INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14"

Transkript

1 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER / BUDSJETT Årsregnskap 2010 og budsjett 2011 SIDE Noter til årsregnskap 2010 SIDE Opplysninger om selskapet, forsikring mm note 11 SIDE 23 - Opplysninger om selskapets lån note 12 SIDE 24 - Egenkapital note 13 SIDE 24 BUDSJETTKOMMENTAR FOR 2011 SIDE HUSORDENSREGLER SIDE VEDTEKTER SIDE 31 40

2 Side 1 TVERRBAKKENBORETTSLAG Det innkalles til ordinær generalforsamling i Tverrbakken borettslag. Tid og sted: Onsdag 25. mai 2011 kl i fellesrommet, Tverrbakken 1 1. Konstituering SAKSLISTE 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg av sekretær 1.3 Valg av 2 andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter 1.5 Godkjenning av innkalling 1.6 Godkjenning av saksliste 2. Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret 2.2 Godkjenning av årsregnskapet 3. Budsjett Godtgjørelse til styret 5. Andre saker 6. Valg Oslo, den 4. mai 2011 TVERRBAKKEN BORETTSLAG STYRET VEDLAGTE NAVNESEDDEL FYLLES UT OG LEVERES VED INNGANGEN.

3 Side 2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling den 25. mai 2011: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen. Sak 2: Godkjenning av årsoppgjøret 2.1 Godkjenning av årsmelding fra styret Årsmelding for 2010 følger vedlagt og anbefales godkjent. 2.2 Godkjenning av årsregnskapet Sak 3: Budsjett 2011 Årsregnskapet og revisjonsberetning for 2010 følger vedlagt. Årsregnskapet for 2010, som viser et overskudd på kr ,- anbefales godkjent. Budsjett for 2011 følger vedlagt og anbefales tatt til orientering. Sak 4: Godtgjørelse til styret Forslag vedrørende godtgjørelse for styreperioden fremlegges på generalforsamlingen. Sak 5: Andre saker 5.1 Plassering av basestasjon for mobilantenne på taket av blokka Forslag fra styret: Mobile Norway bygger et 3. mobilnett i Norge i tillegg til Telenor og Netcom. I den anledning har Network Norway forespurt Tverrbakken borettslag om tillatelse til å sette opp en mobilantenne på taket av blokka, ved heishuset i nr. 5. I tillegg vil de montere et skap med elektronikk ved siden av. For leie av dette arealet ved heishuset har de tilbudt oss en kontrakt med 10 års bindingstid, med en leie på kr ,-kr per år. Vaktmester og Per Tore har gått gjennom den praktiske delen som ikke burde by på spesielle problemer. Styret ønsker imidlertid at dette skal avgjøres på generalforsamling primært av 2 årsaker: - Lang bindingstid, 10 år - Den pågående diskusjon om strålingsfare. Det siste punktet er naturligvis diskutert nøye, og kontrakten inneholder garantier om at man holder seg langt under de grenser som er satt av diverse myndigheter, deriblant Statens Strålevern.

4 Side 3 I tillegg mener styret at strålingen fra denne antennen bidrar svært lite til den strålingen vi er utsatt for til daglig. Dessuten vil jo denne antennen bli satt opp på en naboblokk hvis vi ikke tillater det på vår blokk. Det er tilsvarende antenner på mange av våre naboblokker allerede. NB: Interesserte kan ved henvendelse til styreleder få kopi av rapporter som vurderer strålefaren fra ulike enheter, deriblant mobilantenner som det her er snakk om. Med denne redegjørelse er styrets innstilling: Forslaget vedtas. 5.2 Supplerende kamera i nedre garasje Forslag fra Terje Raknestangen: Jeg har i løpet av de siste årene hatt flere hendelser med min motorsykkel på nedre garasjeplan. Sist for noen uker siden, hadde noen tatt sykkelen min av hovedstøtten og satt den på sidestøtten! Gangen før det kostet det meg 17000,- da sykkelen ble påkjørt og veltet mens den var parkert på plassen min. Det var da iht. overvåkningskameraene ingen utenforstående i garasjen på det aktuelle tidspunktet og jeg konkluderte med at det var en beboer i blokka som kjørte på den. Jeg kunne ikke bevise hvem det var da kameraet ikke dekket området inne i garasjen. Ønsker med dette at det monteres ekstra overvåkningskamera ved garasjeportene som dekker hele området inne i garasjen. Det er meg bekjent at det er ledige kanaler på sentralen for tilkopling av flere kameraer. Jeg ønsker i første omgang å få satt opp et kamera i hvert garasjeplan som dekker et størst mulig område innover i garasjen, før man ved senere anledning kan utvide til flere kamera andre steder. Kommentar fra styret: Styret kan bekrefte at det er ledige kanaler på sentralenheten på dagens system, og at det vil koste ca kr pr. kamera vi får montert ekstra. Styret mener at vi har dekket alle vesentlige inn- og utganger til blokka med de kameraene vi har oppsatt i dag. I de aller fleste tilfelle hvor vi har hatt uønsket besøk av utenforstående har vi fanget dem på kameraene. (Imidlertid har alle anmeldelser, selv med gode videoopptak på CD, blitt henlagt av politiet.) Det er da nærliggende å tro at det var en beboer i blokka som har forårsaket skadene, noe forslagstilleren selv også konkluderer med. Etter styrets oppfatning vil forslaget bety et skritt i retning av internovervåkning av beboerne i blokka. Da styret behandlet saken, mente vi

5 Side 4 at dette var en prinsipielt ny måte å bruke kameraovervåking på. Vi mente derfor at det var riktig å overlate til generalforsamlingen å ta stilling til dette. Sak 6: Valg Valgkomitéens innstilling blir lagt frem på generalforsamlingen. 6.1 Valg av leder. 6.2 Valg av 2 medlemmer til styret. 6.3 Valg av 5 varamedlemmer til styret. 6.4 Valg av valgkomité.

6 Side 5 TVERRBAKKEN BORETTSLAG ÅRSMELDING 2010 Styrets sammensetning etter generalforsamlingen Per Tore Jacobsen Leder Tverrbakken 5 Marius Gillesen Nestleder Tverrbakken 5 Astrid Saksen Styremedlem Tverrbakken 1 Lizzie Schmidt Styremedlem Tverrbakken 5 Kari Elvestuen Styremedlem Tverrbakken 5 Vararepsresentanter Marit S. Wollan Tverrbakken 1 Christine Larsen Tverrbakken 3 Kari Gjesteby Tverrbakken 1 Ragnhild Gotland Tverrbakken 3 Anders Helstrup Tverrbakken 1 Valgkomite Unni Martine Svarstad Grethe Ryen Anne Koller Kontaktperson for garasjen Styreleder Kontakt for utleie av Fellesrom Grethe Ryen Forsikringskontakt Styreleder Kontakt for trimrom Marius Gillesen Styrets sammensetning og aktivitet Boligselskapets styre består av 3 kvinner og 2 menn. Styrets leder er mann. Boligselskapet har 3 deltidsansatte, 2 kvinner og 1 mann, som til sammen utgjør ca. 0, 7 årsverk. Boligselskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte og ved ansettelser. Salg av leiligheter 3 leiligheter har skiftet eiere i 2010.

7 Side 6 Bruksoverlating 1 leilighet er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere Boligselskapet hadde pr ingen juridiske andelseiere. Virksomhetens art Selskapet er organisert etter de bestemmelser som følger av loven og har til formål å drive eiendommen e samråd med og til beste for eierne. Selskapet ligger i Oslo kommune. Selskapets organisasjonsnummer er Det er 73 leiligheter og en hybelleilighet i selskapet. Forretningsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligbyggelaget USBL. Revisor er DBO, Postboks 1704 Vika, 0121 Oslo. Arbeidsgiveransvar Styret er ikke kjent med at det skulle være noe rundt selskapets ansettelsesforhold som er i strid med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Forsikringer Selskapets eiendommer er fullverdiforsikret i If.. skadeforsikring. Polisenummer: Forsikringssum: ,-. Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljø negativt. Økonomi Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Årets årsregnskap viser et overskudd med kr Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr For øvrig vises til noter, budsjettkommentarer samt kommentarer under regnskapsbehandling på generalforsamlingen. Felleskostnadene er oppjustert med 10 % fra Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes i denne sammenheng at alle inntekter og utgifter selskapet har, er medtatt i det fremlagte årsregnskap. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling.

8 Side 7 Styrets arbeid Det sittende styret har i perioden hatt 14 styremøter og 2 beboermøter, ett i forbindelse med ordinær generalforsamling og et julemøte. Styret arrangerte 2 hagefester i perioden. Dessuten har styret i perioden sendt ut 3 Styret Informerer -skriv, samt oppdateringsark til Informasjonshåndboken.. I perioden er det, i tillegg til ordinært styrehonorar, utbetalt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer - Fellesarrangement/styremiddag for hele styret kr 6.100,- - Deltagelse på USBL-seminar for tillitsvalgte i Tønsberg for Marius Gillesen og Per Tore Jacobsen kr 9.780,- STYRET HAR JOBBET MED FØLGENDE VIKTIGE SAKER I 2010 Endring i husordensregler vedr. bruk av gassgrill på balkongene På beboermøtet etter generalforsamlingen ble bruk av gassgrill på balkongene diskutert. Styret vedtok deretter på styremøte at det i tillegg til elektrisk grill også tillates bruk av gassgrill på balkongene. Et slikt vedtak innebar en endring i husordensreglene. De nye husordensreglene er datert og ble delt ut til alle beboerne sammen med Styret informerer -skriv, oppdatert telefonliste for borettslaget og oversikt over hvem som gjør hva i styret. Utskifting av de rustne vindusskinnene på nordsiden Det ble oppdaget rust på skinnene til de nye vinduene på nordsiden av blokka. Firmaet Natre, som produserte vinduene, bekostet utskifting av skinnene på alle de 146 vinduene. Ettersom vindusreparatører skulle inn i alle 3- og 4-romsleiligheter, bestemte vi å samtidig skifte ut tetningslister på de eldste stuevinduene. Fuging av balkongene Mange steder hadde fugene på balkongene mellom balkongdekk og husvegg begynt å sprekke opp, slik at vann rant ned på balkongen under, og fugene var stygge å se på. Ny fuging ble derfor utført høsten balkonger var fuget om for 2-3 år siden. Disse så fremdeles fine ut og ble ikke fuget på nytt. HAGEN Trefelling På generalforsamlingen i 2010 ble det, med knapp margin, vedtatt å felle et lønnetre i hagen. Begrunnelsen fra forslagstillerne var at treet stengte for sol og utsikt fra leilighetene i deler av blokka. Treet er hogd og stammen frest bort.

9 Side 8 Beplantning Styret ønsker at eiendommen vår skal være trivelig for beboerne og finansierte derfor også i 2010 innkjøp av planter til blomsterkassene på terrassen. Beplantningen tok Grønn Gruppe seg av. I bedet langs muren på nordsiden er det blitt fylt på jord og bark for å forbedre jordsmonnet i bedet. Dette bedet, bedet ved tørkeburet og rosebuskene på østveggen er det for det aller meste Ida Fellskau som har tatt seg av. FELLESROMMET Kjøkken innredning og utstyr Kjøkkeninnredningen er nå skiftet ut. Marius tok mål og undersøkte priser, og valget falt på en innredning fra Ikea. Per gjorde det meste av monteringsarbeidet, med noe assistanse av Marius. Blandebatteri og varmtvannstank ble beholdt, men oppvaskkummen ble skiftet ut. Vi har også kjøpt inn ny komfyr istedenfor den gamle hybelkomfyren som vi hadde før. Etter hagefesten ved midtsommer fant styret at det var behov for å supplere en del utstyr til fellesrommet. Det er derfor blitt kjøpt inn flere glass, kopper, skåler, fat, dekkeservietter og noen småting. Bredbånd Marius har installert trådløs internett på fellesrommet. Nabotreff Gunvorene våre og Kari Rabben organiserer fortsatt formiddagstreff mellom kl. 12 og 14 andre onsdag i hver måned. Alle som ønsker det, treffes da i fellesrommet med medbrakt matpakke til felles kaffetrakting og hyggelig samvær. Grillfester Også i 2010 hadde vi grillfester ved St. Hans og i slutten av august, og begge gangene var det godt oppmøte og deilig mat. Per og Terje var som vanlig grillmestere. Det var mange påmeldte og god stemning i hyggelig lag begge gangene. Det gamle partyteltet var slitt og derfor vanskelig å montere. Et nytt, rimelig telt i samme størrelse ble innkjøpt, og vi er godt fornøyd med det. Jubilanter Andelseiere som fyller runde år fra og med 70 år (70, 75, 80, 85 osv), påskjønnes med en blomsterhilsen. I 2010 kunne vi feire hele 9 jubilanter med blomster! Dugnad Det ble avholdt en dugnad før 17. mai, der det blant annet ble plukket søppel fra borettslagtomta. Samtidig leide vi container, slik at beboerne kunne kvitte seg med (større) ting de ville kaste.

10 Side 9 Trimrommet Det er innkjøpt både ny tredemølle og ny sykkel. For at apparatene skal vare en stund, er de av helsestudiokvalitet, altså sterkere og dyrere enn apparater til hjemmebruk. Trimrommet skulle i utgangspunktet være selvfinansierende, men har nå få betalende brukere. Styret har purret brukere som har nøkkel, men ikke betalt årsavgift. Sykkelrommene Blokkas to sykkelrom har i alt plass til 44 sykler, noe som er for lite til å dekke behovet. Noen sykler har antagelig stått ubrukt i årevis. Styret har arbeidet for å få de som ikke bruker sykkelen til å gi fra seg plassen og eventuelt flytte sykkelen til stativ i nedre garasje. For å imøtekomme behovet for sykkelplasser, har vi vurdert innkjøp av flere sykkelstativer til terrassen eller nedre garasje. Garasjene En bil og 2 sykler ble stjålet i mars da uvedkommende ved flere anledninger tok seg inn i nedre garasje ved hjelp av en fjernåpner som var kommet på avveie. For å stoppe videre innbrudd, stengte vi muligheten for å bruke fjernåpnere for garasjen. Etter en tid åpnet vi denne tilgangen igjen, men endret frekvensen på fjernåpnerne, slik at vaktmesteren måtte omprogrammere alle for at de skulle fungere igjen. Noen garasjeplasser har vært leid ut til andre enn beboerne i blokka. Nå ønsker imidlertid flere beboere plass nr. 2 til bil. Styret fastholder vedtatte prioriteringsregler, og det har medført at vi har sagt opp eksterne leietagere for å prioritere beboere som ønsker plass nr 2. HMS Styret i borettslaget er pålagt å sikre at forskriftene for helse, miljø og sikkerhet er ivaretatt i borettslaget. Dette gjøres ved regelmessige kontroller ved hjelp av sjekklister og ved varsling og behandling av avvik. Styret foretar sjekkrunder av alle fellesarealer to ganger årlig. For leilighetene er den årlige vaktmesterrunden med sjekk av avløp, røykvarsler og brannslukker en viktig del. Dette arbeidet gjør det sikrere å bo i Tverrbakken og reduserer våre forsikringsutgifter. HMS-runden på vårparten avdekket at brannlukene mellom balkongene var vanskelige å åpne etter malerarbeidet høsten For å forsikre oss om at denne rømningsveien mellom leilighetene er tilgjengelig, bestemte styret at arbeiderne som skulle utføre fugingen av balkongene skulle gå fra balkong til balkong gjennom brannlukene. Det fungerte bra. HMS-gruppen arbeider med å etablere rutiner og skriv til beboerne. HMS-ansvarlig Marius Gillesen har utarbeidet en branninstruks for borettslaget. (Varsle, evakuere, slokke.) Denne og annen oppdatering til informasjonshåndboken ble delt ut til beboerne sammen med Styret informerer -skriv Branninstruksen er også satt opp på oppslagstavlene i vestibylene.

11 Side 10 De gamle brannslukningsapparatene må inn til kontroll i løpet av Styret har bestemt å kjøpe inn nytt brannvernutstyr til alle leilighetene. USBL har lansert en ny web-løsning for HMS-arbeidet. Vi er en av de første som har abonnert på denne ordningen, og vi er i ferd med å implementere den nye løsningen. Vaktmesterrunde Husordensreglene pålegger beboerne å rense sluk, skifte batteri i røykvarsler, kontrollere brannslukningsapparat og fuktighetsmåler. Den årlige vaktmesterrunden er både en kontroll av at beboerne utfører denne plikten og en forsikring om at alt er i orden. Kontroll av avløpsrør Det er gått 5 år siden første undersøkelse av soilrørene, og rørene er nå undersøkt på nytt. Ingen større forandringer har skjedd på disse årene, men styret vil allikevel nå starte avsetning av midler til å finansiere renoveringen av rørene om 3-4 år. Husleien ble blant annet av den grunn vedtatt øket med 10 % fra Renoveringen, utført med teknikken rør-i-rør, vil koste 2-3 millioner kroner. Heisene Utgiftene til reparasjon av heisene var i 2010 en god del høyere enn antatt. Dette var en av årsakene til at vi fikk et underskudd i forhold til budsjett. Nye og strengere forskrifter medfører flere pålegg fra Heiskontrollen. Dette bidrar til at vi også i 2011 får en del ekstra utgifter til reparasjon og oppgradering av heisene. Som kjent er styringsenhetene til de 3 heisene i borettslaget vanskelige å reparere hvis noe går galt. Det finnes ikke reservedeler, da produsenten har gått konkurs for flere år siden. Heldigvis har styringsenhetene fungert bra uten problemer så langt, og det kan de gjøre i mange år til. Dilemmaet er at hvis noe går galt med dem og vi ikke greier å reparere dem, får vi en heisstans på flere uker. Styret vurderer derfor å skifte ut styringsenhetene etter føre var - prinsippet. BEVAR-avtalen Vedlikeholdsplanen for blokka, BEVAR-avtalen, går over 10 år. Den ble først inngått med USBL i 2007 og oppdateres hvert år. Ingen nye forslag ble foreslått høsten Tverrbakken borettslag bedømmes som velholdt. Innbrudd Det var flere innbrudd i I mars ble en bil stjålet fra nedre garasje. Overvåkningskameraet viste at tyven hadde fjernåpner og at han ved to anledninger tidligere samme uke hadde vært inne i garasjen. Noe senere var mannen tilbake i garasjen sammen med en annen. De stjal to sykler fra stativet innerst i garasjen. Av den grunn stengte vi tilgang med fjernåpner for en periode. I påsken var det innbrudd i øvre garasje. Det ble ikke rapportert om skadeverk eller tyveri ved dette innbruddet.

12 Side og var det innbrudd og hærverk i boder i nr. 3 og 5. Tyvene var denne ganger en kvinne og en mann. De brøt opp dør i kjellergang, brøt seg inn i sykkelbod og boder i kjellergangene og utførte hærverk på dører og låser. Låser, sylindere og låsekasser måtte skiftes og døra til søppelrom i nr. 1 repareres. Saken ble, til tross for innsendt materiale med cd fra overvåkningskamera, henlagt av politiet grunnet kapasitetsmangel. Med fradrag for egenandel på kr ble reparasjoner dekket av vår forsikring. Vannlekkasje Det ble i påsken 2010 betydelige vannskader i en leilighet i nr. 1 da vann kom opp av sluket og fløt utover gulvet på vaskerommet. En propp, sannsynligvis av størknet fett, hadde tettet til avløpsrøret mellom denne leiligheten og vaktmesterleiligheten. Skaden ble oppdaget da det begynte å renne vann ned i leiligheten under. Kabel-tv Styret vurderer løpende nye løsninger for kollektivtilbudet for TV i borettslaget. Det finnes mange spennende nye løsninger på markedet. Blokkas 40-årsjubileum Styret har diskutert og kommet fram til et forslag for feiringen av jubileet. Vi har oppfordret beboerne til å komme med innspill og vil derfor inntil videre ikke røpe vårt forslag. Vaktmestertjenesete, renhold og miljø Borettslaget har en vaktmester ansatt på deltid, Per Leonhardsen. Han bor med sin familie i borettslaget. Han kan nås på telefon Borettslaget hadde i 2010 i tillegg 2 personer deltidsansatt for renhold av de 3 vestibylene, trimrommet og styrerommet i borettslaget. Redegjørelse for det økonomiske resultat og budsjett for Budsjettet for 2010 ble satt opp som et 0-budsjett, uten noen store vedlikeholdsprosjekter. Dette fordi det ikke var planlagt noen større tiltak på BEVAR-planen, og fordi styret ikke forventet store utgifter til tiltak ut over de budsjetterte. Som vi har gjort rede for, viste det seg imidlertid at vi fikk en del uventede ekstrakostnader til heisreparasjoner og utskifting av låssystemet for garasjene. Strømutgiftene til fellesområdene ble også større enn forutsatt på grunn av høyere priser på elektrisk kraft. Derfor fikk vi, som meddelt, et underskudd på ca ,-kr i forhold til budsjett. Likevel har vi ved utgangen av 2010 disponible midler per leilighet på ca ,- kr, noe som ansees som solid. Styret vedtok å øke husleien for 2011 med 10 %. Planlagte vedlikeholdsprosjekter blir neppe særlig dyrere enn forventet, men det er tatt høyde for vesentlige økninger i kommunale avgifter og høyere strømpriser. Budsjettet for 2011 ble satt opp i november 2010 med et forventet overskudd på ca ,- kr. Overskuddet er tenkt som starten på oppsparing av midler til to større vedlikeholdsprosjekter, nemlig rehabilitering av avløpsrørene og nye styringsenheter til heisene. De nye forskiftene Heiskontrollen nå må forholde seg til, medfører imidlertid økte utgifter til heisene, men vi håper likevel å holde oss innenfor budsjettrammene.

13 Side 12 Styrets videre arbeid Vi håper at selskapet fortsatt kan styres med samme entusiasme som før. Til dette trengs imidlertid stadig interesserte beboere som er villige til å ta i et tak. Vi skal ikke legge skjul på at det er en del arbeid forbundet med å være med i selskapets styre, men hyggelig og lærerikt er det. Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Lizzie Schmidt /s/ Styremedlem Kari Elvestuen /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

14 Side 13

15 Side 14

16 Side 15 Årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag 39 Tverrbakken Borettslag Note - Disponible midler Informasjon om årsregnskapet. Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag, samt god regnskapsskikk. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivinger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap 2010 Regnskap 2009 A. Disponible midler IB B. Endringer disponible midler Årets resultat Opptak/avdrag langsiktig gjeld B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler UB

17 Resultatregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Driftsinntekter Side 16 Note Resultatregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Regnskap 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2010 Budsjett 2011 Innkrevde felleskostnader Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Andre honorarer Kontingent Usbl Forsikringspremier Energikostnader Kommunale avgifter Andre driftskostnader eiendom Driftskostnader administrasjon Reparasjoner og vedlikehold Andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Renteinntekter Rentekostnader Netto finansposter Årets resultat Overføringer og disponeringer Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

18 Side 17 Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag Note Varige driftsmidler Bygninger Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanser felleskostnader Fordringer på Usbl Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd og kontanter Kontanter Innestående bank Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Side 18 Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag Balanse 2010 Tverrbakken Borettslag Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Husbanken Boligbyggelaget Usbl Innskuddskapital Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelser Oslo, Per Tore Jacobsen /s/ Leder Marius Gillesen /s/ Nestleder Lizzie Schmidt /s/ Styremedlem Kari Elvestuen /s/ Styremedlem Astrid Hildegunn Saksen /s/ Styremedlem

20 Side 19 Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatte tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Leieinntekter bokføres og inntektsføres i takt med opptjening.

21 Side 20 Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Note 1 - Innkrevde felleskostnader Innkrevde felleskostnader Leie parkering Mer/mindre inntekter v/utleie Utleie av felleslokaler Sum Note 2 - Andre driftsinntekter Tvangssalg m/mva Nøkkelsalg Andre driftsinntekter Sum Note 3 - Personalkostnader Fast lønn til ansatte PC trekk bruttolønnsordning Overtid Ekstrahjelp Annen lønn Påløpne feriepenger El. komm.tj. (s-fritt) Fri losji og bolig Motkonto for gruppe Honorarer Tapt arbeidsfortjenste Arbeidsgiveravgift Arb.giv.avg.feriepenger Yrkesskadeforsikring Refusjon feriepenger Aga grl feripenger (db) Aga grl feriepenger 0-87 Sum Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0,66 Borettslaget er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

22 Side 21 Noter årsregnskap 2010 Tverrbakken Borettslag Note 4 - Styrehonorar Styrehonorar Sum Noter årsregnskap 5 - Revisjonshonorar 2010 Tverrbakken Borettslag Revisjonshonorar Sum Note 6 - Andre honorar Kontorholdskostnader Usbl Tilleggstjenester forretningsfører Juridisk honorar Usbl Teknisk honorar Teknisk honorar Usbl Sum Note 7 - Andre driftskostnader eiendom Heis alarm Brannalarm Renhold, sanitærartikler Andre driftskostnader Snømåking, strøing Containerleie/tømming Verktøy og redskaper Møbler/utstyr etc. til felleslokaler Lyspærer,lysrør,sikringer o.l Nøkler, låser o.l Driftsmateriell Vakthold Avgifter TV/ Bredbånd Vedlikehold bil/arb.maskiner Driftskostn. bil, traktor m.m Sum

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Hammersborg torg 1 Postboks 6666 St. Olavs plass 0129 Oslo Telefon: 02333 Telefaks: 22 86 56 62 www.obos.no E-post: forvaltningsavdelingen@obos.no Regionene: OBOS Østfold Nygaardsgaten 28 1606 Fredrikstad

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag 8. juni

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Infoperm. Vestlia borettslag

Infoperm. Vestlia borettslag Infoperm Vestlia borettslag MAI 2012 TIL BEBOERNE I VESTLIA BORETTSLAG Denne informasjonspermen er ment som et hjelpemiddel for beboerne slik at hver enkelt kan skaffe seg kjennskap til virksomheten og

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer