Pakkesalg i det norske TV-markedet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pakkesalg i det norske TV-markedet"

Transkript

1 Pakkesalg i det norske TV-markedet - I hvilken grad blir pakkesalg benyttet i dagens norske TV-marked og kan dette forklares ut ifra økonomisk teori om pakkesalg? - Hva er konsekvensene av denne salgsformen og bør den reguleres? av Torje Hougsrud Andreassen Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi September 00

2

3 Sammendrag Sammendrag Salg av TV-kanaler i pakker er svært utbredt i både Norge og internasjonalt, en praksis som har vært svært omdiskutert og som mange har sterke meninger om. Pakkesalg er en salgsstrategi som kan være svært gunstig for selgeren dersom forholdene ligger til rette for det. Teorien rundt velferdseffektene av pakkesalg er imidlertid tvetydig og varierer sterkt med hvilke forutsetninger en legger til grunn. Jeg har valgt å fokusere i stor grad på hvordan pakkesalg kan brukes som et effektivt verktøy for prisdiskriminering, en praksis som reduserer konsumentoverskuddet betraktelig, men som også kan være svært gunstig for produsentene og samfunnet. Grunnen til dette litt ensidige fokuset er at jeg sitter med et inntrykk av at dette trolig kan forklare en stor del av dagens markedsstruktur i TV-markedet. Jeg har imidlertid også tatt med andre sider av pakkesalg, blant annet de mer tradisjonelle argumentene som ofte dukker opp i diskusjoner rundt hvorfor bedrifter velger å selge produkter i pakker. Gjennom undersøkelser av dagens TV-marked har jeg forsøkt å kartlegge hvordan distributørene pakker kanalene sine og hvilke kanaler som inngår i de ulike pakkene. Jeg har også gjort en generell konkurranseanalyse av markedet for å vurdere hvorvidt det er et velfungerende marked og samtidig gjøre meg opp en formening om hvor markedet er på vei. Jeg finner at konkurransen er moderat, spesielt grunnet høye byttekostnader og innelåsingseffekter. Samtidig er markedet også i stor endring som følge av Riks-TV sin inntreden og fremveksten av nett-tv. Dette gjør at konkurransen trolig vil utvikle seg i en positiv retning i tiden fremover og dette reduserer behovet for en regulering. Jeg finner at pakkesalgsstrukturen i dagens TV-marked trolig ikke er spesielt skadelig for samfunnet, men at konsumentene på kort sikt nok ville kommet godt ut av et forbud mot salgsformen. En regulering vil imidlertid trolig føre til et stort inntektstap for TV-industrien og dette vil gå utover tilbudet og utviklingen i markedet på lang sikt. Kostnadene ved å tilrettelegge for enkeltkanalvalg er etter min mening overdrevne, men kanalene vil som følge av en regulering trolig bruke unødvendig mye ressurser på annonsering. Dette, sammen med reduserte distribusjonsinntekter, kan føre til at medietilbudet som følge av en regulering blir smalere på lang sikt, spesielt for barn, unge. Jeg kommer dermed frem til at en regulering til rent enkeltkanalvalg ikke er å foretrekke ettersom effektene er usikre og markedet utvikler seg i en positiv retning. iii

4 Innhold Innhold Forord...ii Sammendrag...iii Innhold... iv Liste over tabeller... v Liste over figurer... vi. Innledning.... Det norske TV-markedet TV-markedet i et historisk perspektiv Nordmenns TV-vaner i dag og markedets hovedtrekk Markedsstruktur Særegenheter ved TV-markedet Konkurransen i det norske TV-markedet Konkurranse internt på distribusjonsplattformene Konkurranse mellom plattformene Andre momenter som kan påvirke konkurransen Oppsummering Regulering Mediepolitiske målsetninger Er en regulering teknisk gjennomførbart? Hvordan skal en regulering for enkeltkanalvalg se ut? Teori om pakkesalg Hva er pakkesalg? Kostnads- og effektivitetsgevinster ved pakkesalg Pakkesalg som et verktøy for prisdiskriminering En pakkesalgsmodell med n goder En modell med oppstrøms og nedstrøms konkurranse Teori for pakkesalg anvendt på dagens TV-marked Hvorfor tilbyr alle distributørene grunnpakker? Hvorfor selges premiumkanaler utenfor grunnpakkene? Hvorfor tilbys det familiepakker og temapakker? Hvorfor tilbys noen få nisjekanaler kun enkeltvis? Hvorfor tilbyr Riks-TV kanaler enkeltvis? Oppsummering Konsekvenser av en regulering Effekt av regulering for omsetning Empiriske analyser Konsekvenser for distributørene Konsekvenser for kanalene Effekter for konsumentene Andre momenter Konklusjon Appendiks Bevis for påstander rundt kontraktsutformingene Mediepolitiske målsetninger forklart mer i detalj Bevis for at All you can eat-prising kan være gunstig for lave marginalkostnader Referanser... 3 iv

5 Liste over tabeller Liste over tabeller Tabell -: Seertall 008, Tabell 3-: Teoretisk dekningsgrad og markedsandeler i abonnenttall i utgangen av Tabell 3-: Sammenlikning av distributører Tabell 3-3: Grunnpakkeinnhold hos de største distributørene Tabell 3-4: Byttekostnader Tabell 5-: Betalingsvillighet for produkt X, Y, prispakken (X + Y) og produktpakken (X Y)... 5 Tabell 5-: Optimale priser og konsekvenser for produsenter, konsumenter og samfunnet som helhet Tabell 5-3: Betalingsvillighet for 0 goder A-J for person Tabell 5-4: Pakkesalg med 0 goder og 0 konsumenter Tabell 6-: Betalingsvillighet for fremmedspråklige kanaler Tabell 6-: Sammenlikning av utfall Tabell 7-: Et misvisende eksempel Tabell 7-: Betalingsvillighet for gode X og Y Tabell 7-3: Optimale priser og velferdseffekter v

6 Liste over figurer Liste over figurer Figur.-: Utvikling i folks seervaner de siste 0 årene Figur.-: Antall betalende abonnenter Figur.-3: Omsetning for distribusjon av TV-signaler Figur.3-: Markedsstruktur Figur 3.-: Markedsandeler i kabelmarkedet målt etter antall abonnenter Figur 3.-: Markedsandeler i det norske fibermarkedet målt etter antall abonnenter Figur 3.-: Markedsandeler for satellitt-tv og kabel-tv fordelt på befolkningstetthet Figur 3.3-: Markedsandeler i form av abonnenter 009 dersom en ikke deler opp Riks-TV etter eiere Figur 5.4-: Sannsynlighetsfordeling for betalingsvillighet for (a) og (b) goder Figur 5.4-: Etterspørsel etter en pakke med goder Figur 5.4-3: Etterspørsel pr. gode i en pakke med goder Figur 5.4-4: Pris pr. gode og optimal pris for en pakke med (a), (b) og 0(c) goder med lineær og uavhengig etterspørsel i [0,] Figur 5.4-5: Tredje grads prisdiskriminering med 30 kundegrupper Figur 5.4-6: Verdivurdering av gode Ai og Bi ved konkurranse med imperfekte substitutter 58 Figur 5.5-: Marginalkunder og etterspørsel Figur 5.5-: Kanalenes priser i optimal tilpasning for ulike θ Figur 5.5-3: Distributørenes priser i optimal tilpasning for ulike θ Figur 5.5-4: Samfunnsøkonomisk overskudd i optimal med og uten regulering for ulike θ Figur 5.5-5: Konsumentoverskudd i optimal tilpasning med og uten regulering for ulike θ Figur 7.-: Pris pr. kanal ved ulik grad av konkurranse og lineær etterspørsel Figur 7.-: Moderat grad av konkurranse og lineær uavhengig etterspørsel Figur 7.-: Etterspørsel etter pakke med og uten MTV vi

7 Innledning. Innledning Salg av TV-kanaler i pakker har vært og er et mye omdiskutert tema i både inn- og utland. Konsumentene føler gjerne at pakkesalget er urettferdig ettersom de må betale en høy pris for en pakke som inneholder en rekke kanaler de ikke ønsker betale for. I filmen Five Easy Pieces irriterer Jack Nicholson seg over nettopp denne rigiditeten i menyen hos en veikro der han ikke får sette sammen måltidet slik han selv ønsker. Det er imidlertid ikke bare filmstjerner og mannen i gata som har latt seg irritere, også politikere og myndigheter har kastet seg inn i diskusjonen som har herjet i USA i mange år. Senator John McCain uttalte i sin irritasjon over kabel-tv-markedet i USA at: When I go to the grocery store to buy a quart of milk, I don't have to buy a package of celery and a bunch of broccoli... I don't like broccoli. (Ahrens, 004). FCC skrev i 004 en rapport der de konkluderte med at en à la carte-regulering av kabel-tvmarkedet ville være mot sin hensikt, også for konsumentene. I 006 utga de imidlertid en ny rapport der de påpekte en rekke svakheter i deres opprinnelige rapport og i stor grad endret oppfatning. Rapporten førte imidlertid ikke til at de foretok seg noen reguleringer. Det har heller ikke forekommet noen store reguleringer av pakkesalget i andre land meg bekjent. Saken fikk også stadig mer medieoppmerksomhet her hjemme i Norge og Medietilsynet utga i 008 en rapport der de konkluderte med at det på nåværendes tidspunkt ikke burde innføres en regulering om tvunget enkeltkanalvalg. Debatten ble imidlertid ikke lagt død av denne rapporten som høstet mye kritikk fra enkelte hold. TV-bransjen er i stor grad av den oppfatning av at de ønsker å beholde ordningen der de får selge sine pakker. De hevder at en regulering om enkeltkanalvalg ville påføre store inntektstap, men ikke også minst store ekstrakostnader og økte priser for konsumentene (Benno, 009). Telenor engasjerte blant annet Econ Pöyry (Econ) til å skrive tre rapporter der de analyserte konkurransesituasjonen og konsekvensene av et eventuelt påbud om Flimsnutten er tilgjengelig på Federal Communications Commission. Uavhengig statlig organ i USA som jobber med regulering av blant annet TV-markedet.

8 Innledning enkeltkanalvalg, samt en konsekvensanalyse rundt regulering av kabel- og fibernettene. Samtidig ønsker TV som eneste norske TV-kanal et påbud om enkeltsalg: -Videre er det på høy tid å gjøre noe med det antikvariske systemet der mindre enn en håndfull distributører bestemmer hva seeren må kjøpe for å se TV, i pakker som til forveksling ligner hverandre Derfor må myndighetene nå gripe inn for å sikre forbrukernes frie valg av TV-kanaler. Det vil stimulere til kvalitet og mangfold. Alf Hildrum, sjef i TV, 008 (Selsjord, 00a). Forbrukerombudet gjennomførte en undersøkelse i 008 der det kom frem at folk la vekt på økt valgfrihet i form av egendefinerte pakker og enkeltkanalvalg, samtidig som de fleste kundene var fornøyd med sine nåværende pakker. Betalingsvilligheten for enkeltkanaler var absolutt til stede. Samtidig var også folk flest fornøyd med dagens pakkestruktur (Forbrukerombudet, 008). I denne oppgaven vil jeg i kapittel og 3 å se på konkurransen i dagens norske TV-marked og få et overblikk over hvordan distributørene benytter seg av pakkesalg av TV-kanaler. I kapittel 4 vurderes hvorvidt en regulering er gjennomførbart og hvilke kriterier som må ligge til grunn. Teori rundt pakkesalg dekkes i kapittel 5, med fokus på hvordan pakkesalg kan benyttes som et verktøy for prisdiskriminering. Videre vil jeg i kapittel 6 forsøke å forklare dagens markedssituasjon ut ifra teorien, før jeg i kapittel 7 forsøker å analysere velferdseffektene av dette. Jeg vil og i dette kapitelet forsøke å belyse hvilke kostnadsendringer som vil følge av en eventuell regulering, samt andre momenter en bør være oppmerksom på.

9 Det norske TV-markedet. Det norske TV-markedet I dette kapittelet vil jeg greie ut om det norske TV-markedet. Avsnitt. redegjør for den historiske utviklingen og avsnitt. forteller litt kort om nordmenns TV-vaner i dag. Avsnitt.3 tar for seg strukturen i dagens TV-marked, med særlig vekt på rollene til kanalene og distributørene. Avsnittet vil kort gå inn på de ulike distribusjonsplattformene og hva som kjennetegner disse. Her vil jeg imidlertid fatte meg i korthet da dette også kommer igjen senere i oppgaven. Avsnitt.4 omhandler en del andre særegenheter ved TV-markedet... TV-markedet i et historisk perspektiv NRK feirer i disse dager 50-års-jubileum og dette avsnittet dreier seg om hvordan det norske TV-markedet har beveget seg fra NRK s mangeårige monopol på det analoge bakkenettet og frem til dagens mylder av kanaler og tjenester.... Fremveksten av NRK Norges Rikskringkasting (NRK) ble etablert i allerede i 933 etter 8 år med en rekke private radioselskap (Fordal, 009). Stortinget vedtok at NRK skulle ha monopol på all radiokringkasting i Norge og alt ble samlet inn under et selskap. Slik praksis var også vanlig i andre europeiske land på denne tiden. Fjernsynet som medium var allerede kommet godt på vei og de første ordinære TV-sendingene var sendt i England allerede i 936. Det tok imidlertid 4 år før Kong Olav offisielt kunne åpne fjernsynet i Norge i 960. Da hadde NRK foretatt en rekke prøvesendinger med blant annet sportsarrangementer i løpet av 50-tallet. Sendingene ble distribuert over det analoge bakkenettet. Signalene ble sendt ut fra en rekke bakkemonterte tv-master og man trengte kun en antenne koplet til fjernsynet for å motta signalene. NRK fikk sine inntekter fra en obligatorisk lisens fra seerne. De første sendingene var svart/hvitt og i 975 startet NRK med fargebilder. Radioene ble flyttet fra stuen til kjøkkenet mens fjernsynet ble en stadig viktigere del av folks hverdag. På 60- og 70-tallet skjedde det en voldsom utbygging av bakkenettet i distriktene som førte til kraftig økt dekningsgrad og fjernsynet fant sin plass i de aller fleste norske hjem. 3

10 Det norske TV-markedet... Monopolet faller Ønsket om flere kanaler gjorde at det i 98 ble det åpnet for lokalradio og lokal-tv mot konsesjon. Nye satellitter gjorde det mulig for nordmenn å ta inn utenlandske kanaler via kabel og satellitt. De nye norskspråklige kanalene TVNorge og TV3 oppsto i 988. Begge disse kanalene ble finansiert ved reklame og distribuert via parabol og kabel fra private selskap. I 990 ble det bestemt at det skulle åpnes for en ny norsk reklamefinansiert kanal på bakkenettet. TV fikk konsesjon 3 til å starte distribusjon på bakkenettet for 0 år mot at de tilfredsstilte en rekke vilkår for allmennkringkasting. Ifølge NOU 00:6 skal en allmennkringkaster tilfredsstille følgende krav:. Sendingene skal kunne mottas av hele befolkningen.. Sendingene skal inneholde en variert programmeny med program for så vel brede som smale lytter/seergrupper, herunder barn og unge, den samiske befolkningsgruppe, etniske og andre minoriteter. 3. Det skal være daglige nyhetssendinger og solid, løpende orientering om viktige samfunns- og kulturspørsmål, nasjonalt og internasjonalt. 4. Allmennkringkastingsprogrammene skal bidra til å styrke norsk språk, identitet og kultur. 5. Allmennkringkastingskanalene skal ha redaksjonell selvstendighet. TV fikk i 00 fornyet sin konsesjon til og med 009, men det er foreløpig usikkert hvorvidt de vil fortsette å ha status som allmennkringkaster. Jeg vil komme tilbake til dette i avsnitt.3... TVNorge ble også distribuert på deler av det analoge bakkenettet ved at de inngikk lokale avtaler med en rekke lokalfjernsynskonsesjonærer. De har imidlertid aldri hatt status som allmennkringkaster (Medietilsynet, 006)...3. Digitalisering og stadig raskere utvikling Siden monopolets fall har ikke bare tilbudet av norske så vel som internasjonale kanaler økt, men også antall distributører. NRK har ved siden av hovedkanalen opprettet NRK og NRK3/Super. TV har utvidet sitt tilbud med underholdningskanalen TV Zebra, en filmkanal, en nyhetskanal, samt en rekke sportskanaler. Helt nylig ble også kanalen TV 3 Tillatelse mot vilkår. 4

11 Det norske TV-markedet Premier League opprettet. En rekke andre norske kanaler har også vokst frem, noen produsert kun for Norge og andre oversatt og tilrettelagt et norsk publikum. Teknologien har også utviklet seg i stor fart og det har det siste tiåret pågått en stor overgang fra analoge til digitale signaler. Digitale signaler har en rekke fordeler framfor analoge signaler: - Skarpere lyd og bilde. - Mer robuste signaler. - Mer effektiv frekvensutnyttelse som muliggjør et større antall kanaler. - Muligheter for HDTV. 4 - Muligheter for interaktivitet og toveiskommunikasjon dersom distribusjonsplattformen er bygd ut for dette. 5 - Langt bedre muligheter for valgfrihet i kanalsammensetningene da signalene sendes kryptert og må dekrypteres av en dekoder. Et programkort eller lignende kan benyttes for å låse opp ulike kanaler betalt for av brukeren. De digitale signalene har åpnet opp muligheten for å kunne tilby både telefontjenester, TV og internett i det samme nettverket og en rekke aktører tilbyr nå pakker med alle disse tjenestene. 6 Det er en slags konvergens der ulike tjenester som tidligere har vært klart atskilt smelter sammen, både på tilbydersiden og på brukersiden, noe både Konkurransetilsynet (009b, s. 79) og Econ (009, s.) bemerker. En kan nå se på TV og ringe over internett, en kan se på TV og surfe på internett med mobilen, og de aller fleste nye fjernsyn som blir produsert i dag har internettinngang. Utviklingen har gått fort de siste årene og en trend er at TV-innhold blir stadig mer tilgjengelig for brukeren når han selv ønsker det. Filmleie rett ned til TV-en, såkalt Video On Demand (VOD), er nå tilbudt av de aller fleste distributører og mye av innholdet kanalene og deres innholdsprodusenter har lagd ligger tilgjengelig på nettet for lovlig nedlasting av brukeren. Da jeg satt på fly i USA i juni kunne jeg til og med nyte fotball- VM live via satellitt på flyet, samt velge i en meny av en rekke filmer og serier. Et par uker etterpå kunne jeg på kino hjemme i Bergen se semifinalen direkte overført i krystallklart 3Dbilde og nå er også 3D-TV på vei til vanlige folks hjemmefjernsyn. 4 High-Definition Television. Dette innebærer at kanalene sendes i langt høyere oppløsning enn hva som tidligere har vært vanlig. 5 Digitalt Kabel-TV og ITPV har denne muligheten, mens satellitt- og bakkenettet krever en alternativ returkanal. 6 Eksempelvis Telenor, Nextgentel, Altibox, Canal Digital Kabel, Homebaset etc. 5

12 Det norske TV-markedet.. Nordmenns TV-vaner i dag og markedets hovedtrekk I følge TNS Gallup (009) ser vi stadig mer på TV og variasjonen i hvilke kanaler vi ser på øker. I 983 så vi i snitt 4 minutter på TV pr. dag hvorav 08 av disse var på NRK. Seertiden lå relativt stabilt på rundt 60 minutter på hele 000-tallet, men i 009 tilbrakte vi hele 84 minutter foran fjernsynet. 80 % av oss så på TV en gjennomsnittlig dag i 009 (SSB, 00). Figur.- viser at vi i stadig større grad benytter oss av flere kanaler der øvrige stiger kraftig på bekostning av TV og NRK.,9 % av seertiden til befolkningen som helhet var tidsforsinket, mens tilsvarende tall for befolkningen med tilgang til PVR-dekoder 7 var 4,9 % (TNS Gallupp, 009). 8 Figur.-: Utvikling i folks seervaner de siste 0 årene. 9 Samtidig stiger også inntektene fra hele TV-markedet i Norge. Figur.- viser hvordan antall betalende abonnenter har steget de siste 3 årene. 0 Bare det siste året var økningen fra 7 Personal video recorder, også kjent som DVR (digital video recorder). Boks som muliggjør lagring av digitale fjernsynssendinger slik at brukeren kan se de på et senere tidspunkt og også samtidig som de blir tatt opp. 8 Tallene er basert på et representativt utvalg av 000 husstander med 300 individer. 9 Figurkilde: TNS Gallup (009). 0 At de er betalende er her kritisk å poengtere ettersom dersom så ikke var tilfelle ville vi kunne tilskrevet denne inntektsveksten pr. kunde i at Riks-TV har fått en rekke kunder som nå betaler for å motta TV-sendinger og som tidligere kun brukte det analoge bakkenettet uten noen form for betaling. 6

13 Det norske TV-markedet,950 millioner til,075 millioner altså en økning på hele 6,4 %. Samtidig har omsetningen til distributørene det siste året steget fra rett under 4,9 milliarder til 5,9 milliarder, altså en økning på drøye 0,4 %, illustrert i Figur.-3. Dette gir en vekst i inntekter pr. kunde på 3,6 %. Selv justert for inflasjon er dette en svært stor vekst. Om dette skyldes at folk abonnerer på flere kanaler eller at prisene har steget kraftig er jeg imidlertid usikker på. Figur.-: Antall betalende abonnenter Figur.-3: Omsetning for distribusjon av TV-signaler Figurkilde: Post- og Teletilsynet (00). Figurkilde: Post- og Teletilsynet (00). 7

14 Det norske TV-markedet.3. Markedsstruktur Kringkastingsmarkedet består av flere ledd som jeg vil beskrive i mer detalj. På det øverste leddet finner vi innholdsprodusentene som produserer TV-innhold og programmer som de selger til kanalene, også kalt kringkasterne, mot betaling. Kanalene setter sammen sitt innkjøp av TV-innhold med egenproduserte sendinger og reklame. Distributørene gjør avtaler med kanalene om distribusjon og videreselger deretter kanalene til kundene i ulike sammensetninger. Noen distributører har egne distribusjonsnett, mens andre må leie kapasitet. Jeg vil bruke litt ekstra tid på kanalene og distributørene da de utgjør spesielt viktige ledd i den vertikale kjeden. Figur.3- illustrer dette samspillet og hvordan disse fungerer sammen. Merk imidlertid at den er tiltet slik at oppstrøms og nedstrøms blir til henholdsvis venstre og høyre i figuren. Figur.3-: Markedsstruktur. 3 3 Figurkilde: Medietilsynet (008). 8

15 Det norske TV-markedet.3.. Kanalene Kanalene kjøper som nevnt inn innhold fra forskjellige innholdsprodusenter, samtidig som de produserer eget innhold. De får sine inntekter fra salg av reklametid, samt betaling fra distributørene som videreselger kanalen til kundene. Kanalen kan også få direkte betaling fra kundene, enten via lisens eller via direkte brukerbetaling over internett for kjøp av innhold via nett-tv. Kanalen ønsker flest mulig seere fordi en stor kundemasse gir god inntekt via brukerbetalinger, samt at høyere seertall bedrer eksponering for annonsørene slik at kanalen kan øke prisene eller redusere reklamemengden. 4 Dette er et godt eksempel på et tosidig marked der annonsørenes nytte er avhengig av antall kunder, mens kundenes nytte er avhengig av mengden annonsører (Rochet & Tirole, 003). 5 Her er imidlertid eksponering for reklame en indirekte kostnad for seeren, og ifølge SIFO (006) er TV-reklame den reklameformen folk irriterer seg mest over, trolig fordi det hittil har vært vanskelig å unngå reklamen. Dette er imidlertid litt i endring da folk nå i større grad kan spole over reklamen ved hjelp av PVR-bokser. Det gjør man ved enten ved å begynne å se litt etter sendestart og således bygge opp en tidsbuffer, eller alternativt ved å se opptaket på et senere tidspunkt. En kan og velge å unngå reklame ved å skifte kanal under reklamepausen. Kanalene konkurrerer om seerne ved å tilby best mulig innhold, samt at de konkurrer om å bli distribuert. Det er stor konkurranse om rettigheter til eksklusive sportsarrangementer som Premier League, OL, Tippeligaen og fotball-vm. For eksempel ble rettighetene til å sende Premier League nylig solgt til TV fremfor Canal+, som tradisjonelt har hatt rettighetene for distribusjon i hele Norden. Prisen TV må ut med for distribusjon i Norge ligger trolig på rundt millioner kroner for 3 sesonger (Hauger, 00). I Norge har vi i dag et bredt tilbud av kanaler, både norskproduserte og internasjonale. Noen av de internasjonale kanalene er uendret, mens andre er tekstet eller dubbet 6. Det er ikke 4 For en mer informasjon rundt hvordan kontraktene og betalingsformene annonsørene blir tilbudt hos de ulike kringkasterne kan jeg anbefale Steen (007), kapittel 3.6. Avsnitt 3.7 omhandler TV-markedet som et to-sidig marked og kan også være av interesse da det går litt mer i dybden enn jeg her har valgt å gjøre. 5 Andre klassiske eksempler på to-sidige markeder er spillplattformer (mange spill gir populær plattform og en god plattform gir mange spill), kortbetalingstjenester (mange kunder med Visa gjør at mange butikker installerer kortlesere for Visa og vica verca) og nettlesere (mange brukere av en nettleser gjør kompatibilitet for denne nettleseren mer ønskbart, samtidig som kompatibilitet gir flere brukere). 6 Talen er oversatt slik at folk som leser sakte ikke trenger lese teksten for å følge med. 9

16 Det norske TV-markedet uvanlig at større selskap, ofte referert til som mediehus, eier flere kanaler og at kanalene består av en rekke underkanaler slik som for eksempel NRK og TV som tilbyr henholdsvis 4 og 5 kanaler. Blant de største aktørene i Norge som tilbyr norske kanaler ved siden av TV og NRK, er tyske ProSiebenSat. 7, svenske Modern Times Group 8 og TV4 9. BBC, MTV, National Geographic, Discovery og Disney tilbyr også en rekke kanaler i varierende grad tilpasset det norske markedet. Ved å se på tilbudet fra de største distributørene i Norge har jeg funnet at vi har et kanaltilbud av drøye 60 ulike TV-kanaler, hvorav 5 av disse kanalene også er tilrettelagt for HDTV. 0 5 av disse 60 kanalene er fremmedspråklige. Tabellen under viser seertall som andeler i prosent av total seertid for de største kanalene i 008 og 009. Tabell -: Seertall 008, Kanal NRK 3,4 3,9 NRK 3,4 4, NRK 3 / Super,9 3,0 TV 5,3, TV Zebra 3,0 3, TVNorge 8,4 7,5 FEM,5,0 TV3 / Viasat 3 6,3 6,5 Viasat 4,4 3,6 Discovery,9,8 MTV 0,3 0,3 National Geographic 0,9 0,8 Øvrige,3 3, 7 Tilbyr kanalene TVNorge, The Voice, Fem og TVNorge HD. Snart kommer også en ny kanal, Max, som er myntet på menn, men uten et fokus på sport. 8 Tilbyr TV3, Viasat 4 og premiumkanalene til TV000 og Viasat. 9 Tilbyr TV4 og premiumkanalene til Canal+. 0 Get, Viasat, Canal Digital Kabel, Canal Digital Parabol, Riks-TV, Altibox, Homebase og NextGenTel. Med fremmedspråklige mener jeg her ikke norsk-, engelsk- eller svensk-talende. Merk at øvrige her ikke inkluderer en rekke kanaler som ligger inne i øvrige i figur Figur.-. 3 Kilde: TNS Gallup (009). 0

17 Det norske TV-markedet.3... TV TV er, ved siden av lisensfinansierte NRK, i en helt spesiell situasjon som er verdt å merke seg. Som nevnt avsnitt.. har TV vært allmennkringkaster siden 990. Dette har gitt kanalen særfordeler innen distribusjon på bakke- og kabelnettet, noe som har gitt de svært god dekningsgrad og dermed gode reklameinntekter. Reklameinntektene til TV utgjorde i % av inntektsgrunnlaget til TV mot kun 60 % nå. (Tjersland & Vågenes, 00). Her ligger det også et fall i reklameinntektene fra fjoråret på 400 millioner kroner. TV tror det går i retning av enda kraftigere fall i reklameinntektene, noe som vil gjøre brukerbetalinger viktigere. Kringkastingsforskriften 4- påla kabeleiere å formidle TV og NRK. Dette gjaldt også i bakkenettet. Bredbånds-TV var ikke etablert som distribusjonsplattform da loven ble laget og er dermed utelatt fra loven (Konkurransetilsynet, 008). Denne forskriften har dermed ført til at kabelselskapene ikke har behøvd å betale noe særlig for TV ettersom kanalen ikke har kunnet nekte de distribusjon. Kontraktene mellom kabelselskapene og TV har dermed vært utformet slik at TV har følt at de har fått svært lite igjen pr. seer, kun i kr. 3,30 pr. måned (Eckblad, 006). Kontraktene har tidligere vært forhandlet frem med distributørene gjennom Ubon 4, men TV meldte seg i 006 ut herfra for å inngå individuelle avtaler (ibid). I følge Brække (00) får TV kun 50 øre pr. kunde fra kabelselskapene i måneden mot 0-30 kroner på de andre plattformene. Hvordan dette har endret seg etter konsesjonen gikk ut i 009 er jeg ikke sikker på. TV leverte som eneste norske TV-kanal inn en søknad på konsesjonen som ble utlyst rett før jul 009 (Hverken & Grytten, 009). TV ønsker å fortsette som allmennkringkaster, men med endrede rammebetingelser. Deres hovedpunkt er at de må få en regulert minstepris pr. kunde fra kabelselskapene..3.. Distributører / Aggregatorer Distributørene skaffer seg rettigheter til distribusjon av kanaler, og selger disse kanalene videre til kundene. Utformingen av kontraktene mellom distributører og kanaler vil jeg diskutere i avsnitt.4.. Ved siden av innkjøp av kanaler har også distributøren kostnader ved utbygging, leie og drift av sine nettverk. Disse varierer med de ulike distribusjonsplattformene, noe jeg vil gå nærmere inn på nedenfor. Distributørene har også kostnader ved å opprettholde et kundeservicesenter, samt kostnader forbundet med fakturering og administrasjon. 4 Union of Broadcasting Organisations in Norway.

18 Det norske TV-markedet Det finnes en rekke tilbydere som videreselger og distribuerer tv-kanalene med ulik teknologi. Det er hovedsakelig snakk om 4 overføringsteknologier som inngår i tv-markedet, nemlig satellitt, kabel, IPTV og det digitale bakkenettet. I tillegg kommer nye distribusjonsplattformer som Web-TV og Mini-TV som utfordrer de mer tradisjonelle distribusjonsplattformene. Jeg vil gå nærmere inn på hver av disse distribusjonsplattformene i avsnitt 3. så jeg nevner de her bare i korthet. Det analoge bakkenettet var i mange år eneste distribusjonsplattform for TV-signaler i Norge. Kapasiteten var begrenset til rundt 4 kanaler slik at det dermed var en stor knapphet på antallet kanaler som kunne distribueres, noe som gav behov for reguleringer. Det har som nevnt i avsnitt..3 de siste årene foregått en stor oppgradering fra analoge til digitale signaler i både Norge og i utlandet, og det nye digitale bakkenettet (DTT) har nå fullt ut erstattet det analoge nettet som ble endelig slukket. desember 009. Bakkenettet er drevet på konsesjon av NTV (eid av Telenor, NRK og TV ) og de leier ut kapasiteten til dets eneste aktør, Riks-TV. Man får som før inn signalene ved hjelp av en vanlig antenne, men man må nå ha en dekoder som kan dekryptere de digitale signalene. Man trenger én dekoder pr. fjernsyn. For mottak av TV-signaler fra satellitt trenger man en parabolantenne på huset og en dekoder. Satellitt er et godt alternativ for kunder som ikke bor sentralt i byer der kabelnettet ikke er utbygd. Satelittskygge 5 setter begrensninger for en liten andel av befolkningen. I tillegg kan det være begrensninger for hva som er tillatt av oppheng av parabolantenner på fasaden. TV-distribusjon over kabel innebærer at signalene blir sendt til kunden gjennom koaksialkabler eller nå også fiberkabler (Konkurransetilsynet, 009b). Før ble signalene sendt analogt, men det foregår nå en oppgradering til digitale signaler og denne omstillingen er snart ferdig. I følge Post- og teletilsynet skulle denne prosessen være ferdigstilt tidligst i 00/0 og Canal Digital skriver på sine hjemmesider at de aller fleste kabelnettene nå er digitalisert. Jeg vil komme tilbake til dette i avsnitt Skygge fra fjell, bygninger og vegetasjon som sperrer luftlinjen mellom parabolantennen og satellitten.

19 Det norske TV-markedet IPTV, som ikke må forveksles med Web-TV, har vokst kraftig de siste årene (Selsjord, K. 00c). IPTV har svært mange likhetstrekk ved digitalisert kabel-tv, blant annet kostnadsstruktur og muligheter for triple play-tjenester. Sluttbruker må ved siden av en dekoder ha en høyhastighetsinternettforbindelse, enten via det tradisjonelle kobbernettet (DSL), trådløst nett eller fibernett. Fordelen med IPTV er at toveiskommunikasjonen gjør at kun én kanal formidles om gangen slik at det ikke er begrensninger i antall kanaler som kan distribueres. Nett-TV, eller web-tv, innebærer at kunden kjøper TV-innhold over internett uavhengig av oppkopling. Dette kan foregå ved betaling direkte til en enkelt TV-kanal på dens hjemmesider eller via en interaktiv distributør, også kalt aggregator, som samler innhold fra en rekke kanaler på bestemte internettsider. Denne distribusjonsplattformen er i rask vekst og de fleste TV-kanalene i Norge tilbyr nå innhold i varierende grad mot betaling. Man kan også motta TV-signaler via mobilnettet, da i form av 3G. Sendekapasiteten her er svært begrenset slik at de kun foreløpig er beregnet på mindre skjermer med langt lavere oppløsning. Selskapet Norges Mobil-TV (eid av NRK, TV og Modern Times Group) har hatt en prøveordning der de har solgt mini-tv i Oslo-området og tilbudt gratis mottak av sine kanaler. Salget har imidlertid vært dårlig, noe på grunn av uteværende markedsføring, men også fordi kunden har måttet ha en egen mini-tv. Snart vil man kunne få signalene rett inn på vanlige mobiltelefoner og da vil nok denne tjenesten bli mer populær (Selsjord, 00b)..4. Særegenheter ved TV-markedet TV-markedet og TV-sendinger som gode har en rekke egenskaper som gjør dette markedet spesielt. Jeg vil her går nærmere inn på noen av disse..4.. Utformingen av kontrakter mellom kanaler og distributører Et sentralt punkt i analysen av effektene av pakkesalg og en eventuell regulering, er hvordan kontraktene mellom kanalene og distributørene er utformet. Kontraktene vil påvirke aktørenes strategier og dermed konsekvensene av en eventuell regulering. Jeg har forsøkt å finne ut av dette, både gjennom møte med Joachim Benno og Haakon Gjesdahl i Telenor, samt en rekke henvendelser til både TV, Viasat, Homebase og Get. Ingen ville imidlertid gi meg 3

20 Det norske TV-markedet informasjon om utformingen av disse kontraktene. Bruknapp & Harstad (009) slet også med å finne ut av dette og Econ skriver ingenting om utformingen av disse kontraktene i sine rapporter. Det er ikke en selvfølge at betalingen går fra distributør til kanal ettersom en reklamefinansiert kanal gjennom distributøren kan nå ut til et stort antall brukere og således få godt betalt gjennom annonsørene. Dermed vil kanalen være villig til å betale for distribusjon dersom distributøren er attraktiv nok. Samtidig er en distributør lite verdt dersom han ikke har rettigheter til å sende noen kanaler, slik at dette gjensidige avhengighetsforholdet gjør at han også er villig til å betale kanalene penger for rettigheter til distribusjon. Det kan dermed være slik at attraktive kanaler får betalt fra distributørene, da spesielt premiumkanaler uten reklameinnhold, mens mindre attraktive kanaler faktisk betaler for distribusjon. Jeg er imidlertid av den oppfatning av at betalingene hovedsakelig går fra distributør til kanal da jeg ikke har sett antydninger til at det motsatte finner sted. Bruknapp & Harstad (009) er av samme mening. TV har også som nevnt klaget i media over for lite betaling. Econ (008b, s.5) fokuserer også kun på de reduserte distribusjonsinntektene for nisjekanalene ved en eventuell regulering. Jeg vil dermed anta at dersom det er en betaling så går summen fra distributørene til kanalene. Når det gjelder formen på disse kontraktene, er det 3 alternativer som peker seg ut.. En betaling per abonnent som mottar kanalen.. En fastbestemt sum som ikke avhenger av antall abonnenter som mottar kanalen. 3. En todelt tariff der det både er en betaling per abonnent, samt et fastledd. Bruknapp & Harstad (009 s. 79) viser her til at Kind, Schjelderup og Sørgård (008) diskuterer dette i sin rapport Eksklusivitet i TV-markedet. Rapporten drøfter blant annet en kontrakt mellom TV og Canal Digital. Rapporten er delvis sensurert for offentligheten, men ut ifra det som ikke er sensurert kan en lese at de finner at kontrakten var utformet som en imperfekt todelt tariff. Grunnen til at de kaller den imperfekt er at de er av den oppfattningen at TV gjennom kontrakten ikke klarer tilegne seg hele verdiskapningen som følger av salg av kanalen ved at de ikke har kontroll over sluttprisen. 6 Bruknapp & Harstad 6 En perfekt todelt tariff er utformet slik at prisen settes lik marginalkostnaden for oppstrøms bedrift og at nedstrøms bedrift fritt velger prisen som maksimerer profitten for kjeden som helhet. Oppstrøms bedrift tar ut overskuddet til nedstrøms bedrift fra salget via fastleddet og tilegner seg på den måten all realisert profitt. 4

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI

PROGRAMOMRÅDET TELE- OG MEDIEØKONOMI Arbeidsnotat nr. 01/09 Markedssvikt i TV-markedet og behovet for offentlige kanaler - sett i lys av digitaliseringen av bakkenettet av Johanne Reiestad Lerbrekk SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures,

Detaljer

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV

Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Studentnr: 982323 982473 BCR3100 BACHELOROPPGAVE 14 VED MARKEDSHØYSKOLEN Forbrukerens påvirkningskraft på fremtidens TV Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen.

Detaljer

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet

Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Bærekraftig konkurranse i mobilmarkedet Vil den bærekraftige konkurransen i mobilmarkedet bli påvirket av en reduksjon fra tre til to tilbydere, og ved at det nå konkurreres mer på mobildata fremfor tale

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet SIFO-survey hurtigstatistikk 2008

Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet SIFO-survey hurtigstatistikk 2008 Prosjektnotat nr. 7-2008 Dag Slettemeås SIFO-survey hurtigstatistikk 2008 SIFO 2008 Prosjektnotat nr. 7-2008 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405

Detaljer

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser

Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser Analyse av mulige årsaker til høye internasjonale roamingpriser av Sarka Dittrichova Søderstrøm SNF-prosjekt nr. 7477 PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i en serie arbeidsnotater og

Detaljer

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet

FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET. Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Utarbeidet for en ekspertgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet 1 FAKTISK ANALYSE VERTIKAL INTEGRASJON I MEDIEMARKEDET Dokumentdetaljer Econ-rapport

Detaljer

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng)

av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 studiepoeng) Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples distribusjonsstrategi av iphone og dens effekter på mobilmarkedet av Tove Maria Johansen Mastergradsoppgave

Detaljer

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni

Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni Forbrukerutfordringer ved koblingssalg av bredbånd, TV og telefoni 1 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Presisering av problemstillingen... 5 1.3 Metode... 5 1.4 Arbeidsdokumentets

Detaljer

Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge

Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge Handelshøgskolen Tvungent koblingssalg av TV og bredbånd i Norge Et konkurransemessig perspektiv Øyvind Torsvik Masteroppgave i økonomi og administrasjon - juni 2015 (30 studiepoeng) Forord Denne utredningen

Detaljer

Avisprodukter til nettbrett

Avisprodukter til nettbrett 19/12 Arbeidsnotat Working Paper Avisprodukter til nettbrett - redningen for den norske avisbransjen? Elisabeth Heimdal Nes Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S

Detaljer

Informasjonstjenester på nett

Informasjonstjenester på nett 24/12 Arbeidsnotat Working Paper Informasjonstjenester på nett en riktig oppgave for en offentlig kringkaster? Julie Eliassen Brannfjell Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen av Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard Prosjektnummer: 4342 SNF-rapport - 52/98 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag av

Detaljer

En undersøkelse av lokalisering for bilforhandlere

En undersøkelse av lokalisering for bilforhandlere NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2014 En undersøkelse av lokalisering for bilforhandlere Njål Dvergsdal Studentnummer: s125639 Veileder: Sigurd Villads Troye Masterutredning innen økonomisk styring

Detaljer

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard

Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard Chapter 7 in H. Godø (ed): IKT etter dotcom-boblen, Gyldendal Akademisk, Oslo. Bredbånd til alle? Øystein Foros, Hans Jarle Kind og Lars Sørgard 1. Innledning Flere har etterlyst en nasjonal handlingsplan

Detaljer

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Mobilt Internett. Jørgen Ramberg Zakariassen. Masteroppgave ved Økonomisk Institutt UNIVERSITETET I OSLO. Det samfunnsvitenskapelige fakultet Mobilt Internett Jørgen Ramberg Zakariassen Masteroppgave ved Økonomisk Institutt Det samfunnsvitenskapelige fakultet UNIVERSITETET I OSLO 31.01.2011 Mobilt internett. Prisdiskriminering, prisstrukturer

Detaljer

Offentlig versjon. 1. Bakgrunn

Offentlig versjon. 1. Bakgrunn Offentlig versjon Deres ref.: Vår ref.: 2001/181 MA2-M5 MISV 528.4 Saksbeh.: Dato: 18.11.2003 TV2 AS og NRK AS - konkurranseloven 3-9, jf 3-1 og 3-3 - samarbeid om rettigheter til norske fotballkamper

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 6-2003

Oppdragsrapport nr. 6-2003 Oppdragsrapport nr. 6-2003 Forbrukerne og utvikling av bredbånd i Norge -fra borger til kunde? Av Dag Slettemeås og Jo Helle-Valle Statens institutt for forbruksforskning Oppdragsrapport nr.6-2003 Tittel

Detaljer

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse

Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse Domenenavn under.no - en konkurranseanalyse 25. november 2005 Post- og teletilsynet Postboks 447 Sentrum, 0104 Oslo Tel: 22 82 46 00 www.npt.no Oppsummering Markedet som analyseres avgrenses til å gjelde

Detaljer

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens

Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Allmennkringkastingsoppdrag uten lisens Hva er kostnaden og hvorfor vil den stige? TROND BJØRNENAK NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN OKTOBER 2014 Forord Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig / TV 2 har gitt i

Detaljer

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23

Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke. Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Betydningen av at TV-innhold og Internettaksess selges samlet i en pakke Vurdering utarbeidet for Kabel Norge OE-rapport 2014:23 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og

Detaljer

Konkurranse mellom flyplasser i Europa

Konkurranse mellom flyplasser i Europa HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurranse mellom flyplasser i Europa En beskrivelse av flymarkedet Thomas Bogstrand Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Juni

Detaljer

Infrastruktur og tjenester innenfor bredbånd & TV-tjenester

Infrastruktur og tjenester innenfor bredbånd & TV-tjenester Hallagerbakken Brl Infrastruktur og tjenester innenfor bredbånd & TV-tjenester Innhold 1 GENERELT OM BOLIGSELSKAPENES INFRASTRUKTUR 2 TEKNOLOGIALTERNATIVER TV 2.1 Digital-tv dagens typiske tjenester 2.2

Detaljer

Konkurransen i Norge

Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge Konkurransen i Norge KONKURRANSEN I NORGE Forord Konkurransepolitikk er en viktig del av en helhetlig økonomisk politikk. Verken finanskrise eller klimautfordringer gir et rasjonale

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD-04/05 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2005 Informasjonsasymmetri og konkurransepolitikk

Detaljer

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget

Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Betydningen av ulike vertikale relasjoner på konkurranseforhold i verdikjeden for mat. Rapport avlevert matkjedeutvalget Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Universitetet i Bergen 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet

Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet NORGESHANDELSHØYSKOLE Bergen,Juni2014 Konsumentenes tilpasning i kraftmarkedet Konkurransen i sluttbrukermarkedet for kraft Nina Strøm Christensen Veileder: SisselJensen Selvstendigarbeid,masteri økonomiog

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer