ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen"

Transkript

1 ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

2 Forord Energi og klimaplanarbeidet begynte med at formannskapet vedtok å legge utredningsprogram på høring, og starte opp arbeidet med energi og klimaplanen. Norsk Enøk og Energi utarbeidet en statusdel som er innarbeidet i planen. Som et ledd i arbeidet ble det arrangert energi og klimadag for å få innspill og sørge for bred medvikning. Prosjektleder og koordinator for arbeidet har vært Ole Einar Gulbrandsen, og arbeidsgruppa har bestått av Astrid Ehrlinger, Arvid Hagen, Eivind Bjerke, Grethe Tollefsen, Heidi Skagnæs, Olav Simon og Unni Suther som alle er ansatt i Ringerike kommune. Planen har vært ledet av en politisk valgt styringsgruppe. Styringsgruppen og Formannskapet gikk igjennom statusrapport for Energi og klimaplanen Under arbeidet har det vært et godt engasjement med stor medvirkning. Takk til Helge Midttun i Grønne Energikommuner og Thea Mørk hos Norsk Enøk og Energi som har fulgt prosessen og bidratt i arbeidet med planen. Prosjektet har vært basert på egeninnsats og støtte fra Enova. Fordelingen er omtrent lik mellom egeninnsats og støttemidler. Enova har gitt tilsagn om økonomisk støtte på kr. Ringerike kommune har et mål om å være en grønn region. For å oppnå våre ambisjoner og målsettinger kreves det en innsats fra oss alle. Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp, slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster mer enn at det er bærekraftig globalt. Denne planen om energi og klima ønsker vi skal bidra til at Ringerike også i fremtiden er et bedre sted å være! Hønefoss, 17. august 2010 Rådmann Wenche Grinderud Side 2

3 Sammendrag Energi og klimaplanen til Ringerike er utarbeidet som en temaplan / temautredning som integreres i kommuneplanen. Planen legges ut på høring høsten 2010 og er planlagt vedtatt Den inneholder generell informasjon om energibruk og klimautfordringer og informasjon om status for lokal energibruk og klimagassutslipp, forventet utvikling og utfordringer spesielt for Ringerike kommune. I planen har man fokusert på sektorene kommunal innkjøp av varer, kommunale bygg, skogbruk, jordbruk, lokal luftforurensning og areal- og transportplanlegging. Dessuten har det blitt lagt vekt på tips om hvordan hver innbygger kan forandre sitt energiforbruk i et eget underkapittel. For å få en bred medvirkning, er det arrangert en energi- og klimadag hvor blant annet politikere og næringsliv var deltakere. Tabellen med mål og tiltak gjenspeiler noe av tilbakemeldingen vi fikk på denne dagen. Planen inneholder: innledning om energi- og klimautfordringer generelt statusdel om energibruk og klimagassutslipp i Ringerike kommune enkel fremskrivning av utvikling i utslipp av klimagasser beskrivelse av utfordringene i Ringerikekommune innen ulike sektorer forslag til visjon, mål og tiltak for å redusere utslipp av klimagasser beskrivelse av hvordan planen bør følges opp videre Energibruk Statusdelen viser at det totalt ble benyttet GWh energi i Ringerike kommune hvorav GWh energi til stasjonære formål i Av dette gikk hele 78 prosent til industrien. Husholdninger utgjør 13 prosent mens tjenesteyting står for 8 prosent av forbruket. Primærnæringer utgjør bare 0,4 prosent. Av de 437 GWh som medgikk til mobil energibruk er det alt vesentlige knyttet til veitrafikk. Elektrisitet utgjør hele 73 prosent av det totale stasjonære energiforbruket. Andelen bioenergi er relativt høy, % ( GWh) i Ringerike på grunn av forbruket i industrien, spesielt Follum papirfabrikk. Fordelingen ellers er typisk for en norsk kommune med stor andel elektrisitet, i tillegg til dette er det en del biomateriale og ved. Fossile brensel utgjør til sammen kun 3 prosent. Klimagassutslipp Totale utslipp av klimagasser var på tonn CO 2 ekvivalenter i Dette utgjør 0,43 prosent av de nasjonale utslippene 1, noe som ikke er høyt ut fra at 0,6 prosent av Norges befolkning bor i Ringerike samt at det finnes stor industri i kommunen. Hoveddelen av klimagassutslippene (70 % i 2008) kommer fra mobile kilder. Disse utslippene har også økt nokså jevnt fra 1991, totalt med tonn eller 30 prosent. Utslipp fra prosesser (industri og landbruk) utgjør 18 prosent og har vært nokså stabile. Utslipp fra stasjonær forbrenning står for resterende 12 prosent. Disse utslippene har gått betydelig nedover, med 44 prosent fra 1991 til Den nasjonale utviklingen viser samme trend. Totalt har utslippene økt med 8 prosent fra 1991 til Utslippene i Ringerike ligger noe over snittet for Buskerud både totalt sett og hvis man ser bort fra industri. Snittet for Norge er høyere enn Ringerike totalt 1 Når utslipp fra olje- og gassvirksomhet samt flytrafikk og skip er fratrukket for sammenligning. Side 3

4 sett på grunn av tung industri, mens når man ser bort fra denne er utslippene på Ringerike noe høyere pr innbygger. Med bakgrunn i Ringerike sin visjon Et bedre sted å være er det laget en visjon og mål for klimaarbeidet i Ringerike: Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybare energikilder og reduksjon av klimagassutslipp. Utfordringer Hovedmål Delmål og tidsperspektiv Øke bruken av fornybar energi ved å fase ut oljefyring og direkte elektrisk oppvarming Det skal stimuleres til økt bruk av alternative energikilder (spesielt bioenergi) og energibærere i Ny fornybar energi skal utgjøre 20 prosent av det stasjonære energiforbruket innen 2015 og 40 prosent Ringerike generelt. Oljefyring innen skal fases ut Ta klimahensyn ved arealplanlegging for å minimere transportbehov og legge til rette for fornybar energiforsyning Utnytte rollen som pådriver og forbilde for å motivere Ringerikes innbyggere til egne klimatiltak Få bedre oversikt over energibruk i kommunale bygg og gjennomføre systematisk energioppfølging og tiltak for energiøkonomisering Ha klimahensyn som vurderingskriterie i all kommunal drift og innkjøp Klimautslipp fra transport skal reduseres gjennom satsning på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra kjøretøyer. Kommunen skal utnytte sin rolle som pådriver og kunnskapsformidler for å bidra til økt kunnskap om energi og klima i Ringerike. Kommunale bygg og anlegg i Ringerike skal være mest mulig klimavennlige. Dette innebærer blant annet satsning på både effektiv energibruk og nye fornybare energikilder. Det stasjonære energiforbruket skal reduseres med 10 prosent innen 2020, med 2006 som basisår. Kommunens egen virksomhet skal være et forbilde på miljøvennlig energibruk. Innen 2020 skal kommunens egen virksomhet være klimanøytral på energibruk. Planen inneholder en rekke forslag til tiltak innenfor de definerte fokusområdene, med angitt tidsperspektiv og status. Det er avgjørende at planen følges opp videre som beskrevet i kapittel 7 om oppfølging av planen. Side 4

5 Innhold 1 Bakgrunn og innledning Energi- og klimaplanlegging Internasjonale og nasjonale føringer og forventninger i klimapolitikken Kommunens rolle Arbeidsform Energi- og klimautfordringer Klimagasser Energiutfordringene Klimagasser og energiforbruk i Ringerike Utslipp og binding av klimagasser i Ringerike Totale klimagassutslipp Utslipp pr innbygger Indirekte klimagassutslipp Klimagassutslipp fra kommunal virksomhet Binding av CO2 i skog og treprodukter Energibruk i Ringerike Forbruksstatistikk og samlet energibruk Stasjonær energibruk Mobil energibruk Energisystemet Energibruk i kommunale bygg Energiproduksjon Petroleumsprodukter Vannkraft Bioenergi fra skogbruk og jordbruk Energiutnyttelse fra avfalls- og renseanlegg Spillvarme Varmepumper Nær- og fjernvarme Framskrivning/utvikling Utfordringer og muligheter i Ringerike kommune Status for klimaarbeid i Ringerike Grønn energikommune Fjernvarme EL - bilsatsing Kommunale bygg og anlegg Bakgrunn energibruk Omlegging og kartlegging av energibruken Utfordringer knyttet til energibruk i kommunale bygg og anlegg Offentlig innkjøp Energi og klima knyttet til offentlig innkjøp Utfordringer knyttet til innkjøp Skogbruk Energi og klima knyttet til skogbruket Utfordringer knyttet til skogbruket Jordbruk Side 5

6 5.5.1 Energi og klima knyttet til jordbruket Utfordringer knyttet til jordbruk Lokal luftforurensning Energi og klimastatus per i dag Utfordringer knyttet til lokal luftforurensning Areal- og transportplanlegging Energi og klima knyttet til areal- og transportplanlegging Utfordringer knyttet til areal- og transportplanlegging Informasjonstiltak og opplæring Skole Hva kan jeg som innbygger gjøre? Eksempler på nyttige nettsteder: Mål og tiltak Visjon for energi- og klimaarbeidet i Ringerike kommune Hovedmål Delmål Tiltak fordelt etter hovedmål Oppfølging av planen Vedlegg Side 6

7 1 Bakgrunn og innledning 1.1 Energi- og klimaplanlegging Formålet med denne energi- og klimaplanen er å løfte det kommunale energi- og klimaarbeidet opp på et strategisk nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av fremtidige løsninger. Som grunnlagsdokument er det utarbeidet en faktadel. Det er også laget en tilstandsrapport for energianleggene i kommunale bygg, se vedlegg. Planen skal: Synliggjøre historiske direkte klimagassutslipp fordelt på sektor. Vise energiforbruk fordelt på sektor og energikilde Oppsummere tidligere arbeid relatert til klima og relevante målsettinger og rammeverk Klargjøre nødvendige og realistiske mål på kort og lang sikt. Klargjøre ulike aktørers potensial og oppfølgingsansvar. Klargjøre et system for årlig måling og rapportering. Målet med planen er å sette energi og klimaspørsmål på den lokale dagsorden og introdusere en metodikk og systematikk i arbeidet med energi- og klima. Den skal synliggjøre gode tiltak innenfor energieffektivisering, energiforsyning og reduksjon av klimagassutslipp. Planen er et viktig ledd i oppfølging av både nasjonale og regionale målsettinger. Eksterne forhold som vil påvirke kommunens arbeid med energi- og klima i tiden fremover er bl.a.: Nye byggforskrifter (krav om alternativ oppvarming og økte krav til isolasjon som gir om lag 30 prosent reduksjon i energiforbruket i nye bygg). Energimerking av bygg (EUs bygningsdirektiv) vil øke fokus på driftskostnader i forhold til investeringer Økt fokus på kommunal energi- og klimaplanlegging, for eksempel fra Enova SF ifb med støtteordninger Økt fokus på klima generelt Økte energipriser Ringerike kommune ligger midt i østlandsområdet, 50 km nordvest for Oslo. Kommunen har innbyggere. Ringerike er en av de største bykommunene i landet. Ringerike er som et lite Norge i miniatyr, med fjell og fjorder, daler og brede bygder, elver, vann og skog, fordelt på kvadratkilometer. Kommunens næringsliv er i stor grad tuftet på tømmerstokken. Ringerike er en av landets største skognæringskommuner med et stort bioenergipotensial. Det drives også betydelig jordbruk i kommunen i tillegg til industri og handels- og servicevirksomhet. Innholdet og grunnlaget for statusopplysninger er hovedsakelig hentet fra den lokale energiplanen (LEU) utarbeidet i regi av Ringerikskraft, energistatistikk fra SSB og klimastatistikk fra Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF). Side 8

8 1.2 Internasjonale og nasjonale føringer og forventninger i klimapolitikken Klimakonvensjonen og Kyoto-protokollen er de viktigste internasjonale forhandlingsarenaene for å gjøre noe med klimaproblemet. Kyoto-protokollen ble forhandlet fram i Kyoto i Japan i Denne avtalen fikk på plass det som manglet i Klimakonvensjonen: Tallfestede mål for hvor mye de rike landene må kutte sine utslipp av klimagasser. Ulike land har ulike mål. I gjennomsnitt skulle de rike landene kutte sine utslipp med 5 prosent i perioden sammenlignet med deres utslipp i Norges mål er at utslippene i ikke skal være mer enn en prosent høyere enn de var i Norge har godkjent Kyoto-protokollen som trådte i kraft i Den forplikter oss til at utslippene i ikke skal være mer enn en prosent høyere enn de var i I 2007 var utslippene nesten 11 prosent høyere enn i Stortinget ble i januar 2008 enige om et Klimaforlik som legger føringer for den norske klimapolitikken. Forliket innebærer at Norge skal «overoppfylle» målene i Kyoto-protokollen med 10 prosent, og at Norge skal være karbonnøytralt senest i Forliket setter også mål for økt satsning på å utvikle ny klimavennlig teknologi, mer klimaforskning, satsing på fornybar energi og å reduseres utslippene fra transport. Klimahandlingsplan 2030 for Osloregionen (Oslo, Akershus og Buskerud) setter ambisiøse utslippsmål som krever en aktiv regional, lokal og statlig klimapolitikk: Osloregionen skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030 sett i forhold til 1991-nivået, uten å øke bruken av elektrisitet utover 2005-nivået (temperaturkorrigert). Handlingsplanen foreslår en rekke konkrete tiltak og innsatsområder som skal gjøre det mulig å nå den samlede utslippsreduksjonen på 50 prosent. Beregninger utført for handlingsplanen viser følgende reduksjonspotensialer: Utslipp fra stasjonær forbrenning: Kan reduseres med 80 prosent Utslipp fra avfallsdeponier: Kan reduseres med 90 prosent Utslipp fra transport (veitrafikk): Kan reduseres med prosent Utslipp fra arbeidsmaskiner m.m.: Kan reduseres med prosent (Alle tall er sett i forhold til året 1991) 1.3 Kommunens rolle I Stortingets melding om Norsk klimapolitikk synliggjøres kommunenes ansvar og muligheter til å påvirke utslipp av klimagasser: Kommunene har ulike roller og besitter virkemidler i sektorer som er ansvarlige for store klimagassutslipp i Norge. Kommunene er både politiske aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, eiendomsbesittere og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. Kommunene kan derfor bidra betydelig til å redusere Side 9

9 Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom å stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp. Regjeringens bioenergistrategi gjentar dette og påpeker at kommunene spiller en svært viktig rolle i arbeidet med energiomlegging og reduksjon av klimagassutslipp. I følge Enova, eier kommunene om lag 25 prosent av alle næringsbygg i Norge og står for om lag en tredjedel av energibruken i norske næringsbygg. I henhold til energiloven er alle nettselskaper i dag pålagt å utarbeide lokale energiplaner annet hvert år og bistå kommunene i arbeidet med å lage kommunale energi og klimaplaner. Regjeringen har også vedtatt en statlig planretningslinje som pålegger kommunene å utarbeide klima- og energiplan. Formålet med planretningslinjen er å: a. sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp b. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene c. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å redusere klimagassutslipp Planen bør inneholde et handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av klima- og energiplanene. I forbindelse med tilskuddene som Enova har gitt til kommunal energiplanlegging er det utarbeidet en veileder som viser hvordan kommunen kan arbeide med energi- og klimaspørsmål i et helhetlig perspektiv. Den bør inneholde konkrete mål samt prioritere tiltak og tidsrammer. Kommunen har mange roller hvor klimaarbeid er aktuelt: Samfunnsutvikler Planmyndighet Eier av kommunale bygg og grunneier Bedriftseier Tjenesteprodusent Innkjøper Lokaldemokrati - dialog med lokalsamfunnet Beredskap Fokus på klima i alle disse rollene vil samlet kunne gi store effekter. Planen omtaler muligheter innenfor de ulike rollene og foreslår mål og tiltak. Kommuneplanen for Ringerike med visjon og mål ble vedtatt i Ringerike et bedre sted å være er visjonen. I samfunnsdelen av kommuneplanen er det flere vedtatte målsettinger som omhandler satsing på energi og klima, bl.a. er et hovedmål at Hønefoss skal være en robust og populær regionhovedstad. Under delmål heter det at Hønefoss skal fremstå som en kompakt miljøby basert på en bærekraftig utvikling. Andre delmål som ble vedtatt i 2007 er Stabilisere forbruket av elektrisitet og fossilt brensel og Ringerikes befolkning skal ha god kommunikasjon med veg og kollektivtransport. Side 10

10 Neste revisjon av kommuneplanen skal skje ved at det utarbeides et strategidokument som beskriver framtidige satsingsområder. Her vil det utarbeides flere temautredninger. Energi og klimaplanen skal utarbeides som en temaplan som integreres i kommuneplanen. 1.4 Arbeidsform Ringerike kommune har søkt og fått innvilget ,- i støtte fra Enovas energifond til å gjennomføre planarbeidet. Kommunen har engasjert Norsk Enøk og Energi AS til å utarbeide en statusrapport for energibruk og klimagassutslipp samt til å bistå under vegs i prosessen og kvalitetssikre planen. Energi- og klimaplanen utarbeides som en temaplan som integreres i kommuneplanen. De viktigste rollene i arbeidet med energi- og klimaplanen er fordelt slik: Prosjektansvarlig Enhet for miljø- og arealforvaltning v/ Gunnar Hallsteinsen Prosjektleder: Areal og Byplan v/ Samarbeidspartner(e): Konsulentfirma: Ole Einar Gulbrandsen Ringeriks kraft, Hønefoss Fjernvarme og Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Grønne Energikommuner v/ Helge Midttun Norsk Enøk og Energi AS v/ Thea Mørk Arbeidsgruppe: Styringsgruppe: Referansegruppe: Kommunale administrasjonen. Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen,Miljø og areal Grethe Tollefsen- Rådmannens stab Olav Simon- Eiendomstjenesten Unni Suther, Fagansvarlig miljørettet helsevern Astrid Ehrlinger, Miljøvernmedarbeider Politisk valgt. Ordføre er leder for styringsgruppa Ordfører Kjell B. Hanssen (Ap) Utviklingssjef Lars Olsen Frode Haugseth (V) Arne Broberg (H) Axel Sjøberg (SV) Kjersti Sundvold (FRP) Ressurspersoner internt og eksternt Side 11

11 Klimadag I forbindelse med arbeidet med planen ble det arrangert en Klimadag på Ringerike 1. Juni Det deltok 30 personer næringslivet i kommunen, politisk ledelse og kommunens administrasjon. Tema var status for energibruk og klimagassutslipp og energimerking av bygg, mens hovedvekten ble lagt på gruppearbeid for å få innspill til målsettinger, satsningsområder og tiltak. Innspillene som kom inn kan oppsummeres som følger: Ønske om å ha høye ambisjoner for sitt klimaarbeid. Mange forslag til visjon/ambisjon ble satt opp, med grønneste region som en rød tråd. Satsningsområder som gikk igjen var drift av egne bygg, fjerning av oljeforbruk til oppvarming, satsning på bioenergi og næringsutvikling samt bedre og mer miljøvennlig kollektivtransport. Ønske om å fokusere både på kommunens egen drift og befolkning/næringsliv. 2 Energi- og klimautfordringer Middeltemperaturen globalt er høyere i dag enn da målingene startet i Resultatet kan bli at vi får ekstremvær som flom, hetebølger og tørke oftere og med høyere intensitet. Utsatte landområder vil forsvinne under vann når havnivået stiger. I andre områder vil ørkenen spre seg. Naturområder og jordbruket endres. Arter kan utryddes. Sykdommer kan spre seg raskere. Middeltemperaturen i Norge fortsetter å stige. Den langsiktige trenden med økning i totalutslippet vil fortsette dersom ikke kraftige tiltak iverksettes. I Norge vil vi få mildere vær og mer nedbør, men somrene på Østlandet kan bli tørrere. 2.1 Klimagasser De naturlige klimagassene omfatter vanndamp (H 2 O), karbondioksid (CO 2 ), metan (CH 4 ) og lystgass (N 2 O). Disse sørger for at middeltemperaturen på jorda er ca. 15 ºC og ikke -18 ºC ved at de sørger for at solvarme holder seg i atmosfæren. De menneskeskapte (antropogene) utslippene av klimagassene CO 2, CH 4, N 2 O og fluorholdige gasser medfører en ytterligere oppvarming. Med fluorholdige gasser menes perfluorkarboner (PFK), hydrofluorkarboner (HFK) og svovelheksafluorid (SF 6 ). Disse stammer først og fremst fra industrielle prosesser, bruk av kjøleanlegg og lignende. 80 prosent av de norske klimagassutslippene er karbondioksid (CO 2 ). Metan (CH 4 ), lystgass (N 2 O) og fluorholdige gasser (PFK, HFK og SF 6 ) utgjør henholdsvis 8, 9 og 3 prosent. Konsentrasjonen av CO 2 er i dag høyere enn den har vært på svært mange år. Side 12

12 Konsekvensene av en klimaendring kan være mange. Temperatur, nedbørmengde, vindstyrke og havnivå kan enten øke eller synke lokalt. Vind og havstrømmer kan endre retning. I noen områder kan dramatiske værhendelser som stormer, orkaner og kraftige regnskyll eller tørkeperioder bli vanligere. Alt dette påvirker i sin tur livsbetingelsene for dyr og planter, og for menneskers bosetting, jordbruk og næringsvirksomhet. I Norge må vi belage oss på mer nedbør, spesielt på Vestlandet og i Nord-Norge. Beregninger viser at vi i perioden kan vente rundt 20 prosent mer nedbør på høsten i disse områdene sammenlignet med perioden På Østlandet ventes økningen i nedbør først og fremst å komme om vinteren. Temperaturen ventes å stige over hele landet, men mest om vinteren og mest i Nord-Norge. Gjennomsnittlig vindhastighet ventes å øke litt de fleste steder i vinterhalvåret. Hyppigheten av stormer med stor skade vil øke noe, og da mest på kysten av Møre og Trøndelag. Klimaendringer vil også få konsekvenser for enkeltarter av planter og dyr, og for hele økosystemer Nasjonal utvikling i klimagassutslipp De norske utslippene av klimagasser var på 54 millioner tonn CO 2 - ekvivalenter i Det er 2,2 prosent mindre enn året før. Nedgangen skyldtes primært mindre bruk av fossilt brensel, særlig innen transport. Investeringer i miljøteknologi ved produksjon av mineralgjødsel bidro også sterkt til å redusere utslippene. I 2008 slapp olje- og gassvirksomheten for første gang ut mer klimagasser enn industrien. Etter mange års vekst gikk klimagassutslippene fra transport ned med nesten tonn CO 2 - ekvivalenter (1,9 prosent) fra 2007 til Det aller meste av reduksjonen fant sted innenfor veitrafikk og innenriks sjøfart og fiske, som gikk ned med henholdsvis 1,4 og 8,1 prosent. For veitrafikk kan nedgangen i 2008 delvis forklares med lavere aktivitet mot slutten av året som følge av uroen i finansmarkedet. Dette gjelder spesielt godstransport og drosjenæringen. Nedgangen kan også skyldes mer energieffektive kjøretøy, overgang fra bensin til diesel og innblanding av biodrivstoff. Utslippene fra veitrafikk var likevel 31 prosent høyere i 2008 enn i Mens klimagassutslippene fra andre typer transport gikk ned fra 2007 til 2008, steg utslippene fra jernbane og innenriks luftfart i samme periode. Klimagassutslippene fra innenlands flytrafikk økte med om lag 14 prosent. Utslippene fra jernbane og flytrafikk utgjør mindre enn 9 prosent av utslippene fra transport og under 3 prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Siden 1990 har CO2-utslippene i Norge økt med 25 prosent, mens utslippene av de fluorholdige gassene er redusert med til sammen 72 prosent. De samlede norske utslippene av klimagasser (CO 2 ekvivalenter) har økt med omtrent 9 prosent, eller 4,5 millioner tonn CO 2 ekvivalenter siden Mesteparten av denne veksten skjedde i perioden fram til Veksten har hovedsakelig blitt drevet fram av en betydelig oppgang i utslippene fra olje- og gassvirksomheten på sokkelen og fra veitrafikken, og da særlig fra vare- og godstransport. Industriens utslipp og utslipp fra avfallsdeponi har blitt vesentlig redusert siden 1990, mens utslipp fra resterende kilder er relativt stabile. Side 13

13 2.2 Energiutfordringene Verden står overfor tøffe energiutfordringer. I løpet av 20 år vil verdens forbruk av energi øke med mer enn 50 prosent i følge Institutt for Energiteknikk (IFE). Hovedårsaken til dette er velstandsutviklingen i fattige land, og problemet er at utviklingen ikke er bærekraftig. Verden må bruke energi mer effektivt og øke bruken av andre energikilder. Dette betyr mer fornybar energi som sol, vind og biologisk drivstoff, samt kanskje mer kjerneenergi og mer olje og naturgass fra vanskelig tilgjengelige steder. Hvorfor redusere bruk av fossile energikilder? Klimaforandringer: IPCC anslår at klimagassutslippene må reduseres opptil 85 prosent Lokal forurensning Befolkningsvekst og økt etterspørsel etter energi i de store voksende økonomiene som Kina, India og Brasil - prisutvikling Forsyningssikkerhet i Vesten og uavhengighet USA: Økende forbruk, minkende ressurser Finanskrisen: Behov for innovasjon og arbeidsplasser Føre var - prinsippet 3 Klimagasser og energiforbruk i Ringerike 3.1 Utslipp og binding av klimagasser i Ringerike Tall for klimagassutslipp er hentet fra SSB og Klima og forurensningsdirektoratet (KLIF). Også utslippstallene er på samme måte som energiforbrukstallene kommunefordelt ut fra fordelingsnøkler. Metoden for fremstilling har variert noe over årene, noe som kan medføre Side 14

14 momentane endringer uten bakgrunn i virkelige utslipp. Denne måten å fremstille tall på kan også medføre lokale feil og unøyaktigheter. Spesielt blir dette tydelig når det gjelder å se effekten av eventuelle gjennomførte tiltak. En bedre metode er derfor å vurdere effekt av hvert enkelt tiltak og summere opp dette som reduksjoner Totale klimagassutslipp Figuren 1 viser totale direkte klimagassutslipp i Ringerike kommune fra 1991 til 2008 Figur 1: Totale klimagassutslipp i Ringerike kommune , fordelt på hovedgrupper Totale utslipp i 2008 var på tonn CO 2 ekvivalenter. Dette utgjør 0,43 prosent av de nasjonale utslippene 2, noe som ikke er høyt ut fra at 0,6 prosent av Norges befolkning bor i Ringerike samt at det finnes stor industri i kommunen. Figuren viser at hoveddelen av klimagassutslippene (70 prosent i 2008) kommer fra mobile kilder. Disse utslippene har også økt nokså jevnt fra 1991, totalt med tonn eller 30 prosent. Utslipp fra prosesser (industri og landbruk) utgjør 18 prosent og har vært nokså stabile. Utslipp fra stasjonær forbrenning står for resterende 12 prosent. Disse utslippene har gått betydelig nedover, med 44 prosent fra 1991 til Den nasjonale utviklingen viser samme trend. Totalt har utslippene økt med 8 prosent fra 1991 til Figur 2 viser fordelingen av de stasjonære utslippene. 2 Når utslipp fra olje- og gassvirksomhet samt flytrafikk og skip er fratrukket for sammenligning. Side 15

15 Figur 2: Klimagassutslipp fra stasjonær forbrenning Av de stasjonære utslippene er industri/bergverk og husholdninger noenlunde like, mens andre næringer ligger lavere. Høy andel fra industri og variasjoner der påvirker utslippsbildet betydelig. Utslippene har variert noe over årene men totalt sett sunket med tonn CO 2 eller hele 43 prosent fra 1991 til En topp i 2006 kan skyldes overgang til oljeforbruk i industrien pga høye strømpriser. Utslipp fra husholdninger har gått ned med hele 65 prosent i perioden. Ser man på total stasjonær energibruk i husholdningene har det vært noe variasjon, men totalt nedgang siden Det tyder på at husholdningen har gått over fra energikilder med høye utslipp (fossile brensel) til mer klimavennlige kilder. Det er ingen åpenbare forklaringer på dette bildet. Tall for andre områder viser samme trend (nedgang i utslipp fra stasjonær forbrenning), men ikke i like stor grad. Utslipp fra prosesser (industri, deponi og landbruk) fordeler seg som vist på figur 3. Side 16

16 Figur 3: Klimagassutslipp fra prosess i Ringerike kommune Landbruket utgjør hoveddelen av utslipp fra prosess i kommunen med 62 prosent, fulgt av metangassutslipp fra avfallsdeponier med 29 prosent. Prosessutslipp fra industri utgjør bare en liten andel sammen med andre prosessutslipp. Utslipp fra landbruk har økt noe i perioden mens utslipp fra deponier har gått ned. De andre utslippene har vært stabile. Totalt har utslipp fra prosesser vært tilnærmet stabilt over perioden. Figur 4 viser en nærmere oppdeling av utslippene fra landbruk. Figur 4: Klimagassutslipp fra landbruk i Ringerike fordelt på type gass (lystgass/metan) Side 17

17 Utslipp fra landbruk skyldes lystgass (67 prosent) og metan (33 prosent). Totalt har utslipp fra landbruk i Ringerike økt med 16 prosent i perioden. Utslipp av metan skyldes husdyr og husdyrgjødsel. Utslipp av lystgass fra landbruk skyldes generelt mikrobiologisk aktivitet i jordsmonnet, som omdanner ulike nitrogenforbindelser til lystgass. Gjødsling øker tilførselen av nitrogenforbindelser til jordsmonnet og stimulerer prosessene som danner lystgass. Både nitrogenholdig mineralgjødsel og husdyrgjødsel fører til økte utslipp av lystgass. Generelt har visse tiltak som er gjennomført for å redusere avrenning av næringssalter til vann bidratt til å begrense utslippene av klimagasser. Dette gjelder dels tiltak som begrenser tilførsler av nitrogenforbindelser til jord og dels tiltak som hindrer erosjon og utvasking av nitrogenforbindelser, som for eksempel redusert jordbearbeidelse. Figur 5 viser fordeling av mobile utslipp. Figur 5: Klimagassutslipp fra mobile kilder i Ringerike fordelt på undergrupper Figuren viser at hoveddelen av de mobile utslippene kommer fra veitrafikk (hele 87 prosent), og av denne gruppen utgjør lette kjøretøy den største andelen. Alle disse gruppene har hatt en jevn økning i perioden, mens tunge kjøretøy har vært mer stabil. Annen mobil forbrenning 3 utgjør den minste andelen i gruppen mobil forbrenning. Det er ikke lett å skille lokal trafikk og gjennomgangstrafikk. Hønefoss er et knutepunkt med E 16, RV 7 og RV 35, noe som bidrar til høy gjennomgangstrafikk. Generelt er arealplanlegging avgjørende for resulterende transportbehov, både lokalt og 3 Gruppen andre mobile kilder består av traktorer og motorredskaper (som kan bli av en vis størrelse for en landbrukskommune), anleggsmaskiner, jernbane, småbåter, hageredskaper mv. Utslipp fra disse kildene beregnes i en egen beregningsmodell som SSB har utviklet i samarbeid med SFT. Beregningene er basert på hvilke typer virksomhet som finnes i kommunene, hvor mye drivstoff som selges og sammen med erfaringstall (utslippsfaktorer) foretas utslippsbregningene. Det vil derfor kunne være stor unøyaktighet i tallene på kommunenivå. Side 18

18 regionalt/nasjonalt. Lokalt bør boligområder legges nært servicetilbud som butikker, skoler/helsestasjoner osv. Figur 6 en sammenstilling av utslipp fra næringslivet i kommunen (både stasjonært, prosess og mobilt). Figur 6: Klimagassutslipp fra næringslivet i Ringerike Figuren viser at det er stasjonær forbrenning i industri som utgjør den største andelen, og som har variert mest over perioden med en topp i 1999 og 2006 som beskrevet tidligere (høye strømpriser og overgang til olje). De andre næringsgruppene har hatt nokså stabile utslipp. Figur 7 viser en detaljert oversikt over utslippskildene i Ringerike i Figur 7: Kilder for klimagassutslipp i Ringerike kommune 2008 Side 19

19 Veitrafikk, landbruk og annen mobil forbrenning er de største kildene, mens stasjonær forbrenning i industri og utslipp fra deponier deler fjerdeplassen. Stasjonær forbrenning fra husholdninger og andre næringer utgjør bare 3-4 prosent, mens andre utslippskilder er minimale. Sammenlignet med gjennomsnittet for Norge er utslippene fra landbruk og andre mobile kilder høye, mens utslipp frå industri og andre næringer er lavt Utslipp pr innbygger Figur 8 utslipp pr innbygger i Ringerike og noen andre områder for sammenligning. Figur 8: Utslipp av klimagasser pr innbygger 2007, totalt og uten industri Utslippene i Ringerike ligger noe over snittet for Buskerud både totalt sett og hvis man ser bort fra industri. Utslippene ligger også over Kongsberg. Snittet for Norge er høyere enn Ringerike totalt sett på grunn av tung industri, mens når man ser bort fra denne er utslippene på Ringerike noe høyere pr innbygger. Figur 9 og 10 viser utslipp fra husholdninger og veitrafikk. Figur 9: Klimagassutslipp pr innbygger fra husholdninger 2007 Side 20

20 Figur 10: Klimagassutslipp pr innbygger fra veitrafikk 2007 Alle utslippene i Ringerike ligger høyt sammenlignet med de andre områdene. Det er mange forklaringsfaktorer i denne sammenhengen. Høyere antall leiligheter og enkelthusholdninger i byene vil påvirke energibruk (lavere i leiligheter enn hus, høyere i enkelthusholdninger enn for familier pr person). Utslipp fra trafikk blir naturlig lavere i en by med færre biler pr innbygger og bedre utbygde kollektivtrafikktilbud. Samtidig er prosessutslipp generelt lave i byer (både fra industri, deponi og landbruk). Utslipp fra industri varierer sterkt mellom kommunene, og på mindre steder med tung industri vil dette påvirke betydelig. Det er ikke lett å skille lokal trafikk og gjennomgangstrafikk. Det finnes tall for trafikk på noen hovedveier, men utslippstall skiller ikke på dette. Det vil derfor gi stort utslag i en mindre kommune om det er mye gjennomgangstrafikk som Hønefoss Indirekte klimagassutslipp Direkte utslipp av klimagasser som er omtalt tidligere i denne rapporten er utslipp forbundet med forbrenning av fossile energivarer, som for eksempel bilkjøring og oljefyring. I tillegg til dette finnes såkalte indirekte utslipp som er forbundet med produksjonen eller levering av varer og tjenester som vi kjøper. Eksempler på dette er kjøtt og klær. Estimater indikerer et gjennomsnittlig utslipp på 5,6 tonn CO 2 per nordmann fra slikt forbruk 4. Dette gir totale indirekte utslipp i Ringerike på tonn CO 2, det vil si like mye som de direkte utslippene i kommunen. 4 Estimatet er basert på to studier fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som analyserer husholdningers miljøpåvirkning gjennom kryssløpsanalyse med eksport og import av varer. Side 21

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020

Kongsvinger kommune. Energi og klimaplan 2009-2020 Kongsvinger kommune Energi og klimaplan 2009-2020 Vedtatt som kommunedelplan i kommunestyret sak 086/09 den 18. juni 2009 Forord Utarbeidelse av en Energi- og Klimaplan for Kongsvinger kommune bygger på

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Energi- og klimaplan Vedtatt av kommunestyret 22. juni 2009 for Aurskog-Høland kommune 2009-2020 2008-2020 Energi- og Klimaplanen er utarbeidet av Forord Hovedmålet

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Energi- og klimaplan for Klepp kommune

Energi- og klimaplan for Klepp kommune Energi- og klimaplan for Klepp kommune Tittel Energi- og klimaplan for Klepp kommune Oppdragsgiver Klepp kommune Avdeling Lokal Utvikling Kontaktperson oppdragsgiver Svein Oftedal Utførende organisasjon:

Detaljer

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune

Løten kommune. Energi- og klimaplan Løten kommune Løten kommune Energi- og klimaplan Løten kommune Vedtatt januar 2010 Forsidebilder: Fjernvarmeanlegg, Foto: Øystein Pedersen, Løten kommune Traktor, Foto: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Miljøbil, Foto:

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE!

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! ENERGI OG KLIMAPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2010-2015 ALLE KAN GJØRE NOE! 1 1 Forord Lardal kommunestyre vedtok 27/1-2009 å utarbeide en klima- og energiplan. Planen legges nå ut til høring. Planen foreslås

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune

Energi- og klimaplan. Fosnes kommune Energi- og klimaplan Fosnes kommune Visjon, mål og tiltak 2011-2020 FORORD Den globale oppvarming er meget godt dokumentert, og i dag hevder mange forskere at sjansen for å unngå en temperaturøkning på

Detaljer

Energi og klimaplan 2010-2013

Energi og klimaplan 2010-2013 Energi og klimaplan 2010-2013 FORORD I statlige retningslinjer for oppfølging av Norsk klimapolitikk heter det at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan innen 1. juli 2010 (Miljøverndepartementet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no

--------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no --------------------------------- ENERGIUTREDNING for Ringerike kommune 2009 --------------------------------- www.ringeriks-kraft.no Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide

Detaljer

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan

Skedsmo kommune. Energi- og klimaplan Skedsmo kommune Energi- og klimaplan 0 Forord Energi- og klimaplanen for Skedsmo kommune ble vedtatt som en temaplan av kommunestyre den 6. april 2011. Planen skal legges til grunn for all arealdisponering,

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune

RE KOMMUNE. ny og varm. Klima- og energiplan. for. Re kommune RE KOMMUNE ny og varm Klima- og energiplan for Re kommune Vedtatt av kommunestyret, sak 009/08, 5. februar 2008 1 INNHOLD HOVEDMÅLSETTING: 4 INNLEDNING 5 FØRINGER FOR KOMMUNENS ENERGIPOLITIKK 7 STRATEGI

Detaljer

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan Herøy kommune Energi- og klimaplan Visjon: Kommunen for vekst og utvikling, bygd på trivsel, trygghet og miljøbevisthet. Foto: Erlend Haarberg Foto: Erlend Haarberg Vedtatt av Herøy kommunestyre i møte

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold

Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold Klima og energiplan for kommunene i Indre Østfold Høringsutkast nov. 2010 2011 2020 ISKALD FEILBEREGNING Vi har skapt så mye klimakluss At klodens iskalde soner smelter. Når temperaturen går fra minus

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Båtsfjord kommune Dokument type Rapport Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 Energi- og klimaplan 2010 Revisjon 01 Dato 01/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer