning Fortløpende Informasjon henges på oppslagstavle på felles pauserom 7. Avklare muligheten for å ta inn andre (interne/eksterne) arbeidstakere på kortere/lengre tiltak 7.1. Arbeidsoppgaver, oppfølgingsansvarlig m.v. - Studenter, elever og lærlinger m/veileder - Internt fra kommunen - Fra Nav - Varig tilrettelagt arbeid Fortløpende Revidert dato: Sted: Underskrifter: Virksomhetsleder Verneombud Ansattrepresentant

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 SAKSPROTOKOLL - SYKEFRAVÆR OG FRAVÆRSUTVIKLING VED SKUDENES BU- OG BEHANDLING Hovedutvalg administrasjon behandlet saken den , saksnr. 14/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak: Sak om sykefravær og fraværsutvikling ved Skudenes bu- og behandling tas til orientering.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/15 15/324 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG ADMINISTRASJON DEN 04.02.2015. Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.04.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Pensjonsalderen i 2014 holder seg på omtrent samme nivå som i 2013. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO CRH-14/7511-9 39701/15 14.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2014 Tid : Kl. 18:00 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg administrasjon Funksjon Navn Parti Leder Endresen Einar R. FRP Forfall Nestleder Andersen Svein H. AP Møteleder

Detaljer

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.)

Møtet er et fellesmøte med Arbeidsmiljøutvalget i Verdal kommune. Vel møtt! Hilde Føll / Bjørn Holmli (sign.) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ved kantina, Levanger bo- og aktivitetssenter (LBAS) Dato: 04.12.2006 Tid: 12:00-15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær anne.grete.wold@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 20.02.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost

Detaljer

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11.

Handlingsplan inkluderende arbeidsliv. Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13. Revidert 06.06.11. Handlingsplan inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 26.06.02-31.12.13 Revidert 06.06.11. Handlingsplan Inkluderende arbeidsliv Sarpsborg kommune 1.0 Handlingsplan for samarbeidsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 24.4.2012 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 24.4.2012 kl. 12.00 Org./- og pers.avd. Møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010.

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG - OSERØD SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Oserød skole i Nøtterøy kommune den 09.09.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.10.2010 2010/12120 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Siri Berthinussen tlf 975 34 622 Nøtterøy Kommune v/rådmannen Tinghaugvn. 18 3140 BORGHEIM TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefraværsarbeid i Nes kommune Til: Kontrollutvalget i Nes kommune den 4.12.2013 Fra: Østre Romerike revisjonsdistrikt FORORD Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13

OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014. ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 OVERORDNET HANDLINGSPLAN HMS 2014 ALTA KOMMUNE Vedtatt i AMU 06.12.13 1 HANDLINGSPLAN HMS 2014 - ALTA KOMMUNE 1. INNLEDENDE DEL - FAKTA 1.1. FØRINGER Alta vil Arbeidsgiverpolitisk dokument Virksomhetsplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG)

PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektansvarlig/prosjekteier (PA) Prosjektgruppe (PG) Styringsgruppe (SG) PROSJEKTRAPPORT Prosjektnavn: «Friskere i Eidskog» Prosjektleder: Sigrid Lindkjølen, HMS-konsulent Eidskog kommune, e-post: sigrid.lindkjolen@eidskog.kommune.no, tlf: 62 83 36 30 Prosjektansvarlig/prosjekteier

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.

Ringerike kommune MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11. Ringerike kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Leseværelset Møtedato: 03.11.2014 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post { HYPERLINK "mailto:sek@ringerike.kommune.no"

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer