VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!"

Transkript

1 VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet 1.1 Forord 1.2 Grunnlagsdokumenter og pedagogiske retningslinjer Lov om barnehagen Rammeplan for barnehagen Konklusjon fra årsrapport for midtbygda barnehage år 2014 ang. vurderingstiltak Konklusjon på halvårsrapport fra de ulike avdelingene 1.3 Pedagogisk plattform Verdigrunnlag og vårt syn på barn 1.4 Pedagogisk vedlikeholdsarbeid Foreldresamarbeid Trollskogen natur og uteliv Evalueringsmetoder Friske voksne Samarbeid mellom husene kvalitetsutvikling /barns medvirkning Språkstimulering og begrepslæring Tidlig inn 2.0 Satsingsområdene 2.1 Helhetlig pedagogiske arbeid 2.2 Sosial kompetanse Det er mitt valg Voksenrollen Barns medvirkning 2.3 Fagområdene Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst Fagområdet: Kropp, bevegelse og helse Fagområdet: Kunst, kultur og kreativitet Fagområdet: Natur, miljø og teknikk Fagområdet: Etikk, religion og filosofi Fagområdet: Nærmiljø og samfunn Fagområdet: Antall, rom og form 3.0 Kompetanseoppbygging 4.0 Ressursbruk 5.0 Plan for vurdering 5.1 Vurderingstiltak for Arbeidsmåter/innhold 6.1 Gjennomgående innhold/hverdagsaktiviteter Leken 6.2 Tidsavgrenset innhold Tradisjoner Organisatorisk del 7.1 Vakter 7.2 Rutiner 7.3 Planleggingsdager 7.4 Samarbeid med andre instanser 2

3 1.0 GRUNNLAG FOR DET PEDAGOGISKE ARBEIDET 1.1 Forord Barnehagene ligger under Kunnskapsdepartementet. Dette betyr at barnehagene blir sett på som en frivillig del av et helhetlig utdannings/læringsløp. ( Jmf. S.26 pkt. 2.3 læring i rammeplanen). I Nannestad kommune er barnehagene en del av området oppvekst og kultur, sammen med skolene, støttetjenesten for barn og unge og kultur. Midtbygda barnehage er en seks avdelings barnehage i to hus. Vi samarbeider på tvers og barn og voksne kjenner hverandre godt. Målet er at barn og voksne i begge hus skal trives godt uansett om vi er i den lille eller store barnehagen. Vi fokuserer på å få til et godt samarbeid, dette er en kontinuerlig prosess som vi jobber aktivt med. Virksomhetsplanen er en utdyping av virksomhetens målkort som er vedtatt politisk i sammenheng med budsjettet. Virksomhetsplanen gir en oversikt over satsings- og fagområder, vårt verdigrunnlag, pedagogiske plattform, organisering og tradisjoner. Planen blir lagt ut på barnehagens hjemmeside, Foruten disse dokumentene vil dere få tidsavgrensede planer som f.eks. måneds- og periodeplaner. 1.2 Grunnlagsdokumenter og pedagogiske retningslinjer Lov om barnehager I følge barnehageloven skal Barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet: ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.(barnehagens samfunnsmandat) Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. (Barnas rolle i barnehagen) Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering»( Barnehagens rolle) Rammeplan for barnehagen Hva er en god barnehage? Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som en dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring (Rammeplanen, punkt 1.4 s 16) 3

4 Barnehagens innhold: Barnehagen skal se omsorg og danning, lek, læring, sosial kompetanse og språklig kompetanse i sammenheng. Barnehagen skal være en kulturarena hvor barnet er medskaper av egen kultur. Alt dette er en del av innholdet i barnehagen og må ses som en del av en sammenvevd og komplekst helhet. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt i sju fagområder som er sentralt for opplevelse, utforsking og læring (Rammeplanen, del 2 s 27). Satsingsområdet sosial kompetanse, stort fokus på voksenrollen og læring i hverdagssituasjoner viser at Midtbygda barnehage ivaretar forpliktelsene i rammeplanen. (Jmf. punkt 2 ) Konklusjon fra årsrapporten for Midtbygda barnehage år 2014 ang. vurderingstiltak Medvirkning, «det er mitt valg», vi hadde et godt utgangspunkt i 2014 i forhold til dette temaet. 200 års jubileet for Norges grunnlov. Vi brukte dette på en god måte snakket om det, tegnet, lekte og hadde det i fokus. Ungene var med på valg, der de fikk velge mellom ulike sunne matretter de skulle ha dagen etter. De gikk inn i avlukke fant sin stemmeseddel, ble registrert og tok den med til en ekte stemmeurne. De var med på opptellingen og fikk med seg resultatet. Rosarussen får hvert år god informasjon om grunnloven og Eidsvollsbygningen som de også besøker. I hverdagen bruker vi aktivt «Det er mitt valg» der ungene lærer å se konsekvensene av de valgene de gjør. Det er i hverdagssituasjonene vi får fulgt opp medvirkning best der ungene deltar i de ulike gjøremålene. Vi har hat mye fokus på språk og språkutvikling den har for det meste foregått i små grupper, samlingsstund, ved matbordet og ellers i de ulike hverdagssituasjonene. I 2014 har vi ikke fått til å ha så særlig mange språkgrupper. Dette p.g.a. blant annet sykdom. Derfor har fokuset vært i de ulike situasjonene gjennom dagen. Bevisstheten blant de voksne på språk og språkutvikling har vært og er høy. Ved å fokusere på sosial kompetanse og språk ser vi at vi har større mulighet for å komme tidlig inn. Med tiltak rettet mot det enkelte barn eller i grupper. Alle 4 åringene blir testet språklig med registreringsverktøyet «20 spørsmål» og da er det mulig å fange opp de vi ikke har registrert enda. Da har vi mulighet til å gjøre enda bedre observasjoner ved å bruke verktøyet (TRAS) for å kunne gi ungene best mulig oppfølging. Vi har fått til mye dette året, prioritert bemanning foran utstyr, men allikevel fått fornyet oss på en del. Vi har dette året hatt en gjeng med flotte vikarer som vi heldig vis og dessverre har brukt mye. Uteområdet i lille MB har blitt oppgradert for de minste. Det gjenstår noe grunnarbeid som må gjøres til våren. Til sist er det viktig at vi får fram at vi har brukt uteområdet og nærmiljøet vårt mye. 4

5 1.2.4 Konklusjoner på rapportene for de ulike avdelingene 2014 Konklusjon på halvårsrapport avd. Tussi Vi har fortsatt fornøyde foreldre, jmf. foreldresamtaler høsten Jeg hadde med alle. Vi vektlegger lek og hverdagssituasjoner som hovedarena for læring, da dette er naturlige arenaer for barn. Dette gjelder læring i forhold til alle utviklingsområder. Vi vektlegger at barna skal få tid og lyst til å leke, og vi opplever at vi har glade og tilfredse barn som har en meningsfylt hverdag på dems premisser. Vi opplever at barna er tillitsfulle og glad i oss voksne, og hverandre, og det er mye humor og latter på avdelingen. Vi opplever at barna hjelper hverandre og er opptatt av hverandres ve og vel, selv om det er naturlig og krangle litt også. Vi opplever at barna forstår at enkeltbarn har egne regler for hva som er lov og ikke lov, og de uttrykker ikke at de føler seg urettferdig behandlet av den grunn så lenge de får en forklaring. Vi jobber med «Mitt valg» og prøver å overføre dette til hverdagen, noe vi mener er den viktigste oppfølgingen. Vi ser stor forskjell på det som sies og gjøres i mange tilfeller, og det handler om både vilje og umodenhet hos barna. Vi legger stor vekt på samtaler med barna, gode situasjoner kan være til og fra turer, ved matbordet, i garderoben og i leken. Spontansamtaler kan fortelle oss mye om hva barna tenker på og om de har det bra i barnehagen. Det har blitt satt av mye tid og ressurser til å skolere person i forhold til språk tidligere år. Vi ser behovet for å bruke denne ressursen til språkgrupper på begge hus, da det fortsatt er mange barn som trenger ekstra hjelp med språket. Siden det skal være satsingsområdet i 2015 må dette gå inn i tiltaksplanen mener vi, slik at vedkommende får tid til dette arbeidet, og at det kommer barn på begge hus til gode. Aldersinndelte grupper fungerer veldig bra, både for de som er på tur, og de som er igjen på avdelingen. Konklusjon på halvårsrapportene på avdeling Nasse Nøff Vi mener at vi også dette halvåret har klart å opprettholde en positiv atmosfære på avdelingen. Foreldresamarbeidet fungerer bra, vi må ta oss i nakken å skrive dagen i dag i større grad en før. Denne høsten har vi skrevet mer referat fra temasamlingene og hengt opp tegninger/maling barna har laget. Barna virker trygge på hverandre og de virker glade når de kommer til barnehagen. Personaler er positive til å gi hverandre tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør, og prøver etter beste evne å bidra til en positiv utvikling for barna. Vi er i utvikling og ønsker å bidra til å skape en god barnehage som barn og foreldre er fornøyd med. Denne høsten har det vært mer stengte dører til felles, det blir mer ro på avdelingene. Det er viktig å åpne for besøk mellom avdelingene. Fortsatt er det viktig å sende de små ut på formiddagen, da får de store holde på med aktiviteter uten å bli avbrutt av de små. Det er mye lettere å jobbe med fagområdene etter vi delte dem inn i en til to måneder og bruker dem i temasamlinger/temaaktiviteter. «Mitt valg» samlingene har vi gjennomført på 5

6 torsdager. Vi har byttet på hvem som har ansvaret for samlingen. Denne høsten har vi fulgt boka mer men variert med sanger og leker. Mange av barna vet de rette svarene, det gjenstår en del når det gjelder å ta dette med i leken. Dette jobber vi videre med. Med dette får de største barna mer opplegg og spennende samlinger. Barna spør ofte om vi skal ha temasamlinger. Vi jobber videre med å få ro ved måltidene, ha gode samtaler med barna rundt bordet. Vi har også større fokus på at de skal sende til hverandre. Vi har også fått en roligere atmosfære i garderoben, med mindre stress for å få barna raskt ut. Vi har fokus på språkutvikling på avdelingen, dette snakker vi mye om på avdelingsmøtene og vi har fokus på dette i hverdagen. Når vi steller barna, ved matbordet og i garderoben. Vi holder samtalene i gang og vi benevner klær, farger og lignende. Konklusjon på halvårsrapportene på avdeling Ole Brumm Vi har i høst vært flinke til å være tilstede for barna. Foreldrekontakten om morgenen og ettermiddagen oppleves som god, og vi føler vi har god kontakt med både foreldre og barn. Oppstarten i høst gikk veldig. Vi begynte bra med Dagen-i-dag oppslaget, men klarte ikke å opprettholde dette utover høsten. Allikevel har vi følt at kontakten med foreldrene har vært på en måte som har gjort at vi har fortalt hva vi har gjort. Vi har også fått gode rutiner på fordeling av store og små barn og deres behov på ulike aldersnivåer gjennom dagen. De er sammen fram til rundt kl. 10. Da har de små vært ute, noen har gått på tur mens resten har vært inne før lunsj. Fra rundt kl 15 til eftasmat har alle vært sammen igjen fram til de har gått hjem. Alt i alt har vi hatt en fin høst på Ole Brumm. Rolig barnegruppe, god kommunikasjon med foreldre, og godt samarbeidsklima blant oss ansatte har gjort at vi har kommet vel igjennom høsten. I.h.t. pkt Vurderingstiltak i Virksomhetsplanen hadde vi fokus på demokrati, medvirkning og medbestemmelse i forhold til Grunnlovsjubileet. Her hadde vi et kjempefint opplegg i mars hvor vi hadde fellessamling, en av Eidsvollsmennene dukket opp i full uniform, Riksløven deltok, vi brukte ordentlige valgurner hvor barna fikk tre valgmuligheter om hva lunsjen skulle inneholde. Lokalavisen EUB kom og lagde en flott reportasje av opplegget. Vi markerte også Alf Prøysen`s 100 års fødselsdag med tekster og sanger av ham som en del av språktreningen. Ellers har språkjobbingen høsten 2014 blitt fulgt opp gjennom alle hverdagssituasjonene. Barns medvirkning er et tema vi må bli flinkere til. De små daglige ønskene har vi klart å oppfylle, men deler av planleggingen kan vi bli bedre på å ta med barna på råd. Konklusjon på halvårsrapportene på avdeling «Tigergutt» Det har skjedd mye dette året. Vi har hatt de fleste barna på plass hver dag. Det har de voksne også, men noe sykefravær har det vært. Da er det godt at vi har kjente og stabile vikarer å forholde os til. Vi har vært nødt til å lukke døra inn til fellesrommet ganske mye, og vi ser at ungene lettere finner roen til lek når vi gjør dette. Men vi har selvfølgelig også vært en del av fellesskapet på fellesrommet når det har vært nødvendig. 6

7 Vårens brukerundersøkelse har gitt oss positive tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør. Foreldrene gir uttrykk for at de er fornøyd med den jobben vi gjør, både når det gjelder ungene og foreldresamarbeid. Dette kommer også fram under foreldresamtalene. Når vi ser på vurderingstiltakene for 2014, ser vi at vi er på rett vei med vårt arbeid. Vi opplever at ungene tar del i hvordan deres barnehagehverdag skal være. Ungene kan flere av Alf Prøysens sanger, og disse bruker de uoppfordret. Vi opplever at vårt arbeid med språk og kommunikasjon gir gode resultater. Alle ungene på avdelingen klarer å gjøre seg forstått og forstår det som blir sagt. Vi har sett stor språkutvikling hos våre barn med annet morsmål, og hos de minste barna! Og vi ser også at vi har en viktig jobb å gjøre i tiden framover i forhold til språkutvikling. I tillegg til språk er også sosial kompetanse noe vi må fortsette å ha fokus på. Vi ser at jobben vi har gjort i forhold til dette gir resultater. Ungene har omsorg for hverandre, de har blitt flinke til å takke når de får noe og de er gode på å vente på tur. Vi opplever at de største barna klarere å ordne opp i enkle konflikter selv. På Tigergutt er det mye glede og latter, både hos ungene og de voksne. De voksne sitter på mye kompetanse, noe som vi benytter oss av. Det har vært et bra år på Tigergutt, med en fin barnegruppe hvor alle aldersgrupper har vært representert, og hvor vi har hatt 5 nasjonaliteter representert. I tillegg har vi hatt 3 nasjonaliteter i personalet. Uansett når man kommer på jobb på Tiger, blir man møtt av ei lita jente som er veldig glad for å se deg og møter deg med et veldig blidt «HEI»! Man må jo bare bli i godt humør av det!! Konklusjon på halvårsrapporten på avdeling Kengubarnet Vi mener vi dette halvåret har klart å opprettholde en god atmosfære på avdelingen, Barna er trygge på hverandre og de fornøyde og glade når de kommer til barnehagen. De voksne blir møtt med smil og klemmer fra mange av barna når vi kommer på jobb. Barna er en sammensveiset gjeng som leker godt sammen, det er lite konflikter. Mye av årsaken ligger i vårt arbeid med sosial kompetanse gjennom bruk av LØFT og Det er mitt valg. Vi har i høst hatt foreldrekaffe i forbindelse med FN dagen og Lucia. Foreldresamtaler er gjennomført etter planene. Foreldrene gir oss mange gode tilbakemeldinger. Personalet prøver etter beste evne å bidra til en positiv utvikling for barna. Selv om det ikke har vært språkgrupper i høst har vi jobbet bevisst med språk og ser gode resultater. Det har vært både i gruppe, en til en og i samlinger. Vi er i utvikling og ønsker å bidra til å skape en god barnehage som foreldre og barn er fornøyd med. Totalt sett mener vi at vi er med på å gi de barna vi har ansvar for en god barndom, og at vi skaper en barnehagehverdag innenfor de rammer, lovverk og retningslinjer vi er forpliktet på. 7

8 Konklusjon på halvårsrapportene på avdeling Sprett Konklusjon på halvårsrapport på Sprett. Vi har veldig mange blide foreldre, jmf foreldre samtaler høsten Har hatt samtaler med alle. Vi får også veldig gode tilbakemeldinger på at de er veldig fornøyd med våres formingsprosjekt som vi startet opp høsten Vi har mange fine vennegrupper på forskjellige aldre, vi prøver å legge til rette for mange fine lekestunder for disse. Vi prøver å spre oss voksne så det er noen voksne på hvert rom, dette ser vi fungerer godt da barna sitter mye lengre og leker. Det har i hele høst vært veldig mye lek med lego, både duplo og smålego. Vi har byttet litt på personalet og fått inn ny giv i personal gruppen. Godt å få inn en ny person med nytt syn på hverdagen. Dette har resultert i masse jobbing med forming. Og barna har lært seg mange nye sanger, noe de har tatt med storm. Vi har ikke fått jobbet så mye med språkgrupper denne høsten, men det har vi tatt igjen ved å lese mye, både i små grupper og i samlingsstund. Har ett stort ønske om å få tid nok til å ha flere planlagte språkgrupper året 2015, da vi har flere barn som har stort behov for dette. «Mitt valg» har vi ikke hatt egne samlinger for, men tatt det inn imellom de vanlige samlingene. Barna er flinke til å lytte å være aktive, det vi har snakket mest om i høst er å lære seg å lytte til andre og respektere dem, og vi har snakket en del om mennesker som ikke er helt friske eller har et handikap. Vi har to barn med ekstra resurser på som krever mye av hverdagen våres. Disse påvirker de andre barna mye pga mye støy og ukontrollerte handlinger hos disse to barna. Aldersdelte grupper har fungert godt i hele høst, og barna gleder seg til å gå på turer, vi fikk også ønsker om å variere mer på turene av barna selv, noe vi har tatt til oss og endret på. 1.3 Pedagogisk plattform Siden personalgruppa består av mange personer, med individuelle erfaringer, verdier og holdninger, vil dette være med på å prege det arbeidet vi gjør i barnehagen. Dette må vi, gjennom en kontinuerlig prosess sammen med lovene, forskriftene og vedtektene forholde oss til, slik at vi kommer frem til et felles verdigrunnlag. Vår pedagogiske plattform tar utgangspunkt i grunnlagsdokumentene, de pedagogiske retningslinjene, verdigrunnlaget og vårt syn på barn. Dette preger oss i hverdagen slik at vi jobber for å få en sammenheng mellom de mål vi setter oss, det innholdet vi har og de arbeidsmetodene vi bruker. Dette gjør virksomhetsplanen til vårt viktigste arbeidsdokument Verdigrunnlaget og vårt syn på barn Vi ser på barn som selvstendige individer med egne ønsker og behov. Vi ser på barn som åpne, lærevillige og sosiale. Barn har rett på og skal ha innflytelse på egen hverdag. (Jmf. Bhg.loven 1 og 3 R.pl. pkt 1.5 og barnehagens målkort B2). De skal bli sett, hørt, respektert og forstått. Dette betyr ikke at det ikke blir satt grenser for ungene, men at det blir tatt 8

9 ndividuelle hensyn og at vi behandler ungene deretter. Vi som jobber i barnehagen er profesjonelle enten vi er faglærte eller ikke. Det er derfor viktig at vi følger opp og jobber kontinuerlig med voksenrollen, våre holdninger og vår adferd. Vi må ha som fokus i vårt arbeid med barna at det er i hverdagssituasjonene de viktige menneskemøtene skjer og at det er her kvaliteten vises. Alle barn trenger veiledning og hjelp for å lære og mestre medgang og motgang i samvær med andre barn og voksne. Barn lærer med aktiv støtte og oppfølging av voksne. (Jmf.R.pl. pkt. 1.9). Gjennom aktiv samhandling lærer de seg å håndtere uenighet, konflikter, vise sosial kompetanse ved uoppfordret å hjelpe andre, vise hensyn og medfølelse. (Jmf. R.pl. pkt. 2.4). Barn lærer av alle erfaringene de gjør. Det er derfor viktig at vi er med på å gi dem et så positivt erfaringsgrunnlag som mulig. I samarbeid med foreldrene er vi i barnehagen med på å oppdra barna deres. Dette skjer gjennom samhandling mellom barn barn og barn voksen. Den voksne skal være observerende, deltagende og engasjert. Vårt mål er at når ungene er ferdige med barnehagelivet, vil de ha fått absorbert de grunnleggende menneskelige verdiene og i framtiden være målbærere for et positivt menneskesyn. Vi har et håp om at når ungene blir større/voksne, kan de se tilbake på barnehagetiden som en den av den gode barndom. Vi er forpliktet til, iflg. Rr.pl. pkt 1.5, å tilrettelegge for barns medvirkning på egen barnehagehverdag. Midtbygda barnehage fokuserer på dette. 1.4 Pedagogisk vedlikeholdsarbeid Foreldresamarbeid Lov om barnehager samt rammeplanen forplikter barnehagen til å la foreldre ha innflytelse på årsplanleggingen og aktivitetene gjennom året. Arbeidet i barnehagen skal bygge på respekt for foreldrenes kompetanse som foreldre, samt deres ansvar og rett til å oppdra sine barn i forhold til deres tradisjoner, normer og verdier. Innspill fra foreldrene får vi gjennom foreldresamtaler, foreldremøter og de daglige møtene. Foreldrerådet Det består av alle foreldre/foresatte til barna i barnehagen. De har en medbestemmelsesrett som skal bidra til at felles interesser og samarbeid mellom barnehagen og hjemmet ivaretas (jmf. Lov om barnehager 4). Foreldrerådet velger Foreldrenes arbeids utvalg, FAU, som ivaretar det praktiske samarbeidet med barnehagen. SU Det består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen. Hver gruppe skal være likt representert. Dette skal være et kontaktskapende, rådgivende og samordnende organ. Eier av barnehagen deltar etter eget ønske. De skal ikke representeres med flere enn hver av de andre gruppene. Barnehageeier skal bidra til at viktige saker legges frem for foreldrerådet og samarbeidsutvalget. (Jmf. Lov om barnehager 4) Mål Foreldremedvirkning gjennom en god dialog med foreldre/foresatte Samarbeid mellom hjem og barnehage påvirker barnets hverdag. At vi samarbeider er med på å gi barna de beste forutsetninger for en god hverdag. 9

10 Gjennom et godt samarbeid har foreldrene direkte innflytelse på barnets hverdag i barnehagen. Vi snakker sammen i hente og bringesituasjoner. Det skal, så langt det lar seg gjøre, være en voksen som møter barna og foreldrene. Dokumentere ved bruk av bilder og skrift, spesielt viktig i forhold til fremmedspråklige foreldre. Foreldresamtaler 1-2 ganger i året Brukerundersøkelse ca. 1 gang pr. år Foreldremøter 2 3 ganger i året Alle har anledning til å be om samtaler ved behov. Dugnad ved behov Foreldrekaffe Trollskogen natur og uteliv Trollskogen ligger rett utenfor barnehagen. Den fungerer som en arena tilrettelagt for lek, naturopplevelser og sosial utfoldelse. Vi ønsker at barna skal få oppleve utelivets gleder, styrke motorikken og ta vare på naturen. Hovedmålet for natur/uteliv/miljø er å gi barn gode naturopplevelser og kunnskap om vårt ansvar for å ta vare på naturen. (Jmf. pkt og målkort B Evalueringsmetoder Observasjoner blir det viktigste verktøyet vi skal bruke, når vi skal evaluere vårt arbeid med barna. Ulike typer observasjonsmetoder skal brukes. Kontaktskjema er en observasjonsmetode som kan gi oss en pekepinn på om hvert barn får kontakt med de voksne samt kvaliteten på denne kontakten. Situasjonsobservasjon går ut på at vi skal være der barna er for å kunne observere hva som skjer mellom dem i ulike situasjoner. Vi kan da se hvordan de takler det og omgås hverandre. På denne måten kan vi også være medhjelpere til å løse eventuelle konflikter. Det er viktig at observasjonene blir skrevet ned slik at vi kan evaluere dem på avdelingsmøter samt la dette bli en del av foreldresamtalene. Aktivitetsskjema er en mer konkret observasjonsmetode, der vi, over en periode, krysser av hvor, med hva og med hvem barna leker. Vi skal også, kontinuerlig, gjennomføre barnesamtaler i forhold til evaluering av vårt arbeid. Metoder vi bruker er bl.a. praksisfortellinger, barnesamtaler og hverdagsglimt. TRAS (tidlig registrering av språk) er et viktig hjelpemiddel for kartlegging av barnas språkutvikling. Dette brukes ved behov. Vi bruker et språkregistreringsverktøy 20 spørsmål, på alle 4 åringene. På denne måten har vi mulighet til å fange opp eventuelle språkproblemer, som vi ikke har oppdaget før, på et tidlig tidspunkt. 10

11 1.4.4 Friske voksne Nannestad kommune er en IA-bedrift, noe som krever tett oppfølging av de som er syke og vektlegging av tilstedeværelse. Vi har fokus på å legge forholdene til rette, for å senke sykefraværet ytterligere i barnehagen. (Jmf. målkort strategisk mål 6). i forhold til dette er bl.a. å fokusere på det psykososiale arbeidsmiljøet, ha frukt og grønt lett tilgjengelig, og ta vare på de som til enhver tid er på jobb Samarbeid mellom husene Mål: Fungere som EN barnehage Daglig samarbeid mellom husene både praktisk og planmessig Bruke begge hus og uterom på tvers Ha felles planverk som er gjenkjennbar uansett hvilken avdeling barnet går på Besøke hverandre, samt at personalet rullerer mellom husene. Dette skal planfestes. Vurdering Spørre foreldrene og barna Er vi trygge på hverandre eller søker vi det kjente når vi samles? Er det naturlig/trygt å tenke på at det er det samme hvilke hus en jobber på? Kvalitetsutvikling /barns medvirkning Vi vil jobbe videre med å bedre kvaliteten i barnehagen. Rammeplanen forplikter oss til å involvere barna i barnehagehverdagen. Vi fokuserer på barna som hovedbrukere av barnehagen, med hovedfokus på leken og hverdagssituasjonene som naturlige læringsarenaer. Innholdet i temaarbeidet tas i størst grad fra de syv fagområdene. Det er viktig at vi tar utgangspunkt i barneperspektivet samt barns medvirkning når vi planlegger og gjennomfører den pedagogiske virksomheten. For å få til dette bruker vi bl.a. observasjoner, barnesamtaler og nedskrivning og refleksjoner rundt opplevde hverdagsglimt. Aktive og engasjerte voksne er en forutsetning for å lykkes. 11

12 1.4.7 Språkstimulering og begrepslæring Språkstimulering er viktig for alle, men spesielt viktig for de fremmedspråklige barna. Voksenrollen er viktig i forhold til å snakke med barna og betegne det de leker med og er opptatte av. Andre tiltak er bruk av språkgrupper for begrepslæring samt å forberede lese og skrive ferdigheter, matematiske begreper og fremme lærelyst og mestringsglede. Digitale verktøy kan være et godt redskap i denne sammenheng. Her vil det bli mulig å kunne bruke digitale kameraer i dokumentasjon og samtaler med barn og foresatte. Barna kan bruke kameraet som et redskap i sin egen læring. Det er også mulig å bruke ulike pc-spill i det pedagogiske opplegget. Videre kan personalet, alene eller sammen med barnet, finne informasjon på nettet. Barnehagen har kjøpt inn nettbrett til hver avdeling. Disse skal brukes aktivt på avdelingene, i forbindelse med språkstimulering og begrepslæring. En fra hver avdeling har fått ansvaret for bruk og oppdatering av maskinene Tidlig inn Tidlig inn er et samordnet tiltak for barn mellom 0 8 år. Det er et tverrfaglig prosjekt for alle barn med ulike behov for nødvendig hjelp og oppfølging ut fra tildelte rammer og vurderinger. Kommunen har gjort klare vedtak i forhold til Tidlig inn med fokus på: sosial kompetanse, språk og språkstimulering, overgang barnehage skole og tilrettelegging for minoritetsspråklige barn. Det er nødvendig at de riktige tiltak blir satt inn overfor enkeltbarn så tidlig som mulig. For oss i Midtbygda barnehage vil det si at vi må sette fokus på hvordan vi møter det enkelte barn. Vi bruker ulike observasjoner, barnesamtaler samt er lydhøre voksne som tar barn på alvor slik at ungene får den hjelp og støtte som er nødvendig. 12

13 2. SATSINGSOMRÅDER I BARNEHAGEN Vi har valgt sosial kompetanse som vårt satsningsområde. I forhold til dette er arbeid med og refleksjon rundt voksenrollen helt avgjørende for kvaliteten i barnehagehverdagen. Vårt arbeid med sosial kompetanse skal vises i hverdagssituasjonene, leken og i mer styrte aktiviteter. Som en del av denne jobbingen vil vi ha et ekstra fokus på mobbing og hvordan vi jobber med dette. Vi har mye kompetanse til å kunne takle en slik utfordring, blant annet ved utstrakt kursing. Vi har jobbet mye og effektivt i forbindelse med den voksnes rolle, våre verdier og kompetanse. Vi har brukt aktivt i vår jobbing, den kunnskap vi har ervervet, gjennom det påfyll vi har fått på planleggingsdagene vi har hatt med: Nuria Moe, Kari Pape, Morten Aanerud, Trond E Haukedal, Rut Bergem, Ivar Haug, Lise Barsø, Torleif Lundqvist, Anne Linn Sagen, Nina Nakling, Line Melvold, Jan Spurkeland og den kompetanse vi selv innehar. For ytterligere å styrke vår kompetanse mht barns sosiale kompetanse har vi tatt i bruk et pedagogisk og metodisk opplegg Det er mitt valg. Dette opplegget har vi fått av Lions i Nannestad. Hele personalet ble kurset på dette opplegget på en planleggingsdag i oktober 2011 med kursholder Ivar Tollefsrud. Dette har blitt fulgt opp med oppfriskningskurs og kursing av nytt personale i Vi har jobbet jevnt med opplegget og vil fortsatt ha det i fokus i Vi jobber for å få et oppfølgingskurs i barnehageåret 2015/2016. Det er mitt valg er et internasjonalt program for jobbing med sosial kompetanse tilrettelagt for norske forhold. Opplegget strekker seg fra barnehagen til videregående skole. Dette opplegget bidrar også til at barns medvirkning kommer i fokus. I 2015 vil vi fortsette med å legge ekstra vekt på språk og språkutvikling. Det betyr at fagområdet «kommunikasjon, språk og tekst» vil ha fokus gjennom hele året. Dette er viktig for alle ungene, særlig for fremmedspråklige og de med forsinket språkutvikling. Med bakgrunn i dette er det etablert flere språkgrupper. 13

14 2.1 Helhetlig pedagogisk arbeid Dette er en kvalitetsmodell som viser hvordan vi jobber helhetlig, og i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Himmelen: Danner grunnlaget for alt vi jobber med. Visjon, mål, evaluering, refleksjon og ettertanke. Stammen: Sier hvordan vi jobber med utvikling av barnas sosiale kompetanse. Grenene: Består av rammeplanens syv fagområder. Bladene: De er et uttrykk for alle erfaringer og opplevelser som preger barnas hverdag. Røttene: De synliggjør barnas, foreldrenes og personalets forutsetninger, ønsker og behov. 14

15 2.2 Sosial kompetanse I flg. Rammeplanen handler sosial kompetanse om å: Samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap Sitat s.34 i rammeplanen. Dette betyr bl.a. at man skal lære å ta hensyn, hjelpe hverandre samt fremme seg selv på en positiv måte «Det er mitt valg» Det er mitt valg vil bli brukt aktivt for å få dette til. Både i egne opplegg og i hverdagen. Her er det viktig å utvikle ungenes ferdigheter som: - emosjonelle ferdigheter, som for eksempel evnen til å uttrykke og kontrollere følelser, - kognitive ferdigheter, som for eksempel å løse problemer, ta avgjørelser og forstå adferdsnormer, - atferdsmessige ferdigheter, som for eksempel å lytte til andre, hjelpe andre og motstå negativ påvirkning. Mål: Kvalitet i alle menneskemøtene slik at barna utvikler evne til empati og selvhevdelse uansett kjønn, nasjonalitet og egenart. For å nå målene ønsker vi å utvikle barnets sosiale kompetanse gjennom følgende områder: Empati: Eks. lære/forstå at en annen er lei seg Selvkontroll: Eks. vente på tur/kompromisse Selvhevdelse: Eks stå for egne meninger Prososial atferd: Eks. godt samspill, lek, glede og humor Krav til voksenrollen: Være ekte engasjert og tilstedeværende voksne Gode rollemodeller Vise barna respekt Bidra gjennom egne væremåter til barns læring av sosiale ferdigheter Gi barn varierte samspillserfaringer, både i hverdagen og ved bruk av ped. Verktøy som f.eks «Det er mitt valg». Gi barn gode følelsesmessige opplevelser 15

16 2.2.2 Voksenrollen Eksempler på egne erfaringer eller andre eksempler som diskuteres i personal gruppen Vis at du er glad i barnet! Juster deg til barnet og følg dets utspill! Snakk med barnet! Gi ros og bekreftelse for det barnet prøver å mestre! Vi skal bl.a.: Ta barnet på fanget. Leke med barnet. Kose med barnet. Være tilgjengelig der barnet er for eksempel på gulvet. Få blikk kontakt hvis barnet ikke har noe imot det. Gi trøst. Glede seg med barnet. De voksne viser at de bryr seg om hverandre. Hjelpe hverandre. Ta hensyn til hverandre. Glede seg på andres vegne. følelser for hverandre. Vise respekt for hverandre. Bruke musikk, natur/uteliv samt lek og hverdagssituasjoner som læringsarenaer. Lære barna og løse konflikter på en positiv måte. Enkel konflikt Hvis den voksen ikke ser situasjonen, tas kranglemomentet vekk. Den voksne forklarer hvorfor, og finner andre alternativer til lek med barna. Hvis den voksne ser situasjonen, oppmuntrer vi den som har retten på sin side til ikke å gi seg med det første. Vi fokuserer på å se at barnet blir lei seg når den blir fratatt noe og at det andre barnet må vente til leken blir ledig. Fysisk konflikt Den voksne tar vekk den som for eksempel biter. En annen voksen trøster den skadelidende Ta med dem som har gjort det til barnet som gråter. Fokuserer på at barnet gråter fordi det har vondt og er lei seg p.g.a. hendelsen. 16

17 2.2.3 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven) Hvordan får vi til dette? Alle skal ha en barnesamtale hver måned. Disse skal tas med til avdelingsmøtene som grunnlag for refleksjon og diskusjon. Vi skal dele hverdagsglimt på personalmøtene. Vi skal kartlegge voksen barn kontakt, både i forhold til kvantitet og kvalitet, dette for å ivareta at alle barn blir sett, anerkjent og fulgt opp utfra egne behov. Barna skal være med på å bestemme noe av hverdagen f.eks. leke inne/ute, hva de vil leke med, få nok tid til å leke eller drive med interessante aktiviteter uten å bli avbrutt p.g.a. planene hele tiden. De skal, ut i fra et sunt utvalg, vise hva de vil ha å spise, deler av samling, innhold når vi er på tur eller driver med aktiviteter NB Viktig at vi gir tid og rom for dette. Men det betyr ikke at de skal bestemme alt. De voksne skal sette klare grenser og rammer for virksomheten, dette skaper trygghet hos barna. Mål Barna skal få styrket selvbildet, og vi skal følge opp enkeltbarnet slik at alle kan få mål tilpasset egen mestringsevne Aktive, engasjerte og anerkjennende voksne(jmf. punkt 2.2.1) Gi ros og oppmuntring. Voksnes tilstedeværelse, vi setter krav til hverandre. Gi barna aktiviteter de kan mestre, men sørge for progresjon i forhold til alder og modning. (se progresjonsplanen) Gi hvert enkelt barn bekreftelse på den de er og det de føler. Vi bruker kartleggingsskjema TRAS og ALLE MED ved behov. Disse vil bli brukt på foreldresamtaler TID! til samtaler, til å se hvert enkelt barn og til aktiviteter barna ønsker å gjøre. Vurdering Personalet tar for seg punkt for punkt og reflekterer over om de gjør dette Diskutere og gi hverandre tilbakemeldinger på avdelings og personalmøtene. (Det lages en plan for når dette skal diskuteres på avdelingsmøtene.) 17

18 2.3 Fagområdene Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt og flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. For å kvalitetssikre arbeidet med fagområdene skal vi, i tillegg til å bruke de viktigste arenaene som leken og hverdagssituasjonene er, gjennomføre temaarbeid som skal synes i avdelingenes måneds/temaplan mht planlegging/gjennomføring og evaluering. Metoder for evaluering kan være observasjoner, praksisfortellinger og barnesamtaler. Hver avdeling skal bruke et felles skjema til evaluering av hvert fagområdet. Disse skal lagres slik at det kan brukes som idebank for alle Fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst: Progresjonsplan: 1-2 åringer: Gi respons på non-verbal kommunikasjon Turtaking Voksne bruker det verbale språket i alle hverdagssituasjoner Rim, regler, sanger, bevegelsessanger viktig med gjentakelser 3-åringer: Ord fra dagliglivet, start på dialog over kortere tid. Nye sanger, rim og regler. Bruk av flanellograf/figurer, enkle eventyr. Tilrettelegge for rollelek, initiativ til kontakt med andre barn. Gi barna enkle oppgaver, de liker ofte å hjelpe til. Bøker med mange bilder og lite tekst. Spille lotto. Vise forståelse for det barnet sier. 4-åringer: Kartlegge språkutviklingen ved behov, ved hjelp av bl.a. TRAS. Artikulasjonstrening og trening av munnmotorikk. Øve på turtaking i samtale, lære å vente på tur. Lek med språket i form av rim, regler og sanger med artikulasjons- og munnmoriske utfordringer. 5-åringer: Legge til rette for utvikling av variert ordforråd og begrepsforståelse i bruk av språket, kjenne igjen og bruke bokstaver og kunne skrive eget navn. Vi lager fortelling og eventyr sammen med barna. Lek med språket, høre på rim, regler og dikt. Lage egne rim, regler og dikt. Det er viktig at barnehagen legger til rette for god språkstimulering. Barna må få god variasjon mellom verbal og nonverbal kommunikasjon. Å snakke om opplevelser, tanker og følelser er viktig for å utvikle et godt og rikt språk. Vi må ivareta de som trenger ekstra språkstimulering, dette skjer blant annet i språkgrupper Mål Tilrettelegge for at alle barn får et godt språkmiljø som gir utvikling. Aldersinndelte grupper der barna er i lek og samtaler med andre barn på samme alder. Bruk av tolk ved behov. Gode samarbeidsrutiner med foreldre for å skape felles forståelse og vektlegge viktigheten av bruk av morsmål. Observasjoner kartlegge hvor barna befinner seg i utviklingen og jobbe ut fra dette (bl.a. TRAS). 18

19 Språkgrupper som ivaretar ulike behov hos barna. Kursing av personalet i forhold til digitale verktøy. Bruke bilder fra turer og hverdagssituasjoner som utgangspunkt for samtaler og informasjon. I og med at vi har ansatte og foreldre fra andre kulturer, er det viktig å styrke selvtillit/selvfølelse og fokusere på at forskjeller er spennende. Tilrettelegge for variert lek/rollelek Samtaler mellom barn barn, barn voksen, (barnesamtaler). De i hverdagen og de der bestemte problem/tema tas opp. Voksne må være interessert i hva barna sier med språk, kroppsspråk og lyder LYTTE! Voksne og eldre barn må være gode rollemodeller Ha god tid, og la barna prate ferdig Bruke språket bevisst i hverdagssituasjoner, samt ved hjelp av snakkepakka, «språkkista», og gjennom bøker, fortellinger, eventyr, rim. regler, sanger og rytmeleker. Oppmuntre til å fortelle. Skrive ned historier som ungene er med på å lage. Viktig at vi leser for barna, da dette vil styrke fantasien slik at nye historier dukker opp!! La barna bruke digitalkamera eller I-paden, samt være med på å bruke PC til å lage bl.a. fotomontasjer. Ansvar for dette legges på arbeidsgruppa(en fra hver avdeling). Konkretisere hva vi gjør, enklere å forstå når det kan dokumenteres med bilder. Lære hverandre forskjellige uttrykk, sanger, ord og lignende Fagområdet: Kropp, bevegelse og helse Barna tilegner seg de grunnleggende motoriske ferdighetene i løpet av småbarnsalderen. Det er viktig at vi legger til rette for fysisk aktivitet både inne og ute. De er kroppslige aktive, de får erfaringer med omverdenen og seg selv ved å prøve og feile. Barn blir ofte kjent med hverandre ved å gi kroppslige signaler og gjennom fysisk aktivitet. Vi må gi dem kunnskaper om menneskekroppen og forståelse for gode vaner og sunt kosthold. I barnehagen fokuserer vi på kosthold med lite sukker, vi spiser frukt og drikker melk og vann. Mål Gi barna mestringsglede gjennom motoriske og sansemotoriske utfordringer. Være mye ute i forskjellig terreng og gi barna utfordringer i forhold til alder og modning. Kroppen som tema i fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Fast turdag med aldersdelte grupper. Bruk av nærområder som skog, skole, idrettsplass, Bahus osv Gå på ski, gi barna mestringsopplevelser og skiglede. Legge til rette for kontruksjonslek, maling, leire, smaksprøver og musikk lek Legge til rette for aktiviteter/leker som styrker alle sansene, f.eks. hinderløyper inne og ute og dans. Sørge for at barna får gode og hyggelige matopplevelser. La dem delta i prosessen i forhold til meny og tilberedelse 19

20 2.3.3 Fagområdet: kunst, kultur og kreativitet: Dette fagområdet handler om at barna skal bli kjent med flere typer uttrykksformer som billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, fortellinger og eventyr. Barna får utforske sin kreativitet i gruppene og i hverdagen. De tar i bruk fantasi og kreativ tenkning når vi holder på med ulike aktiviteter. Mål Gi barna skaperglede gjennom kreativ virksomhet Bruke kulturtilbud i nærmiljøet. Bruke ulike materialer i formingsoppleggene. Gi barna erfaringer med ulike typer kunstneriske uttrykk. Hente, om mulig, inn kompetanse utenfra. La materiell være tilgjengelig. Gi barna mulighet til å velge variert materiale og verktøy. Gå til biblioteket, teaterforestillinger. Bruke naturen som arena Fagområdet: Natur, miljø og teknikk: Barna skal bli kjent med og få et forhold til og forståelse for planter, dyr, skog, årstider og vær. Dette kan vi fokusere på ute på tur i skogen eller inne i samling. De skal forstå samspillet i naturen og mellom menneskene og naturen. Dette får de erfaringer med, ved at vi jobber med miljøarbeid. Vi plukker søppel på tur og vi forklarer hvorfor vi sorterer plast, matavfall, papir, glass og metall. Fagområdet handler også om og gi barna erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. En vesentlig ting med dette er at vi undrer oss med barna over ulike tekniske fenomener. Mål Ved å være i naturen gjennom de ulike årstidene, vil vi skape gode opplevelser, samhold og glede Hjelpe barna å bli miljøbevisste. Vi tilrettelegger gode rammevilkår ute i barnehagen og i nærmiljøet. Aktive voksne! Være ute, bruke sansene, samle naturmateriell Følge opp barnas initiativ, følge med på f.eks. fuglene, finne insekter osv. Oppsøke ulik type terreng. Kose oss med mat og drikke på tur Vi er miljøsertifisert i Grønn hverdag, og det forplikter: Motivere barna til å ville lære mer om naturen, samt ta vare på den Lære barna hvorfor det er viktig med søppelsortering 20

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016

PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 PERIODEPLAN FOR AVDELING MAUREN VINTER 2016 I løpet av barnets to første leveår er tilknytning en sentral utviklingsoppgave for oss, og er derfor et viktig fokusområde for småbarnsavdelingene. En god tilknytning

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013.

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012/2013. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64962711 E post: Togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON Barnehagen er en

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer