Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3"

Transkript

1

2

3 Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

4 VELKOMMEN TIL DEN SKJULTE PERLEN Har du hørt om Bakkehellet? 4 Gled deg til du oppdager denne perlen av en beliggenhet, godt gjemt i bakkene mellom Lerkendal og Nardo. Her skal vi bygge 38 spennende leiligheter. Blir du en av de heldige, får du bo med store balkonger og kort vei til det aller meste i Trondheim. 38 leiligheter 39 til 93 kvm Store balkonger med god utsikt Felles trimmrom med tredemølle og vekter Flotte utomhusarealer med sandvollyballbane, bordtennisbord, sjakkbrett, grillplass mm. Bla videre og gjør deg kjent med mulighetene i Hemmeligheten. Sammenlign de ulike planløsningene og finn din drømmeleilighet. Husk bare en ting dette kan bli så populært at du bør holde Hemmeligheten for deg selv inntil videre. OK? Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme.

5

6 ARKITEKTENS TANKER Bygget er lagt langs Bakkehellet som et moderne «town house» med stor åpen hage mot sør. Fra veien kan du komme inn i bygget på to nivåer og den indre hagen når du lett fra det overbyggede gårdsrommet, sier Voll Arkitekter som har tegnet Hemmeligheten. 6 «Alle leilighetene har store balkonger mot sør eller vest, med flott utsikt over byen. Vi har vektlagt å designe gode, effektive planløsninger, og bygget er planlagt med små avstander fra den sentrale hovedtrappa og heisen til hver enkelt leilighet.» «Bygget er tenkt bygd med lyse fasadeplater og gyllent treverk i et elegant og stilrent formspråk. Vindusflatene er store for å åpne for den flotte utsikten og gi mye dagslys inn i boligene.» «Sammen med den indre hagen vil huset fremstå som en diskret hemmelig perle. Godt gjemt i en avskjermet grønn lunge og samtidig nær det aller meste i Trondheim.»

7 Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme.

8

9 Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 NØKKELINFORMASJON HEMMELIGHETEN BAKKEHELLET 7 Denne salgsoppgave med vedlegg er ment som underliggende dokumentasjon for kjøp og avtaleinngåelse. Dersom innhold og leveransebeskrivelse ikke endres av utbygger frem til kontraktsinngåelse, vil informasjonen i denne salgsoppgaven, sammen medgjeldende lovverk og forskrifter, angi leveransestandard og avtalevilkår. Denne salgsoppgave av er gjennomgått og godkjent av selger. 40 OPPDRAGSANSVARLIG Meglerhuset Nylander AS avd. Nybygg Søndre gate 13, 7466 TRONDHEIM Tlf Faks: Epost: OPPDRAGSNUMMER /15 EIER Bakkehellet 7 AS v/ Wenche Jakobsen FORURENSING I GRUNN Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset, som medfører behov for tiltak. REGULERINGSBESTEMMELSER Området er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med bestemmelser R Reguleringsplan er vedlegg til prospekt og reguleringsbestemmelser følger som kontraktsvedlegg og kan fås ved henvendelse til megler. SKOLEKRETS / BARNEHAGER I følge Trondheim kommune sine nettsider, hører eiendommen per i dag under Nardo barneskole og Sunnland ungdomsskole. Området har flere kommunale og private barnehager i nærmiljøet. Fra hovedbølet som eiendommen er fradel fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler. VEDTEKTER, REGLER, REGNSKAP OL Utbygger har engasjert Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS til å forestå stiftelse, utarbeidelse av forslag til husordensregler, vedtekter, budsjett, samt forretningsførsel for sameiet. Selger vil besørge for at sameiet blir konstituert innen rimelig tid og senest innen 1 måned før overtakelse. PROSJEKTET, FREMDRIFT OG VEDLIKEHOLD ENTREPRENØR Oppføring vil skje i totalentreprise, med plassbygde betongkontruksjoner (ikke modul). ARKITEKT Voll ArkitekterAS, Epost: FORRETNINGSFØRER Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS Epost: PROSJEKTETS ADRESSE Bakkehellet 7, 7033 TRONDHEIM Endelig adresse på den enkelte bolig vil bli gitt av Trondheim kommune. MATRIKKELNUMMER Gnr.71, Bnr.78 i 1601 Trondheim kommune.seksjonsnummer for den enkelte leilighet vil bli tildelt etter seksjonering. TOMT Areal: Ca kvm. iht. matrikkelutskrift. Tomten eies i fellesskap av sameiet. Eiendommen disponeres av beboerne iht. tinglyst seksjonering samt vedtekter. Tomten opparbeides iht. Utomhusplan og leveransebeskrivelse. ANTIKVARISK KLASSIFIKASJON Eiendommen er ikke berørt av noen restriksjoner som følge av antikvarisk verneklasse etc. VEI, VANN OG AVLØP Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp, via private stikkanlegg. Tilknyttet offentlig vei via private internveier. Utgifter til brøyting og vedlikehold av internveier er inntatt i budsjett med stipulert beløp og dekkes av sameierne i felleskap. TINGLYSTE HEFTELSER Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter / erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av tekniske anlegg, energi / nettverk m.m. Servitutter/heftelser som vil hefte eiendommen: Eiendommen overdras uten panteheftelser, følgende servitutter vil medfølge: Erklæring dagboksnr tinglyst Refusjonsplikt til Trondheim kommune. Det ble tinglyst en refusjonsplikt til kommunen på eiendommen i forbindelse med etablering av vegen i området. Dette gir kommunen en rett på å kreve refusjon for sine utgifter når tiltak vedrørende vegen skjer som et ledd i regulering eller omregulering. PROSJEKTET Utbyggingsprosjektet ligger sentralt i Trondheim øst og består av 38 stk. 2-, 3- og 4-roms selveierleiligheter i varierende størrelser, fordelt på 5 etasjer samt parkeringskjeller. Bygget vil ha heisadkomst til alle etasjer. Leilighetene har gjennomtenkte planløsninger og egne balkonger. Enkelte leiligheter vil ha fast parkeringsplass, i parkeringskjeller, det henvises til prisliste for hvilke, og alle vil ha sportsbod. Felles trimrom innredes. For mer informasjon om standard og teknisk informasjon, se leveransebeskrivelse som følger vedlagt salgsoppgaven. VEDLEGG SALGSOPPPGAVE: Leilighetstegninger datert Leveransebeskrivelse datert Reguleringsplan R Forslag vedtekter Budsjettforslag1. driftsår 2016, revidert Situasjonsplan datert Eksempel på kjøkken og baderomsinnredning Bindende kjøpsbekreftelse

41 KONTRAKTSVEDLEGG: Akseptbrev Salgsoppgave, datert Leilighetstegning, datert Kjøkken og baderomstegninger datert Plantegninger datert Fasadetegninger, datert Snitt-tegninger, datert Utskrift av grunnboken à jour pr Erklæring dagboksnr tinglyst Refusjonsplikt til Trondheim kommune. Situasjonskart, matrikkel Eiendomskart Reguleringsbestemmelser Bustadoppføringslova Informasjonsskriv til kjøper av bolig under oppføring (NEF) GARASJE / PARKERING I parkeringskjeller er det 18 p-plasser. Utvendig er det 10 p-plasser. Det følger rett til en parkeringsplass for seksjonene 1, 4, 5, 8-10, 12-14, 17-19, 21-23, 26-28, 30-35, Utbygger forbeholder seg retten til å organisere parkeringskjeller/garasjer og biloppstillingsplasser etter hva som er formålstjenlig, herunder at parkeringsrettigheter vil bli sikret gjennom vedtekter, regulert i vedtektsforslagets 2, etter nærmere angitt parkeringsplan. Rett til parkeringsplass følger seksjonen og kan ikke selges separat. Tildeling av parkeringsplasser blir foretatt av utbygger i forbindelse med overtakelse. Styret i sameiet registrerer evt. internt bytte etter overtakelser. Det er tilrettelagt for 2 stk. handikapplasser. Dersom en kjøper/eier av en bolig eller et medlem av dennes husstand kan dokumentere behov for parkeringsplass tilpasset handikappede, skal dette søkes styret. De som har fått tildelt en slik plass må da påregne å bytte parkeringsplass, dersom det kommer noen med dokumenterbart behov for parkeringsplass tilpasset handikappede. AREALER/TEGNINGER Arealer fremgår av både prisliste og tegninger, og er fremlagt/ beregnet av selgers arkitekt. De oppgitte arealer i markedsføring er å betrakte som omtrentlig areal og kan være avrundet til nærmeste hele kvm. Størrelse på de enkelte rom kan avvike, slik at et rom kan bli større og et annet rom bli mindre. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/ større enn markedsført areal. Leilighetenes BRA (bruksareal) tilsvarer p-areal (primærareal) inkludert eventuelle innvendige boder/garderober/sjakter og innvendige vegger. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor boligen, eventuell parkeringsplass og balkong/ markterrasse. Det gjøres oppmerksom på at plan- og leilighetstegninger viser forslag til møblering og utstyr som ikke nødvendigvis medfølger i handelen. TIDSPLAN Det foreligger godkjent reguleringsplan for tomta fra mars Søknad om rammetillatelse er sendt inn 4. juni Byggestart er stipulert til høsten 2015/ våren 2016, dog betinget av 50 % omsetning av prosjektets totale omsetning, styrets godkjenning, samt under forutsetning av at nødvendige offentlige tillatelser foreligger fra Trondheim kommune. Byggestart varsles skriftlig til kjøperne, via utbygger / megler. Byggetid er estimert til ca måneder, men kan både ta kortere og lengre tid, med forbehold om forsinkelser grunnet force majeure, streik, grunnforhold o.l. Se under for prosjektets generelle forbehold. Bindende bekreftelse på kjøp vil være bindende i 12 måneder. Dersom kjøper ikke har fått annen beskjed fra selger innen fristens utløp, anses selgers forbehold som frafalt. Etter avtaleinngåelse plikter utbygger å holde kjøper fortløpende orientert om: 1. Fremdrift. 2. Byggestart og overtakelse. 3. Tidspunkt for endringsmøte. 4. Eventuelle reguleringsendringer og nabovarsler m.m. 5. Skriftlig varsel dersom det oppstår vesentlige endringer i leveransebeskrivelse / standard. 6. Skriftlig varsel dersom det oppstår forsinkelser grunnet force majeure, steik, grunnforhold o.l. som medfører utsettelse av overtakelse. FØLGENDE GENERELLE FORBEHOLD FRA SELGER AKSEPTERES AV KJØPER: AREAL PÅ BOLIGSTØRRELSE: Arealavvik på leilighetsstørrelse mindre enn 5% kompenseres ikke, jfr. punkt vedr. arealer/tegninger. USOLGTE ENHETER: Selger forbeholder seg retten til å endre priser og salgsbetingelser på usolgte boliger, beholde boliger og leie ut usolgte boliger. OFFENTLIGE AVGIFTER: Eventuell økning i tinglysingsgebyr, dokumentavgift m.m. belastes kjøper. ENDRINGER I MATERIALVALG OG KONSTRUKSJONSLØSNINGER: Selger forbeholder seg retten til å foreta mindre endringer i materialvalg og konstruksjoner, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke medføre vesentlige endringer i kvalitet og skal ikke ha prismessige konsekvenser, og gir ikke rett til prisjustering fra noen av partene. TILLEGGSVEDERLAG: Selger kan kreve vederlag for tilleggsarbeider bestilt av kjøper/forhold på kjøpers side. SERVITUTTER OG ERKLÆRINGER: Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter, erklæringer som er nødvendig eller påkrevd av offentlig myndighet. Dette kan gjelde erklæringer om bl.a. adkomstrett, drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av ledninger, energi/nett etc. OVERTAKELSE: Kjøper plikter å overta boligen straks denne er ferdigstilt. Kjøper vil motta varsel om overtakelse 3 mnd. før ferdigstillelse. FORRETNINGSFØRER: Selger har på vegne av sameiet inngått forretningsføreravtale med Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS til å forestå driften av sameiet, med 6 mnd. oppsigelse. Kostnader til etablering av sameiet til forretningsfører, møtelokaler, registrering i Brønnøysund faktureres sameiet etter overtakelse, og trekkes av startkapitalen. Videre har selger på vegne av sameiet, inngått bindende avtale vedr. Leveranse av TV/fiber, med 12 mnd. binding. LEVERANSEBESKRIVELSE: Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen. INTEGRERTE HVITEVARER: Selger yter ikke lengre garanti for medfølgende hvitevarer, utover hva kjøpsloven gir. Selger forbeholder seg retten til å slå sammen leiligheter/endre antall seksjoner i prosjektet. FORSINKELSER Nevnte tidsplan er å anse som en omtrentlig plan for fremdrift. Dersom estimert byggetid overskrides, og selger ikke sender korrigert plan for overtakelse senest 6 mnd. før estimert overtakelse, regnes byggestartstidspunkt med tillegg av angitt byggetid som frist for overtakelse. Forsinkelse er å regne fra dette tidspunkt. Selger skal overholde frister som er avtalte for overtakelse, og skal legge opp til en fremdrift som er tilpasset kjøpers forventninger. (jfr Bustadoppføringslova 10). Selger forplikter seg til å informere om eventuelle forsinkelser som avviker fra ovennevnte tidsplan, så snart han er kjent med at det kan oppstå forsinkelser. Tilleggsfrister: Selger har rett til tilleggsfrister uten kompensasjon til kjøper etter reglene i bustadoppføringslova (jfr. tilleggsfrister 11). Forhold som gjelder her er: 1) Dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeid som forsinker arbeidet/ overtakelse 2) Dersom kjøper, eller noen kjøper svarer for, ikke overholder kontraktsavtale, eller at arbeidet blir forsinket pga. noe kjøperen er ansvarlig for 3) Dersom det oppstår forsinkelser selger/entreprenør som er utenfor deres kontroll, og at det ikke var rimelig å forvente at selger/entreprenør kunne ha regnet med denne forsinkelsen på avtaletidspunktet, eller at selger/- entreprenør ikke har mulighet til å unngå forsinkelsen (f.eks force majure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l.). 41

42 Når foreligger det forsinket overtakelse: Overtakelsen er å regne som forsinket, dersom overtakelsen ikke kan gjennomføres til den tid kjøperen har rett til å kreve etter Bustadoppføringslova 10 og 11. Det samme gjelder dersom arbeidet, eller deler av arbeidet ikke er fullført, eller hjemmelsoverføring ikke skjer til den tid kjøperen har rett til å kreve. Kjøpers rettigheter ved forsinket overtakelse: Dersom overtakelsen er forsinket, kan kjøperen kreve: 1. dagmulkt 2. heve avtalen 3. kreve erstatning 4. tilbakeholde deler av kjøpesum Generell info om forsinkelse: Vilkår for de ulike alternativene fremgår av bustadoppføringslova 18, 19, 20 og 22. Kjøper anmodes til å sette seg inn i disse bestemmelsene, og rådføre seg med megler dersom noe skulle være uklart. Kjøper oppfordres spesielt om å tilpasse dette forhold ved evt. Salg av nåværende bolig, da bygningsforsikringen til selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for kjøper ved slik forsinkelse. EIEFORM OG LØPENDE UTGIFTER (tidl. Kalt ligningsverdi) og kommunale avgifter beregnes. Ta kontakt med Skatt Midt Norge om du har flere spørsmål i denne forbindelsen. RENOVASJON OG EIENDOMSSKATT Renovasjon og eiendomsskatt vil være inkludert i de kommunale avgiftene. Hva eiendomsskatten for en eiendom blir bestemmes av eiendommens skattegrunnlag og gjeldende skattesats. FELLESKOSTNADER Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Budsjettforslag for 1. driftsår vedlagt salgsoppgaven estimerer andel fellesutgifter pr. bolig til å ligge mellom ca. kr 1.445,- pr. mnd. til ca. kr 2.572,- pr. mnd. Fellesutgifter er beregnet og fordelt ut i fra både eierbrøk og lik andel pr. seksjon ut fra type kostnad. Felleskostnader dekker bl.a.: À konto fjernvarme, TV/internett*, avsetning til vedlikehold, heisdrift, forretningsførsel, strøm i fellesareal, renhold fellesareal, felles bygningsforsikring (ikke innbo), vintervedlikehold (som f.eks. snørydding og strøing) og andre driftskostnader. Sommervedlikehold (som f.eks. stell av grøntarealer) er ikke medtatt i budsjett og dermed ikke inkludert i stipulerte felleskostnader. Leilighetene har ikke egen undermåler for fjernvarme, det vil i bli en felles hovedmåler for alle enheter. Kostnader til fjernvarme er beregnet etter areal og er stipulert med kr 7,25,- pr. kvm/mnd. Fjernvarme faktureres à konto. SALGS- OG KONTRAKTSVILKÅR LOVGIVNING Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad (bustadoppføringslova). Denne loven bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper om de samme betegnelsene. Bustadoppføringslova sikrer kjøpers rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. Bustadoppføringslovas 3. Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder seg retten til å forkaste eller anta ethvert bud uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer gjeldende lovgiving til enhver tid til anvendelse. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor (kjøpet gjøres i vinnings øyemed), eller når boligen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Selger kan likevel velge å selge etter Bustadoppføringslova, men dette må i så fall forutsettes av kjøper ved innlevering av bindende kjøpsbekreftelse. Avhendingsloven er ufravikelig ved forbrukerkjøp av nyoppført bolig som ikke har vært brukt som bolig i mer enn ett år på avtaletidspunktet, dersom selger har gjort avtalen i ledd i næringsvirksomhet. Når arbeidene er ferdigstilt, vil handelen reguleres etter avhendingsloven. 42 EIEFORM Boligene selges som selveierleiligheter og vil bli organisert som et eierseksjonssameie. Kjøpers rettigheter som medlem i et sameie følger av eierseksjonsloven og vedtektene. Sameiet har pantesikkerhet i hver seksjon for ubetalte krav og forpliktelse overfor sameiet. Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant sameierne. Dette styret skal ivareta alle saker av fellesinteresse for sameierne. Hver kjøper kan ikke eie mer enn 2 seksjoner i et sameie. Selger vil besørge at eiendommen blir seksjonert i eierseksjoner senest før overtakelse. Eierbrøk: Se vedlagte budsjettforslag. Sameiebrøken bygger på seksjonens bruksareal eksklusiv tilleggsareal oppmålt fra tegning. Faktisk areal kan avvike fra tegning, og eierbrøken kan ikke legges til grunn for evt. arealberegning. Ved fastsettelse av sameiebrøken legges til grunn kun arealet knyttet til bruksenhetens hoveddel. ØVRIGE LØPENDE UTGIFTER I tillegg til månedlige fellesutgifter tilkommer: Kommunale avgifter (eiendomsskatt, renovasjon, vann, kloakk) fra Trondheim kommune Månedlige utgifter til utvidet TV-pakke, utvidet bredbåndshastighet og telefoni Månedlige utgifter til oppvarming utover fjernvarme. Strømabonnement KOMMUNALE AVGIFTER OG BOLIGVERDI Da boligene selges som nybygg under oppføring, er grunnlaget og satsene ikke beregnet/fastsatt. Når boligen er overtatt, skal man oppgi p-rom og s-rom (sekundærrom, eks. innvendig bod) i selvangivelsen. Deretter vil boligverdi TV/Fiber: Det er inngått avtale om leveranse av TV & internett med bindingstid. Hver enkelt beboer kan selv velge å oppgradere og bestille ekstratjenester utover det som avtales. Evt. tilleggspunkter for TV/data/telefoni må ordnes og bekostes av den enkelte etter innflytting. Det gjøres oppmerksom på at budsjettforslag og dermed andel fellesutgifter kan både bli høyere og lavere som følge av sameiernes endring av budsjettet ved stiftelse. Det vil avholdes et beboermøte i forbindelse med stifting av sameiet hvor styre for sameiet blir valgt, endelig vedtak av felles bokostnader, vedtekter, husordensregler etc. Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum startkapital kr ,- som settes av til sameiet. I tillegg tilkommer kr 2.000,- pr. leilighet til forretningsførers honorar for andel oppstart/stiftelse av sameiet (forskuttert av selger). Etter ferdigstillelse, plikter selger å betale andel felleskostnader på usolgte boliger. ADGANG TIL UTLEIE Boligene er godkjent av Trondheim kommune med 1 selvstendig boenhet pr. bolig. Dette betyr at det ikke er lov til å etablere og leie ut en ekstra selvstendig boenhet uten kommunens godkjennelse. Det foreligger ingen begrensninger om utleie av hovedboligen, herunder utleie av uselvstendige rom (hybel). Dette kan evt. Kun begrenses via vedtektene i sameiet. ENERGIATTEST Energikarakter: e. Komplett attest skal foreligge før ferdigstillelse. GARANTIER For de boliger som blir solgt etter Bustadoppføringslova, vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med Bustadoppføringslova 12 og evt. 47. Garantien er gjeldende i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen av boligen, jfr. 12. Garantien gjelder som sikkerhet både for selve boligen og for boligens fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Garantien jfr. Bustadoppføringslova 12 vil bli rekvirert ved avtaleinngåelse. Garantist (selgers bankforbindelse) oversender garantiene direkte til Meglerhuset Nylander AS, avd. Nybygg. Garantiene oppbevares i meglers depot frem til overtakelse, og oversendes deretter til forretningsfører for borettslag og sameier, eller direkte til kjøper for oppbevaring i garantitiden. Eventuelle mangler må varsles til selger og garantist/bank med kopi til megler innen 5 år etter overtakelse, men så snart som mulig etter at de er oppdaget, eller det var mulig å oppdage dem. Kjøper må fremme et eventuelt reklamasjonskrav senest innen 5 år etter overtakelsen, jfr. Bustadoppføringslova 30. Selger plikter skriftlig å oppfordre forretningsfører/ kjøper om retur av garanti til garantist/bank etter utløpet av 5 år. Slik oppfordring må dokumenteres. Ved utløp av garantien varsles ikke kjøper dersom garantien er i forretningsførers forvaring. LEVERANSEBESKRIVELSE Leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav:

43 Tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift, TEK 10. Utført arbeids skal tilfredsstille avtale toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke toleransekrav er avtalt i kontakt vil krav til avvik være i henhold til normalkrav i standarden, jf. Norsk Standard NS :2008. ENDRINGSBESTILLINGER Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeider. Det vil være mulig å gjennomføre tilleggs- og endringsbestillinger med utbygger, som beskrevet i vedlagte leveransebeskrivelse. Alle endringsbestillinger skjer mot selger. Selgeren plikter å skriftlig klargjøre for kjøper de kostnads- og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Endringsmøter avholdes etter nærmere avtale, etter at kjøpekontrakt er inngått. Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktssummen med 15 % eller mer, b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelser eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Endringsavtaler vil bli inngått direkte mellom kjøper og selgers entreprenør for fagfeltet. Det presiseres at faktura fra entreprenør for betaling av evt. endringsavtaler skal finne sted samtidig med overtakelsen, og skal ikke ha forfall før overtakelse. SPESIELLE FORHOLD I BYGGEPERIODEN Forbruker må være inneforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring og ferdigstillelse av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen. OVERTAKELSE BOLIG Overtakelse skjer iht. antatt byggestart og byggetid. Endelig fastsettelse av nøyaktig overtakelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av innkalling til overtakelsesforretning som sendes ut senest 3 måneder før forretningen skal avholdes. Overtakelse av bolig bør skje etter at ferdigattest foreligger, dog kan partene avtale å gjennomføre overtakelse når midlertidig brukstillatelse foreligger. Dersom overtakelse skjer ved midlertidig brukstillatelse, gjør vi kjøper oppmerksom på at han overtar risiko for at ferdigattest vil bli stilt. Kjøper sier også fra seg muligheten til å kreve dagmulkt (i perioden fra overtakelse frem til ferdigattest blir gitt av kommunen). Dersom midlertidig brukstillatelse ikke foreligger, avholdes likevel selve forretningen, men overtakelsen utsettes til tillatelse foreligger, evt. til ferdigattest er gitt, avhengig av hva partene blir enige om. Kjøper plikter å overta boligen straks ferdigattest foreligger. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten at det foreligger midlertidig brukstillatelse. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at midlertidig brukstillatelse foreligger. Selger plikter å føre overtakelsesprotokoll, som signeres av begge parter som bekreftelse på at overtakelse har funnet sted. Såfremt deler av arbeidene inn- eller utvendig ikke er ferdigstilt ved overtakelse - men hvor boligen kan overtas, anmerkes manglene/ikke ferdigstilt arbeide i nevnte protokoll. Eventuell deponering av tilstrekkelig penger som sikkerhet for disse mangelsannføringer anbefales protokollført. En forutsetning for at overtakelse skal kunne finne sted, er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto (se betalingsbetingelser). Det gjøres oppmerksom på at overtakelse og oppgjør vil kunne finne sted selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige boliger/fellesarealer/ tekniske installasjoner. Kjøpesummen vil bli stående på meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter er på plass. Kjøper er da innforstått med at hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år). Boligen leveres i byggrengjort stand. Dette innebærer at boligen vil kunne ha behov for lett rengjøring før innflytning, grunnet byggestøv etc. OVERTAKELSE FELLESAREAL Overtakelse av felles- og uteareal skal gjennomføres av selger og sameiets styre, og overtakelse av boligen kan skje uavhengig av dette - forutsatt at det foreligger ferdigattest for fellesområdene. Dersom utomhusarealer/fellesarealer ikke er ferdigstilt ved overtakelse, kan og bør det avtales et beløp som skal deponeres på meglers klientkonto, som sikkerhet for ferdigstillelse av dette. Denne avtale vil utformes skriftlig mellom selger og sameiets styre, og overlevert megler før oppgjør. Megler forutsetter at kommunen, gjennom midlertidige brukstillatelser og ferdigattester regulerer og besørger for nødvendig sikkerhet for selgers ferdigstillelse av fellesområder. REKLAMASJON ETTER OVERTAKELSE, RETTING AV MANGLER Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må han eller hun reklamere skriftlig pr. epost/ post på dette. Reklamasjon sendes til utbygger. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det vil være begrenset mulighet til å kunne reklamere på åpenbare og visuelle feil og mangler etter overtakelse, mangler som burde vært oppdaget ved overtakelse. Forbruker må til en hver tid gi entreprenøren mulighet for utbedring. Dersom entreprenøren etter 14 dagers skriftlig varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.00), mister forbrukeren rett til utbedring. Kjøper har plikt til å kvittere for utført arbeid etter hvert som disse blir avsluttet. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av entreprenøren, med mindre entreprenøren unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre. BETALINGSBETINGELSER OMKOSTNINGER: Som en del av det samlede vederlaget skal kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende omkostninger: Dokumentavgift, 2,5 % av andel tomteverdi kr ,-: kr ,- Tinglysingsgebyr skjøte p.t. kr 525,- Tinglysingsgebyr panteobligasjon p.t. kr 525,- Grunnboksutskrift p.t. kr 199,- Startkapital til sameiet kr ,- Andel stiftelsesgebyr kr 2.000,- Totalt p.t. kr ,- En eventuell økning i omkostningene må dekkes av kjøper. Tinglysingsdommeren avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være kjøpers ansvar og risiko. Kjøper skal fremlegge tilfredsstillende finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen, inklusive omkostninger, senest 10 virkedager etter at avtale om kjøp er inngått. Kjøper aksepterer at disse opplysningene kan bli videreformidlet til selgers byggelånsbank. Opptjente renter på eventuelt innbetalt forskudd av kjøpesum i perioden fra overtakelse til og med overskjøting, tilfaller kjøper. FORSKUDD/DELBETALING Hele kjøpesummen sammen med omkostninger skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtakelse. MEGLERS KLIENTKONTO Alle innbetalinger vedrørende boligen, herunder tilvalg, skjer direkte til meglers klientkto Danske Bank, med referansenummer angitt i kjøpekontrakt. FORSINKELSESRENTER M.M. For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til megler i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Betalingsforsinkelse fra kjøper: Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jfr. Bustadoppføringslovas kapittel VII). Partene er enige om at en måned anses som vesentlig mislighold. AVBESTILLING Kjøpers adgang til å avbestille, følger av Bustadoppføringslovas Dersom kjøper avbestiller før det er gitt igangsettingstillatelse eller før selgers forbehold er innfridd/frafalt, betaler kjøperen avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslovas 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av total kontraktssum inkludert merverdiavgift. Dersom kjøper avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt eller etter at selgers forbehold er innfridd/frafalt, fastsettes selgers krav på vederlag og erstatning i samsvar med Bustadoppføringslovas 52 og

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179

Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 Utsikt mot by og fjord Meget gode solforhold Nærhet til Turterreng Stokkan Aktiv Nye selveierleiligheter Stokkanhaugen 177/179 STOKKAN AKTIV / TRONDHEIM Daglig leder Eiendomsmegler, MNEF Martin Sellgren

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

PROSPEKT FJORDHAGEN 3

PROSPEKT FJORDHAGEN 3 PROSPEKT FJORDHAGEN 3 4 PROSPEKT FJORDHAGEN PROSPEKT FJORDHAGEN 5 Fjordhagen er en ny viktig milepæl i utbyggingen av Grilstad Marina. Vannspeilet og Kanalen er allerede på plass. Nå står Fjordhagen for

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter

34 nye. 1. byggetrinn. Leiligheter. Illustrasjonsbilde. Side. 1 Leiligheter 34 nye moderne og lettstelte 1. byggetrinn leiliger i Børsa. Illustrasjonsbilde liger Side. 1 liger Blokk Illustrert regulering av området Illustrasjonsbilde Side. liger Side. 3 liger Blokk Illustrasjonsbilde

Detaljer

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna

11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna 11 moderne og romslige leiligheter med flott utsikt mot havna Trivsel ved kaikanten Bo midt i hjertet av den lune havna Den lune havna har vært byens hjerte gjennom generasjoner. De senere års utbygginger

Detaljer

1. salgstrinn BYGG D og F

1. salgstrinn BYGG D og F 1. salgstrinn BYGG D og F Illustrasjon MIDT-ORGE 2 ØVRE JAKOBSLI PARK BRUDALE 19 CARL LØSETHSVEI ØVRE JAKOBSLI PARK ØVRE JAKOBSLI ØVRE JAKOBSLI PARK Vi er stolte over å presentere dette nye og spennende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2

KLÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYGGETRINN 2 KÆBU Trondheims grønne lunge Holthegården BYETRI 2 2 Innhold Intro byggetrinn 2 Klæbu trygge og rolige boforhold Klæbu kommune Kjøkken Bad Plantegninger Deklarasjon Kjøpsbetingelser side 5 side 7 side

Detaljer

47 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 2, hus B. Dato 20. september 2013. frihet LEILIGHETER

47 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 2, hus B. Dato 20. september 2013. frihet LEILIGHETER 47 nye, moderne og lettstelte leiligheter på Tiller. Størrelser 45-120 kvm. Salgstrinn 2, hus B Dato 20. september 2013 frihet LEILIGHETER Illustrasjon, endringer vil forekomme. Rolig og sentralt Sjetnan

Detaljer

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no

KONSUL LORCKS HAGE REKKEHUS A. Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no REKKEHUS A KONSUL LORCKS HAGE Illustrasjonsbilde. Endringer kan forekomme. nyelilleby.no INNHOLD Sentrum 7 min Solsiden 5 min Ny bydel grønt byliv 5 Et viktig stykke historie 6-7 Arkitektur 8-9 Smarte

Detaljer

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården

KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården KLÆBU Trondheims grønne lunge. Kun 20 minutter fra midtbyen. Holthegården Bor du TRANGT? I Holthegården får du god plass i store og romslige leiligheter. Illustrasjonsfoto Klæbu trygge og rolige boforhold

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

Del 2 prospekt Beiteløkka

Del 2 prospekt Beiteløkka Del 2 prospekt Beiteløkka Megleropplysninger Deklarasjon Tegninger Reguleringsplan Reguleringsbestemmelser Situasjonskart Vedtekter Budsjettforslag Husordensregler Prisliste Budskjema Forbrukerinformasjon

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I

18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I 18 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN SALGSTRINN I INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 18 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon

BYGGETRINN 4. Nedre Humlehaugen 60 SELVEIERLEILIGHETER. Illustrasjon BYGGTRINN 4 Nedre Humlehaugen 60 SLVIRLILIGHTR Illustrasjon 60 lyse og solrike selveierleiligheter, extra-konseptet med rom for alle 53-116 kvm BRA. 3 4 5 Nedre Humlehaugen Nedre Humlehaugen blir et flott

Detaljer

VELKOMMEN TIL INNLANDET BRYGGE. 13 rekkehus

VELKOMMEN TIL INNLANDET BRYGGE. 13 rekkehus VELKOMME TIL ILADET BRYGGE 13 rekkehus 1 IHOLD OM PROSJEKTET...4 OM ILADET...8 KJØKKE...10 BADEROM...14 SITUASJOSPLA...18 OM VEIDEKKE...26 PLATEGIGER...34 KJØPSBETIGELSER...60 DEKLARASJO...70 KOTAKTIFO...76

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden

SvebergToppen 26 NØKKELFERDIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG. Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden SvebergToppen NØKKELFERIGE BOLIGER PÅ ATTRAKTIVE SVEBERG Med marka i ryggen og fantastisk utsikt over fjorden 1 Gangavstand til fine friluftsområder. Bildet er tatt fra Stavsjøen Innhold nøkkelferdige

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

STOKKES HAGE STOKKES HAGE

STOKKES HAGE STOKKES HAGE STOKKES HAGE Noe nytt og unikt på Stjørdal n En spennende historie skal spire på ny 32 nye selveierleiligheter Adresse: Antall: Utbygger: Stokkes Hage, hus A og B 32 enheter Veidekke Eiendom AS Megler:

Detaljer

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1

6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 6 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B5 DEL 1 Velkommen til Tillerlandet 6 nye rekkehus der byen møter naturen 2 INNHOLD Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag 12 Kart 14 Planløsninger 16

Detaljer

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6

9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 9 REKKEHUS DER BYEN MØTER SKOGEN FELT B6 INNHOLD Vi har ingen hær. Bare villbringebær. Velkommen til Tillerlandet. 9 nye rekkehus der byen møter naturen. Baderom 6 Kjøkken 8 Aktiv fritid 10 Praktisk hverdag

Detaljer

LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV TROMSØYA MIDT I NATUREN - NÆR BYEN

LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN AV TROMSØYA MIDT I NATUREN - NÆR BYEN LYSE, MODERNE LEILIGHETER PÅ TOPPEN V TROMSØY MIDT I NTUREN - NÆR YEN RINKSVINGEN 1 // DETTE ER STEDET FOR DEG SOM SØKER NOE HELT SPESIELT NOE EGET // DET FINNES IKKE MKEN På toppen av Tromsøya, et kvarters

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer